EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1869

Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/1869 z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie zmiany i sprostowania załącznika I do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do maksymalnych zawartości niektórych substancji niepożądanych w paszach (Tekst mający znaczenie dla EOG)

C/2019/7927

OJ L 289, 8.11.2019, p. 32–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1869/oj

8.11.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 289/32


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2019/1869

z dnia 7 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany i sprostowania załącznika I do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do maksymalnych zawartości niektórych substancji niepożądanych w paszach

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie niepożądanych substancji w paszach zwierzęcych (1), w szczególności jej art. 8 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 2002/32/WE stanowi, że zakazane jest stosowanie produktów przeznaczonych na paszę, w których zawartość niepożądanych substancji przekracza maksymalne zawartości określone w załączniku I do tej dyrektywy.

(2)

Właściwe organy i zainteresowane podmioty działające na rynku pasz przekazały dane, z których wynika, że maksymalna zawartość arsenu ogółem w materiałach paszowych pochodzenia roślinnego wynosząca 2 mg/kg nie jest możliwa do osiągnięcia w przypadku materiałów paszowych leonardyt i torf. Aby zapewnić zaopatrzenie, należy zatem zwiększyć maksymalną zawartość arsenu ogółem w tych materiałach paszowych. Zwiększenie to nie spowoduje negatywnego wpływu na zdrowie zwierząt ani ludzi, jako że maksymalna zawartość ustanowiona dla arsenu w mieszankach paszowych uzupełniających i mieszankach paszowych pełnoporcjowych nie ulega zmianie.

(3)

Zainteresowane podmioty działające na rynku pasz przekazały dane, z których wynika, że maksymalna zawartość arsenu ogółem w dodatkach paszowych należących do grupy funkcjonalnej związków pierwiastków śladowych wynosząca 30 mg/kg nie jest możliwa do osiągnięcia w przypadku pierwiastka śladowego trihydroksychlorek dimanganu. Należy zatem zwiększyć maksymalną zawartość arsenu ogółem w trihydroksychlorku dimanganu w oparciu o dane uzyskane metodą analityczną spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS). Laboratorium referencyjne UE ds. metali i związków azotowych potwierdziło, że metoda ta zapewnia prawidłowe wyniki w odniesieniu do obecności arsenu w pierwiastkach śladowych. Zwiększenie to nie spowoduje negatywnego wpływu na zdrowie zwierząt ani ludzi, jako że maksymalna zawartość ustanowiona dla arsenu w mieszankach paszowych uzupełniających i mieszankach paszowych pełnoporcjowych nie ulega zmianie.

(4)

Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej, we współpracy z zainteresowanymi stronami, zbadało pewne ustalenia dotyczące fluoru w morskich algach wapiennych. W wyniku tego badania ustalono, że w niektórych przypadkach występowanie w zakresie tła fluoru w morskich algach wapiennych przekracza maksymalną zawartość ustanowioną dla fluoru w morskich algach wapiennych. Należy zatem zwiększyć maksymalną zawartość fluoru w morskich algach wapiennych z 1 000 mg/kg do 1 250 mg/kg. Zwiększenie to nie spowoduje negatywnego wpływu na zdrowie zwierząt ani ludzi, jako że maksymalna zawartość ustanowiona dla fluoru w mieszankach paszowych uzupełniających i mieszankach paszowych pełnoporcjowych nie ulega zmianie.

(5)

Rozporządzeniem Komisji (UE) 2017/2229 (2) zmieniono załącznik I do dyrektywy 2002/32/WE w odniesieniu do między innymi ołowiu. Dla zachowania przejrzystości zastąpiono całą pozycję dotyczącą ołowiu. W przypadku tego zastąpienia w wykazie materiałów paszowych, w odniesieniu do których stosuje się maksymalną zawartość wynoszącą 15 mg/kg, błędnie pominięto materiał paszowy wapienne muszle morskie. W rozporządzeniu (UE) 2017/2229 ustanowiono również nową maksymalną zawartość dla ołowiu w tlenku dimiedzi. Jednak nazwą tego dodatku stosowaną przez Międzynarodową Unię Chemii Czystej i Stosowanej (IUPAC) jest tlenek miedzi(I). Zgodnie z zaleceniem Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności („EFSA”) zawartym w opinii w sprawie tlenku miedzi (3) w odniesieniu do tego dodatku należy stosować nazwę tlenek miedzi(I), co nie miało miejsca w angielskiej, słowackiej i włoskiej wersji językowej rozporządzenia. Błędy te należy sprostować.

(6)

Niektóre materiały paszowe należące do kategorii „ryby, inne zwierzęta wodne i ich produkty pochodne” są wprowadzane do obrotu jako wilgotny materiał paszowy w puszkach do bezpośredniego karmienia psów i kotów. Ponieważ ten wilgotny materiał paszowy w puszkach zastępuje mieszankę paszową, należy w odniesieniu do niego stosować taką samą maksymalną zawartość rtęci jak maksymalna zawartość stosowana w odniesieniu do mieszanek paszowych, jako że zmiana ta nie wpływa niekorzystnie na zdrowie zwierząt.

(7)

EFSA przyjął oświadczenie naukowe na temat obecności wolnego gossypolu w całych nasionach bawełny (4). Stwierdził on, że nie jest konieczne uaktualnienie opinii naukowej dotyczącej zagrożeń dla zdrowia zwierząt związanych z obecnością gossypolu jako niepożądanej substancji w paszach. Biorąc pod uwagę dane dotyczące występowania określone w tym oświadczeniu, należy ustanowić większą maksymalną zawartość wolnego gossypolu w materiale paszowym nasiona bawełny. Zwiększenie to nie spowoduje negatywnego wpływu na zdrowie zwierząt, jako że maksymalna zawartość ustanowiona dla wolnego gossypolu w mieszankach paszowych pełnoporcjowych nie ulega zmianie.

(8)

W dyrektywie 2002/32/WE ustanowiono maksymalną zawartość dla dioksyn, sumy dioksyn i dioksynopodobnych PCB oraz niedioksynopodobnych PCB jedynie w niektórych dodatkach paszowych należących do grup funkcjonalnych spoiw i środków przeciwzbrylających. Jednakże ostatnie ustalenia zgłoszone za pośrednictwem systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach wskazują na wysoki poziom dioksyn i dioksynopodobnych PCB w innych dodatkach paszowych należących do tej grupy funkcjonalnej. Należy zatem ustanowić maksymalną zawartość dla dioksyn i PCB we wszystkich dodatkach paszowych należących do grup funkcjonalnych spoiw i środków przeciwzbrylających. Ponadto te maksymalne zawartości powinny mieć zastosowanie również w przypadku, gdy te same dodatki paszowe są dozwolone w grupach funkcjonalnych „Substancje służące do kontroli zanieczyszczenia radionuklidami” i „Substancje redukujące zanieczyszczenie paszy mikotoksynami”.

(9)

Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 2002/32/WE.

(10)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku I do dyrektywy 2002/32/WE wprowadza się zmiany i sprostowania zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 7 listopada 2019 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 140 z 30.5.2002, s. 10.

(2)  Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2229 z dnia 4 grudnia 2017 r. zmieniające załącznik I do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do maksymalnych zawartości ołowiu, rtęci, melaminy i dekokwinatu (Dz.U. L 319 z 5.12.2017, s. 6).

(3)  Dziennik EFSA 2015; 13(4):4057.

(4)  https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2017.4850


ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do dyrektywy 2002/32/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

w sekcji I wiersz 1, „Arsen”, otrzymuje brzmienie:

Substancja niepożądana

Produkty przeznaczone na paszę

Maksymalna zawartość w mg/kg (ppm) odpowiadająca paszy o zawartości wilgoci 12 %

„1. Arsen (1)

Materiały paszowe

2

 

z wyjątkiem:

mączki sporządzonej z trawy, z suszonej lucerny i z suszonej koniczyny oraz suszonych wysłodków buraczanych i suszonych wysłodków buraczanych melasowanych,

4

 

makuchu z rdzenia palmy,

4 (2)

 

torfu, leonardytu,

5 (2)

 

fosforanów oraz morskich alg wapiennych,

10

 

węglanu wapnia; węglanu wapniowo-magnezowego (10); wapiennych muszli morskich,

15

 

tlenku magnezu; węglanu magnezu,

20

 

ryb, innych zwierząt wodnych i produktów z nich otrzymanych,

25 (2)

 

mączek z wodorostów morskich oraz materiałów paszowych uzyskanych z wodorostów morskich.

40 (2)

 

Cząstki żelaza stosowane jako znacznik

50

 

Dodatki paszowe należące do grupy funkcjonalnej związków pierwiastków śladowych

30

 

z wyjątkiem:

pentahydratu siarczanu miedzi(II); węglanu miedzi(II); trihydroksychlorku dimiedzi; węglanu żelaza(II), trihydroksychlorku dimanganu,

50

 

tlenku cynku; tlenku manganu(II); tlenku miedzi(II).

100

 

Mieszanki paszowe uzupełniające

4

 

z wyjątkiem:

mieszanek paszowych mineralnych,

12

 

mieszanek paszowych uzupełniających dla zwierząt domowych, zawierających ryby, inne zwierzęta wodne i ich produkty pochodne lub mączki z wodorostów morskich oraz materiały paszowe uzyskane z wodorostów morskich,

10 (2)

 

postaci użytkowych o przedłużonym działaniu pasz przeznaczonych do szczególnych potrzeb żywieniowych, o stężeniu pierwiastków śladowych przekraczającym 100-krotność ustalonej maksymalnej zawartości w mieszankach paszowych pełnoporcjowych.

30

 

Mieszanki paszowe pełnoporcjowe

2

 

z wyjątkiem:

mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla ryb i zwierząt futerkowych,

10 (2)

 

mieszanek paszowych pełnoporcjowych dla zwierząt domowych, zawierających ryby, inne zwierzęta wodne i ich produkty pochodne lub mączki z wodorostów morskich oraz materiały paszowe uzyskane z wodorostów morskich.

10 (2)”

2)

w sekcji I wiersz 3, „Fluor”, w kolumnie „Maksymalna zawartość w mg/kg (ppm) odpowiadająca paszy o zawartości wilgoci 12 %”, wartość w odniesieniu do maksymalnej zawartości w morskich algach wapiennych zastępuje się wartością „1 250”;

3)

w sekcji I wiersz 4, „Ołów”, otrzymuje brzmienie:

Substancja niepożądana

Produkty przeznaczone na paszę

Maksymalna zawartość w mg/kg (ppm) odpowiadająca paszy o zawartości wilgoci 12 %

„4. Ołów (12)

Materiały paszowe

10

 

z wyjątkiem:

zielonki (3),

30

 

fosforanów, morskich alg wapiennych oraz wapiennych muszli morskich,

15

 

węglanu wapnia, węglanu wapniowo-magnezowego (10),

20

 

drożdży.

5

 

Dodatki paszowe należące do grupy funkcjonalnej związków pierwiastków śladowych

100

 

z wyjątkiem:

tlenku cynku,

400

 

tlenku manganu(II), węglanu żelaza(II), węglanu miedzi(II), tlenku miedzi(I).

200

 

Dodatki paszowe należące do grupy funkcjonalnej spoiw i środków przeciwzbrylających

30

 

z wyjątkiem:

klinoptylolitu pochodzenia wulkanicznego; natrolitu-fonolitu.

60

 

Premiksy (6)

200

 

Mieszanki paszowe uzupełniające

10

 

z wyjątkiem:

mieszanek paszowych mineralnych,

15

 

postaci użytkowych o przedłużonym działaniu pasz przeznaczonych do szczególnych potrzeb żywieniowych, o stężeniu pierwiastków śladowych przekraczającym 100-krotność ustalonej maksymalnej zawartości w mieszankach paszowych pełnoporcjowych.

60

 

Mieszanki paszowe pełnoporcjowe

5”

4)

w sekcji I wiersz 5, „Rtęć”, otrzymuje brzmienie:

Substancja niepożądana

Produkty przeznaczone na paszę

Maksymalna zawartość w mg/kg (ppm) odpowiadająca paszy o zawartości wilgoci 12 %

„5. Rtęć (4)

Materiały paszowe

0,1

 

z wyjątkiem:

ryb, innych zwierząt wodnych i ich produktów pochodnych, przeznaczonych do produkcji mieszanek paszowych dla zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność,

0,5

 

ryb, innych zwierząt wodnych i ich produktów pochodnych, przeznaczonych do produkcji mieszanek paszowych dla psów, kotów, ryb ozdobnych i zwierząt futerkowych,

1,0 (13)

 

ryb, innych zwierząt wodnych i ich produktów pochodnych, jako wilgotny materiał paszowy w puszkach do bezpośredniego karmienia psów i kotów,

0,3

 

węglanu wapnia; węglanu wapniowo-magnezowego (10).

0,3

 

Mieszanki paszowe

0,1

 

z wyjątkiem:

mieszanek paszowych mineralnych,

0,2

 

mieszanek paszowych dla ryb,

0,2

 

mieszanek paszowych dla psów, kotów, ryb ozdobnych i zwierząt futerkowych.

0,3”

5)

w sekcji III wiersz 1, „Wolny gossypol”, w kolumnie „Maksymalna zawartość w mg/kg (ppm) odpowiadająca paszy o zawartości wilgoci 12 %”, wartość w odniesieniu do maksymalnej zawartości w nasionach bawełny zastępuje się wartością „6 000”;

6)

w sekcji V wiersz 1, „Dioksyny”, w kolumnie „Produkty przeznaczone na paszę”, czwarty wpis dotyczący dodatków paszowych: glinka kaolinowa, wermikulit, natrolit-fonolit, gliniany wapnia syntetyczne i klinoptylolit pochodzenia osadowego należące do grupy funkcjonalnej spoiw i środków przeciwzbrylających otrzymuje brzmienie:

 

„Dodatki paszowe należące do grupy funkcjonalnej spoiw i środków przeciwzbrylających (*1).

(*1)  Maksymalna zawartość ma zastosowanie do dodatków paszowych należących do grup funkcjonalnych »Substancje służące do kontroli zanieczyszczenia radionuklidami« i »Substancje redukujące zanieczyszczenie paszy mikotoksynami«, które należą również do grup funkcjonalnych spoiw i środków przeciwzbrylających.”;"

7)

w sekcji V wiersz 2, „Suma dioksyn i dioksynopodobnych PCB”, w kolumnie „Produkty przeznaczone na paszę”, czwarty wpis dotyczący dodatków paszowych: glinka kaolinowa, wermikulit, natrolit-fonolit, gliniany wapnia syntetyczne i klinoptylolit pochodzenia osadowego należące do grupy funkcjonalnej spoiw i środków przeciwzbrylających otrzymuje brzmienie:

 

„Dodatki paszowe należące do grupy funkcjonalnej spoiw i środków przeciwzbrylających (*2)

(*2)  Maksymalna zawartość ma zastosowanie do dodatków paszowych należących do grup funkcjonalnych »Substancje służące do kontroli zanieczyszczenia radionuklidami« i »Substancje redukujące zanieczyszczenie paszy mikotoksynami«, które należą również do grup funkcjonalnych spoiw i środków przeciwzbrylających.”;"

8)

w sekcji V wiersz 3, „Niedioksynopodobne PCB”, w kolumnie „Produkty przeznaczone na paszę”, czwarty wpis dotyczący dodatków paszowych: glinka kaolinowa, wermikulit, natrolit-fonolit, gliniany wapnia syntetyczne i klinoptylolit pochodzenia osadowego należące do grupy funkcjonalnej spoiw i środków przeciwzbrylających otrzymuje brzmienie:

 

„Dodatki paszowe należące do grupy funkcjonalnej spoiw i środków przeciwzbrylających (*3).

(*3)  Maksymalna zawartość ma zastosowanie do dodatków paszowych należących do grup funkcjonalnych »Substancje służące do kontroli zanieczyszczenia radionuklidami« i »Substancje redukujące zanieczyszczenie paszy mikotoksynami«, które należą również do grup funkcjonalnych spoiw i środków przeciwzbrylających.”"


(*1)  Maksymalna zawartość ma zastosowanie do dodatków paszowych należących do grup funkcjonalnych »Substancje służące do kontroli zanieczyszczenia radionuklidami« i »Substancje redukujące zanieczyszczenie paszy mikotoksynami«, które należą również do grup funkcjonalnych spoiw i środków przeciwzbrylających.”;

(*2)  Maksymalna zawartość ma zastosowanie do dodatków paszowych należących do grup funkcjonalnych »Substancje służące do kontroli zanieczyszczenia radionuklidami« i »Substancje redukujące zanieczyszczenie paszy mikotoksynami«, które należą również do grup funkcjonalnych spoiw i środków przeciwzbrylających.”;

(*3)  Maksymalna zawartość ma zastosowanie do dodatków paszowych należących do grup funkcjonalnych »Substancje służące do kontroli zanieczyszczenia radionuklidami« i »Substancje redukujące zanieczyszczenie paszy mikotoksynami«, które należą również do grup funkcjonalnych spoiw i środków przeciwzbrylających.””


Top