EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0217

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/217 z dnia 4 października 2019 r. zmieniające, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, oraz w sprawie sprostowania tego rozporządzenia (Tekst mający znaczenie dla EOG)

C/2019/7227

OJ L 44, 18.2.2020, p. 1–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 18/02/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/217/oj

18.2.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 44/1


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2020/217

z dnia 4 października 2019 r.

zmieniające, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, oraz w sprawie sprostowania tego rozporządzenia

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (1), w szczególności jego art. 37 ust. 5 i art. 53 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Tabela 3 w części 3 załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 zawiera wykaz zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania substancji stwarzających zagrożenie na podstawie kryteriów ustanowionych w częściach 2–5 załącznika I do tego rozporządzenia.

(2)

Zgodnie z art. 37 rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 Europejskiej Agencji Chemikaliów („Agencja”) zostały przedłożone wnioski o wprowadzenie zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania niektórych substancji oraz o zaktualizowanie lub usunięcie zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania niektórych innych substancji. W oparciu o opinie na temat tych wniosków wydane przez Komitet ds. Oceny Ryzyka Europejskiej Agencji Chemikaliów (RAC), jak również uwagi otrzymane od zainteresowanych stron, należy wprowadzić, zaktualizować lub usunąć zharmonizowaną klasyfikację i oznakowanie niektórych substancji. Wspomniane opinie RAC (2) to:

Opinia z dnia 9 czerwca 2017 r. dotycząca polimeru 4,4’-sulfonylobisfenolu z chlorkiem amonu (NH4Cl), pentachlorofosforanem i fenolem

Opinia z dnia 22 września 2017 r. dotycząca 4-amino-6-((4-((4-(2,4-diaminofenylo)azo)fenylosulfamylo)fenylo)azo)-5-hydroksy-3-((4-nitrofenylo)azo)naftaleno-2,7-disulfonianu disodu

Opinia z dnia 9 czerwca 2017 r. dotycząca tlenku fenylobis(2,4,6-trimetylobenzoilo)fosfiny

Opinia z dnia 22 września 2017 r. dotycząca kobaltu

Opinia z dnia 22 września 2017 r. dotycząca bis(sulfamidianu) niklu; amidosulfonianu niklu

Opinia z dnia 22 września 2017 r. dotycząca tlenku etylenu; oksiranu

Opinia z dnia 22 września 2017 r. dotycząca 2,4,6,8-tetrametylo-1,3,5,7-tetraoksacyklooktanu; metaldehydu

Opinia z dnia 15 marca 2017 r. dotycząca 2-benzylo-2-dimetyloamino-4’-morfolinobutyrofenonu

Opinia z dnia 5 grudnia 2017 r. dotycząca pirydatu (ISO); tiowęglanu O-(6-chloro-3-fenylopirydazyn-4-ylu) S-oktylu

Opinia z dnia 22 września 2017 r. dotycząca metakrylanu dodecylu

Opinia z dnia 5 grudnia 2017 r. dotycząca 2-fenyloheksanonitrylu

Opinia z dnia 15 marca 2017 r. dotycząca tiabendazolu (ISO); 2-(tiazol-4-ilo)benzimidazolu

Opinia z dnia 9 czerwca 2017 r. dotycząca N, N-dietylo-m-toluamidu; deet;

Opinia z dnia 14 września 2017 r. dotycząca ditlenku tytanu

Opinia z dnia 15 marca 2017 r. dotycząca chlorku metylortęci

Opinia z dnia 9 czerwca 2017 r. dotycząca benzo[rst]pentafenu

Opinia z dnia 9 czerwca 2017 r. dotycząca dibenzo[b,def]chryzenu;dibenzo[a,h]pirenu

Opinia z dnia 22 września 2017 r. dotycząca substancji etanol, 2,2’-iminobis-, N-(C13-15-rozgałęzione i liniowe alkilopochodne)

Opinia z dnia 5 grudnia 2017 r. dotycząca cyflumetofenu (ISO); 2-metoksyetylo (RS)-2-(4-tert-butylofenylo)-2-cyjano-3-okso-3-(α,α,α-trifluoro-o-tolylo)propionianu

Opinia z dnia 9 czerwca 2017 r. dotycząca 2,2’,2”,2”’,2”"-(etano-1,2-diylonitrylo)pentaoctanu pentapotasu

Opinia z dnia 9 czerwca 2017 r. dotycząca N-karboksymetyloiminobis(etylenonitrylo)tetra(kwasu octowego)

Opinia z dnia 9 czerwca 2017 r. dotycząca (karboksylanometylo)iminobis(etylenonitrylo)tetraoctanu pentasodu

Opinia z dnia 9 czerwca 2017 r. dotycząca ftalanu diizoheksylu

Opinia z dnia 9 czerwca 2017 r. dotycząca fludioksonilu (ISO); 4-(2,2-difluoro-1,3-benzodioksol-4-ilo)-1H-pirolo-3-karbonitrylu

Opinia z dnia 22 września 2017 r. dotycząca halosulfuronu metylu (ISO); 3-chloro-5-{[4,6-dimetoksypirymidyn-2-ilo)karbamoilo]sulfamoilo}-1-metylo-1H-pirazolo-4-karboksylanu metylu

Opinia z dnia 5 grudnia 2017 r. dotycząca 2-metyloimidazolu

Opinia z dnia 15 marca 2017 r. dotycząca (RS)-2-metoksy-N-metylo-2-[α-(2,5-ksylyloksy)-o-tolilo]acetamidu; mandestrobiny

Opinia z dnia 5 grudnia 2017 r. dotycząca karboksyny (ISO); 2-metylo-N-fenylo-5,6-dihydro-1,4-oksatiino-3-karboksamidu; 5,6-dihydro-2-metylo-1,4-oksatiino-3-karboksyanilidu

Opinia z dnia 5 grudnia 2017 r. dotycząca metaflumizonu (ISO); (EZ)-2’-[2-(4-cyjanofenylo)-1-(α,α,α-trifluoro-m-tolilo)etylideno]-[4 (trifluorometoksy)fenylo]karbonylohydrazydu [E-izomer ≥ 90 %, Z-izomer≤ 10 % proporcjonalnej zawartości] [1] (E)-2’-[2-(4-cyjanofenylo)-1-(α,α,α-trifluoro-m-tolilo)etylideno]4-(trifluorometoksy)fenylo]karbanilohydrazydu [2]

Opinia z dnia 5 grudnia 2017 r. dotycząca dibutylobis(pentano-2,4-dionato-O,O’)cyny.

(3)

Oszacowana toksyczność ostra (ATE) wykorzystywana jest głównie do ustalenia klasyfikacji ostrej toksyczności dla zdrowia człowieka w odniesieniu do mieszanin zawierających substancje sklasyfikowane w kategorii ostrej toksyczności. Wprowadzenie zharmonizowanych wartości oszacowanej toksyczności ostrej w pozycjach wymienionych w załączniku VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 ułatwia harmonizację klasyfikacji mieszanin i stanowi pomoc dla organów nadzoru. Po dokonaniu dalszych ocen naukowych dotyczących niektórych substancji w uzupełnieniu do wartości proponowanych w opiniach RAC obliczono wartości ATE dla substancji: chlorek metylortęci, 2,2’,2”,2”’,2”"-(etano-1,2-diylonitrylo)pentaoctan pentapotasu, N-karboksymetyloiminobis(etylenonitrylo)tetra(kwas octowy), (karboksylanometylo)iminobis(etylenonitrylo)tetraoctan pentasodu (DTPA), tlenek etylenu, oksiran i metaldehyd (ISO), 2,4,6,8-tetrametylo-1,3,5,7-tetraoksacyklooktan. Wspomniane wartości ATE należy umieścić w przedostatniej kolumnie tabeli 3 w części 3 załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008.

(4)

W swojej opinii naukowej z dnia 22 września 2017 r. dotyczącej substancji kobalt RAC zaproponował sklasyfikowanie tej substancji jako substancji rakotwórczej kategorii 1B o specyficznym stężeniu granicznym ≥ 0,01 %. Metodyka stosowana do określenia specyficznego stężenia granicznego wymagała jednak dalszej oceny, w szczególności w odniesieniu do jej ewentualnego zastosowania w przypadku związków metali. W tabeli 3 w części 3 załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 nie należy zatem na razie wprowadzać specyficznego stężenia granicznego w odniesieniu do kobaltu, w którym to przypadku stosuje się ogólne stężenie graniczne ≥ 0,1 %, zgodnie z tabelą 3.6.2 w załączniku I do tego rozporządzenia.

(5)

W swojej opinii naukowej z dnia 14 września 2017 r. dotyczącej substancji ditlenek tytanu RAC zaproponował sklasyfikowanie tej substancji jako substancji rakotwórczej kategorii 2 działającej przez drogi oddechowe. Jako że rakotwórcze działanie ditlenku tytanu na płuca wiąże się z wdychaniem respirabilnych cząstek ditlenku tytanu oraz ich zatrzymywaniem i słabą rozpuszczalnością w płucach w pozycji dotyczącej ditlenku tytanu należy w pierwszej kolejności zdefiniować respirabilne cząstki ditlenku tytanu. Zakłada się, że wchłonięte, ale nierozpuszczone cząstki ditlenku tytanu są odpowiedzialne za zaobserwowaną toksyczność w płucach i późniejszy rozwój nowotworu. Aby zapobiec nieuzasadnionej klasyfikacji innych form substancji niż formy niebezpieczne, należy określić szczegółowe uwagi w odniesieniu do klasyfikacji i etykietowania substancji i mieszanin ją zawierających. Ponadto w związku z tym, że w trakcie stosowania mieszanin zawierających ditlenek tytanu możliwe jest powstawanie niebezpiecznego pyłu lub kropelek, należy poinformować użytkowników o środkach ostrożności, które należy podjąć w celu zminimalizowania zagrożenia dla zdrowia człowieka.

(6)

W odniesieniu do substancji: 2,2’,2”,2”’,2”"-(etano-1,2-diylnitrylo) pentaoctan pentapotasu, N-karboksymetyloiminobis(etylenonitrylo)tetra(kwas octowy) oraz (karboksylanometylo)iminobis(etylenonitrylo)tetraoctan pentasodu (DTPA) zalecane w opiniach RAC z dnia 9 czerwca 2017 r. klasyfikacje jako: substancja o ostrej toksyczności (kategorii 4) oraz substancja o działaniu toksycznym na narządy docelowe poprzez powtarzane narażenie (kategorii 2) należy uwzględnić w załączniku VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008, ponieważ dostępne są wystarczające dowody naukowe uzasadniające te nowe klasyfikacje. W odniesieniu do substancji 2,2’,2”,2”’,2”"-(etano-1,2-diylnitrylo) pentaoctan pentapotasu oraz N-karboksymetyloiminobis(etylenonitrylo)tetra(kwas octowy) zalecaną w opiniach RAC z dnia 9 czerwca 2017 r. klasyfikację jako substancja działająca drażniąco na oczy (kategorii 2) należy uwzględnić w załączniku VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008, ponieważ dostępne są wystarczające dowody naukowe uzasadniające tę nową klasyfikację. Jednakże klasyfikacja substancji: 2,2’,2”,2”’,2”"-(etano-1,2-diylnitrylo) pentaoctan pentapotasu, N-karboksymetyloiminobis(etylenonitrylo)tetra(kwas octowy) oraz (karboksylanometylo)iminobis(etylenonitrylo)tetraoctan pentasodu (DTPA) jako substancja działająca szkodliwie na rozrodczość (kategorii 1B) nie powinna zostać uwzględniona, ponieważ wymaga dalszej oceny RAC w świetle nowych danych naukowych dotyczących szkodliwego wpływu na rozrodczość, przedstawionych przez przemysł po przekazaniu Komisji opinii RAC.

(7)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1272/2008.

(8)

Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 zawiera zharmonizowaną klasyfikację, oznakowanie i pakowanie w odniesieniu do substancji pak, wysokotemperaturowa smoła węglowa. Komisja zmieniła zharmonizowaną klasyfikację, oznakowanie i pakowanie w odniesieniu do wspomnianej substancji rozporządzeniem Komisji (UE) nr 944/2013 (3) ze skutkiem od dnia 1 kwietnia 2016 r. Rozporządzeniem Komisji (UE) 2018/669 (4) wprowadzono kolejne zmiany do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008. Ze względu na nadzór administracyjny pewne zmiany, na których ważność nie miał wpływu wyrok Sądu w sprawie T-689/13 (5), potwierdzony wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-691/15 P (6), wprowadzone rozporządzeniem (UE) nr 944/2013, nie zostały uwzględnione w rozporządzeniu (UE) 2018/669. Rozporządzenie to zacznie obowiązywać dnia 1 grudnia 2019 r. Należy zatem sprostować rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 ze skutkiem od tego samego dnia.

(9)

Aby zagwarantować, że dostawcy substancji i mieszanin będą mieli czas na dostosowanie się do nowych przepisów dotyczących klasyfikacji i oznakowania, stosowanie niniejszego rozporządzenia należy odroczyć.

(10)

Aby zagwarantować spójność z podejściem stanowiącym podstawę art. 61 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1272/2008, dostawcy powinni mieć możliwość stosowania przepisów dotyczących klasyfikacji, etykietowania i pakowania wprowadzonych niniejszym rozporządzeniem na zasadzie dobrowolności przed datą rozpoczęcia jego stosowania,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zmiany w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

W rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w załączniku II wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia;

2)

w załączniku III wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia;

3)

w załączniku VI wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem III do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Sprostowanie rozporządzenia (WE) nr 1272/2008

W załączniku VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 wprowadza się sprostowania zgodnie z załącznikiem IV do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 października 2021 r.

Art. 2 stosuje się jednak od dnia 1 grudnia 2019 r.

Substancje i mieszaniny mogą, przed dniem 1 października 2021 r., być klasyfikowane, znakowane i pakowane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 zmienionym niniejszym rozporządzeniem.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 4 października 2019 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 353 z 31.12.2008, s. 1.

(2)  https://echa.europa.eu/registry-of-clh-intentions-until-outcome/-/dislist/name/-/ecNumber/-/casNumber/-/dte_receiptFrom/-/dte_receiptTo/-/prc_public_status/Opinion+Adopted/dte_withdrawnFrom/-/dte_withdrawnTo/-/sbm_expected_submissionFrom/-/sbm_expected_submissionTo/-/dte_finalise_deadlineFrom/-/dte_finalise_deadlineTo/-/haz_addional_hazard/-/lec_submitter/-/dte_assessmentFrom/-/dte_assessmentTo/-/prc_regulatory_programme/-/

(3)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 944/2013 z dnia 2 października 2013 r. dostosowujące do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz.U. L 261 z 3.10.2013, s. 5).

(4)  Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/669 z dnia 16 kwietnia 2018 r. zmieniające, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz.U. L 115 z 4.5.2018, s. 1).

(5)  Wyrok Sądu z dnia 7 października 2015 r., Bilbaína de Alquitranes i in./Komisja, T-689/13, ECLI:EU:T:2015:767.

(6)  Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 22 listopada 2017 r., Komisja/Bilbaína de Alquitranes i in., C-691/15 P, ECLI:EU:C:2017:882.


ZAŁĄCZNIK I

W części 2 w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w akapicie wprowadzającym wprowadza się następujące zmiany:

„Zwroty określone w sekcjach 2.1–2.10 i 2.12 przypisuje się mieszaninom zgodnie z art. 25 ust. 6.”;

2)

dodaje się sekcję 2.12 w brzmieniu:

„2.12.

Mieszaniny zawierające ditlenek tytanu

Etykieta na opakowaniu mieszanin płynnych zawierających 1 % lub więcej cząstek ditlenku tytanu o średnicy aerodynamicznej równej lub mniejszej niż 10 μm zawiera następujący zwrot:

EUH211: »Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.«

Etykieta na opakowaniu mieszanin stałych zawierających 1 % lub więcej cząstek ditlenku tytanu zawiera następujący zwrot:

EUH212: »Uwaga! W przypadku stosowania może się tworzyć niebezpieczny pył respirabilny. Nie wdychać pyłu.«

Ponadto na opakowaniu mieszanin płynnych i stałych nieprzeznaczonych dla ogółu społeczeństwa, które nie są sklasyfikowane jako mieszaniny niebezpieczne oznakowane kodem EUH211 lub EUH212, umieszcza się kod EUH210.”.


ZAŁĄCZNIK II

W części 3 załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 dodaje się wiersze EUH211 i EUH212 w brzmieniu:

„EUH211

Język

 

 

BG

Внимание! При пулверизация могат да се образуват опасни респирабилни капки. Не вдишвайте пулверизираната струя или мъгла.

 

ES

¡Atención! Al rociar pueden formarse gotas respirables peligrosas. No respirar el aerosol.

 

CS

Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.

 

DA

Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge.

 

DE

Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.

 

ET

Hoiatus! Pihustamisel võivad tekkida ohtlikud sissehingatavad piisad. Pihustatud ainet või udu mitte sisse hingata.

 

EL

Προσοχή! Κατά τον ψεκασμό μπορούν να σχηματιστούν επικίνδυνα εισπνεύσιμα σταγονίδια. Μην αναπνέετε το εκνέφωμα ή τα σταγονίδια.

 

EN

Warning! Hazardous respirable droplets may be formed when sprayed. Do not breathe spray or mist.

 

FR

Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards.

 

GA

Aire! D’fhéadfaí braoiníní guaiseacha inanálaithe a chruthú nuair a spraeáiltear an táirge seo. Ná hanálaigh sprae ná ceo.

 

HR

Upozorenje! Pri prskanju mogu nastati opasne respirabilne kapljice. Ne udisati aerosol ni maglicu.

 

IT

Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare i vapori o le nebbie.

 

LV

Uzmanību! Izsmidzinot var veidoties bīstami ieelpojami pilieni. Ne smidzinājumu, ne miglu neieelpot.

 

LT

Atsargiai! Purškiant gali susidaryti pavojingų įkvepiamų lašelių. Neįkvėpti rūko ar aerozolio.

 

HU

Figyelem! Permetezés közben veszélyes, belélegezhető cseppek képződhetnek. A permetet vagy a ködöt nem szabad belélegezni.

 

MT

Twissija! Jista’ jifforma qtar perikoluż li jinġibed man-nifs meta tisprejja minn dan. Tiġbidx l-isprej jew l-irxiex man-nifs.

 

NL

Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.

 

PL

Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.

 

PT

Atenção! Podem formar-se gotículas inaláveis perigosas ao pulverizar. Não respirar a pulverização ou névoas.

 

RO

Avertizare! Se pot forma picături respirabile periculoase la pulverizare. Nu respirați prin pulverizare sau ceață.

 

SK

Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu.

 

SL

Pozor! Pri razprševanju lahko nastanejo nevarne vdihljive kapljice. Ne vdihavajte razpršila ali meglic.

 

FI

Varoitus! Vaarallisia keuhkorakkuloihin kulkeutuvia pisaroita saattaa muodostua suihkutuksen yhteydessä. Älä hengitä suihketta tai sumua.

 

SV

Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.”

„EUH212

Język

 

 

BG

Внимание! При употреба може да се образува опасен респирабилен прах. Не вдишвайте праха.

 

ES

¡Atención! Al utilizarse, puede formarse polvo respirable peligroso. No respirar el polvo.

 

CS

Pozor! Při použití se může vytvářet nebezpečný respirabilní prach. Nevdechujte prach.

 

DA

Advarsel! Der kan danne sig farligt respirabelt støv ved anvendelsen. Undgå indånding af støv.

 

DE

Achtung! Bei der Verwendung kann gefährlicher lungengängiger Staub entstehen. Staub nicht einatmen.

 

ET

Hoiatus! Kasutamisel võib tekkida ohtlik sissehingatav tolm. Tolmu mitte sisse hingata.

 

EL

Προσοχή! Κατά τη χρήση μπορεί να σχηματιστεί επικίνδυνη εισπνεύσιμη σκόνη. Μην αναπνέετε τη σκόνη.

 

EN

Warning! Hazardous respirable dust may be formed when used. Do not breathe dust.

 

FR

Attention! Une poussière respirable dangereuse peut se former lors de l’utilisation. Ne pas respirer cette poussière.

 

GA

Aire! D’fhéadfaí deannach guaiseach inanálaithe a chruthú nuair a úsáidtear an táirge seo. Ná hanálaigh deannach.

 

HR

Upozorenje! Pri prskanju može nastati opasna respirabilna prašina. Ne udisati prašinu.

 

IT

Attenzione! In caso di utilizzo possono formarsi polveri respirabili pericolose. Non respirare le polveri.

 

LV

Uzmanību! Izmantojot var veidoties bīstami ieelpojami putekļi. Putekļus neieelpot.

 

LT

Atsargiai! Naudojant gali susidaryti pavojingų įkvepiamų dulkių. Neįkvėpti dulkių.

 

HU

Figyelem! Használatkor veszélyes, belélegezhető por képződhet. A port nem szabad belélegezni.

 

MT

Twissija! Meta jintuża dan, jista’ jifforma trab perikoluż li jinġibed man-nifs. Tiġbidx it-trab man-nifs.

 

NL

Let op! Bij gebruik kunnen gevaarlijke inhaleerbare stofdeeltjes worden gevormd. Stof niet inademen.

 

PL

Uwaga! W przypadku stosowania może się tworzyć niebezpieczny pył respirabilny. Nie wdychać pyłu.

 

PT

Atenção! Podem formar-se poeiras inaláveis perigosas ao pulverizar. Não respirar as poeiras.

 

RO

Avertizare! Se poate forma pulbere respirabilă periculoasă în timpul utilizării. Nu inspirați pulberea.

 

SK

Pozor! Pri použití sa môže vytvárať nebezpečný respirabilný prach. Nevdychujte prach.

 

SL

Pozor! Pri uporabi lahko nastane nevaren vdihljiv prah. Prahu ne vdihavajte.

 

FI

Varoitus! Vaarallista keuhkorakkuloihin kulkeutuvaa pölyä saattaa muodostua käytön yhteydessä. Älä hengitä pölyä.

 

SV

Varning! Farligt respirabelt damm kan bildas vid användning. Inandas inte damm.”


ZAŁĄCZNIK III

W załączniku VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w części 1 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w pkt 1.1.3.1 dodaje się uwagi V i W w brzmieniu:

„Uwaga V:

Jeżeli substancja ma być wprowadzana do obrotu jako włókna (o średnicy < 3 μm, długości > 5 μm i wskaźniku kształtu ≥ 3:1) lub jako cząstki substancji spełniające kryteria WHO w odniesieniu do włókien lub jako cząstki o zmodyfikowanej chemii powierzchni, ich niebezpieczne właściwości należy ocenić zgodnie z tytułem II niniejszego rozporządzenia, aby ocenić, czy należy zastosować wyższą kategorię (Carc. 1B lub 1 A) i/lub dodatkowe drogi narażenia (droga pokarmowa lub przez skórę).

Uwaga W:

Zaobserwowano, że zagrożenie rakotwórcze związane z tą substancją pojawia się w przypadku wdychania pyłu respirabilnego w ilościach prowadzących do poważnego upośledzenia naturalnych mechanizmów usuwania cząstek z płuc.

Niniejsza uwaga stanowi opis konkretnego rodzaju działania toksycznego substancji, a nie kryterium klasyfikacji zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.”;

b)

w pkt 1.1.3.2 dodaje się uwagę 10 w brzmieniu:

„Uwaga 10:

Zaklasyfikowanie jako substancja rakotwórcza działająca przez drogi oddechowe ma zastosowanie tylko do mieszanin w postaci proszku zawierającego 1 % lub więcej ditlenku tytanu w postaci cząstek o średnicy aerodynamicznej ≤ 10 μm lub wbudowanego w takie cząstki.”;

2)

w tabeli 3 w części 3 wprowadza się następujące zmiany:

a)

skreśla się wiersze o numerach indeksowych 604-083-00-X i 611-159-00-6;

b)

wiersze odpowiadające numerom indeksowym 015-189-00-5, 027-001-00-9, 028-018-00-4, 603-023-00-X, 605-005-00-7, 606-047-00-9, 607-232-00-7, 607-247-00-9, 608-039-00-0, 613-054-00-0, 616-018-00-2 oraz 648-055-00-5 zastępuje się wierszami w brzmieniu:

Numer indeksowy

Nazwa chemiczna

Numer WE

Numer CAS

Klasyfikacja

Oznakowanie

Specyficzne stężenia graniczne, współczynniki M oraz ATE

Uwagi

Klasa zagrożenia i kody kategorii

Kody zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia

Piktogram, kody haseł ostrzegawczych

Kody zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia

Dodatkowe kody zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia

„015-189-00-5

tlenek fenylobis(2,4,6-trimetylobenzoilo)fosfanu; tlenek fenylobis(2,4,6-trimetylobenzoilo)fosfiny

423-340-5

162881-26-7

Skin Sens. 1 A

Aquatic Chronic 4

H317

H413

GHS07

Wng

H317

H413”

 

 

 

„027-001-00-9

kobalt

231-158-0

7440-48-4

Carc. 1B

Muta. 2

Repr. 1B

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 4

H350

H341

H360F

H334

H317

H413

GHS08

Dgr

H350

H341

H360F

H334

H317

H413”

 

 

 

„028-018-00-4

bis(sulfamidian) niklu;

amidosulfonian niklu

237-396-1

13770-89-3

Carc. 1 A

Muta. 2

Repr. 1B

Acute Tox. 4

STOT RE 1

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350i

H341

H360D***

H302

H372**

H334

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350i

H341

H360D***

H302

H372**

H334

H317

H410

 

droga doustna: ATE = 853 mg/kg m.c. (bezwodny)

droga doustna: ATE = 1098 mg/kg m.c. (tetrahydrat)

STOT RE 1;

H372: C ≥ 1 %

STOT RE 2;

H373: 0,1 % ≤ C < 1 %

Skin Sens. 1;

H317: C ≥ 0,01 %

M = 1”

 

„603-023-00-X

tlenek etylenu;

oksiran

200-849-9

75-21-8

Flam. Gas 1

Press. Gas

Carc. 1B

Muta. 1B

Repr. 1B

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

STOT SE 3

STOT SE 3

STOT RE 1

Skin Corr. 1

Eye Dam. 1

H220

H350

H340

H360Fd

H331

H301

H335

H336

H372 (układ nerwowy)

H314

H318

GHS02

GHS08

GHS06

GHS05

Dgr

H220

H350

H340

H360Fd

H331

H301

H335

H336

H372 (układ nerwowy)

H314

 

droga wziewna: ATE = 700 ppm (gazy)

droga doustna: ATE = 100 mg/kg m.c.”

U

„605-005-00-7

metaldehyd (ISO);

2,4,6,8-tetrametylo-1,3,5,7-tetraoksacyklooktan

203-600-2

108-62-3

Flam. Sol. 2

Repr. 2

Acute Tox. 3

Aquatic Chronic 3

H228

H361f

H301

H412

GHS02

GHS08

GHS06

Dgr

H228

H361f

H301

H412

 

droga doustna: ATE = 283 mg/kg m.c.”

 

„606-047-00-9

2-benzylo-2-dimetyloamino-4’-morfolinobutyrofenon

404-360-3

119313-12-1

Repr. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360D

H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H360D

H410”

 

 

 

„607-232-00-7

pirydat (ISO);

tiowęglan O-(6-chloro-3-fenylopirydazyn-4-ylu) S-oktylu

259-686-7

55512-33-9

Acute Tox. 4

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H315

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H315

H317

H410

 

droga doustna: ATE = 500 mg/kg m.c.

M = 1

M = 10”

 

„607-247-00-9

metakrylan dodecylu

205-570-6

142-90-5

STOT SE 3

H335

GHS07

Wng

H335

 

STOT SE 3; H335: C ≥ 10 %”

 

„608-039-00-0

2-fenyloheksanonitryl

423-460-8

3508-98-3

Acute Tox. 4

Aquatic Chronic 2

H302

H411

GHS07

GHS09

Wng

H302

H411

 

droga doustna:

ATE = 500 mg/kg m.c.”

 

„613-054-00-0

tiabendazol (ISO);

2-(tiazol-4-ilo)benzimidazol

205-725-8

148-79-8

Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 1

M = 1”

 

„616-018-00-2

dietyltoluamid (ISO): N, N-dietylo-m-toluamid [deet]

205-149-7

134-62-3

Acute Tox. 4

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

H302

H315

H319

GHS07

Wng

H302

H315

H319

 

droga doustna:

ATE = 1892 mg/kg m.c.”

 

c)

dodaje się wiersze w brzmieniu:

Numer indeksowy

Nazwa chemiczna

Numer WE

Numer CAS

Klasyfikacja

Oznakowanie

Specyficzne stężenia graniczne, współczynniki M oraz ATE

Uwagi

Klasa zagrożenia i kody kategorii

Kody zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia

Piktogram, kody haseł ostrzegawczych

Kody zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia

Dodatkowe kody zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia

„022-006-002

ditlenek tytanu;

[w postaci proszku o zawartości 1 % lub więcej cząstek o średnicy aerodynamicznej ≤ 10 μm]

236-675-5

13463-67-7

Carc. 2

H351 (droga wziewna)

GHS08

Wng

H351 (droga wziewna)

 

 

V, W, 10

080-012-00-0

chlorek metylortęci

204-064-2

115-09-3

Carc. 2

Repr. 1 A

Lact.

Acute Tox. 2

Acute Tox. 2

Acute Tox. 2

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H360Df

H362

H330

H310

H300

H372 (układ nerwowy, nerki)

H400

H410

GHS08

GHS06

GHS09

Dgr

H351

H360Df

H362

H330

H310

H300

H372 (układ nerwowy, nerki)

H410

 

droga wziewna: ATE = 0,05 mg/l (pyły lub mgły)

przez skórę: ATE = 50 mg/kg m.c.

droga doustna: ATE = 5 mg/kg m.c.

1

601-090-00-X

benzo[rst]pentafen

205-877-5

189-55-9

Carc. 1B

Muta. 2

H350

H341

GHS08

Dgr

H350

H341

 

 

 

601-091-00-5

dibenzo[b,def]chryzen;

dibenzo[a,h]piren

205-878-0

189-64-0

Carc. 1B

Muta. 2

H350

H341

GHS08

Dgr

H350

H341

 

 

 

603-236-00-8

etanol, 2,2’-iminobis-, N-(C13-15-rozgałęzione i liniowe alkilopochodne)

308-208-6

97925-95-6

Repr. 1B

H360D

GHS08

Dgr

H360D

 

 

 

607-733-00-0

cyflumetofen (ISO);

2-metoksyetylo (RS)-2-(4-tert-butylofenylo)-2-cyjano-3-okso-3-(α,α,α-trifluoro-o-tolylo)propionian

-

400882-07-7

Carc. 2

Skin Sens. 1 A

H351

H317

GHS08

GHS07

Wng

H351

H317

 

 

 

607-734-00-6

2,2’,2”,2”’,2”"-(etano-1,2-diylonitrylo)pentaoctan pentapotasu

404-290-3

7216-95-7

Acute Tox. 4 STOT RE 2

Eye Irrit. 2

H332

H373 (droga wziewna)

H319

GHS08

GHS07

Dgr

H332

H373 (droga wziewna)

H319

 

droga wziewna:

ATE = 1,5 mg/l (pyły lub mgły)

 

607-735-00-1

N-karboksymetyloiminobis(etylenonitrylo)tetra(kwas octowy)

200-652-8

67-43-6

Acute Tox. 4 STOT RE 2

Eye Irrit. 2

H332

H373 (droga wziewna)

H319

GHS08

GHS07

Dgr

H332

H373 (droga wziewna)

H319

 

droga wziewna:

ATE = 1,5 mg/l (pyły lub mgły)

 

607-736-00-7

(karboksylanometylo)iminobis(etylenonitrylo)tetraoctan pentasodu

205-391-3

140-01-2

Acute Tox. 4

STOT RE 2

H332

H373 (droga wziewna)

GHS08

GHS07

Dgr

H332

H373 (droga wziewna)

 

droga wziewna:

ATE = 1,5 mg/l (pyły lub mgły)

 

607-737-00-2

ftalan diizoheksylu

276-090-2

71850-09-4

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD

 

 

 

608-069-00-4

fludioksonil (ISO); 4-(2,2-difluoro-1,3-benzodioksol-4-ilo)-1H-pirolo-3-karbonitryl

-

131341-86-1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 1

M = 10

 

613-329-00-5

halosulfuron metylu (ISO);

3-chloro-5-{[4,6-dimetoksypirymidyn-2-ilo)karbamoilo]sulfamoilo}-1-metylo-1H-pirazolo-4-karboksylan metylu

-

100784-20-1

Repr. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360D

H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H360D

H410

 

M = 1000

M = 1000

 

613-330-00-0

2-metyloimidazol

211-765-7

693-98-1

Repr. 1B

H360Df

GHS08

Dgr

H360Df

 

 

 

616-225-00-8

(RS)-2-metoksy-N-metylo-2-[α-(2,5-ksylyloksy)-o-tolilo]acetamid; mandestrobina

-

173662-97-0

Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 1

M = 10

 

616-226-00-3

karboksyna (ISO);

2-metylo-N-fenylo-5,6-dihydro-1,4-oksatiino-3-karboksamid; 5,6-dihydro-2-metylo-1,4-oksatiino-3-karboksyanilid

226-031-1

5234-68-4

STOT RE 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H373 (nerki)

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H373 (nerki)

H317

H410

 

M = 1

M = 1

 

616-227-00-9

metaflumizon (ISO); (EZ)-2’-[2-(4-cyjanofenylo)-1-(α,α,α-trifluoro-m-tolilo)etylideno]-[4-(trifluorometoksy)fenylo]karbonylohydrazyd [E-izomer ≥ 90 %, Z-izomer ≤ 10 % proporcjonalnej zawartości]; [1]

(E)-2’-[2-(4-cyjanofenylo)-1-(α,α,α-trifluoro-m-tolilo)etylideno]4-(trifluorometoksy)fenylo]karbanilohydrazyd [2]

-

139968-49-3 [1]

852403-68-0 [2]

Repr. 2

Lact.

STOT RE 2

H361fd

H362

H373

GHS08

Wng

H361fd

H362

H373

 

 

 

650-056-00-0

dibutylobis(pentano-2,4-dionato-O,O’)cyna

245-152-0

22673-19-4

Repr. 1B

STOT RE 1

H360FD

H372 (układ odpornościowy)

GHS08

Dgr

H360FD

H372 (układ odpornościowy)”

 

 

 


ZAŁĄCZNIK IV

W tabeli 3 w załączniku VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 wiersz o numerze indeksowym „648-055-00-5” otrzymuje brzmienie:

Numer indeksowy

Nazwa chemiczna

Numer WE

Numer CAS

Klasyfikacja

Oznakowanie

Specyficzne stężenia graniczne, współczynniki M oraz ATE

Uwagi

Klasa zagrożenia i kody kategorii

Kody zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia

Piktogram, kody haseł ostrzegawczych

Kody zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia

Dodatkowe kody zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia

„648-055-00-5

Pak, wysokotemperaturowa smoła węglowa; [Pozostałość z destylacji wysokotemperaturowej smoły węglowej. Czarne ciało stałe o temp. mięknienia w zakresie od 30 °C do 180 °C (86 °F do 356 °F). Składa się głównie ze złożonej mieszaniny węglowodorów aromatycznych o trój- lub więcej członowych skondensowanych pierścieniach.]

266-028-2

65996-93-2

Carc. 1A

Muta. 1B

Repr. 1B

H350

H340

H360FD

GHS08

Dgr

H350

H340

H360FD”

 

 

 


Top