Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1978

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1978 z dnia 26 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1238/95 w odniesieniu do opłat na rzecz Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin

OJ L 308, 29.11.2019, p. 58–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1978/oj

29.11.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 308/58


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/1978

z dnia 26 listopada 2019 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1238/95 w odniesieniu do opłat na rzecz Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2100/94 z dnia 27 lipca 1994 r. w sprawie wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin (1), w szczególności jego art. 113,

po konsultacji z Radą Administracyjną Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Art. 3 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1238/95 (2) stanowi, że przewodniczący Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (Urzędu) może zezwolić na inne formy uiszczania opłat i dopłat oraz ustanawia wykaz tych innych form płatności. W celu zwiększenia elastyczności i uproszczenia procedur właściwe jest włączenie takiego wykazu innych form płatności do przepisów dotyczących metod pracy ustanowionych przez Radę Administracyjną Urzędu na podstawie art. 36 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 2100/94.

(2)

Art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1238/95 określa datę, którą należy uznać za datę otrzymania płatności. W oparciu o doświadczenia w zakresie przetwarzania płatności należy wyjaśnić, że pełna kwota przelewu ma zostać wprowadzona na rachunek bankowy Urzędu w celu zapewnienia, by nie istniały żadne zaległe zobowiązania wobec Urzędu.

(3)

Art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1238/95 zobowiązuje osobę, która dokonała wpłaty na rzecz Urzędu, do wskazania na piśmie swojego nazwiska i celu płatności. Jeżeli nie można ustalić celu płatności, Urząd wysyła przypomnienie w terminie dwóch miesięcy. Aby zwiększyć skuteczność przetwarzania płatności, należy skrócić ten termin z dwóch miesięcy do jednego miesiąca.

(4)

Art. 7 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1238/95 ustanawia opłatę za wniosek. Aby zachęcić do korzystania z internetowego elektronicznego systemu składania wniosków prowadzonego przez Urząd, należy zwiększyć opłatę za składanie wniosków za pomocą innych środków, takich jak wnioski na papierze, z 650 EUR do 800 EUR. Ponadto z doświadczeń w praktyce wynika, że korzystanie z internetowego elektronicznego systemu składania wniosków stałoby się bardziej skuteczne, gdyby zostało uzupełnione obowiązkowym wykorzystaniem internetowej platformy komunikacyjnej Urzędu na potrzeby wszelkiej dalszej wymiany z Urzędem.

(5)

Zgodnie z art. 7 ust. 7 rozporządzenia (WE) nr 1238/95 Urząd zatrzymuje kwotę 150 EUR z opłaty za wniosek, jeżeli wniosek nie jest ważny zgodnie z art. 50 rozporządzenia (WE) nr 2100/94. W celu zmniejszenia obciążeń administracyjnych należy zwrócić całą opłatę za wniosek.

(6)

W odniesieniu do opłaty rocznej art. 9 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1238/95 stanowi, że Urząd nie dokonuje zwrotu żadnych płatności dokonanych w celu utrzymania obowiązującego wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin. Doświadczenie pokazuje, że w celu zwiększenia przejrzystości można przewidzieć zwrot w przypadku, gdy Urząd otrzymał zrzeczenie się w okresie między datą płatności a dniem, w którym przypada rocznica przyznania prawa.

(7)

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 1238/95 określa poziom opłat za zorganizowanie i przeprowadzenie badania technicznego odmiany, będącej przedmiotem wniosku o wspólnotowe prawo do ochrony odmian roślin („opłata za badanie”), płatnych na rzecz Urzędu.

(8)

Rada Administracyjna Urzędu postanowiła zastosować zasadę zwrotu kosztów w wysokości 100 %, tak aby koszty urzędów badających były zwracane na podstawie średnich rzeczywistych kosztów badań.

(9)

Ponadto z doświadczeń dotyczących badań technicznych wynika, że opłaty za badanie mogą z czasem ulec zmianie w przypadku niektórych grup kosztów. Opłaty pobierane przez Urząd powinny zatem odzwierciedlać w odniesieniu do poszczególnych grup kosztów całkowitą kwotę opłat wypłacaną przez Urząd na rzecz urzędów badających. W odniesieniu do wszystkich grup kosztów, których to dotyczy, opłaty określone w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1238/95 powinny zatem zostać zmienione.

(10)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1238/95.

(11)

Niniejsze rozporządzenie powinno mieć zastosowanie od dnia 1 kwietnia 2020 r., aby zapewnić Urzędowi i zainteresowanym stronom wystarczająco dużo czasu na dostosowanie się do tych zmian.

(12)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Wspólnotowego Systemu Ochrony Odmian Roślin,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 1238/95 wprowadza się następujące zmiany:

1)

art. 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Przewodniczący Urzędu może zezwolić na inne formy zapłaty zgodnie z zasadami dotyczącymi metod pracy, które zostaną ustanowione na podstawie art. 36 ust. 1 lit. d) rozporządzenia Rady (WE) nr 2100/94.”;

2)

art. 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Datę, w której pełna kwota przelewu określonego w art. 3 ust. 1 wpłynęła na konto bankowe posiadane przez Urząd, uważa się za datę uiszczenia opłat i dopłat otrzymanych przez Urząd.”;

3)

art. 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Jeżeli Urząd nie może ustalić celu zapłaty, wymaga od osoby, która dokonała zapłaty, aby poinformowała go na piśmie o tym celu w terminie jednego miesiąca. Jeżeli celu nie wskazano na piśmie w ciągu tego okresu, uważa się, że nie dokonano zapłaty i zwraca się ją osobie, która jej dokonała.”;

4)

w art. 7 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Wnioskujący o wspólnotowe prawo do ochrony odmian roślin (wnioskodawca) uiszcza opłatę w wysokości 450 EUR za przetwarzanie wniosku złożonego drogą elektroniczną za pomocą formularza internetowego, stworzonego w systemie aplikacji elektronicznej Urzędu.

Wnioskodawca akceptuje warunki korzystania z bezpiecznej platformy łączności elektronicznej prowadzonej przez Urząd i korzysta z tej platformy w celu składania wniosków, o których mowa w akapicie pierwszym, i innych dokumentów, otrzymywania powiadomień i dokumentów przesłanych przez Urząd, odpowiadania na takie powiadomienia i wykonywania innych czynności.

Wnioskodawca uiszcza opłatę w wysokości 800 EUR za przetwarzanie wniosku złożonego w inny sposób niż przez system aplikacji elektronicznej Urzędu.”;

b)

ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7.   Jeżeli opłata za wniosek zostanie otrzymana, lecz wniosek nie jest ważny na mocy art. 50 rozporządzenia podstawowego, Urząd zwróci kwotę opłaty za wniosek, powiadamiając wnioskodawcę o wadach znalezionych we wniosku.”;

5)

art. 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4.   Urząd nie zwraca żadnych płatności związanych z opłatą roczną, która została dokonana w celu utrzymania obowiązującego wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin, chyba że Urząd otrzymał zrzeczenie się wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin w okresie przypadającym między datą płatności a dniem, w którym przypada rocznica przyznania, zgodnie z ust. 2 lit. b). W przypadku takich płatności nie uwzględnia się zrzeczeń otrzymanych po upływie rocznicy przyznania.”;

6)

załącznik I zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 kwietnia 2020 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 26 listopada 2019 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 227 z 1.9.1994, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1238/95 z dnia 31 maja 1995 r. ustanawiające zasady wykonawcze stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2100/94 w odniesieniu do opłat na rzecz Wspólnotowego Urzędu Odmian Roślin (Dz.U. L 121 z 1.6.1995, s. 31).


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK I

Opłaty odnoszące się do badania technicznego, o których mowa w art. 8

Opłatę za badanie techniczne odmiany na podstawie art. 8 ustala się zgodnie z tabelą:

(w EUR)

 

Grupa kosztów

Opłata

Grupa rolna

1

Ziemniak

2 050

2

Rzepak

2 150

3

Trawy

2 920

4

Inne gatunki rolne

1 900

Grupa owocowa

5

Jabłko

3 665

6

Truskawka

3 400

7

Inne gatunki owoców

3 460

Grupa ozdobna

8

Ozdobne z żywą kolekcją odniesienia, ocena uprawy szklarniowej

2 425

9

Ozdobne z żywą kolekcją odniesienia, ocena uprawy polowej

2 420

10

Ozdobne bez żywej kolekcji odniesienia, ocena uprawy szklarniowej

2 400

11

Ozdobne bez żywej kolekcji odniesienia, ocena uprawy polowej

2 200

12

Ozdobne specjalne

3 900

Grupa warzywna

13

Warzywa, ocena uprawy szklarniowej

2 920

14

Warzywa, ocena uprawy polowej

2 660


Top