Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1714

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1714 z dnia 30 września 2019 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 136/2004 i (WE) nr 282/2004 w odniesieniu do wzoru wspólnego dokumentu weterynaryjnego wejścia dotyczącego produktów i zwierząt oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 669/2009 w odniesieniu do wzoru wspólnotowego dokumentu wejścia dotyczącego niektórych rodzajów pasz i żywności niepochodzących od zwierząt (Tekst mający znaczenie dla EOG)

C/2019/6912

OJ L 261, 14.10.2019, p. 1–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1714/oj

14.10.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 261/1


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/1714

z dnia 30 września 2019 r.

zmieniające rozporządzenia (WE) nr 136/2004 i (WE) nr 282/2004 w odniesieniu do wzoru wspólnego dokumentu weterynaryjnego wejścia dotyczącego produktów i zwierząt oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 669/2009 w odniesieniu do wzoru wspólnotowego dokumentu wejścia dotyczącego niektórych rodzajów pasz i żywności niepochodzących od zwierząt

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/496/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnych zwierząt wprowadzanych na rynek Wspólnoty z państw trzecich i zmieniającą dyrektywy 89/662/EWG, 90/425/EWG oraz 90/675/EWG (1), w szczególności jej art. 3 ust. 2 i art. 7 ust. 2,

uwzględniając dyrektywę Rady 97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich (2), w szczególności jej art. 3 ust. 5, art. 4 ust. 5 i art. 5 ust. 4,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (3), w szczególności jego art. 15 ust. 5,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (4), w szczególności jego art. 53 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 136/2004 (5) ustanowiono procedury kontroli weterynaryjnej w punktach kontroli granicznej w odniesieniu do produktów wprowadzanych do Unii z państw trzecich zgodnie z dyrektywą 97/78/WE. W załączniku III do tego rozporządzenia określono wzór wspólnotowego świadectwa weterynaryjnego dla wwozu i przewozu (CVED), które ma być wypełnione i przekazane przez osobę odpowiedzialną za ładunek w celu powiadomienia o przybyciu produktów personelu weterynaryjnego w punkcie kontroli granicznej i które ma być wypełnione w ramach kompetencji urzędowego lekarza weterynarii w punkcie kontroli granicznej potwierdzającego przeprowadzenie kontroli weterynaryjnych.

(2)

W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 282/2004 (6) ustanowiono przepisy dotyczące procedur zgłaszania zwierząt wprowadzanych do Unii z państw trzecich zgodnie z dyrektywą 91/496/EWG i kontroli weterynaryjnych tych zwierząt w punktach kontroli granicznej. W załączniku I do tego rozporządzenia określono wzór wspólnego dokumentu weterynaryjnego wejścia (CVED zwierzęta), który ma być wypełniony i przekazany przez osobę odpowiedzialną za ładunek w celu powiadomienia o przybyciu zwierząt obsługi punktu kontroli granicznej i który ma być wypełniony na odpowiedzialność urzędowego lekarza weterynarii w punkcie kontroli granicznej potwierdzającego przeprowadzenie kontroli weterynaryjnych.

(3)

W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 669/2009 (7) ustanowiono przepisy dotyczące zwiększonego poziomu urzędowych kontroli przeprowadzanych w wyznaczonych miejscach wprowadzenia do Unii w odniesieniu do przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności niepochodzących od zwierząt z niektórych państw trzecich zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 882/2004. W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 669/2009 określono wzór wspólnotowego dokumentu wejścia, który ma być wypełniony i przekazany przez podmioty prowadzące przedsiębiorstwo paszowe lub żywnościowe w celu powiadomienia właściwego organu o przybyciu przesyłek do wyznaczonego miejsca wprowadzenia (DPE) lub do wyznaczonego miejsca przywozu (DPI) w odniesieniu do niektórych rodzajów paszy i żywności, o których mowa w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 884/2014 (8), i który ma być wypełniony przez ten organ jako potwierdzenie przeprowadzenia kontroli urzędowych.

(4)

Internetowy system TRACES ustanowiono decyzją Komisji 2004/292/WE (9) w celu usprawnienia pracy podmiotów i właściwych organów oraz umożliwienia automatycznej wymiany informacji między organami celnymi a organami weterynaryjnymi. Decyzja 2004/292/WE zobowiązuje również państwa członkowskie do korzystania z systemu TRACES w celu wypełniania i przekazywania dokumentów CVED w odniesieniu do produktów i zwierząt. Od 2011 r. w ramach systemu TRACES podmioty i właściwe organy mogą wypełniać i przekazywać dokumenty CED, a państwa członkowskie korzystają z tej możliwości na zasadzie dobrowolności.

(5)

W rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 (10) zobowiązuje się Komisję, by we współpracy z państwami członkowskimi utworzyła skomputeryzowany system zarządzania informacjami w zakresie kontroli urzędowych (IMSOC) w celu zarządzania i posługiwania się danymi, informacjami i dokumentami dotyczącymi kontroli urzędowych – oraz automatycznej wymiany tych danych, informacji i dokumentów – oraz zarządzała tym systemem. System IMSOC ma na celu niezbędną integrację i modernizację systemów informatycznych zarządzanych przez Komisję, w tym systemu TRACES, oraz zapewnienie odpowiednich powiązań między tymi systemami a istniejącymi systemami krajowymi państw członkowskich. Wspomniane rozporządzenie uchyla i zastępuje dyrektywy 91/496/EWG i 97/78/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 882/2004 ze skutkiem od dnia 14 grudnia 2019 r.

(6)

Rozporządzenie (UE) 2017/625 stanowi, że w odniesieniu do każdej przesyłki zwierząt i towarów należących do kategorii, o których mowa w art. 47 ust. 1 tego rozporządzenia, podmiot odpowiedzialny za daną przesyłkę musi stosować wspólny zdrowotny dokument wejścia CHED w celu wcześniejszego powiadomienia właściwych organów w punkcie kontroli granicznej o przybyciu przesyłki, a właściwe organy w punkcie kontroli granicznej muszą go stosować w celu udokumentowania wyniku kontroli urzędowych oraz wszelkich decyzji podjętych na ich podstawie. Z dniem 14 grudnia 2019 r. dokument CHED zastąpi zatem dokumenty CVED i CED.

(7)

Rozporządzenie (UE) 2017/625 stanowi również, że system IMSOC ma umożliwić tworzenie, wykorzystywanie i przekazywanie CHED, oraz upoważnia Komisję do ustanawiania przepisów określających wzór dokumentu CHED oraz instrukcje dotyczące jego przedstawiania i stosowania, z uwzględnieniem stosownych norm międzynarodowych, a także przepisów dotyczących stosowania podpisów elektronicznych.

(8)

Aby jeszcze bardziej ułatwić i przyspieszyć procedury administracyjne stosowane przez podmioty i właściwe organy, Komisja opracowała nową wersję systemu TRACES, dzięki czemu od dnia 14 grudnia 2019 r. cały proces tworzenia CHED będzie odbywał się elektronicznie. W wersji tej zastosowano międzynarodowe normy dotyczące platform do handlu elektronicznego, normy określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 (11) w odniesieniu do kwalifikowanego podpisu elektronicznego, elektronicznych pieczęci i znaczników czasu, a także specyfikacje techniczne określone w załączniku do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2015/1506 (12) w odniesieniu do zaawansowanych podpisów elektronicznych i pieczęci.

(9)

Obecna wersja systemu TRACES służąca do wypełniania i przekazywania CVED i CED będzie stopniowo wycofywana od dnia 14 grudnia 2019 r., a od tego dnia podmioty i właściwe organy będą musiały wypełniać i składać CHED, korzystając z nowej wersji systemu TRACES.

(10)

Aby umożliwić sprawne przejście do stosowania nowej wersji systemu TRACES, podmiotom i właściwym organom należy zaoferować możliwość korzystania z obecnej lub nowej wersji systemu TRACES w celu wypełniania i przekazywania CVED oraz CED do dnia 13 grudnia 2019 r. W tym celu w niniejszym rozporządzeniu należy ustanowić wzór dokumentu CVED dotyczącego zwierząt i produktów oraz wzór dokumentu CED dotyczącego niektórych rodzajów pasz i żywności niepochodzących od zwierząt, które są zgodne z nową wersją systemu TRACES.

(11)

Rozporządzenia (WE) nr 136/2004 i (WE) nr 282/2004 stanowią, że tworzenie, stosowanie, przekazywanie i przechowywanie CVED może odbywać się przy użyciu środków elektronicznych, według uznania właściwego organu. Rozporządzenie (WE) nr 882/2004 stanowi ponadto, że Komisja może przyjąć wymogi dotyczące zasad, których należy przestrzegać w celu zapewnienia wiarygodnej certyfikacji, w tym certyfikacji elektronicznej. Aby usprawnić wypełnianie i przekazywanie wzorów CVED i CED w nowej wersji systemu TRACES, w niniejszym rozporządzeniu należy ustanowić wymogi w zakresie bezpieczeństwa, które muszą być spełnione w odniesieniu do stosowania elektronicznych CVED i CED w tym systemie.

(12)

Należy zatem zmienić przepisy dotyczące powiadamiania o przybyciu produktów i zwierząt, aby umożliwić stosowanie dwóch różnych wzorów CVED oraz ustanowić wymogi dotyczące wypełniania elektronicznego CVED w rozporządzeniach (WE) nr 136/2004 i (WE) nr 282/2004. Ponadto należy dodać do tych rozporządzeń załącznik, w którym określa się wzór CVED dotyczący produktów i zwierząt do wykorzystania w nowej wersji systemu TRACES.

(13)

Należy również dostosować definicję CED w rozporządzeniu (WE) nr 669/2009, aby umożliwić stosowanie dwóch różnych modeli CED, ustanowić wymogi dotyczące wypełniania elektronicznego dokumentu CED i dodać załącznik do tego rozporządzenia, w którym określono wzór CED, który ma być stosowany w nowej wersji systemu TRACES.

(14)

Ze względu na spójność data, do której niniejsze rozporządzenie powinno mieć zastosowanie, powinna odpowiadać dacie, w której przestaną obowiązywać dyrektywy 91/496/EWG i 97/78/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 882/2004.

(15)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenia (WE) nr 136/2004, (WE) nr 282/2004 i (WE) nr 669/2009.

(16)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zmiany w rozporządzeniu (WE) nr 136/2004

W rozporządzeniu (WE) nr 136/2004 wprowadza się następujące zmiany:

1)

art. 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Przed fizycznym przybyciem przesyłki na terytorium Wspólnoty osoba odpowiedzialna za ładunek powiadamia o przybyciu produktów personel weterynaryjny w punkcie kontroli granicznej, któremu produkty zostaną przekazane, przy użyciu dokumentu sporządzonego zgodnie z jednym ze wzorów Wspólnotowego świadectwa weterynaryjnego dla wwozu i przewozu (CVED) określonych w załączniku III i w załączniku VI część 2.”;

2)

dodaje się art. 10a w brzmieniu:

Artykuł 10a

Wymogi dotyczące wypełniania elektronicznego CVED

1.   W przypadku stosowania elektronicznego CVED jest on wypełniany w systemie TRACES i spełnia następujące wymagania:

a)

jest zgodny ze wzorem określonym w załączniku VI część 2;

b)

jest podpisany podpisem elektronicznym podmiotu odpowiedzialnego za ładunek;

c)

jest podpisany zaawansowanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez urzędowego lekarza weterynarii w punkcie kontroli granicznej lub innego urzędowego lekarza weterynarii działającego pod jego nadzorem;

d)

jest opatrzony zaawansowaną lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną właściwego organu wydającego, do którego należy urzędowy lekarz weterynarii w punkcie kontroli granicznej lub inny urzędowy lekarz weterynarii działający pod jego nadzorem;

e)

jest opatrzony zaawansowaną lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną w ramach systemu TRACES.

2.   Do każdej czynności, o której mowa w ust. 1, stosuje się kwalifikowany elektroniczny znacznik czasu.”;

3)

dodaje się nowy załącznik VI, którego tekst zawarty jest w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Zmiany w rozporządzeniu (WE) nr 282/2004

W rozporządzeniu (WE) nr 282/2004 wprowadza się następujące zmiany:

1)

art. 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Jeżeli jakiekolwiek zwierzę, o którym mowa w dyrektywie 91/496/EWG, pochodzące z kraju trzeciego trafi do Wspólnoty, osoba odpowiedzialna za ładunek w rozumieniu art. 2 ust. 2 lit. e) dyrektywy 97/78/WE przekaże informację na temat przybycia ładunku co najmniej jeden dzień roboczy przed spodziewanym terminem wjazdu zwierząt na terytorium Wspólnoty. Zawiadomienie takie dostarcza się do obsługi punktu kontroli granicznej, używając dokumentu sporządzonego zgodnie z jednym ze wzorów wspólnego dokumentu weterynaryjnego wejścia (CVED) określonych w załączniku I i w załączniku III część 2.”;

2)

dodaje się art. 7a w brzmieniu:

Artykuł 7a

Wymogi dotyczące wypełniania elektronicznego CVED

1.   W przypadku stosowania elektronicznego CVED jest on wypełniany w systemie TRACES i spełnia następujące wymagania:

a)

jest zgodny ze wzorem określonym w załączniku III część 2;

b)

jest podpisany podpisem elektronicznym podmiotu odpowiedzialnego za ładunek;

c)

jest podpisany zaawansowanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez urzędowego lekarza weterynarii w punkcie kontroli granicznej lub innego urzędowego lekarza weterynarii działającego w jego imieniu;

d)

jest opatrzony zaawansowaną lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną właściwego organu wydającego, do którego należy urzędowy lekarz weterynarii w punkcie kontroli granicznej lub inny urzędowy lekarz weterynarii działający w ramach jego kompetencji;

e)

jest opatrzony zaawansowaną lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną w ramach systemu TRACES.

2.   Do każdej czynności, o której mowa w ust. 1, stosuje się kwalifikowany elektroniczny znacznik czasu.”;

3)

dodaje się nowy załącznik III, którego tekst zawarty jest w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

Zmiany w rozporządzeniu (WE) nr 669/2009

W rozporządzeniu (WE) nr 669/2009 wprowadza się następujące zmiany:

1)

art. 3 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a)

»wspólnotowy dokument wejścia (CED)« oznacza dokument, który podmioty prowadzące przedsiębiorstwo paszowe lub żywnościowe lub ich przedstawiciele muszą wypełnić zgodnie z art. 6, którego wzory określone zostały w załączniku II i w załączniku III część 2 oraz który jest wypełniany przez właściwy organ potwierdzający przeprowadzenie urzędowych kontroli;”;

2)

dodaje się art. 7a w brzmieniu:

Artykuł 7a

Wymogi dotyczące wypełniania elektronicznego CED

1.   W przypadku stosowania elektronicznego CED jest on wypełniany w systemie TRACES i spełnia następujące wymagania:

a)

jest zgodny ze wzorem określonym w załączniku III część 2;

b)

jest podpisany podpisem elektronicznym podmiotu odpowiedzialnego za przesyłkę;

c)

jest podpisany zaawansowanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez urzędowego inspektora:

(i)

w wyznaczonym miejscu wprowadzenia; albo

(ii)

w wyznaczonym miejscu przywozu; albo

(iii)

w miejscu kontroli podczas okresu przejściowego przewidzianego w art. 19 ust. 1;

d)

jest opatrzony zaawansowaną lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną właściwego organu wydającego, do którego należy urzędowy inspektor;

e)

jest opatrzony zaawansowaną lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną w ramach systemu TRACES.

2.   Do każdej czynności, o której mowa w ust. 1, stosuje się kwalifikowany elektroniczny znacznik czasu.”;

3)

dodaje się nowy załącznik III, którego tekst zawarty jest w załączniku III do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 4

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do dnia 13 grudnia 2019 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 39 września 2019 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 268 z 24.9.1991, s. 56.

(2)  Dz.U. L 24 z 30.1.1998, s. 9.

(3)  Dz.U. L 165 z 30.4.2004, s. 1.

(4)  Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1.

(5)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 136/2004 z dnia 22 stycznia 2004 r. ustanawiające procedurę kontroli weterynaryjnej we wspólnotowych punktach kontroli granicznej dotyczącą produktów przywożonych z państw trzecich (Dz.U. L 21 z 28.1.2004, s. 11).

(6)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 282/2004 z dnia 18 lutego 2004 r. wprowadzające dokument zgłoszenia i kontroli weterynaryjnych dotyczących zwierząt wwożonych do Wspólnoty pochodzących z krajów trzecich (Dz.U. L 49 z 19.2.2004, s. 11).

(7)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 669/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwiększonego poziomu kontroli urzędowych przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności niepochodzących od zwierząt i zmieniające decyzję 2006/504/WE (Dz.U. L 194 z 25.7.2009, s. 11).

(8)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 884/2014 z dnia 13 sierpnia 2014 r. nakładające specjalne warunki dotyczące przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności z niektórych państw trzecich w związku z ryzykiem zanieczyszczenia aflatoksynami i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1152/2009 (Dz.U. L 242 z 14.8.2014, s. 4).

(9)  Decyzja Komisji 2004/292/WE z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie wprowadzenia systemu TRACES i zmieniająca decyzję 92/486/EWG (Dz.U. L 94 z 31.3.2004, s. 63).

(10)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (Dz.U. L 95 z 7.4.2017, s. 1).

(11)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (Dz.U. L 257 z 28.8.2014, s. 73).

(12)  Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/1506 z dnia 8 września 2015 r. ustanawiająca specyfikacje dotyczące formatów zaawansowanych podpisów elektronicznych oraz zaawansowanych pieczęci elektronicznych, które mają być uznane przez podmioty sektora publicznego, zgodnie z art. 27 ust. 5 i art. 37 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (Dz.U. L 235 z 9.9.2015, s. 37).


ZAŁĄCZNIK I

ZAŁĄCZNIK VI

CZĘŚĆ 1

Wskazówki dotyczące Wspólnotowego świadectwa weterynaryjnego dla wwozu i przewozu produktów – wzór 2 (CVED-P2)

Uwagi ogólne

Część I wypełnia zgłaszający lub osoba odpowiedzialna za ładunek, jak określono w art. 2 ust. 2 lit. e) dyrektywy 97/78/WE.

Części II i III wypełnia urzędowy lekarz weterynarii lub wyznaczony urzędowy przedstawiciel (zgodnie z decyzją 93/352/EWG).

Pozycje określone w niniejszej części stanowią słowniki danych dla elektronicznej wersji CVED-P2.

Papierowe wersje elektronicznego CVED-P2 muszą zawierać niepowtarzalny znak optyczny, który może zostać odczytany maszynowo, oraz hiperłącze prowadzące do wersji elektronicznej.

Należy wybrać jedną spośród rubryk od I.20 do I.25 oraz od II.9 do II.16; w każdej rubryce należy wybrać jeden wariant.

Jeżeli w danej rubryce istnieje możliwość wybrania jednego lub kilku wariantów, jedynie wybrane warianty będą widoczne w elektronicznej wersji CVED-P2.

Jeżeli dana rubryka nie jest obowiązkowa, jej treść pojawia się w formie tekstu przekreślonego.

Kolejność rubryk we wzorze CVED-P2 oraz ich wielkość i kształt są orientacyjne.

Jeżeli wymagana jest pieczęć, jej elektronicznym odpowiednikiem jest pieczęć elektroniczna.

CZĘŚĆ I – OPIS PRZESYŁKI

Rubryka

Opis

I.1

Nadawca/eksporter

 

Podać podmiot gospodarczy wysyłający przesyłkę (w państwie trzecim).

I.2

Numer referencyjny CVED

 

Jest to niepowtarzalny kod alfanumeryczny nadawany w TRACES (powtórzony w rubrykach II.2 i III.2).

I.3

Lokalny numer referencyjny

 

Wskazać niepowtarzalny kod alfanumeryczny nadany przez właściwy organ.

I.4

Punkt kontroli granicznej

 

Wybrać nazwę punktu kontroli granicznej (PKG).

W przypadku kolejnego CVED dotyczącego przesyłki niespełniającej wymogów należy wskazać nazwę jednostki TRACES odpowiedzialnej za nadzór nad wolnym obszarem celnym, składem wolnocłowym lub składem celnym, do którego przesyłka zostanie dostarczona i w którym będzie składowana.

I.5

Kod punktu kontroli granicznej

 

Jest to niepowtarzalny kod alfanumeryczny nadawany PKG w TRACES.

I.6

Odbiorca/importer

 

Podać adres osoby lub podmiotu gospodarczego wskazanych na świadectwie państwa trzeciego. Jeżeli dane te nie są przedstawione na świadectwie, można wskazać odbiorcę wskazanego w odnośnych dokumentach handlowych.

I.7

Miejsce przeznaczenia

 

Podać adres dostawy w Unii. Dotyczy to zarówno towarów spełniających wymogi, jak i niespełniających wymogów (zob. rubryka I.19).

I.8

Podmiot odpowiedzialny za ładunek

 

Jest to osoba określona w art. 2 ust. 2 lit. e) dyrektywy 97/78/WE (również zgłaszający lub przedstawiciel), która odpowiada za przesyłkę przy zgłoszeniu do punktu kontroli granicznej i która składa niezbędne deklaracje właściwym organom w imieniu importera: podać imię i nazwisko/nazwę i adres.

I.9

Dokumenty towarzyszące

 

Świadectwo weterynaryjne/dokument weterynaryjny

Data wystawienia: dzień podpisania świadectwa/dokumentu przez urzędowego lekarza weterynarii lub właściwy organ.

Numer: podać niepowtarzalny urzędowy numer świadectwa. W przypadku produktów pochodzących z zatwierdzonego lub zarejestrowanego zakładu lub statku należy, w razie potrzeby, podać nazwę i numer zatwierdzenia/rejestracji. W przypadku słomek z zarodkami, komórkami jajowymi oraz nasieniem należy podać numer identyfikacyjny zatwierdzonego zespołu pobierającego.

Numer referencyjny dokumentu handlowego: numer lotniczego listu przewozowego, numer konosamentu lub numer handlowy pociągu lub pojazdu drogowego.

I.10

Powiadomienie z wyprzedzeniem

 

Podać przewidywaną datę i godzinę oczekiwanego przybycia przesyłki do PKG.

I.11

Państwo pochodzenia

 

Odnosi się do miejsca, gdzie produkt końcowy został wyprodukowany lub zapakowany.

I.12

Nie dotyczy

I.13

Środek transportu

 

Podać wszystkie szczegóły dotyczące ostatniego środka transportu: w przypadku samolotu – numer lotu, w przypadku statku – nazwa statku, w przypadku pojazdów drogowych – numer rejestracyjny oraz numer przyczepy, jeżeli dotyczy, w przypadku pociągu – numer pociągu i numer wagonu.

I.14

Państwo wysyłki

 

Oznacza państwo trzecie, w którym przesyłka została załadowana na ostatni środek transportu w celu przewozu do Unii.

I.15

Zakład pochodzenia

 

Rubrykę tę można stosować w celu wskazania nazwy i adresu (ulica, miejscowość i region/prowincja/stan, w zależności od przypadku), państwa oraz kodu ISO państwa, w którym znajduje się zakład pochodzenia.

W stosownych przypadkach należy podać numer rejestracji lub numer zatwierdzenia.

I.16

Warunki transportu

 

Wybrać odpowiednią temperaturę transportu.

I.17

Numer kontenera lub pojemnika/numer plomby

 

W stosownych przypadkach podać wszystkie numery plomby i kontenera lub pojemnika.

W przypadku plomby urzędowej należy podać numer plomby urzędowej wskazany na świadectwie urzędowym i zaznaczyć „plomba urzędowa” lub wskazać inną plombę wymienioną w dokumentach towarzyszących.

I.18

Cel certyfikacji

 

Zaznaczyć kategorię, w odniesieniu do której przedstawia się przesyłkę: spożycie przez ludzi, pasza, do użytku farmaceutycznego, do użytku technicznego lub inną.

I.19

Zgodność towarów

 

Zaznaczyć „spełniające wymogi” w odniesieniu do wszystkich produktów, które zostaną przeznaczone do swobodnego obrotu na rynku wewnętrznym, wliczając produkty zatwierdzone, lecz mające być poddane „procedurze skierowania”, oraz te, które po uzyskaniu zatwierdzenia do swobodnego obrotu przy odprawie weterynaryjnej mogą być składowane pod nadzorem celnym i być poddane odprawie celnej w późniejszym okresie w urzędzie celnym, któremu geograficznie podlega punkt kontroli granicznej, albo w innym miejscu.

Zaznaczyć „niespełniające wymogów” w odniesieniu do produktów, które nie spełniają wymogów UE i są przeznaczone do wolnych obszarów celnych, składów wolnocłowych, składów celnych, dla podmiotów zaopatrujących statki lub dla statków, lub przeznaczone do tranzytu do państwa trzeciego (zob. rubryki 22 i 24).

I.20

Do przeładunku do

 

Zaznaczyć tę rubrykę, gdy przesyłka nie jest przeznaczona do przywozu w danym PKG, lecz do dalszego przewozu na innym statku lub statku powietrznym albo dla celów przywozu na terytorium UE przez drugi lub kolejny PKG na terytorium UE/EOG, albo do miejsca przeznaczenia znajdującego się w państwie trzecim.

Podać nazwę drugiego lub kolejnego PKG oraz jego niepowtarzalny kod alfanumeryczny nadany w TRACES lub nazwę państwa trzeciego przeznaczenia i kod ISO państwa.

I.21

Nie dotyczy

I.22

Do tranzytu do

 

Zaznaczyć tę rubrykę w przypadku przesyłek niespełniających wymogów UE i przeznaczonych do państwa trzeciego, które są transportowane przez terytorium odpowiedniego państwa UE/EOG drogą lądową, koleją lub drogą wodną.

Podać nazwę PKG, przez który produkty mają opuścić terytorium UE (PKG wyjścia) i jego niepowtarzalny kod alfanumeryczny nadany w TRACES.

Podać nazwę państwa trzeciego przeznaczenia i kod ISO państwa.

I.23

Na rynek wewnętrzny

 

Zaznaczyć tę rubrykę w przypadku przesyłek przeznaczonych do dystrybucji na jednolitym rynku.

Dotyczy również przesyłek, które po uzyskaniu zatwierdzenia do swobodnego obrotu przy odprawie weterynaryjnej mogą być składowane pod nadzorem celnym i być poddane odprawie celnej w późniejszym okresie w urzędzie celnym, któremu geograficznie podlega punkt kontroli granicznej, albo w innym miejscu.

I.24

Dla towarów niespełniających wymogów

 

Zaznaczyć rodzaj miejsca przeznaczenia, gdzie przesyłki będą dostarczane i składowane pod nadzorem weterynaryjnym: wolny obszar celny, skład wolnocłowy, skład celny lub podmiot zaopatrujący statek.

I.25

Do powtórnego wprowadzenia

 

Dotyczy to przesyłek pochodzących z UE, które nie uzyskały zatwierdzenia lub nie zostały wpuszczone do państwa trzeciego i które są zwracane do zakładu pochodzenia w UE.

I.26

Nie dotyczy

I.27

Środek transportu po opuszczeniu PKG

 

Wybrać odpowiedni środek transportu w przypadku towarów poddanych przeładunkowi lub powtórnemu wprowadzeniu oraz w przypadku towarów niespełniających wymogów będących w tranzycie (zob. wskazówka dotycząca rubryki I.13).

I.28

Nie dotyczy

 

Nie dotyczy.

I.29

Nie dotyczy.

 

Nie dotyczy

I.30

Nie dotyczy

I.31

Opis przesyłki

 

Podać gatunek zwierząt, obróbkę, jakiej zostały poddane produkty, oraz liczbę i rodzaj opakowań, z których składa się ładunek, np. 50 kartonów dwukilogramowych lub liczbę pojemników.

Podać minimum 4 pierwsze cyfry odpowiedniego kodu Nomenklatury Scalonej (CN) ustanowionej na mocy rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z ostatnimi zmianami. Kody te wymienione są również w decyzji Komisji 2007/275/WE i stanowią ekwiwalent systemu HS. Jedynie w przypadku produktów rybołówstwa, gdy występuje jedno świadectwo wraz z jedną przesyłką, zawierające więcej niż jeden kod towarów, CVED może zostać opatrzone dodatkowymi kodami.

I.32

Łączna liczba opakowań

 

W stosownych przypadkach podać całkowitą liczbę opakowań w przesyłce.

I.33

Łączna ilość

 

W stosownych przypadkach podać całkowitą liczbę słomek z nasieniem, komórkami jajowymi i zarodkami.

I.34

Łączna masa netto/łączna masa brutto (kg)

 

Masa netto: masa samego produktu w kg z wyłączeniem opakowania. Jest ona zdefiniowana jako masa samych produktów bez opakowań bezpośrednich i pozostałych opakowań.

Masa brutto: ogólna masa w kilogramach. Jest ona zdefiniowana jako łączna masa produktów, opakowań bezpośrednich i wszystkich pozostałych opakowań, lecz z wyłączeniem kontenerów transportowych i innego wyposażenia transportowego.

I.35

Deklaracja

 

Deklarację musi podpisać osoba fizyczna odpowiedzialna za przesyłkę:

Ja, niżej podpisany, odpowiedzialny za ładunek określony powyżej, potwierdzam, że według mojej najlepszej wiedzy i przekonania informacje umieszczone w części I niniejszego dokumentu są prawdziwe i kompletne, a ja zgadzam się przestrzegać wymogów dyrektywy 97/78/WE, włączając w to obowiązek uiszczenia opłat za kontrole weterynaryjne i za ponowne przyjęcie każdej przesyłki odrzuconej po tranzycie przez terytorium UE do państwa trzeciego [art. 11 ust. 1 lit. c)] lub obowiązek pokrycia kosztów zniszczenia przesyłki, jeśli będzie to niezbędne.


CZĘŚĆ II – KONTROLE

Rubryka

Opis

II.1

Poprzedni CVED

 

Jest to niepowtarzalny kod alfanumeryczny nadawany w TRACES dla CVED przed przeładunkiem.

II.2

Numer referencyjny CVED

 

Jest to niepowtarzalny kod alfanumeryczny wskazany w rubryce I.2.

II.3

Kontrola dokumentów

 

Wypełnić dla każdej przesyłki.

II.4

Kontrola tożsamości

 

Należy zaznaczyć „sprawdzenie plomby”, gdy pojemniki nie są otwierane, a plomba jest jedynie sprawdzana zgodnie z art. 4 ust. 4 lit. a) pkt i) dyrektywy 97/78/WE.

Zaznaczyć „nie”, jeśli towary są przeładowywane z jednego PKG do innego PKG.

II.5

Kontrola fizyczna

 

„Kontrola zredukowana” odnosi się do procedur ustalonych w decyzji Komisji 94/360/EWG, gdy przesyłka nie została skierowana do kontroli fizycznej, ale uznana jest za należycie sprawdzoną na podstawie przeprowadzonej kontroli dokumentów i kontroli tożsamości.

„Inne” odnoszą się do: procedur powrotnego przywozu, towarów skierowanych, przeładunku, tranzytu lub procedur określonych w art. 12 i 13. Miejsca przeznaczenia można wywnioskować na podstawie innych rubryk.

II.6

Badanie laboratoryjne

 

Wybrać kategorię substancji lub patogenów, w stosunku do których wszczęto postępowanie wyjaśniające.

„Losowe” oznacza pobieranie próbek bez zatrzymania przesyłki w oczekiwaniu na wyniki badań, z obowiązkowym powiadomieniem w TRACES właściwego organu w miejscu przeznaczenia (zob. art. 8 dyrektywy 97/78/WE). „Zatrzymana” obejmuje przypadki, gdy przesyłka została zatrzymana w oczekiwaniu na pozytywny wynik lub poddana badaniu z powodu uprzedniego powiadomienia przez RASFF (system wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i środkach żywienia zwierząt) lub poddana badaniu z powodu obowiązujących środków ostrożności.

II.7

Nie dotyczy

II.8

Nie dotyczy

II.9

Zatwierdzone do przeładunku

 

Zaznaczyć tę rubrykę, gdy przesyłka nie jest przeznaczona do przywozu w danym punkcie kontroli granicznej, lecz do dalszego przewozu w innym statku lub statku powietrznym albo dla celów przywozu na terytorium UE przez drugi lub kolejny PKG na terytorium UE/EOG, albo do miejsca przeznaczenia znajdującego się w państwie trzecim (zob. art. 9 dyrektywy 97/78/WE i decyzja wykonawcza Komisji 2011/215/UE (1)).

II.10

Nie dotyczy

II.11

Zatwierdzone do tranzytu

 

Zaznaczyć tę rubrykę w przypadku zatwierdzenia wysyłania przesyłek, które nie spełniają wymogów UE, do państwa trzeciego przez dane terytorium UE/EOG drogą lądową, kolejową lub wodną. Musi się to odbywać pod nadzorem weterynaryjnym zgodnie z wymogami art. 11 dyrektywy 97/78/WE i decyzji Komisji 2000/208/WE.

II.12

Zatwierdzone na rynek wewnętrzny

 

Dotyczy przesyłek dopuszczonych do swobodnego obrotu na jednolitym rynku.

Należy także wypełniać w przypadku przesyłek, które spełniają wymogi UE, ale które z powodów finansowych nie są natychmiast odprawiane w punkcie kontroli granicznej, lecz są składowane pod nadzorem celnym w składzie celnym lub będą odprawione później lub w odrębnym geograficznie miejscu.

II.13

Zatwierdzone do monitorowania

 

Stosuje się w przypadku przesyłek, które zostały zatwierdzone, ale muszą być skierowane do określonego miejsca przeznaczenia zgodnie z art. 8 lub 15 dyrektywy 97/78/WE.

II.14

Zatwierdzone jako towary niespełniające wymogów

 

Stosuje się w przypadku wszystkich przesyłek niespełniających wymogów UE, przeznaczonych do przemieszczenia lub składowania w magazynach zatwierdzonych zgodnie z art. 12 ust. 4 lub do podmiotów gospodarczych upoważnionych zgodnie z art. 13 dyrektywy Rady 97/78/WE.

II.15

Nie dotyczy

II.16

Niezatwierdzone

 

Gdy nie zezwolono na przywóz, należy wyraźnie zaznaczyć, jakie następnie zostaną wszczęte procedury.

Należy podać datę zakończenia proponowanych działań.

Podać w rubryce II.18 adres zakładu przeznaczenia.

II.17

Przyczyna odmowy

 

Zaznaczyć właściwe pole.

II.18

Informacje dotyczące kontrolowanych miejsc przeznaczenia

 

W stosownych przypadkach podać numer zatwierdzenia i adres (lub nazwę statku i port) w odniesieniu do wszystkich miejsc przeznaczenia, w których wymagana jest dalsza kontrola weterynaryjna przesyłki.

II.19

Przesyłka ponownie zaplombowana

 

Stosuje się w przypadku, gdy oryginalna plomba na przesyłce została zniszczona przy otwieraniu. Należy prowadzić zbiorczą listę wszystkich plomb, których użyto do tego celu.

II.20

Identyfikacja PKG

 

Należy przybić urzędową pieczęć PKG lub właściwego organu w przypadku przesyłek niespełniających wymogów.

II.21

Urzędnik certyfikujący

 

Podpis lekarza weterynarii lub, w przypadku portów zajmujących się wyłącznie rybami, wyznaczonego urzędowego przedstawiciela, jak określono w decyzji Komisji 93/352/EWG.

Ja, niżej podpisany urzędowy lekarz weterynarii lub wyznaczony urzędowy przedstawiciel, potwierdzam, że kontrola weterynaryjna niniejszej przesyłki została przeprowadzona zgodnie z wymogami UE.

II.22

Opłaty za kontrole

 

Na potrzeby wewnętrzne.

II.23

Numer dokumentu celnego

 

W razie potrzeby do użytku służb celnych.

II.24

Kolejny CVED

 

Podać niepowtarzalny kod alfanumeryczny nadany w TRACES świadectwu CVED stosowanemu w celu udokumentowania kontroli po załadunku.


CZĘŚĆ III – DALSZE POSTĘPOWANIE Z PRZESYŁKĄ

Rubryka

Opis

III.1

Poprzedni CVED

Jest to niepowtarzalny kod alfanumeryczny wskazany w rubryce II.1.

III.2

Numer referencyjny CVED

Jest to niepowtarzalny kod alfanumeryczny wskazany w rubryce I.2.

III.3

Kolejny CVED

Podać kod alfanumeryczny jednego lub większej liczby CVED wskazanych w rubryce II.24.

III.4

Informacje dotyczące odesłania

Wskazać wykorzystany środek transportu, jego dane identyfikacyjne, nazwę PKG wyjścia, państwo przeznaczenia i datę odesłania, jak tylko będą znane.

III.5

Dalsze postępowanie z przesyłką

Wskazać w stosownym przypadku organ odpowiedzialny za poświadczenie odbioru i zgodności z wymogami przesyłki, do której odnosi się dany CVED.

III.6

Urzędnik certyfikujący

Podpis odpowiedzialnego urzędnika w przypadku odesłania przesyłki i dalszego postępowania z przesyłką.

CZĘŚĆ 2

Wzór CVED-P2

Image 1

Image 2

Image 3

Image 4


(1)  Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do przeładunku w granicznym posterunku kontroli, przez który wprowadzono przesyłki, przesyłek produktów przeznaczonych do przywozu do Unii lub do państw trzecich (Dz.U. L 90 z 6.4.2011, s. 50).


ZAŁĄCZNIK II

ZAŁĄCZNIK III

CZĘŚĆ 1

Wskazówki dotyczące wspólnego dokumentu weterynaryjnego wejścia dotyczącego zwierząt – wzór 2 (CVED-A2)

Uwagi ogólne

Pozycje określone w części I stanowią słowniki danych dla elektronicznej wersji CVED-A2.

Papierowe wersje elektronicznego CVED-A2 muszą zawierać niepowtarzalny znak optyczny, który może zostać odczytany maszynowo, oraz hiperłącze prowadzące do wersji elektronicznej.

Należy wybrać jedną spośród rubryk od I.20 do I.26 oraz od II.9 do II.16; w każdej rubryce należy wybrać jeden wariant.

Jeżeli w danej rubryce istnieje możliwość wybrania jednego lub kilku wariantów, jedynie wybrane warianty będą widoczne w elektronicznej wersji CVED-A2.

Jeżeli dana rubryka nie jest obowiązkowa, jej treść pojawia się w formie tekstu przekreślonego.

Kolejność rubryk we wzorze CVED-A2 oraz ich wielkość i kształt są orientacyjne.

Jeżeli wymagana jest pieczęć, jej elektronicznym odpowiednikiem jest pieczęć elektroniczna.

CZĘŚĆ I – OPIS PRZESYŁKI

Rubryka

Opis

I.1

Nadawca/eksporter

 

Podać podmiot gospodarczy wysyłający przesyłkę (w państwie trzecim).

I.2

Numer referencyjny CVED

 

Jest to niepowtarzalny kod alfanumeryczny nadawany w TRACES (powtórzony w rubrykach II.2 i III.2).

I.3

Lokalny numer referencyjny

 

Wskazać niepowtarzalny kod alfanumeryczny nadany przez właściwy organ.

I.4

Punkt kontroli granicznej

 

Wybrać nazwę punktu kontroli granicznej (PKG).

I.5

Kod punktu kontroli granicznej

 

Jest to niepowtarzalny kod alfanumeryczny nadawany PKG w TRACES (opublikowany w Dzienniku Urzędowym).

I.6

Odbiorca/importer

 

Podać adres osoby lub podmiotu gospodarczego wskazanych na świadectwie państwa trzeciego. Wszystkie wymienione informacje są obowiązkowe.

I.7

Miejsce przeznaczenia

 

Miejsce, do którego zwierzęta są przewożone w celu ostatecznego rozładunku (nie licząc punktów kontroli) i w którym są utrzymywane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Podać nazwę, państwo, adres i kod pocztowy.

Miejsce przeznaczenia może być takie samo jak miejsce odbiorcy.

I.8

Podmiot odpowiedzialny za ładunek

 

Jest to osoba (włącznie z przedstawicielem lub osoba zgłaszającą), która odpowiada za przesyłkę przy zgłoszeniu do punktu kontroli granicznej i która składa niezbędne deklaracje właściwym organom w imieniu importera: podać imię i nazwisko/nazwę i adres.

Wymagane jest, aby ta osoba dokonała zgłoszenia do punktu kontroli granicznej zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. a) dyrektywy 91/496/EWG.

Osoba odpowiedzialna za ładunek i odbiorca mogą być tą sama osobą.

I.9

Dokumenty towarzyszące

 

Numer: podać niepowtarzalny urzędowy numer świadectwa.

Data wystawienia: dzień podpisania świadectwa/dokumentu przez urzędowego lekarza weterynarii lub właściwy organ.

Dokumenty towarzyszące: dotyczy to przede wszystkim pewnych rodzajów koni (paszport konia), dokumentów zootechnicznych lub zezwoleń CITES.

Numer referencyjny dokumentu handlowego: numer lotniczego listu przewozowego, numer konosamentu lub numer handlowy pociągu lub pojazdu drogowego.

I.10

Powiadomienie z wyprzedzeniem

 

Podać przewidywaną datę i godzinę oczekiwanego przybycia przesyłek do PKG.

Importerzy lub ich przedstawiciele są zobowiązani (zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. a) dyrektywy 91/496/EWG) do powiadomienia, z wyprzedzeniem jednego dnia roboczego, personelu weterynaryjnego punktu kontroli granicznej, gdzie zostaną zgłoszone zwierzęta, o liczbie, rodzaju i przybliżonym czasie przybycia zwierząt.

I.11

Państwo pochodzenia

 

Oznacza to kraj, w którym zwierzęta przebywają przez wymagany okres (trzy miesiące w przypadku bydła, świń, owiec, kóz i koniowatych przeznaczonych na ubój; hodowlanych, przechowywanych lub zarejestrowanych koniowatych oraz drobiu; sześć miesięcy w przypadku hodowlanych i przechowywanych bydła i świń; owiec i kóz hodowlanych, przechowywanych lub rzeźnych).

W przypadku powtórnego wprowadzenia koni oznacza to państwo, z którego były ostatnio wysyłane.

I.12

Region pochodzenia

 

Region, w którym zwierzęta przebywają przez taki sam okres, jak jest to określone dla kraju: jest to wymóg jedynie dla tych krajów, które są podzielone na regiony i z których przywóz jest dozwolony jedynie z jednej lub więcej części kraju, którego ta kwestia dotyczy. Kody regionalne są nadawane zgodnie z odpowiednimi zasadami.

I.13

Środek transportu

 

Podać szczegóły dotyczące środka transportu do PKG:

Rodzaj transportu (powietrzny, morski, kolejowy, drogowy).

Identyfikacja środka transportu: dla transportu powietrznego – numer lotu; dla transportu morskiego – nazwa statku; dla transportu kolejowego – numer pociągu i wagonu oraz dla transportu drogowego – numer rejestracyjny pojazdu drogowego i numer przyczepy, jeśli była używana.

I.14

Nie dotyczy

I.15

Zakład pochodzenia

 

Rubrykę tę można stosować w celu wskazania nazwy i adresu (ulica, miejscowość i region/prowincja/stan, w zależności od przypadku), państwa oraz kodu ISO państwa, w którym znajduje się zakład pochodzenia.

W stosownych przypadkach należy podać numer rejestracji lub numer zatwierdzenia.

I.16

Nie dotyczy

I.17

Numer kontenera lub pojemnika/numer plomby

 

W stosownych przypadkach podać wszystkie numery plomby i kontenera lub pojemnika.

W przypadku plomby urzędowej należy podać numer plomby urzędowej wskazany na świadectwie urzędowym i zaznaczyć „plomba urzędowa” lub wskazać inną plombę wymienioną w dokumentach towarzyszących.

I.18

Cel certyfikacji

 

Podać informację wskazaną na świadectwie zgodnie z ustanowionymi zasadami.

„Jednostka zatwierdzona na podstawie dyrektywy 92/65/EWG” oznacza urzędowo zatwierdzoną jednostkę, instytut lub ośrodek. „Kwarantanna” odnosi się do rozporządzenia (UE) nr 139/2013 (1) w odniesieniu do niektórych ptaków oraz do dyrektywy 92/65/EWG w odniesieniu do ptaków, kotów i psów. „Obszar przejściowy” ma zastosowanie do mięczaków. „Inne” dotyczy przypadków niewymienionych w innym miejscu tej klasyfikacji.

I.19

Nie dotyczy

I.20

Do przeładunku

 

Rubrykę należy wypełnić, zgodnie z art. 4 ust. 3 dyrektywy 91/496/EWG, jeżeli przywóz przesyłki nie jest dokonywany w danym PKG, a zwierzęta kontynuują podróż drogą morską lub powietrzną tym samym statkiem lub samolotem do innego PKG w celu przywozu do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Podać przypisany numer jednostki TRACES – zob. rubryka I.5.

Rubryka ta może być także użyta w przypadku, gdy zwierzęta przybywają do UE/EOG z państwa trzeciego w czasie ich podróży do innego państwa trzeciego na pokładzie tego samego samolotu czy statku morskiego.

I.21

Nie dotyczy

I.22

Do tranzytu do

 

Oznacza to tranzyt (przewóz) przez UE/EOG zwierząt z państwa trzeciego przeznaczonych do innego państwa trzeciego zgodnie z art. 9 dyrektywy 91/496/EWG. Należy podać kod ISO państwa trzeciego przeznaczenia.

PKG wyjścia: nazwa PKG, w którym zwierzęta opuszczą UE.

I.23

Na rynek wewnętrzny

 

Rubrykę tę należy zaznaczyć w przypadku, gdy przesyłki są przeznaczone do wprowadzenia do obrotu w Unii.

I.24

Nie dotyczy

I.25

Do powtórnego wprowadzenia

 

Powtórne wprowadzenie dotyczy jedynie zarejestrowanych koni do gonitw, zawodów sportowych i wydarzeń kulturalnych po dokonaniu tymczasowego wywozu (rozporządzenie (UE) 2018/659 (2)).

I.26

Do tymczasowej odprawy

 

Tymczasowa odprawa ma zastosowanie jedynie do zarejestrowanych koni. Należy podać miejsce i datę wyjazdu (mniej niż 90 dni po odprawie).

I.27

Środek transportu po opuszczeniu PKG

 

Podać rodzaj transportu, który zostanie użyty po przejściu przesyłki przez PKG, oraz szczegółowe informacje (zob. wskazówki dla rubryki I.13).

„Inne” oznacza środki transportu nieobjęte rozporządzeniem (WE) nr 1/2005 (3), które dotyczy dobrostanu zwierząt podczas transportu.

I.28

Przewoźnik

 

Zgodnie z przepisami dotyczącymi dobrostanu zwierząt podać numer rejestracji przewoźnika, a w przypadku transportu powietrznego upewnić się, że przedsiębiorstwo jest członkiem IATA.

I.29

Data wyjazdu

 

Rubrykę tę można wykorzystać do wskazania przewidywanej daty i godziny wyjazdu z PKG.

I.30

Dziennik podróży

 

Podać w przypadku, gdy został przedstawiony plan trasy przejazdu, który towarzyszyć będzie zwierzętom zgodnie z wymogami rozporządzenia (WE) nr 1/2005.

I.31

Opis przesyłki

 

Gatunek: podać gatunek zwierzęcia, wpisując w stosownych przypadkach nazwę zwyczajową i rasę.

W przypadku zwierząt nieudomowionych (w szczególności przeznaczonych do ogrodów zoologicznych, wystaw lub instytutów badawczych) należy podać nazwę naukową.

I.32

Łączna liczba opakowań

 

Podać liczbę skrzyń, klatek lub boksów, w których zwierzęta są przewożone.

I.33

Łączna ilość

 

Podać liczbę lub masę w kg zgodnie z informacjami na świadectwie weterynaryjnym lub w innych dokumentach.

I.34

Łączna masa netto/łączna masa brutto (kg)

 

Rubrykę tę można wykorzystać, aby:

wskazać całkowitą masę netto (tj. masę samych zwierząt bez opakowań bezpośrednich i pozostałych opakowań);

wskazać całkowitą masę brutto (tj. łączną masę zwierząt wraz z opakowaniem bezpośrednim i całym opakowaniem, ale z wyłączeniem kontenerów transportowych i innego sprzętu transportowego).

I.35

Deklaracja

 

Ja, niżej podpisany, odpowiedzialny za ładunek określony powyżej, potwierdzam, że według mojej wiedzy i przekonania informacje umieszczone w części I niniejszego dokumentu są prawdziwe i kompletne, a ja zgadzam się przestrzegać wymogów prawnych określonych w dyrektywie 91/496/EWG, włączając w to obowiązek uiszczenia opłat za kontrole weterynaryjne, jak również pokrycia kosztów odesłania przesyłki, kwarantanny lub odizolowania zwierząt, lub kosztów przeprowadzenia eutanazji i usunięcia, jeśli będzie to niezbędne.

Stanowi to również zobowiązanie podpisującego się, ze przyjmie on z powrotem przewożoną tranzytem przesyłkę, która nie została wpuszczona przez państwo trzecie.


CZĘŚĆ II – KONTROLE

Rubryka

Opis

II.1

Poprzedni CVED

 

Jest to niepowtarzalny kod alfanumeryczny nadawany w TRACES dokumentowi CVED stosowanemu w sytuacji, gdy przesyłkę podzielono, lub w przypadku przeładunku (jeżeli przeprowadzane są kontrole urzędowe), zastąpienia lub anulowania.

II.2

Numer referencyjny CVED

 

Jest to niepowtarzalny kod alfanumeryczny wskazany w rubryce I.2.

II.3

Kontrola dokumentów

 

Wypełnić dla każdej przesyłki. Obejmuje to również kontrolę zgodności z wymogami krajowymi bez względu na ostateczne miejsce przeznaczenia. Dokumentacja wymagana do dokonania tej kontroli zostanie dostarczona przez importera lub przedstawiciela importera.

II.4

Kontrola tożsamości

 

Porównać z oryginalnymi świadectwami i dokumentami.

Odstępstwo: zaznaczyć to pole, jeżeli zwierzęta są przewożone z jednego PKG do drugiego i nie będzie dokonywana kontrola tożsamości na podstawie art. 4 ust. 3 dyrektywy 91/496/EWG.

II.5

Kontrola fizyczna

 

Obejmuje to wynik badania klinicznego oraz umieralność i zachorowalność zwierząt.

Odstępstwo: zaznaczyć to pole, jeżeli zwierzęta są przewożone z jednego PKG do innego i nie zostaną poddane kontroli fizycznej zgodnie z art. 4 ust. 3 dyrektywy 91/496/EWG. Pole to należy również zaznaczyć w odniesieniu do gatunków zwierząt niewymienionych w załączniku A do dyrektywy 90/425/EWG, przywożonych w PKG państwa członkowskiego, które nie jest ich ostatecznym miejscem przeznaczenia i w odniesieniu do których kontrola fizyczna musi być przeprowadzona w ostatecznym miejscu przeznaczenia zgodnie z art. 8 sekcja A pkt 1 lit. b) ppkt ii) dyrektywy 91/496/EWG.

II.6

Badanie laboratoryjne

 

Badanie pod kątem: wybrać kategorię substancji lub patogenów, w stosunku do których wszczęto postępowanie wyjaśniające.

„Wykonywane losowo” oznacza miesięczne pobieranie prób zgodnie z decyzją 97/794/WE.

„W oparciu o podejrzenia” obejmuje przypadki, kiedy podejrzewa się, że zwierzęta są chore lub mają objawy choroby lub są badane w ramach obowiązujących klauzul ochronnych.

W oczekiwaniu: zaznaczyć, jeżeli zwierząt nie wysłano ze względu na oczekiwanie na wyniki.

II.7

Kontrola dobrostanu

 

Należy opisać warunki transportowe oraz dobrostan zwierząt w chwili ich przybycia.

Odstępstwo: zaznaczyć to pole, jeżeli zwierzęta są przewożone z jednego PKG do drugiego i nie będą poddawane kontroli dobrostanu.

II.8

Wpływ transportu na zwierzęta

 

Podać, ile zwierząt padło, ile jest niezdolnych do dalszej podróży oraz ile samic odbyło poród lub poroniło w trakcie transportu. W przypadku zwierząt wysyłanych w dużej liczbie (kurczęta jednodniowe, ryby, mięczaki itp.) należy podać szacunkową liczbę martwych lub niezdolnych do podróży zwierząt.

II.9

Zatwierdzone do przeładunku

 

Wypełnić w stosownych przypadkach, aby wskazać zdolność do przeładunku, jak określono w danej rubryce. I.20

II.10

Nie dotyczy

II.11

Zatwierdzone do tranzytu

 

Wypełnić, w stosownych przypadkach wskazując państwa członkowskie tranzytu zgodnie z planem trasy przejazdu.

II.12

Zatwierdzone na rynek wewnętrzny

 

Wypełnić w stosownych przypadkach, gdy zwierzęta są wysyłane do kontrolowanego miejsca przeznaczenia (rzeźnia, urzędowo zatwierdzona jednostka lub kwarantanna, jak określono w rubryce I.18), zatwierdzonego do przywozu na specjalnych warunkach.

II.13

Nie dotyczy

II.14

Nie dotyczy

II.15

Zatwierdzone do tymczasowej odprawy

 

Ta rubryka ma zastosowanie jedynie do zarejestrowanych koni. Zezwala się na ich przebywanie na terytorium UE/EOG wyłącznie do daty określonej w rubryce I.26, przy czym okres ten nie może przekraczać 90 dni.

II.16

Niezatwierdzone

 

Wypełnić w przypadku przesyłek, które nie spełniają wymogów UE lub są podejrzane.

W przypadku odmowy zezwolenia na przywóz należy jasno określić procedurę, którą należy wykonać. „Ubój” oznacza, że mięso tych zwierząt może być przeznaczone do spożycia przez ludzi, jeżeli przejdzie badanie poubojowe. „Eutanazja” oznacza zniszczenie lub eliminację zwierząt, a ich mięso nie może być przeznaczone do spożycia.

II.17

Przyczyna odmowy

 

Wypełnić w przypadku, gdy należy podać stosowne informacje. Zaznaczyć właściwe pole.

„Brak świadectwa/nieważne świadectwo” dotyczy zezwoleń importowych lub dokumentów tranzytowych wymaganych przez państwa trzecie lub państwa członkowskie.

II.18

Informacje dotyczące kontrolowanych miejsc przeznaczenia

 

Podać numer zatwierdzenia i adres łącznie z kodem pocztowym wszystkich miejsc przeznaczenia, gdzie wymagana jest dodatkowa kontrola weterynaryjna. Dotyczy to rubryk II.9, II.11, II.12 oraz II.15. W przypadku rubryki II.15 wystarczy podać adres pierwszego zakładu. W przypadku jednostek, które muszą pozostać anonimowe, podać przypisany im numer, ale nie adres.

II.19

Przesyłka ponownie zaplombowana

 

Stosuje się w przypadku, gdy oryginalna plomba na przesyłce została zniszczona przy otwieraniu. Należy prowadzić zbiorczą listę wszystkich plomb, których użyto do tego celu.

II.20

Identyfikacja PKG

 

Pieczęć urzędowa PKG lub właściwego organu

II.21

Urzędnik certyfikujący

 

Imię i nazwisko oraz podpis urzędowego lekarza weterynarii, a także data.

II.22

Opłaty za kontrole

 

Na potrzeby wewnętrzne.

II.23

Numer dokumentu celnego

 

Na potrzeby służb celnych w celu dodania stosownych informacji (np. numeru T1 albo T5 świadectwa celnego), gdy przesyłki pozostają pod kontrolą celną przez pewien okres. Informacje te zazwyczaj dodaje się po złożeniu podpisu przez lekarza weterynarii.

II.24

Kolejny CVED

 

Podać kod alfanumeryczny jednego lub większej liczby następnych CVED.


CZĘŚĆ III – DALSZE POSTĘPOWANIE Z PRZESYŁKĄ

Rubryka

Opis

III.1

Poprzedni CVED

Jest to niepowtarzalny kod alfanumeryczny wskazany w rubryce II.1.

III.2

Numer referencyjny CVED

Jest to niepowtarzalny kod alfanumeryczny wskazany w rubryce I.2.

III.3

Kolejny CVED

Podać kod alfanumeryczny jednego lub większej liczby CVED wskazanych w rubryce II.24.

III.4

Informacje dotyczące odesłania

Wskazać wykorzystany środek transportu, jego dane identyfikacyjne, nazwę państwa i jego kod ISO.

Podać datę odesłania i nazwę PKG wyjścia, jak tylko informacje te będą znane.

III.5

Dalsze postępowanie z przesyłką

Wskazać organ odpowiedzialny za poświadczenie odbioru i zgodności z wymogami przesyłki, do której odnosi się dany CVED: PKG wyjścia, PKG ostatecznego miejsca przeznaczenia lub jednostkę kontroli.

Wskazać dalsze miejsce przeznaczenia lub przyczyny niespełniania wymogów lub zmiany statusu zwierząt (np. nieważne miejsce przeznaczenia, brakujące lub nieważne świadectwo, niedopasowanie dokumentów, brakujące lub nieprawidłowe oznakowanie, niezadowalające badania, podejrzewane zwierzęta, martwe zwierzęta, utracone zwierzęta lub przekształcenie we wprowadzenie stałe).

III.6

Urzędnik certyfikujący

Podpis urzędnika certyfikującego właściwego organu w przypadku odesłania przesyłki i dalszego postępowania z przesyłką.

CZĘŚĆ 2

Wzór CVED-A2

Image 5 Image 6 Image 7 Image 8 Image 9


(1)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 139/2013 z dnia 7 stycznia 2013 r. ustanawiające warunki dotyczące zdrowia zwierząt dla przywozu niektórych rodzajów ptaków do Unii i warunki kwarantanny dotyczące takiego przywozu (Dz.U. L 47 z 20.2.2013, s. 1).

(2)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/659 z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie warunków wprowadzania do Unii żywych koniowatych oraz nasienia, komórek jajowych i zarodków koniowatych (Dz.U. L 110 z 30.4.2018, s. 1).

(3)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97 (Dz.U. L 3 z 5.1.2005, s. 1).


ZAŁĄCZNIK III

ZAŁĄCZNIK III

CZĘŚĆ 1

Wskazówki dotyczące wspólnotowego dokumentu wejścia – wzór 2 (CED2)

UWAGI OGÓLNE

Część I wypełnia podmiot prowadzący przedsiębiorstwo paszowe lub żywnościowe bądź jego przedstawiciel, o ile nie wskazano inaczej.

Części II i III wypełnia właściwy organ.

Pozycje określone w niniejszej części stanowią słowniki danych dla elektronicznej wersji CED2.

Papierowe wersje elektronicznego CED2 muszą zawierać niepowtarzalny znak optyczny, który może zostać odczytany maszynowo, oraz hiperłącze prowadzące do wersji elektronicznej.

Jeżeli w danej rubryce istnieje możliwość wybrania jednego lub kilku wariantów, jedynie wybrane warianty będą widoczne w elektronicznej wersji CED2.

Jeżeli dana rubryka nie jest obowiązkowa, jej treść pojawia się w formie tekstu przekreślonego.

Kolejność rubryk we wzorze CED2 oraz ich wielkość i kształt są orientacyjne.

Jeżeli wymagana jest pieczęć, jej elektronicznym odpowiednikiem jest pieczęć elektroniczna.

CZĘŚĆ I – OPIS PRZESYŁKI

Rubryka

Opis

I.1

Nadawca/eksporter

 

Podać nazwę/imię i nazwisko oraz pełny adres osoby fizycznej lub prawnej (podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo paszowe lub żywnościowe) wysyłającej przesyłkę. Zaleca się podanie numeru telefonu i faksu lub adresu e-mail.

I.2

Numer referencyjny CED

 

Jest to niepowtarzalny kod alfanumeryczny nadawany w TRACES (powtórzony w rubrykach II.2 i III.2).

I.3

Lokalny numer referencyjny

 

Wskazać niepowtarzalny kod alfanumeryczny nadany przez właściwy organ.

I.4

Wyznaczone miejsce wprowadzenia

 

Wybrać nazwę wyznaczonego miejsca wprowadzenia (DPE) lub miejsca kontroli w zależności od przypadku.

I.5

Kod wyznaczonego miejsca wprowadzenia

 

Jest to niepowtarzalny kod alfanumeryczny nadawany DPE lub miejscu kontroli, w zależności od przypadku, w TRACES.

I.6

Odbiorca/importer

 

Podać nazwę/imię i nazwisko oraz pełny adres. Zaleca się podanie numeru telefonu i faksu lub adresu e-mail.

I.7

Miejsce przeznaczenia

 

Podać adres dostawy w Unii. Zaleca się podanie numeru telefonu i faksu lub adresu e-mail.

I.8

Podmiot odpowiedzialny za przesyłkę

 

Jest to osoba (podmiot prowadzący przedsiębiorstwo paszowe lub żywnościowe albo jego przedstawiciel, albo osoba składająca deklarację w jego imieniu) odpowiedzialna za przesyłkę w wyznaczonym miejscu wprowadzenia i składająca w imieniu importera niezbędne deklaracje właściwemu organowi w wyznaczonym miejscu wprowadzenia. Podać nazwę/imię i nazwisko i pełny adres. Zaleca się podanie numeru telefonu i faksu lub adresu e-mail.

I.9

Dokumenty towarzyszące

 

Podać datę wystawienia i liczbę dokumentów urzędowych towarzyszących przesyłce, w stosownych przypadkach.

Numer referencyjny dokumentu handlowego: numer lotniczego listu przewozowego, numer konosamentu lub numer handlowy pociągu lub pojazdu drogowego.

I.10

Powiadomienie z wyprzedzeniem

 

Podać przewidywaną datę i godzinę oczekiwanego przybycia przesyłki do DPE lub miejsca kontroli w zależności od przypadku.

I.11

Państwo pochodzenia

 

Oznacza państwo trzecie, z którego towar pochodzi, w którym był uprawiany, zebrany lub wyprodukowany.

I.12

Nie dotyczy

I.13

Środek transportu

 

Podać wszystkie szczegóły dotyczące ostatniego środka transportu: dla samolotów – numer lotu, dla statków – nazwę statku, dla samochodów – numer rejestracyjny i w stosownych przypadkach numer rejestracyjny przyczepy, a w odniesieniu do transportu kolejowego – numer pociągu i wagonu.

I.14

Państwo wysyłki

 

Oznacza państwo trzecie, w którym przesyłka została załadowana na ostatni środek transportu w celu przewozu do Unii.

I.15

Nie dotyczy

I.16

Warunki transportu

 

Wybrać odpowiednią temperaturę podczas transportu.

I.17

Numer kontenera lub pojemnika/numer plomby

 

W stosownych przypadkach podać wszystkie numery plomby i kontenera lub pojemnika.

W przypadku plomby urzędowej należy podać numer plomby urzędowej wskazany na świadectwie urzędowym i zaznaczyć „plomba urzędowa” lub wskazać inną plombę wymienioną w dokumentach towarzyszących.

I.18

Cel certyfikacji

 

Wybrać zamierzone przeznaczenie towaru określone w świadectwie urzędowym (jeżeli jest to wymagane) lub w dokumencie handlowym.

Zaznaczyć właściwą rubrykę w zależności od tego, czy towar przeznaczony jest do spożycia przez ludzi bez uprzedniego sortowania lub innej fizycznej obróbki (wówczas zaznaczyć „spożycie przez ludzi”) lub przeznaczony do spożycia przez ludzi po takiej obróbce (zaznaczyć w tym wypadku „dalsza obróbka”), lub przeznaczony od użytku jako „pasza” (zaznaczyć w tym wypadku „pasza”) lub do innego użytku.

I.19

Nie dotyczy

I.20

Do przesłania do

 

W okresie przejściowym, o którym mowa w art. 19 ust. 1, właściwy organ w DPE zaznacza to pole, aby zezwolić na przesłanie do innego miejsca kontroli, po zadowalającej kontroli dokumentów w DPE.

I.21

Do dalszego transportu

 

Wskazać preferowane miejsce, do którego przesyłka wybrana do celów kontroli tożsamości i kontroli fizycznej będzie przewożona, pod warunkiem uzyskania zgody DPE, w oczekiwaniu na wyniki kontroli fizycznej zgodnie z art. 8.

I.22

Nie dotyczy

I.23

Na rynek wewnętrzny

 

Rubrykę tę należy zaznaczyć w przypadku, gdy przesyłka jest przeznaczona do przywozu do Unii (art. 8).

I.24

Nie dotyczy

I.25

Nie dotyczy

I.26

Nie dotyczy

I.27

Środek transportu po opuszczeniu DPE

 

Wybrać odpowiedni środek transportu w przypadku przesłania do miejsca kontroli lub dalszego transportu (zob. wskazówki dla rubryki I.13).

I.28

Nie dotyczy

 

 

I.29

Nie dotyczy

 

 

I.30

Nie dotyczy

I.31

Opis przesyłki

 

Podać dokładny opis towarów (łącznie z rodzajem, w przypadku pasz).

Użyć kodu określonego dla danych towarów w załączniku I (w tym w stosownych przypadkach podpozycję TARIC).

Podać rodzaj opakowania.

I.32

Łączna liczba opakowań

 

W stosownych przypadkach podać całkowitą liczbę opakowań w przesyłce.

I.33

Łączna ilość

 

Podać liczbę sztuk lub objętość, w stosownych przypadkach.

I.34

Łączna masa netto/łączna masa brutto (kg)

 

Masa netto: masa samego produktu w kg z wyłączeniem opakowania. Jest ona zdefiniowana jako masa samych produktów bez opakowań bezpośrednich i pozostałych opakowań.

Masa brutto: ogólna masa w kilogramach. Jest ona zdefiniowana jako łączna masa produktów, opakowań bezpośrednich i wszystkich pozostałych opakowań, lecz z wyłączeniem kontenerów transportowych i innego wyposażenia transportowego.

I.35

Deklaracja

 

Deklarację musi podpisać osoba fizyczna odpowiedzialna za przesyłkę:

Ja, niżej podpisany podmiot odpowiedzialny za wyżej wymienioną przesyłkę, zaświadczam, że zgodnie z moją wiedzą i przekonaniem oświadczenia złożone w części I niniejszego dokumentu są prawdziwe i pełne, oraz podejmuję się wypełnić wymogi rozporządzenia (WE) nr 882/2004 w sprawie kontroli urzędowych, łącznie z uiszczaniem opłat za kontrole urzędowe i związane z nimi środki urzędowe w razie niezgodności z prawem paszowym i żywnościowym.


CZĘŚĆ II – KONTROLE

Rubryka

Opis

II.1

Poprzedni CED

 

W tej rubryce należy podać niepowtarzalny kod alfanumeryczny nadany w TRACES dokumentowi CED użytemu przed przesłaniem do miejsca kontroli lub przed dalszym transportem.

II.2

Numer referencyjny CED

 

Jest to niepowtarzalny kod alfanumeryczny wskazany w rubryce I.2.

II.3

Kontrola dokumentów

 

Wypełnić dla każdej przesyłki.

II.4

Kontrola tożsamości

 

Właściwy organ w wyznaczonym miejscu wprowadzenia lub – podczas okresu przejściowego określonego w art. 19 ust. 1 – właściwy organ miejsca kontroli zaznaczają wyniki kontroli tożsamości.

II.5

Kontrola fizyczna

 

Właściwy organ w wyznaczonym miejscu wprowadzenia zaznacza, czy przesyłka została wybrana do kontroli fizycznej, która podczas okresu przejściowego określonego w art. 19 ust. 1 może być przeprowadzana w innym miejscu kontroli.

Właściwy organ w wyznaczonym miejscu wprowadzenia lub – podczas okresu przejściowego określonego w art. 19 ust. 1 – właściwy organ miejsca kontroli zaznaczają wyniki kontroli fizycznej.

II.6

Badanie laboratoryjne

 

Właściwy organ w wyznaczonym miejscu wprowadzenia lub – podczas okresu przejściowego określonego w art. 19 ust. 1 – właściwy organ miejsca kontroli zaznaczają tu wyniki badań laboratoryjnych. Wpisać w tej rubryce kategorię substancji lub patogenu, w odniesieniu do których przeprowadzono badanie laboratoryjne.

II.7

Nie dotyczy

II.8

Nie dotyczy

II.9

Zatwierdzone do przesłania do

 

Podczas okresu przejściowego określonego w art. 19 ust. 1 właściwy organ w wyznaczonym miejscu wprowadzenia, po pomyślnym zakończeniu kontroli dokumentów, zaznacza, do którego miejsca kontroli przesyłka może zostać przetransportowana w celu przeprowadzenia kontroli tożsamości i kontroli fizycznej.

II.10

Zatwierdzone do dalszego transportu do

 

Właściwy organ w wyznaczonym miejscu wprowadzenia zaznacza, czy przesyłka została dopuszczona do dalszego transportu przewidzianego w art. 8. Na dalszy transport można zezwolić wyłącznie jeśli w wyznaczonym miejscu wprowadzenia przeprowadzono kontrole tożsamości z wynikiem zadowalającym. Rubrykę II.4 należy zatem wypełnić w momencie dopuszczenia przesyłki do dalszego transportu, a rubrykę II.5 – gdy udostępnione zostaną wyniki badań laboratoryjnych.

II.11

Nie dotyczy

II.12

Zatwierdzone na rynek wewnętrzny

 

Rubrykę tę wypełnić w odniesieniu do wszystkich przesyłek przeznaczonych do dopuszczenia do swobodnego obrotu w Unii.

II.13

Nie dotyczy

II.14

Nie dotyczy

II.15

Nie dotyczy

II.16

Niezatwierdzone

 

Wyraźnie zaznaczyć datę, do której należy podjąć działania w razie odrzucenia przesyłki z powodu niezadowalającego wyniku kontroli.

II.17

Przyczyna odmowy

 

Zaznaczyć właściwe pole.

II.18

Informacje dotyczące kontrolowanych miejsc przeznaczenia (II.9, II.10 oraz II.16)

 

W stosownych przypadkach podać numer zatwierdzenia i adres (lub nazwę statku i port) w odniesieniu do wszystkich miejsc przeznaczenia, w których wymagana jest dalsza kontrola przesyłki.

II.19

Przesyłka ponownie zaplombowana

 

Stosuje się w przypadku, gdy oryginalna plomba na przesyłce została zniszczona przy otwieraniu. Należy prowadzić zbiorczą listę wszystkich plomb, których użyto do tego celu.

II.20

Identyfikacja DPE lub miejsca kontroli

 

Umieścić urzędową pieczęć właściwego organu w wyznaczonym miejscu wprowadzenia lub – podczas okresu przejściowego określonego w art. 19 ust. 1 – właściwego organu miejsca kontroli.

II.21

Urzędnik certyfikujący

 

Podpis odpowiedzialnego urzędnika właściwego organu w wyznaczonym miejscu wprowadzenia lub – podczas okresu przejściowego określonego w art. 19 ust. 1 – właściwego organu miejsca kontroli:

Ja, niżej podpisany urzędowy inspektor wyznaczonego miejsca wprowadzenia/miejsca kontroli, oświadczam, że przesyłka została skontrolowana zgodnie z wymogami Unii.

II.22

Opłaty za kontrole

 

Rubrykę tę można wykorzystać do wskazania opłat za kontrole.

II.23

Numer dokumentu celnego

 

W razie potrzeby do użytku służb celnych.

II.24

Kolejny CED

 

Podać niepowtarzalny kod alfanumeryczny nadany w TRACES dokumentowi CED użytemu po przesłaniu do miejsca kontroli lub po dalszym transporcie.


CZĘŚĆ III – DALSZE POSTĘPOWANIE Z PRZESYŁKĄ

Rubryka

Opis

III.1

Poprzedni CED

Jest to niepowtarzalny kod alfanumeryczny wskazany w rubryce II.1.

III.2

Numer referencyjny CED

Jest to niepowtarzalny kod alfanumeryczny wskazany w rubryce I.2.

III.3

Kolejny CED

Podać kod alfanumeryczny jednego lub większej liczby CED wskazanych w rubryce II.24.

III.4

Informacje dotyczące odesłania

Właściwy organ w wyznaczonym miejscu wprowadzenia lub – podczas okresu przejściowego określonego w art. 19 ust. 1 – właściwy organ miejsca kontroli podaje następujące informacje, kiedy tylko będą one znane: zastosowany środek transportu, jego dane identyfikacyjne, państwo przeznaczenia i data odesłania. Wskazanie nazwy PKG wyjścia lub wyznaczonego miejsca wprowadzenia jest nieobowiązkowe.

III.5

Dalsze postępowanie z przesyłką

W stosownych przypadkach podać nazwę jednostki lokalnego właściwego organu odpowiedzialnej za nadzór w przypadku „zniszczenia” przesyłki, jej „przekształcenia” lub „użycia do innych celów”. Ten właściwy organ zaznacza w tej rubryce przybycie przesyłki i jej zgodność.

III.6

Urzędnik certyfikujący

W przypadku „odesłania” oznacza to podpis odpowiedzialnego urzędnika właściwego organu w wyznaczonym miejscu wprowadzenia lub – podczas okresu przejściowego określonego w art. 19 ust. 1 – odpowiedzialnego urzędnika w miejscu kontroli.

W wypadku „zniszczenia” przesyłki, jej „przekształcenia” lub „użycia do innych celów” oznacza to podpis odpowiedzialnego urzędnika właściwego organu lokalnego.

CZĘŚĆ 2

Wzór CED2

Image 10

Image 11

Image 12

Image 13


Top