Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1249

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1249 z dnia 22 lipca 2019 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 669/2009 w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwiększonego poziomu kontroli urzędowych przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności niepochodzących od zwierząt (Tekst mający znaczenie dla EOG.)

C/2019/5400

OJ L 195, 23.7.2019, p. 5–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; Uchylona w sposób domniemany przez 32017R1793

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1249/oj

23.7.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 195/5


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/1249

z dnia 22 lipca 2019 r.

zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 669/2009 w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwiększonego poziomu kontroli urzędowych przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności niepochodzących od zwierząt

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (1), w szczególności jego art. 15 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 669/2009 (2) ustanowiono przepisy dotyczące zwiększonego poziomu kontroli urzędowych przywozu pasz i żywności niepochodzących od zwierząt, wymienionych w załączniku I do tego rozporządzenia („wykaz”), w wyznaczonym miejscu wprowadzenia („DPE”) na terytoria wymienione w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 882/2004.

(2)

Zgodnie z art. 2 rozporządzenia (WE) nr 669/2009 wykaz należy poddawać regularnemu, przynajmniej półrocznemu przeglądowi, uwzględniając źródła informacji wymienione w tym artykule.

(3)

Występowanie i znaczenie niedawnych incydentów związanych z żywnością zgłoszonych za pośrednictwem systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach, ustanowionego rozporządzeniem (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (3), informacje dotyczące kontroli urzędowych przeprowadzanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do pasz i żywności niepochodzących od zwierząt, a także półroczne sprawozdania dotyczące przesyłek pasz i żywności niepochodzących od zwierząt, przedkładane Komisji przez państwa członkowskie zgodnie z art. 15 rozporządzenia (WE) nr 669/2009, wskazują, że wykaz ten powinien zostać zmieniony.

(4)

W szczególności w przypadku przesyłek owoców chlebowca (Artocarpus heterophyllus) z Malezji dane wynikające z powiadomień otrzymanych za pośrednictwem systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach oraz informacje dotyczące kontroli urzędowych przeprowadzonych przez państwa członkowskie wskazują na pojawienie się nowych zagrożeń dla zdrowia ludzi ze względu na możliwe zanieczyszczenie pozostałościami pestycydów, co wymaga wprowadzenia zwiększonego poziomu kontroli urzędowych. Ponadto w przypadku orzeszków ziemnych ze Stanów Zjednoczonych Ameryki dane wynikające z powiadomień otrzymanych za pośrednictwem systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach wskazują na zagrożenia dla zdrowia ludzi ze względu na możliwe zanieczyszczenie aflatoksynami, co wymaga wprowadzenia zwiększonego poziomu kontroli urzędowych. Należy zatem dodać do wykazu pozycje dotyczące tych przesyłek.

(5)

W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1881/2006 (4) ustanowiono najwyższy dopuszczalny poziom cyjanowodoru (cyjanku) w nieprzetworzonych całych, mielonych, rozdrobnionych, łupanych, siekanych pestkach moreli wprowadzanych do obrotu i przeznaczonych dla konsumentów końcowych. Ponadto rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1237 (5) przewiduje, że podmiot gospodarczy, który wprowadza do obrotu nieprzetworzone całe, mielone, rozdrobnione, łupane, siekane pestki moreli przeznaczone dla konsumentów końcowych, ma dostarczyć na wniosek właściwego organu dowody na to, że produkt wprowadzany do obrotu spełnia wymogi dotyczące najwyższego dopuszczalnego poziomu. W przypadku partii nieprzetworzonych pestek moreli z Turcji przeznaczonych do wprowadzenia do obrotu z przeznaczeniem dla konsumentów końcowych dane wynikające z powiadomień otrzymanych za pośrednictwem systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach wskazują na pojawienie się nowych zagrożeń dla zdrowia ludzkiego ze względu na obecność cyjanowodoru (cyjanku), co wymaga wprowadzenia zwiększonego poziomu kontroli urzędowych. Należy zatem umieścić w wykazie pozycję dotyczącą tych przesyłek.

(6)

Ponadto, ze względu na wysoką częstotliwość nieprzestrzegania odpowiednich wymogów przewidzianych w prawodawstwie Unii podczas kontroli urzędowych przeprowadzanych przez państwa członkowskie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 669/2009, należy zwiększyć częstotliwość kontroli identyfikacyjnych i bezpośrednich w odniesieniu do herbaty i owoców kolcowoju pospolitego z Chin oraz papryki i wspięgi chińskiej z Dominikany. Należy zatem odpowiednio zmienić pozycje dotyczące tych przesyłek.

(7)

Ponadto wykaz należy zmienić, zmniejszając częstotliwość kontroli identyfikacyjnych i bezpośrednich moreli z Turcji, ze względu na niską częstotliwość nieprzestrzegania odpowiednich wymogów przewidzianych w prawodawstwie Unii wykrytego podczas kontroli urzędowych przeprowadzanych przez państwa członkowskie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 669/2009. Należy zatem odpowiednio zmienić pozycje dotyczące tych przesyłek.

(8)

Zgodnie z istniejącym wpisem dotyczącym owoców kolcowoju pospolitego (jagód Goji) z Chin w wykazie wymaga się od właściwych organów badania tego towaru w odniesieniu do określonych pestycydów, które nie obejmują nikotyny. Odnotowano częste przypadki wykrycia nikotyny w owocach kolcowoju pospolitego (jagodach Goji) z Chin. Należy zatem zmienić istniejący wpis dotyczący owoców kolcowoju pospolitego (jagód Goji) z Chin w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 669/2009 w celu nałożenia na właściwe organy wymogu badania tego towaru w odniesieniu do nikotyny.

(9)

Rzepa (Brassica rapa spp. Rapa) z Libanu i Syrii, przetworzona lub zakonserwowana solanką lub kwasem cytrynowym, stwarza takie samo ryzyko jak formy tego towaru z Libanu i Syrii, które są obecnie wymienione w wykazie. Wykaz należy zatem zmienić, aby włączyć rzepę przetworzoną lub zakonserwowaną solanką lub kwasem cytrynowym z Libanu i z Syrii.

(10)

W celu zapewnienia spójności i jasności należy w całości zastąpić załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 669/2009.

(11)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 669/2009.

(12)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 669/2009 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 22 lipca 2019 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 165 z 30.4.2004, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 669/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwiększonego poziomu kontroli urzędowych przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności niepochodzących od zwierząt i zmieniające decyzję 2006/504/WE (Dz.U. L 194 z 25.7.2009, s. 11).

(3)  Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1).

(4)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych (Dz.U. L 364 z 20.12.2006, s. 5).

(5)  Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1237 z dnia 7 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższego dopuszczalnego poziomu cyjanowodoru w nieprzetworzonych całych, mielonych, rozdrobnionych, łupanych, siekanych pestkach moreli wprowadzanych do obrotu i przeznaczonych dla konsumentów końcowych (Dz.U. L 177 z 8.7.2017, s. 36).


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK I

Pasze i żywność niepochodzące od zwierząt, podlegające zwiększonemu poziomowi kontroli urzędowych w wyznaczonych miejscach wprowadzenia

Pasze i żywność

(zamierzone przeznaczenie)

Kod CN (1)

Podpozycja TARIC

Państwo pochodzenia

Zagrożenie

Częstotliwość kontroli bezpośrednich i identyfikacyjnych (%)

Orzeszki ziemne w łupinkach

1202 41 00

 

Boliwia (BO)

Aflatoksyny

50

Orzeszki ziemne łuskane

1202 42 00

Masło orzechowe

2008 11 10

Orzeszki ziemne inaczej przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób

(Pasze i żywność)

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Pieprz czarny (Piper)

(Żywność – nierozgniatana ani niemielona)

ex 0904 11 00

10

Brazylia (BR)

Salmonella  (2)

20

Owoce kolcowoju pospolitego (jagody Goji) (Lycium barbarum L.)

(Żywność – świeża, schłodzona lub suszona)

ex 0813 40 95

ex 0810 90 75

10

10

Chiny (CN)

Pozostałości pestycydów (3)  (4)  (5)

20

Słodka papryka (Capsicum annuum)

(Żywność – rozgniatana lub mielona)

ex 0904 22 00

11

Chiny (CN)

Salmonella  (2)

20

Herbata, nawet aromatyzowana

(Żywność)

0902

 

Chiny (CN)

Pozostałości pestycydów (3)  (6)

20

Bakłażany (Solanum melongena)

(Żywność – świeża lub schłodzona)

0709 30 00

 

Republika Dominikańska (DO)

Pozostałości pestycydów (3)

20

Słodka papryka (Capsicum annuum)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Republika Dominikańska (DO)

Pozostałości pestycydów (3)  (7)

50

Papryka (inna niż słodka) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

ex 0710 80 59

20

20

Wspięga chińska

(Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, vigna unguiculata ssp. unguiculata)

(Żywność – świeża, schłodzona lub mrożona)

ex 0708 20 00

ex 0710 22 00

10

10

Słodka papryka (Capsicum annuum)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Egipt (EG)

Pozostałości pestycydów (3)  (8)

20

Papryka (inna niż słodka) (Capsicum spp.)

(Żywność – świeża, schłodzona lub mrożona)

ex 0709 60 99

ex 0710 80 59

20

20

Nasiona sezamu

(Żywność – świeża lub schłodzona)

1207 40 90

 

Etiopia (ET)

Salmonella  (2)

50

Orzechy laskowe w łupinkach

0802 21 00

 

Gruzja (GE)

Aflatoksyny

50

Orzechy laskowe łuskane

0802 22 00

 

Mąka, mączka i proszek z orzechów laskowych

ex 1106 30 90

40

Orzechy laskowe inaczej przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób

(Żywność)

ex 2008 19 19

ex 2008 19 95

ex 2008 19 99

30

20

30

Olej palmowy

(Żywność)

1511 10 90 ;

1511 90 11 ;

 

Ghana (GH)

Barwniki Sudan (9)

50

ex 1511 90 19

90

1511 90 99

 

Ketmia jadalna

(Żywność – świeża, schłodzona lub mrożona)

ex 0709 99 90

ex 0710 80 95

20

30

Indie (IN)

Pozostałości pestycydów (3)  (10)

10

Papryka (inna niż słodka) (Capsicum spp.)

(Żywność – świeża, schłodzona lub mrożona)

ex 0709 60 99

ex 0710 80 59

20

20

Indie (IN)

Pozostałości pestycydów (3)  (11)

20

Fasola (Vigna spp., Phaseolus spp.)

(Żywność – świeża lub schłodzona)

0708 20

 

Kenia (KE)

Pozostałości pestycydów (3)

5

Seler chiński (Apium graveolens)

(Żywność – świeże lub schłodzone zioła)

ex 0709 40 00

20

Kambodża (KH)

Pozostałości pestycydów (3)  (12)

50

Wspięga chińska

(Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, vigna unguiculata ssp. unguiculata)

(Żywność – warzywa świeże, schłodzone lub mrożone)

ex 0708 20 00

ex 0710 22 00

10

10

Kambodża (KH)

Pozostałości pestycydów (3)  (13)

50

Rzepa (Brassica rapa ssp. rapa)

(Żywność – przetworzona lub zakonserwowana octem lub kwasem octowym)

ex 2001 90 97

11 ; 19

Liban (LB)

Rodamina B

50

Rzepa (Brassica rapa ssp. rapa)

(Żywność – przetworzona lub zakonserwowana solanką lub kwasem cytrynowym, niezamrożona)

ex 2005 99 80

93

Liban (LB)

Rodamina B

50

Papryka (słodka lub inna niż słodka) (Capsicum spp.)

(Żywność – suszona, pieczona, rozgniatana lub mielona)

0904 21 10 ;

 

Sri Lanka (LK)

Aflatoksyny

50

ex 0904 21 90

20

ex 0904 22 00

11 ; 19

ex 2008 99 99

79

Orzeszki ziemne w łupinkach

1202 41 00

 

Madagaskar (MG)

Aflatoksyny

50

Orzeszki ziemne łuskane

1202 42 00

Masło orzechowe

2008 11 10

Orzeszki ziemne inaczej przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób

(Pasze i żywność)

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Owoce chlebowca (Artocarpus heterophyllus)

(Żywność – świeża)

ex 0810 90 20

20

Malezja (MY)

Pozostałości pestycydów (3)

20

Nasiona sezamu

(Żywność – świeża lub schłodzona)

1207 40 90

 

Nigeria (NG)

Salmonella (2)

50

Papryka (inna niż słodka) (Capsicum spp.)

(Żywność – świeża, schłodzona lub mrożona)

ex 0709 60 99

ex 0710 80 59

20

20

Pakistan (PK)

Pozostałości pestycydów (3)

20

Maliny

(Żywność – mrożona)

ex 0811 20 11

ex 0811 20 19

0811 20 31

10

10

Serbia (RS)

Norowirus

10

Nasiona sezamu

(Żywność – świeża lub schłodzona)

1207 40 90

 

Sudan (SD)

Salmonella (2)

50

Pestki arbuza (Egusi, Citrullus spp.) i produkty pochodne

(Żywność)

ex 1207 70 00

ex 1208 90 00

ex 2008 99 99

10

10

50

Sierra Leone (SL)

Aflatoksyny

50

Orzeszki ziemne w łupinkach

1202 41 00

 

Senegal (SN)

Aflatoksyny

50

Orzeszki ziemne łuskane

1202 42 00

Masło orzechowe

2008 11 10

Orzeszki ziemne inaczej przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób

(Pasze i żywność)

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Rzepa (Brassica rapa ssp. rapa)

(Żywność – przetworzona lub zakonserwowana octem lub kwasem octowym)

ex 2001 90 97

11 ; 19

Syria (SY)

Rodamina B

50

Rzepa (Brassica rapa ssp. rapa)

(Żywność – przetworzona lub zakonserwowana solanką lub kwasem cytrynowym, niezamrożona)

ex 2005 99 80

93

Syria (SY)

Rodamina B

50

Papryka (inna niż słodka) (Capsicum spp.)

(Żywność – świeża, schłodzona lub mrożona)

ex 0709 60 99

ex 0710 80 59

20

20

Tajlandia (TH)

Pozostałości pestycydów (3)  (14)

10

Morele suszone

0813 10 00

 

Turcja (TR)

Siarczyny (16)

10

Morele inaczej przetworzone lub zakonserwowane (15)

(Żywność)

2008 50 61

Winogrona suszone (włączając winogrona suszone siekane lub rozgniatane na pastę, bez dalszej obróbki)

(Żywność)

0806 20

 

Turcja (TR)

Ochratoksyna A

5

Cytryny (Citrus limon, Citrus limonum)

(Żywność – świeża, schłodzona lub suszona)

0805 50 10

 

Turcja (TR)

Pozostałości pestycydów (3)

10

Granaty

(Żywność – świeża lub schłodzona)

ex 0810 90 75

30

Turcja (TR)

Pozostałości pestycydów (3)  (17)

10

Słodka papryka (Capsicum annuum)

(Żywność – świeża, schłodzona lub mrożona)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Turcja (TR)

Pozostałości pestycydów (3)  (18)

10

Nieprzetworzone całe, mielone, rozdrobnione, łupane, siekane pestki moreli przeznaczone do wprowadzenia do obrotu z przeznaczeniem dla konsumentów końcowych (19)  (20)

(Żywność)

ex 1212 99 95

20

Turcja (TR)

Cyjanek

50

Papryka (inna niż słodka) (Capsicum spp.)

(Żywność – świeża, schłodzona lub mrożona)

ex 0709 60 99

ex 0710 80 59

20

20

Uganda (UG)

Pozostałości pestycydów (3)

20

Nasiona sezamu

(Żywność – świeża lub schłodzona)

1207 40 90

 

Uganda (UG)

Salmonella (2)

50

Orzeszki ziemne w łupinkach

1202 41 00

 

Stany Zjednoczone (US)

Aflatoksyny

10

Orzeszki ziemne łuskane

1202 42 00

Masło orzechowe

2008 11 10

Orzeszki ziemne inaczej przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób

(Pasze i żywność)

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Pistacje w łupinach

0802 51 00

 

Stany Zjednoczone (US)

Aflatoksyny

10

Pistacje bez łupin

0802 52 00

Pistacje prażone

(Żywność)

ex 2008 19 13

ex 2008 19 93

20

20

Morele suszone

0813 10 00

 

Uzbekistan(UZ)

Siarczyny (16)

50

Morele inaczej przetworzone lub zakonserwowane (15)

(Żywność)

2008 50 61

Liście kolendry

ex 0709 99 90

72

Wietnam (VN)

Pozostałości pestycydów (3)  (21)

50

Bazylia (pospolita, azjatycka)

ex 1211 90 86

20

Mięta

ex 1211 90 86

30

Pietruszka – nać

(Żywność – świeże lub schłodzone zioła)

ex 0709 99 90

40

Ketmia jadalna

(Żywność – świeża, schłodzona lub mrożona)

ex 0709 99 90

ex 0710 80 95

20

30

Wietnam (VN)

Pozostałości pestycydów (3)  (21)

50

Papryka (inna niż słodka) (Capsicum spp.)

(Żywność – świeża, schłodzona lub mrożona)

ex 0709 60 99

ex 0710 80 59

20

20

Wietnam (VN)

Pozostałości pestycydów (3)  (21)

50


(1)  Jeżeli tylko niektóre produkty w ramach danego kodu CN muszą zostać poddane kontroli, kod CN jest oznaczony »ex«.

(2)  Metoda referencyjna EN ISO 6579-1 lub metoda poddana walidacji w odniesieniu do metody referencyjnej zgodnie z protokołem określonym w EN ISO 16140-2.

(3)  Pozostałości przynajmniej pestycydów wymienionych w programie kontroli przyjętym zgodnie z art. 29 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniającego dyrektywę Rady 91/414/EWG (Dz.U. L 70 z 16.3.2005, s. 1), które to pestycydy mogą być badane metodami wielopozostałościowymi opartymi na GC-MS i LC-MS (pestycydów, które należy monitorować tylko w produktach pochodzenia roślinnego lub na ich powierzchni).

(4)  Pozostałości amitrazu.

(5)  Pozostałości nikotyny.

(6)  Pozostałości tolfenpiradu.

(7)  Pozostałości acefatu, aldikarbu (sumy aldikarbu, jego sulfotlenku i sulfonu, wyrażonej jako aldikarb), amitrazu (amitrazu, w tym metabolitów zawierających grupę funkcyjną 2,4-dimetyloaniliny, wyrażonych jako amitraz), diafentiuronu, dikofolu (sumy izomerów p, p′ i o,p′), ditiokarbaminianów (ditiokarbaminianów wyrażonych jako CS2, w tym manebu, mankozebu, metiramu, propinebu, tiuramu i ziramu) i metiokarbu (sumy metiokarbu oraz sulfotlenku i sulfonu metiokarbu, wyrażonej jako metiokarb).

(8)  Pozostałości dikofolu (sumy izomerów p, p′ i o,p′), dinotefuranu, folpetu, prochlorazu (sumy prochlorazu i jego metabolitów zawierających grupę funkcyjną 2,4,6-trichlorofenolu, wyrażonej jako prochloraz), tiofanatu metylowego i triforyny.

(9)  Do celów niniejszego załącznika nazwa »barwniki Sudan« odnosi się do następujących substancji chemicznych: (i) Sudan I (numer CAS 842-07-9); (ii) Sudan II (numer CAS 3118-97-6); (iii) Sudan III (numer CAS 85-86-9); (iv) Szkarłat GN; lub Sudan IV (numer CAS 85-83-6).

(10)  Pozostałości diafentiuronu.

(11)  Pozostałości karbofuranu.

(12)  Pozostałości fentoatu.

(13)  Pozostałości chlorobufamu.

(14)  Pozostałości formetanatu (sumy formetanatu i jego soli wyrażonej jako formetanat (chlorowodorek formetanatu)), protiofosu i triforyny.

(15)  Zgodnie z art. 9 ust. 2 niniejszego rozporządzenia kontrole identyfikacyjne i bezpośrednie mogą być prowadzone przez właściwy organ miejsca przeznaczenia określonego w CED.

(16)  Metody referencyjne: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 lub ISO 5522:1981.

(17)  Pozostałości prochlorazu.

(18)  Pozostałości diafentiuronu, formetanatu (sumy formetanatu i jego soli wyrażonej jako formetanat (chlorowodorek formetanatu)) i tiofanatu metylowego.

(19)  »Produkty nieprzetworzone« zgodnie z definicją w rozporządzeniu (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 1).

(20)  »Wprowadzanie do obrotu« oraz »konsument końcowy« zgodnie z definicjami »wprowadzania na rynek« i »konsumenta finalnego« w rozporządzeniu (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającym ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującym Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającym procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1).

(21)  Pozostałości ditiokarbaminianów (ditiokarbaminianów wyrażonych jako CS2, w tym manebu, mankozebu, metiramu, propinebu, tiuramu i ziramu), fentoatu i kwinalfosu.


Top