EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0258

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/258 z dnia 16 grudnia 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1700 przez określenie liczby i nazw zmiennych dla dziedziny „dochody i warunki życia” (Tekst mający znaczenie dla EOG)

C/2019/8800

OJ L 54, 26.2.2020, p. 16–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/258/oj

26.2.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 54/16


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2020/258

z dnia 16 grudnia 2019 r.

uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1700 przez określenie liczby i nazw zmiennych dla dziedziny „dochody i warunki życia”

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1700 z dnia 10 października 2019 r. ustanawiające wspólne ramy statystyk europejskich dotyczących osób i gospodarstw domowych, opartych na danych na poziomie indywidualnym zbieranych metodą doboru próby, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 808/2004, (WE) nr 452/2008 i (WE) nr 1338/2008 oraz uchylające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1177/2003 i rozporządzenie Rady (WE) nr 577/98 (1), w szczególności jego art. 6 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W celu zaspokojenia potrzeb stwierdzonych w zakresie odpowiednich tematów szczegółowych Komisja powinna określić liczbę i nazwy zmiennych dla zbioru danych w dziedzinie „dochody i warunki życia” (EU-SILC).

(2)

Badanie EU-SILC jest kluczowym instrumentem zapewniającym informacje wymagane przez europejski semestr i Europejski filar praw socjalnych, w szczególności dotyczące rozkładu dochodów, ubóstwa i wykluczenia społecznego, a także odnośnej polityki UE w obszarach warunków życia i ubóstwa, w tym ubóstwa dzieci, dostępu do opieki zdrowotnej i innych usług, warunków mieszkaniowych, nadmiernego zadłużenia i jakości życia. Jest też najważniejszym źródłem danych do celów mikrosymulacji i szybkich szacunków dotyczących rozkładu dochodów i wskaźników ubóstwa.

(3)

Liczba zmiennych, które mają być zbierane, nie przekracza o więcej niż 5 % liczby zmiennych zbieranych dla dziedziny „dochody i warunki życia” w dniu wejścia w życie rozporządzenia (UE) 2019/1700.

(4)

W ramach przygotowywania niniejszego aktu delegowanego Komisja przeprowadziła odpowiednie konsultacje z ekspertami krajowymi,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Liczbę i nazwy zmiennych dla zbioru danych w dziedzinie „dochody i warunki życia” określono w załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 16 grudnia 2019 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 261I z 14.10.2019, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

Liczba i nazwy zmiennych w dziedzinie „dochody i warunki życia”

Temat szczegółowy

Identyfikator zmiennej

Nazwa zmiennej

Informacje na temat zbierania danych

DB010

Rok badania

24 zmienne techniczne (roczne)

DB020

Kraj zamieszkania

3 zmienne pochodne (roczne)

DB040

Region zamieszkania

 

DB050

Warstwa

 

DB060

Jednostka losowania pierwszego stopnia (PSU)

 

DB062

Jednostka losowania drugiego stopnia (SSU)

 

DB070

Kolejność wyboru PSU

 

DB075

Grupa rotacyjna (numer próby)

 

DB076

Fala wywiadów

 

DB110

Status gospodarstwa domowego

 

DB120

Kontakt z adresem

 

DB130

Wynik realizacji kwestionariusza gospodarstwa domowego

 

DB135

Stopień realizacji wywiadu gospodarstwa domowego

 

RB010

Rok badania

 

RB020

Kraj zamieszkania

 

HB010

Rok badania

 

HB020

Kraj zamieszkania

 

HB040

Dzień wywiadu gospodarstwa domowego

 

HB050

Miesiąc wywiadu gospodarstwa domowego

 

HB060

Rok wywiadu gospodarstwa domowego

 

HB100

Liczba minut na wypełnienie kwestionariusza gospodarstwa domowego

 

PB010

Rok badania

 

PB020

Kraj zamieszkania

 

PB090

Dzień wywiadu indywidualnego

 

PB100

Miesiąc wywiadu indywidualnego

 

PB110

Rok wywiadu indywidualnego

 

PB120

Liczba minut na wypełnienie kwestionariusza indywidualnego

Identyfikacja

DB030

ID gospodarstwa domowego

9 zmiennych technicznych (rocznych)

RB030

ID osoby

 

RB032

Liczba porządkowa osoby w gospodarstwie domowym

 

RB040

Numer identyfikacyjny obecnego gospodarstwa domowego (ID)

 

RB100

Osoba z próby lub współrezydent

 

HB030

ID gospodarstwa domowego

 

HB070

ID osoby udzielającej odpowiedzi na kwestionariusz gospodarstwa domowego

 

PB030

ID osoby

 

PB265

ID osoby wypełniającej kwestionariusz indywidualny

Wagi

DB080

Waga wynikająca ze schematu losowania próby gospodarstw domowych

16 zmiennych technicznych (rocznych)

DB090

Waga przekrojowa dla gospodarstw domowych

 

DB095

Waga panelowa dla gospodarstw domowych

 

RB050

Waga przekrojowa dla osób

 

RB060

Waga bazowa dla osób

 

RB062

Waga panelowa (dwa lata panelu)

 

RB063

Waga panelowa (trzy lata panelu)

 

RB064

Waga panelowa (cztery lata panelu)

 

RB065

Waga panelowa (pięć lat panelu)

 

RB066

Waga panelowa (sześć lat panelu)

 

RL070

Waga przekrojowa dla dzieci w odniesieniu do opieki nad dziećmi

 

PB040

Waga przekrojowa dla osób (wszyscy członkowie gospodarstwa domowego w wieku co najmniej 16 lat)

 

PB050

Waga bazowa dla osób (wszyscy członkowie gospodarstwa domowego w wieku co najmniej 16 lat)

 

PB060

Waga przekrojowa dla wybranego respondenta

 

PB070

Waga wynikająca ze schematu losowania próby dla wybranego respondenta

 

PB080

Waga bazowa dla wybranego respondenta

Charakterystyka wywiadu

RB250

Status danych

4 zmienne techniczne (roczne)

HB130

Sposób przeprowadzenia wywiadu (gospodarstwo domowe)

 

PB260

Rodzaj wywiadu indywidualnego

 

PB270

Sposób przeprowadzenia wywiadu (osoba)

Lokalizacja

1 zmienna techniczna (roczna)

DB100

Stopień urbanizacji

Demografia

RB080

Rok urodzenia

9 zmiennych zbieranych (rocznych)

RB081

Wiek w ukończonych latach

9 zmiennych pochodnych (rocznych)

RB082

Wiek w ukończonych latach w dniu wywiadu

 

RB083

Urodziny przypadające przed dniem wywiadu

 

RB090

Płeć

 

RB110

Status jako członka gospodarstwa domowego

 

RB120

Miejsce, dokąd osoba się przeprowadziła

 

RB220

ID ojca

 

RB230

ID matki

 

RB240

ID małżonka(-i)/partnera(-ki)

 

RB245

Status respondenta

 

PB140

Rok urodzenia

 

PB150

Płeć

 

PB160

ID ojca

 

PB170

ID matki

 

PB180

ID małżonka(-i)/partnera(-ki)

 

PB190

Stan cywilny

 

PB200

Związek z osobą z gospodarstwa domowego

Obywatelstwo i pochodzenie migracyjne

RB280

Kraj urodzenia

4 zmienne zbierane (roczne)

RB290

Kraj głównego obywatelstwa

 

PB230

Kraj urodzenia ojca

 

PB240

Kraj urodzenia matki

Skład gospodarstwa domowego

RB200

Status zamieszkania

2 zmienne zbierane (roczne)

RG_Z#

Relacje członków gospodarstwa domowego

Skład gospodarstwa domowego – dodatkowe informacje szczegółowe

HB110

Typ gospodarstwa domowego

3 zmienne pochodne (roczne)

HB120

Wielkość gospodarstwa domowego

 

PB205

Partnerzy mieszkający w tym samym gospodarstwie domowym

Czas pobytu w kraju

1 zmienna zbierana (roczna)

RB285

Czas pobytu w kraju zamieszkania w pełnych latach

Niepełnosprawność i minimalny europejski moduł zdrowia

PH010

Samoocena ogólnego stanu zdrowia

3 zmienne zbierane (roczne)

PH020

Długotrwałe problemy zdrowotne

 

PH030

Ograniczenie aktywności z powodu problemów zdrowotnych

Zdrowie dzieci

RCH010

Ogólny stan zdrowia (dziecko)

2 zmienne zbierane (co 3 lata)

RCH020

Ograniczenie aktywności z powodu problemów zdrowotnych (dziecko)

Dostęp do opieki zdrowotnej

PH040

Niezaspokojone potrzeby w zakresie badania lub leczenia medycznego

4 zmienne zbierane (roczne)

PH050

Główna przyczyna niezaspokojonych potrzeb w zakresie badania lub leczenia medycznego

 

PH060

Niezaspokojone potrzeby w zakresie badania lub leczenia stomatologicznego

 

PH070

Główna przyczyna niezaspokojonych potrzeb w zakresie badania lub leczenia stomatologicznego

Dostęp do opieki zdrowotnej (dzieci)

HCH010

Niezaspokojone potrzeby w zakresie badania lub leczenia medycznego (dzieci)

4 zmienne zbierane (co 3 lata)

HCH020

Główna przyczyna niezaspokojonych potrzeb w zakresie badania lub leczenia medycznego (dzieci)

 

HCH030

Niezaspokojone potrzeby w zakresie badania lub leczenia stomatologicznego (dzieci)

 

HCH040

Główna przyczyna niezaspokojonych potrzeb w zakresie badania lub leczenia stomatologicznego (dzieci)

Główny status na rynku pracy (samoocena)

RB211

Główny status na rynku pracy (samoocena)

4 zmienne zbierane (roczne)

PL032

Samoocena obecnego statusu na rynku pracy

 

PL040 A

Status zatrudnienia

 

PL040B

Status zatrudnienia (ostatnia praca)

Podstawowe cechy wykonywanej pracy

PL051 A

Zawód w głównej pracy

5 zmiennych zbieranych (rocznych)

PL051B

Zawód (ostatnia praca)

 

PL111 A

Działalność gospodarcza jednostki lokalnej w głównej pracy

 

PL111B

Działalność gospodarcza jednostki lokalnej (ostatnia praca)

 

PL145

Główna praca w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy (samoocena)

Czas trwania umowy

1 zmienna zbierana (roczna)

PL141

Rodzaj umowy w głównym miejscu pracy

Szczegółowa sytuacja na rynku pracy

PL073

Liczba miesięcy przepracowanych w pełnym wymiarze czasu pracy jako pracownik najemny

1 zmienna zbierana (roczna)

PL074

Liczba miesięcy przepracowanych w niepełnym wymiarze czasu pracy jako pracownik najemny

11 zmiennych pochodnych (rocznych)

PL075

Liczba miesięcy przepracowanych w pełnym wymiarze czasu pracy jako osoba pracująca na własny rachunek (w tym pomagający członek rodziny)

 

PL076

Liczba miesięcy przepracowanych w niepełnym wymiarze czasu pracy jako osoba pracująca na własny rachunek (w tym pomagający członek rodziny)

 

PL080

Liczba miesięcy spędzonych na bezrobociu

 

PL085

Liczba miesięcy spędzonych na emeryturze

 

PL086

Liczba miesięcy niezdolności do pracy z powodu długotrwałych problemów zdrowotnych

 

PL087

Liczba miesięcy spędzonych na nauce

 

PL088

Liczba miesięcy spędzonych w zasadniczej służbie wojskowej

 

PL089

Liczba miesięcy spędzonych na prowadzeniu gospodarstwa domowego, sprawowaniu opieki nad innymi

 

PL090

Liczba miesięcy spędzonych na innej aktywności

 

PL271

Czas trwania ostatniego okresu bezrobocia

Funkcje nadzorcze

1 zmienna zbierana (roczna)

PL150

Funkcja nadzorcza w głównej pracy

Wcześniejsze doświadczenie zawodowe

PL016

Wcześniejsze doświadczenie zawodowe

2 zmienne zbierane (roczne)

PL200

Liczba lat przepracowanych w płatnej pracy (jako pracownik najemny lub osoba pracująca na własny rachunek)

Kalendarz określający status na rynku pracy

PL211 A

Główny status na rynku pracy w styczniu

12 zmiennych zbieranych (rocznych)

PL211B

Główny status na rynku pracy w lutym

 

PL211C

Główny status na rynku pracy w marcu

 

PL211D

Główny status na rynku pracy w kwietniu

 

PL211E

Główny status na rynku pracy w maju

 

PL211F

Główny status na rynku pracy w czerwcu

 

PL211G

Główny status na rynku pracy w lipcu

 

PL211H

Główny status na rynku pracy w sierpniu

 

PL211I

Główny status na rynku pracy we wrześniu

 

PL211J

Główny status na rynku pracy w październiku

 

PL211K

Główny status na rynku pracy w listopadzie

 

PL211L

Główny status na rynku pracy w grudniu

Godziny pracy

PL060

Liczba godzin zwykle przepracowywanych w tygodniu w głównej pracy

2 zmienne zbierane (roczne)

PL100

Łączna liczba godzin zwykle przepracowywanych w tygodniu w drugiej, trzeciej, ... pracy

Poziom wykształcenia

1 zmienna zbierana (roczna)

PE041

Poziom wykształcenia

Uczestnictwo w kształceniu formalnym (obecnie)

RL010

Edukacja przedszkolna (liczba godzin)

4 zmienne zbierane (roczne)

RL020

Edukacja w szkole (liczba godzin)

 

PE010

Uczestnictwo w formalnym kształceniu (student/uczeń lub uczeń zawodu)

 

PE021

Poziom obecnego/ostatniego formalnego kształcenia

Jakość życia

PW010

Ogólne zadowolenie z życia

2 zmienne zbierane (roczne)

PW191

Zaufanie do innych

Deprywacja materialna

HD080

Wymiana zużytych mebli

14 zmiennych zbieranych (rocznych)

HH050

Możliwość ogrzewania mieszkania odpowiednio do potrzeb

 

HS040

Możliwość opłacenia tygodniowego wyjazdu na wypoczynek raz w roku

 

HS050

Możliwość spożywania mięsa, drobiu, ryb (lub ich wegetariańskiego odpowiednika) co drugi dzień

 

HS060

Możliwość pokrycia nieoczekiwanego wydatku

 

HS090

Posiadanie komputera

 

HS110

Posiadanie samochodu

 

HS120

Możliwość związania końca z końcem

 

PD020

Wymiana starej odzieży na nową (nieużywaną)

 

PD030

Dwie pary odpowiedniego obuwia (w tym jedna para butów całorocznych)

 

PD050

Spotykanie się przynajmniej raz w miesiącu z przyjaciółmi, rodziną na wspólnym posiłku/drinku

 

PD060

Regularne uczestnictwo w zajęciach rekreacyjnych

 

PD070

Wydawanie co tydzień niewielkiej sumy pieniędzy na własne potrzeby

 

PD080

Dostęp do internetu w domu, do osobistego użytku

Deprywacja dotycząca dzieci

HD100

Część odzieży nowej (nieużywanej)

13 zmiennych zbieranych (co 3 lata)

HD110

Dwie pary dobrze dopasowanego obuwia (w tym jedna para butów całorocznych)

 

HD120

Owoce i warzywa raz dziennie

 

HD140

Jeden posiłek zawierający mięso, drób, ryby (lub ich wegetariański odpowiednik) przynajmniej raz dziennie

 

HD150

Książki odpowiednie do wieku dziecka w domu

 

HD160

Sprzęt do rekreacji na wolnym powietrzu

 

HD170

Gry do zabawy w domu

 

HD180

Regularne zajęcia rekreacyjne

 

HD190

Uroczystości ze specjalnych okazji

 

HD200

Zaproszenie od czasu do czasu innych dzieci na wspólną zabawę lub posiłek

 

HD210

Uczestnictwo w wycieczkach i imprezach szkolnych związanych z poniesieniem wydatków

 

HD220

Odpowiednie miejsce do nauki lub odrabiania lekcji

 

HD240

Wyjazd na przynajmniej tygodniowy wypoczynek raz w roku

Główne cechy warunków mieszkaniowych

HH010

Typ budynku, w którym znajduje się mieszkanie

3 zmienne zbierane (roczne)

HH021

Tytuł prawny do użytkowanego mieszkania gospodarstwa domowego

 

HH030

Liczba pokoi do dyspozycji gospodarstwa domowego

Koszty mieszkaniowe, w tym subsydiowane media

HH060

Miesięczna opłata za najem użytkowanego mieszkania

4 zmienne zbierane (roczne)

HH070

Całkowite koszty z tytułu użytkowania mieszkania

 

HH071

Spłata kapitału (raty bez odsetek)

 

HS022

Subsydiowane media

Opieka nad dziećmi

RL030

Opieka nad dziećmi w ośrodku pozaszkolnym poza godzinami lekcyjnymi (przed/po)

4 zmienne zbierane (roczne)

RL040

Opieka nad dziećmi w ośrodku dziennym

 

RL050

Opieka nad dziećmi przez osobę zawodowo zajmującą się opieką nad dziećmi, w domu dziecka lub w domu tej osoby

 

RL060

Opieka nad dziećmi przez babcię lub dziadka, członków gospodarstwa domowego innych niż rodzice, innych krewnych, przyjaciół lub sąsiadów

Dochody z pracy

PY010G/PY010N

Dochody pracownika najemnego w formie pieniężnej lub zbliżonej do pieniężnej

5 zmiennych zbieranych (rocznych)

PY020G/PY020N

Dochody pracownika najemnego inne niż pieniężne

 

PY021G/PY021N

Samochód służbowy

 

PY030G

Składki na ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawców

 

PY050G/PY050N

Pieniężne zyski lub straty z pracy na własny rachunek

Dochody z transferów socjalnych

HY050G/HY050N

Dodatki rodzinne/związane z dziećmi

8 zmiennych zbieranych (rocznych)

HY060G/HY060N

Dodatki/świadczenia z tytułu wykluczenia społecznego, gdzie indziej niesklasyfikowane

32 zmienne znane państwom (roczne)

HY070G/HY070N

Dodatki mieszkaniowe

 

PY090G/PY090N

Zasiłki dla bezrobotnych

 

PY110G/PY110N

Renty rodzinne

 

PY120G/PY120N

Świadczenia chorobowe

 

PY130G/PY130N

Świadczenia dla osób niepełnosprawnych

 

PY140G/PY140N

Dodatki związane z edukacją

 

HY051G

Dodatki rodzinne/związane z dziećmi (składkowe i uzależnione od wysokości dochodów)

 

HY052G

Dodatki rodzinne/związane z dziećmi (składkowe i nieuzależnione od wysokości dochodów)

 

HY053G

Dodatki rodzinne/związane z dziećmi (nieskładkowe i uzależnione od wysokości dochodów)

 

HY054G

Dodatki rodzinne/związane z dziećmi (nieskładkowe i nieuzależnione od wysokości dochodów)

 

HY061G

Dodatki/świadczenia z tytułu wykluczenia społecznego, gdzie indziej niesklasyfikowane (składkowe i uzależnione od wysokości dochodów)

 

HY062G

Dodatki/świadczenia z tytułu wykluczenia społecznego, gdzie indziej niesklasyfikowane (składkowe i nieuzależnione od wysokości dochodów)

 

HY063G

Dodatki/świadczenia z tytułu wykluczenia społecznego, gdzie indziej niesklasyfikowane (nieskładkowe i uzależnione od wysokości dochodów)

 

HY064G

Dodatki/świadczenia z tytułu wykluczenia społecznego, gdzie indziej niesklasyfikowane (nieskładkowe i nieuzależnione od wysokości dochodów)

 

HY071G

Dodatki mieszkaniowe (składkowe i uzależnione od wysokości dochodów)

 

HY072G

Dodatki mieszkaniowe (składkowe i nieuzależnione od wysokości dochodów)

 

HY073G

Dodatki mieszkaniowe (nieskładkowe i uzależnione od wysokości dochodów)

 

HY074G

Dodatki mieszkaniowe (nieskładkowe i nieuzależnione od wysokości dochodów)

 

PY091G

Zasiłki dla bezrobotnych (składkowe i uzależnione od wysokości dochodów)

 

PY092G

Zasiłki dla bezrobotnych (składkowe i nieuzależnione od wysokości dochodów)

 

PY093G

Zasiłki dla bezrobotnych (nieskładkowe i uzależnione od wysokości dochodów)

 

PY094G

Zasiłki dla bezrobotnych (nieskładkowe i nieuzależnione od wysokości dochodów)

 

PY111G

Renty rodzinne (składkowe i uzależnione od wysokości dochodów)

 

PY112G

Renty rodzinne (składkowe i nieuzależnione od wysokości dochodów)

 

PY113G

Renty rodzinne (nieskładkowe i uzależnione od wysokości dochodów)

 

PY114G

Renty rodzinne (nieskładkowe i nieuzależnione od wysokości dochodów)

 

PY121G

Świadczenia chorobowe (składkowe i uzależnione od wysokości dochodów)

 

PY122G

Świadczenia chorobowe (składkowe i nieuzależnione od wysokości dochodów)

 

PY123G

Świadczenia chorobowe (nieskładkowe i uzależnione od wysokości dochodów)

 

PY124G

Świadczenia chorobowe (nieskładkowe i nieuzależnione od wysokości dochodów)

 

PY131G

Świadczenia dla osób niepełnosprawnych (składkowe i uzależnione od wysokości dochodów)

 

PY132G

Świadczenia dla osób niepełnosprawnych (składkowe i nieuzależnione od wysokości dochodów)

 

PY133G

Świadczenia dla osób niepełnosprawnych (nieskładkowe i uzależnione od wysokości dochodów)

 

PY134G

Świadczenia dla osób niepełnosprawnych (nieskładkowe i nieuzależnione od wysokości dochodów)

 

PY141G

Dodatki związane z edukacją (składkowe i uzależnione od wysokości dochodów)

 

PY142G

Dodatki związane z edukacją (składkowe i nieuzależnione od wysokości dochodów)

 

PY143G

Dodatki związane z edukacją (nieskładkowe i uzależnione od wysokości dochodów)

 

PY144G

Dodatki związane z edukacją (nieskładkowe i nieuzależnione od wysokości dochodów)

Dochody z emerytur i rent

PY080G/PY080N

Emerytury i renty z indywidualnych prywatnych systemów emerytalnych i rentowych

2 zmienne zbierane (roczne)

PY100G/PY100N

Świadczenia z tytułu wieku

4 zmienne znane państwom (roczne)

PY101G

Świadczenia z tytułu wieku (składkowe i uzależnione od wysokości dochodów)

 

PY102G

Świadczenia z tytułu wieku (składkowe i nieuzależnione od wysokości dochodów)

 

PY103G

Świadczenia z tytułu wieku (nieskładkowe i uzależnione od wysokości dochodów)

 

PY104G

Świadczenia z tytułu wieku (nieskładkowe i nieuzależnione od wysokości dochodów)

Inne dochody, w tym dochody z tytułu własności i kapitału oraz transfery między gospodarstwami domowymi

HY040G/HY040N

Dochody z wynajmu nieruchomości lub gruntu

7 zmiennych zbieranych (rocznych)

HY080G/HY080N

Regularne transfery pieniężne przekazywane osobom spoza gospodarstwa domowego – otrzymywane

 

HY081G/HY081N

Alimenty otrzymywane (obowiązkowe + dobrowolne)

 

HY090G/HY090N

Odsetki, dywidendy, zyski z inwestycji kapitałowych w przedsiębiorstwa nieposiadające osobowości prawnej

 

HY100G/HY100N

Spłata odsetek od kredytu hipotecznego

 

HY110G/HY110N

Dochody uzyskiwane przez osoby w wieku poniżej 16 lat

 

HY170G/HY170N

Wartość towarów wyprodukowanych na własny użytek

Faktycznie zapłacone podatki i składki po odliczeniach

HY120G/HY120N

Regularne podatki od majątku

7 zmiennych zbieranych (rocznych)

HY121G/HY121N

Podatki od własności głównego lokalu mieszkalnego gospodarstwa domowego

 

HY130G/HY130N

Regularne transfery pieniężne przekazywane osobom spoza gospodarstwa domowego – płacone

 

HY131G/HY131N

Alimenty płacone (obowiązkowe + dobrowolne)

 

HY140G/HY140N

Podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie społeczne

 

HY145N

Dodatkowe wpłaty/zwroty z tytułu korekt podatkowych

 

PY035G/PY035N

Składki wpłacane do indywidualnych prywatnych systemów emerytalnych i rentowych

Roczne dochody na poziomie osób i gospodarstw domowych ogółem

HI010

Zmiana w dochodach gospodarstwa domowego w porównaniu z poprzednim rokiem

4 zmienne zbierane (roczne)

HI020

Przyczyna wzrostu dochodów

4 zmienne pochodne (roczne)

HI030

Przyczyna spadku dochodów

 

HI040

Oczekiwana zmiana w dochodach gospodarstwa domowego w kolejnych 12 miesiącach

 

HY010

Całkowity dochód brutto gospodarstwa domowego

 

HY020

Całkowity dochód do dyspozycji gospodarstwa domowego

 

HY022

Całkowity dochód do dyspozycji gospodarstwa domowego przed transferami socjalnymi innymi niż świadczenia z tytułu wieku i renty rodzinne

 

HY023

Całkowity dochód do dyspozycji gospodarstwa domowego przed transferami socjalnymi w tym świadczeniami z tytułu wieku i rentami rodzinnymi

Zaległości finansowe

HS011

Zaległe płatności z tytułu spłaty kredytu hipotecznego lub opłaty za najem

4 zmienne zbierane (roczne)

HS021

Zaległości w opłatach związanych z użytkowanym mieszkaniem

 

HS031

Zaległe płatności z tytułu spłaty rat pożyczek i kredytów

 

HS150

Obciążenie finansowe z tytułu spłaty pożyczek lub kredytów

Moduł tematyczny ad hoc 2021

 

 

Warunki życia dzieci w rodzinach niepełnych i zrekonstruowanych

HK010

Liczba dzieci, które są członkami gospodarstwa domowego i których drugi rodzic żyje poza tym gospodarstwem domowym

12 zmiennych zbieranych (rocznych)

HK020

Liczba dzieci, które nie są członkami gospodarstwa domowego i których drugi rodzic żyje w tym gospodarstwie domowym

1 zmienna pochodna (roczna)

PK010

Członek gospodarstwa domowego ma dzieci, które nie są członkami gospodarstwa domowego

RK010

ID rodzica i numer porządkowy dziecka, które nie jest członkiem gospodarstwa domowego

RK020

Wiek dziecka, które nie jest członkiem gospodarstwa domowego

PK020

Główna przyczyna, dla której osoba nie spędza więcej czasu z dziećmi, które są członkami gospodarstwa domowego

PK030

Główna przyczyna, dla której osoba nie spędza więcej czasu z dziećmi, które nie są członkami gospodarstwa domowego

 

RK030

Czas, jakiego osoba zwykle potrzebuje, aby dotrzeć do dziecka, które nie jest członkiem gospodarstwa domowego

 

RK040

Częstotliwość kontaktu z dzieckiem, które nie jest członkiem gospodarstwa domowego, w ciągu ostatnich 12 miesięcy (przez telefon, media społecznościowe itp.)

 

RK050

Dziecko posiada sypialnię (w tym sypialnię dzieloną z rodzeństwem)

 

RK060

Częstotliwość aktywnego spędzania czasu z dzieckiem (posiłki, zabawa, odrabianie lekcji, spacer, rozmowa itp.)

 

RK070

Liczba nocy spędzanych przez dziecko w gospodarstwie domowym (średnio)

 

RK080

Sytuacja prawna w zakresie pieczy nad dzieckiem


Top