EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D0265

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/265 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie uruchomienia instrumentu elastyczności na sfinansowanie natychmiastowych działań budżetowych służących do rozwiązywania bieżących problemów związanych z migracją, napływem uchodźców i zagrożeniami bezpieczeństwa

OJ L 58, 27.2.2020, p. 51–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/265/oj

27.2.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 58/51


DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2020/265

z dnia 27 listopada 2019 r.

w sprawie uruchomienia instrumentu elastyczności na sfinansowanie natychmiastowych działań budżetowych służących do rozwiązywania bieżących problemów związanych z migracją, napływem uchodźców i zagrożeniami bezpieczeństwa

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (1), w szczególności jego pkt 12,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Instrument elastyczności ma umożliwiać finansowanie precyzyjnie określonych wydatków, które nie mogą zostać pokryte w ramach pułapów dostępnych dla co najmniej jednego innego działu.

(2)

Zgodnie z art. 11 rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 (2) pułap rocznej kwoty dostępnej na instrument elastyczności wynosi 600 000 000 EUR (w cenach z 2011 r.); kwotę tę powiększa się w stosownych przypadkach o niewykorzystane kwoty udostępnione zgodnie z ust. 1 akapit drugi tego artykułu.

(3)

Aby umożliwić rozwiązywanie bieżących problemów wynikających z migracji, napływu uchodźców i zagrożeń bezpieczeństwa, konieczne jest uruchomienie znaczących dodatkowych kwot, które pozwoliłyby na finansowanie takich działań w trybie pilnym.

(4)

Po zbadaniu wszystkich możliwości realokacji środków w ramach pułapu wydatków w dziale 3 (Bezpieczeństwo i obywatelstwo) konieczne jest uruchomienie instrumentu elastyczności w celu uzupełnienia środków finansowych dostępnych w budżecie ogólnym Unii na rok budżetowy 2020 powyżej pułapu w dziale 3 o kwotę 778 074 489 EUR w celu sfinansowania działań w dziedzinie migracji, uchodźców i bezpieczeństwa.

(5)

W oparciu o spodziewany profil płatności środki na płatności odpowiadające uruchomieniu instrumentu elastyczności powinny zostać rozłożone na kilka lat budżetowych.

(6)

W celu umożliwienia szybkiego wykorzystania środków, niniejszą decyzję należy stosować od początku roku budżetowego 2020,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

1.   Na potrzeby budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020 uruchamia się instrument elastyczności, aby udostępnić kwotę 778 074 489 EUR w postaci środków na zobowiązania w dziale 3 (Bezpieczeństwo i obywatelstwo).

Kwota, o której mowa w akapicie pierwszym, zostanie wykorzystana na finansowanie działań służących do rozwiązywania bieżących problemów związanych z migracją, napływem uchodźców i zagrożeniami bezpieczeństwa.

2.   W oparciu o spodziewany profil płatności środki na płatności odpowiadające uruchomieniu instrumentu elastyczności szacowane są w następujący sposób:

a)

407 402 108 EUR w 2020 r.;

b)

312 205 134 EUR w 2021 r.;

c)

42 336 587 EUR w 2022 r.;

d)

16 130 660 EUR w 2023 r.;

Konkretne kwoty w środkach na płatności na każdy rok budżetowy zatwierdza się zgodnie z roczną procedurą budżetową.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2020 r.

Sporządzono w Strasburgu, dnia 27 listopada 2019 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

D.M. SASSOLI

Przewodniczący

W imieniu Rady

T. TUPPURAINEN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884).


Top