EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D0373

Decyzja Rady (WPZiB) 2020/373 z dnia 5 marca 2020 r. zmieniająca decyzję 2014/119/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją na Ukrainie

ST/6062/2020/INIT

OJ L 71, 6.3.2020, p. 10–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/373/oj

6.3.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 71/10


DECYZJA RADY (WPZiB) 2020/373

z dnia 5 marca 2020 r.

zmieniająca decyzję 2014/119/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją na Ukrainie

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 5 marca 2014 r. Rada przyjęła decyzję 2014/119/WPZiB (1).

(2)

Z przeglądu decyzji 2014/119/WPZiB wynika, że stosowanie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom należy przedłużyć do dnia 6 marca 2021 r., wpisy dotyczące dwóch osób należy skreślić, a informacje dotyczące prawa do obrony i prawa do skutecznej ochrony sądowej zawarte w załączniku należy uaktualnić.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2014/119/WPZiB,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji 2014/119/WPZiB wprowadza się następujące zmiany:

1)

art. 5 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 6 marca 2021 r.”;

2)

w załączniku wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 5 marca 2020 r.

W imieniu Rady

T. ĆORIĆ

Przewodniczący


(1)  Decyzja Rady 2014/119/WPZiB z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją na Ukrainie (Dz.U. L 66 z 6.3.2014, s. 26).


ZAŁĄCZNIK

W załączniku do decyzji 2014/119/WPZiB wprowadza się następujące zmiany:

1)

w sekcji „A. Wykaz osób, podmiotów i organów, o których mowa w art. 1” skreśla się wpisy dotyczące następujących osób:

11.

Mykola Yanovych Azarov (Mykoła Janowycz Azarow);

18.

Edward Stavytskyi;

2)

sekcja „B. Prawo do obrony i prawo do skutecznej ochrony sądowej” otrzymuje następujące brzmienie:

„B.

Prawo do obrony i prawo do skutecznej ochrony sądowej

Prawo do obrony i prawo do skutecznej ochrony sądowej na podstawie ukraińskiego Kodeksu postępowania karnego

Art. 42 ukraińskiego Kodeksu postępowania karnego (»kodeks postępowania karnego«) przewiduje, że każdej osobie podejrzanej lub oskarżonej w postępowaniu karnym przysługuje prawo do obrony oraz prawo do skutecznej ochrony sądowej. Obejmują one: prawo do informacji o czynie zabronionym, o którego popełnienie dana osoba jest podejrzana lub oskarżona; prawo do szybkiego uzyskania jasnych informacji o prawach przysługujących danej osobie na mocy kodeksu postępowania karnego; prawo dostępu do obrońcy po uprzednim złożeniu stosownego wniosku; prawo do składania wniosków o czynności procesowe; oraz prawo do zaskarżania orzeczeń, decyzji, czynności i zaniechań śledczego, prokuratora i sędziego śledczego. Art. 306 kodeksu postępowania karnego przewiduje, że skargi dotyczące orzeczeń, działań lub zaniechań śledczego lub prokuratora muszą być rozpatrywane przez sędziego śledczego miejscowego sądu w obecności skarżącego lub jego obrońcy lub przedstawiciela prawnego. Art. 308 kodeksu postępowania karnego stanowi, że skargi dotyczące niedochowania przez śledczego lub prokuratora rozsądnego terminu w trakcie postępowania przygotowawczego mogą być wnoszone do prokuratora nadzorującego i muszą zostać rozpatrzone w terminie trzech dni od ich wniesienia. Ponadto art. 309 kodeksu postępowania karnego wskazuje orzeczenia sędziów śledczych, od których przysługuje apelacja, podczas gdy inne orzeczenia mogą być poddawane kontroli sądowej w toku postępowań przygotowawczych w sądzie. Co więcej, pewne śledcze czynności procesowe są możliwe jedynie na podstawie orzeczenia sędziego śledczego lub sądu (np. zajęcie mienia na podstawie art. 167 – 175 oraz środki pozbawienia wolności na podstawie art. 176 – 178 kodeksu postępowania karnego).

Stosowanie prawa do obrony i prawa do skutecznej ochrony sądowej w odniesieniu do każdej z osób wymienionych w wykazie

1.

Viktor Fedorovych Yanukovych (Wiktor Fedorowycz Janukowycz)

Postępowanie karne dotyczące sprzeniewierzenia środków publicznych lub mienia publicznego jest nadal w toku.

Z informacji zawartych w aktach Rady wynika, że prawo do obrony i prawo do skutecznej ochrony sądowej Wiktora Fedorowycza Janukowycza były w postępowaniu karnym przestrzegane. Świadczą o tym w szczególności pisma z dnia 26 września 2014 r. i z dnia 8 października 2014 r. dotyczące wysłania pisemnego zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, informacja o tym, że w dniu 27 lipca 2015 r. została wydana zgoda na specjalne postępowanie przygotowawcze in absentia, szereg orzeczeń sądu dotyczących zajęcia mienia oraz fakt, że od decyzji z dnia 27 września 2017 r. o zawieszeniu postępowania karnego przysługiwał środek odwoławczy. Rada posiada również w swoich aktach dowód na to, że w dniu 30 września 2019 r. uwzględniono niedawny wniosek obrony.

2.

Vitalii Yuriyovych Zakharchenko (Witali Jurijowycz Zacharczenko)

Postępowanie karne dotyczące sprzeniewierzenia środków publicznych lub mienia publicznego jest nadal w toku.

Z informacji w aktach Rady wynika, że prawo do obrony i prawo do skutecznej ochrony sądowej Witalija Jurijowycza Zacharczenki były w postępowaniu karnym przestrzegane. Świadczą o tym w szczególności orzeczenia sędziego śledczego z dnia 21 maja 2018 r. i 23 listopada 2018 r. o wydaniu pozwolenia na zatrzymanie Witalija Jurijowycza Zacharczenki w celu doprowadzenia go do sądu, by uczestniczył w rozpoznaniu wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Ponadto od decyzji z dnia 19 lutego 2019 r. o zawieszeniu postępowania przygotowawczego przysługiwał środek odwoławczy.

3.

Viktor Pavlovych Pshonka (Wiktor Pawłowycz Pszonka)

Postępowanie karne dotyczące sprzeniewierzenia środków publicznych lub mienia publicznego jest nadal w toku.

Z informacji w aktach Rady wynika, że prawo do obrony i prawo do skutecznej ochrony sądowej Wiktora Pawłowycza Pszonki były w postępowaniu karnym przestrzegane. Świadczy o tym w szczególności fakt, że w dniu 22 grudnia 2014 r. zostało doręczone pisemne zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, fakt, że od decyzji z dnia 16 czerwca 2017 r. o zawieszeniu postępowania karnego przysługiwał środek odwoławczy, oraz orzeczenia sędziego śledczego z dnia 12 marca 2018 r., 13 sierpnia 2018 r. i 5 września 2019 r. o wydaniu pozwolenia na zatrzymanie Wiktora Pawłowycza Pszonki w celu doprowadzenia go do sądu, by uczestniczył w rozpoznaniu wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania.

6.

Viktor Ivanovych Ratushniak (Wiktor Iwanowycz Ratuszniak)

Postępowanie karne dotyczące sprzeniewierzenia środków publicznych lub mienia publicznego jest nadal w toku.

Z informacji w aktach Rady wynika, że prawo do obrony i prawo do skutecznej ochrony sądowej Wiktora Iwanowycza Ratuszniaka były w postępowaniu karnym przestrzegane. Świadczą o tym w szczególności orzeczenia sędziego śledczego z dnia 21 maja 2018 r. i 23 listopada 2018 r. o wydaniu pozwolenia na zatrzymanie Wiktora Iwanowycza Ratuszniaka w celu doprowadzenia go do sądu, by uczestniczył w rozpoznaniu wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Ponadto od decyzji z dnia 19 lutego 2019 r. o zawieszeniu postępowania przygotowawczego przysługiwał środek odwoławczy.

7.

Oleksandr Viktorovych Yanukovych (Ołeksandr Wiktorowycz Janukowycz)

Postępowanie karne dotyczące sprzeniewierzenia środków publicznych lub mienia publicznego jest nadal w toku.

Z informacji zawartych w aktach Radywynika, że prawo do obrony i prawo do skutecznej ochrony sądowej Ołeksandra Wiktorowycza Janukowycza były w postępowaniu karnym przestrzegane. Świadczy o tym w szczególności szereg orzeczeń sądu dotyczących zajęcia mienia oraz orzeczenie sędziego śledczego z dnia 27 czerwca 2018 r. anulujące postanowienie prokuratury o odrzuceniu wniosku obrony w sprawie umorzenia postępowania.

9.

Artem Viktorovych Pshonka (Artem Wiktorowycz Pszonka)

Postępowanie karne dotyczące sprzeniewierzenia środków publicznych lub mienia publicznego jest nadal w toku.

Z informacji w aktach Rady wynika, że prawo do obrony i prawo do skutecznej ochrony sądowej Artema Wiktorowycza Pszonki były w postępowaniu karnym przestrzegane. Świadczy o tym w szczególności fakt, że w dniu 29 grudnia 2014 r. zostało doręczone pisemne zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, fakt, że od decyzji z dnia 16 czerwca 2017 r. o zawieszeniu postępowania karnego przysługiwał środek odwoławczy oraz orzeczenia sędziego śledczego z dnia 12 marca 2018 r., 13 sierpnia 2018 r. i 5 września 2019 r. o wydaniu pozwolenia na zatrzymanie Artema Wiktorowycza Pszonki w celu doprowadzenia go do sądu, by uczestniczył w rozpoznaniu wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania.

12.

Serhiy Vitalyovych Kurchenko (Serhij Witaliowycz Kurczenko)

Postępowanie karne dotyczące sprzeniewierzenia środków publicznych lub mienia publicznego jest nadal w toku.

Z informacji w aktach Rady wynika, że prawo do obrony i prawo do skutecznej ochrony sądowej Serhija Witaliowycza Kurczenki były w postępowaniu karnym przestrzegane. Świadczy o tym w szczególności orzeczenie sędziego śledczego z dnia 7 marca 2018 r. o wydaniu pozwolenia na specjalne postępowanie in absentia. Ponadto obrona została powiadomiona o zakończeniu postępowania przygotowawczego w dniu 28 marca 2019 r. i uzyskała dostęp do akt w celu zapoznania się

13.

Dmytro Volodymyrovych Tabachnyk (Dmytro Wołodymyrowycz Tabacznik)

Postępowanie karne dotyczące sprzeniewierzenia środków publicznych lub mienia publicznego jest nadal w toku.

Z informacji w aktach Radywynika, że prawo do obrony i prawo do skutecznej ochrony sądowej Dmytra Wołodymyrowycza Tabacznika były w postępowaniu karnym przestrzegane. Świadczy o tym w szczególności orzeczenie sędziego śledczego z dnia 8 maja 2018 r. o wydaniu pozwolenia na zatrzymanie Dmytra Wołodymyrowycza Tabacznika w celu doprowadzenia go do sądu, by uczestniczył w rozpoznaniu wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania.

15.

Serhiy Hennadiyovych Arbuzov (Serhij Hennadijowycz Arbuzow)

Postępowanie karne dotyczące sprzeniewierzenia środków publicznych lub mienia publicznego jest nadal w toku.

Z informacji w aktach Rady wynika, że prawo do obrony i prawo do skutecznej ochrony sądowej Serhija Hennadijowycza Arbuzowa były w postępowaniu karnym przestrzegane. Świadczy o tym w szczególności pismo z dnia 24 kwietnia 2017 r. dotyczące wysłania pisemnego zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, orzeczenia sędziego śledczego z dnia 19 grudnia 2018 r., 18 marca 2019 r. i 29 lipca 2019 r. uwzględniające wniosek obrony skierowany przeciwko bezczynności Prokuratury Generalnej, orzeczenie sędziego śledczego z dnia 10 sierpnia 2017 r. o wydaniu pozwolenia na specjalne postępowanie in absentia oraz orzeczenia sędziego śledczego z dnia 4 listopada 2019 r. i 5 listopada 2019 r. o odrzuceniu wniosku obrony o wyznaczenie terminu zakończenia postępowania przygotowawczego.

17.

Oleksandr Viktorovych Klymenko (Ołeksandr Wiktorowycz Kłymenko)

Postępowanie karne dotyczące sprzeniewierzenia środków publicznych lub mienia publicznego jest nadal w toku.

Z informacji w aktach Rady wynika, że prawo do obrony i prawo do skutecznej ochrony sądowej Ołeksandra Wiktorowycza Kłymenki były w postępowaniu karnym przestrzegane. Świadczą o tym w szczególności orzeczenia sędziego śledczego z dnia 1 marca 2017 r. i 5 października 2018 r. o wydaniu pozwolenia na specjalne postępowanie in absentia, orzeczenia sędziego śledczego z dnia 8 lutego 2017 r. i 19 sierpnia 2019 r. o zgodzie na zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania oraz trwający proces zapoznawania się obrony z materiałami postępowania karnego.”.


Top