EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D0491

Decyzja Komisji (UE) 2020/491 z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia przywozu z należności celnych przywozowych i z VAT w odniesieniu do towarów potrzebnych do zwalczania skutków epidemii COVID-19 w 2020 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2020) 2146)

C/2020/2146

Dz.U. L 103I z 3.4.2020, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 23/04/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/491/oj

3.4.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

LI 103/1


DECYZJA KOMISJI (UE) 2020/491

z dnia 3 kwietnia 2020 r.

w sprawie zwolnienia przywozu z należności celnych przywozowych i z VAT w odniesieniu do towarów potrzebnych do zwalczania skutków epidemii COVID-19 w 2020 r.

(notyfikowana jako dokument nr C(2020) 2146)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 2009/132/WE z dnia 19 października 2009 r. określającą zakres stosowania art. 143 lit. b) i c) dyrektywy 2006/112/WE w odniesieniu do zwolnienia z podatku od wartości dodanej przy ostatecznym imporcie niektórych towarów (1), w szczególności jej art. 53 akapit pierwszy, w związku z art. 131 Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system zwolnień celnych (2), w szczególności jego art. 76 akapit pierwszy, w związku z art. 131 Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 30 stycznia 2020 r. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała epidemię COVID-19 za stan zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym. W dniu 11 marca 2020 r. WHO uznała epidemię COVID-19 za pandemię. Przypadki COVID-19 wystąpiły we wszystkich państwach członkowskich. Ze względu na alarmujący wzrost liczby przypadków zakażeń i występujący niedobór środków służących zwalczaniu epidemii COVID-19 liczne państwa członkowskie ogłosiły w swoich krajach stan wyjątkowy.

(2)

W celu zwalczania skutków COVID-19 wnioski o zwolnienie z należności celnych przywozowych i zwolnienie z VAT przywożonych towarów zostały złożone przez Włochy w dniu 19 marca 2020 r., Francję w dniu 21 marca 2020 r., Niemcy i Hiszpanię w dniu 23 marca 2020 r., Austrię, Cypr, Czechy, Estonię, Grecję, Chorwację, Litwę, Niderlandy, Polskę, Portugalię i Słowenię w dniu 24 marca 2020 r., Belgię, Bułgarię, Danię, Finlandię, Węgry, Irlandię, Luksemburg, Łotwę, Rumunię, Słowację i Zjednoczone Królestwo w dniu 25 marca 2020 r. oraz Szwecję i Maltę w dniu 26 marca 2020 r.

(3)

Pandemia COVID-19 i związane z nią ekstremalne wyzwania stanowią katastrofę w rozumieniu rozdziału XVII sekcja C rozporządzenia (WE) nr 1186/2009 oraz tytułu VIII rozdziału 4 dyrektywy 2009/132/WE. Należy zatem przyznać zwolnienie z należności celnych przywozowych pobieranych od towarów przywożonych do celów określonych w art. 74 rozporządzenia (WE) nr 1186/2009 oraz zwolnienie z podatku od wartości dodanej (VAT) należnego od towarów importowanych do celów określonych w art. 51 dyrektywy 2009/132/WE.

(4)

Państwa członkowskie powinny poinformować Komisję o charakterze i ilościach poszczególnych towarów, na które udzielono zwolnienia z należności celnych przywozowych i VAT w celu zwalczania skutków epidemii COVID-19, o organizacjach, które zostały przez nie zatwierdzone do dystrybucji lub udostępniania tych towarów, oraz o środkach podjętych w celu zapobieżenia wykorzystywaniu tych towarów do celów innych niż zwalczanie skutków tej epidemii.

(5)

Biorąc pod uwagę ekstremalne wyzwania stojące przed państwami członkowskimi, zwolnienie z należności celnych przywozowych i z VAT należy przyznać w odniesieniu do przywozu dokonywanego od dnia 30 stycznia 2020 r. Zwolnienie powinno obowiązywać do dnia 31 lipca 2020 r. Przed upływem tego okresu sytuacja zostanie poddana przeglądowi i w razie potrzeby okres ten może zostać w porozumieniu z państwami członkowskimi przedłużony.

(6)

W dniu 26 marca 2020 r. przeprowadzono konsultacje z państwami członkowskimi zgodnie z art. 76 rozporządzenia (WE) nr 1186/2009 i art. 53 dyrektywy 2009/132/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

1.   Zwalnia się towary z należności celnych przywozowych w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1186/2009 oraz z podatku od wartości dodanej (VAT) od importu w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. a) dyrektywy Rady 2009/132/WE, jeżeli spełnione są następujące warunki:

a)

towary przeznaczone są do jednego z następujących zastosowań:

(i)

nieodpłatna dystrybucja przez organy i organizacje, o których mowa w lit. c), na rzecz osób dotkniętych lub zagrożonych epidemią COVID-19 lub zaangażowanych w jej zwalczanie;

(ii)

nieodpłatne udostępnianie osobom dotkniętym lub zagrożonym epidemią COVID-19 lub zaangażowanym w jej zwalczanie, pod warunkiem że towary pozostają własnością organów i organizacji, o których mowa w lit. c);

b)

towary spełniają wymogi określone w art. 75, 78, 79 i 80 rozporządzenia (WE) nr 1186/2009 oraz w art. 52, 55, 56 i 57 dyrektywy 2009/132/WE;

c)

towary są przywożone w celu dopuszczenia ich do obrotu przez organizacje państwowe, w tym organy publiczne i inne podmioty prawa publicznego, lub w imieniu tych organizacji lub przez organizacje zatwierdzone przez właściwe organy państw członkowskich lub w imieniu tych organizacji.

2.   Zwalnia się również towary z należności celnych przywozowych w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1186/2009 oraz z VAT od importu w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2009/132/WE, jeśli są one przywożone w celu dopuszczenia ich do obrotu przez agencje niosące pomoc w sytuacjach kryzysowych lub w imieniu tych agencji w celu zaspokojenia ich potrzeb w trakcie udzielania pomocy w sytuacji kryzysowej osobom dotkniętym lub zagrożonym epidemią COVID-19 lub zaangażowanym w jej zwalczanie.

Artykuł 2

Najpóźniej do dnia 30 listopada 2020 r. państwa członkowskie przekazują Komisji następujące informacje:

a)

wykaz organizacji zatwierdzonych przez właściwe organy w państwach członkowskich, o których to organizacjach mowa w art. 1 ust. 1 lit. c);

b)

informacje na temat charakteru i ilości poszczególnych towarów zwolnionych z należności celnych przywozowych i z VAT na mocy art. 1;

c)

informacje na temat środków podjętych w celu zapewnienia zgodności z art. 78, 79 i 80 rozporządzenia (WE) nr 1186/2009 i z art. 55, 56 i 57 dyrektywy 2009/132/WE w odniesieniu do towarów objętych zakresem niniejszej decyzji.

Artykuł 3

Art. 1 stosuje się w odniesieniu do przywozu dokonanego od dnia 30 stycznia 2020 r. do dnia 31 lipca 2020 r.

Artykuł 4

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 3 kwietnia 2020 r.

W imieniu Komisji

Paolo GENTILONI

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 292 z 10.11.2009, s. 5.

(2)  Dz.U. L 324 z 10.12.2009, s. 23.


Top