EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020L0361

Dyrektywa Delegowana Komisji (UE) 2020/361 z dnia 17 grudnia 2019 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia dotyczącego sześciowartościowego chromu jako środka antykorozyjnego układów chłodniczych wykonanych ze stali węglowej w chłodziarkach absorpcyjnych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

C/2019/9099

OJ L 67, 5.3.2020, p. 112–115 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2020/361/oj

5.3.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 67/112


DYREKTYWA DELEGOWANA KOMISJI (UE) 2020/361

z dnia 17 grudnia 2019 r.

zmieniająca, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia dotyczącego sześciowartościowego chromu jako środka antykorozyjnego układów chłodniczych wykonanych ze stali węglowej w chłodziarkach absorpcyjnych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (1), w szczególności jej art. 5 ust. 1 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 2011/65/UE nakłada na państwa członkowskie obowiązek zapewnienia, aby sprzęt elektryczny i elektroniczny wprowadzany do obrotu nie zawierał substancji niebezpiecznych wymienionych w załączniku II do tej dyrektywy. Ograniczenie to nie dotyczy zastosowań objętych wyłączeniem wymienionych w załączniku III do dyrektywy 2011/65/UE.

(2)

W załączniku I do dyrektywy 2011/65/UE wymieniono kategorie sprzętu elektrycznego i elektronicznego, którego dotyczy ta dyrektywa.

(3)

Sześciowartościowy chrom jest substancją objętą ograniczeniami wymienioną w załączniku II do dyrektywy 2011/65/UE.

(4)

Wyłączenie z tego ograniczenia dotyczące stosowania sześciowartościowego chromu jako środka antykorozyjnego układów chłodniczych wykonanych ze stali węglowej w chłodziarkach absorpcyjnych o zawartości w masie nieprzekraczającej 0,75 % w roztworze chłodzącym („wyłączenie”) uwzględniono w załączniku III do dyrektywy 2011/65/UE. W odniesieniu do kategorii 1–7 i 10 wyłączenie to miało wygasnąć w dniu 21 lipca 2016 r., zgodnie z art. 5 ust. 2 akapit drugi tej dyrektywy.

(5)

Komisja otrzymała wniosek o przedłużenie tego wyłączenia („wniosek o przedłużenie”) w dniu 20 stycznia 2015 r., czyli w terminie określonym w art. 5 ust. 5 dyrektywy 2011/65/UE. Zgodnie z tym przepisem wyłączenie pozostaje ważne do czasu przyjęcia decyzji w sprawie wniosku o przedłużenie.

(6)

Ocena wniosku o przedłużenie obejmowała konsultacje z zainteresowanymi stronami zgodnie z art. 5 ust. 7 dyrektywy 2011/65/UE. W wyniku oceny, biorąc pod uwagę decyzje Komisji w sprawie zezwoleń na wprowadzanie do obrotu lub stosowanie substancji wymienionych w załączniku XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (2), stwierdzono, że obecne wyłączenie w odniesieniu do kategorii 1–7 i 10 należy podzielić na dwa podpunkty o treści wyraźnie odzwierciedlającej postęp naukowo-techniczny, jeśli chodzi o zastąpienie sześciowartościowego chromu, który to postęp różni się w zależności od rodzaju zastosowania.

(7)

Sześciowartościowy chrom (Cr(VI)) działa jako środek antykorozyjny w układach chłodniczych wykonanych ze stali węglowej w chłodziarkach absorpcyjnych. Tworzy on na wewnętrznej powierzchni stalowych rurek warstwę, która chroni je przed roztworem chłodzącym zawierającym żrący amoniak.

(8)

W przypadku zastosowań o mocy wejściowej ≥ 75 W oraz systemów działających wyłącznie z grzałkami nieelektrycznymi (odpowiadających zastosowaniom z warnikami wysokotemperaturowymi), które są objęte dotychczasowym wyłączeniem, zastąpienie lub wyeliminowanie sześciowartościowego chromu jest w dalszym ciągu naukowo i technicznie niewykonalne w praktyce ze względu na brak niezawodnych substytutów. Wyłączenie dotyczące tych zastosowań jest zgodne z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (3) i w związku z tym nie obniża poziomu ochrony środowiska i zdrowia przewidzianego w tym rozporządzeniu.

(9)

Należy zatem, zgodnie z art. 4 ust. 3 i art. 5 ust. 2 akapit drugi dyrektywy 2011/65/UE, przyznać wnioskowane przedłużenie w odniesieniu do zastosowań z warnikami wysokotemperaturowymi do dnia 21 lipca 2021 r. Biorąc pod uwagę wyniki trwających prac nad znalezieniem niezawodnego substytutu, jest mało prawdopodobne, aby czas obowiązywania wyłączenia miał negatywny wpływ na innowacyjność.

(10)

W przypadku objętych obecnie wyłączeniem zastosowań o mocy wyjściowej < 75 W (co odpowiada warnikom niskotemperaturowym), warunki przedłużenia określone w art. 5 ust. 1 dyrektywy 2011/65/UE nie są już spełnione, a zatem wniosek o przedłużenie należy odrzucić. Zgodnie z art. 5 ust. 6 tej dyrektywy wyłączenie dotyczące tych zastosowań powinno wygasnąć w terminie 12 miesięcy po dacie wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

(11)

W odniesieniu do kategorii 8, 9 i 11 obecne wyłączenie pozostaje ważne w okresach obowiązywania określonych w art. 5 ust. 2 akapit drugi dyrektywy 2011/65/UE. W celu zapewnienia jasności prawa daty wygaśnięcia należy określić w załączniku III do tej dyrektywy.

(12)

Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 2011/65/UE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

W załączniku III do dyrektywy 2011/65/UE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 2

1.   Państwa członkowskie przyjmują i publikują, najpóźniej do dnia 31 marca 2021 r., przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów.

Państwa członkowskie stosują te przepisy od dnia 1 kwietnia 2021 r.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.

2.   Państwa członkowskie przekazują Komisji tekst podstawowych przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 grudnia 2019 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 174 z 1.7.2011, s. 88.

(2)  Streszczenie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zezwoleń na wprowadzanie do obrotu lub na stosowanie substancji wymienionych w załączniku XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dz.U. C 48 z 15.2.2017, s. 9).

(3)  Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów (Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

W załączniku III do dyrektywy 2011/65/UE pozycja 9 otrzymuje brzmienie:

„9.

Sześciowartościowy chrom jako środek antykorozyjny układów chłodniczych wykonanych ze stali węglowej w chłodziarkach absorpcyjnych o zawartości w masie nieprzekraczającej 0,75 % w roztworze chłodzącym

Dotyczy kategorii 8, 9 i 11 i wygasa:

dnia 21 lipca 2021 r. dla kategorii 8 i 9 innych niż wyroby medyczne do diagnostyki in vitro i przyrządy do nadzoru i kontroli w obiektach przemysłowych,

dnia 21 lipca 2023 r. dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro kategorii 8,

dnia 21 lipca 2024 r. dla przyrządów do nadzoru i kontroli w obiektach przemysłowych kategorii 9 oraz dla kategorii 11.

9a)-I

Do 0,75 % ww. sześciowartościowego chromu stosowanego jako środek antykorozyjny w roztworze chłodzącym układów chłodniczych wykonanych ze stali węglowej w chłodziarkach absorpcyjnych (w tym w minibarach) przeznaczonych do działania wyłącznie lub częściowo z grzałką elektryczną, o średniej wykorzystanej mocy wejściowej < 75 W w stałych warunkach pracy

Dotyczy kategorii 1–7 i 10 i wygasa dnia 5 marca 2021 r.

9a)-II

Do 0,75 % ww. sześciowartościowego chromu stosowanego jako środek antykorozyjny w roztworze chłodzącym układów chłodniczych wykonanych ze stali węglowej w chłodziarkach absorpcyjnych:

przeznaczonych do działania wyłącznie lub częściowo z grzałką elektryczną, o średniej wykorzystanej mocy wejściowej ≥ 75 W w stałych warunkach pracy,

przeznaczonych do działania wyłącznie z grzałką nieelektryczną.

Dotyczy kategorii 1–7 i 10 i wygasa dnia 21 lipca 2021 r.”


Top