EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020L1756

Dyrektywa Rady (UE) 2020/1756 z dnia 20 listopada 2020 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w zakresie identyfikacji podatników w Irlandii Północnej

OJ L 396, 25.11.2020, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2020/1756/oj

25.11.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 396/1


DYREKTYWA RADY (UE) 2020/1756

z dnia 20 listopada 2020 r.

zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w zakresie identyfikacji podatników w Irlandii Północnej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 113,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (2),

stanowiąc zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 31 stycznia 2020 r. Zjednoczone Królestwo wystąpiło z Unii Europejskiej na podstawie Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej („umowa o wystąpieniu”). Umowa o wystąpieniu określa okres przejściowy, który ma dobiec końca dnia 31 grudnia 2020 r. Do tego dnia do Zjednoczonego Królestwa i w Zjednoczonym Królestwie nadal mają mieć zastosowanie wszystkie przepisy prawa Unii dotyczące podatku od wartości dodanej („VAT”). Po tym okresie przejściowym przepisy prawa Unii dotyczące VAT nie mają mieć już zastosowania do Zjednoczonego Królestwa ani w Zjednoczonym Królestwie.

(2)

Zgodnie z art. 8 Protokołu w sprawie Irlandii/Irlandii Północnej („protokół”), który stanowi integralną część umowy o wystąpieniu, po okresie przejściowym w Irlandii Północnej (3) mają mieć jednak nadal zastosowanie przepisy Unii dotyczące VAT wymienione w załączniku 3 do protokołu w odniesieniu do towarów, aby uniknąć twardej granicy między Irlandią a Irlandią Północną.

(3)

W związku z tym podatnicy i niektóre osoby prawne niebędące podatnikami będą podlegać przepisom Unii dotyczącym VAT w odniesieniu do transakcji w zakresie towarów w Irlandii Północnej, natomiast w odniesieniu do wszystkich innych transakcji w Zjednoczonym Królestwie, w tym w odniesieniu do Irlandii Północnej, będą podlegać przepisom prawa Zjednoczonego Królestwa dotyczącym VAT.

(4)

Aby unijny system VAT funkcjonował prawidłowo, konieczne jest nadanie odrębnego numeru identyfikacyjnego VAT każdemu podatnikowi, który dokonuje dostaw towarów w Irlandii Północnej i każdemu podatnikowi, lub osobie prawnej niebędącej podatnikiem, którzy dokonują wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów wymienionych w art. 214 ust. 1 lit. a), b) i c) dyrektywy Rady 2006/112/WE (4), lub podatnikowi w celu skorzystania z fakultatywnych procedur szczególnych dotyczących podatników prowadzących sprzedaż towarów na odległość.

(5)

W Irlandii Północnej należy zatem wprowadzić odrębne numery identyfikacyjne VAT zawierające indywidualny prefiks, aby dokonać rozróżnienia między podatnikami i osobami prawnymi niebędącymi podatnikami, których transakcje w zakresie towarów znajdujących się w Irlandii Północnej podlegają przepisom Unii dotyczącym VAT, a osobami dokonującymi innych transakcji, w odniesieniu do których są one zidentyfikowane do celów VAT w Zjednoczonym Królestwie.

(6)

Prefiksy numerów identyfikacyjnych VAT w Unii oparte są z reguły na kodzie ISO – 3166 alpha 2 umożliwiającym identyfikację państwa członkowskiego, które go nadało. Irlandia Północna nie ma w tym systemie indywidualnego kodu, ale ISO przewiduje możliwość stosowania kodów „X” dla terytoriów, które nie posiadają indywidualnego kodu. W związku z tym dla Irlandii Północnej należy zaproponować kod „XI”.

(7)

Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 2006/112/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

W art. 215 dyrektywy 2006/112/WE dodaje się akapit w brzmieniu:

„W przypadku Irlandii Północnej stosuje się prefiks »XI«.”.

Artykuł 2

1.   Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 r. Niezwłocznie powiadamiają o tym Komisję.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Sposób dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.

2.   Państwa członkowskie przekazują Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 20 listopada 2020 r.

W imieniu Rady

M. ROTH

Przewodniczący


(1)  Opinia z dnia 11 listopada 2020 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2)  Opinia z dnia 29 października 2020 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(3)  Z zastrzeżeniem demokratycznej zgody w Irlandii Północnej, do dalszego stosowania art. 5 -10, o której mowa w art. 18 ust. 1 protokołu.

(4)  Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. L 347 z 11.12.2006, s. 1).


Top