EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0474

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/474 z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie europejskiej bazy danych o jednostkach pływających

C/2020/255

OJ L 100, 1.4.2020, p. 12–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/474/oj

1.4.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 100/12


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2020/474

z dnia 20 stycznia 2020 r.

w sprawie europejskiej bazy danych o jednostkach pływających

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1629 z dnia 14 września 2016 r. ustanawiającą wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej, zmieniającą dyrektywę 2009/100/WE i uchylającą dyrektywę 2006/87/WE (1), w szczególności jej art. 19 ust. 7,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Aby zapewnić sprawne stosowanie dyrektywy (UE) 2016/1629, należy udzielić pełnego dostępu właściwym organom państw członkowskich, umawiających się stron poprawionej Konwencji w sprawie żeglugi po Renie oraz państw trzecich, którym powierzono zadania związane ze stosowaniem dyrektywy (UE) 2016/1629 i dyrektywy 2005/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (2).

(2)

Pełny dostęp umożliwia państwom członkowskim współpracę między sobą oraz z państwami trzecimi, a także koordynację ich prac w odniesieniu do przetwarzania danych dotyczących jednostek wpisanych do EHDB.

(3)

Dostęp do EHDB z prawem tylko do odczytu powinien być udzielany innym organom w celu wykonywania środków administracyjnych służących zapewnianiu zarządzania ruchem i infrastrukturą dróg wodnych, utrzymaniu lub egzekwowaniu bezpieczeństwa żeglugi i gromadzeniu danych statystycznych.

(4)

Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie EHDB i ułatwić weryfikację wniosków o dostęp do EHDB, państwa członkowskie, umawiające się strony poprawionej Konwencji w sprawie żeglugi po Renie oraz odpowiednie państwa trzecie powinny wyznaczyć pojedynczy punkt kontaktowy.

(5)

Należy określić kroki, które państwa członkowskie powinny podjąć przy udzielaniu dostępu do EHDB z prawem tylko do odczytu, aby zapewnić bezpieczeństwo danych i sprawne funkcjonowanie EHDB.

(6)

Potrzebne są wysokiej jakości, porównywalne, aktualne, wiarygodne i zharmonizowane dane na temat jednostek żeglugi śródlądowej, aby ułatwić weryfikację obecnych i historycznych danych i informacji dotyczących jednostki związanych z wydanymi świadectwami i nowymi wnioskami o wydanie świadectw. W związku z tym należy określić szczegółowy wykaz danych dotyczących jednostki.

(7)

Specyfikacje powinny pozostać neutralne pod względem technologicznym i otwarte na innowacyjne technologie; zastosowanie powinny mieć także zasady jednorazowości i domyślnej interoperacyjności. Należy odpowiednio uwzględnić zasady i zalecenia zawarte w planie działania UE na rzecz administracji elektronicznej na lata 2016–2020 (3) oraz w europejskich ramach interoperacyjności (4).

(8)

W każdym przypadku, gdy środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu wiążą się z przetwarzaniem danych osobowych, czynności te należy prowadzić zgodnie z przepisami Unii dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 (5) w odniesieniu do przetwarzania przez Komisję Europejską oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (6) w odniesieniu do przetwarzania przez właściwe organy państw członkowskich.

(9)

Zgodnie z art. 42 rozporządzenia (UE) 2018/1725 skonsultowano się z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot i zakres stosowania

Niniejsze rozporządzenie ustanawia przepisy dotyczące gromadzenia, przetwarzania i dostępu do danych przechowywanych w europejskiej bazie danych o jednostkach pływających (EHDB), o której mowa w art. 19 dyrektywy (UE) 2016/1629, jak również rodzajów dozwolonego dostępu i instrukcji dotyczących użytkowania i eksploatacji bazy danych.

Artykuł 2

Gromadzenie danych

Państwa członkowskie wprowadzają do EHDB dane do identyfikacji jednostki, o których mowa w załączniku 1 do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

Pełen dostęp do danych i ich przetwarzanie w EHDB

1.   Dane są udostępniane i przetwarzane przez właściwe organy państw członkowskich, przez umawiające się strony poprawionej Konwencji w sprawie żeglugi po Renie oraz przez państwa trzecie, którym powierzono zadania związane ze stosowaniem dyrektyw (UE) 2016/1629 i 2005/44/WE, w celu wsparcia wdrażania środków administracyjnych na rzecz utrzymania bezpieczeństwa i ułatwienia żeglugi oraz zapewnienia stosowania dyrektywy 2016/1629/UE.

2.   Każde państwo członkowskie, umawiająca się strona poprawionej Konwencji w sprawie żeglugi po Renie oraz państwo trzecie, o których mowa w ust. 1, przekazuje Komisji nazwy i adresy właściwych organów, o których mowa w ust. 1.

3.   Państwa członkowskie zapewniają spójność między danymi przechowywanymi w rejestrach, o których mowa w art. 17 dyrektywy (UE) 2016/1629, a danymi zawartymi w EHDB.

4.   Pełny dostęp do EHDB jest przyznawany zgodnie z załącznikiem 3 do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 4

Dostęp do EHDB z prawem tylko do odczytu

1.   W celu wykonania środków administracyjnych służących zapewnieniu zarządzania ruchem i infrastrukturą dróg wodnych, utrzymaniu lub egzekwowaniu bezpieczeństwa żeglugi i gromadzeniu danych statystycznych dostęp do EHDB z prawem tylko do odczytu może być przyznawany organom innym niż organy, o których mowa w art. 3, państw członkowskich, umawiających się stron poprawionej Konwencji w sprawie żeglugi po Renie oraz państw trzecich, o których mowa w art. 3 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.

2.   Każde państwo członkowskie, umawiająca się strona poprawionej Konwencji w sprawie żeglugi po Renie oraz państwo trzecie przekazuje Komisji nazwy i adresy organów, o których mowa w ust. 1, wskazując ich profile użytkowników zgodnie z załącznikiem 2 do niniejszego rozporządzenia.

3.   Dostępu do EHDB z prawem tylko do odczytu udziela się zgodnie z załącznikiem 4 do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 5

Pojedynczy punkt kontaktowy dla EHDB

1.   Każde państwo członkowskie, umawiająca się strona poprawionej Konwencji w sprawie żeglugi po Renie oraz państwo trzecie, o którym mowa w art. 3 ust. 1, wyznacza pojedynczy punkt kontaktowy dla Komisji i pozostałych państw członkowskich w celu ułatwienia wymiany informacji na temat walidacji dostępu zgodnie z art. 3 i 4. Powiadomienia zgodnie z art. 3 ust. 2 i art. 4 ust. 2 dokonuje się, rejestrując odpowiednie informacje w EHDB.

2.   Pojedynczy punkt kontaktowy jest wybierany spośród właściwych organów, o których mowa w art. 3 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.

3.   Każde państwo członkowskie, umawiająca się strona poprawionej Konwencji w sprawie żeglugi po Renie oraz państwo trzecie, o których mowa w art. 3 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, przekazuje Komisji nazwę i dane kontaktowe pojedynczego punktu kontaktowego dla EHDB.

Artykuł 6

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 20 stycznia 2020 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 252 z 16.9.2016, s. 118.

(2)  Dyrektywa 2005/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie zharmonizowanych usług informacji rzecznej (RIS) na śródlądowych drogach wodnych we Wspólnocie (Dz.U. L 255 z 30.9.2005, s. 152).

(3)  „Plan działania UE na rzecz administracji elektronicznej na lata 2016–2020. Przyspieszenie transformacji cyfrowej w administracji” – komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów (COM/2016/0179 final).

(4)  Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Europejskie ramy interoperacyjności – strategia wdrażania” (COM(2017) 134).

(5)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE (Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39).

(6)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).


ZAŁĄCZNIK 1

Dane do identyfikacji jednostki

Wykaz danych służących do identyfikacji statku określonych w załączniku 2 do obowiązującej europejskiej normy ustanawiającej wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej to dane, o których mowa w załączniku II do dyrektywy (UE) 2016/1629.


ZAŁĄCZNIK 2

Profile użytkowników i prawa dostępu

1.1.   

Komisja przyznaje prawa dostępu indywidualnym użytkownikom odpowiadającym profilom użytkowników określonym w tabeli 1.

1.2.   

Komisja może również przyznać dostęp do EHDB organizacjom międzynarodowym i organom państwa trzeciego zgodnie z art. 19 ust. 5 dyrektywy (UE) 2016/1629, jeśli spełnione są wymogi określone w art. 46 rozporządzenia (UE) 2018/1725. Profile użytkowników lub przysługujące im prawa dostępu mogą zostać ograniczone w wyniku oceny dotyczącej poziomu ochrony danych osobowych osób fizycznych.

Profile użytkowników

Definicja

Prawa dostępu

Organ certyfikacji technicznej

Właściwy organ lub organ kontrolny w odniesieniu do wydawania unijnych świadectw zdolności żeglugowej zgodnie z art. 6 dyrektywy (UE) 2016/1629

lub

organ kontrolny w odniesieniu do wydania świadectwa na podstawie art. 22 poprawionej Konwencji w sprawie żeglugi po Renie

lub

podobny właściwy organ w państwach trzecich, któremu powierzono zadania związane ze stosowaniem dyrektywy (UE) 2016/1629

lub

właściwy organ w odniesieniu do wydania jednolitego europejskiego numeru identyfikacyjnego statku zgodnie z art. 18 dyrektywy (UE) 2016/1629

Pełny dostęp

Organ RIS

Właściwy organ w odniesieniu do stosowania RIS i międzynarodowej wymiany danych zgodnie z art. 8 dyrektywy 2005/44/WE

lub

organizacja wyznaczona lub zakontraktowana do obsługi systemu RIS oraz świadczenia usług RIS zdefiniowanych w dyrektywie 2005/44/WE

Pełen dostęp (ograniczony do stosowania dyrektywy 2005/44/WE)

Urząd statystyczny

Krajowe lub międzynarodowe urzędy odpowiedzialne za gromadzenie danych statystycznych.

Dostęp tylko do odczytu zostanie określony na podstawie oceny dotyczącej poziomu ochrony danych osobowych osób fizycznych.

Organizacje międzynarodowe

Upoważnieni użytkownicy w organizacjach międzynarodowych

Dostęp tylko do odczytu zostanie określony na podstawie oceny dotyczącej poziomu ochrony danych osobowych osób fizycznych.

Inne organy

Wszystkie organy zapewniające zarządzanie ruchem i infrastrukturą dróg wodnych, a także utrzymywanie lub egzekwowanie bezpieczeństwa żeglugi, takie jak:

właściwy organ ds. zarządzania ruchem

operator śluzy lub mostu

dostawca usług ratunkowych

organy ścigania

organ ds. badania wypadków

Dostęp z prawem tylko do odczytu

Personel Komisji

Uprawnieni użytkownicy

a)

odpowiedzialni za prowadzenie EHDB lub

b)

odpowiedzialni za politykę w zakresie żeglugi śródlądowej.

Dostawca rozwiązania technicznego dla wszystkich funkcji.

Dostęp z prawem tylko do odczytu


ZAŁĄCZNIK 3

Pełen dostęp i przetwarzanie danych w EHDB

1.   

Walidacja pełnego dostępu i przetwarzanie danych w EHDB odbywają się w następujący sposób:

a)

złożenie wniosku za pośrednictwem EHDB w celu otwarcia konta umożliwiającego pełny dostęp do danych i ich przetwarzanie;

b)

walidacja przeprowadzana przez odpowiedni pojedynczy punkt kontaktowy dla EHDB;

c)

aktywacja konta.

2.   

Komisja może dezaktywować konto, jeżeli użytkownik nie spełnia wymogów niniejszego rozporządzenia.


ZAŁĄCZNIK 4

Dostęp do EHDB z prawem tylko do odczytu

1.

Zatwierdzenie dostępu do EHDB z prawem tylko do odczytu odbywa się w następujący sposób:

a)

złożenie wniosku za pośrednictwem EHDB w celu otwarcia konta, które umożliwia dostęp do bazy danych z prawem tylko do odczytu;

b)

walidacja przeprowadzana przez odpowiedni pojedynczy punkt kontaktowy dla EHDB;

c)

aktywacja konta.

2.

Komisja może dezaktywować konto, jeżeli użytkownik nie spełnia wymogów niniejszego rozporządzenia.

3.

Właściwe organy są odpowiedzialne za regularne monitorowanie i weryfikację dostępu zapewnianego przez nie organom, o których mowa w art. 4 ust. 1.


ZAŁĄCZNIK 5

Funkcje

Za pośrednictwem EHDB dostępne są następujące funkcje:

1.

Weryfikacja jednolitego europejskiego numeru identyfikacyjnego statku (ENI) w EHDB:

EHDB umożliwia właściwym organom kontrolę, na podstawie ENI lub danych służących do identyfikacji jednostki, czy jednostka już jest zarejestrowana w systemie.

2.

Przeglądanie danych na temat świadectw dla jednostek:

EHDB zapewnia dostęp do danych na temat świadectw (wydanych zgodnie z dyrektywą (UE) 2016/1629) jednostek i danych do identyfikacji jednostki, udostępnionych przez rejestry krajowe.

3.

Przeglądanie danych dotyczących wszelkich odrzuconych lub oczekujących na rozpatrzenie wniosków o wydanie świadectw:

EHDB zapewnia dostęp do danych dotyczących statusu (odrzucony lub oczekujący na rozpatrzenie) wniosków o wydanie świadectw zgodnie z dyrektywą (UE) 2016/1629.

4.

Dostęp do cyfrowej kopii świadectw jednostki:

EHDB zapewnia dostęp do cyfrowej kopii wszystkich świadectw wydanych przez właściwe organy zgodnie z dyrektywą (UE) 2016/1629.

5.

Sporządzanie danych statystycznych:

EHDB zawiera funkcje umożliwiające dostarczanie danych upoważnionym użytkownikom w celu wyszukiwania informacji do celów statystycznych.

6.

Zarządzanie dostępem użytkownika:

użytkownicy uzyskują dostęp do EHDB za pośrednictwem systemu uwierzytelniania Komisji (system EU Login).


Top