EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1379

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1379 z dnia 28 sierpnia 2019 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz rowerów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej rozszerzone na przywóz rowerów wysyłanych z Indonezji, z Malezji, ze Sri Lanki, z Tunezji, z Kambodży, z Pakistanu i z Filipin, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z tych państw, w następstwie przeglądu wygaśnięcia na podstawie art. 11 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/1036

C/2019/6171

OJ L 225, 29.8.2019, p. 1–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 18/01/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1379/oj

29.8.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 225/1


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/1379

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz rowerów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej rozszerzone na przywóz rowerów wysyłanych z Indonezji, z Malezji, ze Sri Lanki, z Tunezji, z Kambodży, z Pakistanu i z Filipin, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z tych państw, w następstwie przeglądu wygaśnięcia na podstawie art. 11 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/1036

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 11 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

1.   PROCEDURA

1.1.   Obowiązujące środki

(1)

Rozporządzeniem (EWG) nr 2474/93 (2) („pierwotne dochodzenie”) Rada nałożyła ostateczne cło antydumpingowe w wysokości 30,6 % na przywóz rowerów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej („ChRL” lub „państwo, którego dotyczy postępowanie”). W następstwie dochodzenia w sprawie obejścia środków wspomniane cło zostało rozszerzone rozporządzeniem Rady (WE) nr 71/97 (3) na przywóz niektórych części rowerowych pochodzących z ChRL. Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 88/97 (4) wprowadzono „system zwolnień” dotyczący niektórych części rowerowych. Od tego czasu przeprowadzono szereg dochodzeń, zmieniając pierwotne środki.

(2)

Obecnie obowiązującymi środkami są ostateczne cła antydumpingowe nałożone rozporządzeniem Rady (UE) nr 502/2013 (5). Obecnie obowiązujące cła antydumpingowe („obowiązujące środki”) wynoszą od 0 % do 48,5 %. Dochodzenie, które doprowadziło do nałożenia obowiązujących środków, zwane jest dalej „poprzednim dochodzeniem przeglądowym”.

(3)

Rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 501/2013 (6) Rada rozszerzyła również zakres środków dotyczących przywozu rowerów pochodzących z ChRL na przywóz rowerów wysyłanych z Indonezji, z Malezji, ze Sri Lanki i z Tunezji, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Indonezji, z Malezji, ze Sri Lanki i z Tunezji. W toku tego dochodzenia udzielono kilku zwolnień faktycznym producentom eksportującym w tych państwach.

(4)

Rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2015/776 (7) Komisja rozszerzyła środki dotyczące przywozu rowerów pochodzących z ChRL na przywóz rowerów wysyłanych z Kambodży, Pakistanu i Filipin, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Kambodży, Pakistanu i Filipin. W toku tego dochodzenia udzielono kilku zwolnień faktycznym producentom eksportującym w tych państwach.

(5)

Dnia 14 grudnia 2017 r. (8) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej potwierdził wyrok Sądu Unii Europejskiej, w którym stwierdzono nieważność rozporządzenia nakładającego środki antydumpingowe w odniesieniu do wnioskodawcy, jakim było przedsiębiorstwo Giant Co. Ltd. Z tego względu przedsiębiorstwo Giant Co. Ltd. znajduje się poza zakresem stosowania środków i nie było objęte zakresem przedmiotowego dochodzenia.

(6)

Rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2018/49 (9) Komisja zmieniła środki dotyczące przywozu rowerów pochodzących z ChRL w następstwie przeglądu pod kątem nowego eksportera zgodnie z art. 11 ust. 4 oraz 13 ust. 4 rozporządzenia podstawowego.

1.2.   Wszczęcie przeglądu wygaśnięcia

(7)

W następstwie opublikowania zawiadomienia o zbliżającym się wygaśnięciu obowiązujących ostatecznych środków antydumpingowych (10) Europejskie Stowarzyszenie Producentów Rowerów („EMBA” lub „wnioskodawca”) złożyło wniosek o wszczęcie przeglądu wygaśnięcia tych środków zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego. Wniosek złożono dnia 5 marca 2018 r. Wnioskodawca występuje w imieniu unijnych producentów rowerów reprezentujących ponad 45 % całkowitej produkcji unijnej rowerów. W uzasadnieniu wniosku podano, że w związku z wygaśnięciem środków istnieje prawdopodobieństwo kontynuacji lub ponownego wystąpienia dumpingu i szkody dla przemysłu Unii.

(8)

W dniu 4 czerwca 2018 r. Komisja ogłosiła w zawiadomieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (11) („zawiadomienie o wszczęciu”) wszczęcie przeglądu wygaśnięcia środków antydumpingowych mających zastosowanie do przywozu rowerów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej na podstawie art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego.

1.3.   Dochodzenie

1.3.1.   Okres objęty dochodzeniem przeglądowym i okres badany

(9)

Dochodzeniem dotyczącym prawdopodobieństwa kontynuacji lub ponownego wystąpienia dumpingu objęto okres od dnia 1 kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r. („okres objęty dochodzeniem przeglądowym” lub „ODP”). Badanie tendencji mających znaczenie dla oceny prawdopodobieństwa kontynuacji lub ponownego wystąpienia szkody obejmowało okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do końca okresu objętego dochodzeniem przeglądowym („okres badany”).

1.3.2.   Zainteresowane strony

(10)

W zawiadomieniu o wszczęciu Komisja wezwała wszystkie zainteresowane strony do udziału w dochodzeniu. Ponadto Komisja oficjalnie powiadomiła o wszczęciu przeglądu wygaśnięcia następujące strony: wnioskodawcę, znanych producentów unijnych i ich odpowiednie stowarzyszenia, znanych producentów eksportujących w ChRL, znanych importerów niepowiązanych w Unii, dostawców części i stowarzyszenie użytkowników w Unii, o których wiadomo, że są zainteresowani, oraz władze ChRL.

(11)

Wszystkie zainteresowane strony wezwano do przedstawienia swoich opinii i informacji oraz do dostarczenia dowodów potwierdzających zgłaszane fakty w terminach określonych w zawiadomieniu o wszczęciu. Zainteresowane strony miały również możliwość złożenia pisemnego wniosku o przesłuchanie przez służby Komisji prowadzące dochodzenie lub rzecznika praw stron w postępowaniach w sprawie handlu.

1.3.3.   Kontrola wyrywkowa

(12)

W zawiadomieniu o wszczęciu Komisja oznajmiła, że może dokonać kontroli wyrywkowej zainteresowanych stron zgodnie z art. 17 rozporządzenia podstawowego.

1.3.3.1.   Kontrola wyrywkowa producentów unijnych

(13)

W zawiadomieniu o wszczęciu Komisja stwierdziła, że wstępnie dokonała doboru próby producentów unijnych zgodnie z art. 17 ust. 1 rozporządzenia podstawowego. Przed wszczęciem przeglądu ponad 70 producentów unijnych dostarczyło informacje wymagane do doboru próby i wyraziło gotowość do współpracy z Komisją. Na tej podstawie Komisja dokonała tymczasowego doboru próby obejmującej trzech producentów, których uznano za reprezentatywnych dla przemysłu Unii pod względem wielkości sprzedaży i produkcji produktu podobnego w Unii. W okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. producenci unijni objęci próbą reprezentowali 22 % szacowanej całkowitej produkcji przemysłu Unii oraz 21 % całkowitej wielkości sprzedaży przemysłu Unii na rzecz klientów niepowiązanych w Unii. Komisja wezwała zainteresowane strony do przedstawienia uwag na temat wstępnie dobranej próby. Nie otrzymano żadnych uwag.

(14)

Po wszczęciu postępowania okazało się, iż wielu producentów unijnych zlecało podwykonawstwo części lub całości procesu produkcyjnego przedsiębiorstwom zewnętrznym działającym na podstawie umów o produkcję na zlecenie („podwykonawcy”). Z tego powodu Komisja zwróciła się do dziesięciu największych producentów unijnych o dodatkowe informacje dotyczące ich modeli biznesowych i wielkości produkcji. W świetle nowych informacji otrzymanych przez Komisję podjęła ona decyzję o uwzględnieniu w próbie dodatkowych dwóch producentów unijnych, aby obejmowała ona różne modele biznesowe obowiązujące w UE. Ostateczna próba objęła 27 % szacunkowej całkowitej wielkości produkcji oraz 26 % szacunkowej całkowitej wielkości sprzedaży na rzecz klientów niepowiązanych w Unii w 2017 r. Nie otrzymano żadnych dalszych uwag. Próbę uznano za reprezentatywną dla przemysłu Unii.

1.3.3.2.   Kontrola wyrywkowa importerów niepowiązanych

(15)

Aby umożliwić Komisji podjęcie decyzji co do konieczności przeprowadzenia kontroli wyrywkowej i, jeżeli konieczność taka zostanie stwierdzona, aby umożliwić dobór próby, wszystkich importerów niepowiązanych wezwano do udziału w niniejszym dochodzeniu. Wezwano ich do zgłoszenia się do Komisji przez dostarczenie informacji na temat ich przedsiębiorstw wymienionych w załączniku II do zawiadomienia o wszczęciu.

(16)

Ponadto na początkowym etapie Komisja skontaktowała się z 75 importerami wskazanymi we wniosku o dokonanie przeglądu i poprosiła ich o opisanie ich działalności oraz o wypełnienie załącznika II do zawiadomienia o wszczęciu przeglądu. Nie zgłosił się żaden z nich.

1.3.3.3.   Kontrola wyrywkowa producentów w ChRL

(17)

Aby zdecydować, czy kontrola wyrywkowa jest konieczna, a jeżeli tak, aby dokonać doboru próby, Komisja wezwała wszystkich znanych producentów produktu objętego przeglądem w ChRL do udzielenia informacji określonych w zawiadomieniu o wszczęciu. Ponadto Komisja zwróciła się do Misji Chińskiej Republiki Ludowej w Unii Europejskiej o wskazanie innych producentów, którzy ewentualnie byliby zainteresowani udziałem w dochodzeniu, lub skontaktowanie się z nimi.

(18)

Po wszczęciu postępowania zgłosiło się sześciu producentów eksportujących/producentów, spośród których jeden wycofał się następnie ze współpracy. W okresie objętym dochodzeniem przeglądowym tylko dwóch z pozostałych pięciu współpracujących producentów eksportujących/producentów wywoziło rowery do Unii.

(19)

Zgodnie z art. 17 ust. 1 rozporządzenia podstawowego Komisja dobrała reprezentatywną próbę składającą się z trzech grup producentów eksportujących/producentów na podstawie największej zadeklarowanej wielkości wywozu – zarówno do UE, jak do i państw trzecich – oraz produkcji produktów objętych przeglądem w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym.

(20)

Ustalono, że trzy objęte próbą grupy chińskich producentów eksportujących/producentów reprezentowały około 89 % łącznej zadeklarowanej produkcji i sprzedaży pięciu współpracujących przedsiębiorstw/grup przedsiębiorstw. W ujęciu ogólnym w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym sprzedaż tych trzech grup objętych próbą stanowiła 18 % sprzedaży rowerów z ChRL do UE, a ich produkcja stanowiła 1 % produkcji rowerów w ChRL.

(21)

Stronom zapewniono możliwość zgłaszania uwag dotyczących zaproponowanej próby. Komisja otrzymała uwagi tylko od wnioskodawcy. Po pierwsze, wnioskodawca stwierdził, że producenci, którzy się zgłosili, nie są chińskimi producentami rowerów, ponieważ są związani z przedsiębiorstwami tajwańskimi. Po drugie, wnioskodawca argumentował, że przedsiębiorstwa objęte próbą oraz przedsiębiorstwa, które się zgłosiły, nie są typowymi chińskimi producentami rowerów, ponieważ nie mają siedziby w trzech głównych ośrodkach chińskiego przemysłu rowerowego. Po trzecie, wnioskodawca argumentował, że przedsiębiorstwa objęte próbą oraz przedsiębiorstwa, które się zgłosiły, nie produkują najprostszych modeli rowerów. Po czwarte, wnioskodawca twierdził, że dwa spośród przedsiębiorstw objętych próbą podlegają cłu antydumpingowemu ad valorem na poziomie zero procent.

(22)

Komisja zauważyła, iż wnioskodawca nie przedstawił żadnych dowodów potwierdzających, że posiadanie siedziby w innym miejscu wpłynęłoby na typy lub koszty produkcji, ani że wybrane przedsiębiorstwa nie produkują najprostszych modeli rowerów. Ponadto Komisji udało się ustalić, że producenci eksportujący objęci próbą produkowali również najprostsze modele rowerów.

(23)

Co więcej, podczas dobierania próby Komisja była związana przepisami art. 17 rozporządzenia podstawowego, zgodnie z którymi należy dobrać reprezentatywną próbę spośród przedsiębiorstw, które się zgłosiły. Komisja wyjaśniła, iż w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym wszystkie przedsiębiorstwa objęte próbą spośród tych współpracujących przedsiębiorstw produkowały rowery w ChRL – niezależnie od własności przedsiębiorstwa, siedziby oraz zakresu produktów.

(24)

Odrzucono zatem zarzuty podnoszone przez EBMA.

1.3.3.4.   Kwestionariusze i wizyty weryfikacyjne

(25)

Komisja wysłała kwestionariusze do pięciu producentów unijnych objętych próbą, trzech producentów eksportujących objętych próbą, wnioskodawcy oraz rządu Chin („rząd ChRL”). Odpowiedzi na pytanie zawarte w kwestionariuszu otrzymano od pięciu producentów unijnych objętych próbą – wraz z dziesięcioma podwykonawcami – trzech producentów eksportujących objętych próbą oraz wnioskodawcy.

(26)

Komisja zweryfikowała wszelkie informacje, które uznała za niezbędne do ustalenia prawdopodobieństwa kontynuacji lub ponownego wystąpienia dumpingu i szkody oraz do określenia interesu Unii. Wizyty weryfikacyjne odbyły się na terenie następujących zainteresowanych stron:

a)

producenci unijni:

Denver Bike, Włochy

Maxcom EOOD, Bułgaria

MFC (Manufacture Française du Cycle), Francja

RGVS Ibérica Lda, grupa Decathlon, Portugalia

Sprick Rowery Spółka z o.o., Polska

b)

unijni podwykonawcy

A. J. Maias SA, Portugalia

All Bike's SRL, Włochy

Andos Bike SRL, Włochy

G.L. Cicli Di Giraudo Lorena, Włochy

RTE SA, Portugalia

c)

producenci eksportujący i powiązane z nimi przedsiębiorstwa:

Ideal Bike Co., Ltd., Dongguan (ChRL)

Advanced Sports International-China Ltd., Dongguan (ChRL)

Econotrade Co. Ltd., Taizhong (Tajwan)

Top Sport International Co. Ltd., Taizhong (Tajwan)

Ideal Bike Corporation Co., Ltd., Taizhong (Tajwan)

Oyama Bicycles Co., Ltd., Taicang (ChRL)

Universal Cycle Corporation Co., Ltd., Kanton (ChRL)

Universal Cycle Corporation (oddział w Tajwanie), Tajpej (Tajwan).

1.3.4.   Procedura określania wartości normalnej na mocy art. 2 ust. 6a rozporządzenia podstawowego

(27)

W świetle wystarczających dowodów dostępnych w momencie wszczęcia dochodzenia, które wykazują istnienie znaczących zakłóceń w rozumieniu art. 2 ust. 6a lit. b) rozporządzenia podstawowego, Komisja uznała za właściwe wszczęcie dochodzenia na podstawie art. 2 ust. 6a rozporządzenia podstawowego.

(28)

W związku z tym, w celu zebrania danych niezbędnych do ewentualnego zastosowania art. 2 ust. 6a rozporządzenia podstawowego, w zawiadomieniu o wszczęciu Komisja zwróciła się do wszystkich producentów w państwie, którego dotyczy postępowanie, o dostarczenie informacji wymaganych w załączniku III do zawiadomienia o wszczęciu w odniesieniu do materiałów stosowanych do produkcji produktu objętego przeglądem. Tych samych sześciu producentów eksportujących/producentów, którzy przesłali odpowiedzi w ramach kontroli wyrywkowej, przedstawiło również informacje wymagane w załączniku III.

(29)

W celu uzyskania informacji niezbędnych na potrzeby dochodzenia w odniesieniu do domniemanych znaczących zakłóceń w rozumieniu art. 2 ust. 6a lit. b) rozporządzenia podstawowego Komisja przesłała kwestionariusz również do rządu ChRL. Rząd ChRL nie udzielił odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu.

(30)

W zawiadomieniu o wszczęciu Komisja wezwała również wszystkie zainteresowane strony do przedstawienia swoich opinii i informacji oraz do dostarczenia dowodów potwierdzających stosowność zastosowania art. 2 ust. 6a rozporządzenia podstawowego w terminie 37 dni od daty opublikowania tego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Nie otrzymano żadnych wniosków ani dodatkowych dowodów w tym zakresie.

(31)

W zawiadomieniu o wszczęciu Komisja wskazała również, że w świetle dostępnych dowodów może zaistnieć potrzeba wyboru odpowiedniego reprezentatywnego kraju zgodnie z art. 2 ust. 6a lit. a) rozporządzenia podstawowego w celu ustalenia wartości normalnej na podstawie niezniekształconych cen lub wartości odniesienia.

(32)

W dniu 4 lipca 2018 r. Komisja opublikowała pierwszą notę do akt („pierwsza nota dotycząca czynników produkcji”), w której zwróciła się o opinię zainteresowanych stron na temat odpowiednich źródeł, z których Komisja może skorzystać w celu określenia wartości normalnej, zgodnie z art. 2 ust. 6a lit. e) akapit drugi rozporządzenia podstawowego. W nocie tej Komisja przedstawiła wykaz wszystkich czynników produkcji, takich jak materiały, energia i siła robocza, wykorzystywanych przez producentów eksportujących w produkcji produktu objętego przeglądem. Ponadto w oparciu o kryteria wyboru niezniekształconych cen lub wartości odniesienia Komisja zidentyfikowała sześć potencjalnych reprezentatywnych krajów: Brazylię, Meksyk, Rosję, Serbię, Tajlandię i Turcję.

(33)

Komisja dała wszystkim zainteresowanym stronom możliwość przedstawienia uwag. Komisja otrzymała uwagi od jednego producenta eksportującego oraz jednego producenta unijnego, a także od wnioskodawcy, natomiast władze państwa, którego dotyczy postępowanie, nie przekazały żadnych uwag.

(34)

Komisja odniosła się do otrzymanych uwag w sprawie pierwszej noty dotyczącej czynników produkcji w drugiej nocie z dnia 9 sierpnia 2018 r. („druga nota dotycząca czynników produkcji”). Komisja ustaliła również wykaz czynników produkcji i stwierdziła, że na tym etapie Serbia jest najbardziej odpowiednim reprezentatywnym krajem na podstawie art. 2 ust. 6a lit. a) tiret pierwsze rozporządzenia podstawowego. Komisja zwróciła się do zainteresowanych stron o przedstawienie uwag. Komisja nie otrzymała żadnych uwag.

1.3.5.   Dalsze postępowanie

(35)

W dniu 7 czerwca 2019 r. Komisja ujawniła istotne fakty i ustalenia, na podstawie których podjęła zamiar nałożenia ceł antydumpingowych („ostateczne ujawnienie”). Wszystkim stronom wyznaczono okres, w którym mogły zgłaszać uwagi dotyczące ujawnionych ustaleń.

(36)

Komisja otrzymała uwagi od wnioskodawcy i od Chińskiej Izby Handlowej ds. Przywozu i Wywozu Maszyn i Produktów Elektronicznych („CCCME”).

2.   PRODUKT OBJĘTY PRZEGLĄDEM I PRODUKT PODOBNY

2.1.   Produkt objęty przeglądem

(37)

Produktem objętym niniejszym przeglądem są rowery dwukołowe i pozostałe rowery (w tym trzykołowe wózki-rowery dostawcze, ale z wyłączeniem rowerów jednokołowych), bezsilnikowe, objęte kodami CN 8712 00 30 i ex 8712 00 70 (kody TARIC 8712007091, 8712007092 i 8712007099) („produkt objęty przeglądem” lub „rowery”).

(38)

Komisja zauważyła, że od czasu poprzedniego dochodzenia przeglądowego w sektorze nastąpiły zmiany. Miał miejsce znaczący rozwój technologiczny, przede wszystkim w odniesieniu do wykorzystywanych surowców. Ponadto doszło do znaczących zmian na rynku, a określone kategorie rowerów zyskały na popularności i zdobyły znaczne udziały w rynku. Aby odzwierciedlić te zmiany, Komisja podjęła decyzję o dostosowaniu kategorii rowerów zastosowanych w poprzednim dochodzeniu przeglądowym. O decyzji tej poinformowano wszystkie zainteresowane strony i wezwano je do przedstawienia uwag. Nie otrzymano żadnych uwag.

(39)

Dokonano zatem klasyfikacji rowerów, dzieląc je na następujące główne rodzaje:

kod (A): ATB (rowery uniwersalne, w tym rowery górskie, powyżej 24″)

kod (F): składane

kod (J): rowery młodzieżowe (BMX) i dziecięce (24″ i poniżej)

kod (R): rowery szosowe/wyścigowe (powyżej 24″)

kod (T): rowery wycieczkowe/miejskie/hybrydowe/turystyczne (powyżej 24″)

kod (O): inne (na przykład dostawcze, transportowe, trzykołowe).

(40)

Wszystkie wymienione powyżej rodzaje rowerów posiadają te same podstawowe właściwości fizyczne i techniczne. Ponadto są one sprzedawane na rynku Unii z wykorzystaniem podobnych kanałów dystrybucji, takich jak sprzedawcy detaliczni, sieci sklepów sportowych, dystrybutorzy masowi oraz niezależni sprzedawcy rowerów. Ponieważ zasadnicze zastosowanie i wykorzystywanie rowerów są identyczne, niektóre modele należące do różnych kategorii mogą być zatem wymienne i mogą ze sobą konkurować.

(41)

Na tej podstawie stwierdzono, że wszystkie rodzaje rowerów tworzą jeden produkt.

2.2.   Produkt podobny

(42)

W toku przedmiotowego przeglądu wygaśnięcia potwierdzono, iż rowery wytwarzane i sprzedawane na rynkach krajowych w ChRL i w Serbii będącej reprezentatywnym krajem oraz produkty wytwarzane i sprzedawane w Unii przez producentów unijnych mają te same podstawowe parametry fizyczne i techniczne oraz końcowe przeznaczenia. Uznaje się je za identyczne produkty, podobne pod każdym względem, w rozumieniu art. 1 ust. 4 rozporządzenia podstawowego.

3.   PRAWDOPODOBIEŃSTWO KONTYNUACJI LUB PONOWNEGO WYSTĄPIENIA DUMPINGU

3.1.   Uwagi wstępne

(43)

Zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego Komisja zbadała, czy istnieje prawdopodobieństwo, że wygaśnięcie obowiązujących środków doprowadzi do kontynuacji lub ponownego wystąpienia dumpingu z ChRL.

3.2.   Współpraca z ChRL

(44)

Odpowiedzi na formularz kontroli wyrywkowej przedstawiło sześć przedsiębiorstw/grup przedsiębiorstw; jedno z tych przedsiębiorstw/jedna z tych grup przedsiębiorstw wycofały się następnie ze współpracy. W okresie objętym dochodzeniem przeglądowym łączna zadeklarowana wielkość wywozu rowerów do Unii przez pięć współpracujących przedsiębiorstw wynosiła [120 000–150 000] sztuk, co stanowiło 18 % łącznej wielkości przywozu z ChRL produktu objętego przeglądem odnotowanego przez Eurostat w tym samym okresie. Łączne zadeklarowane moce produkcyjne współpracujących przedsiębiorstw/grup przedsiębiorstw wynosiły około 1 mln sztuk, co reprezentuje około 1 % łącznych szacowanych chińskich mocy produkcyjnych (117 mln sztuk).

(45)

Ze względu na niski poziom współpracy Komisja zastosowała art. 18 oraz oparła swoje ustalenia na dostępnych faktach dotyczących chińskiego rynku rowerów, w tym dotyczących produkcji, mocy produkcyjnych oraz wolnych mocy produkcyjnych.

(46)

Ponadto Ideal Group, jedna z grup objętych próbą, nie przekazała Komisji informacji dotyczących swoich cen sprzedaży w odniesieniu do sprzedaży za pośrednictwem powiązanego podmiotu gospodarczego na rzecz pierwszego niezależnego klienta – zarówno w przypadku sprzedaży do Unii, jak i sprzedaży do pozostałych części świata. W związku z tym Komisja zastosowała art. 18 rozporządzenia podstawowego i wykorzystała najlepsze dostępne fakty w odniesieniu do tej części sprzedaży eksportowej tej grupy.

3.3.   Kontynuacja przywozu dumpingowego w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym

(47)

W odniesieniu do okresu objętego dochodzeniem przeglądowym dane statystyczne Eurostatu wskazują, iż z ChRL przywieziono do Unii 747 313 rowerów, co stanowiło około 4 % całkowitej konsumpcji w Unii. W związku z tym Komisja stwierdziła, że faktyczny przywóz w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym był wystarczająco reprezentatywny, aby zbadać, czy dumping występował nadal w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym.

3.3.1.   Wartość normalna

(48)

Zgodnie z art. 2 ust. 1 rozporządzenia podstawowego „podstawą obliczenia wartości normalnej są zwykle ceny uiszczone lub należne w zwykłym obrocie handlowym przez niezależnych nabywców w kraju wywozu”.

(49)

Jednak zgodnie z art. 2 ust. 6a lit. a) rozporządzenia podstawowego „w przypadku stwierdzenia […], że ze względu na istnienie w kraju wywozu znaczących zakłóceń w rozumieniu lit. b) nie jest właściwe stosowanie cen i kosztów krajowych w tym kraju, wartość normalną konstruuje się wyłącznie na podstawie kosztów produkcji i sprzedaży odzwierciedlających niezniekształcone ceny lub wartości odniesienia” oraz skonstruowana wartość normalna „obejmuje niezniekształconą i odpowiednią kwotę kosztów administracyjnych, kosztów sprzedaży i kosztów ogólnych oraz zyski”. Jak dokładniej wyjaśniono poniżej, w obecnym dochodzeniu Komisja stwierdziła, że w oparciu o dostępne dowody oraz ze względu na brak współpracy ze strony rządu ChRL i brak jakichkolwiek zarzutów ze strony producentów eksportujących zastosowanie art. 2 ust. 6a rozporządzenia podstawowego było właściwe.

3.3.2.   Istnienie znaczących zakłóceń

3.3.2.1.   Wprowadzenie

(50)

Zgodnie z art. 2 ust. 6a lit. b) rozporządzenia podstawowego „znaczące zakłócenia to te zakłócenia, które występują wówczas, gdy podane ceny lub koszty, w tym koszty surowców i energii, nie wynikają z działania sił rynkowych, ponieważ wywiera na nie wpływ istotna interwencja rządowa. Przy ocenie istnienia znaczących zakłóceń uwzględnia się m.in. potencjalny wpływ jednego z następujących elementów lub kilku z nich:

rynek jest w znacznej mierze obsługiwany przez przedsiębiorstwa będące własnością władz kraju wywozu lub będące pod kontrolą lub politycznym nadzorem tych władz lub też działające zgodnie ze wskazówkami tych władz,

obecność przedstawicieli państwa w przedsiębiorstwach umożliwia ingerowanie w ceny lub koszty,

polityka publiczna lub działania publiczne, które faworyzują dostawców krajowych lub w inny sposób wpływają na działanie sił rynkowych,

brak, dyskryminujące stosowanie bądź niedostateczne egzekwowanie przepisów dotyczących upadłości, prawa spółek czy prawa rzeczowego,

zniekształcone koszty wynagrodzeń,

dostęp do finansowania uzyskuje się dzięki instytucjom, które wdrażają cele polityki publicznej lub w inny sposób nie działają niezależnie od państwa”.

(51)

Zgodnie z art. 2 ust. 6a lit. b) rozporządzenia podstawowego przy ocenie istnienia znaczących zakłóceń w rozumieniu art. 2 ust. 6a lit. a) bierze się pod uwagę m.in. niewyczerpujący wykaz elementów wymienionych w tym pierwszym przepisie. Zgodnie z art. 2 ust. 6a lit. b) rozporządzenia podstawowego przy ocenie istnienia znaczących zakłóceń uwzględnia się potencjalny wpływ jednego ze wspomnianych powyżej elementów lub większej ich liczby na ceny i koszty produktu objętego przeglądem w kraju wywozu. Ponieważ wspomniany wykaz nie ma charakteru kumulatywnego, nie wszystkie wymienione w nim elementy muszą zostać wzięte pod uwagę, aby stwierdzić istnienie znaczących zakłóceń. Ponadto te same okoliczności faktyczne mogą posłużyć do wykazania istnienia jednego elementu z wykazu lub większej ich liczby. Jakikolwiek wniosek dotyczący znaczących zakłóceń w rozumieniu art. 2 ust. 6a lit. a) musi jednak zostać wyciągnięty na podstawie wszystkich dostępnych dowodów. Ogólna ocena istnienia zakłóceń może również uwzględniać ogólny kontekst i sytuację w kraju wywozu, w szczególności w przypadku, gdy system gospodarczy i administracyjny kraju wywozu jest fundamentalnie skonstruowany w sposób, który daje rządowi istotne uprawnienia do interweniowania w mechanizmy rynkowe, co w związku z tym oznacza, że ceny i koszty nie wynikają z działania sił rynkowych.

(52)

Zgodnie z art. 2 ust. 6a lit. c) rozporządzenia podstawowego „jeśli Komisja ma uzasadnione przesłanki świadczące o możliwości istnienia znaczących zakłóceń, o których mowa w lit. b), w jakimś kraju lub w jakimś sektorze w tym kraju, oraz jeśli jest to stosowne dla skutecznego stosowania niniejszego rozporządzenia, Komisja przygotowuje, udostępnia publicznie i regularnie aktualizuje sprawozdanie opisujące okoliczności rynkowe, o których mowa w lit. b), panujące w tym kraju lub sektorze”.

(53)

Zgodnie z tym przepisem Komisja wydała sprawozdanie krajowe dotyczące ChRL („sprawozdanie”) (12). W momencie wszczęcia przeglądu zainteresowane strony zostały wezwane do odrzucenia dowodów zawartych w aktach dochodzenia, przedstawienia uwag w ich sprawie lub ich uzupełnienia. W tym zakresie, a także ze względu na brak współpracy w tej sprawie Komisja oparła się na sprawozdaniu, w którym wykazano istnienie istotnej interwencji rządowej na wielu poziomach gospodarki, w tym konkretne zakłócenia w zakresie kluczowych czynników produkcji (takich jak grunty, energia, kapitał, surowce i siła robocza), a także w określonych sektorach (takich jak przemysł aluminiowy, stalowy i chemiczny). Sprawozdanie to zostało umieszczone w aktach dochodzenia na etapie wszczęcia przeglądu.

(54)

Wniosek zawiera również uzupełniające sprawozdanie informacje potwierdzające zarzuty dotyczące znaczących zakłóceń w rozumieniu art. 2 ust. 6a lit. b), o którym mowa powyżej.

(55)

Po pierwsze, wnioskodawca odnosi się do przepisów zawartych w 13. planie pięcioletnim dotyczącym branży rowerowej i rowerów elektrycznych („13. plan dotyczący branży rowerowej”). Przepisy szczegółowe tego planu przedstawiono w sekcji 5.1 wniosku. Ponadto wnioskodawca odnosi się do istnienia przedsiębiorstw państwowych w branży rowerowej (sekcja 5.2 wniosku) oraz dużej presji wywieranej na mniejszych producentów w zakresie konsolidacji zgodnie z zaleceniami 13. planu dotyczącego branży rowerowej (sekcja 5.2 wniosku).

(56)

Komisja zbadała, czy ze względu na istnienie znaczących zakłóceń w ChRL właściwe było stosowanie cen i kosztów krajowych w rozumieniu art. 2 ust. 6a lit. b) rozporządzenia podstawowego. Komisja uczyniła to na podstawie dowodów dostępnych w aktach sprawy, w tym dowodów zawartych w sprawozdaniu, które opierają się na publicznie dostępnych źródłach, w szczególności na ustawodawstwie chińskim, oficjalnie opublikowanych chińskich dokumentach dotyczących polityki, sprawozdaniach opublikowanych przez organizacje międzynarodowe oraz wynikach badań i artykułach naukowych autorstwa renomowanych badaczy akademickich, które wskazano bezpośrednio w sprawozdaniu. Analiza ta obejmowała badanie istotnych interwencji rządowych w gospodarce Chin ogółem, a także konkretnej sytuacji na rynku w danym sektorze, do którego należy produkt objęty przeglądem.

(57)

Jak wskazano w motywie 29, rząd ChRL nie udzielił żadnej odpowiedzi na pytania zawarte w otrzymanym kwestionariuszu. Producenci eksportujący, którzy udzielili odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszach, nie przedstawili uwag dotyczących istniejących dowodów zawartych w aktach sprawy, w tym sprawozdania, ani też dodatkowych dowodów przedstawionych przez wnioskodawcę, jeżeli chodzi o istnienie znaczących zakłóceń lub zasadność zastosowania art. 2 ust. 6a rozporządzenia podstawowego w przedmiotowej sprawie, ani nie przedstawili dowodów potwierdzających albo obalających takie istniejące dowody.

3.3.2.2.   Znaczące zakłócenia wpływające na ceny i koszty krajowe w ChRL: ogólny kontekst gospodarczy

(58)

Chiński system gospodarczy bazuje na koncepcji „socjalistycznej gospodarki rynkowej”. Koncepcja ta jest zapisana w chińskiej konstytucji i determinuje zarządzanie gospodarką ChRL. Podstawową zasadą jest „socjalistyczna własność publiczna środków produkcji, a mianowicie własność całego narodu i zbiorowa własność ludu pracującego”. Gospodarka państwowa stanowi „wiodącą siłę gospodarki narodowej”, a państwo posiada mandat „do zapewnienia poprawy sytuacji gospodarczej i wzrostu gospodarczego” (13). W związku z tym ogólna struktura chińskiej gospodarki nie tylko pozwala na znaczące interwencje rządowe w gospodarkę, ale wyraźnie sankcjonuje takie interwencje. Pojęcie nadrzędności własności publicznej wobec własności prywatnej przenika cały system prawny i stanowi ogólną zasadę podkreślaną we wszystkich głównych aktach prawnych. Podstawowym przykładem jest chińskie prawo rzeczowe: odnosi się ono do podstawowego etapu socjalizmu i powierza państwu utrzymanie podstawowego systemu gospodarczego, w ramach którego własność publiczna odgrywa dominującą rolę. Inne formy własności są tolerowane, a prawo zezwala na ich rozwój obok własności państwowej (14).

(59)

Ponadto zgodnie z prawem chińskim socjalistyczna gospodarka rynkowa jest rozwijana pod przywództwem Komunistycznej Partii Chin („KPCh”). Struktury państwa chińskiego i KPCh są ze sobą powiązane na każdym poziomie (prawnym, instytucjonalnym, osobowym), tworząc podstawową strukturę, w której nie można odróżnić ról KPCh i państwa. W wyniku zmiany chińskiej konstytucji w marcu 2018 r. jeszcze bardziej podkreślono wiodącą rolę KPCh, potwierdzając ją w tekście art. 1 konstytucji. Po już istniejącym pierwszym zdaniu przepisu: „System socjalistyczny jest podstawowym systemem Chińskiej Republiki Ludowej” dodano nowe zdanie w brzmieniu: „Podstawową cechą chińskiego socjalizmu jest przywództwo Komunistycznej Partii Chin” (15). Świadczy to o skali kontroli KPCh nad systemem gospodarczym ChRL. Ta kontrola rządowa jest nierozerwalnie związana z systemem chińskim, a jej zakres jest większy niż w innych państwach, w których szeroka kontrola makroekonomiczna sprawowana przez rządy jest ograniczona działaniem sił rynkowych.

(60)

Państwo chińskie stosuje interwencjonizm gospodarczy, dążąc do osiągnięcia celów, które nie odzwierciedlają przeważających warunków ekonomicznych na wolnym rynku, tylko pokrywają się z programem politycznym określonym przez KPCh (16). Stosowane przez władze chińskie narzędzia interwencjonizmu gospodarczego obejmują różne obszary, w tym system planowania przemysłowego, system finansowy oraz poziom otoczenia regulacyjnego.

(61)

Po pierwsze, na poziomie ogólnej kontroli administracyjnej kierunek chińskiej gospodarki wyznacza się w ramach złożonego systemu planowania przemysłowego, który ma wpływ na wszystkie rodzaje działalności gospodarczej w państwie. Wszystkie te plany obejmują kompleksowy i złożony model sektorów i przekrojowych strategii obejmujący wszystkie szczeble administracji. Plany na szczeblu prowincji są szczegółowe, natomiast w planach krajowych wyznacza się szersze cele. W planach określa się również środki służące wspieraniu odpowiednich gałęzi przemysłu/sektorów, a także ramy czasowe, w jakich cele muszą zostać osiągnięte. W niektórych planach wyznaczono wyraźne cele w zakresie produkcji. Zgodnie z planami poszczególne sektory lub projekty przemysłowe są traktowane jako (pozytywne lub negatywne) priorytety zgodnie z priorytetami rządu i przypisuje się im konkretne cele w zakresie rozwoju (modernizacja przemysłu, ekspansja międzynarodowa itp.). Podmioty gospodarcze, zarówno prywatne, jak i państwowe, muszą skutecznie dostosowywać swoją działalność do realiów narzuconych w ramach systemu planowania. Jest to spowodowane nie tylko wiążącym charakterem planów, ale również faktem, że odpowiednie władze chińskie na wszystkich szczeblach władzy stosują się do systemu planów i odpowiednio wykorzystują przyznane im uprawnienia, skłaniając tym samym podmioty gospodarcze do przestrzegania priorytetów określonych w planach (zob. również sekcja 3.3.2.5 poniżej) (17).

(62)

Po drugie, na poziomie przydziału środków finansowych system finansowy Chin jest zdominowany przez banki komercyjne będące własnością państwa. Ustanawiając i wdrażając swoją politykę kredytową, banki te muszą raczej dostosować się do celów polityki przemysłowej rządu, a nie oceniać przede wszystkim korzyści gospodarcze danego projektu (zob. również sekcja 3.3.2.9 poniżej) (18). To samo dotyczy pozostałych elementów chińskiego systemu finansowego, takich jak rynki akcji, rynki obligacji, rynki niepublicznych instrumentów kapitałowych itp. Chociaż te obszary sektora finansowego mają mniejsze znaczenie niż sektor bankowy, ich instytucjonalna i operacyjna struktura nie jest nastawiona na maksymalizację skutecznego funkcjonowania rynków finansowych, lecz na zapewnienie kontroli i umożliwienie interwencji państwa i KPCh (19).

(63)

Po trzecie, na poziomie otoczenia regulacyjnego interwencje państwa w zakresie gospodarki przyjmują różne formy. Na przykład przepisy dotyczące zamówień publicznych są regularnie wykorzystywane do osiągania celów politycznych innych niż efektywność gospodarcza, co podważa zasady rynkowe w tym obszarze. Mające zastosowanie ustawodawstwo przewiduje w szczególności, że zamówienia publiczne są udzielane w celu ułatwienia osiągnięcia celów wyznaczonych w ramach polityki państwa. Charakter tych celów pozostaje jednak niezdefiniowany, co pozostawia organom decyzyjnym szeroki margines swobody (20). Podobnie w obszarze inwestycji rząd ChRL utrzymuje znaczącą kontrolę i wpływ, jeżeli chodzi o miejsce przeznaczenia oraz wielkość inwestycji zarówno państwowych, jak i prywatnych. Kontrola inwestycji oraz różne zachęty, ograniczenia i zakazy dotyczące inwestycji są wykorzystywane przez władze jako ważne narzędzie wspierania celów polityki przemysłowej, takich jak utrzymanie kontroli państwa nad kluczowymi sektorami lub wzmocnienie przemysłu krajowego (21).

(64)

Podsumowując, chiński model gospodarczy opiera się na pewnych podstawowych zasadach, które zapewniają liczne interwencje rządowe i sprzyjają takim interwencjom. Tak duża skala interwencji rządowych jest sprzeczna z zasadą swobodnego działania mechanizmów rynkowych, co zakłóca proces skutecznej alokacji zasobów zgodnie z zasadami rynkowymi (22).

3.3.2.3.   Znaczące zakłócenia zgodnie z art. 2 ust. 6a lit. b) tiret pierwsze rozporządzenia podstawowego: rynek jest w znacznej mierze obsługiwany przez przedsiębiorstwa będące własnością władz kraju wywozu lub będące pod kontrolą lub politycznym nadzorem tych władz lub też działające zgodnie ze wskazówkami tych władz

(65)

Przedsiębiorstwa będące własnością państwa, przedsiębiorstwa kontrolowane przez państwo oraz przedsiębiorstwa działające pod nadzorem politycznym państwa lub zgodnie z jego wytycznymi stanowią istotną część gospodarki ChRL.

(66)

Jeżeli chodzi o kwestię własności państwa, określona część przedsiębiorstw w sektorze rowerowym nadal stanowi własność rządu ChRL. Chociaż branża rowerowa w ChRL jest bardzo rozdrobniona i obejmuje bardzo dużą liczbę drobnych producentów, najwięksi producenci rowerów, w tym Flying Pidgeon oraz Phoenix, są przedsiębiorstwami państwowymi; ustalenie dokładnych danych liczbowych na podstawie informacji uzyskanych od współpracujących producentów eksportujących nie jest jednak możliwe.

(67)

Jeżeli chodzi o kontrolę państwową, rząd i KPCh utrzymują struktury zapewniające im możliwość nieustannego wywierania wpływu na przedsiębiorstwa. Władze państwowe (a pod wieloma względami również KPCh) nie tylko aktywnie opracowują ogólne strategie gospodarcze dla poszczególnych przedsiębiorstw i nadzorują ich wdrażanie, ale również roszczą sobie prawa do brania udziału w procesie podejmowania decyzji operacyjnych przez przedsiębiorstwa. Elementy świadczące o istnieniu kontroli rządu nad przedsiębiorstwami w sektorze stalowym i żelaznym omówiono bardziej szczegółowo w sekcji 3.3.2.4 poniżej.

(68)

W sekcjach 3.3.2.4 i 3.3.2.5 poniżej przedstawiono natomiast analizę nadzoru politycznego nad przemysłem sprawowanego przez władze państwowe i wydawanie przez nie wytycznych politycznych w tym zakresie. Z uwagi na opisaną poniżej dużą skalę kontroli rządu i interwencji rządowych w sektorze rowerowym nawet prywatni producenci nie mogą prowadzić w nim działalności na warunkach rynkowych.

(69)

Sprawowanie kontroli i nadzoru politycznego nad tym sektorem przez władze chińskie oraz wydawanie przez te władze instrukcji podmiotom działającym w tym sektorze wynika ponadto z celów wiodącego sektorowego stowarzyszenia przemysłowego, tj. chińskiego stowarzyszenia rowerowego, które jest silnie powiązane z rządem ChRL i KPCh. Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie internetowej chińskiego stowarzyszenia rowerowego zrzesza ono 650 członków, którzy odpowiadają za 80 % całkowitej rocznej wielkości produkcji i wywozu w tym sektorze. Cele stowarzyszenia obejmują: skupienie sił sektora, prowadzenie spraw sektorowych, działanie na rzecz sektora i wspieranie jego rozwoju (23). Statut chińskiego stowarzyszenia rowerowego wskazuje na silny związek stowarzyszenia z rządem ChRL oraz KPCh, w tym jego art. 2, który stanowi, co następuje: „Cele stowarzyszenia obejmują: zgodnie z teorią Xi Jinpinga dla nowej ery socjalizmu o chińskiej specyfice oraz w duchu XIX Krajowego Kongresu KPCh – pełne wdrożenie właściwych krajowych polityk sektorowych, wspieranie administracji rządowej w celu wzmocnienia zarządzania sektorem […]. Stowarzyszenie przestrzega konstytucji, przepisów ustawowych i wykonawczych, a także polityki krajowej, kierując się podstawowymi wartościami socjalistycznymi” (24). Ponadto chińskie stowarzyszenie rowerowe opublikowało 13. plan dotyczący branży rowerowej, a w niedawnym dochodzeniu Komisji Europejskiej stwierdzono, że czyniąc to, stowarzyszenie miało silne powiązania z rządem ChRL (25).

(70)

Na podstawie powyższych ustaleń stwierdzono, że rynek rowerów w ChRL był obsługiwany w znacznym stopniu przez przedsiębiorstwa będące własnością, podlegające kontroli lub nadzorowi politycznemu rządu ChRL lub wykonujące jego polecenia.

3.3.2.4.   Znaczące zakłócenia zgodnie z art. 2 ust. 6a lit. b) tiret drugie rozporządzenia podstawowego: Obecność przedstawicieli państwa w przedsiębiorstwach umożliwia ingerowanie w ceny lub koszty

(71)

Rząd ChRL posiada możliwość ingerowania w ceny i koszty dzięki obecności przedstawicieli państwa w przedsiębiorstwach. Choć przewidziane w ustawodawstwie chińskim prawo do powoływania i odwoływania kluczowych członków kierownictwa przedsiębiorstw państwowych przez właściwe organy państwowe można uznać za przejaw korzystania przez te organy z przysługujących im praw własności (26), komórki KPCh tworzone zarówno w przedsiębiorstwach państwowych, jak i w przedsiębiorstwach prywatnych, stanowią kolejny kanał umożliwiający państwu ingerowanie w proces podejmowania decyzji biznesowych. Zgodnie z chińskim prawem spółek w każdym przedsiębiorstwie należy utworzyć organ KPCh (w którym zasiadać będzie co najmniej trzech członków KPCh, zgodnie z konstytucją KPCh (27)); przedsiębiorstwa są ponadto zobowiązane do stworzenia warunków zapewniających temu organowi partyjnemu możliwość skutecznego działania. W przeszłości wymóg ten nie zawsze był spełniany lub nie był egzekwowany w rygorystyczny sposób. Począwszy od co najmniej 2016 r. KPCh zaczęła jednak rościć sobie prawo do ściślejszego kontrolowania procesu podejmowania decyzji biznesowych w przedsiębiorstwach państwowych, traktując to prawo jako jedną z wiodących zasad jej polityki. Napływające informacje sugerują również, że KPCh wywiera presję na przedsiębiorstwa prywatne, nakłaniając je do kierowania się „patriotyzmem” i postępowania zgodnie z polityką partii (28). Informacje z 2017 r. wskazują, że komórki partyjne istniały w 70 % spośród około 1,86 mln przedsiębiorstw prywatnych, a organizacje KPCh wywierają coraz większą presję na zapewnienie im możliwości podejmowania ostatecznych decyzji biznesowych w przedsiębiorstwach, w których je utworzono (29). Wspomniane przepisy mają ogólne zastosowanie w całej chińskiej gospodarce, uwzględniając sektor żelazny i stalowy. Ustalono zatem, że przepisy te mają również zastosowanie do producentów rowerów i dostawców materiałów do ich produkcji.

(72)

Zwłaszcza w sektorze rowerowym można zaobserwować istnienie ścisłych powiązań między procesem podejmowania decyzji przez przedsiębiorstwa działające w tym sektorze a państwem, w szczególności KPCh. W przypadku wielu chińskich producentów rowerów struktura osobowa ich organów zarządzających pokrywa się ze strukturą osobową Partii. Na przykład prezes Shanghai Phoenix Enterprise od 2012 r. zajmował również w tym przedsiębiorstwie stanowisko sekretarza Partii (30). Podobnie zastępca sekretarza Komitetu Partii w Shanghai Zhonglu był jednocześnie członkiem rady nadzorczej (31).

(73)

Obecność państwa na rynkach finansowych i ingerencja państwa w funkcjonowanie tych rynków (zob. również sekcja 3.3.2.8 poniżej), a także ingerencja państwa w dostawy surowców i materiałów do produkcji dodatkowo zakłóca działanie rynku (32).

(74)

Na podstawie wszystkich powyższych ustaleń stwierdzono, że obecność przedstawicieli państwa w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w sektorze rowerowym, jak również ich obecność w sektorze finansowym i innych sektorach materiałów do produkcji wraz z mechanizmami, które opisano w sekcji 3.3.2.3 i w sekcjach kolejnych, umożliwia rządowi ChRL ingerowanie w ceny i koszty.

3.3.2.5.   Znaczące zakłócenia zgodnie z art. 2 ust. 6a lit. b) tiret trzecie rozporządzenia podstawowego: polityka publiczna lub działania publiczne, które faworyzują dostawców krajowych lub w inny sposób wpływają na działanie sił rynkowych

(75)

Złożony system planowania, w ramach którego wytycza się priorytety i określa się cele dla organów rządowych na szczeblu centralnym i lokalnym, w dużej mierze wyznacza kierunek chińskiej gospodarki. Odpowiednie plany istnieją na wszystkich szczeblach administracji rządowej i obejmują praktycznie wszystkie sektory gospodarki, cele wyznaczone w instrumentach planowania mają wiążący charakter, a organy na wszystkich szczeblach administracji monitorują wdrażanie planów przez odpowiednie organy administracji rządowej niższego szczebla. Ogólnie rzecz biorąc, system planowania w ChRL powoduje, że zasoby są przeznaczane na sektory uznane przez rząd za strategiczne lub z innego powodu ważne politycznie, a nie są przydzielane zgodnie z mechanizmami rynkowymi (33).

(76)

W planie rozwoju przemysłu lekkiego (2016–2020) („plan rozwoju przemysłu lekkiego”) przygotowanym przez rząd ChRL w celu wdrożenia 13. planu pięcioletniego i planu „Made in China 2025” między innymi sektor rowerowy określono jako jeden z kluczowych sektorów. Zaleca się w nim również „promowanie rozwoju branży rowerowej w kierunku lekkich, zróżnicowanych, modnych i inteligentnych konstrukcji. Przyspieszenie badań i rozwoju oraz stosowanie lekkiego materiału o wysokiej wytrzymałości, przekładni, systemu napędowego, nowych źródeł energii, inteligentnej technologii odczytu i technologii internetu rzeczy. Skoncentrowanie na opracowywaniu zróżnicowanych rowerów nadających się do reprezentacyjnych i codziennych celów, ćwiczeń i podnoszenia sprawności fizycznej, pokonywania długich tras w terenie i wysoce wydajnego systemu składania […]”.

(77)

Plan rozwoju przemysłu lekkiego zawiera również wykaz konkretnych środków z zakresu polityki mających na celu promowanie kluczowych gałęzi przemysłu. Pierwszy zestaw środków dotyczy rozszerzenia reformy dostępu do rynku, głównie dzięki uproszczeniu czynności administracyjnych (tj. zniesieniu zbędnych zatwierdzeń, ograniczeniu i ujednoliceniu opłat i procesu zatwierdzania). Drugi zestaw środków dotyczy zwiększenia wsparcia na rzecz polityki podatkowej w zakresie finansowania:

„pełne wykorzystanie wiodącej roli funduszu rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, doprowadzenie do zwiększenia inwestycji w innowacje technologiczne w małych i średnich przedsiębiorstwach, dostosowanie struktury, oszczędność energii i redukcja emisji, wdrożenie różnych polityk preferencyjnych, doskonały system usług dla małych i średnich przedsiębiorstw”,

„wdrożenie przyspieszającej polityki amortyzacji w odniesieniu do środków trwałych, ukierunkowanie przedsiębiorstw na zwiększenie inwestycji w zaawansowane urządzenia”,

„pełne wykorzystanie roli specjalnych funduszy na produkcję czyszczącą, ukierunkowanie na stosowanie technologii produkcyjnej i promowanie technologii produkcji czyszczącej w kluczowych branżach”,

„wdrażanie polityki preferencyjnej w zakresie odpowiednich podatków i opłat, zmniejszenie kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwa w ramach” pięciu funduszy ubezpieczenia społecznego i jednego funduszu mieszkaniowego„, racjonalne dostosowanie polityki podatku konsumpcyjnego”,

„zachęcanie przedsiębiorstw do zwiększania inwestycji w badania i rozwój produktów ekologicznych, przyznanie najwyższego priorytetu produktom posiadającym certyfikat produktu ekologicznego w zakupach rządowych”,

(78)

Trzeci zestaw środków dotyczy zwiększenia wsparcia na rzecz polityki finansowej, w szczególności:

„wdrożenie polityki finansowej wspierającej rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, dalsze badanie kanałów finansowych małych i średnich przedsiębiorstw, doskonalenie systemu gwarancji kredytowych małych i średnich przedsiębiorstw”,

„przyspieszenie rozwoju produktów i usług finansowych w celu wspierania powszechnej przedsiębiorczości i innowacji w przemyśle lekkim”,

„zwiększenie wsparcia finansowego na rzecz transformacji technologicznej i modernizacji sprzętowej przedsiębiorstw”,

„zachęcanie instytucji finansowych będących bankami do rozwijania usług kredytowych wykorzystujących jako gwarancje również aktywa niematerialne i prawne, w tym: ich własne marki, specjalne prawa do używania znaków towarowych, w celu wspierania budowy marek w przemyśle lekkim”,

„dalszy udział w finansowaniu polityki i rozwoju, wspieranie instytucji finansowych za pośrednictwem kredytu konsorcjalnego, kredytu eksportowego i finansowania projektu, utworzenie platformy usług finansowych w zakresie międzynarodowych badań i rozwoju, systemu produkcji, promocji marek dla przedsiębiorstw”,

„zwiększenie wsparcia w zakresie ubezpieczenia kredytu eksportowego dla przedsiębiorstw markowych, zachęcanie banków komercyjnych do aktywnego prowadzenia działalności finansowej w zakresie polityki ubezpieczeń kredytu eksportowego”.

(79)

Plany rozwoju przemysłu lekkiego są również opracowywane na szczeblu lokalnym. Tak jest w przypadku planu rozwoju przemysłu lekkiego i tekstylnego w gminie Tiencin w ramach 12. planu pięcioletniego (2011–2015), w którym opowiedziano się za utworzeniem czterech krajowych baz przemysłu lekkiego w prowincji: „Miasto Tiencin stworzy krajową bazę produkcji i wywozu rowerów. Przyjmując za bazę park przemysłowy „chińskie królestwo rowerów” w okręgu Wuqing oraz park przemysłowy rowerów (elektrycznych) w okręgu Binhai, będziemy intensywnie rozwijać przemysł wytwórczy rowerów (elektrycznych), części zamiennych itd.”.

(80)

Podobnie w 13. planie pięcioletnim Tiencin dotyczącym rozwoju gospodarczego przemysłu określono wyraźne cele wsparcia dla branży rowerowej i rowerów elektrycznych, w tym dla przemysłu części zamiennych, takie jak:

„zdecydowany rozwój branży rowerowej”,

„przyspieszenie budowy charakterystycznych baz przemysłowych, w tym […] produkcji rowerów w okręgu Jinghai i Wuqing”,

„przyspieszenie transformacji i modernizacji przedsiębiorstw. Energiczne wdrażanie strategii marki, zachęcanie przedsiębiorstw do zintensyfikowania działań w zakresie innowacji technologicznych i popularyzacji produktu, a także wzmocnienie i promowanie pozycji rynkowych konkurencyjnych produktów, w tym rowerów. Propagowanie przyłączania i reorganizacji przedsiębiorstw oraz kompleksowa poprawa zdolności innowacyjnych i wartości dodanej produktów małych i średnich przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw prywatnych”,

„przyspieszenie budowy parków, w tym rowerowych parków przemysłowych w prowincjach Guangdong i Jinghai”, […]

„rozwijanie działalności w obszarach ze znaczącą przewagą. Przyjęcie za podstawę akumulatora litowo-jonowego w celu promowania rozwoju technologii superkondensatora i wysokowydajnego akumulatora”.

(81)

Ponadto 13. plan pięcioletni dotyczący branży rowerowej i rowerów elektrycznych („13. plan dotyczący branży rowerowej”) wydany przez chińskie stowarzyszenie rowerowe obejmuje rowery jako jedną z „nowo powstających gałęzi przemysłu”: „nowo powstające gałęzie przemysłu były propagowane na szczeblu strategii krajowych, takich jak nowe źródła energii, nowe materiały, internet, oszczędność energii i ochrona środowiska oraz technologia informacyjna, tak więc nieuniknioną tendencją w przypadku tradycyjnych gałęzi przemysłu stało się wejście do społeczności średniej i wysokiej klasy. Szczególnie po piątej sesji plenarnej mającej na celu” propagowanie niskoemisyjnego rozwoju ruchu drogowego i transportu oraz zachęcanie do ekologicznego podróżowania rowerem„, branża rowerowa z pewnością skorzysta z nowych historycznych możliwości rozwoju”.

(82)

W 13. planie dotyczącym branży rowerowej określono wymierne cele, które mają zostać zrealizowane przez rząd ChRL do 2020 r. w branży rowerowej: „przychody z głównej działalności przedsiębiorstw odnotowujących wyniki powyżej skali w całym przemyśle osiągną średnią roczną stopę wzrostu na poziomie 6 % i przekroczą 200 mld RMB do 2020 r. Skala wywozu rowerów i części zamiennych utrzyma się na stabilnym poziomie, a wywóz rowerów elektrycznych znacznie wzrośnie. Integracja przemysłu zostanie jeszcze bardziej wzmocniona, a wkład wiodących przedsiębiorstw do wielkości produkcji przekroczy 50 %. Przemysł będzie rozwijać, wspólnie budować i ulepszać 3–5 klastrów przemysłowych i charakterystyczne regiony. Z roku na rok będzie wzrastać udział rowerów średniej i wysokiej klasy oraz rowerów elektrycznych z akumulatorami litowymi”. 13. plan dotyczący branży rowerowej przewiduje ponadto wzmocnienie prowadzenia marki i podjęcie wysiłków w celu stworzenia marek międzynarodowych.

(83)

Jak wykazano powyżej, rząd ChRL ściśle monitoruje i wspiera branżę rowerową. Realizacja poszczególnych celów określonych w różnych planach wymaga silnego zaangażowania rządu ChRL w branżę rowerową.

(84)

Komisja uznała, że powyższy materiał dowodowy dotyczący sektora rowerowego jest wystarczający, by uznać, że polityka publiczna lub środki publiczne mają wpływ na działanie sił rynkowych w tym sektorze.

(85)

Komisja uznała jednak również, iż rząd znacznie ingeruje w surowce wykorzystywane do produkcji rowerów. Większość części wykorzystywanych do produkcji rowerów produkuje się z surowców, w które znacznie ingeruje rząd ChRL (34), w tym z aluminium oraz stali (które można wykorzystywać do produkcji ram, widelców, kierownic, kół oraz szprych, łańcuchów, przerzutek, kół zębatych, linek, bagażników), kauczuku (do produkcji kół) oraz chemikaliów (do produkcji elementów z tworzywa sztucznego i farb).

(86)

Przykładowo aluminium objęte jest planem rozwoju sektora metali nieżelaznych na lata 2016–2020 (13. plan pięcioletni dla sektora metali nieżelaznych), w którym wyznaczono rygorystyczne cele ilościowe i jakościowe oraz przewidziano szeroko zakrojone wsparcie na rzecz sektora w celu jego rozwoju. Stal jest objęta planem na rzecz dostosowania i modernizacji przemysłu stalowego na lata 2016–2020 („13. plan pięcioletni dla sektora stalowego”), który obejmuje niemal wszystkie aspekty rozwoju tego sektora, w tym cele w zakresie mocy produkcyjnych, unowocześnienie sposobu dostaw i zapewnienie skutecznych dostaw, restrukturyzację sektora, wsparcie finansowe, cele ilościowe, położenie geograficzne fabryk stali. Podobnie w 13. planie pięcioletnim dla sektora petrochemicznego i chemicznego (2016–2020) przewiduje się ścisłą regulację sektora chemicznego obejmującą surowce wykorzystywane do produkcji elementów rowerów, takie jak kauczuk, farby i tworzywa sztuczne.

(87)

Ponadto sektor stalowy charakteryzuje się obecnością dużej liczby przedsiębiorstw państwowych. Wielu z tych głównych producentów jest własnością państwa, a niektórych z nich wymieniono bezpośrednio w „Planie na rzecz dostosowania i modernizacji przemysłu stalowego na lata 2016–2020” (35) jako przykłady osiągnięć okresu realizacji 12. planu pięcioletniego (np. Baosteel, Anshan Iron and Steel, Wuhan Iron and Steel itp.). Stal jest poddana ścisłej regulacji w licznych planach, wytycznych i innych dokumentach dotyczących sektora stalowego wydawanych przez organy na szczeblu krajowym, regionalnym i gminnym, takich jak „Plan na rzecz dostosowania i modernizacji przemysłu stalowego na lata 2016–2020”. We wspomnianym planie stwierdzono, że przemysł stalowy jest „ważnym sektorem o podstawowym znaczeniu dla chińskiej gospodarki, jej fundamentem” (36).

(88)

W 13. planie pięcioletnim na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego (37) przewidziano objęcie wsparciem przedsiębiorstw wytwarzających wysokiej klasy wyroby ze stali (38). Skoncentrowano się w nim również na dążeniu do zapewnienia odpowiedniej jakości, trwałości i niezawodności tych wyrobów, wspierając przedsiębiorstwa korzystające z technologii w zakresie produkcji stali o wysokim stopniu czystości, precyzyjnego walcowania i poprawy jakości (39).

(89)

W „Katalogu wytycznych dotyczących restrukturyzacji przemysłu (wersja z 2011 r.) (poprawiona w 2013 r.)” (40) („katalog”) przemysł stalowy i żelazny wymieniono wśród promowanych gałęzi przemysłu. W szczególności w katalogu zachęca się do „[o]pracowywania i stosowania technologii zapewniających możliwość wytwarzania lepszej jakości wyrobów ze stali wysokiej klasy oraz udoskonalania tych wyrobów, uwzględniając m.in. wysokiej wytrzymałości arkusze do produkcji samochodów o naprężeniu nie mniejszym niż 600 MPa, wysokiej klasy stal do produkcji rurociągów wykorzystywanych do przesyłu ropy naftowej i gazu, szerokie i grube płyty wysokiej wytrzymałości do budowy statków, stal wykorzystywaną w technice okrętowej, umiarkowanej grubości płyty o naprężeniu nie mniejszym niż 420 MPa do budynków, mostów i innych konstrukcji, stal wykorzystywaną do budowy torów dla kolei wysokiej prędkości przewożącej ciężkie ładunki, stal krzemową o niskim poziomie strat w żelazie i wysokiej indukcji magnetycznej, stal odporną na korozję i zużycie, stopową zasobooszczędną stal nierdzewną (nowoczesna, ferrytyczna stal nierdzewna, nierdzewna stal dupleksowa i azotowa stal nierdzewna), specjalne pręty i walcówki stalowe do produkcji podstawowych części wysokiej klasy (wysokiej klasy koła zębate i śruby należące do klasy 12.9 lub wyższej, sprężyny o wysokiej wytrzymałości oraz podpory o długim cyklu życia), wysokiej jakości specjalne materiały z kutej stali (m.in. stal narzędziowa i stal wykorzystywana do produkcji form, stal nierdzewna, stal wykorzystywana do produkcji maszyn)”. Istotność katalogu została potwierdzona w toku niedawnego dochodzenia antysubsydyjnego dotyczącego niektórych wyrobów płaskich walcowanych na gorąco, z żeliwa, stali niestopowej i pozostałej stali stopowej („płaskie wyroby ze stali walcowane na gorąco”) pochodzących z ChRL (41).

(90)

W ChRL państwo w znacznym stopniu ingeruje również w sektor aluminium. Po pierwsze, sektor aluminium jest zdominowany przez przedsiębiorstwa państwowe. Według szacunków przedsiębiorstwa państwowe odpowiadają za ponad 50 % całkowitej produkcji aluminium pierwotnego w ChRL. (42) Niedawne badanie przemysłu metali nieżelaznych w ChRL również wskazuje na to, że przedsiębiorstwa państwowe mają dominujący udział w rynku krajowym (43). Podczas gdy wzrost mocy produkcyjnych w ostatnich latach przypisywany jest częściowo prywatnym przedsiębiorstwom, taki wzrost zazwyczaj wiązałby się również z różnymi formami zaangażowania ze strony władz (lokalnych), takimi jak tolerowanie nielegalnego zwiększania zdolności produkcyjnych (44). Ponadto moce produkcyjne w sektorze aluminium wśród głównych przedsiębiorstw państwowych również wzrosły, choć w mniejszym stopniu (45).

(91)

13. plan pięcioletni dla przemysłu metali nieżelaznych ma na celu zwiększenie asortymentu rodzajów produktów wytwarzanych przez chiński przemysł aluminiowy, między innymi poprzez wspieranie innowacji. Wzywa się w nim do szybkiego opracowania systemu własności mieszanej oraz do zwiększenia witalności przedsiębiorstw państwowych. Ponadto przewiduje on możliwość gromadzenia zapasów metali nieżelaznych, poprawę bezpieczeństwa zasobów, w tym aluminium, oraz określa konkretne cele ilościowe w zakresie ograniczenia zużycia energii, zwiększenia udziału aluminium pochodzącego z recyklingu w produkcji i zwiększenia wykorzystania mocy produkcyjnych (46).

(92)

Ponadto w planie przewidziano dostosowania strukturalne z surowszą kontrolą nowych zakładów wytopu i eliminowaniem przestarzałych mocy produkcyjnych. Plan przewiduje odpowiednie rozmieszczenie geograficzne zakładów przetwórczych, koncentrację na projektach zwiększających eksploatację zasobów boksytu i tlenku glinu oraz obejmuje politykę w zakresie dostaw i cen energii elektrycznej (47).

(93)

Innymi dokumentami strategicznymi dotyczącymi sektora aluminium są warunki standardowe mające zastosowanie do przemysłu aluminiowego wydane przez Ministerstwo Przemysłu i Technologii Informacyjnych, warunki wejścia mające zastosowanie do przemysłu aluminiowego wydane przez Krajową Komisję Rozwoju i Reform oraz wytyczne dotyczące przyspieszenia restrukturyzacji przemysłu aluminiowego (48) wydane przez Krajową Komisję Rozwoju i Reform.

(94)

W związku z tym wiele planów, dyrektyw i innych dokumentów dotyczących aluminium, wydawanych na szczeblu krajowym, regionalnym i gminnym wyraźnie wskazuje na wysoki stopień interwencji rządu ChRL w sektorze aluminium (49).

(95)

Dlatego też stwierdza się, że rząd ChRL prowadzi szereg polityk publicznych, które wywierają wpływ na działanie sił rynkowych w sektorze produkcji rowerów, w tym na surowce wykorzystywane w tym sektorze. Środki te zaburzają prawidłowe funkcjonowanie mechanizmów rynkowych.

3.3.2.6.   Znaczące zakłócenia zgodnie z art. 2 ust. 6a lit. b) tiret czwarte rozporządzenia podstawowego: brak, dyskryminujące stosowanie bądź niedostateczne egzekwowanie przepisów dotyczących upadłości, prawa spółek czy prawa rzeczowego

(96)

Biorąc pod uwagę informacje zawarte w aktach, można odnieść wrażenie, że chiński system prawa upadłościowego nie zapewnia możliwości odpowiedniego osiągnięcia najistotniejszych postawionych przed nim celów, tj. sprawiedliwego rozliczania wierzytelności i długów oraz ochrony uzasadnionych praw i interesów wierzycieli i dłużników. Wydaje się, że jest to spowodowane faktem, iż – mimo że chińskie prawo upadłościowe opiera się formalnie na podobnych zasadach co analogiczne prawo obowiązujące w innych państwach – system funkcjonujący w Chinach charakteryzuje się systematycznym, niedostatecznie rygorystycznym egzekwowaniem przepisów. Liczba upadłości utrzymuje się na zaskakująco niskim poziomie, biorąc pod uwagę wielkość chińskiej gospodarki; jedną z głównych przyczyn tego stanu rzeczy może być fakt, że przepisy regulujące przebieg postępowań upadłościowych cechują się szeregiem braków, co skutecznie zniechęca zainteresowane podmioty do występowania o ogłoszenie upadłości. Ponadto organy państwowe nadal pełnią istotną i aktywną rolę w toku postępowań upadłościowych, niejednokrotnie wywierając bezpośredni wpływ na ich rezultat (50).

(97)

Ponadto, jeżeli chodzi o prawo własności do gruntów oraz prawo do użytkowania gruntów, w systemie praw własności ChRL można zaobserwować szczególnie rażące braki (51). Wszystkie grunty są własnością państwa chińskiego (grunty rolne stanowiące własność wspólną i grunty miejskie będące własnością państwa). Podejmowanie decyzji w kwestii przydziału gruntów stanowi wyłączną prerogatywę państwa. W Chinach przyjęto przepisy prawne służące zagwarantowaniu, aby proces przydziału gruntów przebiegał w przejrzysty sposób i był przeprowadzany po cenach rynkowych – dzięki temu wprowadzono np. postępowania przetargowe w tym zakresie. Przepisy te są jednak nagminnie łamane: w rezultacie niektórzy nabywcy otrzymują grunty nieodpłatnie lub po cenach znacznie niższych od stawek rynkowych (52). Ponadto organy państwa niejednokrotnie dążą do osiągnięcia konkretnych celów politycznych, dlatego też podejmowane przez nie decyzje w kwestii przydziału gruntów są często podporządkowane realizacji określonych planów gospodarczych (53).

(98)

Dlatego też przepisy chińskiego prawa upadłościowego i chińskiego prawa własności zdają się nie funkcjonować w prawidłowy sposób, co prowadzi do zakłóceń wynikających z utrzymywania niewypłacalnych przedsiębiorstw na rynku oraz zakłóceń związanych z procesem przydzielania i nabywania gruntów w ChRL. Wspomniane przepisy mają również zastosowanie do sektora rowerowego, w tym do producentów eksportujących produkt objęty przeglądem. W szczególności Komisja ustaliła w poprzednim dochodzeniu, że producenci rowerów elektrycznych – sektor regulowany w dużej mierze przez te same instrumenty polityczne co sektor rowerowy (np. 13. plan pięcioletni dotyczący branży rowerowej i rowerów elektrycznych) – uzyskiwali prawo do użytkowania gruntów za kwotę niższą od odpowiedniego wynagrodzenia (54). Niedawne dochodzenia przeprowadzone w innych sektorach również potwierdziły przyznawanie praw do użytkowania gruntów za kwotę niższą od odpowiedniego wynagrodzenia (55).

(99)

W związku z powyższym Komisja stwierdziła, że w sektorze rowerowym dochodziło do przypadków dyskryminującego stosowania bądź niedostatecznego egzekwowania przepisów dotyczących upadłości i prawa rzeczowego, również w odniesieniu do produktu objętego przeglądem.

3.3.2.7.   Znaczące zakłócenia zgodnie z art. 2 ust. 6a lit. b) tiret piąte rozporządzenia podstawowego: zniekształcone koszty wynagrodzeń

(100)

W ChRL nie ma warunków dla pełnego rozwoju systemu wynagrodzeń bazującego na zasadach rynkowych, ponieważ pracownicy i pracodawcy nie mogą swobodnie korzystać z praw do tworzenia związków zawodowych. ChRL nie ratyfikowała szeregu podstawowych konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy („MOP”), w szczególności konwencji dotyczących wolności zrzeszania się i rokowań zbiorowych (56). Zgodnie z przepisami chińskiego prawa krajowego w Chinach funkcjonuje tylko jeden związek zawodowy. Organizacja ta nie jest jednak niezależna od organów państwowych, a jej zaangażowanie w prowadzenie rokowań zbiorowych i ochronę praw pracowników jest minimalne (57). Ponadto system rejestracji gospodarstw domowych, który ogranicza możliwość korzystania z pełnego spektrum usług w zakresie zabezpieczenia społecznego oraz innych świadczeń do mieszkańców danego obszaru administracyjnego, zmniejsza mobilność chińskiej siły roboczej. W rezultacie pracownicy niezarejestrowani jako mieszkańcy danego obszaru znajdują się zazwyczaj w mniej korzystnej sytuacji pod względem pewności zatrudnienia i otrzymują niższe wynagrodzenie niż osoby zameldowane jako mieszkańcy tego obszaru (58). Z ustaleń tych wynika, że koszty wynagrodzeń w ChRL są zniekształcone.

(101)

Żadne materiały dostępne w aktach tego dochodzenia nie wskazują, że sektor rowerowy nie podlega opisanemu chińskiemu systemowi prawa pracy. W rzeczywistości wydaje się, że na sektor rowerowy w równym stopniu wpływają zakłócenia kosztów wynagrodzeń – zarówno bezpośrednio (przy wytwarzaniu produktu objętego przeglądem), jak i pośrednio (przy dostępie do kapitału lub materiałów do produkcji od przedsiębiorstw podlegających temu samemu systemowi pracy w ChRL).

(102)

W związku z powyższym Komisja stwierdziła, że koszty wynagrodzeń w sektorze rowerowym, w tym w odniesieniu do produktu objętego przeglądem, były zniekształcone.

3.3.2.8.   Znaczące zakłócenia zgodnie z art. 2 ust. 6a lit. b) tiret szóste rozporządzenia podstawowego: dostęp do finansowania uzyskuje się dzięki instytucjom, które wdrażają cele polityki publicznej lub w inny sposób nie działają niezależnie od państwa

(103)

Dostęp do kapitału dla przedsiębiorców w ChRL podlega różnym zakłóceniom.

(104)

Po pierwsze, chiński system finansowy charakteryzuje się silną pozycją banków będących własnością państwa (59), które przy przyznawaniu dostępu do finansowania biorą pod uwagę inne kryteria niż rentowność projektu. Podobnie jak w przypadku niefinansowych przedsiębiorstw państwowych, banki pozostają powiązane z państwem nie tylko poprzez własność, ale również poprzez osobiste relacje (kadrę zarządzającą najwyższego szczebla dużych instytucji finansowych będących własnością państwa ostatecznie wyznacza KPCh) (60), a także, podobnie jak niefinansowe przedsiębiorstwa państwowe, banki regularnie wdrażają politykę publiczną opracowaną przez rząd. W ten sposób banki wypełniają wyraźny obowiązek prawny prowadzenia swojej działalności kredytowej stosownie do potrzeb krajowego rozwoju gospodarczego i społecznego oraz zgodnie z polityką przemysłową państwa (61). Sytuację tę pogarszają dodatkowe istniejące przepisy, które kierują środki finansowe do sektorów wskazanych przez rząd jako promowane lub z innych względów ważne (62).

(105)

Chociaż uznaje się, że mogą istnieć różne instrumenty prawne odnoszące się do potrzeby przestrzegania normalnych zachowań bankowych i zasad ostrożnościowych, takich jak konieczność zbadania zdolności kredytowej kredytobiorcy, stosowne dowody wskazują, że przepisy te odgrywają jedynie drugorzędną rolę w stosowaniu różnych instrumentów prawnych (63). Ten sam wniosek zawarto również w ustaleniach dokonanych w toku wcześniejszych dochodzeń w sprawie ochrony handlu (64).

(106)

Ponadto ratingi obligacji i kredytowe są często zniekształcone z różnych powodów, w tym w związku z faktem, że na ocenę ryzyka wpływ ma strategiczne znaczenie przedsiębiorstwa dla rządu ChRL oraz moc każdej domniemanej gwarancji rządowej. Z szacunków zdecydowanie wynika, że chińskie ratingi kredytowe systematycznie odpowiadają niższym ratingom międzynarodowym (65).

(107)

Prowadzi to do preferencyjnego udzielania kredytów przedsiębiorstwom państwowym, dużym dobrze powiązanym przedsiębiorstwom prywatnym oraz przedsiębiorstwom w kluczowych sektorach przemysłu, co oznacza, że dostępność i koszt kapitału nie są równe dla wszystkich podmiotów na rynku.

(108)

Po drugie, koszty finansowania zewnętrznego były sztucznie utrzymywane na niskim poziomie w celu stymulowania wzrostu inwestycji. Doprowadziło to do nadmiernego wykorzystania inwestycji kapitałowych o coraz niższych zwrotach z inwestycji. Świadczy o tym niedawny wzrost stosunku zadłużenia do aktywów przedsiębiorstw w sektorze państwowym pomimo gwałtownego spadku rentowności, co sugeruje, że mechanizmy funkcjonujące w systemie bankowym nie odpowiadają normalnym działaniom handlowym.

(109)

Po trzecie, chociaż w październiku 2015 r. osiągnięto liberalizację nominalnych stóp procentowych, sygnały cenowe nadal nie są wynikiem działania sił rynkowych, ale wpływają na nie zakłócenia powodowane przez działanie rządu. W istocie odsetek kredytów udzielanych na poziomie stopy referencyjnej lub poniżej tego poziomu nadal stanowi 45 % wszystkich kredytów, a wykorzystanie kredytów celowych wydaje się większe, jako że odsetek ten znacznie wzrósł od 2015 r. pomimo pogarszających się warunków ekonomicznych. Sztucznie niskie stopy procentowe prowadzą do zaniżania cen, a co za tym idzie do nadmiernego wykorzystywania kapitału.

(110)

Ogólny wzrost akcji kredytowej w ChRL wskazuje na pogarszającą się skuteczność alokacji kapitału bez żadnych oznak ograniczenia akcji kredytowej, jakiego można by oczekiwać w niezniekształconym otoczeniu rynkowym. W wyniku tego w ostatnich latach szybko wzrosła liczba kredytów zagrożonych. W obliczu rosnącego ryzyka zadłużenia rząd ChRL zdecydował się uniknąć niewykonania zobowiązań. W związku z tym kwestie dotyczące wierzytelności nieściągalnych rozwiązano poprzez refinansowanie długu, tworząc tym samym tzw. przedsiębiorstwa zombie, lub poprzez przeniesienie prawa własności do długu (np. poprzez połączenia lub zamianę długu na udziały w kapitale własnym), niekoniecznie usuwając ogólny problem zadłużenia lub usuwając jego pierwotne przyczyny.

(111)

Zasadniczo, pomimo ostatnich kroków podjętych w celu liberalizacji rynku, w systemie kredytów dla przedsiębiorstw w ChRL występują poważne problemy systemowe i zakłócenia wynikające z utrzymującej się dominującej roli państwa na rynkach kapitałowych.

(112)

Żadne materiały dostępne w aktach przedmiotowego dochodzenia nie wskazują, że producenci rowerów lub dostawcy surowców i innych materiałów do produkcji nie korzystają z tego systemu finansowego. W rzeczywistości niedawne dochodzenie dotyczące producentów rowerów elektrycznych podlegających tym samym instrumentom politycznym co producenci rowerów (zob. motywy 80–81) wykazało, że korzystali oni z kredytów preferencyjnych (66), preferencyjnego finansowania i ubezpieczenia (ubezpieczenie kredytu eksportowego) (67), zwolnienia z opodatkowania dywidend wypłacanych między kwalifikującymi się przedsiębiorstwami będącymi rezydentami (68) oraz programów dotacji (69). Ponadto dowody zgromadzone w aktach obecnego dochodzenia wskazują, że niektórzy ze współpracujących producentów otrzymali kredyty w okresie objętym dochodzeniem. Dlatego wspomniana pomoc i istotna ogólna interwencja rządowa w system finansowy opisana powyżej prowadzą do wywierania poważnego wpływu na warunki rynkowe na wszystkich poziomach.

(113)

W związku z powyższym Komisja stwierdziła, że producenci rowerów mieli dostęp do finansowania uzyskiwanego dzięki instytucjom, które wdrażają cele polityki publicznej lub w inny sposób nie działają niezależnie od państwa.

3.3.2.9.   Systemowy charakter opisanych zakłóceń

(114)

Komisja zauważyła, że zakłócenia opisane w sprawozdaniu nie ograniczają się do żadnego szczególnego sektora przemysłu. Z dostępnych dowodów wynika natomiast, że fakty i cechy chińskiego systemu opisane powyżej w sekcjach 3.3.2.1–3.3.2.5 oraz w części A sprawozdania dotyczą całego państwa i wszystkich sektorów gospodarki. To samo odnosi się do opisu czynników produkcji określonych w sekcjach 3.3.2.6–3.3.2.8 powyżej i w części B sprawozdania.

(115)

Do produkcji rowerów potrzebne są różnorodne materiały do produkcji. W przypadku gdy producenci rowerów kupują/zamawiają te materiały do produkcji, ceny, jakie płacą (i które są rejestrowane jako ich koszty), są wyraźnie narażone na wspomniane wcześniej takie same zakłócenia systemowe. Na przykład dostawcy materiałów do produkcji zatrudniają siłę roboczą, która podlega zakłóceniom. Pracownicy mogą zaciągać pożyczki, które podlegają zakłóceniom w sektorze finansowym lub w zakresie alokacji kapitału. Ponadto podlegają oni systemowi planowania, który ma zastosowanie na wszystkich szczeblach administracji i sektorów.

(116)

W rezultacie nie można wykorzystać nie tylko cen sprzedaży krajowej rowerów, ale także wszystkie koszty materiałów do produkcji (w tym surowców, energii, gruntów, finansowania, pracy itp.) są zniekształcone, ponieważ na ich ceny wywiera wpływ istotna interwencja rządowa, jak opisano w częściach A i B sprawozdania. Interwencje rządowe opisane w odniesieniu do alokacji kapitału, gruntów, pracy, energii i surowców występują w całej ChRL. Oznacza to na przykład, że materiały do produkcji, które produkowano w ChRL, na skutek połączenia szeregu czynników produkcji są narażone na znaczące zakłócenia. To samo dotyczy materiałów do produkcji materiałów do produkcji i tak dalej.

3.3.2.10.   Wniosek

(117)

Analiza przedstawiona w sekcjach 3.3.2.2–3.3.2.9, która obejmuje badanie wszystkich dostępnych dowodów odnoszących się do interwencji ChRL w jej gospodarce, zarówno w ujęciu ogólnym, jak i w sektorze rowerowym (w tym w odniesieniu do produktu objętego przeglądem), wykazała, że ceny lub koszty, w tym koszty surowców, energii i pracy, nie wynikają z działania sił rynkowych, ponieważ wywiera na nie wpływ istotna interwencja rządowa w rozumieniu art. 2 ust. 6a lit. b) rozporządzenia podstawowego. Na tej podstawie oraz wobec braku jakiejkolwiek współpracy ze strony rządu ChRL i ograniczonych informacji na temat tych kwestii udzielonych przez producentów eksportujących w ChRL Komisja stwierdziła, że w celu ustalenia wartości normalnej w tym przypadku nie jest właściwe stosowanie cen i kosztów krajowych.

(118)

W związku z tym Komisja przystąpiła do konstruowania wartości normalnej wyłącznie na podstawie kosztów produkcji i sprzedaży odzwierciedlających niezniekształcone ceny lub wartości odniesienia, czyli, w tym przypadku, na podstawie odpowiednich kosztów produkcji i sprzedaży w odpowiednim reprezentatywnym kraju, zgodnie z art. 2 ust. 6a lit. a) rozporządzenia podstawowego, jak omówiono w następnej sekcji. Komisja przypomniała, że nie przedstawiono żadnych argumentów przemawiających za tym, iż niektóre koszty krajowe były niezniekształcone zgodnie z art. 2 ust. 6a lit. a) tiret trzecie rozporządzenia podstawowego.

3.3.2.11.   Uwagi CCCME dotyczące istnienia znaczących zakłóceń

(119)

W swoich uwagach dotyczących ujawnienia ostatecznych ustaleń CCCME twierdziła, że analiza Komisji dotycząca znaczących zakłóceń była makroskopowa i ogólna. Po pierwsze, CCCME uznała, że socjalistyczna gospodarka rynkowa jest w swoim charakterze gospodarką rynkową o cechach wspólnej gospodarki rynkowej, dającą przedsiębiorstwom pełną autonomię w podejmowaniu decyzji operacyjnych, w tym w zakresie ustalania cen. CCCME twierdziła ponadto, że rząd ChRL wdraża makrokontrolę w celu zapewnienia stabilnej gospodarki krajowej, jednak nie należy traktować tej makrokontroli jako interwencji państwa w poszczególnych przedsiębiorstwach i nie ma ona wpływu na koszty lub ceny ich produktów.

(120)

Po drugie, CCCME nie zgodziła się z faktem, że rząd ChRL interweniuje w istotny sposób na rynku aluminium, stali, kauczuku i chemikaliów. Nawet jeżeli występują zakłócenia na tych rynkach, nie ma to miejsca na rynku komponentów rowerowych, ponieważ powstają one na kilku etapach przetwarzania tych surowców i na ich cenę wpływają inne czynniki, takie jak szczególne właściwości techniczne rowerów i popyt ze strony konsumentów indywidualnych. W związku z tym jakiekolwiek zakłócenia na rynkach aluminium, stali, kauczuku i chemikaliów nie miałyby wpływu na ceny komponentów rowerowych.

(121)

Po trzecie, CCCME uznała, że istnienie subsydium nie powinno być wykorzystane jako dowód istnienia zakłócenia rynku, ponieważ subsydia występują w wielu innych państwach uznawanych za całkowicie wolnorynkowe. CCCME zauważa również, że ustalenia dotyczące subsydiów w przypadku rowerów elektrycznych (70) są nieracjonalne.

(122)

CCCME stwierdziła ponadto w swoich uwagach, że zarówno rynki rowerów, jak i części rowerowych są wolnymi rynkami, na których państwo nie interweniuje, ponieważ wielu producentów rowerów i części rowerowych to przedsiębiorstwa prywatne lub przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego. CCCME dodała ponadto, że nawet jeżeli niektóre przedsiębiorstwa są własnością państwa lub państwo zainwestowało środki w ich rozwój, to nie ma różnicy między nimi a innymi przedsiębiorstwami, która może mieć wpływ na ceny rowerów lub części rowerowych, ponieważ wszystkie podmioty gospodarcze muszą przestrzegać tych samych zasad i przepisów, w tym odprowadzać podatek VAT, składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego i świadczeń emerytalnych itp.

(123)

Na początku Komisja zauważyła, że CCCME nie poparła swoich twierdzeń żadnymi dowodami mogącymi obalić dowody zawarte w tej sekcji, potwierdzające istnienie znaczących zakłóceń w ChRL w ujęciu ogólnym i konkretnie w sektorze rowerowym i w sektorach obejmujących gałęzie przemysłu jego dostawców. W związku z tym twierdzenia CCCME można by całkowicie odrzucić jako bezpodstawne.

(124)

W każdym razie Komisja przypomniała, że zgodnie z art. 2 ust. 6a lit. b) rozporządzenia podstawowego przy ocenie istnienia znaczących zakłóceń uwzględnia się potencjalny wpływ jednego ze wspomnianych w nim elementów lub większej ich liczby na ceny i koszty produktu objętego postępowaniem w kraju wywozu. Jakikolwiek wniosek dotyczący znaczących zakłóceń w rozumieniu art. 2 ust. 6a lit. a) musi zostać wyciągnięty na podstawie wszystkich dostępnych dowodów wskazujących, że elementy te mają potencjalny wpływ na ceny i koszty. Komisja zauważyła, że sama CCCME przyznała, że rząd ChRL sprawuje kontrolę w celu zapewnienia stabilnej gospodarki krajowej. Jak wyjaśniono szczegółowo w sekcjach 3.3.2.1–3.3.2.9, interwencjonizm rządu ChRL ma bezpośredni i pośredni wpływ na strukturę kosztów przedsiębiorstw i na ceny końcowe. Z zakresu interwencji rządu ChRL w sektorze rowerowym jasno wynika, że miało to co najmniej potencjalny wpływ na rynek rowerów lub ich komponentów.

(125)

Jeżeli chodzi o zakłócenia handlu surowcami, Komisja przedstawiła liczne przykłady konkretnych interwencji państwa na tych rynkach, co wskazuje na istnienie znaczących zakłóceń w sekcji 3.3.2.5. Ponownie Komisja zauważyła, że CCCME nie przedstawiła żadnych dowodów wskazujących na odmienną sytuację. Ponadto Komisja wskazała, że istnienie elementów powodujących zakłócenia cen na rynkach aluminium, stali, kauczuku i chemikaliów prowadzi do przynajmniej potencjalnego przeniesienia tych zakłóceń cen na dostarczanie przetworzonych komponentów rowerowych wytwarzanych z tych surowców i tym samym wpływa na ceny lub koszty rowerów. Poza zarzutem, że niekwestionowane zakłócenia związane z surowcami nie mają żadnych skutków dla przemysłu niższego szczebla, CCCME nie przedstawiła żadnych dowodów na to, że zakłócenia te nie mają wpływu na przemysł rowerowy.

(126)

W odniesieniu do twierdzenia CCCME dotyczącego subsydiów Komisja podkreśliła, że subsydia są jednym z szeregu wskaźników zakłóceń cen i kosztów w gospodarce, ponieważ mają one bezpośredni lub pośredni, rzeczywisty lub potencjalny wpływ na takie koszty i ceny, które zwykle ulegają zmniejszeniu w przypadku przedsiębiorstw będących adresatami subsydiów lub klientami takich przedsiębiorstw. Subsydia, takie jak przyznawanie praw do użytkowania gruntów za kwotę niższą od odpowiedniego wynagrodzenia lub dostępność preferencyjnych pożyczek i finansowania w danym sektorze obniżają koszty ponoszone przez producenta i tym samym wpływają na koszty produkcji lub ceny jego produktów (71). Komisja zauważyła również, że fakt, iż ustalenia w sprawie rowerów elektrycznych są uważane za nieuzasadnione przez CCCME ma ograniczone znaczenie, ponieważ istnienie subsydiów w przyznawaniu praw do użytkowania gruntów i preferencyjnych pożyczek było konsekwentnie potwierdzane w szeregu ostatnich dochodzeń, nie tylko w odniesieniu do rowerów elektrycznych, lecz w stosunku do całej gospodarki Chin (zob. motyw 98). Argument CCCME, że przedsiębiorstwa w innych gospodarkach mogą również korzystać z subsydiów, jest nieistotny w kontekście niniejszego dochodzenia, które dotyczy sytuacji produktu objętego przeglądem w ChRL, a nie abstrakcyjnej sytuacji subsydiowania w innych państwach.

(127)

Wreszcie, w odniesieniu do argumentu, że duża liczba producentów rowerów jest własnością prywatną, a wszystkie przedsiębiorstwa w ChRL podlegają warunkom wolnego rynku, a te same przepisy mają zastosowanie zarówno do przedsiębiorstw prywatnych, jak i przedsiębiorstw państwowych, Komisja zauważyła, że jednym z elementów art. 2 ust. 6a lit. b) rozporządzenia podstawowego, które stanowią wskaźnik znaczących zakłóceń w gospodarce, jest fakt, że „rynek jest w znacznej mierze obsługiwany przez przedsiębiorstwa będące własnością władz kraju wywozu lub będące pod kontrolą lub politycznym nadzorem tych władz lub też działające zgodnie ze wskazówkami tych władz”. Jak wyjaśniono w motywie 66, niemożliwe było ustalenie dokładnej proporcji przedsiębiorstw państwowych oraz prywatnych producentów rowerów w ChRL ze względu na brak wystarczających danych rynkowych. Jednak nawet w przypadku braku przewagi przedsiębiorstw państwowych w danym sektorze własność państwa jest tylko jednym ze wskaźników znaczących zakłóceń. Kontrola państwa i nadzór nad polityką lub wytyczne są innymi wskaźnikami wymienionymi w art. 2 ust. 6a lit. b) i ponieważ są one w dużej mierze obecne w sektorze rowerowym (zob. sekcja 3.3.2.3), Komisja ustaliła, że cały sektor rowerowy w ChRL podlega znacznym zakłóceniom. Po drugie, fakt, że zarówno przedsiębiorstwa państwowe, jak i prywatne podlegają takim samym zasadom i przepisom, jak odprowadzanie podatku VAT, składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego i świadczeń emerytalnych itp. nie wyklucza, że wszystkie te przedsiębiorstwa działają w otoczeniu charakteryzującym się znaczącymi zakłóceniami, które mają wpływ na koszty i ceny tych przedsiębiorstw.

(128)

W związku z powyższym zarzuty przedstawione przez CCCME w odniesieniu do istnienia znaczących zakłóceń zostały odrzucone.

3.3.3.   Reprezentatywny kraj

3.3.3.1.   Uwagi ogólne

(129)

Wyboru reprezentatywnego kraju dokonano na podstawie następujących kryteriów:

poziom rozwoju gospodarczego podobny do poziomu ChRL. W tym celu Komisja wykorzystała państwa o dochodzie narodowym brutto podobnym do ChRL na podstawie bazy danych Banku Światowego (72),

produkcja produktu objętego przeglądem w tym państwie (73),

dostępność odpowiednich danych publicznych w tym państwie,

w przypadku gdy istnieje kilka potencjalnych reprezentatywnych krajów, pierwszeństwo przyznaje się, w stosownych przypadkach, państwu z odpowiednim poziomem ochrony socjalnej i ochrony środowiska.

(130)

W pierwszej nocie dotyczącej czynników produkcji Komisja poinformowała zainteresowane strony, że zidentyfikowała sześć potencjalne reprezentatywnych krajów: Brazylię, Meksyk, Rosję, Serbię, Tajlandię i Turcję, oraz wezwała zainteresowane strony do zgłaszania uwag i zaproponowania innych państw. W drugiej nocie dotyczącej czynników produkcji Komisja poinformowała zainteresowane strony, że Serbia jest odpowiednim reprezentatywnym krajem.

3.3.3.2.   Poziom rozwoju gospodarczego podobny do poziomu ChRL

(131)

Argentyna, Meksyk, Rosja, Serbia, Tajlandia i Turcja są uznawane przez Bank Światowy za państwa o podobnym poziomie rozwoju gospodarczego jak ChRL, tzn. wszystkie te kraje są sklasyfikowane jako kraje o wyższym średnim dochodzie na podstawie dochodu narodowego brutto.

(132)

W swoich uwagach na temat pierwszej noty dotyczącej czynników produkcji wnioskodawca ostrzegł, że poważny kryzys gospodarczy, którego Brazylia doświadczyła w ostatnim czasie, może mieć wpływ na przywóz komponentów rowerowych oraz doprowadził do pogorszenia wyników producentów rowerów na ich rynku krajowym.

(133)

Komisja zauważyła, iż wnioskodawca nie przedstawił dowodów potwierdzających, że kryzys wpłynął na przywóz do Brazylii ani że pogorszenie krajowych wyników brazylijskich producentów miało regularny charakter. Chociaż Komisja uznała, że jedyne znane przedsiębiorstwo produkujące rowery i podające swoje dane do wiadomości publicznej miało ujemny zysk z działalności operacyjnej, nie mogła dokonać ekstrapolacji tego ustalenia na cały kraj.

3.3.3.3.   Produkcja produktu objętego przeglądem w reprezentatywnym kraju

(134)

We wszystkich sześciu państwach określonych w sekcji 3.3.3.2 Komisja zidentyfikowała kilku producentów wytwarzających produkty oznaczane kodem klasyfikacji NACE 3092 (statystyczna klasyfikacja działalności gospodarczej w Unii Europejskiej), który odnosi się do produkcji rowerów (74).

(135)

W swoich uwagach na temat pierwszej noty dotyczącej czynników produkcji wnioskodawca zwrócił uwagę na to, że w Rosji obowiązują dotacje na energię oraz że mogą one mieć wpływ na produkcję materiałów energochłonnych takich jak aluminium, które wykorzystuje się do produkcji rowerów.

(136)

Komisja zauważyła, że wnioskodawca nie przedstawił dowodów potwierdzających istnienie tych dotacji ani potwierdzających ich istotny wpływ na produkcję rowerów. W związku z tym argument ten został odrzucony.

(137)

Wnioskodawca stwierdził, że producenci serbscy zaopatrują się w części rowerowe pochodzące z Unii (ok. 30 %), ChRL (ok. 30 %), innych państw azjatyckich (ok. 30 %) i z Serbii (ok. 10 %) oraz że producenci tureccy zaopatrują się w części rowerowe pochodzące z Unii (ok. 15 %), ChRL (ok. 30 %), innych państw azjatyckich (ok. 30 %), z Turcji (ok. 20 %) oraz z innych państw (ok. 5 %).

(138)

Komisja zweryfikowała i potwierdziła te informacje w bazie danych Global Trade Atlas (75) i uznała je za przesłankę świadczącą o istnieniu otwartych rynków o zróżnicowanych źródłach zaopatrzenia.

(139)

Wnioskodawca zauważył, że Unia zwiększyła należności celne od przywozu rowerów z Tajlandii (wycofując preferencje GSP w 2015 r. (76)), co doprowadziło do spadku wielkości wywozu rowerów z Tajlandii do Unii. Wnioskodawca stwierdził, że miało to poważny wpływ na wyniki tajlandzkich producentów, którzy prowadzą wywóz głównie do Unii. Wnioskodawca stwierdził również, że tajlandzcy producenci zaczęli generować straty. Nie przedstawił jednak danych dotyczących rentowności tajlandzkich producentów ani ich wielkości wywozu.

(140)

Komisja stwierdziła, że w 2016 r. rentowność dwóch tajlandzkich producentów wymienionych w nocie z dnia 4 lipca była dodatnia. Komisja objęła również dochodzeniem przedsiębiorstwa w Tajlandii produkujące rowery w ramach działalności drugorzędnej (tj. objęte drugorzędnym kodem klasyfikacji NACE 3092) i stwierdziła, że spośród 93 przedsiębiorstw, których rachunki zysków i strat za lata 2017 lub 2016 były dostępne w bazie danych Orbis, 76 było rentownych (77). W związku z tym powyższy argument został odrzucony.

3.3.3.4.   Dostępność odpowiednich danych publicznych w reprezentatywnym kraju

(141)

W odniesieniu do wszystkich sześciu państw określonych w motywie 130 dostępność danych publicznych (w szczególności publicznych danych finansowych pochodzących od producentów produktu objętego przeglądem) została dodatkowo zweryfikowana przez Komisję.

(142)

Komisja poszukiwała producentów rowerów udostępniających publicznie swoje dane finansowe, które można byłoby wykorzystać do ustalenia niezniekształconych i odpowiednich kwot kosztów sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych oraz zysku. Jak wskazano w pierwszej i drugiej nocie dotyczących czynników produkcji, Komisja polegała na bazie danych Orbis (78) jako źródle danych i wybierała przedsiębiorstwa o podstawowym kodzie klasyfikacji NACE 3092 w celu ograniczenia analizy do producentów, dla których rowery stanowią działalność podstawową. Ponadto Komisja ograniczyła poszukiwania do przedsiębiorstw udostępniających publicznie rachunki zysków i strat w odniesieniu do ostatniego okresu (lata 2016 i 2017). Dzięki temu zakres poszukiwań Komisji ograniczył się do jednego przedsiębiorstwa w Brazylii, dwudziestu dziewięciu w Rosji i sześciu w Serbii. Komisja wybrała następnie rentowne przedsiębiorstwa. Doprowadziło to do wyłączenia jednego przedsiębiorstwa w Brazylii i dziesięciu przedsiębiorstw w Rosji, których rentowność w latach 2016 i 2017 była ujemna.

(143)

Komisja ostatecznie zauważyła, że udostępnione publicznie dane sześciu serbskich przedsiębiorstw dotyczyły roku 2017, natomiast udostępnione publicznie dane dziewiętnastu pozostałych przedsiębiorstw rosyjskich dotyczyły okresu jedynie do roku 2016. Ponieważ okres objęty dochodzeniem przeglądowym obejmuje trzy ostatnie kwartały 2017 r. i pierwszy kwartał 2018 r., Komisja uznała, że odpowiednim reprezentatywnym krajem jest Serbia.

(144)

W związku z tym w drugiej nocie dotyczącej czynników produkcji Komisja ogłosiła wszystkim zainteresowanym stronom swój zamiar wykorzystania Serbii jako odpowiedniego reprezentatywnego kraju w przypadku stwierdzenia spełnienia wszystkich warunków zastosowania metodyki przewidzianej w art. 2 ust. 6a lit. a) rozporządzenia podstawowego. Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe elementy i uwagi stron, Komisja zdecydowała, że ostatecznie wybierze Serbię jako odpowiedni reprezentatywny kraj, oraz wybrała następujących sześć przedsiębiorstw udostępniających publicznie dane finansowe, które można było wykorzystać do ustalenia niezniekształconych i odpowiednich kwot kosztów sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych oraz zysku zgodnie z art. 2 ust. 6a lit. a) akapit ostatni rozporządzenia podstawowego:

Capriolo d.o.o backa topola,

Planet bike co. D.o.o., Beograd,

Venera bike,

Kripton company d.o.o backa topola,

Crossbike,

Cassini wheels d.o.o.

3.3.3.5.   Poziom ochrony socjalnej i ochrony środowiska

(145)

Po ustaleniu na podstawie tych elementów, że Serbia jest odpowiednim reprezentatywnym krajem, nie było potrzeby przeprowadzenia oceny poziomu ochrony socjalnej i ochrony środowiska zgodnie z art. 2 ust. 6a lit. a) tiret pierwsze zdanie ostatnie rozporządzenia podstawowego.

3.3.3.6.   Wniosek

(146)

Biorąc pod uwagę wyniki powyższej analizy, należy uznać, że Serbia spełniała wszystkie kryteria przewidziane w art. 2 ust. 6a lit. a) tiret pierwsze rozporządzenia podstawowego pozwalające uznać ją za odpowiedni reprezentatywny kraj. W szczególności Serbia wytwarza znaczną ilość produktu objętego przeglądem i dysponuje kompletnym zbiorem danych dotyczących wszystkich czynników produkcji, kosztów sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych oraz zysku.

3.3.4.   Pośrednie koszty produkcji, koszty sprzedaży, koszty ogólne i administracyjne oraz zysk

(147)

Przy konstruowaniu wartości normalnej Komisja zastosowała metodykę objaśnioną w drugiej nocie na temat faktów dotyczących produkcji i uwzględniła koszty sprzedaży, koszty ogólne i administracyjne oraz zyski sześciu przedsiębiorstw w Serbii wskazanych w motywie 144, zgodnie z art. 2 ust. 6a lit. a) akapit czwarty rozporządzenia podstawowego.

(148)

Ponadto Komisja wzięła pod uwagę wartość pośrednich kosztów produkcji, aby uwzględnić koszty, które nie zostały uwzględnione we wspomnianych powyżej czynnikach produkcji. Wartość tę oszacowano poprzez zastosowanie stosunku pośrednich kosztów produkcji do kosztów produkcji zgłoszonych przez współpracujących producentów eksportujących w odniesieniu do odpowiednich niezniekształconych kosztów produkcji (obejmujących zużycie materiałów, nakład pracy, zużycie energii i wody) określonych zgodnie z metodyką opisaną w sekcji 3.3.8.

3.3.5.   Źródła, na podstawie których ustalono poziom niezniekształconych kosztów

(149)

W drugiej nocie dotyczącej czynników produkcji Komisja stwierdziła, że na potrzeby obliczenia wartości normalnej zgodnie z art. 2 ust. 6a lit. a) rozporządzenia podstawowego skorzysta z bazy danych Global Trade Atlas („GTA”) w celu ustalenia poziomu niezniekształconych kosztów większości czynników produkcji. Po wystosowaniu drugiej noty dotyczącej czynników produkcji Komisja zauważyła jednak, że w odniesieniu do okresu objętego dochodzeniem przeglądowym informacje zawarte w bazie danych GTA na temat przywozu części rowerowych do Serbii są niekompletne. W związku z tym Komisja wykorzystała dane Eurostatu do ustalenia kosztu materiałów (79), energii elektrycznej i gazu ziemnego (80), dane pozyskane przez agencję Bloomberg z Urzędu Statystycznego Republiki Serbii do ustalenia kosztów wody (81) oraz dane finansowe od sześciu przedsiębiorstw wymienionych w motywie 144 do ustalenia kosztów sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych oraz zysków.

(150)

Jak wyjaśniono w motywie 3.3.5, pośrednie koszty produkcji dodano do kosztów sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych oraz zysku oraz obliczono je poprzez zastosowanie stosunku pośrednich kosztów produkcji do kosztów produkcji zgłoszonych przez współpracujących producentów eksportujących w odniesieniu do odpowiednich niezniekształconych kosztów produkcji.

3.3.6.   Czynniki produkcji

(151)

W pierwszej i drugiej nocie dotyczących czynników produkcji Komisja podjęła próbę sporządzenia wstępnego wykazu czynników produkcji i źródeł, które miały być stosowane w odniesieniu do wszystkich czynników produkcji, takich jak materiały, energia i praca, wykorzystywanych przez producentów w ChRL do wytworzenia produktu objętego przeglądem.

(152)

W celu sporządzenia pełnego wykazu czynników produkcji rowerów Komisja oparła się na danych dostarczonych przez wnioskodawcę oraz na odpowiedziach na pytania zawarte w załączniku III do zawiadomienia o wszczęciu udzielonych przez sześciu początkowych współpracujących producentów w ChRL (82).

(153)

Aby zapewnić porównywalność nomenklatury chińskiej i serbskiej, Komisja wskazała w odniesieniu do każdego czynnika produkcji odpowiadający 6-cyfrowy kod systemu zharmonizowanego (kod HS) na poziomie podpozycji HS (sześć cyfr) na podstawie informacji dostarczonych przez wnioskodawcę oraz przez współpracujących producentów w ChRL. Zarówno ChRL, Serbia, jak i Unia korzystają z systemu zharmonizowanego, a zatem ich kody taryfowe są spójne.

(154)

Biorąc pod uwagę wszystkie informacje przekazane przez wnioskodawcę oraz przez współpracujących producentów w ChRL, w stosownych przypadkach zidentyfikowano następujące czynniki produkcji i kody HS:

Tabela 1

Czynnik produkcji

Kod HS

Jednostkowa wartość w przywozie

Cała rama

8714 91

65,63 EUR/szt.

Korona rury czołowej ramy

8714 91

7,63 EUR/kg

Wstawka do ramy

8714 91

7,63 EUR/kg

Wieszak ramy

8714 91

7,63 EUR/kg

Części do zamontowania na rurze czołowej ramy

8714 91

7,63 EUR/kg

Widelec ramy

8714 91

7,63 EUR/kg

Trójkąt ramy

8714 91

7,63 EUR/kg

Akcesorium ramy

8714 91

7,63 EUR/kg

Mostek ramy

8714 91

7,63 EUR/kg

Kufer rowerowy

8714 99

9,15 EUR/kg

Plakietka ze stopu

8310 00

11,02 EUR/kg

Rura ze stopu aluminium

7608 20

4,78 EUR/kg

Czop osi koła

8714 99

9,15 EUR/kg

Części suportu rowerowego

8714 99

9,15 EUR/kg

Pakiet suportu

8714 99

9,15 EUR/kg

Tuleja suportu

8714 99

9,15 EUR/kg

Wkład suportu

8714 99

9,15 EUR/kg

Torba

3923 21

2,20 EUR/kg

Zatyczka kierownicy

8714 99

9,15 EUR/kg

Koszyk

8714 99

9,15 EUR/kg

Uchwyt koszyka

8714 99

9,15 EUR/kg

Bateria

8714 99

9,15 EUR/kg

Dzwonek

8306 10

12,47 EUR/kg

Hamulec

8714 94

7,48 EUR/kg

Linka hamulcowa

8714 94

7,48 EUR/kg

Pancerz linki hamulcowej

8714 99

9,15 EUR/kg

Linka wewnętrzna hamulca

8714 94

7,48 EUR/kg

Dźwignia hamulca

8714 94

7,48 EUR/kg

Trzpień hamulca

8714 94

7,48 EUR/kg

Linka hamulcowa

8714 94

7,48 EUR/kg

Mostek

8714 99

9,15 EUR/kg

Prowadnica linki

8714 99

9,15 EUR/kg

Stoper linki

8714 99

9,15 EUR/kg

Ramiona widelca z włókna węglowego

8714 91

7,63 EUR/kg

Nakrętka mocująca bagażnika

7318 16

5,55 EUR/kg

Karton

4819 10

1,11 EUR/kg

Łańcuch

7315 11 lub

8714 99

14,23 EUR/kg

9,15 EUR/kg

Napinacz łańcucha

8714 99

9,15 EUR/kg

Uchwyt pokrywy łańcucha

8714 99

9,15 EUR/kg

Osłona łańcucha

8714 99

9,15 EUR/kg

Pokrywa łańcucha

3926 90

8,93 EUR/kg

Uchwyt pokrywy łańcucha

8714 99

9,15 EUR/kg

Zębatka korby

8714 96

7,41 EUR/kg

Zestaw całkowicie rozłożony na elementy

8714 99

9,15 EUR/kg

Tektura falista

4808 10

0,77 EUR/kg

Zestaw korb

8714 99

9,15 EUR/kg

Kalkomania

4821 10

7,77 EUR/kg

Linka przerzutki

8714 99

9,15 EUR/kg

Klatka ochronna przerzutki

8714 99

9,15 EUR/kg

Płyta do podręcznika użytkownika

8523 49

335,30 EUR/kg

Uchwyt do mocowania tarczy

8714 94

7,48 EUR/kg

Hamulec tarczowy

8714 94

7,48 EUR/kg

Akcesorium elektryczne

8714 99

9,15 EUR/kg

Zaślepka do chwytu kierownicy

8714 99

9,15 EUR/kg

Błotnik

8714 99

9,15 EUR/kg

Widelec

8714 91

7,63 EUR/kg

Końcówki widelca tylnego

8714 91

7,63 EUR/kg

Manetka/przerzutka (przednia/tylna)

8714 99

9,15 EUR/kg

Chwyt kierownicy

8714 99

9,15 EUR/kg

Kierownica

8714 99

9,15 EUR/kg

Mostek kierownicy

8714 99

9,15 EUR/kg

Łożysko sterowe

8714 91 lub

8714 99

7,63 EUR/kg

9,15 EUR/kg

Rura czołowa

7608 20

4,78 EUR/kg

Rury ze stali o podwyższonej jakości

7304 51

1,97 EUR/kg

Piasta

8714 93

15,53 EUR/kg

Zaślepka piasty

8714 99

9,15 EUR/kg

Dętka

4013 20

0,93 EUR/szt.

Złącze

8714 99

9,15 EUR/kg

Podpórka

8714 99

9,15 EUR/kg

Płytka podpórki

8714 99

9,15 EUR/kg

Światła

8512 10

3,20 EUR/kg

Zamek

8301 40

14,33 EUR/kg

Podręcznik

4911 10

1,95 EUR/kg

Inne akcesoria

8714 99

9,15 EUR/kg

Zaślepka obudowy zewnętrznej

8714 94

7,48 EUR/kg

Zaślepka obudowy zewnętrznej hamulca

8714 94

7,48 EUR/kg

Materiały opakowaniowe

3923 90

3,17 EUR/kg

Przybory do pakowania

8714 99

9,15 EUR/kg

Farba

3208 20 lub

3208 90

4,35 EUR/kg

3,81 EUR/kg

Butelka na farbę

7010 90

0,45 EUR/kg

Pedał

8714 96

8,93 pary

Szybkozamykacz

8714 99

9,15 EUR/kg

Bagażnik tylny

8714 99

9,15 EUR/kg

Uchwyt odbłyśnika

8714 99

9,15 EUR/kg

Odbłyśnik

3926 90

8,93 EUR/kg

Obręcz koła

8714 92

3,01 EUR/kg

Zestaw obręczy bez opony i dętki

8714 92

3,01 EUR/kg

Taśma na obręcz koła

4012 90

3,22 EUR/kg

Nit

7318 16

5,55 EUR/kg

Tarcza hamulcowa

8714 94

7,48 EUR/kg

Tarcza hamulcowa/akcesoria do koszyka/akcesoria do błotnika

8714 99

9,15 EUR/kg

Siodełko

8714 95

6,15 EUR/kg

Śruba

7318 15

3,69 EUR/kg

Śruba/sworzeń

7318 16

5,55 EUR/kg

Zacisk sztycy

8714 99

9,15 EUR/kg

Obejma sztycy

8714 99

9,15 EUR/kg

Sztyca podsiodłowa

8714 99

9,15 EUR/kg

Mostek podpory siodła

8714 99

9,15 EUR/kg

Dźwignia przerzutki

8714 99

9,15 EUR/kg

Linka wewnętrzna manetki

8714 99

9,15 EUR/kg

Linka zewnętrzna manetki

8714 99

9,15 EUR/kg

Szprycha

8714 92

3,01 EUR/kg

Osłona szprych

8714 99

9,15 EUR/kg

Naklejka

3919 90

5,60 EUR/kg

Zawieszenie

8714 99

9,15 EUR/kg

Akcesoria zawieszenia

8714 99

9,15 EUR/kg

Opona

4011 50

2,75 EUR/szt.

Narzędzia

8714 99

9,15 EUR/kg

Rura

7608 20

4,78 EUR/kg

Wentyl

8714 99

9,15 EUR/kg

Podpora błotnika w kształcie litery V

8714 99

9,15 EUR/kg

Nakrętka (piasta) mocująca butelkę na wodę

7318 16

5,55 EUR/kg

Wolnobieg

8714 93

15,53 EUR/kg

Zestawy kół

8714 93

15,53 EUR/kg

Kółko boczne

8714 99

9,15 EUR/kg

Linka

8714 94 lub

8714 99

7,48 EUR/kg

9,15 EUR/kg

Praca

Wynagrodzenie za pracę w przemyśle wytwórczym

[nie dot.]

1,49 EUR/godz.

lub 3 396,84 EUR/rok

Energia

Energia elektryczna

[nie dot.]

0,06 EUR/kWh

Gaz

[nie dot.]

0,33 EUR/m3

Woda

[nie dot.]

2,28 EUR/m3

3.3.6.1.   Materiały

(155)

Aby ustalić niezniekształconą cenę materiałów dostarczanych do zakładu producenta zgodnie z art. 2 ust. 6a lit. a) tiret pierwsze, Komisja wykorzystała ceny importowe w reprezentatywnym kraju w odniesieniu do każdego materiału wykorzystywanego przez współpracujących producentów w ChRL.

(156)

W celu ustalenia wartości normalnej zgodnie z metodyką Komisji do tych cen importowych należy dodać należności celne przywozowe z tytułu czynników produkcji oraz materiałów przywożonych do Serbii, a także krajowe koszty transportu. Skutkowałoby to uzyskaniem wyższej wartości normalnej, ponieważ należności celne przywozowe jeszcze bardziej zwiększyłyby ceny importowe części rowerowych. W konsekwencji margines dumpingu byłby jeszcze wyższy. Biorąc pod uwagę ustalenie zawarte w motywie 178 oraz charakter przedmiotowego przeglądu wygaśnięcia, który koncentruje się na ustaleniu, czy dumping nadal miał miejsce w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym, a nie na ustaleniu jego dokładnej wielkości, Komisja zdecydowała, że dostosowania w odniesieniu do należności celnych przywozowych i transportu krajowego nie są konieczne.

3.3.6.2.   Praca

(157)

W danych statystycznych MOP przedstawiono informacje na temat miesięcznych wynagrodzeń w serbskim przemyśle wytwórczym oraz godzin przepracowywanych w tygodniu w Serbii w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym. W przypadku przedsiębiorstwa Ideal, które zgłosiło łączne wynagrodzenie personelu za okres objęty dochodzeniem przeglądowym, Komisja dokonała ekstrapolacji indywidualnego średniego wynagrodzenia miesięcznego i zastąpiła je średnim wynagrodzeniem miesięcznym MOP. W przypadku przedsiębiorstwa Oyama, które zgłosiło wynagrodzenie za osobogodziny, Komisja najpierw dokonała ekstrapolacji miesięcznego czasu pracy na podstawie danych MOP dotyczących tygodniowego wymiaru czasu pracy, a następnie podzieliła średnie miesięczne wynagrodzenie przez średni czas pracy, otrzymując w ten sposób średnie wynagrodzenie za godzinę pracy, które ostatecznie wykorzystano do zastąpienia informacji dostarczonych przez przedsiębiorstwo.

3.3.6.3.   Energia elektryczna i gaz ziemny

(158)

Ceny energii elektrycznej i gazu ziemnego w odniesieniu do odbiorców niebędących gospodarstwami domowymi, a w szczególności w odniesieniu do odbiorców przemysłowych średniej wielkości, były łatwo dostępne w danych Eurostatu dotyczących Serbii (83) za rok 2017. Cenę energii elektrycznej zgłoszono w EUR za kWh, a cenę gazu w EUR za gigadżul. Jeżeli chodzi o gigadżul, jednostka ta posiada stały współczynnik przeliczeniowy na metr sześcienny, który był jednostką miary stosowaną przez współpracujących producentów w ChRL w celu zgłaszania zużycia gazu.

3.3.6.4.   Woda

(159)

Dane wykorzystane do ustalenia ceny wody pozyskano z bazy danych agencji Bloomberg z serii danych serbskiego wskaźnika cen konsumpcyjnych – wskaźnik zaopatrzenia w wodę, gdzie zgłoszono kwotę 269,1 RSD za styczeń 2019 r.

3.3.7.   Obliczenia

(160)

Komisja obliczyła konstruowaną wartość normalną w dwóch opisanych poniżej etapach.

(161)

Po pierwsze, Komisja ustaliła wartość niezniekształconych kosztów produkcji. W tym celu pomnożyła współczynnik wykorzystania każdego czynnika produkcji przez jego niezniekształcony koszt jednostkowy. Współczynniki wykorzystania w odniesieniu do materiałów, pracy, energii i wody dostarczyli współpracujący producenci eksportujący. Niezniekształcone koszty jednostkowe to koszty odnotowane w reprezentatywnym kraju.

(162)

Po drugie, Komisja ustaliła pośrednie koszty produkcji. Obliczono je poprzez zastosowanie stosunku pośrednich kosztów produkcji do kosztów produkcji zgłoszonych przez współpracujących producentów eksportujących w odniesieniu do odpowiednich niezniekształconych kosztów produkcji (obejmujących zużycie materiałów, nakład pracy, zużycie energii i wody) określonych zgodnie z metodyką opisaną w sekcji 3.3.6.

(163)

Po trzecie, w odniesieniu do określonych powyżej kosztów produkcji Komisja zastosowała średnie koszty sprzedaży, koszty ogólne i administracyjne oraz zyski sześciu przedsiębiorstw w Serbii (Capriolo, Planet bike, Venera bike, Kripton, Crossbike i Cassini Wheels). Wysokość tych kosztów ustalono na podstawie dostępnych publicznie informacji na temat rocznych sprawozdań finansowych tych przedsiębiorstw za 2017 r. (84) i wyrażono je jako następujące wartości procentowe:

koszty sprzedaży, koszty ogólne i administracyjne (85) w wysokości 6,62 % zastosowane w odniesieniu do sumy kosztów produkcji i pośrednich kosztów produkcji, oraz

zysk (86) w wysokości 10,05 % zastosowany w odniesieniu do sumy kosztów produkcji i pośrednich kosztów produkcji.

(164)

Na tej podstawie Komisja skonstruowała wartość normalną dla każdego rodzaju produktu na podstawie ceny ex-works zgodnie z art. 2 ust. 6a lit. a) rozporządzenia podstawowego. W odniesieniu do każdego producenta eksportującego ustalono inną wartość normalną.

(165)

W swoich uwagach dotyczących ujawnienia ostatecznych ustaleń CCCME twierdziła, że przy ustalaniu niezniekształconej wartości normalnej Komisja nie wykorzystała żadnych danych dostarczonych przez współpracujących producentów eksportujących. CCCME argumentowała, że ponieważ ChRL nie jest już uznawana za gospodarkę nierynkową, czynniki takie jak koszty energii, koszty ogólne produkcji, koszty sprzedaży, koszty ogólne i administracyjne oraz zyski nie powinny być zastępowane wartościami odniesienia. CCCME argumentowała również, że inne czynniki produkcji, takie jak ramy wykonane z włókna węglowego, nie powinny być zastępowane, jako że włókna węglowego wykorzystywanego w tych ramach nie wymieniono jako materiału podlegającego znaczącym zakłóceniom w ChRL.

(166)

Komisja zauważyła, że twierdzenie, że nie wykorzystała ona żadnych danych dostarczonych przez współpracujących producentów eksportujących przy ustalaniu niezniekształconej wartości normalnej, jest niezgodne ze stanem faktycznym. Jak wspomniano w motywach 150 i 161, Komisja zastosowała dostarczone przez współpracujących producentów eksportujących i zweryfikowane przez siebie współczynniki wykorzystania w odniesieniu do materiałów, pracy, energii i wody, a także stosunek pośrednich kosztów produkcji.

(167)

Komisja zauważyła ponadto, że argument CCCME, że ChRL nie jest już uznawana za gospodarkę nierynkową, jest również nieistotny. Komisja przypomina, że motyw (2) nowych przepisów antydumpingowych jasno stanowi, że „niniejsze rozporządzenie pozostaje bez uszczerbku dla stwierdzenia, czy jakikolwiek kraj, który jest członkiem WTO, posiada gospodarkę rynkową, oraz dla warunków określonych w protokołach i innych instrumentach, zgodnie z którymi państwa przystępowały do Porozumienia z Marrakeszu ustanawiającego Światową Organizację Handlu, sporządzonego dnia 15 kwietnia 1994 r.” (87). Jako że w nowych przepisach antydumpingowych nie występuje już rozróżnienie pomiędzy gospodarkami rynkowymi a gospodarkami nierynkowymi, ten argument CCCME nie posiada żadnych podstaw prawnych mających zastosowanie w niniejszym dochodzeniu. Stosowanie art. 2 ust. 6a rozporządzenia podstawowego odbywa się w poszczególnych przypadkach, z uwzględnieniem wszystkich dostępnych dowodów dotyczących państwa wywozu.

(168)

Ponadto Komisja zauważyła, że art. 2 ust. 6a lit. a) rozporządzenia podstawowego stanowi, że istnienie znaczących zakłóceń rynku powoduje, że stosowanie kosztów i cen krajowych jest niewłaściwe, a zatem wartość normalna musi być konstruowana wyłącznie na podstawie kosztów produkcji i sprzedaży odzwierciedlających niezniekształcone ceny lub wartości odniesienia. Stanowi on również, że wartość normalna musi obejmować niezniekształconą i rozsądną kwotę kosztów sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych oraz zysku. Wykorzystanie kosztów krajowych w tym kontekście jest możliwe o ile zostanie ustalone, że koszty te nie są zniekształcone, na podstawie dokładnych i odpowiednich dowodów, w szczególności na podstawie dowodów przedstawionych przez zainteresowane strony zgodnie z art. 2 ust. 6a lit. c). CCCME nie przedstawiła żadnych dowodów w tym względzie.

(169)

Wreszcie Komisja zauważyła również, że żaden z trzech współpracujących objętych próbą producentów w ChRL nie stwierdził, że którykolwiek z czynników produkcji został zakupiony z wykorzystaniem niezniekształconych wartości.

(170)

W związku z tym argument ten został odrzucony.

3.3.8.   Cena eksportowa

(171)

Spośród dwóch producentów/grup producentów objętych próbą w ChRL sprzedających produkt objęty przeglądem do Unii w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym jeden sprzedawał bezpośrednio na rzecz niezależnych klientów, a drugi za pośrednictwem powiązanego podmiotu gospodarczego.

(172)

Producenci eksportujący dokonywali wywozu produktu objętego przeglądem albo bezpośrednio do niezależnych klientów w Unii, albo za pośrednictwem podmiotu gospodarczego. Cena eksportowa została zatem ustalona na podstawie cen faktycznie zapłaconych lub należnych za produkt objęty przeglądem przy jego sprzedaży na wywóz do Unii zgodnie z art. 2 ust. 8 rozporządzenia podstawowego.

(173)

Jak wskazano w motywie 46, jedna z grup producentów eksportujących objętych próbą nie przekazała Komisji informacji dotyczących swoich cen sprzedaży w odniesieniu do sprzedaży za pośrednictwem powiązanego podmiotu gospodarczego na rzecz pierwszego niezależnego klienta – zarówno w przypadku sprzedaży do Unii, jak i sprzedaży do pozostałych części świata. W związku z tym, korzystając z najlepszych dostępnych faktów zgodnie z art. 18 rozporządzenia podstawowego, Komisja wykorzystała jedynie te transakcje, w odniesieniu do których można było ustalić cenę eksportową dla tej grupy producentów eksportujących na podstawie ceny naliczanej niezależnemu klientowi.

3.3.9.   Porównanie

(174)

Komisja porównała wartość normalną skonstruowaną zgodnie z art. 2 ust. 6a lit. a) rozporządzenia podstawowego z ceną eksportową obliczoną na podstawie ceny ex-works.

(175)

W przypadkach uzasadnionych potrzebą zapewnienia obiektywnego porównania Komisja dostosowała cenę eksportową, uwzględniając różnice mające wpływ na porównywalność cen, zgodnie z art. 2 ust. 10 rozporządzenia podstawowego. Dostosowań dokonano w odniesieniu do kosztów transportu lądowego, kosztów przeładunku, załadunku i kosztów dodatkowych, kosztów kredytu i opłat bankowych.

(176)

Ponadto w przypadku jednego producenta eksportującego cenę eksportową dostosowano zgodnie z art. 2 ust. 10 lit. i) rozporządzenia podstawowego, odejmując prowizje z tytułu sprzedaży za pośrednictwem podmiotu gospodarczego. Prowizje obliczono na podstawie kosztów sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych podmiotu gospodarczego oraz rozsądnej marży zysku. Dokonując dostosowania w odniesieniu do zysku, Komisja zastosowała poziom ustalony w toku dochodzenia, w którym określono obecny poziom ceł.

3.3.9.1.   Margines dumpingu

(177)

Komisja porównała średnią ważoną wartość normalną każdego rodzaju produktu podobnego ze średnią ważoną ceną eksportową odpowiedniego rodzaju produktu objętego postępowaniem, zgodnie z art. 2 ust. 11 i 12 rozporządzenia podstawowego.

(178)

Na tej podstawie ustalono, że średni ważony margines dumpingu wyrażony jako odsetek ceny CIF na granicy Unii przed ocleniem wynosił 2,56 % w przypadku przedsiębiorstwa Ideal oraz 49,82 % w przypadku przedsiębiorstwa Oyama.

3.3.9.2.   Dumping dokonywany przez niewspółpracujących producentów eksportujących

(179)

Komisja obliczyła również średni margines dumpingu dla niewspółpracujących producentów eksportujących. Biorąc pod uwagę niski poziom współpracy ze strony ChRL omówiony w sekcji 3.2, Komisja wykorzystała dostępne fakty zgodnie z art. 18 rozporządzenia podstawowego.

(180)

W pierwszej kolejności, aby ustalić wartość normalną, Komisja wykorzystała średnią wartość normalną dwóch współpracujących producentów eksportujących/grup producentów.

(181)

Następnie, aby ustalić cenę eksportową, Komisja wykorzystała dane Eurostatu po odliczeniu wywozu dokonanego przez dwóch współpracujących producentów eksportujących. Do celów porównania Komisja dostosowała cenę eksportową do poziomu ex-works, wykorzystując średnie zweryfikowane odliczenia, w tym koszty transportu, dwóch współpracujących producentów eksportujących.

(182)

Na tej podstawie ustalono, że średni ważony margines dumpingu wyrażony jako odsetek ceny CIF na granicy Unii przed ocleniem wynosił 206 %. Odnośny margines dumpingu byłby wyższy, gdyby wartość normalną współpracujących producentów eksportujących dostosowano z uwzględnieniem kosztów transportu krajowego i należności celnych przywozowych na przywóz do Serbii, jak wskazano w motywie 156.

(183)

Alternatywnie, aby wykorzystać wszystkie najlepsze dostępne fakty zgodnie z art. 18 rozporządzenia podstawowego, Komisja obliczyła margines dumpingu, wykorzystując średnią skonstruowaną wartość normalną wskazaną we wniosku. W obliczeniach tych wykorzystano Turcję jako reprezentatywny kraj. Chociaż ta alternatywna wartość normalna obejmowała jedynie główne czynniki produkcji (15–20, w zależności od rodzaju roweru), otrzymany margines dumpingu wynosił 86 %.

(184)

W związku z tym nie ulega wątpliwości, że w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym dumping nadal miał miejsce.

3.3.9.3.   Wniosek

(185)

Komisja stwierdziła zatem, że w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym dumping nadal miał miejsce.

3.4.   Prawdopodobieństwo kontynuacji dumpingu z ChRL

(186)

Aby ustalić prawdopodobieństwo kontynuacji dumpingu, Komisja zbadała następujące elementy: moce produkcyjne i wolne moce produkcyjne w ChRL oraz atrakcyjność rynku Unii.

3.4.1.   Moce produkcyjne i wolne moce produkcyjne w ChRL

(187)

Według chińskiego stowarzyszenia rowerowego całkowita produkcja rowerów w 2017 r. wynosiła 80 mln sztuk.

(188)

Ponadto pięć współpracujących przedsiębiorstw zgłosiło wykorzystanie mocy produkcyjnych na poziomie między 38 % a 96 % w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym (tj. średnia ważona wyniosła 68 %). Wykorzystując najlepsze dostępne fakty zgodnie z art. 18 rozporządzenia podstawowego – biorąc pod uwagę niski poziom współpracy – Komisja oszacowała całkowite moce produkcyjne na 117 mln rowerów (88). Na tej podstawie wolne moce produkcyjne przemysłu chińskiego wyniosłyby około 37 mln rowerów, co stanowi liczbę ponad dwukrotnie wyższą niż całkowita konsumpcja w Unii (tj. 18 mln sztuk).

(189)

Ponadto, jak ustanowiono w rozporządzeniu Rady (UE) nr 502/2013 (89) i potwierdzono w toku dochodzenia, produkcja rowerów to zasadniczo operacja montażu, której zakres można z łatwością zwiększyć poprzez wzrost liczby pracowników. W związku z tym chińscy producenci mogliby szybko uzyskać nowe moce produkcyjne, zatrudniając nowych pracowników.

(190)

W związku z powyższym Komisja stwierdziła, że chińscy producenci eksportujący posiadają znaczące wolne moce produkcyjne, które – w przypadku wygaśnięcia środków – mogliby wykorzystać do produkcji rowerów w celu wywozu na rynek Unii.

(191)

W swoich uwagach dotyczących ujawnienia ostatecznych ustaleń CCCME twierdziła, że Komisja w przybliżeniu oszacowała wolne moce produkcyjne przemysłu chińskiego i nie przedstawiła żadnych dowodów na poparcie swoich szacunków.

(192)

Komisja przypomniała, że ze względu na niski poziom współpracy ze strony ChRL, w celu oszacowania wolnych mocy produkcyjnych zastosowano art. 18 rozporządzenia podstawowego. Ponadto, jak wyjaśniono w motywach 187 i 188, Komisja oparła swoje oszacowania na łącznych danych o produkcji przekazanych przez chińskie stowarzyszenie rowerowe. Ponadto, poza przekazaną uwagą, CCCME nie przedstawiła żadnych dowodów na to, że Komisja błędnie obliczyła wolne moce produkcyjne w ChRL. W związku z tym argument ten został odrzucony.

3.4.2.   Atrakcyjność rynku Unii

3.4.2.1.   Praktyki cenowe chińskich eksporterów na rynkach państw trzecich

(193)

Pierwszym elementem potwierdzającym atrakcyjność rynku Unii są praktyki cenowe chińskich producentów przy sprzedaży na rynek Unii w porównaniu z innymi rynkami wywozowymi. Jeżeli chodzi o całkowity chiński wywóz rowerów w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym (90), ich liczba wyniosła około 58 mln sztuk, z których 15 mln sprzedano do Stanów Zjednoczonych (tj. 26 % całkowitego chińskiego wywozu rowerów). Średnia chińska cena eksportowa do Stanów Zjednoczonych wynosi 50 EUR/szt., czyli jest niższa niż cena eksportowa do UE (64 EUR/szt.) i znacznie niższa niż średnia cena sprzedaży oferowana przez producentów unijnych w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym (tj. 129 EUR/szt.). Ponadto nałożenie z dniem 1 stycznia 2019 r. na podstawie sekcji 301 ustawy o handlu Stanów Zjednoczonych (91) dodatkowej stawki celnej ad valorem na chińskie rowery w Stanach Zjednoczonych w wysokości 10 % prawdopodobnie znacząco wpłynie na chiński wywóz rowerów do tego państwa. Ponadto w dniu 10 maja 2019 r. Stany Zjednoczone zwiększyły jeszcze dodatkowe cła przywozowe ad valorem do 25 % (92). W związku z tym oczekuje się, że wpływ na chiński wywóz rowerów do Stanów Zjednoczonych będzie jeszcze większy. W konsekwencji, w przypadku wygaśnięcia obowiązujących środków, Unia stałaby się bardziej atrakcyjna niż obecny największy rynek chińskich rowerów.

(194)

W ujęciu ogólnym Unia jest atrakcyjna pod względem cenowym dla chińskich producentów rowerów. Chińscy eksporterzy prowadzili sprzedaż w 149 państwach (reprezentujących 71 % ich całkowitej wartości wywozu rowerów), w których średnio ceny były niższe niż w Unii. Jedynie w 24 państwach (reprezentujących 25 % ich całkowitej wartości wywozu rowerów) prowadzili sprzedaż po cenach, które średnio były wyższe niż w Unii.

(195)

Podsumowując, wywóz do Unii byłby bardziej atrakcyjny dla chińskich eksporterów niż wywóz do większości pozostałych państw reprezentujących większość ich wywozu.

3.4.2.2.   Dostępność innych rynków

(196)

Drugim elementem potwierdzającym atrakcyjność rynku Unii jest istnienie ochrony handlu i innych środków ograniczających przywóz chińskich rowerów na wielu rynkach wywozowych. Środki takie obowiązują w Meksyku i Argentynie. Państwa te reprezentują 4 % całkowitej wielkości wywozu do pozostałych państw świata dokonywanego przez producentów eksportujących objętych próbą i 1 % całkowitego chińskiego wywozu w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym (93).

(197)

Jak wskazano w motywie 193, nałożenie z dniem 1 stycznia 2019 r. wynoszącego 10 % dodatkowego cła przywozowego ad valorem na chińskie rowery w Stanach Zjednoczonych znacząco wpłynie na chiński wywóz rowerów. Same Stany Zjednoczone odpowiadają bowiem za 58 % wielkości wywozu do pozostałych państw świata w przypadku producentów eksportujących objętych próbą oraz 26 %, biorąc pod uwagę cały wywóz z ChRL. Już w pierwszym kwartale 2019 r. chiński wywóz rowerów do Stanów Zjednoczonych był o 54 % niższy niż w pierwszym kwartale 2018 r. (lub mniejszy o około 1,4 mln sztuk). Oczekuje się, że wpływ ten będzie jeszcze wyższy po podjęciu przez Stany Zjednoczone decyzji o dalszym podniesieniu od dnia 10 maja 2019 r. stawki dodatkowego cła przywozowego ad valorem do 25 % (94).

(198)

Te dodatkowe cła nałożone na największym rynku wywozowym chińskich rowerów wraz z uchyleniem środków obowiązujących na rynku unijnym prawdopodobnie doprowadziłyby do przekierowania chińskiego wywozu ze Stanów Zjednoczonych do Unii.

(199)

W swoich uwagach dotyczących ujawnienia ostatecznych ustaleń CCCME twierdziła, że Komisja nie przedstawiła żadnych dowodów na to, że wolne moce produkcyjne w ChRL są ukierunkowane na rynek unijny.

(200)

Komisja zauważyła, że nie twierdziła, że wolne moce produkcyjne są ukierunkowane na rynek unijny, ale że jest prawdopodobne, że tak by się stało, gdyby dopuszczono do wygaśnięcia środków. W motywach 193–198 Komisja wymieniła szereg okoliczności, które zdecydowanie wskazują na to prawdopodobieństwo. W szczególności żadna z tych okoliczności nie została zakwestionowana przez CCCME.

(201)

W związku z tym argument ten został odrzucony.

3.4.3.   Wniosek dotyczący prawdopodobieństwa kontynuacji dumpingu

(202)

W związku z powyższym Komisja stwierdziła, że istnieje duże prawdopodobieństwo kontynuacji dumpingu w przypadku wygaśnięcia środków.

3.5.   Ogólne wnioski dotyczące prawdopodobieństwa kontynuacji dumpingu

(203)

W toku dochodzenia wykazano, że przywóz z Chin nadal napływał na rynek Unii po cenach dumpingowych w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym.

(204)

Komisja ustaliła również istnienie dowodów potwierdzających, że w przypadku wygaśnięcia środków dumping prawdopodobnie nadal będzie miał miejsce. Wolne moce produkcyjne w ChRL były znaczące w porównaniu z konsumpcją w Unii w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym. Ponadto zachowanie cenowe chińskich producentów eksportujących na rynkach państw trzecich, które wykazuje, że ceny eksportowe stosowane w wywozie na większość tych rynków są niższe niż ceny eksportowe stosowane w wywozie na rynek unijny, wskazują na prawdopodobieństwo kontynuacji dumpingu w Unii w przypadku wygaśnięcia środków. Co więcej, atrakcyjność rynku Unii pod względem wielkości i cen oraz fakt, że inne rynki są objęte ochroną zapewnianą przez środki handlowe, w szczególności w Stanach Zjednoczonych, wskazują na istnienie prawdopodobieństwa, że w przypadku wygaśnięcia środków chiński wywóz i chińskie wolne moce produkcyjne zostaną skierowane na rynek Unii. Komisja stwierdziła zatem, że istnieje znaczne prawdopodobieństwo, iż uchylenie środków antydumpingowych skutkowałoby zwiększeniem wywozu rowerów po cenach dumpingowych z ChRL do Unii.

(205)

W związku z tym Komisja stwierdziła, że wygaśnięcie środków antydumpingowych prawdopodobnie doprowadziłoby do kontynuacji dumpingu.

4.   PRAWDOPODOBIEŃSTWO KONTYNUACJI LUB PONOWNEGO WYSTĄPIENIA SZKODY

4.1.   Definicja przemysłu Unii i produkcji unijnej

(206)

W okresie objętym dochodzeniem przeglądowym w Unii istniało ponad 400 znanych producentów produkujących rowery. Jak wskazano w motywie 14, niektórzy z nich zlecali podwykonawstwo części lub całości procesu produkcyjnego przedsiębiorstwom zewnętrznym działającym na podstawie umów o produkcję na zlecenie („podwykonawcom”). 400 producentów wraz podwykonawcami reprezentują „przemysł Unii” w rozumieniu art. 4 ust. 1 rozporządzenia podstawowego. Część przemysłu Unii produkuje również rowery elektryczne, korzystając – w pewnym stopniu – z takich samych urządzeń produkcyjnych jak urządzenia stosowane do produkcji produktu objętego przeglądem.

(207)

Całkowitą produkcję unijną w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym oszacowano na 11,2 mln sztuk. Liczbę tę oszacowano na podstawie danych zgromadzonych przez Konfederację Europejskiego Przemysłu Rowerowego („CONEBI”).

4.2.   Konsumpcja w Unii

(208)

Komisja oszacowała wielkość konsumpcji w Unii na podstawie informacji przedstawionych przez wnioskodawcę i CONEBI.

(209)

W okresie badanym konsumpcja w Unii kształtowała się w następujący sposób:

Tabela 2

Konsumpcja w Unii

 

2014

2015

2016

2017

ODP

Konsumpcja w Unii (w sztukach)

19 201 153

19 269 158

18 883 749

18 501 392

18 300 000

Indeks

100

100

98

96

95

Źródło: EBMA, CONEBI, Eurostat.

(210)

W okresie badanym konsumpcja w Unii spadła o 5 %, do 18,3 mln sztuk w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym. Spadek konsumpcji tłumaczy się głównie równoczesnym wzrostem z 1 139 000 do 1 982 269 sztuk odnotowanym na rynku rowerów elektrycznych w okresie od stycznia 2014 r. do września 2017 r. (95)

4.3.   Przywóz do Unii z ChRL

(211)

Komisja określiła wielkość przywozu i ceny na podstawie statystyk dotyczących przywozu na poziomie TARIC otrzymanych z Eurostatu. Udział przywozu w rynku został następnie określony przez porównanie wielkości przywozu z konsumpcją w Unii, jak przedstawiono w tabeli 2.

4.3.1.   Wielkość i udział w rynku

(212)

W okresie badanym przywóz z ChRL do Unii kształtował się następująco:

Tabela 3

Wielkość przywozu i udział w rynku

 

2014

2015

2016

2017

ODP

Wielkość przywozu (w sztukach)

494 433

595 558

456 158

694 748

747 313

Indeks

100

120

92

141

151

Udział w rynku (w %)

2,6

3,1

2,4

3,8

4,1

Indeks

100

120

94

146

159

Źródło: Eurostat.

(213)

Wielkość przywozu z Chin pozostała na niskim poziomie, bliskim poziomowi z poprzedniego dochodzenia przeglądowego. Tendencja – wynoszący 51 % wzrost w okresie badanym – wskazuje jednak na ożywienie zainteresowania rynkiem Unii.

(214)

Spadek konsumpcji w połączeniu ze wzrostem wielkości przywozu doprowadził do wzrostu udziału w rynku z 2,6 % w 2014 r. do 4,1 % w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym.

4.3.2.   Cena przywozu i podcięcie cenowe

(215)

W okresie badanym cena przywozu z ChRL do Unii kształtowała się następująco:

Tabela 4

Ceny importowe

 

2014

2015

2016

2017

ODP

Średnia cena importowa (EUR/szt.)

47

61

44

77

77

Indeks

100

130

94

164

164

Źródło: Eurostat.

(216)

W okresie badanym ceny przywozu z Chin wzrosły o 64 %. Ceny importowe oparte na danych Eurostatu nie uwzględniają poszczególnych rodzajów produktu oraz różnic cenowych pomiędzy poszczególnymi rodzajami produktu objętego przeglądem. Ze względu na niski poziom współpracy ze strony chińskich eksporterów, jak wyjaśniono w motywie 45, Komisja musiała jednak opierać się na dostępnych faktach zgodnie z art. 18 rozporządzenia podstawowego.

(217)

Na tej podstawie średnie ceny sprzedaży współpracujących producentów unijnych oferowane klientom niepowiązanym na rynku Unii porównano ze średnimi cenami towarów przywożonych z ChRL. Stwierdzono, że ceny ponad 80 % przywozu (całego przywozu z wyjątkiem przywozu od dwóch współpracujących chińskich producentów eksportujących) podcięły ceny przemysłu Unii o 19,1 %. Po odjęciu obowiązujących ceł antydumpingowych margines podcięcia wyniósł 43,0 %.

(218)

Jeżeli chodzi o dwóch współpracujących chińskich producentów eksportujących, porównania dokonano na poziomie cen producenta oryginalnego sprzętu („OEM”), ponieważ obaj eksporterzy wywozili na rynek UE wyłącznie modele OEM. Podcięcie stwierdzono również w przypadku jednego z dwóch eksporterów i wynosiło ono 6,4 %.

4.4.   Przywóz do Unii z innych państw trzecich

4.4.1.   Przywóz do Unii z innych państw

(219)

Wielkość przywozu, udział w rynku oraz ceny importowe dotyczące przywozu z innych państw trzecich kształtowały się następująco:

Tabela 5

Wielkość przywozu, udział w rynku i ceny importowe ze wszystkich pozostałych państw z wyjątkiem ChRL

 

2014

2015

2016

2017

ODP

Wielkość przywozu (w sztukach)

7 347 580

7 179 794

6 497 571

6 387 657

6 244 138

Indeks

100

98

88

87

85

Udział w rynku (w %)

38,3

37,3

34,4

34,5

34,1

Średnia cena (w EUR/szt.)

148

180

186

172

169

Źródło: Eurostat.

(220)

W okresie badanym wielkość przywozu z innych państw trzecich spadła o 15 %. Udział w rynku tego przywozu spadł z 38,3 % do 34,1 % w okresie badanym.

(221)

W okresie objętym dochodzeniem przeglądowym średnie ceny importowe z państw trzecich były systematycznie wyższe niż średnie ceny importowe z ChRL. W okresie badanym różnica wynosiła 92–142 EUR/szt.

(222)

Średnie ceny importowe z państw trzecich były systematycznie wyższe niż ceny producentów unijnych podane w tabeli 12, w motywie 250. W zależności od roku różnica wynosiła 30–58 EUR/szt.

4.4.2.   Przywóz do Unii z innych państw objętych środkami antydumpingowymi

(223)

Przywóz do Unii z innych państw objętych środkami antydumpingowymi w następstwie dochodzeń w sprawie obejścia środków, o których mowa w motywach 3 i 4, kształtował się następująco:

Tabela 6

Wielkość przywozu, udział w rynku i ceny importowe z innych państw objętych środkami antydumpingowymi

 

2014

2015

2016

2017

ODP

Wielkość przywozu (w sztukach)

3 314 228

3 272 207

2 948 037

3 122 230

3 084 171

Indeks

100

99

89

94

93

Udział w rynku (w %)

17,3

17,0

15,6

16,9

16,9

Średnia cena (w EUR/szt.)

105

133

138

132

130

Kambodża

Udział w rynku (w %)

6,3

7,2

6,9

7,7

7,9

Średnia cena (w EUR/szt.)

193

226

222

204

196

Filipiny

Udział w rynku (w %)

4,8

4,5

3,6

4,5

4,4

Średnia cena (w EUR/szt.)

43

48

50

55

54

Tunezja

Udział w rynku (w %)

2,2

2,2

2,3

2,2

2,0

Średnia cena (w EUR/szt.)

66

79

82

78

79

Sri Lanka

Udział w rynku (w %)

2,1

2,0

1,7

1,5

1,7

Średnia cena (w EUR/szt.)

47

54

58

62

64

Indonezja

Udział w rynku (w %)

0,9

0,9

1,1

1,0

0,9

Średnia cena (w EUR/szt.)

112

142

147

159

153

Pakistan

Udział w rynku (w %)

1,0

0,3

0

0

0

Średnia cena (w EUR/szt.)

44

48

Źródło: Eurostat.

(224)

Wielkość przywozu z pozostałych państw trzecich objętych środkami antydumpingowymi spadła w okresie badanym o 7 %.

(225)

Podobną tendencję odnotowano w przypadku łącznego udziału w rynku – w okresie badanym spadł on z 17,3 % do 16,9 %, ponieważ wszystkie państwa z wyjątkiem Kambodży utraciły udział w rynku.

(226)

Średnia cena importowa wzrosła w okresie badanym ze 105 do 130 EUR/szt.

(227)

Należy zauważyć, że zdecydowana większość przywozu z pozostałych państw objętych środkami antydumpingowymi pochodziła od faktycznych producentów, których wyłączono z rozszerzenia środków (96).

4.4.3.   Przywóz do Unii z innych państw nieobjętych środkami antydumpingowymi

(228)

Przywóz do Unii z innych państw nieobjętych cłami antydumpingowymi kształtował się następująco:

Tabela 7

Wielkość przywozu, udział w rynku i ceny importowe z innych państw nieobjętych środkami antydumpingowymi

 

2014

2015

2016

2017

ODP

Wielkość przywozu (w sztukach)

4 033 352

3 907 587

3 549 534

3 265 427

3 159 967

Indeks

100

97

88

81

78

Udział w rynku (w %)

21,0

20,3

18,8

17,6

17,3

Średnia cena (w EUR/szt.)

183

220

226

210

206

Tajwan

Udział w rynku (w %)

10,0

10,2

8,8

7,8

7,0

Średnia cena (w EUR/szt.)

256

296

320

311

318

Bangladesz

Udział w rynku (w %)

3,5

3,9

3,9

4,4

4,6

Średnia cena (w EUR/szt.)

84

98

89

80

78

Tajlandia

Udział w rynku (w %)

3,6

2,4

2,2

1,8

1,8

Średnia cena (w EUR/szt.)

79

95

96

94

93

Inne państwa

Udział w rynku (w %)

3,9

3,7

3,9

3,6

3,8

Średnia cena (w EUR/szt.)

107

128

116

105

98

Źródło: Eurostat.

(229)

Przywóz z innych państw, które nie były objęte środkami antydumpingowymi, spadł o 22 %. Pod względem wielkości pierwsze trzy miejsca zajmowały Tajwan, Bangladesz i Tajlandia.

(230)

W związku z tym udział w rynku tych państw spadł w okresie badanym z 21 % do 17,3 %. Udział w rynku przywozu z Tajwanu i Tajlandii spadł odpowiednio o 3 punkty procentowe i 1,8 punktu procentowego, natomiast udział w rynku przywozu z Bangladeszu wzrósł o 1,1 punktu procentowego.

(231)

W okresie badanym średnie ceny importowe z innych państw nieobjętych środkami antydumpingowymi były wyższe niż chińskie średnie ceny importowe. Ceny importowe z innych państw nieobjętych środkami wynosiły 78–320 EUR/szt.

4.5.   Sytuacja gospodarcza przemysłu Unii

(232)

Zgodnie z art. 3 ust. 5 rozporządzenia podstawowego ocena wpływu przywozu towarów po cenach dumpingowych na przemysł Unii obejmowała ocenę wszystkich czynników ekonomicznych i wskaźników oddziałujących na stan tego przemysłu w okresie badanym.

(233)

Jak wskazano w motywach 13 i 14, w celu określenia ewentualnej szkody poniesionej przez przemysł Unii dokonano doboru próby. W celu określenia szkody Komisja rozróżniła makroekonomiczne i mikroekonomiczne wskaźniki szkody.

(234)

Wskaźniki makroekonomiczne (produkcja, moce produkcyjne, wykorzystanie mocy produkcyjnych, wielkość sprzedaży, udział w rynku, zatrudnienie, wydajność, wzrost, wielkość marginesu dumpingu oraz poprawa sytuacji po wcześniejszym dumpingu) przeanalizowano na poziomie całego przemysłu Unii. Ocenę oparto na informacjach dostarczonych przez wnioskodawcę i CONEBI.

(235)

Analiza wskaźników mikroekonomicznych (zapasów, cen i kosztów sprzedaży, kosztów pracy, rentowności, przepływów pieniężnych, inwestycji, zwrotów z inwestycji oraz zdolności do pozyskania kapitału) została przeprowadzona na poziomie producentów unijnych objętych próbą. Ocenę tę oparto na uzyskanych od producentów informacjach, które zostały należycie sprawdzone w trakcie wizyty weryfikacyjnej na miejscu.

(236)

Ze względu na specyfikę zlecania przez niektórych producentów rowerów podwykonawstwa niektórych procesów produkcyjnych podwykonawcom, jak wskazano w motywie 206, za konieczne uznano przeprowadzenie dodatkowej analizy niektórych wskaźników mikroekonomicznych (kosztów pracy, inwestycji i stóp zwrotu z inwestycji). Ocenę tę przeprowadzono na poziomie podwykonawców działających w okresie badanym na podstawie umów o produkcję na zlecenie dla dwóch spośród producentów unijnych objętych próbą. Oparto ją na uzyskanych od producentów informacjach, które zostały należycie sprawdzone w trakcie wizyty weryfikacyjnej na miejscu, w odniesieniu do pięciu największych podwykonawców pod względem wielkości produkcji.

4.5.1.   Wskaźniki makroekonomiczne

4.5.1.1.   Produkcja, moce produkcyjne i wykorzystanie mocy produkcyjnych

(237)

W okresie badanym produkcja, moce produkcyjne i wykorzystanie mocy produkcyjnych przemysłu Unii kształtowały się następująco:

Tabela 8

Produkcja, moce produkcyjne i wykorzystanie mocy produkcyjnych

 

2014

2015

2016

2017

ODP

Wielkość produkcji (w sztukach)

11 441 234

12 540 564

11 917 086

11 422 700

11 227 000

Indeks

100

110

104

100

98

Moce produkcyjne (w sztukach)

14 858 745

16 153 881

16 355 470

15 331 000

15 150 000

Indeks

100

109

110

103

102

Wykorzystanie mocy produkcyjnych (w %)

77,0

77,6

72,9

74,5

74,1

Indeks

100

101

95

97

96

Źródło: EBMA, CONEBI.

(238)

Po wzroście w 2015 r. produkcja stopniowo spadała i w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym osiągnęła nieznacznie niższy poziom niż w 2014 r., mianowicie 11,2 mln rowerów. Podobne tendencje zaobserwowano w przypadku mocy produkcyjnych, które początkowo wzrosły, a następnie spadły, ale w okresie badanym odnotowały ogólny wzrost o 2 %. W związku z tym wykorzystanie mocy produkcyjnych spadło o 2,9 punktu procentowego, osiągając poziom 74,1 % w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym.

(239)

Moce produkcyjne odnoszą się do liczby rowerów, które teoretycznie można wytworzyć na dostępnych liniach produkcyjnych. Moce produkcyjne można zwiększyć, wprowadzając dodatkowe zmiany w zależności od popytu oraz dostępności pracowników i części. Ponadto te same linie produkcyjne można wykorzystać również do produkcji rowerów elektrycznych bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów. Ze względu na możliwość dostosowania takich parametrów wskaźniki dotyczące mocy produkcyjnych i wykorzystania mocy produkcyjnych należy analizować ostrożnie i nie należy nadawać im zbyt dużego znaczenia w analizie szkody.

4.5.1.2.   Wielkość sprzedaży oraz udział w rynku w Unii

(240)

W okresie badanym sprzedaż w UE przez przemysł Unii oraz jego udział w rynku w odniesieniu do konsumpcji kształtowały się następująco:

Tabela 9

Wielkość sprzedaży i udział w rynku

 

2014

2015

2016

2017

ODP

Wielkość sprzedaży (w sztukach)

11 359 140

11 493 806

11 930 020

11 418 987

11 308 549

Indeks

100

101

105

101

100

Udział w rynku (w %)

59,2

59,6

63,2

61,7

61,8

Indeks

100

101

107

104

104

Źródło: EBMA, CONEBI, Eurostat.

(241)

W okresie badanym sprzedaż przemysłu Unii na rynku UE pozostała na stałym poziomie około 11,3 mln rowerów.

(242)

Ze względu na zmniejszającą się konsumpcję, co przedstawiono w tabeli 2, w motywie 209, udział przemysłu Unii w rynku wzrósł o 2,6 punktu procentowego, osiągając poziom 61,8 % w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym.

4.5.1.3.   Zatrudnienie i wydajność

(243)

Zatrudnienie i wydajność przemysłu Unii w okresie badanym kształtowały się następująco:

Tabela 10

Zatrudnienie i wydajność

 

2014

2015

2016

2017

ODP

Liczba pracowników (ekwiwalent pełnego czasu pracy)

20 137

22 071

20 975

23 641

23 652

Indeks

100

110

104

117

117

Wydajność (liczba rowerów wyprodukowanych przez pracownika)

568

568

568

483

475

Indeks

100

100

100

85

84

Źródło: EBMA.

(244)

W okresie badanym zatrudnienie wzrosło o 17 %, natomiast wydajność wykazywała odwrotną tendencję. Spadek wydajności można częściowo wytłumaczyć tym, że niektórzy producenci unijni dokonali repatriacji produkcji niektórych części lub włączyli określone procesy, takie jak malowanie, do swojej działalności. W związku z tym zwiększyli oni liczbę pracowników, nie zwiększając wielkości produkcji. Wydajność podlegała zatem tendencji spadkowej. W poprzednim dochodzeniu przeglądowym zatrudnienie ustalono na niższym poziomie. Podane w powyższej tabeli dane liczbowe dotyczące zatrudnienia opierają się na najnowszych zaktualizowanych danych dostarczonych przez EBMA i obejmują wszelką bezpośrednią lub pośrednią siłę roboczą zaangażowaną w produkcję rowerów.

4.5.1.4.   Wzrost

(245)

Ponieważ w okresie badanym sprzedaż przemysłu Unii pozostała na stałym poziomie, natomiast konsumpcja spadła, zdołał on umocnić swoją pozycję na rynku, co doprowadziło do wzrostu jego udziału w rynku w okresie badanym (+ 2,6 punktu procentowego).

4.5.1.5.   Wielkość dumpingu i poprawa sytuacji po wcześniejszym dumpingu

(246)

Dumping utrzymywał się w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym na znaczącym poziomie, jak wyjaśniono w sekcji 3 powyżej, a ceny chińskich producentów eksportujących nadal w znaczącym stopniu podcinały ceny sprzedaży przemysłu Unii.

(247)

Łączny wpływ wzrostu wielkości przywozu tanich towarów po cenach dumpingowych z ChRL oraz rzeczywistego marginesu dumpingu nie pozwolił, aby sytuacja przemysłu Unii po wcześniejszym dumpingu w pełni się poprawiła.

4.5.2.   Wskaźniki mikroekonomiczne

4.5.2.1.   Zapasy

(248)

W okresie objętym dochodzeniem poziomy zapasów producentów unijnych objętych próbą kształtowały się następująco:

Tabela 11

Zapasy

 

2014

2015

2016

2017

ODP

Stan zapasów na koniec okresu sprawozdawczego (w sztukach)

254 758

255 917

268 546

291 969

527 087

Indeks

100

100

105

115

207

Stan zapasów na koniec okresu sprawozdawczego jako odsetek wielkości produkcji

9,5

9,0

9,0

9,7

16,9

Źródło: Zweryfikowane odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu udzielone przez producentów unijnych objętych próbą.

(249)

W latach 2014–2017 stan zapasów na koniec okresu sprawozdawczego stopniowo wzrósł o 15 %. W porównaniu z wielkością produkcji nie wzrósł on znacząco w latach 2014–2017. Ponieważ rowery to produkt sezonowy, przemysł Unii musi zwiększyć poziomy swoich zapasów przed sezonem sprzedaży. Znajduje to odzwierciedlenie w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym, w przypadku którego koniec okresu objętego dochodzeniem przeglądowym zbiega się w czasie z początkiem sezonu sprzedaży, co skutkuje znacznym wzrostem poziomu zapasów.

4.5.2.2.   Średnie jednostkowe ceny sprzedaży w Unii i koszty produkcji

(250)

W okresie objętym dochodzeniem średnie jednostkowe ceny sprzedaży oferowane klientom niepowiązanym w Unii i średnie jednostkowe koszty produkcji producentów unijnych objętych próbą kształtowały się następująco:

Tabela 12

Ceny i koszty sprzedaży w Unii

 

2014

2015

2016

2017

ODP

Średnie jednostkowe ceny sprzedaży (EUR/szt.)

118

125

128

127

129

Indeks

100

106

108

108

109

Jednostkowy koszt produkcji (EUR/szt.)

116

120

122

122

120

Indeks

100

103

105

105

103

Źródło: Zweryfikowane odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu udzielone przez producentów unijnych objętych próbą.

(251)

W okresie badanym przemysł Unii zdołał podnieść swoje średnie ceny sprzedaży o 9 %. Średni koszt produkcji wzrósł nieznacznie o 3 %.

4.5.2.3.   Koszty pracy

(252)

W okresie badanym średnie koszty pracy pięciu producentów unijnych objętych próbą kształtowały się następująco:

Tabela 13

Średnie koszty pracy

 

2014

2015

2016

2017

ODP

Średnie koszty pracy na pracownika (w EUR)

17 403

19 712

21 895

24 036

23 083

Indeks

100

113

126

138

133

Źródło: Zweryfikowane odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu udzielone przez producentów unijnych objętych próbą.

(253)

Średnie koszty pracy w przeliczeniu na pracownika wzrosły o 33 % w okresie badanym. Największy wpływ na ten wskaźnik miał znaczny wzrost wynagrodzeń w Bułgarii, gdzie znajduje się siedziba jednego przedsiębiorstwa objętego próbą. Wynagrodzenia w tym państwie członkowskim wzrosły o blisko 50 % w okresie badanym (97).

(254)

Ponadto przeprowadzono analizę średnich kosztów pracy podwykonawców pracujących w okresie badanym dla pięciu producentów objętych próbą. Kształtowały się one następująco:

Tabela 14

Średnie koszty pracy podwykonawców

 

2014

2015

2016

2017

ODP

Średnie koszty pracy na pracownika (w EUR)

15 071

15 113

15 470

16 276

16 429

Indeks

100

100

103

108

109

Źródło: Zweryfikowane odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu udzielone przez podwykonawców objętych próbą.

(255)

Średnie koszty pracy w przeliczeniu na pracownika wzrosły o 9 % w okresie badanym.

4.5.2.4.   Rentowność i przepływy środków pieniężnych

(256)

W okresie badanym rentowność i przepływy środków pieniężnych kształtowały się następująco:

Tabela 15

Rentowność

 

2014

2015

2016

2017

ODP

Rentowność (w %)

1,5

5,0

3,5

3,3

2,8

Indeks

100

333

233

220

187

Źródło: Zweryfikowane odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu udzielone przez producentów unijnych objętych próbą.

(257)

Komisja określiła rentowność producentów unijnych objętych próbą, wyrażając zysk netto przed opodatkowaniem ze sprzedaży produktu podobnego klientom niepowiązanym w Unii jako odsetek obrotów z tej sprzedaży. W okresie badanym producenci unijni objęci próbą zdołali zwiększyć swoją rentowność. Po wzroście do 5 % w 2015 r. rentowność stopniowo spadła do 2,8 % w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym. Chociaż przemysł Unii był rentowny w okresie badanym, jego poziom rentowności pozostał poniżej zysku docelowego (8 %) ustalonego w poprzednim dochodzeniu przeglądowym.

(258)

Przepływy środków pieniężnych netto odzwierciedlają zdolność przemysłu Unii do samofinansowania swojej działalności. W okresie badanym kształtowały się one następująco:

Tabela 16

Przepływy środków pieniężnych

 

2014

2015

2016

2017

ODP

Przepływy środków pieniężnych (w EUR)

5 754 771

17 826 914

11 635 887

5 880 325

-15 297 175

Indeks

100

310

202

102

-266

Źródło: Zweryfikowane odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu udzielone przez producentów unijnych objętych próbą.

(259)

Rozwój przepływów środków pieniężnych odzwierciedla głównie rozwój ogólnej rentowności przemysłu Unii. Sytuację dotyczącą przepływów środków pieniężnych w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym tłumaczy się głównie znacznym wzrostem zapasów, który przeanalizowano w motywie 249.

4.5.2.5.   Inwestycje, zwrot z inwestycji i zdolność do pozyskania kapitału

(260)

W okresie badanym inwestycje oraz zwrot z inwestycji przemysłu Unii kształtowały się następująco:

Tabela 17

Inwestycje i zwrot z inwestycji

 

2014

2015

2016

2017

ODP

Inwestycje (w EUR)

5 344 906

7 666 151

9 971 864

4 508 316

3 626 470

Indeks

100

143

187

84

68

Zwrot z inwestycji (w %)

15

50

34

31

26

Indeks

100

333

227

207

173

Źródło: Zweryfikowane odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu udzielone przez producentów unijnych objętych próbą.

(261)

W latach 2014–2016 inwestycje znacznie wzrosły o 87 %. Od 2017 r. wartość inwestycji się zmniejszyła zgodnie z tendencją odnotowywaną w przypadku rentowności. Ogółem wartość inwestycji zmniejszyła się w okresie badanym o 32 %.

(262)

Producenci unijni dokonali kilku inwestycji w modernizację i automatyzację linii produkcyjnych. Niektóre przedsiębiorstwa zoptymalizowały również swoje moce produkcyjne, zwiększając powierzchnię magazynową.

(263)

Zwrot z inwestycji jest to procentowy stosunek zysku do wartości księgowej netto inwestycji. Zwrot z inwestycji w okresie badanym był częściowo zbieżny ze zmianami wyników w zakresie rentowności, ponieważ znacząco wzrósł w 2015 r., po czym stopniowo się zmniejszył, ale pozostał powyżej poziomu z 2014 r.

(264)

Analizie poddano również inwestycje i zwrot z inwestycji w przypadku podwykonawców. Kształtowały się one następująco:

Tabela 18

Inwestycje i zwrot z inwestycji podwykonawców

 

2014

2015

2016

2017

ODP

Inwestycje (w EUR)

4 947 813

2 762 778

5 820 882

8 556 256

5 938 196

Indeks

100

56

118

173

120

Zwrot z inwestycji (w %)

26

31

30

23

27

Indeks

100

119

115

88

104

Źródło: Zweryfikowane odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu udzielone przez producentów unijnych objętych próbą.

(265)

Podwykonawcy regularnie dokonywali inwestycji w okresie badanym. Tendencja wskazuje na wzrost inwestycji w okresie badanym o 20 %.

(266)

Inwestycje obejmowały nowe linie produkcyjne, automatyzację istniejących linii i repatriację produkcji niektórych części.

(267)

W okresie badanym zwrot z inwestycji wahał się od 23 % do 31 % i wykazuje ogólny nieznaczny wzrost z 26 % w 2014 r. do 27 % w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym.

(268)

Ogólna poprawa rentowności i przepływów środków pieniężnych miała pozytywny wpływ na zdolność producentów unijnych i ich podwykonawców do pozyskiwania kapitału, ponieważ większość z nich polegała na zasobach własnych w celu finansowania swoich działań i inwestycji. Niektóre z przedsiębiorstw korzystały również z europejskich lub krajowych programów rozwoju, natomiast inne korzystały z kredytów bankowych.

4.5.3.   Wniosek

(269)

W toku dochodzenia wykazano, że sytuacja przemysłu Unii na poziomie makroekonomicznym jest stosunkowo stabilna w okresie badanym charakteryzującym się transformacją unijnego przemysłu rowerowego spowodowaną coraz większym rozwojem rynku rowerów elektrycznych w Unii. Chociaż w okresie badanym konsumpcja spadła, wielkość sprzedaży i produkcji pozostała na stałym poziomie, co umożliwiło przemysłowi Unii zwiększenie udziału w rynku.

(270)

W toku dochodzenia wykazano również, że sytuacja przemysłu na poziomie mikroekonomicznym poprawiła się w okresie badanym ze względu na niższy wzrost kosztów niż cen, który doprowadził do zwiększenia rentowności, oraz z powodu inwestycji, które zaczynają się zwracać. W całym okresie badanym osiągnięty zysk pozostał jednak poniżej poziomu zysku docelowego ustalonego w pierwotnym dochodzeniu. Sytuacja podwykonawców jest podobna.

(271)

W związku z powyższym stwierdzono, że w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym przemysł Unii nie poniósł istotnej szkody w rozumieniu art. 3 rozporządzenia podstawowego.

(272)

Nawet jeżeli sytuacja przemysłu Unii się ustabilizowała, jest ona jednak nadal niepewna, o czym świadczy zysk osiągnięty w okresie badanym.

(273)

W swoich uwagach dotyczących ujawnienia ostatecznych ustaleń EBMA stwierdziło, że Komisja nie uwzględniła pełnej sytuacji rynkowej w analizie wyników przemysłu unijnego, w szczególności w odniesieniu do przywozu z ChRL rowerów miejskich niewymagających odstawiania do stacji dokującej i ich wpływu na sytuację przemysłu unijnego w okresie od 2016 r. do okresu objętego dochodzeniem przeglądowym. Ponadto EBMA stwierdziło, że analiza zatrudnienia i wydajności w motywach 243–244 może zostać błędnie zinterpretowana.

(274)

Komisja przypomniała, że wskaźniki makroekonomiczne w sekcji 4.5 zostały ocenione na poziomie całego przemysłu unijnego i w odniesieniu do wszystkich rodzajów produktu jako całości. Nie przedstawiono żadnych konkretnych dowodów na związek między przywozem rowerów miejskich niewymagających odstawiania do stacji dokującej a pogorszeniem tych wskaźników, który mógłby uzasadnić przeprowadzenie szczegółowej analizy typu produktu. Ponadto badanie tendencji mających znaczenie dla oceny prawdopodobieństwa kontynuacji lub ponownego wystąpienia szkody obejmowało okres od 2014 r. do okresu objętego dochodzeniem przeglądowym, w którym odnotowano poprawę niektórych wskaźników. W odniesieniu do poziomu i tendencji przywozu z Chin Komisja zauważyła, że dokonała już analizy i wskazała na ożywienie zainteresowania rynkiem Unii w motywie 213.

(275)

Jeśli chodzi o zatrudnienie i wydajność, Komisja zauważyła, że nie ma miejsca na błędną interpretację, ponieważ w motywach 243–244 przedstawiła już szczegółową analizę danych dotyczących zatrudnienia, obserwowaną tendencję w zakresie wydajności oraz przyczyny tej tendencji. Łączna liczba pracowników mogła wzrosnąć, jednak wielu z nich pokryło repatriację niektórych rodzajów działalności, takich jak produkcja niektórych części lub malowanie. W związku z tym wielkość produkcji rowerów nie wzrosła w tym samym tempie, a wydajność wykazywała tendencję spadkową.

(276)

W związku z tym obydwa argumenty EBMA zostały odrzucone.

(277)

W swoich uwagach dotyczących ujawnienia ostatecznych ustaleń CCCME twierdziła również, że sytuacja przemysłu unijnego poprawiła się po wcześniejszym wystąpieniu szkody, co uzasadnia zaprzestanie stosowania środków.

(278)

Komisja powtórzyła ustalenia zawarte w motywach 269–272, w których stwierdziła również, że sytuacja przemysłu unijnego jest nadal niestabilna. Świadczy o tym między innymi zysk osiągnięty w okresie badanym, pozostający poniżej docelowego zysku, który został ustalony w dochodzeniu pierwotnym i nie może zostać zmieniony w obecnym dochodzeniu.

(279)

W związku z tym argument CCCME został odrzucony.

(280)

Ponieważ przemysł Unii nie poniósł istotnej szkody w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym, zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego Komisja zbadała następnie, czy doszłoby do ponownego wystąpienia istotnej szkody w wyniku przywozu z Chin, gdyby środki wprowadzone wobec ChRL wygasły.

4.6.   Prawdopodobieństwo ponownego wystąpienia szkody

4.6.1.   Uwaga wstępna

(281)

W celu ustalenia prawdopodobieństwa ponownego wystąpienia szkody, w przypadku gdyby środki zostały uchylone, Komisja poddała analizie następujące elementy: a) prawdopodobne poziomy cen przywozu z ChRL w przypadku braku środków antydumpingowych; b) atrakcyjność rynku Unii; c) moce produkcyjne i wolne moce produkcyjne w ChRL; oraz d) istnienie środków ograniczających handel w innych państwach trzecich w zakresie wywozu rowerów z ChRL.

4.6.2.   Prawdopodobne poziomy cen przywozu z ChRL w przypadku braku środków antydumpingowych

(282)

W toku dochodzenia wykazano, że w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym (zob. motyw 185) przywóz z ChRL odbywał się po cenach dumpingowych i że istnieje prawdopodobieństwo kontynuacji dumpingu w przypadku wygaśnięcia środków (zob. motyw 202).

(283)

Jak wyjaśniono w motywach 215–218, chińskie ceny importowe były znacznie niższe niż ceny sprzedaży oferowane przez przemysł Unii pomimo obowiązywania środków antydumpingowych w okresie badanym. Średnia cena sprzedaży oferowana przez przemysł Unii na rynku UE w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym wynosiła 129 EUR/szt., natomiast średnia cena importowa z ChRL była niemal o połowę niższa – 77 EUR/szt. Na tej podstawie stwierdzono, że w przypadku wygaśnięcia środków chiński wywóz rowerów do UE byłby dokonywany po cenach dumpingowych i wyrządzających szkodę, podcinających ceny sprzedaży oferowane przez przemysł Unii.

(284)

W swoich uwagach dotyczących ujawnienia ostatecznych ustaleń CCCME twierdziła, że różnica w cenach chińskiego przywozu i sprzedaży przemysłu unijnego wynikała z różnicy między porównywanymi produktami, a nie z dumpingowych i wyrządzających szkodę cen przywozu oraz że Komisja nie dokonała porównania cen w oparciu o rodzaje produktu. CCCME twierdziła również, że nawet w przypadku wygaśnięcia środków chińscy eksporterzy mogą utrzymać obecny poziom cen i nie będą dokonywali wywozu rowerów do Unii po cenach dumpingowych i wyrządzających szkodę.

(285)

Komisja zauważyła, że ze względu na małą współpracę ze strony chińskich eksporterów porównanie cen w oparciu o rodzaje produktu nie było możliwe. Szkoda została oceniona w odniesieniu do wszystkich rodzajów produktu jako całości i nie przyznano pierwszeństwa rodzajom wysokiej klasy produktów. Zapewniono to poprzez kontrolę wyrywkową producentów unijnych, co do doboru których nie otrzymano żadnych uwag. Producenci zostali wybrani w oparciu o największą reprezentatywną wielkość sprzedaży i produkcji, w związku z czym ich produkcja obejmowała wszystkie rodzaje produktów, a nie tylko produkty wysokiej klasy. W odniesieniu do drugiego argumentu Komisja przypomniała motyw 185 i fakt, że istnienie dumpingu ze strony chińskich eksporterów stwierdzono już w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym.

(286)

W związku z tym obydwa argumenty CCCME zostały odrzucone.

4.6.3.   Atrakcyjność rynku Unii

(287)

Rynek Unii jest atrakcyjny pod względem rozmiaru i cen. Zgodnie z dostępnymi informacjami dostarczonymi przez wnioskodawcę (98) rynek Unii jest największym światowym rynkiem pod względem popytu.

(288)

Jak opisano bardziej szczegółowo w motywie 193, uznano, że rynek ten jest atrakcyjny pod względem cen – ceny eksportowe do UE są średnio wyższe niż do innych państw.

(289)

Z chińskich danych statystycznych dotyczących wywozu wynika, że chińskie ceny eksportowe na główne rynki wywozowe, tj. do Stanów Zjednoczonych, Indonezji i Japonii, były średnio niższe (50 EUR/szt.) niż do UE (64 EUR/szt.) w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym.

(290)

Atrakcyjność rynku unijnego potwierdza również tendencja obserwowana w przypadku przywozu z ChRL, który pomimo obowiązujących środków wykazuje znaczny wzrost w okresie badanym (+ 51 %).

(291)

W swoich uwagach dotyczących ujawnienia ostatecznych ustaleń CCCME stwierdziła, że nawet jeżeli środki zostaną uchylone, chińskim eksporterom trudno będzie odzyskać klientów unijnych w krótkim okresie. Ponadto utworzona sieć sprzedaży w innych państwach, zmniejszający się popyt w Unii i konkurencja ze strony producentów unijnych, których sytuacja się poprawiła, działałyby jako środek odstraszający dla chińskich eksporterów.

(292)

Komisja przypomniała ustalenia przedstawione w motywie 212, w szczególności fakt, że w okresie 27 miesięcy (od 2016 r. do okresu objętego dochodzeniem przeglądowym) przywóz z Chin wzrósł o 59 %. Ponadto praktyki obchodzenia środków, o których mowa w motywach 3 i 4, potwierdzają, że chińscy eksporterzy są nadal bardzo zainteresowani rynkiem unijnym i całkiem szybko mogą nań wejść.

(293)

W związku z tym ten argument CCCME został odrzucony.

4.6.4.   Moce produkcyjne i wolne moce produkcyjne w ChRL

(294)

Jak wyjaśniono w motywach 187–190, moce produkcyjne w zakresie chińskich rowerów ostrożnie ustalono na 117 mln sztuk w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym. W oparciu o wielkość produkcji wynoszącą 80 mln sztuk dostępne wolne moce produkcyjne wyniosły zatem 37 mln rowerów w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym. Takie moce produkcyjne wystarczyłyby, aby dwukrotnie pokryć konsumpcję na rynku Unii.

(295)

Ponadto, co potwierdziło chińskie stowarzyszenie rowerowe, chińscy producenci eksportujący są zorientowani głównie na wywóz, ponieważ rocznie dokonuje się wywozu 75 % ich produkcji (99).

(296)

Na tej podstawie stwierdzono, że chińscy producenci eksportujący są zorientowani na wywóz i że w przypadku uchylenia środków posiadaliby wystarczające dostępne wolne moce produkcyjne, aby znacznie zwiększyć swój wywóz do UE.

4.6.5.   Istnienie środków ograniczających handel w innych państwach trzecich w zakresie wywozu rowerów z ChRL

(297)

Jak wskazano w motywie 196, na niektórych głównych rynkach wywozowych rowerów ChRL, takich jak Argentyna i Meksyk, na których obowiązują środki antydumpingowe, istnieje szereg barier w handlu.

(298)

Ponadto, jak wskazano w motywie 197, wzrost ceł przywozowych ad valorem w Stanach Zjednoczonych (25 %) nakładanych na przywóz rowerów pochodzących z ChRL sprawił, że rynek Stanów Zjednoczonych jest mniej atrakcyjny.

(299)

Oprócz atrakcyjności rynku UE, o której mowa w motywach 287 i 290, wprowadzenie na tych rynkach eksportowych ograniczeń dotyczących ChRL stanowi kolejną przesłankę wskazującą, że w przypadku wygaśnięcia środków wywóz z ChRL może zostać skierowany na rynek Unii.

4.6.6.   Analiza przemysłu Unii i prawdopodobieństwa ponownego wystąpienia szkody

(300)

W toku dochodzenia wykazano, że przywozu z ChRL nadal dokonuje się po cenach dumpingowych i że nic nie wskazuje na zaniechanie takiego dumpingu w przyszłości.

(301)

Ponadto, jeżeli środki zostaną uchylone, istnieją podstawy, aby się spodziewać, że w związku z atrakcyjnością rynku Unii, dostępnymi wolnymi mocami produkcyjnymi w ChRL i istnieniem barier w handlu na innych rynkach nastąpi znaczny wzrost przywozu do UE dokonywanego po dumpingowych, wyrządzających szkodę cenach, podcinających ceny sprzedaży oferowane przez przemysł Unii.

(302)

W takim scenariuszu chiński wywóz do UE szybko zwiększyłby udział w rynku kosztem przemysłu Unii, który doświadczyłby nagłego spadku wielkości sprzedaży i wzrostu kosztów stałych na jednostkę.

(303)

Ponadto, biorąc pod uwagę wrażliwość cenową niektórych sieci dystrybucji i prawdopodobny poziom cen przywozu z Chin, przemysł Unii prawdopodobnie zostanie zmuszony do obniżenia cen, aby chronić swój udział w rynku. Wzrost kosztów stałych wraz ze spadkiem cen sprzedaży miałby natychmiastowy negatywny wpływ na rentowność przemysłu Unii, która przez cały okres badany pozostała znacznie poniżej poziomu zysku docelowego. W związku z tym przemysł Unii zacząłby przynosić straty, ogólna sytuacja gospodarcza przemysłu Unii uległaby pogorszeniu i ponownie wystąpiłaby istotna szkoda.

(304)

Biorąc pod uwagę powiązania branżowe podwykonawców, ucierpieliby oni w równym stopniu w wyniku spadku wielkości produkcji i wzrostu kosztów stałych. W perspektywie długoterminowej działalność przemysłu Unii jako całości byłaby zagrożona, co mogłoby doprowadzić do zamknięcia szeregu zakładów produkcyjnych.

(305)

Na podstawie powyższych ustaleń Komisja stwierdziła, że w przypadku uchylenia środków istnieje duże prawdopodobieństwo ponownego wystąpienia szkody w wyniku przywozu pochodzącego z ChRL.

5.   INTERES UNII

5.1.   Wprowadzenie

(306)

Zgodnie z art. 21 rozporządzenia podstawowego zbadano, czy utrzymanie istniejących środków antydumpingowych nie zaszkodzi interesom Unii jako całości.

(307)

Po pierwsze należy przypomnieć, że w poprzednich dochodzeniach uznawano, iż wprowadzenie środków nie jest sprzeczne z interesem Unii.

(308)

Wszystkim zainteresowanym stronom umożliwiono wyrażenie uwag zgodnie z art. 21 ust. 2 rozporządzenia podstawowego.

(309)

Na tej podstawie Komisja zbadała, czy mimo wniosków dotyczących prawdopodobieństwa kontynuacji dumpingu i ponownego wystąpienia szkody istnieją istotne powody pozwalające na stwierdzenie, że utrzymanie obowiązujących środków nie leży w interesie Unii.

5.2.   Interes przemysłu Unii

(310)

W toku dochodzenia wykazano, że sytuacja przemysłu Unii jest wciąż niepewna. W przypadku wygaśnięcia środków sytuacja przemysłu Unii szybko ulegałby pogorszeniu, co również doprowadziłoby do strat w perspektywie krótkoterminowej i stopniowej likwidacji całego przemysłu w perspektywie długoterminowej.

(311)

Jak wskazano w motywie 14, należy przypomnieć, że znaczna część produkcji jest zlecana podwykonawcom, którzy poczynili istotne inwestycje w produkt objęty przeglądem w okresie badanym. Biorąc pod uwagę, że podwykonawcy są w znacznej mierze uzależnieni od poziomu działalności swoich partnerów handlowych, uchylenie środków wpłynęłoby negatywnie również na ich sytuację.

(312)

Na tej podstawie stwierdzono, że kontynuacja stosowania środków dotyczących przywozu z ChRL leży w interesie przemysłu Unii, ponieważ umożliwiłaby dalszą stabilizację jego pozycji na rynku i zabezpieczenie zatrudnienia. Kontynuacja stosowania środków umożliwiłaby również przemysłowi Unii czerpanie korzyści ze znaczących inwestycji dokonanych w okresie badanym w celu zapewnienia jego dalszego rozwoju.

5.3.   Interes producentów rowerów elektrycznych

(313)

W styczniu 2019 r. rozporządzeniami wykonawczymi (UE) 2019/72 (100) i 2019/73 (101) Komisja nałożyła środki wyrównawcze i antydumpingowe na przywóz rowerów elektrycznych pochodzących z ChRL.

(314)

Jak wskazano w motywie 206, część przemysłu Unii bierze również udział w produkcji rowerów elektrycznych, do której wykorzystuje się w znacznym stopniu te same maszyny, nakłady pracy i linie produkcyjne co w przypadku produktu objętego przeglądem. W tym zakresie każdy spadek wielkości produkcji i wielkości sprzedaży tradycyjnych rowerów w następstwie uchylenia środków wywarłby negatywny efekt domina na działalność związaną z rowerami elektrycznymi w Unii. W rzeczywistości koszty stałe musiałyby zostać wchłonięte przy mniejszej wielkości produkcji, co doprowadziłoby do wzrostu kosztów i wpłynęło negatywnie na sytuację finansową tego powiązanego przemysłu.

(315)

W swoich uwagach dotyczących ujawnienia ostatecznych ustaleń CCCME stwierdziła, że chińskie rowery nie zaleją rynku unijnego oraz że całkowita produkcja rowerów i rowerów elektrycznych zdecydowanie wzrośnie. Według CCCME domniemana możliwość pojawienia się kosztów stałych, które musiałyby zostać wchłonięte przy mniejszej wielkości produkcji, w żadnej sytuacji nie wystąpi.

(316)

Komisja przeanalizowała już powyżej w motywach 301–302 spodziewane zmiany wielkości przywozu z Chin w przypadku dopuszczenia do wygaśnięcia środków oraz znaczne negatywne skutki dla produkcji rowerów. Biorąc pod uwagę, że produkcja rowerów elektrycznych jest dość ograniczona (10 razy niższa niż produkcja rowerów konwencjonalnych w 2016 r.), jest mało prawdopodobne, by wzrost produkcji rowerów elektrycznych mógł zrównoważyć negatywny wpływ spadku produkcji rowerów konwencjonalnych na koszty stałe.

(317)

W związku z tym argument CCCME został odrzucony.

(318)

Ponadto z uwagi na podobieństwo między rowerami tradycyjnymi i elektrycznymi uchylenie środków dotyczących produktu objętego przeglądem zachęciłoby do błędnego zgłaszania rowerów elektrycznych jako tradycyjnych podczas przywozu do UE, co prowadziłoby do oszustw związanych ze środkami mającymi zastosowanie do rowerów elektrycznych. W takich okolicznościach skuteczność środków antydumpingowych i antysubsydyjnych dotyczących rowerów elektrycznych zostałaby poważnie osłabiona, co wpłynęłoby negatywnie na unijny przemysł rowerów elektrycznych.

(319)

W swoich uwagach dotyczących ujawnienia ostatecznych ustaleń CCCME twierdziła, że rowery konwencjonalne i rowery elektryczne są całkowicie różnymi produktami, a cena rowerów elektrycznych jest zazwyczaj znacznie wyższa niż cena rowerów konwencjonalnych. W tej sytuacji organom celnym państw członkowskich łatwo jest rozróżnić te dwa produkty, w związku z czym nie będzie praktycznie możliwe złożenie niewłaściwego zgłoszenia celnego.

(320)

Komisja zauważa, że rowery elektryczne są w dużej mierze podobne do rowerów konwencjonalnych pod względem komponentów i cen. Główną różnicą jest silnik i akumulator, które mogą zostać zamontowane na późniejszym etapie. W związku z tym można uznać, że istnieje prawdopodobieństwo złożenia niewłaściwego zgłoszenia celnego. Fakt, że w sektorze tym od dawna dochodzi do prób obchodzenia środków antydumpingowych, o czym mowa w motywach 1, 3 i 4, dodatkowo potwierdza ten wniosek.

(321)

W związku z tym Komisja odrzuciła powyższy argument.

(322)

W związku z tym stwierdzono, że utrzymanie obowiązujących środków w odniesieniu do produktu objętego przeglądem leżałoby również w interesie producentów rowerów elektrycznych.

5.4.   Interes producentów części rowerowych

(323)

Zgodnie z wynikami najnowszych badań (102) przeprowadzonych wspólnie przez EBMA i CONEBI w 2018 r. części rowerowe oraz komponenty do rowerów tradycyjnych i elektrycznych produkowało ponad 400 przedsiębiorstw w 20 różnych państwach członkowskich. Przedsiębiorstwa te zatrudniały łącznie ponad 22 000 osób.

(324)

Należy przypomnieć, że – jak wyjaśniono w motywie 1 – w następstwie dochodzenia w sprawie obejścia środków środki antydumpingowe rozszerzono na przywóz niektórych części rowerowych pochodzących z ChRL. Po przeprowadzeniu tego dochodzenia wprowadzono system zwolnień, aby wspierać lokalną produkcję części rowerowych poprzez ograniczanie ilości wykorzystywanych chińskich części rowerowych do poziomu niższego niż 60 % całkowitej wartości. Producenci rowerów zostali zatem zachęceni do zakupu części poza ChRL i nabywania ich w znacznym stopniu lokalnie, co zapewnia również krótki czas dostawy i zmniejszenie poziomu ich zapasów. W związku z tym producenci części rowerowych również odnoszą korzyść z rozszerzenia obowiązujących środków na podstawowe części rowerowe.

(325)

Ponadto w okresie badanym dostawcy części podjęli znaczne wysiłki na rzecz „repatriacji” do UE produkcji części i komponentów, dokonując znacznych inwestycji w badania i rozwój oraz maszyny. Z uwagi na szczególny charakter takich inwestycji i długotrwały związek między obydwoma gałęziami przemysłu zrównoważony charakter przemysłu części rowerowych jest ściśle związany z istnieniem rentowego unijnego przemysłu rowerowego. Każdy spadek wielkości produkcji i wielkości sprzedaży unijnego przemysłu rowerowego miałby szkodliwy wpływ na przemysł części rowerowych.

(326)

W swoich uwagach dotyczących ujawnienia ostatecznych ustaleń CCCME stwierdziła, że jeżeli dopuści się do wygaśnięcia środków, nie wystąpią żadne negatywne konsekwencje dla producentów części rowerowych, ponieważ wielkość produkcji i sprzedaży unijnego przemysłu rowerowego nie zmniejszy się. Ponadto części będą wykorzystywane do produkcji rowerów elektrycznych, której poziom zwiększy się.

(327)

Komisja powtórzyła argumenty wspomniane w motywie 316. Uchylenie środków prawdopodobnie spowoduje szeroko zakrojone negatywne skutki dla produkcji rowerów, których nie można byłoby zrekompensować wzrostem produkcji rowerów elektrycznych. Sektor części rowerowych jest ściśle powiązany i w związku z tym zostanie natychmiast dotknięty takimi skutkami.

(328)

W związku z tym argument ten został odrzucony.

(329)

Na tej podstawie ustalono, że w przypadku uchylenia środków przemysł części rowerowych w UE również poniósłby negatywne konsekwencje. W związku z tym stwierdzono, że wprowadzenie środków antydumpingowych leżałoby w interesie przemysłu części rowerowych.

5.5.   Interes importerów niepowiązanych

(330)

Jak wskazano w motywach 15–16, Komisja wezwała wszystkich importerów niepowiązanych do wzięcia udziału w dochodzeniu i nawiązała bezpośredni kontakt z 75 importerami. Podobnie jak w przypadku ostatniego dochodzenia przeglądowego żaden z nich nie zgłosił się ani nie współpracował w żaden sposób w toku dochodzenia.

(331)

Należy przypomnieć, że celem środków antydumpingowych nie jest zapobieganie przywozowi, tylko przywrócenie sprawiedliwego handlu i dopilnowanie, aby towary nie były przywożone po cenach dumpingowych i wyrządzających szkodę.

(332)

W toku dochodzenia stwierdzono, ze znaczna wielkość przywozu, stanowiąca ponad 17 % udziału w rynku w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym, pochodziła z państw, które nie były objęte środkami antydumpingowymi. Ponadto, jak wskazano w motywie 227, większość przywozu z innych państw objętych środkami, stanowiąca ponad 15 % udziału w rynku w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym, pochodziła od faktycznych producentów, których wyłączono z rozszerzenia środków. W związku z tym, biorąc pod uwagę, że przywóz nieobjęty środkami stanowił ponad 32 % udziału w rynku w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym, uznano, iż importerzy nadal mogą zaopatrywać się w rowery z wielu różnych państw.

(333)

Na podstawie powyższych rozważań stwierdzono, że obecnie obowiązujące środki nie mają znaczącego negatywnego wpływu na sytuację importerów oraz że utrzymanie środków nie będzie mieć na nich negatywnego wpływu.

5.6.   Interes użytkowników

(334)

Po pierwsze należy przypomnieć, że w toku poprzednich dochodzeń stwierdzono, iż środki nie miałyby istotnego wpływu na użytkowników/konsumentów.

(335)

Europejska Federacja Rowerzystów („ECF”), reprezentująca stowarzyszenia i federacje rowerzystów, oraz Cykelfrämjandet, organizacja rowerzystów ze Szwecji, wyraziły poparcie dla utrzymania środków. Organizacje te stwierdziły, że dostarczanie produktów wysokiej jakości oraz spełniających wysokie standardy bezpieczeństwa przyniosłoby korzyść rowerzystom, natomiast bardzo tanie rowery nie spełniałyby standardów bezpieczeństwa i zniechęcałyby do korzystania z rowerów z powodu braku komfortu jazdy, zawodności i braku akcesoriów niezbędnych do codziennego użytkowania. Organizacje te poinformowały również, że dla konsumenta jakość jest ważniejsza niż cena oraz że tanie rowery niskiej jakości wiążą się z negatywnymi doznaniami podczas jazdy i zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty.

(336)

Oszacowano, że wpływ ceł antydumpingowych na cenę konsumpcyjną nie jest znaczący, ponieważ niektórzy chińscy producenci korzystają z zerowej stawki celnej, podczas gdy istnieją inne źródła zaopatrzenia i są obecne na rynku UE. Ponadto większość unijnych producentów rowerów prowadzi działalność w ramach systemu zwolnień, zgodnie z którym podstawowe części rowerowe można przywozić z ChRL bez żadnych ceł, jeżeli ich udział nie przekracza 60 % całkowitej wartości wykorzystanych części. Sytuacja ta, zapewniając równe szanse, wzmacnia konkurencję na rynku między rowerami produkowanymi w UE i rowerami przywożonymi.

(337)

W swoich uwagach dotyczących ujawnienia ostatecznych ustaleń CCCME stwierdziła, że koszty zakupu rowerów ponoszone przez unijnych konsumentów wzrosły i osoby o niskich dochodach nie są w stanie kupić roweru ze względu na środki antydumpingowe. CCCME dodała, że zadaniem środków antydumpingowych jest ochrona interesów pozostających w mniejszości producentów rowerów wyższej klasy, kosztem środowiska i zdrowia publicznego.

(338)

Komisja zauważyła, że utrzymanie środków zwiększyło różnorodność dostawców, a co za tym idzie zróżnicowanie cen. Jak przedstawiono w tabelach 6 i 7 w motywach 223 i 228, średnie ceny przywozu z innych państw były często niższe niż ceny przywozu z ChRL. W związku z tym środki te nie wpłynęły negatywnie na konsumentów unijnych.

(339)

W odniesieniu do drugiego argumentu CCCME Komisja powtórzyła swoją odpowiedź w motywie 268 i odniosła się do tabeli 12 znajdującej się w motywie 250, zgodnie z którą średnia cena sprzedaży w Unii wynosiła od 118 EUR do 129 EUR/szt. i z pewnością nie można jej uznać za orientacyjną cenę wysokiej klasy rowerów.

(340)

Oba wnioski zostały również odrzucone.

(341)

Na podstawie powyższych rozważań stwierdzono, że obecnie obowiązujące środki nie mają negatywnego wpływu na sytuację użytkowników oraz że utrzymanie środków nie będzie mieć na nich negatywnego wpływu.

5.7.   Interes innych stron

(342)

Unijny przemysł rowerowy obejmuje około 400 przedsiębiorstw, głównie MŚP, które w okresie objętym dochodzeniem przeglądowym zatrudniały bezpośrednio na rynku Unii ponad 20 000 osób. Europejska federacja IndustriAll, zrzeszająca niezależne związki zawodowe, która reprezentuje pracowników fizycznych i pracowników niebędących pracownikami fizycznymi z różnych sektorów, wyraziła poparcie dla utrzymania środków. Federacja ta stwierdziła, że środki przyczyniłyby się do szybszego rozwoju tego przemysłu, w przypadku którego oczekuje się, że – jako całość – ma zatrudniać 200 000 osób w ciągu 5 lat. Twierdziła również, że środki umożliwiłyby przemysłowi sprostanie strategicznym wyzwaniom dotyczącym przekształcenia rowerów w inteligentne rowery lub organizacji gospodarki o obiegu zamkniętym w odniesieniu do rowerów (recykling, ponowne użycie, regeneracja produktów).

(343)

Organizacja AEGIS Europe, która zrzesza 25 europejskich stowarzyszeń przemysłowych, również wyraziła poparcie dla środków, twierdząc, że zapewniają one równe szanse i likwidują zakłócenia na rynku powstałe na międzynarodowej arenie handlowej z powodu państwowego modelu gospodarczego zakłócającego wymianę handlową.

5.8.   Wniosek

(344)

Na podstawie dostępnych informacji dotyczących interesu Unii Komisja stwierdziła, że nie ma szczególnie ważnych wskazań przemawiających przeciwko utrzymaniu ostatecznych środków antydumpingowych wprowadzonych wobec przywozu rowerów pochodzących z ChRL.

6.   ŚRODKI ANTYDUMPINGOWE

(345)

Wszystkie zainteresowane strony zostały poinformowane o istotnych faktach i ustaleniach, na podstawie których zamierzano utrzymać obowiązujące środki antydumpingowe mające zastosowanie do przywozu rowerów pochodzących z ChRL. Oprócz tego zainteresowanym stronom wyznaczono okres, w którym mogły przedstawić uwagi związane z ujawnieniem tych informacji. Przedstawione uwagi i komentarze zostały należycie uwzględnione.

(346)

Z powyższych ustaleń wynika, że zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego środki antydumpingowe stosowane względem przywozu rowerów pochodzących z ChRL, nałożone rozporządzeniem Rady (UE) nr 502/2013 zmienionym rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2018/49, oraz rozszerzenia tych środków przewidziane w rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 501/2013 i rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2015/776 powinny zostać utrzymane.

(347)

Wszelkie wnioski o zastosowanie wspomnianych indywidualnych stawek cła antydumpingowego (np. po zmianie nazwy podmiotu lub po utworzeniu nowych podmiotów zajmujących się produkcją lub sprzedażą) należy kierować do Komisji (103) wraz ze wszystkimi odpowiednimi informacjami, w szczególności dotyczącymi wszelkich zmian w zakresie działalności przedsiębiorstwa związanej z produkcją, sprzedażą krajową i eksportową, wynikających np. z wyżej wspomnianej zmiany nazwy lub zmiany podmiotu zajmującego się produkcją lub sprzedażą. W stosownych przypadkach rozporządzenie zostanie odpowiednio zmienione poprzez aktualizację wykazu przedsiębiorstw korzystających z indywidualnych stawek cła.

(348)

Zgodnie z art. 109 rozporządzenia 2018/1046 (104), gdy kwotę należy zwrócić w następstwie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, do wypłaty należnych odsetek stosuje się stopę stosowaną przez Europejski Bank Centralny w odniesieniu do jego podstawowych operacji refinansujących, opublikowaną w serii C Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, obowiązującą pierwszego dnia kalendarzowego każdego miesiąca.

(349)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ustanowionego art. 15 ust. 1 rozporządzenia podstawowego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Niniejszym nakłada się ostateczne cło antydumpingowe na przywóz rowerów dwukołowych i pozostałych rowerów (w tym trzykołowych wózków-rowerów dostawczych, ale z wyłączeniem rowerów jednokołowych), bezsilnikowych, objętych kodami CN 8712 00 30 oraz ex 8712 00 70 (kody TARIC 8712007091, 8712007092 i 8712007099), pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej.

2.   Stawka ostatecznego cła antydumpingowego mająca zastosowanie do ceny netto na granicy Unii, przed ocleniem, jest następująca dla produktu opisanego w ust. 1 i wytworzonego przez wymienione poniżej przedsiębiorstwa:

Przedsiębiorstwo

Cło ostateczne

Dodatkowy kod TARIC

Zhejiang Baoguilai Vehicle Co. Ltd

19,2 %

B772

Oyama Bicycles (Taicang) Co. Ltd.

0 %

B773

Ideal (Dongguan) Bike Co., Ltd.

0 %

B774

Wszystkie pozostałe przedsiębiorstwa

(z wyjątkiem Giant (China) Co. Ltd. – dodatkowy kod TARIC C329 )

48,5 %

B999

3.   Ostateczne cło antydumpingowe mające zastosowanie do przywozu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej, określone w ust. 2, zostaje niniejszym rozszerzone na przywóz takich samych rowerów dwukołowych i pozostałych rowerów wysyłanych z Indonezji, z Malezji, ze Sri Lanki (105) i z Tunezji, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Indonezji, z Malezji, ze Sri Lanki i z Tunezji, obecnie objętych kodami CN ex 8712 00 30 i ex 8712 00 70 (kody TARIC 8712003010 i 8712007091), z wyjątkiem tego rodzaju produktów wyprodukowanych przez wymienione poniżej przedsiębiorstwa:

Państwo

Przedsiębiorstwo

Dodatkowy kod TARIC

Indonezja

P.T. Insera Sena, 393 Jawa Street, Buduran, Sidoarjo 61252, Indonezja

B765

 

PT Wijaya Indonesia Makmur Bicycle Industries (Wim Cycle), Raya Bambe KM. 20, Driyorejo, Gresik 61177, Jawa Timur Indonezja

B766

 

P.T. Terang Dunia Internusa, (United Bike), Jl. Anggrek Neli Murni 114 Slipi, 11480, Jakarta Barat, Indonezja

B767

Sri Lanka

Asiabike Industrial Limited, No 114, Galle Road, Henamulla, Panadura, Sri Lanka

B768

 

BSH Ventures (Private) Limited, No. 84, Campbell Place, Colombo-10, Sri Lanka

B769

 

Samson Bikes (Pvt) Ltd., No 110, Kumaran Rathnam Road, Colombo 02, Sri Lanka

B770

Tunezja

Euro Cycles SA, Zone Industrielle Kelaa Kebira, 4060, Sousse, Tunezja

B771

 

Look Design System Route de Tunis Km6 — BP 18, 8020 Soliman, Tunezja

C206

4.   Ostateczne cło antydumpingowe mające zastosowanie do przywozu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej, określone w ust. 2, zostaje niniejszym rozszerzone na przywóz takich samych rowerów dwukołowych i pozostałych rowerów wysyłanych z Kambodży, Pakistanu i Filipin, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Kambodży, Pakistanu i Filipin, obecnie objętych kodami CN ex 8712 00 30 i ex 8712 00 70 (kody TARIC 8712003020 i 8712007092), z wyjątkiem tego rodzaju produktów wyprodukowanych przez wymienione poniżej przedsiębiorstwa:

Państwo

Przedsiębiorstwo

Dodatkowy kod TARIC

Kambodża

A and J (Kambodża) Co., Ltd., Special Economic Zone Tai Seng Bavet, Sangkar Bavet, Krong Baver, Ket Svay Rieng, Kambodża

C035

 

Smart Tech (Kambodża) Co., Ltd., Tai Seng Bavet Special Economic Zone, National Road No. 1, Bavet City, Svay Rieng, Kambodża

C036

 

Speedtech Industrial Co., Ltd., Manhattan (Svay Rieng) Special Economic Zone, National Road No. 1, Sangkat Bavet, Krong Bavet, Svay Rieng Province, Kambodża

C037

 

Bestway Industrial Co., Manhattan (Svay Rieng) Special Economic Zone, National Road No 1, Sangkat Bavet, Krong Bavet, Svay Rieng Province, Kambodża

C037

Filipiny

Procycle Industrial Inc., Hong Chang Compound, Brgy. Lantic, Carmona, Cavite, Filipiny

C038

5.   O ile nie określono inaczej, zastosowanie mają obowiązujące przepisy dotyczące należności celnych.

6.   Stosowanie indywidualnych stawek cła antydumpingowego lub zwolnień ustalonych dla przedsiębiorstw wymienionych w ust. 2, 3 i 4 uwarunkowane jest przedstawieniem organom celnym państw członkowskich ważnej faktury handlowej, która zawiera oświadczenie następującej treści, opatrzone datą i podpisem pracownika podmiotu wystawiającego fakturę, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska:

„Ja, niżej podpisany, poświadczam, że [liczba] rowerów sprzedana na wywóz do Unii Europejskiej objęta niniejszą fakturą została wytworzona przez [nazwa i adres przedsiębiorstwa] [dodatkowy kod TARIC] w [państwo, którego dotyczy postępowanie]. Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszej fakturze są pełne i zgodne z prawdą”.

W przypadku nieprzedstawienia takiej faktury obowiązuje stawka celna mająca zastosowanie do „wszystkich pozostałych przedsiębiorstw”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 sierpnia 2019 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 176 z 30.6.2016, s. 21.

(2)  Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2474/93 z dnia 8 września 1993 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz do Wspólnoty rowerów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej oraz ustanawiające ostateczny pobór tymczasowego cła antydumpingowego (Dz.U. L 228 z 9.9.1993, s. 1).

(3)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 71/97 z dnia 10 stycznia 1997 r. rozszerzające ostateczne cło antydumpingowe nałożone rozporządzeniem (EWG) nr 2474/93 na rowery pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej na przywóz niektórych części rowerowych z Chińskiej Republiki Ludowej oraz stanowiące o ostatecznym pobraniu rozszerzonego cła w przypadku takiego przywozu zarejestrowanego na mocy rozporządzenia (WE) nr 703/96 (Dz.U. L 16 z 18.1.1997, s. 55).

(4)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 88/97 z dnia 20 stycznia 1997 r. w sprawie zezwolenia na zwolnienie przywozu niektórych części rowerowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej z rozszerzenia, na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 71/97, cła antydumpingowego nałożonego rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2474/93 (Dz.U. L 17 z 21.1.1997, s. 17).

(5)  Rozporządzenie Rady (UE) nr 502/2013 z dnia 29 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 990/2011 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz rowerów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia na podstawie art. 11 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009 (Dz.U. L 153 z 5.6.2013, s. 17).

(6)  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 501/2013 z dnia 29 maja 2013 r. rozszerzające ostateczne cło antydumpingowe, nałożone rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 990/2011 na przywóz rowerów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, na przywóz rowerów wysyłanych z Indonezji, z Malezji, ze Sri Lanki i z Tunezji, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Indonezji, z Malezji, ze Sri Lanki i z Tunezji (Dz.U. L 153 z 5.6.2013, s. 1).

(7)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/776 z dnia 18 maja 2015 r. rozszerzające ostateczne cło antydumpingowe, wprowadzone rozporządzeniem Rady (UE) nr 502/2013 wobec przywozu rowerów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, na przywóz rowerów wysyłanych z Kambodży, Pakistanu i Filipin, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Kambodży, Pakistanu i Filipin (Dz.U. L 122 z 19.5.2015, s. 4).

(8)  Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie C-61/16 P, EBMA przeciwko Giant (Chiny), ECLI:EU:C:2017:968.

(9)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/49 z dnia 11 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 501/2013 rozszerzające ostateczne cło antydumpingowe, nałożone rozporządzeniem (UE) nr 990/2011 na przywóz rowerów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, na przywóz rowerów wysyłanych między innymi z Tunezji, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące między innymi z Tunezji, w następstwie przeglądu pod kątem nowego eksportera na podstawie art. 11 ust. 4 i art. 13 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036 (Dz.U. L 7 z 12.1.2018, s. 31).

(10)  Dz.U. C 294 z 5.9.2017, s. 3.

(11)  Dz.U. C 189 z 4.6.2018, s. 18.

(12)  Dokument roboczy służb Komisji na temat znaczących zakłóceń w gospodarce Chińskiej Republiki Ludowej do celów dochodzeń w sprawie ochrony handlu z dnia 20 grudnia 2017 r., SWD(2017) 483 final/2.

(13)  Sprawozdanie – rozdział 2, s. 6–7.

(14)  Sprawozdanie – rozdział 2, s. 10.

(15)  http://en.pkulaw.cn/display.aspx?cgid=311950&lib=law

(16)  Sprawozdanie – rozdział 2, s. 20–21.

(17)  Sprawozdanie – rozdział 3, s. 41, 73–74.

(18)  Sprawozdanie – rozdział 6, s. 120–121.

(19)  Sprawozdanie – rozdział 6, s. 122–135.

(20)  Sprawozdanie – rozdział 7, s. 167–168.

(21)  Sprawozdanie – rozdział 8, s. 169–170, 200–201.

(22)  Sprawozdanie – rozdział 2, s. 15–16, sprawozdanie – rozdział 4, s. 50, s. 84, sprawozdanie – rozdział 5, s. 108–109.

(23)  Strona internetowa chińskiego stowarzyszenia rowerowego: http://www.china-bicycle.com/information/?cid=11 (data uzyskania dostępu: 26 marca 2019 r.).

(24)  Zob. statut chińskiego stowarzyszenia rowerowego: http://www.china-bicycle.com/information/?cid=33 (data uzyskania dostępu: 27 marca 2019 r.).

(25)  Zob. rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/72 z dnia 17 stycznia 2019 r. nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz rowerów elektrycznych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, motywy 136–138.

(26)  Sprawozdanie – rozdział 5, s. 100–101.

(27)  Sprawozdanie – rozdział 2, s. 26.

(28)  Sprawozdanie – rozdział 2. s. 31–32.

(29)  Zob.https://www.reuters.com/article/us-china-congress-companies-idUSKCN1B40JU

(30)  http://money.finance.sina.com.cn/corp/view/vCI_CorpManagerInfo.php?stockid=600679&Name=%D6%DC%CE%C0%D6%D0

(31)  http://www.600818.cn/about.asp?id=5 oraz http://money.finance.sina.com.cn/corp/view/vCI_CorpManagerInfo.php?stockid=600818&Name=%B9%CB%BE%F5%D0%C2.

(32)  Sprawozdanie – rozdziały 14.1–14.3.

(33)  Sprawozdanie – rozdział 4, s. 41–42, 83.

(34)  Zob. sprawozdanie: rozdział 14 dotyczący stali, rozdział 15 dotyczący aluminium, rozdział 16 dotyczący sektora chemicznego (który obejmuje częściowo kauczuk) oraz rozdział 12 dotyczący surowców (zawierający dodatkowe informacje na temat kauczuku).

(35)  Pełny tekst planu jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Przemysłu i Technologii Informacyjnej: http://www.miit.gov.cn/n1146295/n1652858/n1652930/n3757016/c5353943/content.html

(36)  Wprowadzenie do planu na rzecz dostosowania i modernizacji przemysłu stalowego.

(37)  13. plan pięcioletni na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego Chińskiej Republiki Ludowej (2016–2020), http://en.ndrc.gov.cn/newsrelease/201612/P020161207645765233498.pdf

(38)  Sprawozdanie – rozdział 14, s. 349.

(39)  Sprawozdanie – rozdział 14, s. 352.

(40)  Katalog wytycznych dotyczących restrukturyzacji przemysłu (wersja z 2011 r.) (poprawiona w 2013 r.) wydany na podstawie zarządzenia nr 9 Krajowej Komisji Rozwoju i Reform w dniu 27 marca 2011 r., zmieniony decyzją Krajowej Komisji Rozwoju i Reform w sprawie zmiany odpowiednich pozycji w katalogu wytycznych dotyczących restrukturyzacji przemysłu (wersja z 2011 r.) wydanej na podstawie zarządzenia nr 21 Krajowej Komisji Rozwoju i Reform z dnia 16 lutego 2013 r.

(41)  Zob. motyw 56 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/969 z dnia 8 czerwca 2017 r. nakładającego ostateczne cła wyrównawcze na przywóz niektórych wyrobów płaskich walcowanych na gorąco, z żeliwa, stali niestopowej i pozostałej stali stopowej, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, i zmieniającego rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/649 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych wyrobów płaskich walcowanych na gorąco, z żeliwa, stali niestopowej i pozostałej stali stopowej, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej (Dz.U. L 146 z 9.6.2017, s. 17).

(42)  Australijska Komisja Antydumpingowa, Aluminium Extrusions from China, REP 248, s. 79 (13 lipca 2015 r.).

(43)  Taube, M. (2017), Analysis of Market Distortions in the Chinese Non-Ferrous Metals Industry, Think!Desk, 24 kwietnia 2017 r., s. 51.

(44)  Zob. na przykład sprawozdanie dotyczące braku ograniczenia ekspansji zdolności produkcyjnych w zakresie aluminium przez władze prowincji Szantung: https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI2OTUyMzA0Nw==&mid=2247494318&idx=1&sn=9690ca50845c19f38eafff659516817a&chksm=eaddaba6ddaa22b071a5e2588aa787ed6f6a1a964ccae55c4d85c6f7ccbfcb5cedd3cdceac9d&scene=0&pass_ticket=JFplYZoDqNTFmOPYUGJbMwF0XlC1N3hAJ3EYPpsKx6rkt4fSeZ4TwIvB5BffX4du#rd (data uzyskania dostępu: 22 lutego 2019 r.).

(45)  Sprawozdanie – rozdział 15, s. 387–388.

(46)  Sprawozdanie – rozdział 12, s. 275–282.

(47)  Sprawozdanie – rozdział 15, s. 378–382, s. 390.

(48)  Sprawozdanie – rozdział 15, s. 386.

(49)  Sprawozdanie – rozdział 15, s. 377–387.

(50)  Sprawozdanie – rozdział 6, s. 138–149.

(51)  Sprawozdanie – rozdział 9, s. 216.

(52)  Sprawozdanie – rozdział 9, s. 213–215.

(53)  Sprawozdanie – rozdział 9, s. 209–211.

(54)  Zob. motywy 503–515 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/72 z dnia 17 stycznia 2019 r. nakładającego ostateczne cło wyrównawcze na przywóz rowerów elektrycznych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej (Dz.U. L 16 z 18.1.2019, s. 5) (C/2019/43).

(55)  Zob. motywy 478–493 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/1690 z dnia 9 listopada 2018 r. nakładającego ostateczne cła wyrównawcze na przywóz niektórych opon pneumatycznych, nowych lub bieżnikowanych, gumowych, w rodzaju stosowanych w autobusach lub samochodach ciężarowych i o wskaźniku nośności przekraczającym 121, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, oraz zmieniającego rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1579 nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych opon pneumatycznych, nowych lub bieżnikowanych, gumowych, w rodzaju stosowanych w autobusach lub samochodach ciężarowych, o wskaźniku nośności przekraczającym 121, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej oraz uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2018/163 (Dz.U. L 283 z 12.11.2018, s. 1) (C/2018/7349).

(56)  Sprawozdanie – rozdział 13, s. 332–337.

(57)  Sprawozdanie – rozdział 13, s. 336.

(58)  Sprawozdanie – rozdział 13, s. 337–341.

(59)  Sprawozdanie – rozdział 6, s. 114–117.

(60)  Sprawozdanie – rozdział 6, s. 119.

(61)  Sprawozdanie – rozdział 6, s. 120.

(62)  Sprawozdanie – rozdział 6, s. 121–122, 126–128, 133–135.

(63)  Sprawozdanie, ibid.

(64)  Sprawozdanie – rozdział 14, s. 362–363, w którym wymieniono dochodzenia UE w sprawie ochrony handlu (dotyczące niektórych wyrobów płaskich walcowanych na gorąco z żeliwa, stali niestopowej i pozostałej stali stopowej pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej oraz dotyczące niektórych wyrobów ze stali powlekanej organicznie pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej), a także dochodzenie w sprawie ochrony handlu przeprowadzone przez organy australijskie, kanadyjskie, indyjskie lub amerykańskie.

(65)  Sprawozdanie – rozdział 6, s. 127, w szczególności jeżeli chodzi o szacunki MFW.

(66)  Zob. motywy 175–346 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/72 z dnia 17 stycznia 2019 r. nakładającego ostateczne cło wyrównawcze na przywóz rowerów elektrycznych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej (Dz.U. L 16 z 18.1.2019, s. 5) (C/2019/43).

(67)  Zob. motywy 347–367, ibid.

(68)  Zob. motywy 551–557, ibid.

(69)  Zob. motywy 562–575, ibid.

(70)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/72 z dnia 17 stycznia 2019 r. nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz rowerów elektrycznych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej.

(71)  Zob. wyrok Sądu z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie C-301/16 P.

(72)  World Bank Open Data – Upper Middle Income, https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income

(73)  Jeżeli w żadnym państwie o podobnym poziomie rozwoju nie istnieje produkcja produktu objętego przeglądem, można uwzględnić produkcję produktu należącego do tej samej ogólnej kategorii lub sektora produktu objętego przeglądem.

(74)  Źródło: baza danych Orbis dostarczona przez Bureau Van Dick (https://orbis.bvdinfo.com/version-2019228/home.serv?product=OrbisNeo).

(75)  Baza danych Global Trade Atlas – GTA (https://www.gtis.com/gta/secure/htscty_wta.cfm).

(76)  Tajlandię usunięto z wykazu krajów korzystających z GSP wymienionych w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 978/2012 ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2015 r. zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 1421/2013.

(77)  Źródło: baza danych Orbis dostarczona przez Bureau Van Dick (https://orbis.bvdinfo.com/version-2019228/home.serv?product=OrbisNeo).

(78)  Źródło: baza danych Orbis dostarczona przez Bureau Van Dick (https://orbis.bvdinfo.com/version-2019228/home.serv?product=OrbisNeo).

(79)  http://comext.eurostat.ec.europa.eu/ANALYTICAL_S10_V17_ECAS/Analytical.html.

(80)  https://ec.europa.eu/eurostat/web/energy/data/main-tables.

(81)  https://www.bloomberg.com/.

(82)  W dniu 4 lipca 2018 r. przedsiębiorstwo Yong Yi nie wycofało się jeszcze ze współpracy w toku dochodzenia, a zatem informacje dostarczone zgodnie z załącznikiem III wykorzystano jako źródło.

(83)  https://ec.europa.eu/eurostat/web/energy/data/database

(84)  Źródło: baza danych Orbis dostarczona przez Bureau Van Dick (https://orbis.bvdinfo.com/version-2019228/home.serv?product=OrbisNeo).

(85)  Obliczone jako średnia przychodów operacyjnych pomniejszona o zysk z działalności operacyjnej, o zysk finansowy oraz o koszt własny sprzedaży (koszty materiału, koszty pracowników, deprecjacja i amortyzacja).

(86)  Obliczony jako stosunek zysku przed opodatkowaniem do kosztu własnego sprzedaży (koszty materiału, koszty pracowników, deprecjacja i amortyzacja).

(87)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2321 z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2016/1036 w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej oraz rozporządzenie (UE) 2016/1037 w sprawie ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej (Dz.U. L 338 z 19.12.2017, s. 1).

(88)  Obliczeń tych dokonano poprzez ekstrapolację, przyjmując, że całkowita produkcja wynosząca 80 mln sztuk stanowi 68 % całkowitych mocy produkcyjnych, które w związku z tym byłyby równe 117 mln sztuk.

(89)  Rozporządzenie Rady (UE) nr 502/2013 z dnia 29 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 990/2011 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz rowerów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia na podstawie art. 11 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009 (Dz.U. L 153 z 5.6.2013, s. 17).

(90)  Źródło: baza danych Global Trade Atlas – GTA (https://www.gtis.com/gta/secure/htscty_wta.cfm), dane statystyczne dostępne na poziomie kodu HS 8712 00 (produkt objęty dochodzeniem: kod CN 8712 00 30 i 8712 00 70).

(91)  https://www.usitc.gov/tata/hts/index.htm, Komisja ds. Handlu Międzynarodowego USA – oficjalny zharmonizowany system taryf celnych z 2019 r.

(92)  https://www.federalregister.gov/documents/2019/05/09/2019-09681/notice-of-modification-of-section-301-action-chinas-acts-policies-and-practices-related-to.

(93)  Źródło: baza danych Global Trade Atlas – GTA.

(94)  https://www.federalregister.gov/documents/2019/05/09/2019-09681/notice-of-modification-of-section-301-action-chinas-acts-policies-and-practices-related-to

(95)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/73 z dnia 17 stycznia 2019 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz rowerów elektrycznych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej (Dz.U. L 16 z 18.1.2019, s. 108).

(96)  Źródło: Statystyki oparte na danych przekazanych Komisji przez państwa członkowskie zgodnie z art. 14 ust. 6 rozporządzenia podstawowego.

(97)  https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-datasets/-/EARN_MW_CUR.

(98)  Pismo EBMA z dnia 1 maja 2019 r.

(99)  http://www.china-bicycle.com/information/?cid=11

(100)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/72 z dnia 17 stycznia 2019 r. nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz rowerów elektrycznych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej (Dz.U. L 16 z 18.1.2019, s. 5).

(101)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/73 z dnia 17 stycznia 2019 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz rowerów elektrycznych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej (Dz.U. L 16 z 18.1.2019, s. 108).

(102)  „Europejski rynek rowerowy – dane dotyczące zatrudnienia i inwestycji w 2018 r.” („European bicycle market - Employment and Investment figures in 2018”), aktualizacja z marca 2019 r., s. 5.

(103)  European Commission, Directorate-General for Trade, Directorate H, B-1049 Bruxelles/Brussel, Belgia.

(104)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1).

(105)  W tym z City Cycle Industries – dodatkowy kod TARIC B131 (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/28 z dnia 9 stycznia 2018 r. nakładające ponownie ostateczne cło antydumpingowe na przywóz rowerów z City Cycle Industries, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące ze Sri Lanki (Dz.U. L 5 z 10.1.2018, s. 27)).


Top