EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020O0634

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2020/634 z dnia 7 maja 2020 r. zmieniające wytyczne EBC/2014/31 w sprawie dodatkowych tymczasowych środków dotyczących operacji refinansujących Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń (EBC/2020/29)

OJ L 148, 11.5.2020, p. 10–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2020/634/oj

11.5.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 148/10


WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2020/634

z dnia 7 maja 2020 r.

zmieniające wytyczne EBC/2014/31 w sprawie dodatkowych tymczasowych środków dotyczących operacji refinansujących Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń (EBC/2020/29)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności art. 127 ust. 2 tiret pierwsze,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności pierwszy akapit art. 12 ust. 1 w zw. z pierwszym tiret art. 3 ust. 1, a także art. 18,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 18 ust. 1 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego (zwanego dalej „Statutem ESBC”) Europejski Bank Centralny (EBC) i krajowe banki centralne państw członkowskich, których walutą jest euro (zwane dalej „KBC”), mogą – dążąc do realizacji celów Europejskiego Systemu Banków Centralnych – dokonywać właściwie zabezpieczonych operacji kredytowych z instytucjami kredytowymi oraz innymi uczestnikami rynku. Ogólne warunki, na jakich EBC i KBC są gotowe do przeprowadzania operacji kredytowych, w tym kryteria kwalifikowania zabezpieczeń na potrzeby operacji kredytowych Eurosystemu, zostały określone w wytycznych Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2015/510 (ECB/2014/60) (1).

(2)

Po tym, jak w dniu 7 kwietnia 2020 r. Rada Prezesów złagodziła zasady kwalifikacji zabezpieczeń, 22 kwietnia 2020 r. Rada Prezesów przyjęła uzupełniający zestaw decyzji w odpowiedzi na pandemię COVID-19. Te nowe środki mają na celu ograniczenie niekorzystnego wpływu potencjalnych obniżek ratingów wynikających z pandemii COVID-19 na dostępność zabezpieczeń w ramach Eurosystemu. Wraz ze środkami przyjętymi w dniu 7 kwietnia 2020 r. te nowe środki mają na celu zapewnienie, aby kontrahenci Eurosystemu nadal posiadali i mogli uruchamiać wystarczające zabezpieczenie umożliwiające im uczestnictwo w operacjach Eurosystemu zasilających w płynność, oraz aby Eurosystem miał możliwość wspierania akcji kredytowej na rzecz gospodarki strefy euro. Uczestnictwo w tych operacjach z takim zabezpieczeniem powinno więc być oparte na tymczasowo zmienionych zasadach kwalifikowania zabezpieczeń i kontroli ryzyka.

(3)

Takie nowe środki są proporcjonalnym sposobem przeciwdziałania poważnym zagrożeniom dla stabilności cen, mechanizmu transmisji polityki pieniężnej oraz rozwoju gospodarczego w strefie euro, będącym konsekwencją pojawienia się choroby COVID-19.

(4)

W świetle powyższych rozwiązań Rada Prezesów uważa, że Eurosystem może tymczasowo utrzymać dopuszczalność przyjmowania jako zabezpieczenia aktywów rynkowych i ich emitentów, które spełniały minimalne wymogi jakości kredytowej na dzień 7 kwietnia 2020 r., pomimo pogorszenia ratingów kredytowych przyznanych przez uznane przez Eurosystem agencje ratingowe – o ile ratingi te pozostają powyżej określonego stopnia jakości kredytowej. Jednocześnie Rada Prezesów uważa, że takie rozwiązanie nie powinno mieć wpływu na kryteria kwalifikacji dotyczące bezwarunkowych transakcji zakupu w ramach programów zakupu aktywów EBC.

(5)

Mając na względzie zapewnienie odpowiedniego mechanizmu transmisji polityki pieniężnej oraz biorąc pod uwagę potrzeby kontrahentów Eurosystemu, którzy uczestniczą lub będą uczestniczyć w operacjach zasilających w płynność, w zakresie dostępu do odpowiedniego zabezpieczenia na potrzeby tych operacji, Rada Prezesów uważa, że dodatkowe tymczasowe środki określone w niniejszych wytycznych powinny mieć zastosowanie do pierwszej daty wcześniejszej spłaty w ramach trzeciego programu ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących (TLTRO-III).

(6)

Niezwłoczna reakcja na aktualną sytuację pandemiczną wymaga zawiadomienia KBC o niniejszych wytycznych niezwłocznie po ich przyjęciu.

(7)

Wytyczne EBC/2014/31 (2) powinny zatem zostać odpowiednio zmienione,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WYTYCZNE:

Artykuł 1

Zmiany wytycznych EBC/2014/31

W wytycznych EBC/2014/31 wprowadza się następujące zmiany:

1)

dodaje się art. 8b w brzmieniu:

Artykuł 8b

Przyjmowanie określonych aktywów rynkowych i emitentów kwalifikowanych na dzień 7 kwietnia 2020 r.

1.   Terminy użyte w niniejszym artykule mają znaczenie określone w wytycznych (UE) 2015/510 (EBC/2014/60).

2.   Z zastrzeżeniem postanowień art. 59 ust. 3, art. 71 oraz art. 82 ust. 1 lit. a) wytycznych (UE) 2015/510 (EBC/2014/60) aktywa rynkowe inne niż papiery wartościowe zabezpieczone aktywami wyemitowane najpóźniej w dniu 7 kwietnia 2020 r., które w dniu 7 kwietnia 2020 r. miały publiczny rating kredytowy nadany przez co najmniej jeden zaakceptowany system ECAI, spełniający minimalne wymogi jakości kredytowej Eurosystemu, stanowią kwalifikowane zabezpieczenie operacji kredytowych Eurosystemu, o ile aktywa te nieprzerwanie od dnia 7 kwietnia 2020 r.:

a)

mają publiczny rating kredytowy nadany przez co najmniej jeden zaakceptowany system ECAI, który jest co najmniej na poziomie stopnia 5 w zharmonizowanej skali ratingowej Eurosystemu; oraz

b)

spełniają wszystkie pozostałe kryteria kwalifikacji mające zastosowanie do aktywów rynkowych, określone w wytycznych (UE) 2015/510 (EBC/2014/60).

Dla uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że publiczny rating kredytowy na dzień 7 kwietnia 2020 r. w rozumieniu niniejszego ustępu Eurosystem ustala na podstawie zasad określonych w art. 82 ust. 1 lit. a), art. 82 ust. 2, art. 83, art. 84 lit. a) oraz b), art. 85 oraz 86 wytycznych (UE) 2015/510 (EBC/2014/60).

3.   Jeżeli spełnianie przez aktywa rynkowe minimalnych wymogów jakości kredytowej Eurosystemu w dniu 7 kwietnia 2020 r. jest określane na podstawie ratingu ECAI emitenta lub ratingu ECAI gwaranta nadanego przez zaakceptowany system ECAI, takie aktywa rynkowe stanowią kwalifikowane zabezpieczenie operacji kredytowych Eurosystemu, o ile nieprzerwanie po dniu 7 kwietnia 2020 r.:

a)

rating ECAI emitenta lub gwaranta dla takich aktywów rynkowych jest co najmniej na poziomie 5 stopnia w zharmonizowanej skali ratingowej Eurosystemu; oraz

b)

takie aktywa rynkowe nadal spełniają wszystkie pozostałe kryteria kwalifikacji mające zastosowanie do aktywów rynkowych, określone w wytycznych (UE) 2015/510 (EBC/2014/60).

4.   Aktywa rynkowe inne niż papiery wartościowe zabezpieczone aktywami wyemitowane po dniu 7 kwietnia 2020 r., których emitent lub gwarant miał w dniu 7 kwietnia 2020 r. publiczny rating kredytowy przyznany przez co najmniej jeden zaakceptowany system ECAI, spełniający minimalne wymogi jakości kredytowej Eurosystemu, stanowią kwalifikowane zabezpieczenie operacji kredytowych Eurosystemu, o ile takie aktywa nieprzerwanie po dniu 7 kwietnia 2020 r.:

a)

mają publiczny rating kredytowy nadany przez co najmniej jeden zaakceptowany system ECAI, który jest co najmniej na poziomie stopnia 5 w zharmonizowanej skali ratingowej Eurosystemu; oraz

b)

spełniają wszystkie pozostałe kryteria kwalifikacji mające zastosowanie do aktywów rynkowych, określone w wytycznych (UE) 2015/510 (EBC/2014/60).

Dla uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że publiczny rating kredytowy, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu, Eurosystem ustala na podstawie zasad określonych w art. 82 ust. 1 lit. a), art. 82 ust. 2, art. 83, art. 84 lit. a) oraz b), art. 85 oraz 86 wytycznych (UE) 2015/510 (EBC/2014/60).

5.   Zabezpieczone obligacje wyemitowane po dniu 7 kwietnia 2020 r. w ramach programu zabezpieczonych obligacji, które jako takie miały na dzień 7 kwietnia 2020 r. ocenę kredytową przyznaną przez co najmniej jeden zaakceptowany system ECAI, spełniającą minimalne wymogi jakości kredytowej Eurosystemu, stanowią kwalifikowane zabezpieczenie operacji kredytowych Eurosystemu, o ile:

a)

nieprzerwanie po dniu 7 kwietnia 2020 r. taki program zabezpieczonych obligacji ma publiczny rating kredytowy nadany przez co najmniej jeden zaakceptowany system ECAI, który jest co najmniej na poziomie stopnia 5 w zharmonizowanej skali ratingowej Eurosystemu; oraz

b)

takie zabezpieczone obligacje spełniają wszystkie pozostałe kryteria kwalifikacji mające zastosowanie do aktywów rynkowych, określone w wytycznych (UE) 2015/510 (EBC/2014/60).

6.   Aktywa rynkowe, o których mowa w art. 87 ust. 2 wytycznych (UE) 2015/510 (EBC/2014/60), które w dniu 7 kwietnia 2020 r. nie miały publicznego ratingu kredytowego przyznanego przez zaakceptowany system ECAI, ale w tym dniu miały pośrednią ocenę jakości kredytowej określoną przez Eurosystem zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 87 ust. 1 i 2 wytycznych (UE) 2015/510 (EBC/2014/60), która spełniała wymogi jakości kredytowej Eurosystemu, stanowią kwalifikowane zabezpieczenie na potrzeby operacji kredytowych Eurosystemu bez względu na datę ich emisji, o ile nieprzerwanie po dniu 7 kwietnia 2020 r.:

a)

emitent lub gwarant tych aktywów rynkowych spełnia co najmniej wymóg jakości kredytowej na poziomie stopnia 5 w zharmonizowanej skali ratingowej Eurosystemu; oraz

b)

takie aktywa rynkowe spełniają wszystkie pozostałe kryteria kwalifikacji mające zastosowanie do aktywów rynkowych, określone w wytycznych (UE) 2015/510 (EBC/2014/60).

7.   Z zastrzeżeniem postanowień art. 59 ust. 3, art. 71 oraz art. 82 ust. 1 lit. a) wytycznych (UE) 2015/510 (EBC/2014/60) papiery wartościowe zabezpieczone aktywami wyemitowane najpóźniej w dniu 7 kwietnia 2020 r., które w dniu 7 kwietnia 2020 r. miały co najmniej dwa publiczne ratingi kredytowe, z których każdy został nadany przez inny zaakceptowany system ECAI, spełniające minimalne wymogi jakości kredytowej Eurosystemu ustanowione w wytycznych (UE) 2015/510 (EBC/2014/60), stanowią kwalifikowane zabezpieczenie operacji kredytowych Eurosystemu, o ile aktywa te nieprzerwanie od dnia 7 kwietnia 2020 r.:

a)

mają co najmniej dwa publiczne ratingi kredytowe, z których każdy został nadany przez inny zaakceptowany system ECAI, które są co najmniej na poziomie stopnia 4 w zharmonizowanej skali ratingowej Eurosystemu; oraz

b)

spełniają wszystkie pozostałe kryteria kwalifikacji mające zastosowanie do papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami, określone w wytycznych (UE) 2015/510 (EBC/2014/60).

Dla uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że wymogi określone w art. 3 ust. 1 lit. a)–d) oraz w art. 3 ust. 4 niniejszych wytycznych nie mają zastosowania do papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami, o których mowa w niniejszym ustępie.

8.   Papiery wartościowe zabezpieczone aktywami, które w dniu 7 kwietnia 2020 r. były przyjmowane przez Eurosystem jako kwalifikowane zabezpieczenie na podstawie art. 3 ust. 1 niniejszych wytycznych, nadal stanowią kwalifikowane zabezpieczenie, o ile nieprzerwanie po dniu 7 kwietnia 2020 r. takie papiery wartościowe zabezpieczone aktywami:

a)

mają co najmniej dwa publiczne ratingi kredytowe nadane przez dwa zaakceptowane systemy ECAI, które są co najmniej na poziomie stopnia 4 w zharmonizowanej skali ratingowej Eurosystemu; oraz

b)

nadal spełniają wszystkie pozostałe wymogi mające do nich zastosowanie na podstawie art. 3 ust. 1 (poza poziomem ratingu), art. 3 ust. 2a oraz art. 3 ust. 4 niniejszych wytycznych.

Dla uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że art. 3 ust. 2 oraz art. 3 ust. 5 niniejszych wytycznych nie mają zastosowania do papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami, o których mowa w niniejszym ustępie.

9.   Aktywa rynkowe, o których mowa w ust. 2–6, w tym zabezpieczone obligacje – dopóki są przyjmowane przez Eurosystem jako kwalifikowane zabezpieczenie zgodnie z niniejszym artykułem – podlegają redukcjom wartości w wycenie określonym w załączniku IIb do niniejszych wytycznych. Papiery wartościowe zabezpieczone aktywami, o których mowa w ust. 7 i 8, podlegają redukcjom wartości w wycenie określonym w załączniku IIa do niniejszych wytycznych. Redukcje wartości w wycenie oblicza się na podstawie aktualnego ratingu mającego zastosowanie w danym dniu po 7 kwietnia 2020 r. zgodnie z zasadami dotyczącymi pierwszeństwa ocen kredytowych ECAI określonymi w art. 83–88 wytycznych (UE) 2015/510 (EBC/2014/60).

10.   Poza redukcjami wartości w wycenie określonymi w ust. 9 stosuje się następujące dodatkowe redukcje wartości w wycenie:

a)

papiery wartościowe zabezpieczone aktywami, zabezpieczone obligacje i niezabezpieczone instrumenty dłużne wyemitowane przez instytucje kredytowe, które teoretycznie są wyceniane zgodnie z zasadami zawartymi w art. 134 wytycznych (UE) 2015/510 (EBC/2014/60), podlegają dodatkowej redukcji wartości w wycenie w formie obniżki wartości na poziomie 4%;

b)

własne zabezpieczone obligacje podlegają dodatkowej redukcji wartości w wycenie w wysokości (i) 6,4% – stosowanej do wartości instrumentów dłużnych, którym przypisano stopień jakości kredytowej 1 i 2, oraz (ii) 9,6% – stosowanej do wartości instrumentów dłużnych, którym przypisano stopień jakości kredytowej 3, 4 i 5;

c)

termin „własne” zabezpieczone obligacje w rozumieniu lit. b) oznacza przedstawienie lub wykorzystanie przez kontrahenta obligacji zabezpieczonych wyemitowanych lub gwarantowanych przez samego kontrahenta lub podmioty blisko z nim powiązane w rozumieniu art. 138 wytycznych (UE) 2015/510 (EBC/2014/60);

d)

jeżeli dodatkowa redukcja wartości w wycenie, o której mowa w lit. b), nie może być zastosowana w odniesieniu do systemu zarządzania zabezpieczeniami danego KBC, agenta trójstronnego lub platformy TARGET2-Securities dla automatycznego ustanowienia zabezpieczenia, taką dodatkową redukcję wartości w wycenie stosuje się w takich systemach i na takich platformach do całkowitej wartości emisji możliwych do wykorzystania własnych zabezpieczonych obligacji.

11.   Dla uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że postanowienia niniejszego artykułu mają charakter odrębny i nie są brane pod uwagę na potrzeby oceny kwalifikacji do zakupów bezwarunkowych w ramach programu zakupu aktywów sektora publicznego na rynkach wtórnych (PSPP) (*1), trzeciego programu zakupu zabezpieczonych obligacji (CBPP3) (*2), programu zakupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami (ABSPP) (*3), programu zakupu w sektorze przedsiębiorstw (CSPP) (*4) oraz tymczasowego nadzwyczajnego programu zakupów w czasie pandemii (PEPP) (*5).

(*1)  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2020/188 z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie programu zakupu aktywów sektora publicznego na rynkach wtórnych (wersja przekształcona) (EBC/2020/9) (Dz.U. L 39 z 12.2.2020, s. 12)."

(*2)  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2020/187 z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie realizacji trzeciego programu zakupu zabezpieczonych obligacji (EBC/2020/8) (Dz.U. L 39 z 12.2.2020, s. 6)."

(*3)  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2015/5 z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie realizacji programu zakupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami (EBC/2014/45) (Dz.U. L 1 z 6.1.2015, s. 4)."

(*4)  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2016/948 z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie realizacji programu zakupu w sektorze przedsiębiorstw (EBC/2016/16) (Dz.U. L 157 z 15.6.2016, s. 28)."

(*5)  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2020/440 z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie tymczasowego nadzwyczajnego programu zakupów w czasie pandemii (EBC/2020/17) (Dz.U. L 91 z 25.3.2020, s. 1).”;"

2)

załącznik IIa otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK IIa

Poziomy redukcji wartości w wycenie (w %) stosowane do papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami kwalifikowanych na podstawie art. 3 ust. 2 oraz art. 8b niniejszych wytycznych

Jakość kredytowa

Średni ważony okres trwania (WAL) (*6)

Redukcja wartości w wycenie

Stopień 3

[0,1)

4,8

[1,3)

7,2

[3,5)

10,4

[5,7)

12,0

[7,10)

14,4

[10, ∞)

24,0

Stopień 4

[0,1)

11,2

[1,3)

15,2

[3,5)

18

[5,7)

24,8

[7,10)

30,4

[10, ∞)

43,2

3)

załącznik IIb otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK IIb

Poziomy redukcji wartości w wycenie (w %) stosowane do aktywów rynkowych innych niż papiery wartościowe zabezpieczone aktywami, o których mowa w art. 8a i 8b

 

Kategoria pierwsza

Kategoria druga

Kategoria trzecia

Kategoria czwarta

Jakość kredytowa

Pozostały okres zapadalności (w latach) (*7)

Instr. z kuponem o stałym i zm. oprocentowaniu

Instrumenty zerokuponowe

Instr. z kuponem o stałym i zm. oprocentowaniu

Instrumenty zerokuponowe

Instr. z kuponem o stałym i zm. oprocentowaniu

Instrumenty zerokuponowe

Instr. z kuponem o stałym i zm. oprocentowaniu

Instrumenty zerokuponowe

Stopień 4

[0-1)

6,4

6,4

8

8

12,8

12,8

20

20

[1-3)

9,6

10,4

12

15,2

16

18,4

28

30

[3-5)

11,2

12

16

20

19,2

23,6

33,6

37,2

[5-7)

12,4

13,6

20

24,8

22,4

28,4

36,8

40,4

[7-10)

13,2

14,4

21,6

28,4

24,8

32

40

44,8

[10,∞)

14,4

16,8

23,2

31,6

26,4

34,8

41,6

46,8

Stopień 5

[0-1)

8

8

12

12

22,4

22,4

24

24

[1-3)

11,2

12

16

19,2

25,6

28

32

34

[3-5)

13,2

14

22,4

26,4

28,8

33,2

38,4

42

[5-7)

14,4

15,6

27,2

32

31,6

37,6

43,2

46,8

[7-10)

15,2

16,4

28,8

35,6

33,2

40,4

46,4

51,2

[10,∞)

16,4

18,8

30,4

38,8

33,6

42

48

53,2

Artykuł 2

Stosowane dane referencyjne

Ustalając spełnianie w okresie od 7 kwietnia 2020 r. do 18 maja 2020 r. wymogów jakości kredytowej mających zastosowanie do aktywów, emitentów i gwarantów, o których mowa w art. 8b ust. 1–8 wytycznych EBC/2014/31, KBC odnoszą się do danych referencyjnych dotyczących takich aktywów, emitentów i gwarantów na dzień 7 kwietnia 2020 r., przekazanych przez EBC.

Artykuł 3

Skuteczność i wdrożenie

1.   Niniejsze wytyczne stają się skuteczne w dniu zawiadomienia o nich KBC i pozostają skuteczne do dnia 29 września 2021 r.

2.   KBC podejmują środki konieczne do zapewnienia zgodności z postanowieniami art. 1 niniejszych wytycznych oraz stosują je od dnia 18 maja 2020 r. Najpóźniej do dnia 11 maja 2020 r. KBC powiadamiają EBC o treści aktów prawnych i innych czynnościach związanych z tymi środkami.

3.   KBC zapewniają zgodność z postanowieniami art. 2 niniejszych wytycznych od dnia, w którym niniejsze wytyczne staną się skuteczne.

Artykuł 4

Adresaci

Niniejsze wytyczne skierowane są do wszystkich banków centralnych Eurosystemu.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 7 maja 2020 r.

W imieniu Rady Prezesów EBC

Christine LAGARDE

Prezes EBC


(1)  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2015/510 z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie implementacji ram prawnych polityki pieniężnej Eurosystemu (Wytyczne w sprawie dokumentacji ogólnej) (EBC/2014/60) (Dz.U. L 91 z 2.4.2015, s. 3).

(2)  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego EBC/2014/31 z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie dodatkowych tymczasowych środków dotyczących operacji refinansujących Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń oraz zmieniające wytyczne EBC/2007/9 (Dz.U. L 240 z 13.8.2014, s. 28).

(*6)  Tj. [0, 1) – WAL poniżej jednego roku, [1, 3) – WAL jeden rok lub więcej, mniej niż trzy lata, itd.

(*7)  Tj. [0, 1) – pozostały okres zapadalności poniżej jednego roku, [1, 3) – pozostały okres zapadalności jeden rok lub więcej, mniej niż trzy lata itd.


Top