Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1559

Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/1559 z dnia 16 września 2019 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości cyflufenamidu, fenbukonazolu, fluchinkonazolu i tembotrionu w określonych produktach lub na ich powierzchni (Tekst mający znaczenie dla EOG.)

C/2019/6528

OJ L 239, 17.9.2019, p. 1–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1559/oj

17.9.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 239/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2019/1559

z dnia 16 września 2019 r.

zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości cyflufenamidu, fenbukonazolu, fluchinkonazolu i tembotrionu w określonych produktach lub na ich powierzchni

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG (1), w szczególności jego art. 14 ust. 1 lit. a) oraz art. 49 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W przypadku cyflufenamidu, fenbukonazolu, fluchinkonazolu i tembotrionu najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) określono w części A załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

(2)

W przypadku cyflufenamidu Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) przedłożył uzasadnioną opinię w sprawie obecnych NDP zgodnie z art. 12 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 (2). Urząd zaproponował zmianę definicji pozostałości w odniesieniu do towarów pochodzenia zwierzęcego. Urząd zalecił obniżenie NDP w odniesieniu do korniszonów i żyta zwyczajnego. W odniesieniu do innych produktów Urząd zalecił podwyższenie lub utrzymanie dotychczasowych NDP. Urząd stwierdził, że w odniesieniu do NDP dla kukurydzy, prosa zwyczajnego, ryżu siewnego, sorgo japońskiego, pszenicy zwyczajnej, drobiu (mięśnie, tłuszcz i wątroba) i jaj ptasich pewne informacje nie są dostępne i że osoby zarządzające ryzykiem powinny przeprowadzić dalszą analizę. Ponieważ konsumenci nie są narażeni na ryzyko, NDP dotyczące tych produktów należy wyznaczyć w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 na dotychczasowym poziomie lub na poziomie określonym przez Urząd. Te NDP zostaną poddane przeglądowi, w ramach którego uwzględnione zostaną informacje dostępne w ciągu dwóch lat od opublikowania niniejszego rozporządzenia.

(3)

W odniesieniu do fenbukonazolu Urząd przedłożył uzasadnioną opinię w sprawie dotychczasowych NDP zgodnie z art. 12 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 (3). Urząd zaproponował zmianę definicji pozostałości. Urząd zalecił obniżenie NDP w odniesieniu do grejpfrutów, pomarańczy, migdałów, orzechów brazylijskich, orzechów nerkowca, kasztanów jadalnych, orzechów kokosowych, orzechów laskowych/orzechów leszczyny pospolitej, orzechów makadamiowych/orzechów makadamii trójlistnej, orzechów pekan, orzeszków piniowych, orzeszków pistacjowych, orzechów włoskich i borówek amerykańskich. W odniesieniu do innych produktów Urząd zalecił podwyższenie lub utrzymanie dotychczasowych NDP. Urząd stwierdził, że w przypadku NDP w odniesieniu do moreli, brzoskwini, śliwek, ogórków, korniszonów, cukinii, melonów, dyni olbrzymich i arbuzów pewne informacje nie są dostępne i że osoby zarządzające ryzykiem powinny przeprowadzić dalszą analizę. Ponieważ konsumenci nie są narażeni na ryzyko, NDP dotyczące tych produktów należy wyznaczyć w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 na dotychczasowym poziomie lub na poziomie określonym przez Urząd. Te NDP zostaną poddane przeglądowi, w ramach którego uwzględnione zostaną informacje dostępne w ciągu dwóch lat od opublikowania niniejszego rozporządzenia.

(4)

W odniesieniu do fluchinkonazolu Urząd przedłożył uzasadnioną opinię w sprawie dotychczasowych NDP zgodnie z art. 12 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 (4). Urząd stwierdził, że w Unii nie są obecnie dopuszczone żadne zastosowania ani tolerancje importowe w odniesieniu do fluchinkonazolu oraz że nie są dostępne żadne kodeksowe najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (CXL) tej substancji czynnej. W związku z tym nie oczekuje się występowania pozostałości fluchinkonazolu w żadnym towarze roślinnym ani w żadnym produkcie zwierzęcym. Ponieważ konsumenci nie są narażeni na ryzyko, NDP fluchinkonazolu należy wyznaczyć w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 na poziomie określonej granicy oznaczalności.

(5)

W odniesieniu do tembotrionu Urząd przedłożył uzasadnioną opinię w sprawie dotychczasowych NDP zgodnie z art. 12 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 (5). Urząd zalecił obniżenie NDP dla świń (wątroba, nerki), bydła (wątroba, nerki) i koniowatych (wątroba, nerki). W odniesieniu do innych produktów Urząd zalecił podwyższenie lub utrzymanie dotychczasowych NDP. Urząd stwierdził, że w przypadku NDP w odniesieniu do kukurydzy cukrowej i przypraw owocowych pewne informacje nie są dostępne i że osoby zarządzające ryzykiem powinny przeprowadzić dalszą analizę. Ponieważ konsumenci nie są narażeni na ryzyko, NDP dotyczące tych produktów należy wyznaczyć w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 na dotychczasowym poziomie lub na poziomie określonym przez Urząd. Te NDP zostaną poddane przeglądowi, w ramach którego uwzględnione zostaną informacje dostępne w ciągu dwóch lat od opublikowania niniejszego rozporządzenia.

(6)

W odniesieniu do produktów, w przypadku których nie zezwala się na stosowanie danego środka ochrony roślin i dla których nie istnieją tolerancje importowe ani kodeksowe najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (CXL), NDP należy ustalić na poziomie określonej granicy oznaczalności lub należy stosować wartość wzorcową NDP, jak przewidziano w art. 18 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

(7)

Komisja skonsultowała się z laboratoriami referencyjnymi Unii Europejskiej do spraw pozostałości pestycydów w związku z potrzebą dostosowania niektórych granic oznaczalności. W odniesieniu do kilku substancji laboratoria te stwierdziły, że w związku z rozwojem technicznym w przypadku niektórych towarów konieczne jest ustalenie określonych granic oznaczalności.

(8)

Na podstawie uzasadnionych opinii Urzędu oraz po uwzględnieniu czynników istotnych dla rozpatrywanej kwestii stwierdzono, że odnośne zmiany NDP spełniają wymogi art. 14 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

(9)

Za pośrednictwem Światowej Organizacji Handlu przeprowadzono konsultacje na temat nowych NDP z partnerami handlowymi Unii, a ich uwagi zostały uwzględnione.

(10)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 396/2005.

(11)

Aby umożliwić normalny obrót produktami, ich przetwarzanie i konsumpcję, w niniejszym rozporządzeniu należy przewidzieć przepis przejściowy dla produktów, które zostały wyprodukowane przed zmianą NDP i w przypadku których informacje wskazują, że utrzymany jest wysoki poziom ochrony konsumentów.

(12)

Należy przewidzieć odpowiednio długi termin przed rozpoczęciem stosowania zmienionych NDP, aby umożliwić państwom członkowskim, państwom trzecim i podmiotom prowadzącym przedsiębiorstwa spożywcze przygotowanie się do spełnienia nowych wymogów wynikających ze zmiany NDP.

(13)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załącznikach II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Rozporządzenie (WE) nr 396/2005 w brzmieniu przed zmianami wprowadzonymi niniejszym rozporządzeniem stosuje się nadal w odniesieniu do produktów, które zostały wyprodukowane w Unii lub przywiezione do Unii przed dniem 7 kwietnia 2020 r.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 7 kwietnia 2020 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 16 września 2019 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 70 z 16.3.2005, s. 1.

(2)  Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności; „Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for cyflufenamid according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005” (Uzasadniona opinia dotycząca przeglądu obecnych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości cyflufenamidu zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 396/2005). Dziennik EFSA 2018; 16(10):5416.

(3)  Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności; „Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for fenbuconazole according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005” (Uzasadniona opinia dotycząca przeglądu obecnych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości fenbukonazolu zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 396/2005). Dziennik EFSA 2018; 16(8):5399.

(4)  Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności; „Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for fluquinconazole according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005” (Uzasadniona opinia dotycząca przeglądu obecnych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości fluchinkonazolu zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 396/2005). Dziennik EFSA 2018; 16(9):5409.

(5)  Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności; „Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for tembotrione according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005” (Uzasadniona opinia dotycząca przeglądu obecnych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości tembotrionu zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 396/2005). Dziennik EFSA 2018; 16(9):5417.


ZAŁĄCZNIK

W załącznikach II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w załączniku II dodaje się następujące kolumny dotyczące cyflufenamidu, fenbukonazolu, fluchinkonazolu i tembotrionu:

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu

Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) (1)

Cyflufenamid (suma cyflufenamidu (izomer Z) i jego izomeru E, wyrażona jako cyflufenamid) (A) (R)

Fenbukonazol (suma składowych enancjomerów)

Fluchinkonazol (F)

Tembotrion (suma tembotrionu macierzystego (AE 0172747) i jego metabolitu M5 (4,6-dihydroksy-tembotrionu), wyrażona jako tembotrion) (R)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

0100000

OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH

 

 

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0110000

Owoce cytrusowe

0,01  (*1)

 

 

 

0110010

Grejpfruty

 

0,7 (+)

 

 

0110020

Pomarańcze

 

0,9 (+)

 

 

0110030

Cytryny

 

1 (+)

 

 

0110040

Limy/limonki

 

1 (+)

 

 

0110050

Mandarynki

 

0,5 (+)

 

 

0110990

Pozostałe (2)

 

0,5

 

 

0120000

Orzechy z drzew orzechowych

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0120010

Migdały

 

(+)

 

 

0120020

Orzechy brazylijskie

 

(+)

 

 

0120030

Orzechy nerkowca

 

(+)

 

 

0120040

Kasztany jadalne

 

(+)

 

 

0120050

Orzechy kokosowe

 

(+)

 

 

0120060

Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej

 

(+)

 

 

0120070

Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej

 

(+)

 

 

0120080

Orzechy pekan

 

(+)

 

 

0120090

Orzeszki piniowe

 

(+)

 

 

0120100

Orzeszki pistacjowe

 

(+)

 

 

0120110

Orzechy włoskie

 

(+)

 

 

0120990

Pozostałe (2)

 

 

 

 

0130000

Owoce ziarnkowe

0,06

0,5

 

 

0130010

Jabłka

 

(+)

 

 

0130020

Gruszki

 

(+)

 

 

0130030

Pigwy

 

(+)

 

 

0130040

Owoce nieszpułki zwyczajnej

 

(+)

 

 

0130050

Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego

 

(+)

 

 

0130990

Pozostałe (2)

 

 

 

 

0140000

Owoce pestkowe

 

 

 

 

0140010

Morele

0,06

0,6 (+)

 

 

0140020

Czereśnie

0,1

1 (+)

 

 

0140030

Brzoskwinie

0,06

0,6 (+)

 

 

0140040

Śliwki

0,07

0,6 (+)

 

 

0140990

Pozostałe (2)

0,06

0,6

 

 

0150000

Owoce jagodowe i drobne owoce

 

 

 

 

0151000

a)

winogrona

0,2

1,5

 

 

0151010

Winogrona stołowe

 

(+)

 

 

0151020

Winogrona do produkcji wina

 

(+)

 

 

0152000

b)

truskawki

0,04

0,01  (*1)

 

 

0153000

c)

owoce leśne

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0153010

Jeżyny

 

 

 

 

0153020

Jeżyny popielice

 

 

 

 

0153030

Maliny (czerwone i żółte)

 

 

 

 

0153990

Pozostałe (2)

 

 

 

 

0154000

d)

pozostałe drobne owoce i jagody

0,01  (*1)

 

 

 

0154010

Borówki amerykańskie

 

0,5 (+)

 

 

0154020

Żurawiny

 

1 (+)

 

 

0154030

Porzeczki (czarne, czerwone i białe)

 

0,01  (*1)

 

 

0154040

Agrest (zielony, czerwony i żółty)

 

0,01  (*1)

 

 

0154050

Róża dzika

 

0,01  (*1)

 

 

0154060

Morwy (czarne i białe)

 

0,01  (*1)

 

 

0154070

Głóg włoski

 

0,01  (*1)

 

 

0154080

Bez czarny

 

0,01  (*1)

 

 

0154990

Pozostałe (2)

 

0,01  (*1)

 

 

0160000

Owoce różne z

0,01  (*1)

 

 

 

0161000

a)

jadalną skórką

 

0,01  (*1)

 

 

0161010

Daktyle

 

 

 

 

0161020

Figi

 

 

 

 

0161030

Oliwki stołowe

 

 

 

 

0161040

Kumkwat

 

 

 

 

0161050

Karambola

 

 

 

 

0161060

Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia

 

 

 

 

0161070

Czapetka kuminowa

 

 

 

 

0161990

Pozostałe (2)

 

 

 

 

0162000

b)

niejadalną skórką, małe

 

0,01  (*1)

 

 

0162010

Kiwi (zielone, czerwone, żółte)

 

 

 

 

0162020

Liczi chińskie/Śliwka chińska

 

 

 

 

0162030

Marakuja/Męczennica jadalna

 

 

 

 

0162040

Owoc opuncji figowej/Figa indyjska

 

 

 

 

0162050

Caimito

 

 

 

 

0162060

Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej

 

 

 

 

0162990

Pozostałe (2)

 

 

 

 

0163000

c)

niejadalną skórką, duże

 

 

 

 

0163010

Awokado

 

0,01  (*1)

 

 

0163020

Banany

 

0,05 (+)

 

 

0163030

Mango

 

0,01  (*1)

 

 

0163040

Papaja

 

0,01  (*1)

 

 

0163050

Granaty/Jabłka granatu

 

0,01  (*1)

 

 

0163060

Czerymoja

 

0,01  (*1)

 

 

0163070

Gujawa/Gruszla

 

0,01  (*1)

 

 

0163080

Ananasy

 

0,01  (*1)

 

 

0163090

Owoce chlebowca

 

0,01  (*1)

 

 

0163100

Owoce duriana właściwego

 

0,01  (*1)

 

 

0163110

Owoce flaszowca miękkociernistego/Owoce guanabany

 

0,01  (*1)

 

 

0163990

Pozostałe (2)

 

0,01  (*1)

 

 

0200000

WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE

 

 

 

 

0210000

Warzywa korzeniowe i bulwiaste

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0211000

a)

ziemniaki

 

 

 

 

0212000

b)

tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste

 

 

 

 

0212010

Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy

 

 

 

 

0212020

Kartofel słodki/Batat

 

 

 

 

0212030

Pochrzyn

 

 

 

 

0212040

Maranta trzcinowata

 

 

 

 

0212990

Pozostałe (2)

 

 

 

 

0213000

c)

pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego

 

 

 

 

0213010

Buraki

 

 

 

 

0213020

Marchew

 

 

 

 

0213030

Seler zwyczajny

 

 

 

 

0213040

Chrzan pospolity

 

 

 

 

0213050

Słonecznik bulwiasty

 

 

 

 

0213060

Pasternak

 

 

 

 

0213070

Korzeń pietruszki zwyczajnej

 

 

 

 

0213080

Rzodkiew zwyczajna

 

 

 

 

0213090

Kozibród porolistny/Salsefia

 

 

 

 

0213100

Brukiew/Karpiel

 

 

 

 

0213110

Rzepa biała/Rzepa jadalna

 

 

 

 

0213990

Pozostałe (2)

 

 

 

 

0220000

Warzywa cebulowe

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0220010

Czosnek

 

 

 

 

0220020

Cebula

 

 

 

 

0220030

Szalotka

 

 

 

 

0220040

Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka

 

 

 

 

0220990

Pozostałe (2)

 

 

 

 

0230000

Warzywa owocowe

 

 

0,01  (*1)

 

0231000

a)

Solanaceae i Malvaceae

 

 

 

0,02 (*1)

0231010

Pomidory

0,04

0,01  (*1)

 

 

0231020

Papryka roczna

0,06

0,6 (+)

 

 

0231030

Oberżyny/Bakłażany

0,02 (*1)

0,01  (*1)

 

 

0231040

Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0231990

Pozostałe (2)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0232000

b)

dyniowate z jadalną skórką

0,05

0,3

 

0,02 (*1)

0232010

Ogórki

 

(+)

 

 

0232020

Korniszony

 

(+)

 

 

0232030

Cukinie

 

(+)

 

 

0232990

Pozostałe (2)

 

 

 

 

0233000

c)

dyniowate z niejadalną skórką

0,05

0,3

 

0,02 (*1)

0233010

Melony

 

(+)

 

 

0233020

Dynie olbrzymie

 

(+)

 

 

0233030

Arbuzy

 

(+)

 

 

0233990

Pozostałe (2)

 

 

 

 

0234000

d)

kukurydza cukrowa

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,05 (+)

0239000

e)

pozostałe warzywa owocowe

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,02 (*1)

0240000

Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0241000

a)

kapustne kwitnące

 

 

 

 

0241010

Brokuły

 

 

 

 

0241020

Kalafiory

 

 

 

 

0241990

Pozostałe (2)

 

 

 

 

0242000

b)

kapustne głowiaste

 

 

 

 

0242010

Brukselka/Kapusta brukselska

 

 

 

 

0242020

Kapusta głowiasta

 

 

 

 

0242990

Pozostałe (2)

 

 

 

 

0243000

c)

kapustne liściowe

 

 

 

 

0243010

Kapusta pekińska/Kapusta petsai

 

 

 

 

0243020

Jarmuż

 

 

 

 

0243990

Pozostałe (2)

 

 

 

 

0244000

d)

kalarepa

 

 

 

 

0250000

Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne

 

 

 

 

0251000

a)

sałaty i warzywa sałatowe

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0251010

Roszpunka warzywna

 

 

 

 

0251020

Sałaty

 

 

 

 

0251030

Endywia o liściach szerokich

 

 

 

 

0251040

Rzeżucha i inne kiełki i pędy

 

 

 

 

0251050

Gorczycznik wiosenny

 

 

 

 

0251060

Rokietta siewna/rukola

 

 

 

 

0251070

Gorczyca sarepska

 

 

 

 

0251080

Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)

 

 

 

 

0251990

Pozostałe (2)

 

 

 

 

0252000

b)

szpinak i podobne liście

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0252010

Szpinak

 

 

 

 

0252020

Portulaka pospolita

 

 

 

 

0252030

Boćwina

 

 

 

 

0252990

Pozostałe (2)

 

 

 

 

0253000

c)

liście winorośli lub podobne gatunki

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0254000

d)

rukiew wodna

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0255000

e)

cykoria warzywna/cykoria liściasta/cykoria brukselska

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0256000

f)

zioła, kwiaty jadalne

0,02 (*1)

0,02  (*1)

0,02  (*1)

0,04  (*1)

0256010

Trybula

 

 

 

 

0256020

Szczypiorek

 

 

 

 

0256030

Liście selera

 

 

 

 

0256040

Pietruszka – nać

 

 

 

 

0256050

Szałwia lekarska

 

 

 

 

0256060

Rozmaryn lekarski

 

 

 

 

0256070

Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek

 

 

 

 

0256080

Bazylia pospolita i kwiaty jadalne

 

 

 

 

0256090

Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/Laur szlachetny

 

 

 

 

0256100

Estragon

 

 

 

 

0256990

Pozostałe (2)

 

 

 

 

0260000

Warzywa strączkowe

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0260010

Fasola (w strąkach)

 

 

 

 

0260020

Fasola (bez strąków)

 

 

 

 

0260030

Groch (w strąkach)

 

 

 

 

0260040

Groch (bez strąków)

 

 

 

 

0260050

Soczewica

 

 

 

 

0260990

Pozostałe (2)

 

 

 

 

0270000

Warzywa łodygowe

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0270010

Szparagi

0,01  (*1)

 

 

 

0270020

Karczochy hiszpańskie

0,01  (*1)

 

 

 

0270030

Seler

0,01  (*1)

 

 

 

0270040

Fenkuł włoski/Koper włoski

0,01  (*1)

 

 

 

0270050

Karczochy zwyczajne

0,04

 

 

 

0270060

Pory

0,01  (*1)

 

 

 

0270070

Rabarbar

0,01  (*1)

 

 

 

0270080

Pędy bambusa

0,01  (*1)

 

 

 

0270090

Rdzenie palmowe

0,01  (*1)

 

 

 

0270990

Pozostałe (2)

0,01  (*1)

 

 

 

0280000

Grzyby, mchy i porosty

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0280010

Grzyby uprawne

 

 

 

 

0280020

Grzyby dzikie

 

 

 

 

0280990

Mchy i porosty

 

 

 

 

0290000

Algi i organizmy prokariotyczne

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0300000

JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0300010

Fasola

 

 

 

 

0300020

Soczewica

 

 

 

 

0300030

Groch

 

 

 

 

0300040

Łubin biały

 

 

 

 

0300990

Pozostałe (2)

 

 

 

 

0400000

NASIONA I OWOCE OLEISTE

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0401000

Nasiona oleiste

 

 

 

 

0401010

Siemię lniane

 

0,01  (*1)

 

 

0401020

Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe

 

0,1 (+)

 

 

0401030

Nasiona maku

 

0,01  (*1)

 

 

0401040

Ziarna sezamu

 

0,01  (*1)

 

 

0401050

Ziarna słonecznika

 

0,05 (+)

 

 

0401060

Ziarna rzepaku

 

0,05 (+)

 

 

0401070

Ziarna soi zwyczajnej

 

0,01  (*1)

 

 

0401080

Nasiona gorczycy

 

0,01  (*1)

 

 

0401090

Nasiona bawełny

 

0,01  (*1)

 

 

0401100

Nasiona dyni

 

0,01  (*1)

 

 

0401110

Nasiona krokoszu barwierskiego

 

0,01  (*1)

 

 

0401120

Nasiona ogórecznika lekarskiego

 

0,01  (*1)

 

 

0401130

Nasiona lnicznika siewnego

 

0,01  (*1)

 

 

0401140

Nasiona konopi siewnych

 

0,01  (*1)

 

 

0401150

Rącznik pospolity

 

0,01  (*1)

 

 

0401990

Pozostałe (2)

 

0,01  (*1)

 

 

0402000

Owoce oleiste

 

0,01  (*1)

 

 

0402010

Oliwki do produkcji oliwy

 

 

 

 

0402020

Nasiona palm olejowych

 

 

 

 

0402030

Owoce palm olejowych

 

 

 

 

0402040

Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe

 

 

 

 

0402990

Pozostałe (2)

 

 

 

 

0500000

ZBOŻA

 

 

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0500010

Jęczmień

0,1

0,2 (+)

 

 

0500020

Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome

0,1

0,01  (*1)

 

 

0500030

Kukurydza

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0500040

Proso zwyczajne

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0500050

Owies zwyczajny

0,1

0,01  (*1)

 

 

0500060

Ryż siewny

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0500070

Żyto zwyczajne

0,04

0,1 (+)

 

 

0500080

Sorgo japońskie

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0500090

Pszenica zwyczajna

0,04 (+)

0,1 (+)

 

 

0500990

Pozostałe (2)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0600000

HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1  (*1)

0610000

Herbaty

 

 

 

 

0620000

Ziarna kawy

 

 

 

 

0630000

Napary ziołowe z

 

 

 

 

0631000

a)

kwiatów

 

 

 

 

0631010

Rumian szlachetny/Rumianek rzymski

 

 

 

 

0631020

Ketmia szczawiowa

 

 

 

 

0631030

Róża

 

 

 

 

0631040

Jaśmin

 

 

 

 

0631050

Lipa

 

 

 

 

0631990

Pozostałe (2)

 

 

 

 

0632000

b)

liści i ziół

 

 

 

 

0632010

Truskawka

 

 

 

 

0632020

Aspalat prosty

 

 

 

 

0632030

Ostrokrzew paragwajski

 

 

 

 

0632990

Pozostałe (2)

 

 

 

 

0633000

c)

korzeni

 

 

 

 

0633010

Kozłek lekarski

 

 

 

 

0633020

Żeń-szeń

 

 

 

 

0633990

Pozostałe (2)

 

 

 

 

0639000

d)

wszelkich pozostałych części rośliny

 

 

 

 

0640000

Ziarna kakaowe

 

 

 

 

0650000

Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański

 

 

 

 

0700000

CHMIEL

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1  (*1)

0800000

PRZYPRAWY

 

 

 

 

0810000

Przyprawy nasienne

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1  (*1)

0810010

Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż

 

 

 

 

0810020

Kminek czarny/Czarny kmin

 

 

 

 

0810030

Seler

 

 

 

 

0810040

Kolendra siewna

 

 

 

 

0810050

Kmin rzymski

 

 

 

 

0810060

Koper ogrodowy

 

 

 

 

0810070

Koper włoski/Fenkuł włoski

 

 

 

 

0810080

Kozieradka pospolita

 

 

 

 

0810090

Gałka muszkatołowa

 

 

 

 

0810990

Pozostałe (2)

 

 

 

 

0820000

Przyprawy owocowe

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1  (*1)

0820010

Ziele angielskie/pieprz angielski

 

 

 

 

0820020

Pieprz syczuański

 

 

 

 

0820030

Kminek zwyczajny

 

 

 

 

0820040

Kardamon malabarski

 

 

 

 

0820050

Jagody jałowca

 

 

 

 

0820060

Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)

 

 

 

 

0820070

Wanilia

 

 

 

 

0820080

Tamarynd

 

 

 

 

0820990

Pozostałe (2)

 

 

 

 

0830000

Przyprawy korowe

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1  (*1)

0830010

Cynamon

 

 

 

 

0830990

Pozostałe (2)

 

 

 

 

0840000

Przyprawy korzeniowe lub kłączowe

 

 

 

 

0840010

Lukrecja

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1  (*1)

0840020

Imbir lekarski (10)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1  (*1)

0840030

Kurkuma

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1  (*1)

0840040

Chrzan pospolity (11)

 

 

 

 

0840990

Pozostałe (2)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1  (*1)

0850000

Przyprawy pączkowe

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1  (*1)

0850010

Goździki

 

 

 

 

0850020

Kapary

 

 

 

 

0850990

Pozostałe (2)

 

 

 

 

0860000

Przyprawy ze słupków kwiatowych

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1  (*1)

0860010

Szafran

 

 

 

 

0860990

Pozostałe (2)

 

 

 

 

0870000

Przyprawy z osnówki nasiona

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1  (*1)

0870010

Kwiat muszkatołowy

 

 

 

 

0870990

Pozostałe (2)

 

 

 

 

0900000

ROŚLINY CUKRODAJNE

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0900010

Korzenie buraka cukrowego

 

 

 

 

0900020

Trzcina cukrowa

 

 

 

 

0900030

Cykoria podróżnik, korzenie

 

 

 

 

0900990

Pozostałe (2)

 

 

 

 

1000000

PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - ZWIERZĘTA LĄDOWE

 

 

 

 

1010000

Towary z

0,02 (*1)

 

0,01  (*1)

 

1011000

a)

świń

 

 

 

 

1011010

Mięśnie

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

1011020

Tłuszcz

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

1011030

Wątroba

 

0,1 (+)

 

0,015

1011040

Nerka

 

0,1 (+)

 

0,015

1011050

Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

 

0,1 (+)

 

0,015

1011990

Pozostałe (2)

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

1012000

b)

bydła

 

 

 

 

1012010

Mięśnie

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

1012020

Tłuszcz

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

1012030

Wątroba

 

0,1 (+)

 

0,05

1012040

Nerka

 

0,1 (+)

 

0,02

1012050

Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

 

0,1 (+)

 

0,05

1012990

Pozostałe (2)

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

1013000

c)

owiec

 

 

 

0,01  (*1)

1013010

Mięśnie

 

0,05 (*1)

 

 

1013020

Tłuszcz

 

0,05 (*1)

 

 

1013030

Wątroba

 

0,1 (+)

 

 

1013040

Nerka

 

0,1 (+)

 

 

1013050

Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

 

0,1 (+)

 

 

1013990

Pozostałe (2)

 

0,05 (*1)

 

 

1014000

d)

kóz

 

 

 

0,01  (*1)

1014010

Mięśnie

 

0,05 (*1)

 

 

1014020

Tłuszcz

 

0,05 (*1)

 

 

1014030

Wątroba

 

0,1 (+)

 

 

1014040

Nerka

 

0,1 (+)

 

 

1014050

Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

 

0,1 (+)

 

 

1014990

Pozostałe (2)

 

0,05 (*1)

 

 

1015000

e)

koniowatych

 

 

 

 

1015010

Mięśnie

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

1015020

Tłuszcz

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

1015030

Wątroba

 

0,1 (+)

 

0,05

1015040

Nerka

 

0,1 (+)

 

0,02

1015050

Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

 

0,1 (+)

 

0,05

1015990

Pozostałe (2)

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

1016000

f)

drobiu

 

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

1016010

Mięśnie

 

 

 

 

1016020

Tłuszcz

 

 

 

 

1016030

Wątroba

 

 

 

 

1016040

Nerka

 

 

 

 

1016050

Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

 

 

 

 

1016990

Pozostałe (2)

 

 

 

 

1017000

g)

pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych

 

 

 

0,01  (*1)

1017010

Mięśnie

 

0,05 (*1)

 

 

1017020

Tłuszcz

 

0,05 (*1)

 

 

1017030

Wątroba

 

0,1 (+)

 

 

1017040

Nerka

 

0,1 (+)

 

 

1017050

Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

 

0,1 (+)

 

 

1017990

Pozostałe (2)

 

0,05 (*1)

 

 

1020000

Mleko

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1020010

Bydło

 

 

 

 

1020020

Owce

 

 

 

 

1020030

Kozy

 

 

 

 

1020040

Konie

 

 

 

 

1020990

Pozostałe (2)

 

 

 

 

1030000

Jaja ptasie

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

1030010

Kury

 

 

 

 

1030020

Kaczki

 

 

 

 

1030030

Gęsi

 

 

 

 

1030040

Przepiórki

 

 

 

 

1030990

Pozostałe (2)

 

 

 

 

1040000

Miód i pozostałe produkty pszczele (7)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

1050000

Płazy i gady

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

1060000

Bezkręgowe zwierzęta lądowe

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

1070000

Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe

0,02 (*1)

0,05 (*1)

0,01  (*1)

0,01 (*1)

1100000

PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO – RYBY, PRODUKTY RYBNE I POZOSTAŁE MORSKIE I SŁODKOWODNE PRODUKTY SPOŻYWCZE (8)

 

 

 

 

1200000

PRODUKTY LUB CZĘŚCI PRODUKTÓW UŻYWANE WYŁĄCZNIE DO PRODUKCJI PASZ (8)

 

 

 

 

1300000

PRZETWORZONE PRODUKTY SPOŻYWCZE (9)

 

 

 

 

(F)

=

Rozpuszczalny w tłuszczach

Cyflufenamid (suma cyflufenamidu (izomer Z) i jego izomeru E, wyrażona jako cyflufenamid) (A) (R)

(A) Laboratoria referencyjne UE stwierdziły, że wzorce odniesienia dla izomeru E oraz dla metabolitu 149-F1 są niedostępne na rynku. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni dostępność na rynku wzorców odniesienia, o których mowa w zdaniu pierwszym, do dnia 17 września 2020 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

(R)

=

Definicja pozostałości różni się dla następujących kombinacji pestycydu-numeru kodu:

Cyflufenamid – kod 1000000 oprócz 1040000 : suma cyflufenamidu (izomeru Z), jego izomeru E i metabolitu 149-F1, wyrażona jako cyflufenamid

(+)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań żywieniowych w odniesieniu do drobiu są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 17 września 2021 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0500090

Pszenica zwyczajna

Fenbukonazol (suma składowych enancjomerów)

(+)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metabolitów pochodnych triazolu (TDM) są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 17 września 2021 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0110010

Grejpfruty

0110020

Pomarańcze

0110030

Cytryny

0110040

Limy/limonki

0110050

Mandarynki

0120010

Migdały

0120020

Orzechy brazylijskie

0120030

Orzechy nerkowca

0120040

Kasztany jadalne

0120050

Orzechy kokosowe

0120060

Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej

0120070

Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej

0120080

Orzechy pekan

0120090

Orzeszki piniowe

0120100

Orzeszki pistacjowe

0120110

Orzechy włoskie

0130010

Jabłka

0130020

Gruszki

0130030

Pigwy

0130040

Owoce nieszpułki zwyczajnej

0130050

Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego

(+)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości, w tym dane dotyczące metabolitów pochodnych triazolu (TDM), są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 17 września 2021 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0140010

Morele

(+)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metabolitów pochodnych triazolu (TDM) są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 17 września 2021 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0140020

Czereśnie

(+)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości, w tym dane dotyczące metabolitów pochodnych triazolu (TDM), są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 17 września 2021 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0140030

Brzoskwinie

0140040

Śliwki

(+)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metabolitów pochodnych triazolu (TDM) są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 17 września 2021 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0151010

Winogrona stołowe

0151020

Winogrona do produkcji wina

0154010

Borówki amerykańskie

0154020

Żurawiny

0163020

Banany

0231020

Papryka roczna

(+)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości, w tym dane dotyczące metabolitów pochodnych triazolu (TDM), są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 17 września 2021 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0232010

Ogórki

0232020

Korniszony

0232030

Cukinie

0233010

Melony

0233020

Dynie olbrzymie

0233030

Arbuzy

(+)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metabolitów pochodnych triazolu (TDM) są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 17 września 2021 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0401020

Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe

0401050

Ziarna słonecznika

0401060

Ziarna rzepaku

0500010

Jęczmień

0500070

Żyto zwyczajne

0500090

Pszenica zwyczajna

1011030

Wątroba

1011040

Nerka

1011050

Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

1012030

Wątroba

1012040

Nerka

1012050

Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

1013030

Wątroba

1013040

Nerka

1013050

Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

1014030

Wątroba

1014040

Nerka

1014050

Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

1015030

Wątroba

1015040

Nerka

1015050

Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

1017030

Wątroba

1017040

Nerka

1017050

Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

Tembotrion (suma tembotrionu macierzystego (AE 0172747) i jego metabolitu M5 (4,6-dihydroksy-tembotrionu), wyrażona jako tembotrion) (R)

(R)

=

Definicja pozostałości różni się dla następujących kombinacji pestycydu-numeru kodu:

Tembotrion - kod 1000000 z wyjątkiem 1040000 : metabolit M5 (dihydroksy-tembotrion)

(+)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 17 września 2021 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0234000

d)

kukurydza cukrowa

2)

w części A załącznika III skreśla się kolumny dotyczące cyflufenamidu, fenbukonazolu, fluchinkonazolu i tembotrionu.


(*1)  Granica oznaczalności

(1)  Pełny wykaz produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, do których stosują się NDP, można znaleźć w załączniku I.


Top