EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D1143

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2020/1143 z dnia 28 lipca 2020 r. zmieniająca decyzję (UE) 2020/440 w sprawie tymczasowego nadzwyczajnego programu zakupów w czasie pandemii (EBC/2020/36)

OJ L 248, 31.7.2020, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/1143/oj

31.7.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 248/24


DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2020/1143

z dnia 28 lipca 2020 r.

zmieniająca decyzję (UE) 2020/440 w sprawie tymczasowego nadzwyczajnego programu zakupów w czasie pandemii (EBC/2020/36)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności art. 127 ust. 2 tiret pierwsze,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności drugi akapit art. 12 ust. 1 w zw. z pierwszym tiret art. 3 ust. 1, a także art. 18 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W związku z nadzwyczajnymi okolicznościami ekonomicznymi i finansowymi związanymi z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 Rada Prezesów zdecydowała o uruchomieniu nowego tymczasowego nadzwyczajnego programu zakupów w czasie pandemii (Pandemic Emergency Purchase Programme, PEPP) na podstawie decyzji Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2020/440 (EBC/2020/17) (1). Program PEPP obejmuje wszystkie kategorie aktywów kwalifikujące się do rozszerzonego programu zakupu aktywów Europejskiego Banku Centralnego (APP), który obejmuje program zakupu aktywów sektora publicznego na rynkach wtórnych, trzeci program zakupu zabezpieczonych obligacji, program zakupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami oraz program zakupu w sektorze przedsiębiorstw.

(2)

4 czerwca 2020 r. Rada Prezesów, w ramach wykonywania zadań w zakresie utrzymania stabilności cen, zdecydowała o zmianie niektórych cech programu PEPP. Zmiany te mają na celu zapewnienie koniecznego stopnia akomodacji polityki pieniężnej oraz jej niezakłóconej transmisji we wszystkich klasach aktywów i wszystkich jurysdykcjach, tym samym przyczyniając się do zrównoważenia wyjątkowo ostrego i nagłego załamania oczekiwanej ścieżki inflacji w wyniku pandemii.

(3)

W szczególności Rada Prezesów zdecydowała o zwiększeniu całkowitej odrębnej wartości programu PEPP o 600 miliardów EUR, do kwoty 1 350 miliardów EUR. W odpowiedzi na związaną z pandemią rewizję inflacji w dół w horyzoncie czasowym objętym prognozą rozszerzenie programu PEPP dodatkowo rozluźni ogólne nastawienie w polityce pieniężnej, wspierając tym samym warunki finansowania gospodarki realnej, w tym zwłaszcza dla firm i gospodarstw domowych. Na przestrzeni czasu struktura tych zakupów pod względem klas aktywów i jurysdykcji będzie nadal elastyczna. Umożliwi to skuteczne neutralizowanie ryzyk dla niezakłóconej transmisja polityki pieniężnej.

(4)

Ponadto Rada Prezesów zdecydowała o przedłużeniu planowanego horyzontu czasowego zakupów netto w ramach programu PEPP co najmniej do końca czerwca 2021 r. lub - w razie konieczności - na dłuższy okres, a w każdym razie do momentu, w którym Rada Prezesów uzna, że zakończyła się faza kryzysu wywołanego pandemią COVID-19. W wyniku przedłużenia planowanego horyzontu czasowego zakupów w ramach programu PEPP faza zakupów netto zrównuje się w czasie ze spodziewanym czasem trwania najbardziej surowych ograniczeń normalnej działalności gospodarczej związanych z COVID-19 i związanej z tym słabej presji inflacyjnej.

(5)

Aby uniknąć ryzyka nieuzasadnionego zaostrzenia warunków finansowych w okresie, w którym istnieje prawdopodobieństwo, że wyjście ze wstrząsu gospodarczego spowodowanego pandemią będzie nadal niepełne, Rada Prezesów zdecydowała, że spłaty kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych zakupionych w ramach programu PEPP będą ponownie inwestowane w całości co najmniej do końca 2022 r., a ponadto że w każdym razie stopniowe wycofywanie portfela PEPP w przyszłości będzie realizowane w taki sposób, aby uniknąć ingerencji w odpowiednie nastawienie polityki pieniężnej.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję (UE) 2020/440 (EBC/2020/17),

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Zmiany decyzji (UE) 2020/440 (EBC/2020/17)

W decyzji (UE) 2020/440 (EBC/2020/17) wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Eurosystem niniejszym ustanawia tymczasowy nadzwyczajny program zakupów w czasie pandemii (temporary pandemic emergency purchase programme, PEPP) jako odrębny program zakupu aktywów. Całkowita wartość programu PEPP wynosi 1 350 miliardów EUR. Spłaty kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych zakupionych w ramach programu PEPP podlegają reinwestowaniu poprzez zakupy kwalifikowanych rynkowych dłużnych papierów wartościowych co najmniej do końca 2022 r. W każdym przypadku stopniowe wycofywanie portfela PEPP w przyszłości będzie realizowane w taki sposób, aby uniknąć ingerencji w odpowiednie nastawienie polityki pieniężnej.”;

2)

w art. 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   Rada Prezesów przekazuje Zarządowi uprawnienie do określania odpowiedniego tempa i składu miesięcznych zakupów programu PEPP w ramach całkowitej ogólnej wartości pakietu w wysokości 1 350 miliardów EUR. W szczególności przydział zakupów w ramach programu PEPP może być korygowany w sposób umożliwiający fluktuację w zakresie rozkładu zakupów w czasie, w poszczególnych klasach aktywów i poszczególnych jurysdykcjach.”.

Artykuł 2

Przepis końcowy

Niniejsza decyzja wchodzi w życie czwartego dnia po dniu jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 28 lipca 2020 r.

Prezes EBC

Christine LAGARDE


(1)  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2020/440 z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie tymczasowego nadzwyczajnego programu zakupów w czasie pandemii (EBC/2020/17) (Dz.U. L 91 z 25.3.2020, s. 1).


Top