Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0885

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/885 z dnia 5 lutego 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2402 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających informacje, jakie należy przekazać właściwemu organowi we wniosku o udzielenie upoważnienia osobie trzeciej oceniającej zgodność z kryteriami STS (Tekst mający znaczenie dla EOG.)

C/2019/740

OJ L 142, 29.5.2019, p. 1–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/885/oj

29.5.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 142/1


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/885

z dnia 5 lutego 2019 r.

uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2402 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających informacje, jakie należy przekazać właściwemu organowi we wniosku o udzielenie upoważnienia osobie trzeciej oceniającej zgodność z kryteriami STS

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2402 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia ogólnych ram dla sekurytyzacji oraz utworzenia szczególnych ram dla prostych, przejrzystych i standardowych sekurytyzacji, a także zmieniające dyrektywy 2009/65/WE, 2009/138/WE i 2011/61/UE oraz rozporządzenia (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 648/2012 (1), w szczególności jego art. 28 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Informacje, jakie musi przedstawić osoba trzecia ubiegająca się o upoważnienie do oceny zgodności sekurytyzacji z kryteriami STS, o których mowa w art. 19–22 lub art. 23–26 rozporządzenia (UE) 2017/2402, powinny umożliwiać właściwemu organowi ocenę, czy i w jakim stopniu wnioskodawca spełnia warunki określone w art. 28 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2017/2402.

(2)

Upoważniona osoba trzecia będzie mogła świadczyć usługi w zakresie oceny STS w całej Unii. We wniosku o udzielenie upoważnienia należy zatem w sposób kompleksowy określić osobę trzecią, ewentualną grupę, do której taka osoba należy, jak również zakres jej działalności. W odniesieniu do usług w zakresie oceny STS, które mają być świadczone, wniosek powinien zawierać przewidywany zakres usług, które mają być świadczone, oraz ich zasięg geograficzny.

(3)

Aby ułatwić skuteczne wykorzystanie zasobów właściwych organów w zakresie udzielania upoważnień, każdy wniosek o udzielenie upoważnienia powinien zawierać tabelę wyraźnie określającą każdy przedłożony dokument i jego przydatność w odniesieniu do warunków, które muszą być spełnione w celu udzielenia upoważnienia.

(4)

Aby umożliwić właściwemu organowi ocenę, czy opłaty pobierane przez osobę trzecią są niedyskryminacyjne oraz czy są wystarczające i odpowiednie do pokrycia kosztów świadczenia usług w zakresie oceny STS, zgodnie z wymogami zawartymi w art. 28 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/2402, osoba trzecia powinna przekazać kompleksowe informacje na temat polityki cenowej, kryteriów ustalania cen, struktur opłat i taryf opłat.

(5)

Aby umożliwić właściwemu organowi ocenę, czy osoba trzecia jest w stanie zapewnić uczciwość i niezależność procesu oceny STS, osoba trzecia powinna przekazać informacje dotyczące struktury odpowiednich kontroli wewnętrznych. Ponadto w celu umożliwienia właściwemu organowi oceny tego, czy jakość operacyjnych środków ochronnych w procesie oceny STS jest wystarczająco wysoka do zapewnienia, aby na jej wyniki nie można było wpływać w sposób niepożądany, oraz w celu oceny, czy członkowie organu zarządzającego spełniają wymogi określone w art. 28 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (UE) 2017/2402, osoba trzecia powinna przekazać kompleksowe informacje na temat składu organu zarządzającego oraz kwalifikacji i reputacji każdego z jego członków.

(6)

Koncentracja przychodów osoby trzeciej jest jednym z decydujących czynników uwzględnianych w ocenie jej niezależności i uczciwości. Źródłem koncentracji przychodów może być nie tylko jedno przedsiębiorstwo; może ona również wynikać z uzyskiwania znacznej części przychodów od grupy przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo. W tym kontekście grupę przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo należy rozumieć jako grupę związanych jednostek, o których mowa w paragrafie 9 lit. b) międzynarodowego standardu rachunkowości 24 („Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych”) w załączniku do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1126/2008 (2), przy czym terminy „jednostka” i „jednostka sprawozdawcza” należy rozumieć jako odnoszące się do „przedsiębiorstwa” do celów niniejszego rozporządzenia.

(7)

Instrumenty stanowiące pozycje sekurytyzacyjne to złożone, ewoluujące produkty wymagające specjalistycznej wiedzy. Aby umożliwić właściwemu organowi ocenę, czy osoba trzecia posiada wystarczające operacyjne środki ochronne i wewnętrzne procesy do oceny zgodności z kryteriami STS, osoba trzecia powinna przekazać informacje o swoich procedurach związanych z wymaganymi kwalifikacjami jej pracowników. Osoba trzecia powinna również wykazać, że jej metodyka oceny STS jest wrażliwa na rodzaj sekurytyzacji i że określono w niej oddzielne procedury i środki ochronne w odniesieniu do transakcji/programów ABCP oraz sekurytyzacji nieobjętych ABCP.

(8)

Stosowanie ustaleń dotyczących outsourcingu oraz poleganie na usługach ekspertów zewnętrznych może budzić obawy co do solidności operacyjnych środków ochronnych i procesów wewnętrznych. W związku z tym wniosek powinien zawierać szczegółowe informacje dotyczące charakteru i zakresu wszelkich takich ustaleń dotyczących outsourcingu lub korzystania z usług ekspertów zewnętrznych, a także zarządzania tymi ustaleniami przez osobę trzecią.

(9)

Podstawę niniejszego rozporządzenia stanowi projekt regulacyjnych standardów technicznych przekazany Komisji przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA).

(10)

ESMA przeprowadził otwarte konsultacje publiczne na temat projektu regulacyjnych standardów technicznych, który stanowi podstawę niniejszego rozporządzenia, dokonał analizy potencjalnych powiązanych kosztów i korzyści oraz zwrócił się o opinię do Grupy Interesariuszy z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych powołanej zgodnie z art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 (3),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Dane identyfikacyjne osoby trzeciej

1.   Wniosek o upoważnienie, o którym mowa w art. 28 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2017/2402, zawiera – w odpowiednim zakresie – następujące informacje:

a)

nazwę przedsiębiorstwa osoby trzeciej oraz jej formę prawną;

b)

identyfikator podmiotu prawnego (LEI) osoby trzeciej lub, w przypadku gdy nie jest dostępny, inny identyfikator wymagany przez mające zastosowanie prawo krajowe;

c)

adres siedziby prawnej osoby trzeciej, a także adresy jej wszystkich siedzib znajdujących się w Unii;

d)

adres URL strony internetowej osoby trzeciej;

e)

wyciąg z odpowiedniego rejestru handlowego lub sądowego – lub inną formę poświadczonego dowodu – ważny w dniu złożenia wniosku, potwierdzający miejsce założenia i zakres działalności osoby trzeciej;

f)

akt założycielski osoby trzeciej lub inne dokumenty statutowe, w których stwierdza się, że osoba trzecia ma przeprowadzać ocenę zgodności sekurytyzacji z kryteriami, o których mowa w art. 19–22 lub art. 23–26 rozporządzenia (UE) 2017/2402 („zgodność z kryteriami STS”);

g)

najnowsze roczne sprawozdanie finansowe osoby trzeciej zawierające indywidualne i skonsolidowane sprawozdanie finansowe, w przypadku gdy są dostępne, a w przypadku gdy sprawozdanie finansowe osoby trzeciej podlega badaniu ustawowemu określonemu w art. 2 pkt 1 dyrektywy 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (4) – sprawozdanie z badania takiego sprawozdania finansowego;

h)

imię i nazwisko, tytuł, adres, adres e-mail oraz numer lub numery telefonu osoby odpowiedzialnej za kontakty na potrzeby wniosku;

i)

wykaz państw członkowskich, w których osoba trzecia zamierza świadczyć usługi w zakresie zgodności z kryteriami STS;

j)

wykaz rodzajów sekurytyzacji, w odniesieniu do których osoba trzecia zamierza świadczyć usługi w zakresie zgodności z kryteriami STS, z podziałem na sekurytyzacje nieobjęte ABCP oraz sekurytyzacje lub programy ABCP;

k)

opis wszelkich usług innych niż usługi w zakresie zgodności z kryteriami STS, które osoba trzecia świadczy lub zamierza świadczyć;

l)

wykaz jednostek, na rzecz których osoba trzecia świadczy usługi doradcze, usługi z zakresu audytu lub równoważne usługi.

2.   Do wniosku o upoważnienie załącza się następujące dokumenty:

a)

wykaz zawierający imię i nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby każdej osoby lub każdego podmiotu posiadających co najmniej 10 % kapitału osoby trzeciej lub co najmniej 10 % praw głosu w tej osobie trzeciej lub których udział kapitałowy umożliwia wywieranie znaczącego wpływu na tę osobę trzecią, wraz z:

(i)

odsetkiem posiadanego kapitału i posiadanych praw głosu oraz, w stosownych przypadkach, opisem ustaleń umożliwiających tej osobie lub temu podmiotowi wywieranie znaczącego wpływu na zarządzanie osobą trzecią;

(ii)

opisem charakteru działalności gospodarczej osób i podmiotów, o których mowa w lit. a);

b)

wykaz zawierający nazwę i adres siedziby każdego podmiotu, w którym osoba lub podmiot, o których mowa w lit. a), posiadają co najmniej 20 % kapitału lub praw głosu, oraz opis działalności tego podmiotu;

c)

wypełniony egzemplarz tabeli zamieszczonej w załączniku 1.

3.   W przypadku gdy osoba trzecia posiada jednostkę dominującą, wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera informacje, czy bezpośrednia jednostka dominująca lub jednostka dominująca najwyższego szczebla posiada zezwolenie, jest zarejestrowana lub podlega nadzorowi, a jeżeli tak, to w takim przypadku należy w nim podać ewentualny powiązany numer referencyjny oraz nazwę odpowiedzialnego organu nadzoru.

4.   W przypadku gdy osoba trzecia posiada jednostki zależne lub oddziały, we wniosku o upoważnienie podaje się nazwy i adresy siedzib tych jednostek zależnych lub oddziałów oraz opisuje się obszary działalności każdej jednostki zależnej lub każdego oddziału.

5.   Wniosek o upoważnienie zawiera schemat przedstawiający powiązania własnościowe między osobą trzecią, jej jednostką dominującą i jednostką dominującą najwyższego szczebla, jej jednostkami zależnymi i podmiotami powiązanymi oraz wszelkimi innymi osobami lub podmiotami powiązanymi lub połączonymi z siecią określoną w art. 2 pkt 7 dyrektywy 2006/43/WE. Na schemacie tym określa się przedsiębiorstwa za pomocą ich pełnej nazwy, identyfikatora podmiotu prawnego (LEI) lub, w przypadku gdy nie jest on dostępny, innego identyfikatora wymaganego zgodnie z mającym zastosowanie prawem krajowym, formy prawnej i adresu siedziby.

Artykuł 2

Skład organu zarządzającego oraz struktura organizacyjna

1.   We wniosku, o którym mowa w art. 1, określa się politykę zarządzania wewnętrznego osoby trzeciej oraz procedury, które regulują działalność organu zarządzającego, jego niezależnych dyrektorów oraz – w przypadku ich utworzenia – komitetów lub innych podrzędnych struktur jego organów zarządzających.

2.   We wniosku, o którym mowa w art. 1, określa się członków organu zarządzającego, w tym niezależnych dyrektorów, oraz – w stosownych przypadkach – członków komitetów lub innych podrzędnych struktur utworzonych w ramach tego organu zarządzającego. W odniesieniu do każdego członka organu zarządzającego, w tym niezależnych dyrektorów, we wniosku opisuje się stanowisko zajmowane w organie zarządzającym, obowiązki związane z tym stanowiskiem oraz czas, jaki zostanie poświęcony na wykonanie tych obowiązków.

3.   Wniosek, o którym mowa w art. 1, zawiera schemat szczegółowo określający strukturę organizacyjną osoby trzeciej i jasno określający rolę każdego członka organu zarządzającego tej osoby trzeciej. W przypadku gdy osoba trzecia świadczy lub zamierza świadczyć inne usługi niż usługi w zakresie zgodności z kryteriami STS, schemat organizacyjny zawiera szczegóły dotyczące tożsamości i obowiązków członków organu zarządzającego w odniesieniu do tych usług.

4.   Wniosek, o którym mowa w art. 1, zawiera następujące informacje w odniesieniu do każdego członka organu zarządzającego:

a)

egzemplarz życiorysu każdego członka zawierający:

(i)

zestawienie stosownego wykształcenia członka;

(ii)

pełną historię zatrudnienia członka wraz z datami, zajmowanymi stanowiskami i opisem zajmowanych stanowisk;

(iii)

wszelkie kwalifikacje zawodowe posiadane przez członka wraz z datą ich uzyskania oraz, w stosownych przypadkach, statusem członkostwa w odpowiednim organie zawodowym;

b)

szczegóły dotyczące wszelkich wyroków skazujących, w szczególności w formie oficjalnego wyciągu z rejestru karnego;

c)

oświadczenie podpisane przez członka, w którym stwierdza on, czy:

(i)

wydano wobec niego niekorzystną decyzję w jakimkolwiek postępowaniu dyscyplinarnym wszczętym przez organ regulacyjny, organ rządowy, agencję lub organ zawodowy;

(ii)

był przedmiotem niekorzystnego ustalenia sądowego w postępowaniu cywilnym przed sądem, w tym w związku z niewłaściwym postępowaniem lub nadużyciem finansowym w zarządzaniu działalnością gospodarczą;

(iii)

był członkiem organu zarządzającego (zarządu lub kadry kierowniczej wyższego szczebla) przedsiębiorstwa, którego rejestracja lub zezwolenie zostały cofnięte przez organ regulacyjny, organ rządowy lub agencję;

(iv)

odmówiono mu prawa do wykonywania działalności, która wymaga rejestracji lub udzielenia zezwolenia przez organ regulacyjny, organ rządowy, agencję lub organ zawodowy;

(v)

był członkiem organu zarządzającego przedsiębiorstwa, które ogłosiło niewypłacalność lub likwidację w czasie, gdy był członkiem organu zarządzającego tego przedsiębiorstwa, albo w ciągu roku od momentu, gdy przestał być członkiem tego organu zarządzającego;

(vi)

był członkiem organu zarządzającego przedsiębiorstwa, wobec którego organ regulacyjny, organ rządowy, agencja lub organ zawodowy wydały niekorzystną decyzję lub na które podmioty te nałożyły karę;

(vii)

w wyniku niewłaściwego postępowania lub zaniedbania obowiązków został on pozbawiony prawa do pełnienia funkcji dyrektora lub funkcji kierowniczych bądź zwolniony z pracy lub innego zatrudnienia w przedsiębiorstwie;

(viii)

został ukarany grzywną, zawieszony, pozbawiony kwalifikacji lub poddany innym sankcjom, w tym w związku z nadużyciami finansowymi lub przywłaszczeniem, przez organ regulacyjny, organ rządowy, agencję lub organ zawodowy;

(ix)

toczy się wobec niego jakiekolwiek dochodzenie lub postępowanie sądowe, administracyjne, dyscyplinarne lub inne, w tym w związku z nadużyciami finansowymi lub przywłaszczeniem, prowadzone przez organ regulacyjny, organ rządowy, agencję lub organ zawodowy;

d)

podpisane oświadczenie dotyczące wszelkich potencjalnych konfliktów interesów związanych z wykonywaniem obowiązków przez tego członka oraz o sposobie zarządzania takimi konfliktami, w tym spis wszelkich stanowisk zajmowanych w innych przedsiębiorstwach;

e)

jeżeli nie uwzględniono tego zgodnie z lit. a) – opis wiedzy i doświadczenia członka w zakresie zadań istotnych dla świadczenia przez osobę trzecią usług w zakresie zgodności z kryteriami STS, w szczególności wiedzy i doświadczenia w zakresie różnych rodzajów sekurytyzacji lub sekurytyzacji różnych ekspozycji bazowych.

5.   Wniosek, o którym mowa w art. 1, zawiera następujące treści w odniesieniu do każdego niezależnego dyrektora:

a)

dowód niezależności dyrektora w organie zarządzającym;

b)

ujawnienie wszelkich przeszłych lub obecnych relacji biznesowych, związanych z zatrudnieniem lub innych relacji, które powodują lub mogą powodować potencjalny konflikt interesów;

c)

ujawnienie wszelkich relacji biznesowych, rodzinnych lub innych relacji ze stroną trzecią, jej udziałowcem sprawującym kontrolę lub kierownictwem któregokolwiek z nich, które powodują lub mogą powodować konflikt interesów.

Artykuł 3

Ład korporacyjny

W przypadku gdy osoba trzecia przestrzega kodeksu postępowania w zakresie ładu korporacyjnego w odniesieniu do powoływania i roli niezależnych dyrektorów oraz zarządzania konfliktami interesów, we wniosku, o którym mowa w art. 1, określa się ten kodeks oraz podaje wyjaśnienie wszelkich odstępstw od tego kodeksu przez osobę trzecią.

Artykuł 4

Niezależność i unikanie konfliktów interesów

1.   Wniosek, o którym mowa w art. 1, zawiera szczegółowe informacje na temat systemów kontroli wewnętrznej wnioskodawcy służących zarządzaniu konfliktami interesów, w tym opis jednostki osoby trzeciej ds. nadzoru nad zgodnością z przepisami oraz jej rozwiązań dotyczących oceny ryzyka.

2.   Wniosek, o którym mowa w art. 1, zawiera informacje na temat strategii i procedur w zakresie identyfikowania, eliminacji, łagodzenia i ujawniania istniejących lub potencjalnych konfliktów interesów oraz zagrożeń dla niezależności świadczenia przez osobę trzecią usług w zakresie zgodności z kryteriami STS oraz strategii i procedur w zakresie zarządzania takimi konfliktami lub zagrożeniami.

3.   Wniosek, o którym mowa w art. 1, zawiera opis wszelkich innych środków i kontroli stosowanych w celu zapewnienia właściwego i terminowego identyfikowania i ujawniania konfliktów interesów oraz zarządzania nimi.

4.   Wniosek, o którym mowa w art. 1, zawiera aktualny spis wszelkich potencjalnych lub istniejących konfliktów interesów zidentyfikowanych przez osobę trzecią zgodnie z art. 28 ust. 1 lit. f) rozporządzenia (UE) 2017/2402, jak również:

a)

opis wszelkich istniejących lub potencjalnych konfliktów interesów dotyczących osoby trzeciej, udziałowców, właścicieli lub członków osoby trzeciej, członków organu zarządzającego, członków kadry kierowniczej, pracowników osoby trzeciej lub jakichkolwiek innych osób fizycznych, z których usług korzysta osoba trzecia lub których usługi kontroluje;

b)

opis wszelkich istniejących lub potencjalnych konfliktów interesów wynikających z istniejących lub przewidywanych relacji biznesowych osoby trzeciej, w tym z istniejących lub przewidywanych ustaleń dotyczących outsourcingu lub z innej działalności osoby trzeciej.

5.   We wniosku, o którym mowa w art. 1, podaje się szczegóły dotyczące strategii lub procedur mających na celu zapewnienie, aby osoba trzecia nie świadczyła w żadnej formie usług doradczych, usług z zakresu audytu ani innych równoważnych usług na rzecz jednostki inicjującej, jednostki sponsorującej ani SSPE zaangażowanych w sekurytyzację, której zgodność z kryteriami STS ocenia osoba trzecia.

6.   Wniosek, o którym mowa w art. 1, zawiera szczegóły dotyczące:

a)

przychodów z innych, niezwiązanych z STS usług świadczonych przez osobę trzecią, podzielonych na przychody z usług niezwiązanych z sekurytyzacją oraz przychody z usług związanych z sekurytyzacją w każdym z trzech rocznych okresów sprawozdawczych poprzedzających datę złożenia wniosku lub, jeżeli nie są one dostępne, od momentu uzyskania przez osobę trzecią osobowości prawnej;

b)

przewidywanego udziału przychodów z usług w zakresie zgodności z kryteriami STS w całkowitych przewidywanych przychodach na nadchodzący trzyletni okres odniesienia.

7.   W stosownych przypadkach we wniosku, o którym mowa w art. 1, uwzględnia się następujące informacje na temat koncentracji przychodów uzyskiwanych od pojedynczego przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw:

a)

informacje identyfikujące każde przedsiębiorstwo lub każdą grupę ekonomicznie powiązanych przedsiębiorstw, które zapewniają ponad 10 % całkowitego przychodu osoby trzeciej w każdym z trzech rocznych okresów sprawozdawczych poprzedzających datę złożenia wniosku lub, jeżeli nie są one dostępne, od momentu uzyskania przez osobę trzecią osobowości prawnej;

b)

oświadczenie na temat tego, czy przewiduje się, że przedsiębiorstwo lub grupa ekonomicznie powiązanych przedsiębiorstw zapewnią co najmniej 10 % przewidywanego przychodu osoby trzeciej ze świadczenia usług w zakresie zgodności z kryteriami STS w każdym z następnych trzech lat.

8.   W stosownych przypadkach we wniosku, o którym mowa w art. 1, uwzględnia się ocenę tego, w jaki sposób koncentracja przychodów uzyskiwanych od pojedynczego przedsiębiorstwa lub grupy ekonomicznie powiązanych przedsiębiorstw, o której to koncentracji mowa w ust. 7, jest zgodna ze strategiami i procedurami osoby trzeciej w odniesieniu do niezależności usług w zakresie zgodności z kryteriami STS, o której mowa w ust. 2.

Artykuł 5

Struktura opłat

1.   We wniosku, o którym mowa w art. 1, uwzględnia się informacje na temat polityki cenowej dotyczącej świadczenia usług w zakresie zgodności z kryteriami STS oraz wszystkie następujące elementy:

a)

kryteria ustalania cen oraz strukturę opłat lub taryfę opłat za usługi w zakresie zgodności z kryteriami STS dla każdego rodzaju sekurytyzacji, dla którego oferowane są takie usługi (z rozróżnieniem sekurytyzacji nieobjętych ABCP oraz sekurytyzacji i programów objętych ABCP), w tym wszelkie wewnętrzne wytyczne lub procedury regulujące sposób wykorzystania kryteriów ustalania cen w celu określenia lub wyznaczenia indywidualnych opłat;

b)

szczegółowe informacje na temat metod wykorzystywanych do rejestrowania wszelkich konkretnych kosztów poniesionych w związku ze świadczeniem usług w zakresie zgodności z kryteriami STS, w tym kosztów dodatkowych związanych ze świadczeniem usług w zakresie zgodności z kryteriami STS, takich jak transport i zakwaterowanie, a w przypadku gdy osoba trzecia zamierza zlecić na zasadzie outsourcingu część świadczonych przez siebie usług w zakresie zgodności z kryteriami STS – opis sposobu, w jaki ten outsourcing ma być uwzględniany w kryteriach ustalania cen;

c)

szczegółowy opis wszelkich ustanowionych procedur dotyczących zmiany wysokości opłat lub odejścia od taryfy opłat, w tym w ramach dowolnego programu częstego korzystania z usług;

d)

szczegółowy opis wszelkich ustanowionych procedur lub kontroli wewnętrznych, w ramach których zapewnia się i monitoruje zgodność z polityką cenową, w tym wszelkich procedur lub kontroli wewnętrznych, w ramach których monitoruje się zmiany indywidualnych opłat w czasie i w odniesieniu do różnych klientów, na rzecz których świadczone są usługi w zakresie zgodności z kryteriami STS;

e)

szczegółowy opis wszelkich procesów przeglądu i aktualizacji zarówno systemu ewidencji kosztów, jak i polityki cenowej;

f)

szczegółowy opis wszelkich procedur i kontroli wewnętrznych dotyczących prowadzenia dokumentacji związanej z taryfami opłat, stosowanymi indywidualnymi opłatami lub zmianami w polityce cenowej osoby trzeciej.

2.   Wniosek, o którym mowa w art. 1, zawiera informacje dotyczące:

a)

tego, czy opłaty ustala się z wyprzedzeniem przed rozpoczęciem świadczenia usług w zakresie zgodności z kryteriami STS;

b)

tego, czy opłaty uiszczone z góry nie podlegają zwrotowi;

c)

wszelkich operacyjnych środków ochronnych mających na celu zapewnienie, aby ustalenia umowne między osobą trzecią a jednostką inicjującą, jednostką sponsorującą lub SSPE dotyczące świadczenia usług w zakresie zgodności z kryteriami STS nie zawierały klauzuli o rozwiązaniu umowy lub przewidywały naruszenie lub niedotrzymanie umowy, jeżeli ocena zgodności z kryteriami STS wykaże, że sekurytyzacja nie spełnia kryteriów STS.

Artykuł 6

Operacyjne środki ochronne i wewnętrzne procesy oceny zgodności z kryteriami STS

1.   Wniosek, o którym mowa w art. 1, zawiera szczegółowe streszczenie wszelkich strategii, procedur i instrukcji dotyczących kontroli i operacyjnych środków ochronnych ustanowionych w celu zapewnienia niezależności oceny zgodności z kryteriami STS dokonywanej przez osobę trzecią i uczciwości jej oceny.

2.   We wniosku, o którym mowa w art. 1, uwzględnia się wszelkie informacje, które wskazują na to, że osoba trzecia ustanowiła operacyjne środki ochronne i procesy wewnętrzne umożliwiające jej prawidłową ocenę zgodności z kryteriami STS, w tym następujące informacje:

a)

liczbę pracowników w przeliczeniu na ekwiwalenty pełnego czasu pracy z podziałem na rodzaje stanowisk u osoby trzeciej;

b)

szczegółowe informacje na temat ustanowionych przez osobę trzecią strategii i procedur w zakresie:

(i)

niezależności poszczególnych pracowników;

(ii)

rozwiązania umów o pracę, w tym wszelkich środków zapewniających niezależność i uczciwość procesu oceny STS związanego z zakończeniem zatrudnienia, z uwzględnieniem strategii i procedur związanych z negocjowaniem przyszłych umów o pracę z innymi przedsiębiorstwami dla pracowników bezpośrednio zaangażowanych w ocenę STS;

(iii)

wymogów dotyczących kwalifikacji dla pracowników bezpośrednio zaangażowanych w świadczenie usług w zakresie zgodności z kryteriami STS, z podziałem na rodzaj stanowiska;

(iv)

polityki szkolenia i rozwoju pracowników bezpośrednio zaangażowanych w świadczenie usług w zakresie zgodności z kryteriami STS;

(v)

polityki oceny wyników i polityki wynagrodzeń w odniesieniu do pracowników bezpośrednio zaangażowanych w świadczenie usług w zakresie zgodności z kryteriami STS;

c)

opis wszelkich środków ustanowionych przez osobę trzecią w celu ograniczenia ryzyka nadmiernego polegania na pojedynczych pracownikach przy świadczeniu usług w zakresie zgodności z kryteriami STS;

d)

następujące informacje, w przypadku gdy osoba trzecia w odniesieniu do dowolnej oceny STS polega na outsourcingu lub ekspertach zewnętrznych:

(i)

szczegółowe informacje na temat wszelkich strategii i procedur w zakresie outsourcingu działań i angażowania ekspertów zewnętrznych;

(ii)

opis wszelkich ustaleń w zakresie outsourcingu dokonanych lub przewidzianych przez osobę trzecią wraz z kopią umów regulujących te ustalenia w zakresie outsourcingu;

(iii)

opis usług, które mają być świadczone przez eksperta zewnętrznego, w tym zakres tych usług oraz warunki, na jakich usługi te mają być świadczone;

(iv)

szczegółowe wyjaśnienie zamierzonego sposobu identyfikacji i monitorowania przez osobę trzecią wszelkich czynników ryzyka stwarzanych przez outsourcing oraz zarządzania takimi czynnikami ryzyka, a także opis wprowadzonych środków ochronnych mających na celu zapewnienie niezależności procesu oceny STS;

e)

opis wszelkich środków, które mają zostać zastosowane w przypadku naruszenia którejkolwiek ze strategii lub procedur, o których mowa w ust. 2 lit. b) i ust. 2 lit. d) ppkt (i);

f)

opis wszelkich zasad zgłaszania właściwemu organowi wszelkich istotnych naruszeń strategii lub procedur, o których mowa w ust. 2 lit. b) i ust. 2 lit. d) ppkt (i), lub wszelkich innych faktów, zdarzeń lub okoliczności, które mogą stanowić naruszenie warunków upoważnienia osoby trzeciej;

g)

opis wszelkich ustaleń dokonanych w celu zapewnienia, aby odpowiednie osoby były świadome strategii i procedur, o których mowa w ust. 2 lit. b) i ust. 2 lit. d) ppkt (i), oraz opis wszelkich ustaleń dotyczących monitorowania, przeglądu i aktualizacji tych strategii i procedur.

3.   Wniosek, o którym mowa w art. 1, zawiera następujące elementy dla każdego rodzaju sekurytyzacji, w odniesieniu do którego osoba trzecia zamierza świadczyć usługi w zakresie zgodności z kryteriami STS:

a)

opis metodyki oceny STS, która ma być stosowana, w tym wszelkich procedur i metod zapewniania jakości tej oceny;

b)

wzór sprawozdania z weryfikacji STS, które należy przekazać jednostce inicjującej, jednostce sponsorującej lub SSPE.

Artykuł 7

Format wniosku

1.   W ramach swojego wniosku osoba trzecia nadaje niepowtarzalny numer referencyjny każdemu dokumentowi, który przedkłada właściwemu organowi.

2.   Osoba trzecia zawiera w swoim wniosku umotywowane wyjaśnienie dotyczące wszelkich wymogów niniejszego rozporządzenia uznanych za niemające zastosowania.

3.   Do wniosku, o którym mowa w art. 1, dołącza się pismo podpisane przez członka organu zarządzającego osoby trzeciej, który potwierdza, że:

a)

zgodnie z jego najlepszą wiedzą przekazane informacje są dokładne i kompletne według stanu na dzień złożenia wniosku;

b)

wnioskodawca nie jest ani podmiotem objętym regulacją, określonym w art. 2 pkt 4 dyrektywy 2002/87/WE (5), ani agencją ratingową, określoną w art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1060/2009 (6).

Artykuł 8

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 5 lutego 2019 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 347 z 28.12.2017, s. 35.

(2)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 320 z 29.11.2008, s. 1).

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE ( Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84).

(4)  Dyrektywa 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zmieniająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG oraz uchylająca dyrektywę Rady 84/253/EWG (Dz.U. L 157 z 9.6.2006, s. 87).

(5)  Dyrektywa 2002/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie dodatkowego nadzoru nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń oraz przedsiębiorstwami inwestycyjnymi konglomeratu finansowego i zmieniająca dyrektywy Rady 73/239/EWG, 79/267/EWG, 92/49/EWG, 92/96/EWG, 93/6/EWG i 93/22/EWG oraz dyrektywy 98/78/WE i 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 35 z 11.2.2003, s. 1).

(6)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie agencji ratingowych (Dz.U. L 302 z 17.11.2009, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

Dokumenty towarzyszące

Artykuł niniejszego rozporządzenia

Niepowtarzalny numer referencyjny dokumentu

Tytuł dokumentu

Rozdział, sekcja lub strona dokumentu, gdzie przedstawiona jest informacja lub powody nieprzedstawienia informacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Top