EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1013

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1013 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wcześniejszego powiadamiania o przesyłkach niektórych kategorii zwierząt i towarów wprowadzanych na terytorium Unii (Tekst mający znaczenie dla EOG.)

C/2019/2775

OJ L 165, 21.6.2019, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1013/oj

21.6.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 165/8


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/1013

z dnia 16 kwietnia 2019 r.

w sprawie wcześniejszego powiadamiania o przesyłkach niektórych kategorii zwierząt i towarów wprowadzanych na terytorium Unii

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) (1), w szczególności jego art. 58 akapit pierwszy lit. b),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu (UE) 2017/625 ustanowiono m.in. ramy przeprowadzania kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych dotyczących zwierząt i towarów, które wprowadza się na terytorium Unii z państw trzecich, i służących sprawdzeniu zgodności z unijnymi przepisami w celu ochrony zdrowia ludzi, zwierząt i roślin, dobrostanu zwierząt oraz – w odniesieniu do organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO) i środków ochrony roślin – również środowiska. Ramy te obejmują kontrole urzędowe, którym poddaje się zwierzęta i towary wprowadzane do Unii z państw trzecich przez wyznaczone punkty kontroli granicznej.

(2)

Rozporządzenie (UE) 2017/625 zawiera wymóg, aby podmiot odpowiedzialny za niektóre przesyłki wprowadzane na terytorium Unii dokonywał wcześniejszego powiadomienia właściwych organów w punkcie kontroli granicznej przed przybyciem przesyłek. Aby umożliwić tym organom terminowe i skuteczne przeprowadzanie kontroli urzędowych, należy ustalić termin wcześniejszego powiadomienia na co najmniej jeden dzień roboczy przed przybyciem przesyłki.

(3)

Jednak ze względu na ograniczenia logistyczne związane z transportem w określonych przypadkach dotrzymanie terminu wcześniejszego powiadomienia wynoszącego jeden dzień roboczy przed przybyciem przesyłki może nie być możliwe. Może to mieć miejsce na przykład w przypadku, gdy przesyłka jest przewożona z miejsca wysyłki do punktu kontroli granicznej w czasie krótszym niż 24 godziny, a informacje niezbędne do uzupełnienia odpowiednich części wspólnego zdrowotnego dokumentu wejścia (dokumentu CHED), wymaganego do dokonania wcześniejszego powiadomienia zgodnie z art. 56 ust. 3 lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/625, nie są dostępne przed załadunkiem przesyłki. W takich przypadkach państwa członkowskie powinny mieć możliwość wprowadzenia wymogu dokonywania wcześniejszego powiadomienia co najmniej cztery godziny przed przybyciem przesyłki, tak aby również w takich okolicznościach można było zapewnić terminowe i skuteczne przeprowadzanie kontroli urzędowych.

(4)

Rozporządzenie delegowane Komisji 2019/1012 (2) stanowi, że państwa członkowskie mogą zwolnić punkty kontroli granicznej wyznaczone na potrzeby przywozu nieobrobionych kłód oraz drewna przetartego i zrębionego z określonych minimalnych wymogów mających zastosowanie do punktów kontroli granicznych ze względu na szczególne ograniczenia geograficzne. Rozporządzenie to stanowi również, że kontrole urzędowe i inne czynności urzędowe w punkcie kontroli granicznej wyznaczonym dla wyżej wymienionych towarów mogą być przeprowadzane przez mobilny zespół ds. kontroli urzędowych. W związku z tym, aby zapewnić wystarczająco dużo czasu na organizację kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych w tych punktach kontroli granicznej, w niniejszym rozporządzeniu należy przewidzieć odstępstwo od przepisów dotyczących minimalnego okresu na dokonanie wcześniejszego powiadomienia o przybyciu przesyłek.

(5)

Ze względu na to, że rozporządzenie (UE) 2017/625 stosuje się od dnia 14 grudnia 2019 r., niniejsze rozporządzenie powinno również stosować się od tej daty.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Wcześniejsze powiadamianie o przesyłkach

1.   Podmiot odpowiedzialny za przesyłkę należącą do kategorii zwierząt i towarów, o których mowa w art. 47 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2017/625, dokonuje wcześniejszego powiadomienia właściwego organu w punkcie kontroli granicznej pierwszego przybycia do Unii co najmniej jeden dzień roboczy przed przewidywanym przybyciem przesyłki.

2.   Na zasadzie odstępstwa od ust. 1, jeżeli ograniczenia logistyczne uniemożliwiają dotrzymanie terminu określonego w tym ustępie, właściwe organy w punkcie kontroli granicznej mogą stosować termin wcześniejszego powiadomienia wynoszący co najmniej cztery godziny przed przewidywanym przybyciem przesyłki.

3.   Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 właściwe organy w punkcie kontroli granicznej wyznaczonym na potrzeby przywozu nieobrobionych kłód oraz drewna przetartego i zrębionego zgodnie z art. 4 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/1012 mogą stosować termin wcześniejszego powiadomienia wynoszący do pięciu dni roboczych przed przewidywanym przybyciem takich przesyłek.

Artykuł 2

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 14 grudnia 2019 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 16 kwietnia 2019 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 95 z 7.4.2017, s. 1.

(2)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/1012 z dnia 12 marca 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 przez ustanowienie odstępstw od przepisów dotyczących wyznaczania punktów kontroli i od minimalnych wymogów dotyczących punktów kontroli granicznej (zob. s. 4 niniejszego Dziennika Urzędowego).


Top