EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0198

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2020/198 z dnia 13 lutego 2020 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 251/2014 w odniesieniu do ustanowienia rejestru chronionych oznaczeń geograficznych aromatyzowanych produktów sektora wina oraz umieszczenia istniejących oznaczeń geograficznych w tym rejestrze

C/2020/707

OJ L 42, 14.2.2020, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/198/oj

14.2.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 42/8


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/198

z dnia 13 lutego 2020 r.

ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 251/2014 w odniesieniu do ustanowienia rejestru chronionych oznaczeń geograficznych aromatyzowanych produktów sektora wina oraz umieszczenia istniejących oznaczeń geograficznych w tym rejestrze

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 251/2014 z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych aromatyzowanych produktów sektora wina, uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/91 (1), w szczególności jego art. 21 oraz art. 26 ust. 1 i 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W załączniku II do rozporządzenia Rady (EWG) nr 1601/91 (2) ustanowiono wykaz oznaczeń geograficznych aromatyzowanych produktów sektora wina, którym przyznano ochronę na mocy tego rozporządzenia. Rozporządzenie (EWG) nr 1601/91 zostało uchylone i zastąpione rozporządzeniem (UE) nr 251/2014. W rozdziale III rozporządzenia (UE) nr 251/2014 ustanowiono przepisy dotyczące ochrony oznaczeń geograficznych w sektorze win aromatyzowanych. W rozdziale tym również upoważniono Komisję m.in. do przyjmowania aktów wykonawczych w celu ustanowienia i prowadzenia publicznie dostępnego elektronicznego rejestru oznaczeń geograficznych aromatyzowanych produktów sektora wina chronionych na mocy tego rozporządzenia. Rejestr ten powinien być prowadzony na stronie internetowej Komisji.

(2)

Zgodnie z art. 26 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 251/2014 istniejące oznaczenia geograficzne aromatyzowanych produktów sektora wina wymienionych w załączniku II do rozporządzenia (EWG) nr 1601/91 lub oznaczenia tego rodzaju przedłożone państwu członkowskiemu i zatwierdzone przez to państwo członkowskie przed dniem 27 marca 2014 r. są automatycznie chronione jako oznaczenia geograficzne na mocy tego rozporządzenia. Jednakże, zgodnie z art. 26 ust. 3 rozporządzenia, istniejące oznaczenia geograficzne, w odniesieniu do których zainteresowane państwo członkowskie nie przekazało Komisji dokumentacji technicznej ani krajowej decyzji o zatwierdzeniu do dnia 28 marca 2017 r., powinny zostać usunięte z rejestru.

(3)

Do dnia 28 marca 2017 r. Komisja otrzymała dokumentację techniczną i krajową decyzję o zatwierdzeniu w odniesieniu do następujących istniejących oznaczeń geograficznych aromatyzowanych produktów sektora wina wymienionych w załączniku II do rozporządzenia (EWG) nr 1601/91: „Nürnberger Glühwein” (w dniu 17 marca 2017 r.), „Samoborski bermet” (w dniu 23 marca 2017 r.) „Thüringer Glühwein” (w dniu 17 marca 2017 r.) oraz „Vermut di Torino”/„Vermouth di Torino” (w dniu 24 marca 2017 r.).

(4)

W dniu 6 lipca 2011 r. Hiszpania zatwierdziła oznaczenie geograficzne „Vino Naranja del Condado de Huelva”. W dniu 14 marca 2017 r. Komisja otrzymała odnośną dokumentację techniczną i krajową decyzję o zatwierdzeniu.

(5)

Komisja oceniła istniejące oznaczenia geograficzne „Nürnberger Glühwein”, „Samoborski bermet”, „Thüringer Glühwein”, „Vermut di Torino”/„Vermouth di Torino” oraz „Vino Naranja del Condado de Huelva” i stwierdziła, że są one zgodne z definicją oznaczenia geograficznego przewidzianą w art. 2 pkt 3 rozporządzenia (UE) nr 251/2014.

(6)

W związku z tym należy umieścić istniejące oznaczenia geograficzne „Nürnberger Glühwein”, „Samoborski bermet”, „Thüringer Glühwein”, „Vermut di Torino”/„Vermouth di Torino” oraz „Vino Naranja del Condado de Huelva” w rejestrze oznaczeń geograficznych aromatyzowanych produktów sektora wina chronionych na mocy rozporządzenia (UE) nr 251/2014.

(7)

Komisja nie otrzymała dokumentacji technicznej ani krajowej decyzji o zatwierdzeniu istniejącego oznaczenia geograficznego „Vermouth de Chambéry”. W związku z tym istniejące oznaczenie geograficzne „Vermouth de Chambéry” utraciło ochronę z dniem 29 marca 2017 r. Ponieważ rejestr nie został jeszcze utworzony, Komisja powinna wstrzymać się z umieszczaniem w nim nazwy „Vermouth de Chambéry”.

(8)

Dla jasności i na wniosek wnioskodawców nazwę istniejącego włoskiego oznaczenia geograficznego wskazaną w załączniku II do rozporządzenia (EWG) nr 1601/91 jako „Vermouth di Torino” lub „Vermut di Torino” w zależności od wersji językowej rozporządzenia należy wpisać do rejestru jako „Vermouth di Torino”/„Vermut di Torino”,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Rejestr

1.   Niniejszym ustanawia się elektroniczny rejestr oznaczeń geograficznych aromatyzowanych produktów sektora wina („rejestr”), o którym mowa w art. 21 rozporządzenia (UE) nr 251/2014, w formie systemu informatycznego, który Komisja udostępnia publicznie.

2.   Rejestr zawiera nazwy aromatyzowanych produktów sektora wina chronionych jako oznaczenia geograficzne na mocy rozporządzenia (UE) nr 251/2014.

Artykuł 2

Istniejące oznaczenia geograficzne

W rejestrze wymieniono następujące istniejące oznaczenia geograficzne jako oznaczenia geograficzne chronione zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 251/2014:

a)

„Nürnberger Glühwein”;

b)

„Samoborski bermet”;

c)

„Thüringer Glühwein”;

d)

„Vermut di Torino”/„Vermouth di Torino”;

e)

„Vino Naranja del Condado de Huelva”.

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 lutego 2020 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 84 z 20.3.2014, s. 14.

(2)  Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/91 z dnia 10 czerwca 1991 r. ustanawiające ogólne zasady definicji, opisu i prezentacji win aromatyzowanych, aromatyzowanych napojów winopochodnych i aromatyzowanych koktajli winopodobnych (Dz.U. L 149 z 14.6.1991, s. 1).


Top