EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0426

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/426 z dnia 19 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2020/402 uzależniające wywóz niektórych produktów od wydania pozwolenia na wywóz

C/2020/1864

Dz.U. L 84I z 20.3.2020, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 26/04/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/426/oj

20.3.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

LI 84/1


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/426

z dnia 19 marca 2020 r.

zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2020/402 uzależniające wywóz niektórych produktów od wydania pozwolenia na wywóz

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/479 z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie wspólnych reguł wywozu (1), w szczególności jego art. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzeniem wykonawczym Komisji 2020/402 (2) Komisja Europejska uzależniła wywóz niektórych środków ochrony indywidualnej od wydania pozwolenia na wywóz, biorąc pod uwagę rosnący popyt na takie produkty w Unii Europejskiej oraz wynikające z tego braki w niektórych państwach członkowskich. Ten system uprzednich pozwoleń dotyczy wywozu do wszystkich państw trzecich.

(2)

Jednolity rynek sprzętu medycznego i środków ochrony indywidualnej jest ściśle zintegrowany poza granicami Unii, podobnie jak jego łańcuchy wartości produkcji i sieci dystrybucji. Dotyczy to w szczególności czterech państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu. W związku z tym uzależnienie wywozu niektórych środków ochrony indywidualnej do tych państw od wydania pozwolenia na wywóz przyniosłoby efekty odwrotne do zamierzonych, biorąc pod uwagę ścisłą integrację łańcuchów wartości produkcji i sieci dystrybucji, w przypadku gdy taki sprzęt jest podstawowym produktem niezbędnym do zapobiegania dalszemu rozprzestrzenianiu się choroby oraz ochrony zdrowia personelu medycznego zajmującego się leczeniem zakażonych pacjentów. Należy zatem wyłączyć takie państwa z zakresu stosowania rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/402.

(3)

Podobnie należy wyłączyć z zakresu stosowania rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/402 kraje i terytoria zamorskie wymienione w załączniku II do Traktatu, jak również Wyspy Owcze, Andorę, San Marino i Państwo Watykańskie, ponieważ są one szczególnie uzależnione odpowiednio od metropolitalnych łańcuchów dostaw państw członkowskich, do których są one przyłączone, lub od łańcuchów dostaw sąsiadujących państw członkowskich.

(4)

Organy tych wyłączonych krajów i terytoriów powinny oferować odpowiednie gwarancje dotyczące kontroli własnego wywozu przedmiotowych produktów, aby uniknąć podważania celu wyznaczonego w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2020/402. Komisja powinna uważnie monitorować ten aspekt.

(5)

Można zezwolić na wywóz pewnych ilości określonych produktów w szczególnych okolicznościach, takich jak zapewnienie dostaw do celów prowadzenia nadzwyczajnych operacji przez organizacje humanitarne w państwach trzecich,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2020/402 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 1 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3.   Wywóz do Norwegii, Islandii, Liechtensteinu, Szwajcarii oraz do krajów i terytoriów zamorskich wymienionych w załączniku II do Traktatu oraz na Wyspy Owcze, do Andory, San Marino i Państwa Watykańskiego nie podlega środkom określonym w ust. 1 i 2.”;

2)

w art. 2 ust. 3 tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„—

reagowaniu na wnioski o pomoc skierowane przez państwa trzecie lub organizacje międzynarodowe do Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności (UPCM) i obsługiwane przez ten mechanizm oraz umożliwieniu zapewnienia nadzwyczajnych dostaw w kontekście pomocy humanitarnej;”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 19 marca 2020 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 83 z 27.3.2015, s. 34.

(2)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/402 z dnia 14 marca 2020 r. uzależniające wywóz niektórych produktów od wydania pozwolenia na wywóz (Dz.U. L 77 I z 15.3.2020, s. 1).


Top