EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0815

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/815 z dnia 17 grudnia 2018 r. uzupełniające dyrektywę 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących specyfikacji jednolitego elektronicznego formatu sprawozdawczego (Tekst mający znaczenie dla EOG)

OJ L 143, 29.5.2019, p. 1–792 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/815/oj

29.5.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 143/1


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2018/815

z dnia 17 grudnia 2018 r.

uzupełniające dyrektywę 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących specyfikacji jednolitego elektronicznego formatu sprawozdawczego

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym oraz zmieniającą dyrektywę 2001/34/WE (1), w szczególności jej art. 4 ust. 7,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dyrektywie 2004/109/WE nakłada się na emitentów, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym, obowiązek podawania do wiadomości publicznej swoich rocznych sprawozdań finansowych.

(2)

Emitenci powinni sporządzać swoje całe roczne sprawozdania finansowe w formacie XHTML (ang. Extensible HyperText Markup Language – rozszerzalny język znaczników hipertekstowych). XHTML nie wymaga zastosowania określonych mechanizmów, aby mógł zostać przedstawiony w formacie czytelnym dla człowieka. Jako prawnie niezastrzeżony elektroniczny format sprawozdawczy XHTML może być swobodnie używany.

(3)

W rozporządzeniu (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (2) nakłada się na spółki regulowane prawem państwa członkowskiego, których papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym któregokolwiek z państw członkowskich, obowiązek sporządzania swoich skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości, zwanymi powszechnie międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej („MSSF”), przyjętymi zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002. Decyzja Komisji 2008/961/WE (3) stanowi, że emitent z państwa trzeciego, którego papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu w Unii, również może sporządzać swoje skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z MSSF opublikowanymi przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości („RMSR”).

(4)

Przyjęcie i stosowanie MSSF ma na celu zapewnienie wysokiego poziomu przejrzystości i porównywalności sprawozdań finansowych. W celu dalszego ułatwienia dostępności, analizy i porównywalności skonsolidowane sprawozdania finansowe zawarte w rocznych sprawozdaniach finansowych sporządzone zgodnie z MSSF przyjętymi na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1606/2002 albo zgodnie z MSSF opublikowanymi przez RMSR (oba te rodzaje skonsolidowanych sprawozdań finansowych zwane są dalej skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi sporządzonymi zgodnie z MSSF) powinny być znakowane przy użyciu rozszerzalnego języka sprawozdawczości finansowej (ang. Extensible Business Reporting Language, XBRL). XBRL jest językiem nadającym się do odczytu maszynowego i pozwala na zautomatyzowane przetwarzanie dużej ilości informacji. XBRL jest dobrze znany i stosowany w wielu jurysdykcjach. Obecnie jest jedynym właściwym językiem znaczników do znakowania sprawozdań finansowych.

(5)

Ocena kosztów i korzyści przeprowadzona przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) przemawia za stosowaniem standardu Inline XBRL do umieszczania znaczników XBRL w dokumentach XHTML. W związku z tym należy stosować technologię Inline XBRL.

(6)

Używanie języka znaczników XBRL wiąże się ze stosowaniem taksonomii do konwersji tekstu czytelnego dla człowieka na informacje nadające się do odczytu maszynowego. Taksonomia MSSF udostępniona przez Fundację MSSF jest ustaloną taksonomią opracowaną w celu znakowania informacji ujawnianych zgodnie z MSSF. Stosowanie taksonomii MSSF ułatwia porównywalność na poziomie globalnym znaczników w sprawozdaniach finansowych sporządzonych zgodnie z MSSF. W związku z tym taksonomia podstawowa, która ma być stosowana na potrzeby jednolitego elektronicznego formatu sprawozdawczego, powinna być oparta na taksonomii MSSF i stanowić jej rozszerzenie.

(7)

Aby uwzględnić ewentualne przyszłe przyjęcie MSSF na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1606/2002, zmiany specyfikacji XBRL lub inny rozwój techniczny bądź aby rozszerzyć wymogi prawne dotyczące znakowania informacji w rocznym sprawozdaniu finansowym, przepisy niniejszego rozporządzenia powinny być okresowo aktualizowane na podstawie projektów regulacyjnych standardów technicznych przygotowywanych przez ESMA.

(8)

Taksonomia na potrzeby stosowania języka znaczników XBRL ma postać zbioru elektronicznych plików XBRL („pliki taksonomii XBRL”), które stanowią uporządkowane przedstawienie elementów składających się zasadniczo na taksonomię podstawową. Hierarchię elementów oraz ich odpowiedni rodzaj danych należy udostępnić emitentom w niniejszym rozporządzeniu w prostej formie czytelnej dla człowieka. W celu ułatwienia dostępności, analizy i porównywalności rocznych sprawozdań finansowych w praktyce niezwykle istotne jest, aby emitenci korzystali z plików taksonomii XBRL, które są zgodne ze wszystkimi stosownymi wymogami technicznymi i prawnymi. Aby ułatwić osiągnięcie tego celu, ESMA powinien opublikować na swojej stronie internetowej pliki taksonomii XBRL w formacie nadającym się do odczytu maszynowego i przeznaczone do bezpłatnego pobrania.

(9)

Ze względu na przejrzystość, dostępność, analizę i porównywalność, w przypadku gdy przepisy państw członkowskich zezwalają na znakowanie jakichkolwiek części rocznych sprawozdań finansowych innych niż zawarte w nich skonsolidowane sprawozdania finansowe sporządzone zgodnie z MSSF lub wymagają takiego znakowania, emitenci powinni przy znakowaniu tych części stosować język znaczników XBRL oraz odpowiednią taksonomię zapewnioną w tym celu przez państwo członkowskie, w którym są zarejestrowani.

(10)

Ze względu na przejrzystość, dostępność, analizę i porównywalność emitenci powinni mieć możliwość znakowania informacji ujawnianych w swoich skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych sporządzonych zgodnie z MSSF w sposób tak szczegółowy, jak to możliwe z technicznego punktu widzenia. Z tych samych względów należy również ustanowić obowiązkowe standardy dotyczące minimalnego poziomu szczegółowości znaczników. W odniesieniu do podstawowych sprawozdań finansowych zawartych w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych sporządzonych zgodnie z MSSF należy stosować standard znakowania szczegółowego, zgodnie z którym te podstawowe sprawozdania finansowe muszą być wyczerpująco oznakowane. W odniesieniu do informacji dodatkowej do skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z MSSF należy stosować standard znakowania zbiorowego, zgodnie z którym poszczególne całe sekcje informacji dodatkowej muszą być oznakowane przy zastosowaniu elementów jednej taksonomii. Wymóg stosowania znakowania zbiorowego nie powinien jednak ograniczać swobody uznania emitentów w zakresie znakowania skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z MSSF przy zastosowaniu wyższego poziomu szczegółowości.

(11)

W celu ułatwienia skutecznego wdrożenia jednolitego elektronicznego formatu sprawozdawczego należy określić szczegółowe przepisy dotyczące stosowania technologii Inline XBRL. Aby pomóc emitentom i przedsiębiorstwom opracowującym oprogramowanie w opracowywaniu oprogramowania do sporządzania rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z wymogami prawnymi na podstawie niniejszego rozporządzenia, ESMA powinien zapewnić wytyczne dotyczące częstych problemów napotykanych podczas generowania dokumentów instancji Inline XBRL.

(12)

Zgodnie z art. 4 ust. 7 dyrektywy 2004/109/WE niniejsze rozporządzenie powinno mieć zastosowanie do rocznych sprawozdań finansowych zawierających sprawozdania finansowe za lata obrotowe rozpoczynające się dnia 1 stycznia 2020 r. lub później. W celu ułatwienia sprawnego wdrożenia sprawozdawczości finansowej w formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a w szczególności w celu zapewnienia emitentom rozsądnego czasu na dostosowanie się do stosowania technologii XBRL, obowiązkowe znakowanie informacji dodatkowej do sprawozdań finansowych powinno mieć zastosowanie wyłącznie do rocznych sprawozdań finansowych za lata obrotowe rozpoczynające się dnia 1 stycznia 2022 r. lub później.

(13)

Podstawę niniejszego rozporządzenia stanowi projekt regulacyjnych standardów technicznych przedłożony Komisji przez ESMA.

(14)

Przy opracowywaniu projektu regulacyjnych standardów technicznych, na którym opiera się niniejsze rozporządzenie, ESMA regularnie i ściśle współpracował z Europejskim Urzędem Nadzoru Bankowego oraz Europejskim Urzędem Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych, aby uwzględnić specyfikę sektorów bankowego, pośrednictwa finansowego i ubezpieczeń, mając na uwadze zapewnienie międzysektorowej spójności prac i wypracowanie wspólnych stanowisk.

(15)

ESMA przeprowadził otwarte konsultacje publiczne na temat projektu regulacyjnych standardów technicznych, który stanowi podstawę niniejszego rozporządzenia, dokonał analizy potencjalnych powiązanych kosztów i korzyści, zwrócił się o opinię do Grupy Interesariuszy z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych powołanej zgodnie z art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 (4) i przeprowadził badania w terenie,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot

W niniejszym rozporządzeniu określa się jednolity elektroniczny format sprawozdawczy, o którym mowa w art. 4 ust. 7 dyrektywy 2004/109/WE, stosowany do sporządzania rocznych sprawozdań finansowych przez emitentów.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

1)

„taksonomia podstawowa” oznacza połączony zbiór elementów taksonomii określonych w załączniku VI oraz następujący zbiór powiązań:

a)

warstwę powiązań prezentacji, która grupuje elementy taksonomii;

b)

warstwę powiązań obliczeń, która wyraża relacje arytmetyczne między elementami taksonomii;

c)

warstwę powiązań etykiet, która opisuje znaczenie każdego elementu taksonomii;

d)

warstwę powiązań definicji, która odzwierciedla relacje wymiarowe elementów taksonomii podstawowej;

2)

„taksonomia rozszerzona” oznacza połączony zbiór elementów taksonomii oraz następujący zbiór powiązań, przy czym oba te zbiory tworzone są przez emitenta:

a)

warstwę powiązań prezentacji, która grupuje elementy taksonomii;

b)

warstwę powiązań obliczeń, która wyraża relacje arytmetyczne między elementami taksonomii;

c)

warstwę powiązań etykiet, która opisuje znaczenie każdego elementu taksonomii;

d)

warstwę powiązań definicji, która zapewnia ważność wymiarową wynikowego dokumentu instancji XBRL w stosunku do taksonomii rozszerzonej;

3)

„skonsolidowane sprawozdania finansowe sporządzone zgodnie z MSSF” oznaczają skonsolidowane sprawozdania finansowe sporządzone zgodnie z MSSF przyjętymi na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1606/2002 albo zgodnie z MSSF, o których mowa w art. 1 akapit pierwszy lit. a) decyzji 2008/961/WE.

Artykuł 3

Jednolity elektroniczny format sprawozdawczy

Emitenci sporządzają całe swoje roczne sprawozdania finansowe w formacie XHTML.

Artykuł 4

Znakowanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z MSSF

1.   W przypadku gdy roczne sprawozdania finansowe zawierają skonsolidowane sprawozdania finansowe sporządzone zgodnie z MSSF, emitenci muszą znakować te skonsolidowane sprawozdania finansowe.

2.   Emitenci muszą przynajmniej znakować ujawniane informacje określone w załączniku II, w przypadku gdy te ujawniane informacje są zawarte w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych sporządzonych zgodnie z MSSF.

3.   Emitenci mogą znakować ujawniane informacje prezentowane w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych sporządzonych zgodnie z MSSF inne niż informacje określone w ust. 2.

4.   W odniesieniu do znaczników określonych w ust. 1, 2 i 3 emitenci stosują język znaczników XBRL oraz taksonomię, której elementami są elementy określone w taksonomii podstawowej. W przypadku gdy zgodnie z załącznikiem IV pkt 4 nie należy stosować elementów taksonomii podstawowej, emitenci tworzą elementy taksonomii rozszerzonej przewidziane w załączniku IV.

Artykuł 5

Znakowanie innych części rocznych sprawozdań finansowych

1.   Emitenci zarejestrowani w państwach członkowskich mogą znakować wszystkie części swoich rocznych sprawozdań finansowych inne niż określone w art. 4, jeżeli stosują język znaczników XBRL oraz taksonomię specyficzną dla tych części, przy czym taksonomia ta jest zapewniona przez państwo członkowskie, w którym są zarejestrowani.

2.   Emitenci zarejestrowani w państwach trzecich nie znakują żadnych części swoich rocznych sprawozdań finansowych poza skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi sporządzonymi zgodnie z MSSF.

Artykuł 6

Wspólne zasady dotyczące znaczników

W odniesieniu do znaczników umieszczanych zgodnie z art. 4 i 5 emitenci muszą przestrzegać następujących wymogów:

a)

wymogów dotyczących umieszczania znaczników w rocznych sprawozdaniach finansowych emitentów w formacie XHTML przy użyciu specyfikacji Inline XBRL określonych w załączniku III;

b)

wymogów dotyczących zasad znakowania i składania określonych w załączniku IV.

Artykuł 7

Pliki taksonomii XBRL

ESMA może publikować oparte na taksonomii podstawowej pliki taksonomii XBRL nadające się do odczytu maszynowego i pobrania. Pliki te muszą spełniać kryteria określone w załączniku V.

Artykuł 8

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do rocznych sprawozdań finansowych zawierających sprawozdania finansowe za lata obrotowe rozpoczynające się dnia 1 stycznia 2020 r. lub później.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 grudnia 2018 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 390 z 31.12.2004, s. 38.

(2)  Rozporządzenie (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości (Dz.U. L 243 z 11.9.2002, s. 1).

(3)  Decyzja Komisji z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie stosowania przez emitentów papierów wartościowych z krajów trzecich krajowych standardów rachunkowości określonych krajów trzecich oraz międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej do celów sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych (Dz.U. L 340 z 19.12.2008, s. 112).

(4)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84).


ZAŁĄCZNIK I

Objaśnienia do tabel 1 i 2 w załączniku II oraz tabel w załącznikach IV i VI

TYP/PREFIKS DANYCH/ ATRYBUTU

DEFINICJA

text block

oznacza, że typem elementu jest blok tekstu; jest używany do znakowania większych ilości informacji, takich jak: informacja dodatkowa, zasady (polityka) rachunkowości lub tabele; bloki tekstowe są pozycjami nienumerycznymi

text

oznacza, że typem elementu jest tekst (ciąg znaków alfanumerycznych); jest używany do znakowania krótszych informacji opisowych; elementy tekstowe są pozycjami nienumerycznymi

yyyy-mm-dd

oznacza, że typem elementu jest data; elementy te są pozycjami nienumerycznymi

X

oznacza, że typem elementu jest wartość pieniężna (liczba w zadeklarowanej walucie); elementy te są pozycjami numerycznymi

X.XX

oznacza, że typem elementu jest wartość dziesiętna (taka jak odsetek lub wartość przypadająca na jedną akcję); elementy te są pozycjami numerycznymi

shares

oznacza, że typem elementu jest liczba akcji; elementy te są pozycjami numerycznymi

table

oznacza początek struktury reprezentowanej przez tabelę, w której wiersze i kolumny przyczyniają się do zdefiniowania pojęcia finansowego na ich przecięciu

axis

oznacza właściwość wymiarową w strukturze tabelarycznej

member

oznacza element wymiaru na osi

guidance

oznacza element wspomagający przeglądanie zawartości taksonomii

role

oznacza element odzwierciedlający sekcję taksonomii, np. sprawozdanie z sytuacji finansowej, rachunek zysków i strat, każda poszczególna uwaga itp.

abstract

oznacza element lub nagłówek grupujący

instant lub duration

oznacza, że wartość pieniężna odzwierciedla akcje (w przypadku wartości bieżącej) lub przepływ (w przypadku czasu trwania)

credit lub debit

oznacza „naturalne” saldo ujawnienia

esef_cor

prefiks stosowany w tabelach w załącznikach IV i VI w odniesieniu do elementów określonych w przestrzeni nazw „http://www.esma.europa.eu/taxonomy/2017.3.31/esef_cor”

esef_all

prefiks stosowany w tabeli w załączniku VI w odniesieniu do elementów określonych w przestrzeni nazw „http://www.esma.europa.eu/taxonomy/2017.3.31/esef_all”

esma_technical

prefiks stosowany w tabeli w załączniku VI w odniesieniu do elementów określonych w przestrzeni nazw „http://www.esma.europa.eu/taxonomy/ext/technical”

ifrs-full

prefiks stosowany w tabelach w załącznikach IV i VI w odniesieniu do elementów określonych w przestrzeni nazw „http://xbrl.ifrs.org/taxonomy/2017.3.9/ifrs-full”


ZAŁĄCZNIK II

Znaczniki obowiązkowe

1.

Emitenci muszą znakować wszystkie liczby w zadeklarowanej walucie ujawnione w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, sprawozdaniu z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów, sprawozdaniu ze zmian w kapitale własnym oraz sprawozdaniu z przepływów pieniężnych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF.

2.

Emitenci muszą znakować wszystkie ujawnienia dokonane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF lub dokonane poprzez zamieszczenie w tym sprawozdaniu odniesień do innych części rocznych sprawozdań finansowych za lata obrotowe rozpoczynające się dnia 1 stycznia 2020 r. lub później, które odpowiadają elementom znajdującym się w tabeli 1 niniejszego załącznika.

3.

Emitenci muszą znakować wszystkie ujawnienia dokonane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF lub dokonane poprzez zamieszczenie w tym sprawozdaniu odniesień do innych części rocznych sprawozdań finansowych za lata obrotowe rozpoczynające się dnia 1 stycznia 2022 r. lub później, które odpowiadają elementom znajdującym się w tabeli 2 niniejszego załącznika.

Tabela 1

Obowiązkowe elementy taksonomii podstawowej, które należy znakować w przypadku lat obrotowych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2020 r. lub później

Etykieta

Typ danych i inne atrybuty

Odniesienia do MSSF

Nazwa jednostki sprawozdawczej lub inne dane identyfikacyjne

text

MSR 1 paragraf 51 pkt a)

Wyjaśnienie zmian w nazwie jednostki sprawozdawczej lub innych danych identyfikacyjnych, które to zmiany nastąpiły od zakończenia poprzedniego okresu sprawozdawczego

text

MSR 1 paragraf 51 pkt a)

Siedziba jednostki

text

MSR 1 paragraf 138 pkt a)

Forma prawna jednostki

text

MSR 1 paragraf 138 pkt a)

Państwo rejestracji

text

MSR 1 paragraf 138 pkt a)

Adres zarejestrowanego biura jednostki

text

MSR 1 paragraf 138 pkt a)

Podstawowe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej

text

MSR 1 paragraf 138 pkt a)

Opis charakteru oraz podstawowego zakresu działalności jednostki

text

MSR 1 paragraf 138 pkt b)

Nazwa jednostki dominującej

text

MSR 1 paragraf 138 pkt c), MSR 24 paragraf 13

Nazwa jednostki dominującej najwyższego szczebla grupy

text

MSR 24 paragraf 13, MSR 1 paragraf 138 pkt c)

Tabela 2

Obowiązkowe elementy taksonomii podstawowej, które należy znakować w przypadku lat obrotowych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2022 r. lub później

Etykieta

Typ

Odniesienia do MSSF

Nazwa jednostki sprawozdawczej lub inne dane identyfikacyjne

text

MSR 1 paragraf 51 pkt a)

Wyjaśnienie zmian w nazwie jednostki sprawozdawczej lub innych danych identyfikacyjnych, które to zmiany nastąpiły od zakończenia poprzedniego okresu sprawozdawczego

text

MSR 1 paragraf 51 pkt a)

Siedziba jednostki

text

MSR 1 paragraf 138 pkt a)

Forma prawna jednostki

text

MSR 1 paragraf 138 pkt a)

Państwo rejestracji

text

MSR 1 paragraf 138 pkt a)

Adres zarejestrowanego biura jednostki

text

MSR 1 paragraf 138 pkt a)

Podstawowe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej

text

MSR 1 paragraf 138 pkt a)

Opis charakteru oraz podstawowego zakresu działalności jednostki

text

MSR 1 paragraf 138 pkt b)

Nazwa jednostki dominującej

text

MSR 1 paragraf 138 pkt c), MSR 24 paragraf 13

Nazwa jednostki dominującej najwyższego szczebla grupy

text

MSR 24 paragraf 13, MSR 1 paragraf 138 pkt c)

Długość okresu trwania jednostki o ograniczonym czasie trwania

text

MSR 1 paragraf 138 pkt d)

Oświadczenie o zgodności z MSSF [text block]

text block

MSR 1 paragraf 16

Wyjaśnienie odstępstwa od MSSF

text

MSR 1 paragraf 20 pkt b), MSR 1 paragraf 20 pkt c)

Wyjaśnienie finansowego wpływu odstępstwa od MSSF

text

MSR 1 paragraf 20 pkt d)

Ujawnienie informacji na temat niepewności dotyczących zdolności jednostki do kontynuowania działalności [text block]

text block

MSR 1 paragraf 25

Wyjaśnienie faktu i zasady sporządzania sprawozdań finansowych przy braku założenia kontynuacji działalności

text

MSR 1 paragraf 25

Wyjaśnienie powodu, dla którego założenia o kontynuacji działalności przez jednostkę nie uznaje się za zasadne

text

MSR 1 paragraf 25

Opis przyczyny, dla której stosowany jest dłuższy lub krótszy okres sprawozdawczy

text

MSR 1 paragraf 36 pkt a)

Opis faktu, że kwoty zaprezentowane w sprawozdaniu finansowym nie są w pełni porównywalne

text

MSR 1 paragraf 36 pkt b)

Ujawnienie informacji na temat przeklasyfikowań lub zmian w prezentacji [text block]

text block

MSR 1 paragraf 41

Wyjaśnienie przyczyn niepewności szacunków, co do których istnieje znaczące ryzyko spowodowania istotnych korekt

text

KIMSF 14 paragraf 10, MSR 1 paragraf 125

Ujawnienie informacji na temat aktywów i zobowiązań, co do których istnieje znaczące ryzyko powstania istotnych korekt [text block]

text block

MSR 1 paragraf 125

Dywidendy ujęte jako wypłaty na rzecz właścicieli na jedną akcję

X, duration

MSR 1 paragraf 107

Dywidendy zaproponowane lub uchwalone do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego do publikacji, ale nie ujęte jako przekazane posiadaczom akcji

X duration

MSR 10 paragraf 13, MSR 1 paragraf 137

Dywidendy zaproponowane lub uchwalone do dnia zatwierdzenia sprawozdań finansowych do publikacji, ale nie ujęte jako przekazane posiadaczom akcji, na jedną akcję

X.XX duration

MSR 1 paragraf 137 pkt a)

Ujawnienie subiektywnych ocen i szacunków dokonanych w procesie stosowania zasad (polityki) rachunkowości [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat rozliczeń międzyokresowych biernych i innych zobowiązań [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat rezerw na straty kredytowe [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat jednostek stowarzyszonych [text block]

text block

MSSF 12 paragraf B4 pkt d), MSR 27 paragraf 17 pkt b), MSR 27 paragraf 16 pkt b)

Ujawnienie informacji na temat wynagrodzenia biegłych rewidentów [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat zatwierdzenia sprawozdania finansowego [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat podstawy konsolidacji [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat podstawy sporządzenia sprawozdania finansowego [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat aktywów biologicznych, produktów rolniczych wycenianych w chwili zbiorów/pozyskania oraz dotacji rządowych związanych z aktywami biologicznymi [text block]

text block

MSR 41 Ujawnianie informacji

Ujawnienie informacji na temat pożyczek [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat połączeń jednostek [text block]

text block

MSSF 3 Ujawnianie informacji

Ujawnienie informacji na temat środków pieniężnych w kasie i salda rachunków bankowych w bankach centralnych [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie sprawozdania z przepływów pieniężnych [text block]

text block

MSR 7 Prezentacja sprawozdania z przepływów pieniężnych

Ujawnienie informacji na temat zmian zasad (polityki) rachunkowości [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat zmian zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych i korygowania błędów [text block]

text block

MSR 8 Zasady (polityka) rachunkowości

Ujawnienie informacji na temat zabezpieczenia [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat wypłaconych odszkodowań i świadczeń [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat zobowiązań [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat zobowiązań i zobowiązań warunkowych [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat zobowiązań warunkowych [text block]

text block

MSR 37 paragraf 86

Ujawnienie informacji na temat kosztu własnego sprzedaży [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat ryzyka kredytowego [text block]

text block

Wejście w życie: 1.1.2018, MSSF 7 Ryzyko kredytowe, MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat instrumentów dłużnych [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat odroczonych kosztów akwizycji wynikających z umów ubezpieczeniowych [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat przychodów przyszłych okresów [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat odroczonego podatku dochodowego [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat depozytów banków [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat depozytów klientów [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat kwoty umorzenia i amortyzacji [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat pochodnych instrumentów finansowych [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat działalności zaniechanej [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat dywidend [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat zysku przypadającego na jedną akcję [text block]

text block

MSR 33 Ujawnianie informacji

Ujawnienie informacji na temat skutków zmian kursów wymiany walut obcych [text block]

text block

MSR 21 Ujawnianie informacji

Ujawnienie informacji na temat świadczeń pracowniczych [text block]

text block

MSR 19 Zakres

Ujawnienie informacji na temat segmentów operacyjnych jednostki [text block]

text block

MSSF 8 Ujawnianie informacji

Ujawnienie informacji na temat zdarzeń następujących po zakończeniu okresu sprawozdawczego [text block]

text block

MSR 10 Ujawnianie informacji

Ujawnienie informacji na temat kosztów [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat kosztów według rodzaju [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat aktywów z tytułu poszukiwania i oceny zasobów mineralnych [text block]

text block

MSSF 6 Ujawnianie informacji

Ujawnienie informacji na temat ustalania wartości godziwej [text block]

text block

MSSF 13 Ujawnianie informacji

Ujawnienie informacji na temat wartości godziwej instrumentów finansowych [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat przychodów (kosztów) z tytułu opłat i prowizji [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat kosztów finansowych [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat przychodów (kosztów) finansowych [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat przychodów finansowych [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat instrumentów finansowych [text block]

text block

MSSF 7 Zakres

Ujawnienie informacji na temat instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat instrumentów finansowych wyznaczonych jako wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat zarządzania ryzykiem finansowym [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat zastosowania po raz pierwszy [text block]

text block

MSSF 1 Prezentacja i ujawnianie informacji

Ujawnienie informacji na temat kosztów ogólnych i administracyjnych [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie ogólnych informacji na temat sprawozdania finansowego [text block]

text block

MSR 1 paragraf 51

Ujawnienie informacji na temat kontynuacji działalności [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat wartości firmy [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat dotacji rządowych [text block]

text block

MSR 20 Ujawnianie informacji

Ujawnienie informacji na temat utraty wartości aktywów [text block]

text block

MSR 36 Ujawnianie informacji

Ujawnienie informacji na temat podatku dochodowego [text block]

text block

MSR 12 Ujawnianie informacji

Ujawnienie informacji na temat pracowników [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat kluczowego personelu kierowniczego [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat umów ubezpieczeniowych [text block]

text block

MSSF 4 Ujawnianie informacji

Ujawnienie informacji na temat przychodów z tytułu składek ubezpieczeniowych [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat wartości niematerialnych [text block]

text block

MSR 38 Ujawnianie informacji

Ujawnienie informacji na temat wartości niematerialnych i wartości firmy [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat kosztów z tytułu odsetek [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat przychodów z tytułu odsetek [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat przychodów (kosztów) z tytułu odsetek [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat zapasów [text block]

text block

MSR 2 Ujawnianie informacji

Ujawnienie informacji na temat zobowiązań wynikających z umów inwestycyjnych [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat nieruchomości inwestycyjnych [text block]

text block

MSR 40 Ujawnianie informacji

Ujawnienie informacji na temat inwestycji rozliczanych zgodnie z metodą praw własności [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat inwestycji innych niż inwestycje rozliczane zgodnie z metodą praw własności [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat wyemitowanego kapitału podstawowego [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat wspólnych przedsięwzięć [text block]

text block

MSR 27 paragraf 17 pkt b), MSSF 12 paragraf B4 pkt b), MSR 27 paragraf 16 pkt b)

Ujawnienie informacji na temat przedpłat z tytułu leasingu [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat leasingu [text block]

text block

Wejście w życie: 1.1.2019, MSSF 16 Prezentacja; data wygaśnięcia: 1.1.2019, MSR 17 Leasing w sprawozdaniach finansowych leasingodawców, data wygaśnięcia: 1.1.2019, MSR 17 Leasing w sprawozdaniach finansowych leasingobiorców, wejście w życie: 1.1.2019, MSSF 16 Ujawnianie informacji

Ujawnienie informacji na temat ryzyka płynności [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat pożyczek i zaliczek dla banków [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat pożyczek i zaliczek dla klientów [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat ryzyka rynkowego [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat wartości aktywów netto przypisanych posiadaczom tytułów uczestnictwa [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat udziałów niekontrolujących [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży oraz działalności zaniechanej [text block]

text block

MSSF 5 Prezentacja i ujawnianie informacji

Ujawnienie informacji na temat aktywów trwałych lub grup do zbycia zaklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat celów, zasad i procesów służących zarządzaniu kapitałem [text block]

text block

MSR 1 paragraf 134

Ujawnienie informacji na temat innych aktywów [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat innych aktywów obrotowych [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat innych zobowiązań krótkoterminowych [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat innych zobowiązań [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat innych aktywów trwałych [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat innych zobowiązań długoterminowych [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat innych kosztów operacyjnych [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat innych przychodów (kosztów) operacyjnych [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat innych przychodów operacyjnych [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat przedpłat i innych aktywów [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat zysku (straty) z działalności operacyjnej [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat rzeczowych aktywów trwałych [text block]

text block

MSR 16 Ujawnianie informacji

Ujawnienie informacji na temat rezerw [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat przeklasyfikowania instrumentów finansowych [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat ujętych przychodów z umów o usługę budowlaną [text block]

text block

Data wygaśnięcia: 1.1.2018, MSR 11 Ujawnianie informacji

Ujawnienie informacji na temat reasekuracji [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat podmiotów powiązanych [text block]

text block

MSR 24 Ujawnianie informacji

Ujawnienie informacji na temat umów z udzielonym przyrzeczeniem odkupu i umów z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat nakładów na prace badawcze i rozwojowe [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat kapitału rezerwowego wchodzącego w skład kapitału własnego [text block]

text block

MSR 1 paragraf 79 pkt b)

Ujawnienie informacji na temat środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych podlegających ograniczeniom [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat przychodów [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e), data wygaśnięcia: 1.1.2018, MSR 18 Ujawnianie informacji

Ujawnienie informacji na temat umów na usługi koncesjonowane [text block]

text block

SKI-29 Uzgodnione stanowisko

Ujawnienie informacji na temat kapitału podstawowego, kapitału rezerwowego i innych udziałów kapitałowych [text block]

text block

MSR 1 paragraf 79

Ujawnienie informacji na temat umów dotyczących płatności w formie akcji [text block]

text block

MSSF 2 paragraf 44

Ujawnienie informacji na temat zobowiązań podporządkowanych [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat jednostek zależnych [text block]

text block

MSR 27 paragraf 17 pkt b), MSSF 12 paragraf B4 pkt a), MSR 27 paragraf 16 pkt b)

Ujawnienie informacji na temat znaczących zasad (polityki) rachunkowości [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117

Ujawnienie informacji na temat należności i zobowiązań podatkowych [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat dochodów (kosztów) z tytułu obrotu [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Ujawnienie informacji na temat udziałów/akcji własnych [text block]

text block

MSR 1 paragraf 10 pkt e)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do aktywów biologicznych [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do kosztów finansowania zewnętrznego [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do pożyczek [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do połączeń jednostek [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do połączeń jednostek i wartości firmy [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do przepływów pieniężnych [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do zabezpieczenia [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do budowy w trakcie realizacji [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do zobowiązań warunkowych i aktywów warunkowych [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do kosztów pozyskania klientów [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do konsumenckich programów lojalnościowych [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do rezerw na likwidację, rekultywację oraz na naprawę środowiska [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do odroczonych kosztów akwizycji wynikających z umów ubezpieczeniowych [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do odroczonego podatku dochodowego [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do kosztów umorzenia [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do wyłączenia instrumentów finansowych [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do pochodnych instrumentów finansowych [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do pochodnych instrumentów finansowych i zabezpieczenia [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do ustalania komponentów środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych [text block]

text block

MSR 7 paragraf 46

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do działalności zaniechanej [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do opustów handlowych i rabatów [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do dywidend [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do zysku przypadającego na jedną akcję [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do praw do emisji [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do świadczeń pracowniczych [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do kosztów związanych ze środowiskiem [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do pozycji wyjątkowych [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do kosztów [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do nakładów na poszukiwanie i ocenę zasobów mineralnych [text block]

text block

MSSF 6 paragraf 24 pkt a)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do ustalania wartości godziwej [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do przychodów i kosztów z tytułu opłat i prowizji [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do kosztów finansowych [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do przychodów i kosztów finansowych [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do aktywów finansowych [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do gwarancji finansowych [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do instrumentów finansowych [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do zobowiązań finansowych [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do przeliczania na walutę obcą [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do opłat z tytułu franchisingu [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do waluty funkcjonalnej [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do wartości firmy [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do dotacji rządowych [text block]

text block

MSR 20 paragraf 39 pkt a)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do zabezpieczenia [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do inwestycji utrzymywanych do terminu wymagalności [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do utraty wartości aktywów [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do utraty wartości aktywów finansowych [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do utraty wartości aktywów niefinansowych [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do podatku dochodowego [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do umów ubezpieczenia oraz powiązanych z nimi składników aktywów, zobowiązań, przychodów i kosztów [text block]

text block

MSSF 4 paragraf 37 pkt a)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do wartości niematerialnych i wartości firmy [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do wartości niematerialnych innych niż wartość firmy [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do przychodów i kosztów z tytułu odsetek [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do inwestycji w jednostkach stowarzyszonych [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do inwestycji w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do inwestycji we wspólnych przedsięwzięciach [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do nieruchomości inwestycyjnych [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do inwestycji innych niż inwestycje rozliczane zgodnie z metodą praw własności [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do wyemitowanego kapitału podstawowego [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do leasingu [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do pożyczek i należności [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do wyceny zapasów [text block]

text block

MSR 2 paragraf 36 pkt a)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do aktywów górniczych [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do praw górniczych [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do aktywów trwałych lub grup do zbycia zaklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do aktywów trwałych lub grup do zbycia zaklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży oraz działalności zaniechanej [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do kompensowania instrumentów finansowych [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do aktywów związanych z programowaniem [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do rzeczowych aktywów trwałych [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do rezerw [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do przeklasyfikowania instrumentów finansowych [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do ujmowania w wyniku finansowym różnicy między wartością godziwą w momencie początkowego ujęcia a ceną transakcyjną [text block]

text block

MSSF 7 paragraf 28 pkt a)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do ujmowania przychodów [text block]

text block

Data wygaśnięcia: 1.1.2018, MSR 18 paragraf 35 pkt a), MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do regulacyjnych rozliczeń międzyokresowych [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do reasekuracji [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do konserwacji i naprawy [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do umów z udzielonym przyrzeczeniem odkupu i umów z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do nakładów na prace badawcze i rozwojowe [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych podlegających ograniczeniom [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do sprawozdawczości dotyczącej segmentów działalności [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do umów na usługi koncesjonowane [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do transakcji płatności w formie akcji [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do kosztów usuwania nadkładu [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do jednostek zależnych [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do podatków innych niż podatek dochodowy [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do świadczeń z tytułu rozwiązania stosunku pracy [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do dochodów i kosztów z tytułu obrotu [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do transakcji związanych z udziałami niekontrolującymi [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do transakcji z podmiotami powiązanymi [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do udziałów/akcji własnych [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do warrantów [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)

Opis innych zasad (polityki) rachunkowości potrzebnych do zrozumienia sprawozdania finansowego [text block]

text block

MSR 1 paragraf 117 pkt b)


ZAŁĄCZNIK III

Mająca zastosowanie specyfikacja Inline XBRL

1.

Emitenci zapewniają ważność dokumentu instancji Inline XBRL w odniesieniu do specyfikacji Inline XBRL 1.1 oraz jego zgodność z rejestrem jednostek XBRL.

2.

Emitenci zapewniają ważność plików taksonomii rozszerzonej XBRL emitenta w odniesieniu do specyfikacji XBRL 2.1 oraz XBRL Dimensions 1.0.

3.

W przypadku gdy pliki taksonomii XBRL są łączone w pakiety zgodnie ze specyfikacją pakietów taksonomii XBRL, emitenci przedstawiają dokument instancji Inline XBRL oraz pliki taksonomii rozszerzonej XBRL emitenta jako jeden pakiet sprawozdawczy.

4.

Emitenci zapewniają zgodność zarówno dokumentu instancji Inline XBRL, jak i taksonomii rozszerzonej emitenta z wymogami dotyczącymi zasad znakowania i składania określonymi w załączniku IV.

ZAŁĄCZNIK IV

Wymogi dotyczące zasad znakowania i składania

1.

Emitenci zapewniają, aby w dokumencie instancji Inline XBRL znajdowały się dane jednego emitenta, tak aby wszystkie identyfikatory jednostek w danym kontekście miały identyczną treść.

2.

Emitenci określają swoją tożsamość w dokumencie instancji Inline XBRL przy użyciu identyfikatorów podmiotu prawnego zgodnych z normą ISO 17442 w identyfikatorach i schematach jednostek w kontekście XBRL.

3.

Przy znakowaniu ujawnień emitenci stosują element taksonomii podstawowej o znaczeniu rachunkowym najbliższym znakowanemu ujawnieniu. W przypadku gdy wydaje się, że istnieje wybór między różnymi elementami taksonomii podstawowej, emitenci powinni wybrać element o najwęższym znaczeniu rachunkowym lub zakresie.

4.

Jeżeli najbliższy element taksonomii podstawowej mógłby błędnie przedstawiać znaczenie rachunkowe ujawnienia znakowanego zgodnie z wymogami określonymi w pkt 3, emitenci tworzą element taksonomii rozszerzonej i wykorzystują go do znakowania danego ujawnienia. Wszystkie utworzone elementy taksonomii rozszerzonej:

a)

nie mogą powielać znaczenia ani zakresu żadnego z elementów taksonomii podstawowej;

b)

muszą identyfikować twórcę danego elementu;

c)

muszą mieć przypisany odpowiedni atrybut salda;

d)

muszą posiadać standardowe etykiety w języku odpowiadającym językowi rocznego sprawozdania finansowego. Zaleca się dodanie etykiet w dodatkowych językach. Wszystkie etykiety muszą odpowiadać znaczeniu rachunkowemu i zakresowi opisanych podstawowych pojęć biznesowych.

5.

Emitenci zapewniają, aby każdy element taksonomii rozszerzonej stosowany do znakowania ujawnień w rocznym sprawozdaniu finansowym był uwzględniony w co najmniej jednej hierarchii warstwy powiązań prezentacji i warstwy powiązań definicji w taksonomii rozszerzonej.

6.

Emitenci wykorzystują warstwy powiązań obliczeń swoich taksonomii rozszerzonych w celu dokumentowania zależności arytmetycznych między numerycznymi elementami taksonomii podstawowej lub rozszerzonej, w szczególności w odniesieniu do zależności arytmetycznych między elementami taksonomii podstawowej lub rozszerzonej ze sprawozdania z sytuacji finansowej, sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów, sprawozdania ze zmian w kapitale własnym oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych.

7.

Aby określić, do której części sprawozdania finansowego odnoszą się znaczniki, emitenci wykorzystują specjalne elementy główne taksonomii jako punkty wyjścia dla poszczególnych części sprawozdania finansowego w warstwach powiązań prezentacji w swoich taksonomiach rozszerzonych. Nazwy elementów, etykiety i prefiksy tych głównych elementów taksonomii są określone w tabeli 1.

Tabela

Nazwy elementów, etykiety i prefiksy elementów głównych

Prefiks

Nazwa elementu

Etykieta

ifrs-full

StatementOfFinancial

PositionAbstract

Symbol zastępczy sprawozdania z sytuacji finansowej – pozycja ta MUSI być wykorzystywana jako punkt wyjścia w odniesieniu do sprawozdania z sytuacji finansowej

ifrs-full

IncomeStatement

Abstract

Symbol zastępczy zysku lub straty – pozycja ta MUSI być wykorzystywana jako punkt wyjścia w odniesieniu do rachunku zysków i strat, jeżeli rachunek zysków i strat jest ujawniany oddzielnie

ifrs-full

StatementOfCompre

hensiveIncomeAbstract

Symbol zastępczy sprawozdania z całkowitych dochodów – pozycja ta MUSI być wykorzystywana jako punkt wyjścia w odniesieniu do sprawozdania z całkowitych dochodów, jeżeli jest ono ujawniane oddzielnie lub gdy sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów są połączone w jednym sprawozdaniu

ifrs-full

StatementOfCash

FlowsAbstract

Symbol zastępczy sprawozdania z przepływów pieniężnych – pozycja ta MUSI być wykorzystywana jako punkt wyjścia w odniesieniu do sprawozdania z przepływów pieniężnych

ifrs-full

StatementOfChangesIn

EquityAbstract

Symbol zastępczy sprawozdania ze zmian w kapitale własnym – pozycja ta MUSI być wykorzystywana jako punkt wyjścia w odniesieniu do sprawozdania ze zmian w kapitale własnym

esef_cor

NotesAccountingPolicies

AndMandatoryTags

Symbol zastępczy informacji dodatkowej, zasad (polityki) rachunkowości i obowiązkowych elementów taksonomii podstawowej – pozycja ta MUSI być wykorzystywana jako punkt wyjścia w odniesieniu do znaczników ujawnień w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego

Specjalne elementy główne taksonomii są również uwzględnione w plikach taksonomii XBRL opracowanych przez ESMA.

8.

W swoich taksonomiach rozszerzonych emitenci nie mogą zastępować etykiet ani referencji elementów taksonomii podstawowej. Do elementów taksonomii podstawowej mogą być dodawane etykiety specyficzne dla danego emitenta.

9.

Emitenci zapewniają, aby elementy taksonomii rozszerzonej emitenta służące do znakowania sprawozdania z sytuacji finansowej, sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów, sprawozdania ze zmian w kapitale własnym oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF były zakotwiczone do co najmniej jednego elementu taksonomii podstawowej. W szczególności:

a)

emitent zakotwicza swój element taksonomii rozszerzonej do elementu taksonomii podstawowej o szerszym znaczeniu rachunkowym lub zakresie najbardziej zbliżonym do tego elementu taksonomii rozszerzonej emitenta. Emitent określa zależność między danym elementem taksonomii rozszerzonej a danym elementem taksonomii podstawowej w warstwie powiązań definicji w taksonomii rozszerzonej emitenta. Element taksonomii rozszerzonej ukazany jest jako cel tej zależności;

b)

emitent może zakotwiczyć element taksonomii rozszerzonej do elementu taksonomii podstawowej lub elementów o węższym znaczeniu rachunkowym lub zakresie najbardziej zbliżonym do tego elementu taksonomii rozszerzonej. Emitent określa zależność między danym elementem taksonomii rozszerzonej a danym elementem lub elementami taksonomii podstawowej w warstwie powiązań definicji w taksonomii rozszerzonej emitenta. Element taksonomii rozszerzonej ukazany jest jako źródło tej zależności. W przypadku gdy element taksonomii rozszerzonej łączy w sobie szereg elementów taksonomii podstawowej, emitent zakotwicza ten element taksonomii rozszerzonej do każdego z tych elementów taksonomii podstawowej, z wyjątkiem wszelkich elementów taksonomii podstawowej, które zasadnie uznaje się za nieistotne.

10.

Niezależnie od pkt 9 emitenci nie muszą zakotwiczać do innego elementu taksonomii podstawowej elementu taksonomii rozszerzonej, który jest wykorzystywany do znakowania ujawnienia w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, sprawozdaniu z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów, sprawozdaniu ze zmian w kapitale własnym lub sprawozdaniu z przepływów pieniężnych, które stanowi sumę cząstkową innych ujawnień w tym samym sprawozdaniu.

11.

Emitenci zapewniają, aby typ danych i typ okresu elementu taksonomii wykorzystywanego do znakowania ujawnienia odzwierciedlał znaczenie rachunkowe znakowanego ujawnienia. Emitenci nie mogą definiować i nie mogą stosować niestandardowego typu elementu taksonomii, jeżeli odpowiedni typ jest już zdefiniowany w specyfikacjach XBRL lub w rejestrze typów danych XBRL.

12.

Przy znakowaniu ujawnień emitenci nie mogą używać numerycznych elementów taksonomii do znakowania różnych wartości dla danego kontekstu (podziałów według jednostki, okresu i wymiaru), chyba że różnica jest wynikiem zaokrąglenia związanego z prezentacją tych samych informacji w innej skali w więcej niż jednym miejscu w tym samym rocznym sprawozdaniu finansowym.

13.

Przy znakowaniu ujawnień emitenci stosują nienumeryczne elementy taksonomii w taki sposób, aby dany element znakował wszystkie ujawnienia, które odpowiadają definicji tego elementu. Emitenci nie mogą stosować znaczników tylko częściowo lub selektywnie.

14.

Emitenci zapewniają, aby dokumenty instancji Inline XBRL nie zawierały kodu wykonywalnego.

ZAŁĄCZNIK V

Pliki taksonomii XBRL

Pliki taksonomii XBRL publikowane przez ESMA:

a)

określają, jako elementy XBRL, wszystkie elementy taksonomii podstawowej;

b)

określają atrybuty elementów taksonomii podstawowej zgodnie z ich typem określonym w załączniku I;

c)

zawierają etykiety czytelne dla człowieka, które określono w tabeli w załączniku VI, dokumentujące znaczenie elementów taksonomii podstawowej oraz referencje;

d)

definiują struktury wspomagające przeglądanie zawartości taksonomii oraz zrozumienie definicji elementu taksonomii podstawowej w kontekście innych elementów taksonomii podstawowej;

e)

definiują zależności umożliwiające emitentom zakotwiczenie elementów taksonomii rozszerzonej do elementów taksonomii podstawowej;

f)

są ważne zgodnie ze specyfikacją XBRL 2.1. i XBRL Dimensions 1.0 oraz są łączone w pakiety zgodnie ze specyfikacją pakietów taksonomii określoną w załączniku III;

g)

zawierają informacje techniczne niezbędne do opracowania rozwiązań informatycznych wspierających sporządzanie zharmonizowanych rocznych sprawozdań finansowych;

h)

określają, do których okresów się odnoszą.


ZAŁĄCZNIK VI

Schemat taksonomii podstawowej

Tabela

Schemat taksonomii podstawowej na potrzeby znakowania skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z MSSF

Prefiks

Nazwa elementu / URI roli

Typ i atrybuty elementu

Etykieta

Etykieta dokumentacji

Referencje

ifrs-full

AbnormallyLargeChangesInAssetPricesOrForeignExchangeRatesMember

member

Nadzwyczaj duże zmiany cen aktywów lub kursów wymiany walut [member]

Element ten oznacza nadzwyczaj duże zmiany cen aktywów lub kursów wymiany walut.

Przykład: MSR 10 paragraf 22 pkt g)

ifrs-full

AccountingEstimatesAxis

axis

Wartości szacunkowe [axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi w tabeli.

Ujawnianie informacji: MSR 8 paragraf 39

ifrs-full

AccountingEstimatesMember

member

Wartości szacunkowe [member]

Element ten oznacza składnik aktywów, zobowiązanie lub okresowe zużycie składnika aktywów, które podlegają korektom będącym wynikiem bieżącej oceny oraz oczekiwanych pożytków i obowiązków związanych z tymi aktywami i zobowiązaniami. Stanowi on również standardową wartość dla osi „Wartości szacunkowe”, jeżeli żaden inny element nie jest wykorzystywany.

Ujawnianie informacji: MSR 8 paragraf 39

ifrs-full

AccountingProfit

X duration credit

Wynik finansowy brutto

Kwota zysku (straty) za dany okres przed odjęciem obciążenia podatkowego. [Zob.: zysk (strata)]

Ujawnianie informacji: MSR 12 paragraf 81 pkt c) ppkt (ii), ujawnianie informacji: MSR 12 paragraf 81 pkt c) ppkt (i)

ifrs-full

Accruals

X instant credit

Rozliczenia międzyokresowe

Kwota zobowiązań przypadających do zapłaty za towary lub usługi, które zostały otrzymane lub wykonane, ale nie zostały opłacone, zafakturowane lub formalnie uzgodnione z dostawcą, łącznie z kwotami należnymi pracownikom.

Powszechna praktyka: MSR 1 paragraf 78

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncome

X instant credit

Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów

Kwota rozliczeń międzyokresowych i przychodów przyszłych okresów. [Zob.: rozliczenia międzyokresowe; przychody przyszłych okresów]

Powszechna praktyka: MSR 1 paragraf 78

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeAbstract

 

Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów [abstract]

 

 

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeClassifiedAsCurrent

X instant credit

Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów zaklasyfikowane jako krótkoterminowe

Kwota rozliczeń międzyokresowych i przychodów przyszłych okresów zaklasyfikowanych jako krótkoterminowe. [Zob.: rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów]

Powszechna praktyka: MSR 1 paragraf 78

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeClassifiedAsCurrentAbstract

 

Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów zaklasyfikowane jako krótkoterminowe [abstract]

 

 

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeClassifiedAsNoncurrent

X instant credit

Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów zaklasyfikowane jako trwałe

Kwota rozliczeń międzyokresowych i przychodów przyszłych okresów zaklasyfikowanych jako trwałe. [Zob.: rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów]

Powszechna praktyka: MSR 1 paragraf 78

ifrs-full

AccrualsAndDeferredIncomeClassifiedAsNoncurrentAbstract

 

Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów zaklasyfikowane jako trwałe [abstract]

 

 

ifrs-full

AccrualsClassifiedAsCurrent

X instant credit

Rozliczenia międzyokresowe zaklasyfikowane jako krótkoterminowe

Kwota rozliczeń międzyokresowych zaklasyfikowanych jako krótkoterminowe. [Zob.: rozliczenia międzyokresowe]

Powszechna praktyka: MSR 1 paragraf 78

ifrs-full

AccrualsClassifiedAsNoncurrent

X instant credit

Rozliczenia międzyokresowe zaklasyfikowane jako trwałe

Kwota rozliczeń międzyokresowych zaklasyfikowanych jako trwałe. [Zob.: rozliczenia międzyokresowe]

Powszechna praktyka: MSR 1 paragraf 78

ifrs-full

AccruedIncome

X instant debit

Rozliczenia międzyokresowe czynne

Wartość składnika aktywów stanowiącego przychody, które zostały uzyskane, ale jeszcze nie zostały otrzymane.

Powszechna praktyka: MSR 1 paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

AccumulatedAllowanceForUncollectibleMinimumLeasePaymentsReceivable

X instant credit

Łączne rezerwy na nieściągalne należności z tytułu minimalnych opłat leasingowych

Kwota łącznych rezerw na nieściągalne należności z tytułu minimalnych opłat leasingowych. Minimalne opłaty leasingowe są to opłaty wnoszone w trakcie okresu leasingu, do których uiszczenia leasingobiorca jest lub może być obowiązany, z wyłączeniem warunkowych opłat leasingowych oraz kosztów usług i podatków płaconych przez leasingodawcę i zwracanych mu, jak również: a) w przypadku leasingobiorcy – wszelkie kwoty gwarantowane przez leasingobiorcę lub podmiot powiązany z leasingobiorcą; lub b) w przypadku leasingodawcy – ewentualna wartość końcowa zagwarantowana leasingodawcy przez: (i) leasingobiorcę; (ii) podmiot powiązany z leasingobiorcą; lub (iii) osobę trzecią niepowiązaną z leasingodawcą, która jest zdolna finansowo do realizacji obowiązków wynikających z gwarancji.

Ujawnianie informacji: MSR 17 paragraf 47 pkt d) – data wygaśnięcia: 1.1.2019

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfFinancialAssetsAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X instant debit

Skumulowane zwiększenie (zmniejszenie) wartości godziwej aktywów finansowych wyznaczonych jako wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, wynikające ze zmian ryzyka kredytowego aktywów finansowych

Skumulowane zwiększenie (zmniejszenie) wartości godziwej aktywów finansowych wyznaczonych jako wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, które wynika ze zmian ryzyka kredytowego aktywów, ustalone: a) jako kwota zmiany ich wartości godziwej, która nie wynika ze zmiany warunków rynkowych powodujących ryzyko rynkowe; albo b) w oparciu o alternatywną metodę, która zdaniem jednostki pozwala wierniej odzwierciedlić kwotę zmiany wartości godziwej, która wynika ze zmian ryzyka kredytowego danego składnika aktywów. [Zob.: ryzyko kredytowe [member]; ryzyko rynkowe [member]; zwiększenie (zmniejszenie) wartości godziwej aktywów finansowych wyznaczonych jako wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, wynikające ze zmian ryzyka kredytowego aktywów finansowych]

Ujawnianie informacji: MSSF 7 paragraf 9 pkt c) – wejście w życie: 1.1.2018

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfFinancialAssetsRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X instant

Skumulowane zwiększenie (zmniejszenie) wartości godziwej kredytowych instrumentów pochodnych lub podobnych instrumentów powiązanych z aktywami finansowymi wyznaczonymi jako wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy

Skumulowane zwiększenie (zmniejszenie) wartości godziwej kredytowych instrumentów pochodnych lub podobnych instrumentów powiązanych z aktywami finansowymi wyznaczonymi jako wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy. [Zob.: instrumenty pochodne [member]; zwiększenie (zmniejszenie) wartości godziwej kredytowych instrumentów pochodnych lub podobnych instrumentów powiązanych z aktywami finansowymi wyznaczonymi jako wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy; aktywa finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 7 paragraf 9 pkt d) – wejście w życie: 1.1.2018

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfFinancialLiabilityAttributableToChangesInCreditRiskOfLiability

X instant credit

Skumulowane zwiększenie (zmniejszenie) wartości godziwej zobowiązania finansowego, wynikające ze zmian ryzyka kredytowego zobowiązania

Skumulowane zwiększenie (zmniejszenie) wartości godziwej zobowiązań finansowych, które wynika ze zmian ryzyka kredytowego zobowiązań. [Zob.: ryzyko kredytowe [member]; ryzyko rynkowe [member]; zwiększenie (zmniejszenie) wartości godziwej zobowiązania finansowego, wynikające ze zmian ryzyka kredytowego zobowiązania]

Ujawnianie informacji: MSSF 7 paragraf 10 pkt a), ujawnianie informacji: MSSF 7 paragraf 10A pkt a) – wejście w życie: 1.1.2018

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfLoanOrReceivableAttributableToChangesInCreditRiskOfFinancialAssets

X instant debit

Skumulowane zwiększenie (zmniejszenie) wartości godziwej pożyczki lub należności, wynikające ze zmian ryzyka kredytowego aktywów finansowych

Skumulowane zwiększenie (zmniejszenie) wartości godziwej pożyczek lub należności, które wynika ze zmian ryzyka kredytowego aktywów, ustalone: a) jako kwota zmiany ich wartości godziwej, która nie wynika ze zmiany warunków rynkowych powodujących ryzyko rynkowe; albo b) w oparciu o alternatywną metodę, która zdaniem jednostki pozwala wierniej odzwierciedlić kwotę zmiany wartości godziwej, która wynika ze zmian ryzyka kredytowego danego składnika aktywów. [Zob.: ryzyko rynkowe [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 7 paragraf 9 pkt c) – data wygaśnięcia: 1.1.2018

ifrs-full

AccumulatedChangesInFairValueOfLoansOrReceivablesRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstruments

X instant

Skumulowane zwiększenie (zmniejszenie) wartości godziwej kredytowych instrumentów pochodnych lub podobnych instrumentów powiązanych z pożyczkami lub należnościami

Łączne zwiększenie (zmniejszenie) wartości godziwej kredytowych instrumentów pochodnych lub podobnych instrumentów powiązanych z pożyczkami lub należnościami. [Zob.: instrumenty pochodne [member]; zwiększenie (zmniejszenie) wartości godziwej kredytowych instrumentów pochodnych lub podobnych instrumentów powiązanych z pożyczkami lub należnościami]

Ujawnianie informacji: MSSF 7 paragraf 9 pkt d) – data wygaśnięcia: 1.1.2018

ifrs-full

AccumulatedDepreciationAmortisationAndImpairmentMember

member

Umorzenie, amortyzacja i utrata wartości [member]

Element ten oznacza umorzenie, amortyzację i utratę wartości. [Zob.: odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości; kwota umorzenia i amortyzacji]

Ujawnianie informacji: MSR 16 paragraf 73 pkt d), ujawnianie informacji: MSR 16 paragraf 75 pkt b), ujawnianie informacji: MSR 17 paragraf 32 – data wygaśnięcia: 1.1.2019, ujawnianie informacji: MSR 38 paragraf 118 pkt c), ujawnianie informacji: MSR 40 paragraf 79 pkt c), ujawnianie informacji: MSR 41 paragraf 54 pkt f)

ifrs-full

AccumulatedDepreciationAndAmortisationMember

member

Umorzenie i amortyzacja [member]

Element ten oznacza umorzenie i amortyzację. [Zob.: kwota umorzenia i amortyzacji]

Powszechna praktyka: MSR 16 paragraf 73 pkt d), ujawnianie informacji: MSR 16 paragraf 75 pkt b), powszechna praktyka: MSR 17 paragraf 32 – data wygaśnięcia: 1.1.2019, powszechna praktyka: MSR 38 paragraf 118 pkt c), powszechna praktyka: MSR 40 paragraf 79 pkt c), powszechna praktyka: MSR 41 paragraf 54 pkt f)

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentOnHedgedItemIncludedInCarryingAmountAssets

X instant debit

Skumulowana korekta zabezpieczenia wartości godziwej pozycji zabezpieczanej zawarta w wartości bilansowej, aktywa

Skumulowana kwota korekt zabezpieczenia wartości godziwej pozycji zabezpieczanej uwzględniona w wartości bilansowej pozycji zabezpieczanej ujętej w sprawozdaniu z sytuacji finansowej jako składnik aktywów. [Zob.: pozycje zabezpieczone [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 7 paragraf 24B pkt a) ppkt (ii) – wejście w życie: 1.1.2018

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentOnHedgedItemIncludedInCarryingAmountLiabilities

X instant credit

Skumulowana korekta zabezpieczenia wartości godziwej pozycji zabezpieczanej zawarta w wartości bilansowej, zobowiązania

Skumulowana kwota korekt zabezpieczenia wartości godziwej pozycji zabezpieczanej uwzględniona w wartości bilansowej pozycji zabezpieczanej ujętej w sprawozdaniu z sytuacji finansowej jako zobowiązanie. [Zob.: pozycje zabezpieczone [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 7 paragraf 24B pkt a) ppkt (ii) – wejście w życie: 1.1.2018

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentRemainingInStatementOfFinancialPositionForHedgedItemThatCeasedToBeAdjustedForHedgingGainsAndLossesAssets

X instant debit

Skumulowana korekta zabezpieczenia wartości godziwej pozostająca w sprawozdaniu z sytuacji finansowej dla pozycji zabezpieczanej, w przypadku której zaprzestano dokonywania korekt o zyski i straty z tytułu zabezpieczenia, aktywa

Skumulowana kwota korekt zabezpieczenia wartości godziwej pozostających w sprawozdaniu z sytuacji finansowej dla pozycji zabezpieczanej, która jest składnikiem aktywów finansowych wycenianym w zamortyzowanym koszcie i w przypadku której zaprzestano dokonywania korekt o zyski i straty z tytułu zabezpieczenia. [Zob.: aktywa finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie; pozycje zabezpieczone [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 7 paragraf 24B pkt a) ppkt (v) – wejście w życie: 1.1.2018

ifrs-full

AccumulatedFairValueHedgeAdjustmentRemainingInStatementOfFinancialPositionForHedgedItemThatCeasedToBeAdjustedForHedgingGainsAndLossesLiabilities

X instant credit

Skumulowana korekta zabezpieczenia wartości godziwej pozostająca w sprawozdaniu z sytuacji finansowej dla pozycji zabezpieczanej, w przypadku której zaprzestano dokonywania korekt o zyski i straty z tytułu zabezpieczenia, zobowiązania

Skumulowana kwota korekt zabezpieczenia wartości godziwej pozostających w sprawozdaniu z sytuacji finansowej dla pozycji zabezpieczanej, która jest zobowiązaniem finansowym wycenianym w zamortyzowanym koszcie i w przypadku której zaprzestano dokonywania korekt o zyski i straty z tytułu zabezpieczenia. [Zob.: zobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie; pozycje zabezpieczone [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 7 paragraf 24B pkt a) ppkt (v) – wejście w życie: 1.1.2018

ifrs-full

AccumulatedImpairmentMember

member

Skumulowana utrata wartości [member]

Element ten oznacza skumulowaną utratę wartości. [Zob.: odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości]

Powszechna praktyka: MSR 16 paragraf 73 pkt d), powszechna praktyka: MSR 17 paragraf 32 – data wygaśnięcia: 1.1.2019, powszechna praktyka: MSR 38 paragraf 118 pkt c), powszechna praktyka: MSR 40 paragraf 79 pkt c), powszechna praktyka: MSR 41 paragraf 54 pkt f), ujawnianie informacji: MSSF 3 paragraf B67 pkt d), ujawnianie informacji: MSSF 7 paragraf 35H – wejście w życie: 1.1.2018, przykład: MSSF 7 paragraf 35N – wejście w życie: 1.1.2018, przykład: MSSF 7 paragraf IG29 pkt b) – data wygaśnięcia: 1.1.2018, przykład: MSSF 7 paragraf 37 pkt b) – data wygaśnięcia: 1.1.2018

ifrs-full

AccumulatedOtherComprehensiveIncome

X instant credit

Inne skumulowane całkowite dochody

Kwota skumulowanych pozycji przychodów i kosztów (w tym korekty wynikające z przeklasyfikowania), które nie zostały ujęte w wyniku finansowym zgodnie z tym, czego wymagają lub na co zezwalają inne MSSF. [Zob.: MSSF [member]; inne całkowite dochody]

Powszechna praktyka: MSR 1 paragraf 55

ifrs-full

AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember

member

Inne skumulowane całkowite dochody [member]

Element ten oznacza inne skumulowane całkowite dochody. [Zob.: inne całkowite dochody]

Powszechna praktyka: MSR 1 paragraf 108

ifrs-full

AcquisitionAndAdministrationExpenseRelatedToInsuranceContracts

X duration debit

Koszty akwizycji i administracji związane z umowami ubezpieczeniowymi

Kwota kosztów akwizycji i administracji związanych z umowami ubezpieczeniowymi. [Zob.: rodzaje umów ubezpieczeniowych [member]]

Powszechna praktyka: MSR 1 paragraf 85

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfEquityInterestInAcquireeHeldByAcquirerImmediatelyBeforeAcquisitionDate

X instant credit

Wartość godziwa na dzień przejęcia udziału kapitałowego w jednostce przejmowanej należącego do jednostki przejmującej tuż przed datą przejęcia

Wartość godziwa na dzień przejęcia udziału kapitałowego w jednostce przejmowanej należącego do jednostki przejmującej tuż przed datą przejęcia w połączeniu jednostek gospodarczych zrealizowanym etapami. [Zob.: połączenia jednostek [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 3 paragraf B64 pkt p) ppkt (i)

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfTotalConsiderationTransferred

X instant credit

Przekazana zapłata, wartość godziwa na dzień przejęcia

Wartość godziwa na dzień przejęcia zapłaty przekazanej w ramach połączenia jednostek. [Zob.: połączenia jednostek [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 3 paragraf B64 pkt f)

ifrs-full

AcquisitiondateFairValueOfTotalConsiderationTransferredAbstract

 

Wartość godziwa na dzień przejęcia całkowitej przekazanej zapłaty [abstract]

 

 

ifrs-full

AcquisitionrelatedCostsForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombination

X duration debit

Koszty związane z przejęciem w przypadku transakcji ujmowanej odrębnie od nabycia aktywów i przejęcia zobowiązań w ramach połączenia jednostek

Kwota kosztów związanych z przejęciem w przypadku transakcji ujmowanych odrębnie od nabycia aktywów i przejęcia zobowiązań w ramach połączenia jednostek. [Zob.: połączenia jednostek [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 3 paragraf B64 pkt m)

ifrs-full

AcquisitionrelatedCostsRecognisedAsExpenseForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombination

X duration debit

Koszty związane z przejęciem ujęte jako koszt w przypadku transakcji ujmowanej odrębnie od nabycia aktywów i przejęcia zobowiązań w ramach połączenia jednostek

Kwota kosztów związanych z przejęciem ujętych jako koszt w przypadku transakcji ujmowanych odrębnie od nabycia aktywów i przejęcia zobowiązań w ramach połączenia jednostek. [Zob.: połączenia jednostek [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 3 paragraf B64 pkt m)

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsBiologicalAssets

X duration debit

Nabycie w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, aktywa biologiczne

Zwiększenie wartości aktywów biologicznych wynikające z nabycia w wyniku połączenia jednostek. [Zob.: połączenia jednostek [member]; aktywa biologiczne]

Ujawnianie informacji: MSR 41 paragraf 50 pkt e)

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts

X duration debit

Nabycie w wyniku połączenia jednostek, odroczone koszty akwizycji wynikające z umów ubezpieczeniowych

Zwiększenie odroczonych kosztów akwizycji wynikających z umów ubezpieczeniowych wskutek nabycia w wyniku połączenia jednostek. [Zob.: połączenia jednostek [member]; odroczone koszty akwizycji wynikające z umów ubezpieczeniowych]

Powszechna praktyka: MSSF 4 paragraf 37 pkt e)

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsIntangibleAssetsAndGoodwill

X duration debit

Nabycie w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, wartości niematerialne i wartość firmy

Zwiększenie wartości niematerialnych i wartości firmy wskutek nabycia w wyniku połączenia jednostek. [Zob.: połączenia jednostek [member]; wartości niematerialne i wartość firmy]

Powszechna praktyka: MSR 38 paragraf 118 pkt e) ppkt (i)

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration debit

Nabycie w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, wartości niematerialne inne niż wartość firmy

Zwiększenie wartości niematerialnych inne niż wartość firmy wskutek nabycia w wyniku połączenia jednostek gospodarczych. [Zob.: połączenia jednostek [member]; wartości niematerialne inne niż wartość firmy]

Ujawnianie informacji: MSR 38 paragraf 118 pkt e) ppkt (i)

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsInvestmentProperty

X duration debit

Nabycie w wyniku połączenia jednostek, nieruchomości inwestycyjne

Zwiększenie wartości nieruchomości inwestycyjnych wynikające z nabycia w wyniku połączenia jednostek. [Zob.: połączenia jednostek [member]; nieruchomości inwestycyjne]

Ujawnianie informacji: MSR 40 paragraf 76 pkt b), ujawnianie informacji: MSR 40 paragraf 79 pkt d) ppkt (ii)

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X duration credit

Nabycie w wyniku połączenia jednostek, zobowiązania wynikające z wystawionych umów ubezpieczenia i umów reasekuracji

Zwiększenie zobowiązań wynikających z wystawionych umów ubezpieczenia i umów reasekuracji wskutek nabycia w wyniku połączenia jednostek gospodarczych. [Zob.: połączenia jednostek [member]; zobowiązania wynikające z wystawionych umów ubezpieczenia i umów reasekuracji]

Powszechna praktyka: MSSF 4 paragraf 37 pkt e)

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsOtherProvisions

X duration credit

Nabycie w wyniku połączenia jednostek, inne rezerwy

Zwiększenie wartości innych rezerw wskutek nabycia w wyniku połączenia jednostek. [Zob.: połączenia jednostek [member]; inne rezerwy]

Powszechna praktyka: MSR 37 paragraf 84

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsPropertyPlantAndEquipment

X duration debit

Nabycie wskutek połączenia jednostek gospodarczych, rzeczowe aktywa trwałe

Zwiększenie rzeczowych aktywów trwałych w wyniku nabycia wskutek połączenia jednostek gospodarczych. [Zob.: połączenia jednostek [member]; rzeczowe aktywa trwałe]

Ujawnianie informacji: MSR 16 paragraf 73 pkt e) ppkt (iii)

ifrs-full

AcquisitionsThroughBusinessCombinationsReinsuranceAssets

X duration debit

Nabycie w wyniku połączenia jednostek, aktywa reasekuracyjne

Zwiększenie aktywów reasekuracyjnych wskutek nabycia w wyniku połączenia jednostek. [Zob.: połączenia jednostek [member]; aktywa reasekuracyjne]

Powszechna praktyka: MSSF 4 paragraf 37 pkt e)

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfDiscountRates

X.XX instant

Założenie aktuarialne dotyczące stóp dyskontowych

Stopa dyskontowa stosowana jako istotne założenie aktuarialne stosowane do ustalenia wartości bieżącej zobowiązania z tytułu określonych świadczeń. [Zob.: zobowiązanie z tytułu określonych świadczeń, według wartości bieżącej; założenia aktuarialne [member]]

Powszechna praktyka: MSR 19 paragraf 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfDiscountRatesMember

member

Założenie aktuarialne dotyczące stóp dyskontowych [member]

Element ten oznacza stopy dyskontowe stosowane jako założenia aktuarialne. [Zob.: założenia aktuarialne [member]]

Powszechna praktyka: MSR 19 paragraf 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfInflation

X.XX instant

Założenie aktuarialne dotyczące oczekiwanych stóp inflacji

Oczekiwana stopa inflacji stosowana jako istotne założenie aktuarialne w celu ustalenia wartości bieżącej zobowiązania z tytułu określonych świadczeń. [Zob.: programy określonych świadczeń [member]; zobowiązanie z tytułu określonych świadczeń, według wartości bieżącej; założenia aktuarialne [member]]

Powszechna praktyka: MSR 19 paragraf 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfInflationMember

member

Założenie aktuarialne dotyczące oczekiwanych stóp inflacji [member]

Element ten oznacza oczekiwane stopy inflacji stosowane jako założenia aktuarialne. [Zob.: założenia aktuarialne [member]]

Powszechna praktyka: MSR 19 paragraf 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfPensionIncreases

X.XX instant

Założenie aktuarialne dotyczące oczekiwanych stóp wzrostu emerytur

Oczekiwana stopa wzrostu emerytur stosowana jako istotne założenie aktuarialne w celu ustalenia wartości bieżącej zobowiązania z tytułu określonych świadczeń. [Zob.: programy określonych świadczeń [member]; zobowiązanie z tytułu określonych świadczeń, według wartości bieżącej; założenia aktuarialne [member]]

Powszechna praktyka: MSR 19 paragraf 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfPensionIncreasesMember

member

Założenie aktuarialne dotyczące oczekiwanych stóp wzrostu emerytur [member]

Element ten oznacza oczekiwane stopy wzrostu emerytur stosowane jako założenia aktuarialne. [Zob.: założenia aktuarialne [member]]

Powszechna praktyka: MSR 19 paragraf 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfSalaryIncreases

X.XX instant

Założenie aktuarialne dotyczące oczekiwanych stóp wzrostu wynagrodzeń

Oczekiwana stopa wzrostu wynagrodzeń stosowana jako istotne założenie aktuarialne w celu ustalenia wartości bieżącej zobowiązania z tytułu określonych świadczeń. [Zob.: programy określonych świadczeń [member]; zobowiązanie z tytułu określonych świadczeń, według wartości bieżącej; założenia aktuarialne [member]]

Powszechna praktyka: MSR 19 paragraf 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfExpectedRatesOfSalaryIncreasesMember

member

Założenie aktuarialne dotyczące oczekiwanych stóp wzrostu wynagrodzeń [member]

Element ten oznacza oczekiwane stopy wzrostu wynagrodzeń stosowane jako założenia aktuarialne. [Zob.: założenia aktuarialne [member]]

Powszechna praktyka: MSR 19 paragraf 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfLifeExpectancyAfterRetirement

 

Założenie aktuarialne dotyczące średniego dalszego trwania życia po przejściu na emeryturę

Średnie dalsze trwanie życia po przejściu na emeryturę stosowane jako istotne założenie aktuarialne w celu ustalenia wartości bieżącej zobowiązania z tytułu określonych świadczeń. [Zob.: zobowiązanie z tytułu określonych świadczeń, według wartości bieżącej; założenia aktuarialne [member]]

Powszechna praktyka: MSR 19 paragraf 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfLifeExpectancyAfterRetirementMember

member

Założenie aktuarialne dotyczące średniego dalszego trwania życia po przejściu na emeryturę [member]

Element ten oznacza średnie dalsze trwanie życia po przejściu na emeryturę stosowane jako założenia aktuarialne. [Zob.: założenia aktuarialne [member]]

Powszechna praktyka: MSR 19 paragraf 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMedicalCostTrendRates

X.XX instant

Założenie aktuarialne dotyczące wskaźników charakteryzujących tendencje dotyczące kosztów leczenia

Wskaźnik charakteryzujący tendencje dotyczące kosztów leczenia stosowany jako istotne założenie aktuarialne w celu ustalenia wartości bieżącej zobowiązania z tytułu określonych świadczeń. [Zob.: zobowiązanie z tytułu określonych świadczeń, według wartości bieżącej; założenia aktuarialne [member]]

Powszechna praktyka: MSR 19 paragraf 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMedicalCostTrendRatesMember

member

Założenie aktuarialne dotyczące wskaźników charakteryzujących tendencje dotyczące kosztów leczenia [member]

Element ten oznacza wskaźniki charakteryzujące tendencje dotyczące kosztów leczenia stosowane jako założenia aktuarialne. [Zob.: założenia aktuarialne [member]]

Powszechna praktyka: MSR 19 paragraf 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMortalityRates

 

Założenie aktuarialne dotyczące współczynników śmiertelności

Współczynnik śmiertelności stosowany jako istotne założenie aktuarialne w celu ustalenia wartości bieżącej zobowiązania z tytułu określonych świadczeń. [Zob.: zobowiązanie z tytułu określonych świadczeń, według wartości bieżącej; założenia aktuarialne [member]]

Powszechna praktyka: MSR 19 paragraf 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfMortalityRatesMember

member

Założenie aktuarialne dotyczące współczynników śmiertelności [member]

Element ten oznacza współczynniki śmiertelności stosowane jako założenia aktuarialne. [Zob.: założenia aktuarialne [member]]

Powszechna praktyka: MSR 19 paragraf 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfRetirementAge

 

Założenie aktuarialne dotyczące wieku emerytalnego

Wiek emerytalny stosowany jako istotne założenie aktuarialne w celu ustalenia wartości bieżącej zobowiązania z tytułu określonych świadczeń. [Zob.: zobowiązanie z tytułu określonych świadczeń, według wartości bieżącej; założenia aktuarialne [member]]

Powszechna praktyka: MSR 19 paragraf 144

ifrs-full

ActuarialAssumptionOfRetirementAgeMember

member

Założenie aktuarialne dotyczące wieku emerytalnego [member]

Element ten oznacza wiek emerytalny stosowany jako założenia aktuarialne. [Zob.: założenia aktuarialne [member]]

Powszechna praktyka: MSR 19 paragraf 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionsAxis

axis

Założenia aktuarialne [axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi w tabeli.

Ujawnianie informacji: MSR 19 paragraf 145

ifrs-full

ActuarialAssumptionsMember

member

Założenia aktuarialne [member]

Element ten oznacza wszystkie założenia aktuarialne. Założenia aktuarialne stanowią bezstronne i wzajemnie dopasowane (spójne) najlepsze możliwe oszacowanie zmiennych demograficznych i finansowych, które określą ostateczny koszt zapewnienia świadczeń po okresie zatrudnienia, dokonane przez jednostkę. Element ten stanowi również standardową wartość dla osi „Założenia aktuarialne”, jeżeli żaden inny element nie jest wykorzystywany.

Ujawnianie informacji: MSR 19 paragraf 145

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInDemographicAssumptionsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X duration debit

Zyski (straty) aktuarialne powstałe na skutek zmian założeń demograficznych, zobowiązanie (składnik aktywów) netto z tytułu określonych świadczeń

Zmniejszenie (zwiększenie) zobowiązania (składnika aktywów) netto z tytułu określonych świadczeń wynikające z zysków (strat) aktuarialnych powstałych na skutek zmian założeń demograficznych, które prowadzą do aktualizacji wyceny zobowiązania (składnika aktywów) netto z tytułu określonych świadczeń. Założenia demograficzne odnoszą się do następujących kwestii: a) współczynnika śmiertelności; b) wskaźników rotacji pracowników, niezdolności do pracy i wcześniejszego przechodzenia na emeryturę; c) odsetka uczestników programu posiadających osoby na utrzymaniu, które uzyskają uprawnienia do świadczeń; d) odsetka uczestników programu, którzy wybiorą poszczególne formy płatności dostępne w ramach zasad funkcjonowania programu; oraz e) wskaźników roszczeń w ramach programu opieki medycznej. [Zob.: zobowiązanie (składnik aktywów) netto z tytułu określonych świadczeń]

Ujawnianie informacji: MSR 19 paragraf 141 pkt c) ppkt (ii)

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromChangesInFinancialAssumptionsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X duration debit

Zyski (straty) aktuarialne powstałe na skutek zmian założeń finansowych, zobowiązanie (składnik aktywów) netto z tytułu określonych świadczeń

Zmniejszenie (zwiększenie) zobowiązania (składnika aktywów) netto z tytułu określonych świadczeń wynikające z zysków (strat) aktuarialnych powstałych na skutek zmian założeń finansowych, które prowadzą do aktualizacji wyceny zobowiązania (składnika aktywów) netto z tytułu określonych świadczeń. Założenia finansowe odnoszą się do następujących kwestii: a) stopy dyskontowej; b) poziomów świadczeń, z wyłączeniem wszelkich kosztów świadczeń ponoszonych przez pracowników, oraz poziomu przyszłego wynagrodzenia; c) w przypadku świadczeń medycznych – przyszłych kosztów leczenia, łącznie z kosztami obsługi roszczeń (tj. kosztami ponoszonymi podczas analizy i rozpatrywania roszczeń, w tym opłat prawnych i likwidacyjnych); oraz d) podatków płatnych zgodnie z programem od składek z tytułu pracy przed dniem sprawozdawczym lub od świadczeń wynikających z takiej pracy. [Zob.: zobowiązanie (składnik aktywów) netto z tytułu określonych świadczeń]

Ujawnianie informacji: MSR 19 paragraf 141 pkt c) ppkt (iii)

ifrs-full

ActuarialGainsLossesArisingFromExperienceAdjustmentsNetDefinedBenefitLiabilityAsset

X duration debit

Zyski (straty) aktuarialne powstałe na skutek korekt założeń aktuarialnych, zobowiązanie (składnik aktywów) netto z tytułu określonych świadczeń

Zmniejszenie (zwiększenie) zobowiązania (składnika aktywów) netto z tytułu określonych świadczeń wynikające z zysków (strat) aktuarialnych powstałych na skutek korekt założeń aktuarialnych, które prowadzą do aktualizacji wyceny zobowiązania (składnika aktywów) netto z tytułu określonych świadczeń. Korekty założeń aktuarialnych odnoszą się do skutków różnic pomiędzy poprzednimi założeniami aktuarialnymi a tym, co faktycznie nastąpiło. [Zob.: zobowiązanie (składnik aktywów) netto z tytułu określonych świadczeń]

Powszechna praktyka: MSR 19 paragraf 141 pkt c)

ifrs-full

ActuarialPresentValueOfPromisedRetirementBenefits

X instant credit

Aktuarialna wartość bieżąca przyrzeczonych świadczeń emerytalnych

Wartość bieżąca oczekiwanych płatności, które dokonane zostaną w ramach programu świadczeń emerytalnych na rzecz obecnych i byłych pracowników, które można przypisać dotychczasowemu okresowi zatrudnienia.

Ujawnianie informacji: MSR 26 paragraf 35 pkt d)

ifrs-full

AdditionalAllowanceRecognisedInProfitOrLossAllowanceAccountForCreditLossesOfFinancialAssets

X duration

Dodatkowy odpis ujęty w wyniku finansowym, konto rezerw na straty kredytowe aktywów finansowych

Kwota dodatkowej rezerwy na straty kredytowe aktywów finansowych ujętej w wyniku finansowym. [Zob.: konto rezerw na straty kredytowe aktywów finansowych]

Powszechna praktyka: MSSF 7 paragraf 16 – data wygaśnięcia: 1.1.2018

ifrs-full

AdditionalDisclosuresForAmountsRecognisedAsOfAcquisitionDateForEachMajorClassOfAssetsAcquiredAndLiabilitiesAssumedAbstract

 

Dodatkowe ujawnienia w odniesieniu do kwot ujętych na dzień przejęcia głównych klas nabytych aktywów i przejętych zobowiązań [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalDisclosuresRelatedToRegulatoryDeferralAccountsAbstract

 

Dodatkowe ujawnienia informacji na temat regulacyjnych rozliczeń międzyokresowych [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalInformationAboutEntityExposureToRisk

text

Dodatkowe informacje na temat ekspozycji jednostki na ryzyko

Dodatkowe informacje na temat ekspozycji jednostki na ryzyko, w przypadku gdy ujawnione dane ilościowe nie są reprezentatywne.

Ujawnianie informacji: MSSF 7 paragraf 35

ifrs-full

AdditionalInformationAboutNatureAndFinancialEffectOfBusinessCombination

text

Dodatkowe informacje na temat charakteru i skutków finansowych połączenia jednostek

Dodatkowe informacje na temat charakteru i skutków finansowych połączeń jednostek niezbędne do osiągnięcia celów MSSF 3. [Zob.: połączenia jednostek [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 3 paragraf 63

ifrs-full

AdditionalInformationAboutNatureOfAndChangesInRisksAssociatedWithInterestsInStructuredEntitiesExplanatory

text block

Dodatkowe informacje na temat charakteru i zmian ryzyka związanego z udziałami w jednostkach strukturyzowanych [text block]

Ujawnienie dodatkowych informacji na temat charakteru i zmian ryzyka związanego z udziałami w jednostkach strukturyzowanych.

Ujawnianie informacji: MSSF 12 paragraf B25

ifrs-full

AdditionalInformationAboutSharebasedPaymentArrangements

text block

Dodatkowe informacje na temat umów dotyczących płatności w formie akcji [text block]

Dodatkowe informacje na temat umów dotyczących płatności w formie akcji niezbędne do spełnienia wymogów dotyczących ujawniania informacji określonych w MSSF 2. [Zob.: umowa dotycząca płatności w formie akcji [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 2 paragraf 52

ifrs-full

AdditionalInformationAbstract

 

Dodatkowe informacje [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalLiabilitiesContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombination

X duration credit

Dodatkowe zobowiązania, zobowiązania warunkowe ujmowane w związku z połączeniem jednostek

Kwota dodatkowych zobowiązań warunkowych ujmowanych w związku z połączeniem jednostek. [Zob.: zobowiązania warunkowe ujmowane w związku z połączeniem jednostek; połączenia jednostek [member]; zobowiązania warunkowe [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 3 paragraf B67 pkt c)

ifrs-full

AdditionalLiabilitiesContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombinationAbstract

 

Dodatkowe zobowiązania, zobowiązania warunkowe ujmowane w związku z połączeniem jednostek [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalPaidinCapital

X instant credit

Premia emisyjna

Kwota otrzymana lub należna z tytułu emisji akcji jednostki przekraczająca wartość nominalną oraz kwoty otrzymane z tytułu innych transakcji z udziałem akcji lub akcjonariuszy jednostki.

Powszechna praktyka: MSR 1 paragraf 55

ifrs-full

AdditionalPaidinCapitalMember

member

Premia emisyjna [member]

Element ten oznacza kwoty otrzymane z tytułu emisji akcji jednostki przekraczające wartość nominalną oraz kwoty otrzymane z tytułu innych transakcji z udziałem akcji lub akcjonariuszy jednostki.

Powszechna praktyka: MSR 1 paragraf 108

ifrs-full

AdditionalProvisionsOtherProvisions

X duration credit

Dodatkowe rezerwy, inne rezerwy

Kwota dodatkowych innych utworzonych rezerw. [Zob.: inne rezerwy]

Ujawnianie informacji: MSR 37 paragraf 84 pkt b)

ifrs-full

AdditionalProvisionsOtherProvisionsAbstract

 

Dodatkowe rezerwy, inne rezerwy [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionalRecognitionGoodwill

X duration debit

Dodatkowe ujęcie, wartość firmy

Kwota ujętej dodatkowej wartości firmy, z wyjątkiem wartości firmy zawartej w grupie aktywów przeznaczonych do zbycia, która, na dzień przejęcia, spełnia kryteria klasyfikacyjne „przeznaczonej do sprzedaży” określone w MSSF 5. [Zob.: wartość firmy; grupy do zbycia zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 3 paragraf B67 pkt d) ppkt (ii)

ifrs-full

AdditionsFromAcquisitionsInvestmentProperty

X duration debit

Zwiększenia wynikające z nabycia, nieruchomości inwestycyjne

Kwota zwiększenia wartości nieruchomości inwestycyjnych wynikającego z nabycia. [Zob.: nieruchomości inwestycyjne]

Ujawnianie informacji: MSR 40 paragraf 76 pkt a), ujawnianie informacji: MSR 40 paragraf 79 pkt d) ppkt (i)

ifrs-full

AdditionsFromPurchasesBiologicalAssets

X duration debit

Zwiększenia spowodowane zakupem, aktywa biologiczne

Kwota zwiększenia wartości aktywów biologicznych spowodowanego zakupem. [Zob.: aktywa biologiczne]

Ujawnianie informacji: MSR 41 paragraf 50 pkt b)

ifrs-full

AdditionsFromSubsequentExpenditureRecognisedAsAssetBiologicalAssets

X duration debit

Zwiększenia wynikające z późniejszych wydatków wykazywanych jako składnik aktywów, aktywa biologiczne

Kwota zwiększenia wartości aktywów biologicznych wynikającego z późniejszych wydatków wykazywanych jako składnik aktywów. [Zob.: aktywa biologiczne]

Powszechna praktyka: MSR 41 paragraf 50

ifrs-full

AdditionsFromSubsequentExpenditureRecognisedAsAssetInvestmentProperty

X duration debit

Zwiększenia wynikające z późniejszych wydatków wykazywanych jako składnik aktywów, nieruchomości inwestycyjne

Kwota zwiększenia wartości nieruchomości inwestycyjnych wynikającego z późniejszych wydatków wykazywanych jako składnik aktywów. [Zob.: nieruchomości inwestycyjne]

Ujawnianie informacji: MSR 40 paragraf 76 pkt a), ujawnianie informacji: MSR 40 paragraf 79 pkt d) ppkt (i)

ifrs-full

AdditionsInvestmentPropertyAbstract

 

Zwiększenia, nieruchomości inwestycyjne [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionsLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X duration credit

Zwiększenia inne niż wynikające z połączenia jednostek gospodarczych, zobowiązania wynikające z wystawionych umów ubezpieczenia i umów reasekuracji

Zwiększenie zobowiązań wynikających z wystawionych umów ubezpieczenia i umów reasekuracji wskutek zwiększeń innych niż wynikające z połączenia jednostek gospodarczych. [Zob.: zobowiązania wynikające z wystawionych umów ubezpieczenia i umów reasekuracji; połączenia jednostek [member]]

Przykład: MSSF 4 paragraf IG37 pkt b), przykład: MSSF 4 paragraf 37 pkt e)

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsBiologicalAssets

X duration debit

Zwiększenia inne niż wynikające z połączenia jednostek gospodarczych, aktywa biologiczne

Kwota zwiększenia wartości aktywów biologicznych innego niż wynikające z połączenia jednostek. [Zob.: połączenia jednostek [member]; aktywa biologiczne]

Powszechna praktyka: MSR 41 paragraf 50

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsBiologicalAssetsAbstract

 

Zwiększenia inne niż wynikające z połączenia jednostek gospodarczych, aktywa biologiczne [abstract]

 

 

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration debit

Zwiększenia inne niż wynikające z połączenia jednostek gospodarczych, wartości niematerialne inne niż wartość firmy

Kwota zwiększenia wartości niematerialnych innych niż wartość firmy innego niż wynikające z połączenia jednostek gospodarczych. [Zob.: połączenia jednostek [member]; wartości niematerialne inne niż wartość firmy]

Ujawnianie informacji: MSR 38 paragraf 118 pkt e) ppkt (i)

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsInvestmentProperty

X duration debit

Zwiększenia inne niż wynikające z połączenia jednostek gospodarczych, nieruchomości inwestycyjne

Kwota zwiększenia wartości nieruchomości inwestycyjnych innego niż wynikające z połączenia jednostek. [Zob.: połączenia jednostek [member]; nieruchomości inwestycyjne]

Ujawnianie informacji: MSR 40 paragraf 76 pkt a), ujawnianie informacji: MSR 40 paragraf 79 pkt d) ppkt (i)

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsPropertyPlantAndEquipment

X duration debit

Zwiększenia inne niż wynikające z połączenia jednostek gospodarczych, rzeczowe aktywa trwałe

Kwota zwiększenia rzeczowych aktywów trwałych innego niż wynikające z połączenia jednostek gospodarczych. [Zob.: połączenia jednostek [member]; rzeczowe aktywa trwałe]

Ujawnianie informacji: MSR 16 paragraf 73 pkt e) ppkt (i)

ifrs-full

AdditionsOtherThanThroughBusinessCombinationsReinsuranceAssets

X duration debit

Zwiększenia inne niż wynikające z połączenia jednostek gospodarczych, aktywa reasekuracyjne

Kwota zwiększenia wartości aktywów reasekuracyjnych innego niż wynikające z połączenia jednostek gospodarczych. [Zob.: połączenia jednostek [member]; aktywa reasekuracyjne]

Powszechna praktyka: MSSF 4 paragraf 37 pkt e)

ifrs-full

AdditionsToNoncurrentAssets

X duration debit

Zwiększenia wartości aktywów trwałych innych niż instrumenty finansowe, aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, aktywów dotyczących świadczeń związanych z zakończeniem stosunku pracy oraz praw z umów ubezpieczenia

Kwota zwiększenia wartości aktywów trwałych innych niż instrumenty finansowe, aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, aktywów dotyczących świadczeń związanych z zakończeniem stosunku pracy oraz praw z umów ubezpieczenia. [Zob.: aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego; instrumenty finansowe, klasa [member]; aktywa trwałe (długoterminowe); rodzaje umów ubezpieczeniowych [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 8 paragraf 24 pkt b), ujawnianie informacji: MSSF 8 paragraf 28 pkt e)

ifrs-full

AdditionsToRightofuseAssets

X duration debit

Zwiększenia aktywów z tytułu prawa do użytkowania

Kwota zwiększenia wartości aktywów z tytułu prawa do użytkowania. [Zob.: aktywa z tytułu prawa do użytkowania]

Ujawnianie informacji: MSSF 16 paragraf 53 pkt h) – wejście w życie: 1.1.2019

ifrs-full

AddressOfRegisteredOfficeOfEntity

text

Adres zarejestrowanego biura jednostki

Adres, pod którym zarejestrowane jest biuro jednostki.

Ujawnianie informacji: MSR 1 paragraf 138 pkt a)

ifrs-full

AddressWhereConsolidatedFinancialStatementsAreObtainable

text

Adres, pod którym można uzyskać skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Adres, pod którym można uzyskać skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z MSSF przez jednostkę dominującą najwyższego lub pośredniego szczebla. [Zob.: skonsolidowane [member]; MSSF [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 27 paragraf 16 pkt a)

ifrs-full

AdjustedWeightedAverageShares

shares

Skorygowana średnia ważona liczba akcji zwykłych występujących

Średnia ważona liczba akcji zwykłych występujących powiększona o średnią ważoną liczbę akcji zwykłych, które zostałyby wyemitowane w momencie konwersji wszystkich rozwadniających potencjalnych akcji zwykłych na akcje zwykłe. [Zob.: akcje zwykłe [member]; średnia ważona [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 33 paragraf 70 pkt b)

ifrs-full

AdjustmentsForAmortisationExpense

X duration debit

Korekty z tytułu kwoty amortyzacji

Korekty z tytułu kwoty amortyzacji dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej). [Zob.: zysk (strata); kwota umorzenia i amortyzacji]

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 20

ifrs-full

AdjustmentsForAmountsTransferredToInitialCarryingAmountOfHedgedItems

X duration debit

Kwoty usunięte z pozycji kapitału własnego i zaliczone do wartości bilansowej składnika aktywów niefinansowych (zobowiązania niefinansowego), którego nabycie lub powstanie było wysoce prawdopodobną planowaną transakcją będącą przedmiotem zabezpieczenia, po opodatkowaniu

Kwoty usunięte z pozycji kapitału własnego i zaliczone do kosztu początkowego lub innej wartości bilansowej składnika aktywów niefinansowych (zobowiązania niefinansowego), którego nabycie lub powstanie było wysoce prawdopodobną planowaną transakcją będącą przedmiotem zabezpieczenia, po opodatkowaniu. [Zob.: wartość bilansowa [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 7 paragraf 23 pkt e) – data wygaśnięcia: 1.1.2018

ifrs-full

AdjustmentsForCurrentTaxOfPriorPeriod

X duration debit

Korekty dotyczące bieżącego podatku za poprzednie okresy

Korekty obciążenia podatkowego (przychodu podatkowego) ujęte w danym okresie w odniesieniu do bieżącego podatku za poprzednie okresy.

Przykład: MSR 12 paragraf 80 pkt b)

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInBiologicalAssets

X duration debit

Korekty z tytułu zwiększenia (zmniejszenia) wartości aktywów biologicznych

Korekty z tytułu zwiększenia (zmniejszenia) wartości aktywów biologicznych dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej). [Zob.: aktywa biologiczne; zysk (strata)]

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInDerivativeFinancialAssets

X duration debit

Korekty z tytułu zmniejszenia (zwiększenia) wartości pochodnych aktywów finansowych

Korekty z tytułu zmniejszenia (zwiększenia) wartości pochodnych aktywów finansowych dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej). [Zob.: pochodne aktywa finansowe; zysk (strata)]

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInFinancialAssetsHeldForTrading

X duration debit

Korekty z tytułu zmniejszenia (zwiększenia) wartości aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu

Korekty z tytułu zmniejszenia (zwiększenia) wartości aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej). [Zob.: aktywa finansowe; aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, zaklasyfikowane jako przeznaczone do obrotu; zysk (strata)]

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInInventories

X duration debit

Korekty z tytułu zmniejszenia (zwiększenia) wartości zapasów

Korekty z tytułu zmniejszenia (zwiększenia) wartości zapasów dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej). [Zob.: zapasy; zysk (strata)]

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 20 pkt a)

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInLoansAndAdvancesToBanks

X duration debit

Korekty z tytułu zmniejszenia (zwiększenia) wartości pożyczek i zaliczek dla banków

Korekty z tytułu zmniejszenia (zwiększenia) wartości pożyczek i zaliczek dla banków dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej). [Zob.: pożyczki i zaliczki dla banków; zysk (strata)]

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInLoansAndAdvancesToCustomers

X duration debit

Korekty z tytułu zmniejszenia (zwiększenia) wartości pożyczek i zaliczek dla klientów

Korekty z tytułu zmniejszenia (zwiększenia) wartości pożyczek i zaliczek dla klientów dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej). [Zob.: pożyczki i zaliczki dla klientów; zysk (strata)]

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInOtherAssets

X duration debit

Korekty z tytułu zmniejszenia (zwiększenia) wartości innych aktywów

Korekty z tytułu zmniejszenia (zwiększenia) wartości innych aktywów dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej). [Zob.: inne aktywa; zysk (strata)]

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInOtherCurrentAssets

X duration debit

Korekty z tytułu zmniejszenia (zwiększenia) wartości innych aktywów obrotowych

Korekty z tytułu zmniejszenia (zwiększenia) wartości innych aktywów obrotowych dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej). [Zob.: inne aktywa obrotowe; zysk (strata)]

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInOtherOperatingReceivables

X duration debit

Korekty z tytułu zmniejszenia (zwiększenia) wartości innych należności związanych z działalnością operacyjną

Korekty z tytułu zmniejszenia (zwiększenia) wartości innych należności związanych z działalnością operacyjną dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej). [Zob.: zysk (strata)]

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 20 pkt a)

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInReverseRepurchaseAgreementsAndCashCollateralOnSecuritiesBorrowed

X duration debit

Korekty z tytułu zmniejszenia (zwiększenia) wartości umów z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu i zabezpieczenia gotówkowego papierów wartościowych będących przedmiotem zaciągniętej pożyczki

Korekty z tytułu zmniejszenia (zwiększenia) wartości umów z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu i zabezpieczenia gotówkowego papierów wartościowych będących przedmiotem zaciągniętej pożyczki dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej). [Zob.: umowy z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu i zabezpieczenie gotówkowe papierów wartościowych będących przedmiotem zaciągniętej pożyczki; zysk (strata)]

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 20

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInTradeAccountReceivable

X duration debit

Korekty wynikające ze zmniejszenia (zwiększenia) należności z tytułu dostaw i usług

Korekty wynikające ze zmniejszenia (zwiększenia) należności z tytułu dostaw i usług dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej). [Zob.: zysk (strata)]

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 20 pkt a)

ifrs-full

AdjustmentsForDecreaseIncreaseInTradeAndOtherReceivables

X duration debit

Korekty wynikające ze zmniejszenia (zwiększenia) należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności

Korekty wynikające ze zmniejszenia (zwiększenia) należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej). [Zob.: należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności; zysk (strata)]

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 20

ifrs-full

AdjustmentsForDeferredTaxExpense

X duration debit

Korekty wynikające z odroczonego obciążenia podatkowego

Korekty wynikające z odroczonego obciążenia podatkowego dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej). [Zob.: przychód (obciążenie) z tytułu odroczonego podatku; zysk (strata)]

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 20

ifrs-full

AdjustmentsForDeferredTaxOfPriorPeriods

X duration debit

Korekty wynikające z odroczonego podatku dochodowego za poprzednie okresy

Korekty obciążenia podatkowego (przychodu podatkowego) ujęte w danym okresie z tytułu odroczonego podatku za poprzednie okresy.

Powszechna praktyka: MSR 12 paragraf 80

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationAndAmortisationExpense

X duration debit

Korekty z tytułu umorzenia i amortyzacji

Korekty z tytułu umorzenia i amortyzacji dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej). [Zob.: kwota umorzenia i amortyzacji; zysk (strata)]

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 20 pkt b)

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationAndAmortisationExpenseAndImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLoss

X duration debit

Korekty z tytułu umorzenia i amortyzacji oraz wynikające z odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości (odwrócenia odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości) ujętego w wyniku finansowym

Korekty z tytułu umorzenia i amortyzacji oraz wynikające z odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości (odwrócenia odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej). [Zob.: odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości; kwota umorzenia i amortyzacji; odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości (odwrócenie odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości) ujęty w wyniku finansowym; zysk (strata)]

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 20

ifrs-full

AdjustmentsForDepreciationExpense

X duration debit

Korekty z tytułu kosztów umorzenia

Korekty z tytułu kosztów umorzenia dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej). [Zob.: zysk (strata)]

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 20

ifrs-full

AdjustmentsForDividendIncome

X duration credit

Korekty wynikające z przychodu z tytułu dywidend

Korekty wynikające z przychodu z tytułu dywidend dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej). [Zob.: przychody z tytułu dywidend; zysk (strata)]

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 20

ifrs-full

AdjustmentsForFairValueGainsLosses

X duration debit

Korekty z tytułu strat (zysków) wartości godziwej

Korekty z tytułu strat (zysków) wartości godziwej dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej). [Zob.: zysk (strata)]

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 20 pkt b)

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceCosts

X duration debit

Korekty z tytułu kosztów finansowych

Korekty z tytułu kosztów finansowych dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej). [Zob.: koszty finansowe; zysk (strata)]

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 20 pkt c)

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceIncome

X duration credit

Korekty z tytułu przychodów finansowych

Korekty z tytułu przychodów finansowych dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej). [Zob.: przychody finansowe; zysk (strata)]

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 20

ifrs-full

AdjustmentsForFinanceIncomeCost

X duration credit

Korekty z tytułu przychodów (kosztów) finansowych

Korekty z tytułu przychodów lub kosztów finansowych netto dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej). [Zob.: przychody (koszty) finansowe; zysk (strata)]

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 20

ifrs-full

AdjustmentsForGainLossOnDisposalOfInvestmentsInSubsidiariesJointVenturesAndAssociates

X duration credit

Korekty z tytułu zysku (straty) na zbyciu inwestycji w jednostkach zależnych, wspólnych przedsięwzięciach i jednostkach stowarzyszonych

Korekty z tytułu zysku (straty) na zbyciu inwestycji w jednostkach zależnych, wspólnych przedsięwzięciach i jednostkach stowarzyszonych dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej). [Zob.: jednostki stowarzyszone [member]; wspólne przedsięwzięcia [member]; jednostki zależne [member]; inwestycje w jednostkach zależnych, wspólnych przedsięwzięciach i jednostkach stowarzyszonych; zysk (strata)]

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 20

ifrs-full

AdjustmentsForGainLossOnDisposalsPropertyPlantAndEquipment

X duration credit

Korekty z tytułu zysku (straty) na zbyciu, rzeczowe aktywa trwałe

Korekty z tytułu zysku (straty) na zbyciu rzeczowych aktywów trwałych dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej). [Zob.: zysk (strata); rzeczowe aktywa trwałe; zbycie, rzeczowe aktywa trwałe]

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 20

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOnChangeInFairValueLessCostsToSellBiologicalAssets

X duration credit

Korekty z tytułu zysków (strat) wynikających ze zmiany wartości godziwej pomniejszonej o koszty doprowadzenia do sprzedaży, aktywa biologiczne

Korekty z tytułu zysków (strat) wynikających ze zmiany wartości godziwej aktywów biologicznych pomniejszonej o koszty doprowadzenia do sprzedaży dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej). [Zob.: aktywa biologiczne; zysk (strata)]

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 20

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOnChangeInFairValueOfDerivatives

X duration credit

Korekty z tytułu zysków (strat) wynikających ze zmiany wartości godziwej instrumentów pochodnych

Korekty z tytułu zysków (strat) wynikających ze zmiany wartości godziwej instrumentów pochodnych dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej). [Zob.: w wartości godziwej [member]; instrumenty pochodne [member]; zysk (strata)]

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 20

ifrs-full

AdjustmentsForGainsLossesOnFairValueAdjustmentInvestmentProperty

X duration credit

Korekty z tytułu zysków (strat) wynikających z korekty wartości godziwej, nieruchomości inwestycyjne

Korekty z tytułu zysków (strat) wynikających ze zmiany wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej). [Zob.: nieruchomości inwestycyjne; zyski (straty) wynikające z korekty wartości godziwej, nieruchomości inwestycyjne; zysk (strata)]

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossGoodwill

X duration debit

Korekty wynikające z odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości ujętego w wyniku finansowym, wartość firmy

Korekty wynikające z odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości firmy ujętego w wyniku finansowym dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej). [Zob.: wartość firmy; odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości; odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości ujęty w wyniku finansowym]

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLoss

X duration debit

Korekty wynikające z odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości (odwrócenia odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości) ujętego w wyniku finansowym

Korekty wynikające z odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości (odwrócenia odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości) ujętego w wyniku finansowym dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej). [Zob.: odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości (odwrócenie odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości) ujęty w wyniku finansowym]

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 20 pkt b)

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossExplorationAndEvaluationAssets

X duration debit

Korekty wynikające z odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości (odwrócenia odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości) ujętego w wyniku finansowym, aktywa z tytułu poszukiwania i oceny zasobów mineralnych

Korekty wynikające z odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości (odwrócenia odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości) aktywów z tytułu poszukiwania i oceny zasobów mineralnych ujętego w wyniku finansowym dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej). [Zob.: aktywa z tytułu poszukiwania i oceny zasobów mineralnych [member]; odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości; korekty wynikające z odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości (odwrócenia odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości) ujętego w wyniku finansowym; odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości (odwrócenie odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości) ujęty w wyniku finansowym]

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossInventories

X duration debit

Korekty wynikające z odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości (odwrócenia odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości) ujętego w wyniku finansowym, zapasy

Korekty wynikające z odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości (odwrócenia odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości) zapasów ujętego w wyniku finansowym dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej). [Zob.: zapasy; odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości; korekty wynikające z odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości (odwrócenia odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości) ujętego w wyniku finansowym; odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości (odwrócenie odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości) ujęty w wyniku finansowym]

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossLoansAndAdvances

X duration debit

Korekty wynikające z odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości (odwrócenia odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości) ujętego w wyniku finansowym, pożyczki i zaliczki

Korekty wynikające z odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości (odwrócenia odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości) pożyczek i zaliczek ujętego w wyniku finansowym dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej). [Zob.: korekty wynikające z odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości (odwrócenia odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości) ujętego w wyniku finansowym]

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossPropertyPlantAndEquipment

X duration debit

Korekty wynikające z odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości (odwrócenia odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości) ujętego w wyniku finansowym, rzeczowe aktywa trwałe

Korekty wynikające z odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości (odwrócenia odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości) rzeczowych aktywów trwałych ujętego w wyniku finansowym dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej). [Zob.: korekty wynikające z odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości (odwrócenia odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości) ujętego w wyniku finansowym; rzeczowe aktywa trwałe]

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 20

ifrs-full

AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLossRecognisedInProfitOrLossTradeAndOtherReceivables

X duration debit

Korekty wynikające z odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości (odwrócenia odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości) ujętego w wyniku finansowym, należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności

Korekty wynikające z odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości (odwrócenia odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości) należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności ujętego w wyniku finansowym dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej). [Zob.: należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności; odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości; korekty wynikające z odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości (odwrócenia odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości) ujętego w wyniku finansowym; odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości (odwrócenie odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości) ujęty w wyniku finansowym]

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncomeTaxExpense

X duration debit

Korekty wynikające z obciążeń z tytułu podatku dochodowego

Korekty wynikające z obciążeń z tytułu podatku dochodowego dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej). [Zob.: zysk (strata)]

Ujawnianie informacji: MSR 7 paragraf 35

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDeferredIncome

X duration debit

Korekty z tytułu zwiększenia (zmniejszenia) przychodów przyszłych okresów

Korekty z tytułu zwiększenia (zmniejszenia) przychodów przyszłych okresów dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej). [Zob.: przychody przyszłych okresów; zysk (strata)]

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDepositsFromBanks

X duration debit

Korekty z tytułu zwiększenia (zmniejszenia) wartości depozytów banków

Korekty z tytułu zwiększenia (zmniejszenia) wartości depozytów banków dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej). [Zob.: depozyty banków; zysk (strata)]

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDepositsFromCustomers

X duration debit

Korekty z tytułu zwiększenia (zmniejszenia) wartości depozytów klientów

Korekty z tytułu zwiększenia (zmniejszenia) wartości depozytów klientów dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej). [Zob.: depozyty klientów; zysk (strata)]

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInDerivativeFinancialLiabilities

X duration debit

Korekty z tytułu zwiększenia (zmniejszenia) wartości pochodnych zobowiązań finansowych

Korekty z tytułu zwiększenia (zmniejszenia) wartości pochodnych zobowiązań finansowych dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej). [Zob.: pochodne zobowiązania finansowe; zysk (strata)]

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInEmployeeBenefitLiabilities

X duration debit

Korekty wynikające ze zwiększenia (zmniejszenia) wartości zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych

Korekty wynikające ze zwiększenia (zmniejszenia) wartości zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej). [Zob.: zysk (strata)]

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInFinancialLiabilitiesHeldForTrading

X duration debit

Korekty z tytułu zwiększenia (zmniejszenia) wartości zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu

Korekty z tytułu zwiększenia (zmniejszenia) wartości zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej). [Zob.: zobowiązania finansowe; zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy spełniające definicję przeznaczonych do obrotu; zysk (strata)]

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInInsuranceReinsuranceAndInvestmentContractLiabilities

X duration debit

Korekty z tytułu zwiększenia (zmniejszenia) wartości zobowiązań wynikających z umów ubezpieczeniowych, reasekuracyjnych i inwestycyjnych

Korekty z tytułu zwiększenia (zmniejszenia) wartości zobowiązań wynikających z umów ubezpieczeniowych, reasekuracyjnych i inwestycyjnych dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej). [Zob.: zobowiązania wynikające z umów inwestycyjnych; zobowiązania wynikające z wystawionych umów ubezpieczenia i umów reasekuracji; zysk (strata)]

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInOtherCurrentLiabilities

X duration debit

Korekty z tytułu zwiększenia (zmniejszenia) wartości innych zobowiązań krótkoterminowych

Korekty z tytułu zwiększenia (zmniejszenia) wartości innych zobowiązań krótkoterminowych dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej). [Zob.: inne zobowiązania krótkoterminowe; zysk (strata)]

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInOtherLiabilities

X duration debit

Korekty z tytułu zwiększenia (zmniejszenia) wartości innych zobowiązań

Korekty z tytułu zwiększenia (zmniejszenia) wartości innych zobowiązań dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej). [Zob.: inne zobowiązania; zysk (strata)]

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInOtherOperatingPayables

X duration debit

Korekty z tytułu zwiększenia (zmniejszenia) wartości innych zobowiązań związanych z działalnością operacyjną

Korekty z tytułu zwiększenia (zmniejszenia) wartości innych zobowiązań związanych z działalnością operacyjną dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej). [Zob.: zysk (strata)]

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 20 pkt a)

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInRepurchaseAgreementsAndCashCollateralOnSecuritiesLent

X duration debit

Korekty z tytułu zwiększenia (zmniejszenia) wartości umów z udzielonym przyrzeczeniem odkupu i zabezpieczenia gotówkowego papierów wartościowych będących przedmiotem udzielonej pożyczki

Korekty z tytułu zwiększenia (zmniejszenia) wartości umów z udzielonym przyrzeczeniem odkupu i zabezpieczenia gotówkowego papierów wartościowych będących przedmiotem udzielonej pożyczki dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej). [Zob.: umowy z udzielonym przyrzeczeniem odkupu i zabezpieczenie gotówkowe papierów wartościowych będących przedmiotem udzielonej pożyczki; zysk (strata)]

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInTradeAccountPayable

X duration debit

Korekty wynikające ze zwiększenia (zmniejszenia) wartości zobowiązań z tytułu dostaw i usług

Korekty wynikające ze zwiększenia (zmniejszenia) wartości zobowiązań z tytułu dostaw i usług dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej). [Zob.: zysk (strata)]

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 20 pkt a)

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseDecreaseInTradeAndOtherPayables

X duration debit

Korekty wynikające ze zwiększenia (zmniejszenia) wartości zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań

Korekty wynikające ze zwiększenia (zmniejszenia) wartości zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej). [Zob.: zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania; zysk (strata)]

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 20

ifrs-full

AdjustmentsForIncreaseInOtherProvisionsArisingFromPassageOfTime

X duration debit

Korekty z tytułu zwiększenia wartości innych rezerw spowodowanego upływem czasu

Korekty z tytułu zwiększenia wartości innych rezerw spowodowanego upływem czasu dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej). [Zob.: zysk (strata); inne rezerwy [member]]

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 20

ifrs-full

AdjustmentsForInterestExpense

X duration debit

Korekty wynikające z kosztów z tytułu odsetek

Korekty wynikające z kosztów z tytułu odsetek dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej). [Zob.: koszty z tytułu odsetek; zysk (strata)]

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 20

ifrs-full

AdjustmentsForInterestIncome

X duration credit

Korekty wynikające z przychodów z tytułu odsetek

Korekty wynikające z przychodów z tytułu odsetek dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej). [Zob.: przychody z tytułu odsetek; zysk (strata)]

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 20

ifrs-full

AdjustmentsForLossesGainsOnDisposalOfNoncurrentAssets

X duration debit

Korekty z tytułu strat (zysków) ze sprzedaży aktywów trwałych

Korekty z tytułu strat (zysków) ze sprzedaży aktywów trwałych dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej). [Zob.: aktywa trwałe (długoterminowe); zysk (strata)]

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 14

ifrs-full

AdjustmentsForProvisions

X duration debit

Korekty z tytułu rezerw

Korekty z tytułu rezerw dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej). [Zob.: rezerwy; zysk (strata)]

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 20 pkt b)

ifrs-full

AdjustmentsForReconcileProfitLoss

X duration debit

Korekty dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty)

Korekty dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej). [Zob.: zysk (strata)]

Ujawnianie informacji: MSR 7 paragraf 20

ifrs-full

AdjustmentsForReconcileProfitLossAbstract

 

Korekty dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty) [abstract]

 

 

ifrs-full

AdjustmentsForSharebasedPayments

X duration debit

Korekty z tytułu płatności w formie akcji

Korekty z tytułu płatności w formie akcji dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej). [Zob.: zysk (strata)]

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 20 pkt b)

ifrs-full

AdjustmentsForUndistributedProfitsOfAssociates

X duration credit

Korekty z tytułu niepodzielonych zysków jednostek stowarzyszonych

Korekty z tytułu niepodzielonych zysków jednostek stowarzyszonych dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej). [Zob.: jednostki stowarzyszone [member]; zysk (strata)]

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 20 pkt b)

ifrs-full

AdjustmentsForUndistributedProfitsOfInvestmentsAccountedForUsingEquityMethod

X duration credit

Korekty z tytułu niepodzielonych zysków z inwestycji rozliczanych zgodnie z metodą praw własności

Korekty z tytułu niepodzielonych zysków z inwestycji rozliczanych zgodnie z metodą praw własności dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej). [Zob.: inwestycje rozliczane zgodnie z metodą praw własności; zysk (strata)]

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 20

ifrs-full

AdjustmentsForUnrealisedForeignExchangeLossesGains

X duration debit

Korekty wynikające z niezrealizowanych zysków (strat) z tytułu różnic kursowych

Korekty wynikające z niezrealizowanych zysków (strat) z tytułu różnic kursowych dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej). [Zob.: zysk (strata)]

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 20 pkt b)

ifrs-full

AdjustmentsToReconcileProfitLossOtherThanChangesInWorkingCapital

X duration debit

Korekty dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty) inne niż zmiany w kapitale obrotowym

Korekty dokonywane w celu uzgodnienia zysku (straty) z przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej (wykorzystanymi w działalności operacyjnej), inne niż zmiany w kapitale obrotowym. [Zob.: zysk (strata)]

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 20

ifrs-full

AdjustmentToCarryingAmountsReportedUnderPreviousGAAP

X instant debit

Zagregowane korekty do wartości bilansowych inwestycji wykazywanych zgodnie z wcześniej stosowanymi ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości

Kwota zagregowanych korekt do wartości bilansowych inwestycji w jednostkach zależnych, wspólnych przedsięwzięciach lub jednostkach stowarzyszonych, wykazywanych zgodnie z wcześniej stosowanymi ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości w pierwszym sprawozdaniu finansowym jednostki sporządzonym zgodnie z MSSF. [Zob.: jednostki stowarzyszone [member]; wartość bilansowa [member]; wspólne przedsięwzięcia [member]; wcześniej stosowane ogólnie przyjęte zasady rachunkowości [member]; jednostki zależne [member]; inwestycje w jednostkach zależnych, wspólnych przedsięwzięciach i jednostkach stowarzyszonych; MSSF [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 1 paragraf 31 pkt c)

ifrs-full

AdjustmentToMidmarketConsensusPriceSignificantUnobservableInputsAssets

X.XX duration

Korekta średniej uzgodnionej ceny rynkowej, istotne nieobserwowalne dane wejściowe, aktywa

Korekta średniej uzgodnionej (niewiążącej) ceny rynkowej wykorzystanej jako element istotnych nieobserwowalnych danych wejściowych na poziomie 3 w odniesieniu do aktywów. [Zob.: poziom 3 hierarchii wartości godziwej [member]]

Przykład: MSSF 13 paragraf B36 pkt c)

ifrs-full

AdjustmentToMidmarketConsensusPriceSignificantUnobservableInputsEntitysOwnEquityInstruments

X.XX duration

Korekta średniej uzgodnionej ceny rynkowej, istotne nieobserwowalne dane wejściowe, własne instrumenty kapitałowe jednostki

Korekta średniej uzgodnionej (niewiążącej) ceny rynkowej wykorzystanej jako element istotnych nieobserwowalnych danych wejściowych na poziomie 3 w odniesieniu do własnych instrumentów kapitałowych jednostki. [Zob.: poziom 3 hierarchii wartości godziwej [member]; własne instrumenty kapitałowe jednostki [member]]

Przykład: MSSF 13 paragraf B36 pkt c)

ifrs-full

AdjustmentToMidmarketConsensusPriceSignificantUnobservableInputsLiabilities

X.XX duration

Korekta średniej uzgodnionej ceny rynkowej, istotne nieobserwowalne dane wejściowe, zobowiązania

Korekta średniej uzgodnionej (niewiążącej) ceny rynkowej wykorzystanej jako element istotnych nieobserwowalnych danych wejściowych na poziomie 3 w odniesieniu do zobowiązań. [Zob.: poziom 3 hierarchii wartości godziwej [member]]

Przykład: MSSF 13 paragraf B36 pkt c)

ifrs-full

AdjustmentToProfitLossForPreferenceShareDividends

X duration debit

Korekta pozycji zysku (straty) w odniesieniu do dywidend z akcji uprzywilejowanych

Korekta pozycji zysku (straty) w odniesieniu do dywidend z akcji uprzywilejowanych dokonywana w celu obliczenia zysku lub straty przypadających na zwykłych akcjonariuszy jednostki dominującej. [Zob.: akcje uprzywilejowane [member]; zysk (strata)]

Przykład: MSR 33, przykład 12: wyliczenie i prezentacja podstawowego i rozwodnionego zysku przypadającego na jedną akcję (przykład kompleksowy), przykład: MSR 33 paragraf 70 pkt a)

ifrs-full

AdministrativeExpense

X duration debit

Koszty ogólnego zarządu

Kwota kosztów, które jednostka klasyfikuje jako koszty ogólnego zarządu.

Przykład: MSR 1 paragraf 103, ujawnianie informacji: MSR 1 paragraf 99, ujawnianie informacji: MSR 26 paragraf 35 pkt b) ppkt (vi)

ifrs-full

Advances

X instant credit

Otrzymane zaliczki

Kwota płatności otrzymanych za towary lub usługi, które mają być dostarczone lub świadczone w przyszłości.

Powszechna praktyka: MSR 1 paragraf 55

ifrs-full

AdvancesReceivedForContractsInProgress

X instant credit

Otrzymane zaliczki z tytułu realizowanych umów

Kwota zaliczek otrzymanych przez jednostkę przed wykonaniem prac, do których te zaliczki się odnoszą, w ramach umów o usługę budowlaną.

Ujawnianie informacji: KIMSF 15 paragraf 21 pkt b) – data wygaśnięcia: 1.1.2018, ujawnianie informacji: MSR 11 paragraf 40 pkt b) – data wygaśnięcia: 1.1.2018

ifrs-full

AdvertisingExpense

X duration debit

Koszty reklamy

Kwota kosztów wynikających z reklamy.

Powszechna praktyka: MSR 1 paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

AggregateAdjustmentToCarryingValueReportedUnderPreviousGAAPMember

member

Zagregowane korekty do wartości bilansowych wykazywanych zgodnie z wcześniej stosowanymi ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości [member]

Element ten oznacza zagregowane korekty do wartości bilansowych wykazywanych zgodnie z wcześniej stosowanymi ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości. [Zob.: wartość bilansowa [member]; wcześniej stosowane ogólnie przyjęte zasady rachunkowości [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 1 paragraf 30 pkt b)

ifrs-full

AggregateContinuingAndDiscontinuedOperationsMember

member

Działalność kontynuowana i zaniechana, pozycja zagregowana [member]

Element ten oznacza pozycję zagregowaną dotyczącą działalności kontynuowanej i zaniechanej. Stanowi on również standardową wartość dla osi „Działalność kontynuowana i zaniechana”, jeżeli żaden inny element nie jest wykorzystywany. [Zob.: działalność zaniechana [member]; działalność kontynuowana [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 5 Prezentacja i ujawnianie informacji

ifrs-full

AggregateDifferenceBetweenFairValueAtInitialRecognitionAndAmountDeterminedUsingValuationTechniqueYetToBeRecognised

X instant

Łączna różnica między wartością godziwą w momencie początkowego ujęcia a ceną transakcyjną wymagająca ujęcia w wyniku finansowym

Łączna różnica między wartością godziwą w momencie początkowego ujęcia a ceną transakcyjną instrumentów finansowych wymagająca ujęcia w wyniku finansowym. [Zob.: instrumenty finansowe, klasa [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 7 paragraf 28 pkt b)

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmaterialAssociatesMember

member

Indywidualnie nieistotne jednostki stowarzyszone, pozycja zagregowana [member]

Element ten oznacza pozycję zagregowaną dotyczącą jednostek stowarzyszonych, które w ujęciu indywidualnym nie są istotne. [Zob.: jednostki stowarzyszone [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 12 paragraf 21 pkt c) ppkt (ii), ujawnianie informacji: MSSF 4 paragraf 39M pkt b) – wejście w życie przy zastosowaniu MSSF 9 po raz pierwszy

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmaterialBusinessCombinationsMember

member

Połączenia jednostek, które są indywidualnie nieistotne, pozycja zagregowana [member]

Element ten oznacza pozycję zagregowaną dotyczącą połączeń jednostek, które są indywidualnie nieistotne. [Zob.: połączenia jednostek [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 3 paragraf B65

ifrs-full

AggregatedIndividuallyImmaterialJointVenturesMember

member

Indywidualnie nieistotne wspólne przedsięwzięcia, pozycja zagregowana [member]

Element ten oznacza pozycję zagregowaną dotyczącą wspólnych przedsięwzięć, które w ujęciu indywidualnym nie są istotne. [Zob.: wspólne przedsięwzięcia [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 12 paragraf 21 pkt c) ppkt (i), ujawnianie informacji: MSSF 4 paragraf 39M pkt b) – wejście w życie przy zastosowaniu MSSF 9 po raz pierwszy

ifrs-full

AggregatedMeasurementMember

member

Zagregowana wycena [member]

Element ten oznacza wszystkie typy wyceny. Stanowi on również standardową wartość dla osi „Wycena”, jeżeli żaden inny element nie jest wykorzystywany.

Ujawnianie informacji: MSR 40 paragraf 32A, ujawnianie informacji: MSR 41 paragraf 50, ujawnianie informacji: MSSF 13 paragraf 93 pkt a)

ifrs-full

AggregatedTimeBandsMember

member

Zagregowane przedziały czasowe [member]

Element ten oznacza zagregowane przedziały czasowe. Stanowi on również standardową wartość dla osi „Termin wymagalności”, jeżeli żaden inny element nie jest wykorzystywany.

Ujawnianie informacji: MSR 1 paragraf 61, ujawnianie informacji: MSR 17 paragraf 31 pkt b) – data wygaśnięcia: 1.1.2019, ujawnianie informacji: MSR 17 paragraf 35 pkt a) – data wygaśnięcia: 1.1.2019, ujawnianie informacji: MSR 17 paragraf 47 pkt a) – data wygaśnięcia: 1.1.2019, ujawnianie informacji: MSR 17 paragraf 56 pkt a) – data wygaśnięcia: 1.1.2019, ujawnianie informacji: MSSF 15 paragraf 120 pkt b) ppkt (i) – wejście w życie: 1.1.2018, ujawnianie informacji: MSSF 16 paragraf 97 – wejście w życie: 1.1.2019, ujawnianie informacji: MSSF 16 paragraf 94 – wejście w życie: 1.1.2019, przykład: MSSF 7 paragraf B11, przykład: MSSF 7 paragraf B35, ujawnianie informacji: MSSF 7 paragraf 23B pkt a) – wejście w życie: 1.1.2018

ifrs-full

AggregateNotSignificantIndividualAssetsOrCashgeneratingUnitsMember

member

Ośrodki wypracowujące środki pieniężne, w przypadku których przypisana do tych ośrodków kwota wartości firmy lub składników wartości niematerialnych o nieokreślonym okresie użytkowania nie jest znacząca, pozycja zagregowana [member]

Element ten oznacza pozycję zagregowaną dotyczącą ośrodków wypracowujących środki pieniężne, w przypadku których przypisana do tych ośrodków kwota wartości firmy lub składników wartości niematerialnych o nieokreślonym okresie użytkowania nie jest znacząca. [Zob.: ośrodki wypracowujące środki pieniężne [member]; wartość firmy; wartości niematerialne inne niż wartość firmy]

Ujawnianie informacji: MSR 36 paragraf 135

ifrs-full

AggregateOfFairValuesMember

member

Zagregowane wartości godziwe [member]

Element ten oznacza zagregowane wartości godziwe. Stanowi on również standardową wartość dla osi „Wartość godziwa jako zakładany koszt”, jeżeli żaden inny element nie jest wykorzystywany.

Ujawnianie informacji: MSSF 1 paragraf 30 pkt a)

ifrs-full

AgriculturalProduceByGroupAxis

axis

Produkcja rolnicza w podziale na grupy [axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi w tabeli.

Powszechna praktyka: MSR 41 paragraf 46 pkt b) ppkt (ii)

ifrs-full

AgriculturalProduceGroupMember

member

Produkcja rolnicza, grupa [member]

Element ten oznacza całą produkcję rolniczą, w przypadku gdy jest przedstawiona w podziale na grupy. Stanowi on również standardową wartość dla osi „Produkcja rolnicza w podziale na grupy”, jeżeli żaden inny element nie jest wykorzystywany. [Zob.: bieżąca produkcja rolnicza]

Powszechna praktyka: MSR 41 paragraf 46 pkt b) ppkt (ii)

ifrs-full

Aircraft

X instant debit

Samoloty

Wartość rzeczowych aktywów trwałych stanowiących samoloty wykorzystywane w działalności jednostki.

Przykład: MSR 16 paragraf 37 pkt e)

ifrs-full

AircraftMember

member

Samoloty [member]

Element ten oznacza klasę rzeczowych aktywów trwałych stanowiących samoloty wykorzystywane w działalności jednostki. [Zob.: rzeczowe aktywa trwałe]

Przykład: MSR 16 paragraf 37 pkt e)

ifrs-full

AircraftUnderFinanceLeaseMember

member

Samoloty objęte leasingiem finansowym [member]

Element ten oznacza samoloty posiadane przez jednostkę na podstawie leasingu finansowego. [Zob.: samoloty [member]]

Powszechna praktyka: MSR 16 paragraf 37 pkt e) – data wygaśnięcia: 1.1.2019

ifrs-full

AirportLandingRightsMember

member

Prawa lądowania na lotnisku [member]

Element ten oznacza prawa lądowania na lotnisku.

Powszechna praktyka: MSR 38 paragraf 119

ifrs-full

AllLevelsOfFairValueHierarchyMember

member

Wszystkie poziomy hierarchii wartości godziwej [member]

Element ten oznacza wszystkie poziomy hierarchii wartości godziwej. Stanowi on również standardową wartość dla osi „Poziomy hierarchii wartości godziwej”, jeżeli żaden inny element nie jest wykorzystywany.

Ujawnianie informacji: MSR 19 paragraf 142, ujawnianie informacji: MSSF 13 paragraf 93 pkt b)

ifrs-full

AllOtherSegmentsMember

member

Wszystkie pozostałe segmenty [member]

Element ten oznacza rodzaje działalności gospodarczej i segmenty operacyjne nieobjęte odrębnym obowiązkiem sprawozdawczym.

Ujawnianie informacji: MSSF 15 paragraf 115 – wejście w życie: 1.1.2018, ujawnianie informacji: MSSF 8 paragraf 16

ifrs-full

AllowanceAccountForCreditLossesOfFinancialAssets

X instant credit

Konto rezerw na straty kredytowe aktywów finansowych

Wartość konta rezerw używanego do ujmowania utraty wartości aktywów finansowych wynikającej ze strat kredytowych. [Zob.: aktywa finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 7 paragraf 16 – data wygaśnięcia: 1.1.2018

ifrs-full

AllowanceForCreditLossesMember

member

Rezerwa na straty kredytowe [member]

Element ten oznacza konto rezerw używane do ujmowania utraty wartości aktywów finansowych wynikającej ze strat kredytowych.

Powszechna praktyka: MSR 12 paragraf 81 pkt g)

ifrs-full

AmortisationAssetsRecognisedFromCostsIncurredToObtainOrFulfilContractsWithCustomers

X duration debit

Amortyzacja, składniki aktywów odnoszące się do poniesionych kosztów doprowadzenia do zawarcia lub wykonania umów z klientami

Kwota amortyzacji w odniesieniu do składników aktywów odnoszących się do poniesionych kosztów doprowadzenia do zawarcia lub wykonania umów z klientami. [Zob.: składniki aktywów odnoszące się do poniesionych kosztów doprowadzenia do zawarcia lub wykonania umów z klientami; kwota amortyzacji]

Ujawnianie informacji: MSSF 15 paragraf 128 pkt b) – wejście w życie: 1.1.2018

ifrs-full

AmortisationDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts

X duration credit

Amortyzacja, odroczone koszty akwizycji wynikające z umów ubezpieczeniowych

Kwota amortyzacji odroczonych kosztów akwizycji wynikających z umów ubezpieczeniowych. [Zob.: odroczone koszty akwizycji wynikające z umów ubezpieczeniowych; kwota umorzenia i amortyzacji; rodzaje umów ubezpieczeniowych [member]]

Przykład: MSSF 4 paragraf IG39 pkt c), przykład: MSSF 4 paragraf 37 pkt e)

ifrs-full

AmortisationExpense

X duration debit

Kwota amortyzacji

Kwota amortyzacji. Amortyzacja jest systematycznym rozłożeniem podlegającej amortyzacji wartości składników wartości niematerialnych na przestrzeni okresu ich użytkowania.

Powszechna praktyka: MSR 1 paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

AmortisationIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

X duration

Amortyzacja, wartości niematerialne inne niż wartość firmy

Kwota amortyzacji wartości niematerialnych innych niż wartość firmy. [Zob.: kwota umorzenia i amortyzacji; wartości niematerialne inne niż wartość firmy]

Ujawnianie informacji: MSR 38 paragraf 118 pkt e) ppkt (vi)

ifrs-full

AmortisationMethodIntangibleAssetsOtherThanGoodwill

text

Metoda amortyzacji, wartości niematerialne inne niż wartość firmy

Metoda amortyzacji zastosowana w odniesieniu do wartości niematerialnych o określonym okresie użytkowania innych niż wartość firmy. [Zob.: wartości niematerialne inne niż wartość firmy; kwota umorzenia i amortyzacji]

Ujawnianie informacji: MSR 38 paragraf 118 pkt b)

ifrs-full

AmortisationOfGainsAndLossesArisingOnBuyingReinsurance

X duration debit

Amortyzacja strat (zysków) wynikających z reasekuracji

Kwota amortyzacji odroczonych strat (zysków) wynikających z reasekuracji. [Zob.: kwota umorzenia i amortyzacji; zyski (straty), ujęte w wyniku finansowym, wynikające z reasekuracji]

Ujawnianie informacji: MSSF 4 paragraf 37 pkt b) ppkt (ii)

ifrs-full

AmountByWhichFinancialAssetsRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstrumentsMitigateMaximumExposureToCreditRisk

X instant

Kwota, o którą kredytowe instrumenty pochodne lub podobne instrumenty powiązane z aktywami finansowymi wyznaczonymi jako wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy zmniejszają maksymalną ekspozycję na ryzyko kredytowe

Kwota, o którą kredytowe instrumenty pochodne lub podobne instrumenty powiązane z aktywami finansowymi wyznaczonymi jako wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy zmniejszają maksymalną ekspozycję na ryzyko kredytowe. [Zob.: pożyczki i należności; ryzyko kredytowe [member]; instrumenty pochodne [member]; maksymalna ekspozycja na ryzyko kredytowe; aktywa finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 7 paragraf 9 pkt b) – wejście w życie: 1.1.2018

ifrs-full

AmountByWhichLoansOrReceivablesRelatedCreditDerivativesOrSimilarInstrumentsMitigateMaximumExposureToCreditRisk

X instant

Kwota, o którą kredytowe instrumenty pochodne lub podobne instrumenty powiązane z pożyczkami lub należnościami zmniejszają maksymalną ekspozycję na ryzyko kredytowe

Kwota, o którą kredytowe instrumenty pochodne lub podobne instrumenty powiązane z pożyczkami lub należnościami zmniejszają maksymalną ekspozycję na ryzyko kredytowe. [Zob.: pożyczki i należności; ryzyko kredytowe [member]; maksymalna ekspozycja na ryzyko kredytowe; instrumenty pochodne [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 7 paragraf 9 pkt b) – data wygaśnięcia: 1.1.2018

ifrs-full

AmountByWhichRegulatoryDeferralAccountCreditBalanceHasBeenReducedBecauseItIsNoLongerFullyReversible

X instant debit

Kwota, o którą odroczone saldo kredytowe z regulowanej działalności zostało zmniejszone, ponieważ nie jest już w pełni odwracalne

Kwota, o którą odroczone saldo kredytowe z regulowanej działalności zostało zmniejszone, ponieważ nie jest już w pełni odwracalne. [Zob.: odroczone salda kredytowe z regulowanej działalności]

Ujawnianie informacji: MSSF 14 paragraf 36

ifrs-full

AmountByWhichRegulatoryDeferralAccountDebitBalanceHasBeenReducedBecauseItIsNoLongerFullyRecoverable

X instant credit

Kwota, o którą odroczone saldo debetowe z regulowanej działalności zostało zmniejszone, ponieważ nie jest już w pełni odzyskiwalne

Kwota, o którą odroczone saldo debetowe z regulowanej działalności zostało zmniejszone, ponieważ nie jest już w pełni odzyskiwalne. [Zob.: odroczone salda debetowe z regulowanej działalności]

Ujawnianie informacji: MSSF 14 paragraf 36

ifrs-full

AmountByWhichUnitsRecoverableAmountExceedsItsCarryingAmount

X instant debit

Kwota nadwyżki wartości odzyskiwalnej ośrodka nad jego wartością bilansową

Kwota nadwyżki wartości odzyskiwalnej ośrodka wypracowującego środki pieniężne (zespołu ośrodków) nad jego wartością bilansową. [Zob.: wartość bilansowa [member]; ośrodki wypracowujące środki pieniężne [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 36 paragraf 134 pkt f) ppkt (i), ujawnianie informacji: MSR 36 paragraf 135 pkt e) ppkt (i)

ifrs-full

AmountByWhichValueAssignedToKeyAssumptionMustChangeInOrderForUnitsRecoverableAmountToBeEqualToCarryingAmount

X.XX instant

Wartość, o jaką musi się zmienić kluczowe założenie, aby wartość odzyskiwalna ośrodka była równa jego wartości bilansowej

Wartość, o jaką musi się zmienić wartość przypisana kluczowemu założeniu, aby wartość odzyskiwalna ośrodka była równa jego wartości bilansowej. [Zob.: wartość bilansowa [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 36 paragraf 134 pkt f) ppkt (iii), ujawnianie informacji: MSR 36 paragraf 135 pkt e) ppkt (iii)

ifrs-full

AmountIncurredByEntityForProvisionOfKeyManagementPersonnelServicesProvidedBySeparateManagementEntity

X duration debit

Kwota poniesiona przez jednostkę z tytułu usług kluczowego personelu kierowniczego świadczonych przez odrębną jednostkę zarządzającą

Kwota poniesiona przez jednostkę z tytułu usług kluczowego personelu kierowniczego świadczonych przez odrębną jednostkę zarządzającą. [Zob.: kluczowy personel kierowniczy jednostki bądź jej jednostki dominującej [member]; odrębne jednostki zarządzające [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 24 paragraf 18A

ifrs-full

AmountOfReclassificationsOrChangesInPresentation

X duration

Kwota przeklasyfikowań lub zmian w prezentacji

Kwota, która zostaje przeklasyfikowana, gdy jednostka zmienia sposób klasyfikacji lub prezentacji w swoim sprawozdaniu finansowym.

Ujawnianie informacji: MSR 1 paragraf 41 pkt b)

ifrs-full

AmountPresentedInOtherComprehensiveIncomeRealisedAtDerecognition

X duration

Kwota przedstawiona w innych całkowitych dochodach, która została zrealizowana w momencie zaprzestania ujmowania zobowiązania finansowego

Kwota przedstawiona w innych całkowitych dochodach, która została zrealizowana w momencie zaprzestania ujmowania zobowiązań finansowych wyznaczonych jako wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy. [Zob.: inne całkowite dochody]

Ujawnianie informacji: MSSF 7 paragraf 10 pkt d) – wejście w życie: 1.1.2018

ifrs-full

AmountReclassifiedFromProfitOrLossToOtherComprehensiveIncomeApplyingOverlayApproach

X duration debit

Kwota przeniesiona z zysków lub strat do innych całkowitych dochodów z zastosowaniem metody nakładania

Kwota przeniesiona z zysków lub strat do innych całkowitych dochodów z zastosowaniem metody nakładania, wykazana w rachunku zysków i strat jako odrębna pozycja.

Ujawnianie informacji: MSSF 4 paragraf 35D pkt a) – wejście w życie przy zastosowaniu MSSF 9 po raz pierwszy

ifrs-full

AmountReclassifiedFromProfitOrLossToOtherComprehensiveIncomeApplyingOverlayApproachNewlyDesignatedFinancialAssets

X duration debit

Kwota przeniesiona z zysków lub strat do innych całkowitych dochodów z zastosowaniem metody nakładania, nowo wyznaczone aktywa finansowe

Kwota przeniesiona z zysków lub strat do innych całkowitych dochodów w odniesieniu do nowo wyznaczonych aktywów finansowych z zastosowaniem metody nakładania.

Ujawnianie informacji: MSSF 4 paragraf 39L pkt f) ppkt (i) – wejście w życie przy zastosowaniu MSSF 9 po raz pierwszy

ifrs-full

AmountReclassifiedToOtherComprehensiveIncomeFromProfitOrLossApplyingOverlayApproachBeforeTax

X duration credit

Kwota przeniesiona z zysków lub strat do innych całkowitych dochodów z zastosowaniem metody nakładania, przed opodatkowaniem

Kwota ujęta w innych całkowitych dochodach po przeniesieniu z zysków lub strat z zastosowaniem metody nakładania, przed opodatkowaniem. [Zob.: inne całkowite dochody]

Ujawnianie informacji: MSSF 4 paragraf 35D pkt b) – wejście w życie przy zastosowaniu MSSF 9 po raz pierwszy

ifrs-full

AmountReclassifiedToOtherComprehensiveIncomeFromProfitOrLossApplyingOverlayApproachNetOfTax

X duration credit

Kwota przeniesiona z zysków lub strat do innych całkowitych dochodów z zastosowaniem metody nakładania, po opodatkowaniu

Kwota ujęta w innych całkowitych dochodach po przeniesieniu z zysków lub strat z zastosowaniem metody nakładania, po opodatkowaniu. [Zob.: inne całkowite dochody]

Ujawnianie informacji: MSSF 4 paragraf 35D pkt b) – wejście w życie przy zastosowaniu MSSF 9 po raz pierwszy

ifrs-full

AmountRecognisedAsIncomeFromArrangementInvolvingLegalFormOfLease

X duration credit

Kwota ujęta w przychodach z umowy wykorzystującej prawną formę leasingu

Kwota ujęta w przychodach z umowy wykorzystującej prawną formę leasingu.

Ujawnianie informacji: SKI-27 paragraf 10 pkt b) – data wygaśnięcia: 1.1.2019

ifrs-full

AmountRecognisedInOtherComprehensiveIncomeAndAccumulatedInEquityRelatingToNoncurrentAssetsOrDisposalGroupsHeldForSale

X instant credit

Kwota ujęta w innych całkowitych dochodach i zakumulowana w kapitale własnym w odniesieniu do aktywów trwałych lub grup do zbycia przeznaczonych do sprzedaży

Kwota ujęta w innych całkowitych dochodach i zakumulowana w kapitale własnym w odniesieniu do aktywów trwałych lub grup do zbycia przeznaczonych do sprzedaży. [Zob.: aktywa trwałe lub grupy do zbycia zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży; pozostałe kapitały rezerwowe; inne całkowite dochody; grupy do zbycia zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 5 paragraf 38, przykład: MSSF 5, przykład 12

ifrs-full

AmountRecognisedInOtherComprehensiveIncomeAndAccumulatedInEquityRelatingToNoncurrentAssetsOrDisposalGroupsHeldForSaleMember

member

Kwota ujęta w innych całkowitych dochodach i zakumulowana w kapitale własnym w odniesieniu do aktywów trwałych lub grup do zbycia przeznaczonych do sprzedaży [member]

Element ten oznacza składnik kapitału własnego wynikający z kwot ujętych w innych całkowitych dochodach i zakumulowanych w kapitale własnym, które dotyczą aktywów trwałych lub grup do zbycia przeznaczonych do sprzedaży. [Zob.: aktywa trwałe lub grupy do zbycia zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży; inne całkowite dochody]

Ujawnianie informacji: MSSF 5 paragraf 38, przykład: MSSF 5, przykład 12

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfCashFlowHedgesAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

X duration debit

Kwota usunięta z rezerwy z tytułu zabezpieczenia przepływów pieniężnych i uwzględniona w koszcie początkowym lub innej wartości bilansowej składnika aktywów niefinansowych (zobowiązania niefinansowego) lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania, w stosunku do którego stosuje się rachunkowość zabezpieczeń wartości godziwej

Kwota usunięta z rezerwy z tytułu zabezpieczenia przepływów pieniężnych i uwzględniona w koszcie początkowym lub innej wartości bilansowej składnika aktywów niefinansowych (zobowiązania niefinansowego) lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania, w stosunku do którego stosuje się rachunkowość zabezpieczeń wartości godziwej. [Zob.: rezerwa z tytułu zabezpieczeń przepływów pieniężnych]

Ujawnianie informacji: MSSF 9 paragraf 6.5.11 pkt d) ppkt (i) – wejście w życie: 1.1.2018, ujawnianie informacji: MSSF 7 paragraf 24E pkt a) – wejście w życie: 1.1.2018

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfForeignCurrencyBasisSpreadsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

X duration debit

Kwota usunięta z rezerwy z tytułu zmiany wartości walutowych spreadów bazowych i uwzględniona w koszcie początkowym lub innej wartości bilansowej składnika aktywów niefinansowych (zobowiązania niefinansowego) lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania, w stosunku do którego stosuje się rachunkowość zabezpieczeń wartości godziwej

Kwota usunięta z rezerwy z tytułu zmiany wartości walutowych spreadów bazowych i uwzględniona w koszcie początkowym lub innej wartości bilansowej składnika aktywów niefinansowych (zobowiązania niefinansowego) lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania, w stosunku do którego stosuje się rachunkowość zabezpieczeń wartości godziwej. [Zob.: rezerwa z tytułu zmiany wartości walutowych spreadów bazowych]

Ujawnianie informacji: MSSF 9 paragraf 6.5.16 – wejście w życie: 1.1.2018

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfForwardElementsOfForwardContractsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

X duration debit

Kwota usunięta z rezerwy z tytułu zmiany wartości elementów terminowych (forward) kontraktów forward i uwzględniona w koszcie początkowym lub innej wartości bilansowej składnika aktywów niefinansowych (zobowiązania niefinansowego) lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania, w stosunku do którego stosuje się rachunkowość zabezpieczeń wartości godziwej

Kwota usunięta z rezerwy z tytułu zmiany wartości elementów terminowych (forward) kontraktów forward i uwzględniona w koszcie początkowym lub innej wartości bilansowej składnika aktywów niefinansowych (zobowiązania niefinansowego) lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania, w stosunku do którego stosuje się rachunkowość zabezpieczeń wartości godziwej. [Zob.: rezerwa z tytułu zmiany wartości elementów terminowych (forward) kontraktów forward]

Ujawnianie informacji: MSSF 9 paragraf 6.5.16 – wejście w życie: 1.1.2018

ifrs-full

AmountRemovedFromReserveOfChangeInValueOfTimeValueOfOptionsAndIncludedInInitialCostOrOtherCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityOrFirmCommitmentForWhichFairValueHedgeAccountingIsApplied

X duration debit

Kwota usunięta z rezerwy z tytułu zmiany wartości opcji w czasie i uwzględniona w koszcie początkowym lub innej wartości bilansowej składnika aktywów niefinansowych (zobowiązania niefinansowego) lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania, w stosunku do którego stosuje się rachunkowość zabezpieczeń wartości godziwej

Kwota usunięta z rezerwy z tytułu zmiany wartości opcji w czasie i uwzględniona w koszcie początkowym lub innej wartości bilansowej składnika aktywów niefinansowych (zobowiązania niefinansowego) lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania, w stosunku do którego stosuje się rachunkowość zabezpieczeń wartości godziwej. [Zob.: rezerwa z tytułu zmiany wartości opcji w czasie]

Ujawnianie informacji: MSSF 9 paragraf 6.5.15 pkt b) ppkt (i) – wejście w życie: 1.1.2018

ifrs-full

AmountReportedInProfitOrLossApplyingIFRS9FinancialAssetsToWhichOverlayApproachIsApplied

X duration debit

Kwota wykazana jako zysk lub strata z zastosowaniem MSSF 9, aktywa finansowe, w stosunku do których stosuje się metodę nakładania

Kwota wykazana jako zysk lub strata dla aktywów finansowych, w stosunku do których stosuje się metodę nakładania, z zastosowaniem MSSF 9.

Ujawnianie informacji: MSSF 4 paragraf 39L pkt d) ppkt (i) – wejście w życie przy zastosowaniu MSSF 9 po raz pierwszy

ifrs-full

AmountsArisingFromInsuranceContractsAxis

axis

Kwoty wynikające z umów ubezpieczeniowych [axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi w tabeli.

Powszechna praktyka: MSSF 4 Ujawnianie informacji

ifrs-full

AmountsIncurredDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContracts

X duration debit

Poniesione kwoty, odroczone koszty akwizycji wynikające z umów ubezpieczeniowych

Zwiększenie odroczonych kosztów akwizycji wynikających z umów ubezpieczeniowych wskutek kwot tych poniesionych kosztów. [Zob.: odroczone koszty akwizycji wynikające z umów ubezpieczeniowych]

Przykład: MSSF 4 paragraf IG39 pkt b), przykład: MSSF 4 paragraf 37 pkt e)

ifrs-full

AmountsPayableRelatedPartyTransactions

X instant credit

Kwoty przypadające do zapłaty, transakcje z podmiotem powiązanym

Kwoty przypadające do zapłaty wynikające z transakcji z podmiotem powiązanym. [Zob.: podmioty powiązane [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 24 paragraf 20, ujawnianie informacji: MSR 24 paragraf 18 pkt b)

ifrs-full

AmountsPayableToTransfereeInRespectOfTransferredAssets

X instant credit

Inne kwoty należne stronie otrzymującej z tytułu przeniesionych aktywów

Kwoty należne stronie otrzymującej z tytułu przeniesionych aktywów finansowych inne niż niezdyskontowane wypływy środków pieniężnych, które byłyby lub mogłyby być wymagane do odkupienia wyłączonych aktywów finansowych (na przykład cena wyjściowa w umowie opcji). [Zob.: aktywa finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 7 paragraf 42E pkt d)

ifrs-full

AmountsReceivableRelatedPartyTransactions

X instant debit

Kwoty należne, transakcje z podmiotem powiązanym

Kwoty należne wynikające z transakcji z podmiotem powiązanym. [Zob.: podmioty powiązane [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 24 paragraf 20, ujawnianie informacji: MSR 24 paragraf 18 pkt b)

ifrs-full

AmountsRecognisedAsOfAcquisitionDateForEachMajorClassOfAssetsAcquiredAndLiabilitiesAssumedAbstract

 

Kwoty ujętych na dzień przejęcia głównych klas nabytych aktywów i przejętych zobowiązań [abstract]

 

 

ifrs-full

AmountsRecognisedForTransactionRecognisedSeparatelyFromAcquisitionOfAssetsAndAssumptionOfLiabilitiesInBusinessCombination

X duration

Kwoty ujęte dla transakcji ujmowanej odrębnie od nabycia aktywów i przejęcia zobowiązań w ramach połączenia jednostek

Kwoty ujęte dla transakcji ujmowanej odrębnie od nabycia aktywów i przejęcia zobowiązań w ramach połączenia jednostek. [Zob.: połączenia jednostek [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 3 paragraf B64 pkt l) ppkt (iii)

ifrs-full

AmountsRemovedFromEquityAndAdjustedAgainstFairValueOfFinancialAssetsOnReclassificationOutOfFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeMeasurementCategoryBeforeTax

X duration debit

Kwoty usunięte z pozycji kapitału własnego i skorygowane w oparciu o wartość godziwą aktywów finansowych na dzień przeklasyfikowania z kategorii składników wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody, przed opodatkowaniem

Kwoty usunięte z pozycji kapitału własnego i skorygowane w oparciu o wartość godziwą aktywów finansowych na dzień przeklasyfikowania z kategorii składników wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody, przed opodatkowaniem. [Zob.: aktywa finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 9 paragraf 5.6.5 – wejście w życie: 1.1.2018

ifrs-full

AmountsRemovedFromEquityAndAdjustedAgainstFairValueOfFinancialAssetsOnReclassificationOutOfFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeMeasurementCategoryNetOfTax

X duration debit

Kwoty usunięte z pozycji kapitału własnego i skorygowane w oparciu o wartość godziwą aktywów finansowych na dzień przeklasyfikowania z kategorii składników wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody, po opodatkowaniu

Kwoty usunięte z pozycji kapitału własnego i skorygowane w oparciu o wartość godziwą aktywów finansowych na dzień przeklasyfikowania z kategorii składników wycenianych w wartości godziwej przez inne całkowite dochody, po opodatkowaniu. [Zob.: aktywa finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 9 paragraf 5.6.5 – wejście w życie: 1.1.2018

ifrs-full

AmountsRemovedFromEquityAndIncludedInCarryingAmountOfNonfinancialAssetLiabilityWhoseAcquisitionOrIncurrenceWasHedgedHighlyProbableForecastTransactionBeforeTax

X duration debit

Kwoty usunięte z pozycji kapitału własnego i zaliczone do wartości bilansowej składnika aktywów niefinansowych (zobowiązania niefinansowego), którego nabycie lub powstanie było wysoce prawdopodobną planowaną transakcją będącą przedmiotem zabezpieczenia, przed opodatkowaniem

Kwoty usunięte z pozycji kapitału własnego i zaliczone do kosztu początkowego lub innej wartości bilansowej składnika aktywów niefinansowych (zobowiązania niefinansowego), którego nabycie lub powstanie było wysoce prawdopodobną planowaną transakcją będącą przedmiotem zabezpieczenia, przed opodatkowaniem. [Zob.: wartość bilansowa [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 7 paragraf 23 pkt e) – data wygaśnięcia: 1.1.2018

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialAssets

X instant credit

Kwoty objęte egzekwowalnym porozumieniem ramowym lub podobnym porozumieniem dotyczącym kompensowania, niekompensowane aktywami finansowymi

Kwoty objęte egzekwowalnym porozumieniem ramowym lub podobnym porozumieniem dotyczącym kompensowania, które nie są kompensowane aktywami finansowymi. [Zob.: aktywa finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 7 paragraf 13C pkt d)

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialAssetsAbstract

 

Kwoty objęte egzekwowalnym porozumieniem ramowym lub podobnym porozumieniem dotyczącym kompensowania, niekompensowane aktywami finansowymi [abstract]

 

 

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialLiabilities

X instant debit

Kwoty objęte egzekwowalnym porozumieniem ramowym lub podobnym porozumieniem dotyczącym kompensowania, niekompensowane zobowiązaniami finansowymi

Kwoty objęte egzekwowalnym porozumieniem ramowym lub podobnym porozumieniem dotyczącym kompensowania, które nie są kompensowane zobowiązaniami finansowymi. [Zob.: zobowiązania finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 7 paragraf 13C pkt d)

ifrs-full

AmountsSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialLiabilitiesAbstract

 

Kwoty objęte egzekwowalnym porozumieniem ramowym lub podobnym porozumieniem dotyczącym kompensowania, niekompensowane zobowiązaniami finansowymi [abstract]

 

 

ifrs-full

AmountThatWouldHaveBeenReclassifiedFromProfitOrLossToOtherComprehensiveIncomeApplyingOverlayApproachIfFinancialAssetsHadNotBeenDedesignated

X duration debit

Kwota, która zostałaby przeniesiona z zysków lub strat do innych całkowitych dochodów z zastosowaniem metody nakładania, gdyby dane aktywa finansowe nie zostały wyłączone z wyznaczenia

Kwota, która zostałaby przeniesiona z zysków lub strat do innych całkowitych dochodów, gdyby aktywa finansowe nie zostały wyłączone z wyznaczenia z zastosowaniem metody nakładania.

Ujawnianie informacji: MSSF 4 paragraf 39L pkt f) ppkt (ii) – wejście w życie przy zastosowaniu MSSF 9 po raz pierwszy

ifrs-full

AmountThatWouldHaveBeenReportedInProfitOrLossIfIAS39HadBeenAppliedFinancialAssetsToWhichOverlayApproachIsApplied

X duration debit

Kwota, która zostałaby wykazana jako zysk lub strata, gdyby zastosowano MSR 39, aktywa finansowych, w stosunku do których stosuje się metodę nakładania

Kwota, która zostałaby wykazana jako zysk lub strata w odniesieniu do aktywów finansowych, w stosunku do których stosuje się metodę nakładania, gdyby zastosowano MSR 39.

Ujawnianie informacji: MSSF 4 paragraf 39L pkt d) ppkt (ii) – wejście w życie przy zastosowaniu MSSF 9 po raz pierwszy

ifrs-full

AnalysisOfAgeOfFinancialAssetsThatArePastDueButNotImpaired

text block

Analiza wiekowa aktywów finansowych, które są przeterminowane, lecz w przypadku których nie nastąpiła utrata wartości [text block]

Analiza wiekowa aktywów finansowych, które są przeterminowane, lecz w przypadku których nie nastąpiła utrata wartości. [Zob.: aktywa finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 7 paragraf 37 pkt a) – data wygaśnięcia: 1.1.2018

ifrs-full

AnalysisOfCreditExposuresUsingExternalCreditGradingSystemExplanatory

text block

Analiza ekspozycji kredytowych z wykorzystaniem zewnętrznego systemu oceniania ryzyka kredytowego [text block]

Ujawnienie informacji na temat analizy ekspozycji kredytowych z wykorzystaniem zewnętrznego systemu oceniania ryzyka kredytowego. [Zob.: ekspozycja kredytowa; zewnętrzne oceny stopnia ryzyka kredytowego [member]]

Przykład: MSSF 7 paragraf IG23 pkt a) – data wygaśnięcia: 1.1.2018, przykład: MSSF 7 paragraf 36 pkt c) – data wygaśnięcia: 1.1.2018

ifrs-full

AnalysisOfCreditExposuresUsingInternalCreditGradingSystemExplanatory

text block

Analiza ekspozycji kredytowych z wykorzystaniem wewnętrznego systemu oceniania ryzyka kredytowego [text block]

Ujawnienie informacji na temat analizy ekspozycji kredytowych z wykorzystaniem wewnętrznego systemu oceniania ryzyka kredytowego. [Zob.: ekspozycja kredytowa; wewnętrzne oceny stopnia ryzyka kredytowego [member]]

Przykład: MSSF 7 paragraf IG23 pkt a) – data wygaśnięcia: 1.1.2018, przykład: MSSF 7 paragraf 36 pkt c) – data wygaśnięcia: 1.1.2018

ifrs-full

AnalysisOfFinancialAssetsThatAreIndividuallyDeterminedToBeImpaired

text block

Analiza składników aktywów finansowych, w przypadku których indywidualnie wykazano utratę wartości [text block]

Analiza składników aktywów finansowych, w przypadku których indywidualnie wykazano utratę wartości, oraz czynniki, które jednostka wzięła pod uwagę, ustalając utratę wartości tych składników. [Zob.: aktywa finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 7 paragraf 37 pkt b) – data wygaśnięcia: 1.1.2018

ifrs-full

AnalysisOfIncomeAndExpenseAbstract

 

Analiza przychodów i kosztów [abstract]

 

 

ifrs-full

AnnouncementOfPlanToDiscontinueOperationMember

member

Ogłoszenie zamiaru zaniechania działalności [member]

Element ten oznacza ogłoszenie zamiaru zaniechania działalności.

Przykład: MSR 10 paragraf 22 pkt b)

ifrs-full

AnnouncingOrCommencingImplementationOfMajorRestructuringMember

member

Ogłoszenie rozpoczęcia lub rozpoczęcie wdrażania istotnej restrukturyzacji [member]

Element ten oznacza ogłoszenie rozpoczęcia lub rozpoczęcie wdrażania istotnej restrukturyzacji.

Przykład: MSR 10 paragraf 22 pkt e)

ifrs-full

ApplicableTaxRate

X.XX duration

Zastosowana stawka podatkowa

Mająca zastosowanie stawka podatku dochodowego.

Ujawnianie informacji: MSR 12 paragraf 81 pkt c) ppkt (ii)

ifrs-full

AreaOfLandUsedForAgriculture

area

Powierzchnia gruntów wykorzystywanych do celów rolniczych

Powierzchnia gruntów wykorzystywanych przez jednostkę do celów rolniczych.

Powszechna praktyka: MSR 41 paragraf 46 pkt b) ppkt (i)

ifrs-full

ArrangementsInvolvingLegalFormOfLeaseAxis

axis

Umowy wykorzystujące prawną formę leasingu [axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi w tabeli.

Ujawnianie informacji: SKI-27 paragraf 10 – data wygaśnięcia: 1.1.2019

ifrs-full

ArrangementsInvolvingLegalFormOfLeaseMember

member

Umowy wykorzystujące prawną formę leasingu [member]

Element ten oznacza wszystkie umowy wykorzystujące prawną formę leasingu. Na przykład jednostka może oddać inwestorowi aktywa w leasing, a następnie objąć te same aktywa umową leasingu zwrotnego lub też z prawnego punktu widzenia sprzedać aktywa i objąć je umową leasingu zwrotnego. Forma każdej z umów i warunki, na jakich została ona zawarta, mogą się znacząco różnić. Stanowi on również standardową wartość dla osi „Umowy wykorzystujące prawną formę leasingu”, jeżeli żaden inny element nie jest wykorzystywany.

Ujawnianie informacji: SKI-27 paragraf 10 – data wygaśnięcia: 1.1.2019

ifrs-full

AssetbackedDebtInstrumentsHeld

X instant debit

Posiadane instrumenty dłużne zabezpieczone aktywami

Kwota posiadanych instrumentów dłużnych, które są zabezpieczone aktywami bazowymi. [Zob.: posiadane instrumenty dłużne]

Powszechna praktyka: MSR 1 paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

AssetbackedFinancingsMember

member

Jednostki oferujące finansowanie zabezpieczone aktywami [member]

Element ten oznacza jednostki oferujące finansowanie zabezpieczone aktywami.

Przykład: MSSF 12 paragraf B23 pkt b)

ifrs-full

AssetbackedSecuritiesAmountContributedToFairValueOfPlanAssets

X instant debit

Papiery wartościowe zabezpieczone aktywami, kwota przypadająca na wartość godziwą aktywów programu

Kwota, jaką papiery wartościowe zabezpieczone aktywami bazowymi stanowią w wartości godziwej aktywów programu określonych świadczeń. [Zob.: aktywa programu, w wartości godziwej; programy określonych świadczeń [member]]

Przykład: MSR 19 paragraf 142 pkt g)

ifrs-full

AssetRecognisedForExpectedReimbursementContingentLiabilitiesInBusinessCombination

X instant debit

Aktywa ujęte z tytułu zakładanego zwrotu, zobowiązania warunkowe ujmowane w związku z połączeniem jednostek

Kwota aktywów, które zostały ujęte z tytułu zakładanego zwrotu zobowiązań warunkowych ujmowanych w związku z połączeniem jednostek. [Zob.: zobowiązania warunkowe [member]; zakładany zwrot, zobowiązania warunkowe ujmowane w związku z połączeniem jednostek; połączenia jednostek [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 3 paragraf B67 pkt c), ujawnianie informacji: MSSF 3 paragraf B64 pkt j)

ifrs-full

AssetRecognisedForExpectedReimbursementOtherProvisions

X instant debit

Aktywa ujęte z tytułu zakładanego zwrotu, inne rezerwy

Kwota aktywów, które zostały ujęte z tytułu zakładanego zwrotu innych rezerw. [Zob.: zakładany zwrot, inne rezerwy; inne rezerwy]

Ujawnianie informacji: MSR 37 paragraf 85 pkt c)

ifrs-full

Assets

X instant debit

Aktywa

Kwota zasobów: a) pozostających pod kontrolą jednostki w wyniku zdarzeń zaistniałych w przeszłości; oraz b) z których, według przewidywań, jednostka osiągnie w przyszłości korzyści ekonomiczne.

Ujawnianie informacji: MSR 1 paragraf 55, ujawnianie informacji: MSSF 13 paragraf 93 pkt a), ujawnianie informacji: MSSF 13 paragraf 93 pkt b), ujawnianie informacji: MSSF 13 paragraf 93 pkt e), ujawnianie informacji: MSSF 8 paragraf 28 pkt c), ujawnianie informacji: MSSF 8 paragraf 23

ifrs-full

AssetsAbstract

 

Aktywa [abstract]

 

 

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesAxis

axis

Aktywa i zobowiązania [axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi w tabeli.

Ujawnianie informacji: MSR 1 paragraf 125

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesClassifiedAsHeldForSaleAxis

axis

Aktywa i zobowiązania zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży [axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi w tabeli.

Ujawnianie informacji: MSSF 5 paragraf 38

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesClassifiedAsHeldForSaleMember

member

Aktywa i zobowiązania zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży [member]

Element ten oznacza aktywa i zobowiązania, które zostały zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży. [Zob.: aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży [member]; zobowiązania wchodzące w skład grup przeznaczonych do sprzedaży, zaklasyfikowanych jako utrzymywane z przeznaczeniem do sprzedaży; grupy do zbycia zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 5 paragraf 38

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesMember

member

Aktywa i zobowiązania [member]

Element ten oznacza aktywa i zobowiązania. Stanowi on również standardową wartość dla osi „Aktywa i zobowiązania”, jeżeli żaden inny element nie jest wykorzystywany. [Zob.: aktywa; zobowiązania]

Ujawnianie informacji: MSR 1 paragraf 125

ifrs-full

AssetsAndLiabilitiesNotClassifiedAsHeldForSaleMember

member

Aktywa i zobowiązania niezaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży [member]

Element ten oznacza aktywa i zobowiązania, które nie zostały zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży. Stanowi on również standardową wartość dla osi „Aktywa i zobowiązania zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży”, jeżeli żaden inny element nie jest wykorzystywany. [Zob.: aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży [member]; zobowiązania wchodzące w skład grup przeznaczonych do sprzedaży, zaklasyfikowanych jako utrzymywane z przeznaczeniem do sprzedaży; grupy do zbycia zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 5 paragraf 38

ifrs-full

AssetsAndRegulatoryDeferralAccountDebitBalances

X instant debit

Aktywa i odroczone salda debetowe z regulowanej działalności

Kwota aktywów i odroczonych sald debetowych z regulowanej działalności. [Zob.: aktywa; odroczone salda debetowe z regulowanej działalności]

Ujawnianie informacji: MSSF 14 paragraf 21

ifrs-full

AssetsArisingFromExplorationForAndEvaluationOfMineralResources

X instant debit

Aktywa powstałe w związku z poszukiwaniem i oceną zasobów mineralnych

Kwota aktywów powstałych w związku z poszukiwaniem zasobów mineralnych, w tym minerałów, ropy naftowej, gazu ziemnego oraz analogicznych nieodnawialnych zasobów, po tym, gdy jednostka uzyskała prawo do prowadzenia poszukiwań na określonym obszarze, jak też potwierdziła techniczną wykonalność i ekonomiczną zasadność wydobywania zasobów mineralnych.

Ujawnianie informacji: MSSF 6 paragraf 24 pkt b)

ifrs-full

AssetsArisingFromInsuranceContracts

X instant debit

Aktywa wynikające z umów ubezpieczeniowych

Kwota ujętych aktywów wynikających z umów ubezpieczeniowych. [Zob.: rodzaje umów ubezpieczeniowych [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 4 paragraf 37 pkt b)

ifrs-full

AssetsHeldAsCollateralPermittedToBeSoldOrRepledgedAtFairValue

X instant debit

Ustanowione zabezpieczenie, które może być sprzedane lub obciążone innym zastawem w przypadku realizacji wszelkich obowiązków przez właściciela przedmiotu zabezpieczenia, w wartości godziwej

Wartość godziwa ustanowionego zabezpieczenia, które może być sprzedane lub obciążone innym zastawem w przypadku realizacji wszelkich obowiązków przez właściciela przedmiotu zabezpieczenia. [Zob.: w wartości godziwej [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 7 paragraf 15 pkt a)

ifrs-full

AssetsHeldToHedgeLiabilitiesArisingFromFinancingActivitiesMember

member

Aktywa utrzymywane w celu zabezpieczenia zobowiązań wynikających z działalności finansowej [member]

Element ten oznacza aktywa utrzymywane w celu zabezpieczenia zobowiązań wynikających z działalności finansowej. [Zob.: aktywa; zobowiązania wynikające z działalności finansowej]

Przykład: MSR 7 C Uzgodnienie zobowiązań wynikających z działalności finansowej, przykład: MSR 7 paragraf 44C

ifrs-full

AssetsLessCurrentLiabilities

X instant debit

Aktywa pomniejszone o zobowiązania krótkoterminowe

Kwota aktywów pomniejszona o kwotę zobowiązań krótkoterminowych.

Powszechna praktyka: MSR 1 paragraf 55

ifrs-full

AssetsLessCurrentLiabilitiesAbstract

 

Aktywa pomniejszone o zobowiązania krótkoterminowe [abstract]

 

 

ifrs-full

AssetsLiabilitiesOfBenefitPlan

X instant credit

Aktywa (zobowiązania) programu świadczeń

Kwota aktywów programu świadczeń emerytalnych pomniejszona o zobowiązania inne niż aktuarialna wartość bieżąca przyrzeczonych świadczeń emerytalnych.

Ujawnianie informacji: MSR 26 paragraf 35 pkt a)

ifrs-full

AssetsObtained

X instant debit

Aktywa uzyskane przez przejęcie w posiadanie zabezpieczenia lub wykorzystanie innych elementów powodujących poprawę warunków kredytowania

Kwota aktywów uzyskanych przez jednostkę poprzez przejęcie w posiadanie ustanowionego na jej rzecz zabezpieczenia lub wykorzystanie innych elementów powodujących poprawę warunków kredytowania (np. gwarancji). [Zob.: gwarancje [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 7 paragraf 38 pkt a)

ifrs-full

AssetsOfBenefitPlan

X instant debit

Aktywa programu świadczeń

Kwota aktywów posiadanych przez programy świadczeń emerytalnych. [Zob.: programy określonych świadczeń [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 26 paragraf 35 pkt a) ppkt (i)

ifrs-full

AssetsOtherThanCashOrCashEquivalentsInSubsidiaryOrBusinessesAcquiredOrDisposed2013

X duration debit

Aktywa inne niż środki pieniężne i ekwiwalenty pieniężne w jednostce zależnej lub przedsięwzięciach przejętych lub zbytych

Wartość aktywów, innych niż środki pieniężne i ekwiwalenty pieniężne, w jednostkach zależnych lub w innych przedsięwzięciach, nad którymi kontrola została objęta lub utracona. [Zob.: jednostki zależne [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 7 paragraf 40 pkt d)

ifrs-full

AssetsRecognisedFromCostsToObtainOrFulfilContractsWithCustomers

X instant debit

Składniki aktywów odnoszące się do poniesionych kosztów doprowadzenia do zawarcia lub wykonania umów z klientami

Kwota składników aktywów odnoszących się do poniesionych kosztów doprowadzenia do zawarcia lub wykonania umów z klientami. Koszty doprowadzenia do zawarcia umowy z klientem to dodatkowe koszty doprowadzenia do zawarcia umowy, których jednostka nie poniosłaby, jeżeli umowa nie zostałaby zawarta. Koszty wykonania umowy z klientem to koszty bezpośrednio powiązane z umową lub z przewidywaną umową, którą jednostka może wyraźnie zidentyfikować.

Ujawnianie informacji: MSSF 15 paragraf 128 pkt a) – wejście w życie: 1.1.2018

ifrs-full

AssetsRecognisedInEntitysFinancialStatementsInRelationToStructuredEntities

X instant debit

Aktywa ujmowane w sprawozdaniach finansowych jednostki dotyczących jednostek strukturyzowanych

Wartość aktywów ujmowanych w sprawozdaniach finansowych jednostki dotyczących jej udziałów w jednostkach strukturyzowanych. [Zob.: aktywa; jednostki strukturyzowane niepodlegające konsolidacji [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 12 paragraf 29 pkt a)

ifrs-full

AssetsSoldOrRepledgedAsCollateralAtFairValue

X instant debit

Zabezpieczenie sprzedane lub obciążone innym zastawem w przypadku realizacji wszelkich obowiązków przez właściciela przedmiotu zabezpieczenia, w wartości godziwej

Wartość godziwa sprzedanego lub obciążonego innym zastawem zabezpieczenia, które mogło być sprzedane lub obciążone innym zastawem w przypadku realizacji wszelkich obowiązków przez właściciela przedmiotu zabezpieczenia. [Zob.: w wartości godziwej [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 7 paragraf 15 pkt b)

ifrs-full

AssetsThatEntityContinuesToRecognise

X instant debit

Aktywa, które jednostka w dalszym ciągu ujmuje

Wartość przeniesionych aktywów finansowych, które jednostka w dalszym ciągu ujmuje w całości. [Zob.: aktywa finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 7 paragraf 42D pkt e)

ifrs-full

AssetsThatEntityContinuesToRecogniseToExtentOfContinuingInvolvement

X instant debit

Aktywa, które jednostka w dalszym ciągu ujmuje w stopniu, w jakim utrzymuje zaangażowanie

Wartość przeniesionych aktywów finansowych, które jednostka w dalszym ciągu ujmuje w stopniu, w jakim utrzymuje zaangażowanie. [Zob.: aktywa finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 7 paragraf 42D pkt f)

ifrs-full

AssetsToWhichSignificantRestrictionsApply

X instant debit

Aktywa, do których odnoszą się znaczące ograniczenia

Podana w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wartość aktywów należących do grupy, do których odnoszą się znaczące ograniczenia (np. statutowe, umowne i regulacyjne) możliwości dostępu jednostki do aktywów lub ich używania.

Ujawnianie informacji: MSSF 12 paragraf 13 pkt c)

ifrs-full

AssetsTransferredToStructuredEntitiesAtTimeOfTransfer

X duration credit

Aktywa przeniesione do jednostek strukturyzowanych, w momencie transferu

Wartość w momencie transferu wszystkich aktywów przeniesionych do jednostek strukturyzowanych. [Zob.: jednostki strukturyzowane niepodlegające konsolidacji [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 12 paragraf 27 pkt c)

ifrs-full

AssetsUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X instant debit

Aktywa wynikające z wystawionych umów ubezpieczeniowych i umów reasekuracyjnych

Kwota aktywów wynikających z wystawionych umów ubezpieczeniowych i umów reasekuracyjnych. [Zob.: rodzaje umów ubezpieczeniowych [member]]

Przykład: MSR 1 paragraf 55, przykład: MSSF 4 paragraf IG20 pkt b), przykład: MSSF 4 paragraf 37 pkt b)

ifrs-full

AssetsUnderReinsuranceCeded

X instant debit

Aktywa scedowane w ramach umowy reasekuracji

Kwota aktywów wynikających z umów reasekuracji, w myśl których jednostka gospodarcza jest ubezpieczonym.

Przykład: MSR 1 paragraf 55, przykład: MSSF 4 paragraf IG20 pkt c), przykład: MSSF 4 paragraf 37 pkt b)

ifrs-full

AssetsWithSignificantRiskOfMaterialAdjustmentsWithinNextFinancialYear

X instant debit

Aktywa, co do których istnieje znaczące ryzyko spowodowania istotnych korekt w trakcie kolejnego roku obrotowego

Kwota aktywów, co do których istnieją założenia dotyczące znaczącego ryzyka spowodowania istotnych korekt wartości tych aktywów w trakcie kolejnego roku obrotowego.

Ujawnianie informacji: MSR 1 paragraf 125 pkt b)

ifrs-full

AssociatedLiabilitiesThatEntityContinuesToRecognise

X instant credit

Powiązane zobowiązania, które jednostka w dalszym ciągu ujmuje

Wartość zobowiązań powiązanych z przeniesionymi aktywami finansowymi, które jednostka w dalszym ciągu ujmuje w całości. [Zob.: aktywa finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 7 paragraf 42D pkt e)

ifrs-full

AssociatedLiabilitiesThatEntityContinuesToRecogniseToExtentOfContinuingInvolvement

X instant credit

Powiązane zobowiązania, które jednostka w dalszym ciągu ujmuje w stopniu, w jakim utrzymuje zaangażowanie

Wartość zobowiązań powiązanych z przeniesionymi aktywami finansowymi, które jednostka w dalszym ciągu ujmuje w stopniu, w jakim utrzymuje zaangażowanie. [Zob.: aktywa finansowe]

Ujawnianie informacji: MSSF 7 paragraf 42D pkt f)

ifrs-full

AssociatesMember

member

Jednostki stowarzyszone [member]

Element ten oznacza jednostki, na które inwestor wywiera znaczący wpływ.

Ujawnianie informacji: MSR 24 paragraf 19 pkt d), ujawnianie informacji: MSR 27 paragraf 17 pkt b), ujawnianie informacji: MSR 27 paragraf 16 pkt b), ujawnianie informacji: MSSF 12 paragraf B4 pkt d), ujawnianie informacji: MSSF 4 paragraf 39M pkt a) – wejście w życie przy zastosowaniu MSSF 9 po raz pierwszy

ifrs-full

AtCostMember

member

W cenie nabycia lub koszcie wytworzenia [member]

Element ten oznacza wycenę opartą na cenie nabycia lub koszcie wytworzenia. Cena nabycia lub koszt wytworzenia jest kwotą zapłaconych środków pieniężnych lub ich ekwiwalentów, lub wartością godziwą innych dóbr przekazanych z tytułu nabycia składnika aktywów w momencie jego nabycia lub wytworzenia, lub – tam, gdzie ma to zastosowanie – jest wartością przypisaną do danego składnika aktywów w momencie początkowego ujęcia wynikającego z wymogów innych MSSF.

Ujawnianie informacji: MSR 40 paragraf 32A, ujawnianie informacji: MSR 41 paragraf 50, ujawnianie informacji: MSR 41 paragraf 55

ifrs-full

AtCostOrInAccordanceWithIFRS16WithinFairValueModelMember

member

W cenie nabycia lub koszcie wytworzenia lub zgodnie z MSSF 16 w modelu wartości godziwej [member]

Element ten oznacza wycenę opartą na cenie nabycia lub koszcie wytworzenia lub opartą na MSSF 16, w przypadku gdy do wyceny klasy aktywów jednostka zazwyczaj stosuje model wartości godziwej. [Zob.: w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 40 paragraf 78 – wejście w życie: 1.1.2019

ifrs-full

AtCostWithinFairValueModelMember

member

W cenie nabycia lub koszcie wytworzenia w modelu wartości godziwej [member]

Element ten oznacza wycenę opartą na cenie nabycia lub koszcie wytworzenia, w przypadku gdy do wyceny klasy aktywów jednostka zazwyczaj stosuje model wartości godziwej. [Zob.: w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 40 paragraf 78 – data wygaśnięcia: 1.1.2019

ifrs-full

AtFairValueMember

member

W wartości godziwej [member]

Element ten oznacza wycenę opartą na wartości godziwej. Wartość godziwa jest ceną, którą otrzymano by za sprzedaż składnika aktywów lub zapłacono by za przeniesienie zobowiązania w transakcji przeprowadzonej na zwykłych warunkach między uczestnikami rynku na dzień wyceny.

Ujawnianie informacji: MSR 40 paragraf 32A, ujawnianie informacji: MSR 41 paragraf 50, ujawnianie informacji: MSSF 13 paragraf 93 pkt a)

ifrs-full

AuditorsRemuneration

X duration debit

Wynagrodzenie biegłego rewidenta

Kwota wynagrodzenia wypłaconego lub przypadającego do zapłaty biegłym rewidentom jednostki.

Powszechna praktyka: MSR 1 paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

AuditorsRemunerationAbstract

 

Wynagrodzenie biegłego rewidenta [abstract]

 

 

ifrs-full

AuditorsRemunerationForAuditServices

X duration debit

Wynagrodzenie biegłego rewidenta z tytułu usług w zakresie audytu

Kwota wynagrodzenia wypłaconego lub przypadającego do zapłaty biegłym rewidentom jednostki z tytułu usług w zakresie audytu.

Powszechna praktyka: MSR 1 paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

AuditorsRemunerationForOtherServices

X duration debit

Wynagrodzenie biegłego rewidenta z tytułu innych usług

Kwota wynagrodzenia wypłaconego lub przypadającego do zapłaty biegłym rewidentom jednostki z tytułu usług, których jednostka nie ujawnia odrębnie w tym samym sprawozdaniu lub informacji dodatkowej.

Powszechna praktyka: MSR 1 paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

AuditorsRemunerationForTaxServices

X duration debit

Wynagrodzenie biegłego rewidenta z tytułu usług podatkowych

Kwota wynagrodzenia wypłaconego lub przypadającego do zapłaty biegłym rewidentom jednostki z tytułu usług podatkowych.

Powszechna praktyka: MSR 1 paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

AuthorisedCapitalCommitmentsButNotContractedFor

X instant credit

Zobowiązania kapitałowe zatwierdzone, lecz nieuwzględnione w umowie

Kwota zobowiązań kapitałowych, które zostały zatwierdzone przez jednostkę, ale w odniesieniu do których jednostka nie zawarła umowy. [Zob.: zobowiązania kapitałowe]

Powszechna praktyka: MSR 1 paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

AvailableforsaleFinancialAssetsAbstract

 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży [abstract]

 

 

ifrs-full

AverageEffectiveTaxRate

X.XX duration

Średnia efektywna stawka podatkowa

Obciążenie podatkowe (przychód podatkowy) podzielone przez wynik finansowy brutto. [Zob.: wynik finansowy brutto]

Ujawnianie informacji: MSR 12 paragraf 81 pkt c) ppkt (ii)

ifrs-full

AverageForeignExchangeRate

X.XX duration

Średni kurs wymiany walut obcych

Średni kurs wymiany walut obcych stosowany przez jednostkę. Kurs wymiany jest wskaźnikiem stosowanym przy wymianie dwóch walut.

Powszechna praktyka: MSR 1 paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

AverageNumberOfEmployees

X.XX duration

Średnia liczba pracowników

Średnia liczba pracowników zatrudnionych przez jednostkę w danym okresie.

Powszechna praktyka: MSR 1 paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

AveragePriceOfHedgingInstrument

X.XX instant

Średnia cena instrumentu zabezpieczającego

Średnia cena instrumentu zabezpieczającego. [Zob.: instrumenty zabezpieczające [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 7 paragraf 23B pkt b) – wejście w życie: 1.1.2018

ifrs-full

AverageRateOfHedgingInstrument

X.XX instant

Średnia stawka instrumentu zabezpieczającego

Średnia stawka instrumentu zabezpieczającego. [Zob.: instrumenty zabezpieczające [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 7 paragraf 23B pkt b) – wejście w życie: 1.1.2018

ifrs-full

BalancesOnCurrentAccountsFromCustomers

X instant credit

Salda rachunków bieżących klientów

Wysokość sald na posiadanych przez jednostkę rachunkach bieżących klientów.

Powszechna praktyka: MSR 1 paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

BalancesOnDemandDepositsFromCustomers

X instant credit

Salda depozytów klientów płatnych na żądanie

Wysokość sald na posiadanych przez jednostkę depozytach klientów płatnych na żądanie.

Powszechna praktyka: MSR 1 paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

BalancesOnOtherDepositsFromCustomers

X instant credit

Salda innych depozytów klientów

Wysokość sald na posiadanych przez jednostkę rachunkach wkładów pieniężnych klientów, których jednostka nie wykazuje odrębnie w tym samym zestawieniu lub informacji dodatkowej.

Powszechna praktyka: MSR 1 paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

BalancesOnTermDepositsFromCustomers

X instant credit

Salda depozytów terminowych klientów

Wysokość sald na posiadanych przez jednostkę depozytach terminowych klientów.

Powszechna praktyka: MSR 1 paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

BalancesWithBanks

X instant debit

Salda w bankach

Wysokość sald gotówkowych posiadanych w bankach.

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 45

ifrs-full

BankAcceptanceAssets

X instant debit

Aktywa z tytułu akceptów bankowych

Kwota akceptów bankowych ujętych jako aktywa.

Powszechna praktyka: MSR 1 paragraf 55

ifrs-full

BankAcceptanceLiabilities

X instant credit

Zobowiązania z tytułu akceptów bankowych

Kwota akceptów bankowych ujętych jako zobowiązania.

Powszechna praktyka: MSR 1 paragraf 55

ifrs-full

BankAndSimilarCharges

X duration debit

Opłaty bankowe i podobne

Kwota opłat bankowych i podobnych ujętych przez jednostkę jako koszt.

Powszechna praktyka: MSR 1 paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

BankBalancesAtCentralBanksOtherThanMandatoryReserveDeposits

X instant debit

Salda rachunków bankowych w bankach centralnych, innych niż obowiązkowe depozyty rezerw

Wysokość sald rachunków bankowych posiadanych w bankach centralnych, innych niż obowiązkowe depozyty rezerw. [Zob.: obowiązkowe depozyty rezerw w bankach centralnych]

Powszechna praktyka: MSR 1 paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

BankBorrowingsUndiscountedCashFlows

X instant credit

Pożyczki bankowe, niezdyskontowane przepływy pieniężne

Kwota umownych niezdyskontowanych przepływów pieniężnych związanych z pożyczkami bankowymi. [Zob.: pożyczki]

Przykład: MSSF 7 paragraf IG31A – wejście w życie: 1.1.2019, przykład: MSSF 7 paragraf B11D

ifrs-full

BankDebtInstrumentsHeld

X instant debit

Posiadane bankowe instrumenty dłużne

Kwota instrumentów dłużnych posiadanych przez jednostkę, które zostały wyemitowane przez bank. [Zob.: posiadane instrumenty dłużne]

Powszechna praktyka: MSR 1 paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

BankingArrangementsClassifiedAsCashEquivalents

X instant debit

Pozostałe ustalenia z bankiem, zaklasyfikowane jako ekwiwalenty środków pieniężnych

Klasyfikacja ekwiwalentów środków pieniężnych stanowiących ustalenia z bankiem, których jednostka nie ujawnia odrębnie w tym samym sprawozdaniu lub informacji dodatkowej. [Zob.: ekwiwalenty środków pieniężnych]

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 45

ifrs-full

BankOverdraftsClassifiedAsCashEquivalents

X instant credit

Bankowe kredyty w rachunku bieżącym

Kwota, która została wypłacona z rachunku z przekroczeniem istniejącego salda gotówkowego. Jest to traktowane jako udzielenie przez bank kredytu krótkoterminowego. [Zob.: środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych]

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 45

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShare

X.XX duration

Podstawowy i rozwodniony zysk (podstawowa i rozwodniona strata) przypadający na jedną akcję

Kwota zysku przypadającego na jedną akcję, w przypadku gdy wycena zysku podstawowego i wycena zysku rozwodnionego są równe. [Zob.: podstawowy zysk (podstawowa strata) przypadający na jedną akcję; rozwodniony zysk (rozwodniona strata) przypadający na jedną akcję]

Powszechna praktyka: MSR 1 paragraf 85

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareFromContinuingOperations

X.XX duration

Podstawowy i rozwodniony zysk (podstawowa i rozwodniona strata) przypadający na jedną akcję z działalności kontynuowanej

Podstawowy i rozwodniony zysk (podstawowa i rozwodniona strata) przypadający na jedną akcję z działalności kontynuowanej. [Zob.: podstawowy i rozwodniony zysk (podstawowa i rozwodniona strata) przypadający na jedną akcję]

Powszechna praktyka: MSR 1 paragraf 85

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareFromContinuingOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Podstawowy i rozwodniony zysk (podstawowa i rozwodniona strata) przypadający na jedną akcję z działalności kontynuowanej, z uwzględnieniem zmiany netto w odroczonych saldach z regulowanej działalności oraz zmiany netto w powiązanej kwocie odroczonego podatku dochodowego

Podstawowy i rozwodniony zysk (podstawowa i rozwodniona strata) przypadający na jedną akcję z działalności kontynuowanej, z uwzględnieniem zmiany netto w odroczonych saldach z regulowanej działalności oraz zmiany netto w powiązanej kwocie odroczonego podatku dochodowego. [Zob.: podstawowy i rozwodniony zysk (podstawowa i rozwodniona strata) przypadający na jedną akcję; zmiana netto w odroczonych saldach z regulowanej działalności związana z zyskiem lub stratą oraz zmiana netto w powiązanej kwocie odroczonego podatku dochodowego; działalność kontynuowana [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 14 paragraf 26

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperations

X.XX duration

Podstawowy i rozwodniony zysk (podstawowa i rozwodniona strata) przypadający na jedną akcję z działalności zaniechanej

Podstawowy i rozwodniony zysk (podstawowa i rozwodniona strata) przypadający na jedną akcję z działalności zaniechanej. [Zob.: podstawowy i rozwodniony zysk (podstawowa i rozwodniona strata) przypadający na jedną akcję]

Powszechna praktyka: MSR 1 paragraf 85

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Podstawowy i rozwodniony zysk (podstawowa i rozwodniona strata) przypadający na jedną akcję z działalności zaniechanej, z uwzględnieniem zmiany netto w odroczonych saldach z regulowanej działalności oraz zmiany netto w powiązanej kwocie odroczonego podatku dochodowego

Podstawowy i rozwodniony zysk (podstawowa i rozwodniona strata) przypadający na jedną akcję z działalności zaniechanej, z uwzględnieniem zmiany netto w odroczonych saldach z regulowanej działalności oraz zmiany netto w powiązanej kwocie odroczonego podatku dochodowego. [Zob.: podstawowy i rozwodniony zysk (podstawowa i rozwodniona strata) przypadający na jedną akcję; zmiana netto w odroczonych saldach z regulowanej działalności związana z zyskiem lub stratą oraz zmiana netto w powiązanej kwocie odroczonego podatku dochodowego; działalność zaniechana [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 14 paragraf 26

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsLossPerShareIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Podstawowy i rozwodniony zysk (podstawowa i rozwodniona strata) przypadający na jedną akcję, z uwzględnieniem zmiany netto w odroczonych saldach z regulowanej działalności oraz zmiany netto w powiązanej kwocie odroczonego podatku dochodowego

Podstawowy i rozwodniony zysk (podstawowa i rozwodniona strata) przypadający na jedną akcję, z uwzględnieniem zmiany netto w odroczonych saldach z regulowanej działalności oraz zmiany netto w powiązanej kwocie odroczonego podatku dochodowego. [Zob.: podstawowy i rozwodniony zysk (podstawowa i rozwodniona strata) przypadający na jedną akcję; zmiana netto w odroczonych saldach z regulowanej działalności związana z zyskiem lub stratą oraz zmiana netto w powiązanej kwocie odroczonego podatku dochodowego]

Ujawnianie informacji: MSSF 14 paragraf 26

ifrs-full

BasicAndDilutedEarningsPerShareAbstract

 

Podstawowy i rozwodniony zysk przypadający na jedną akcję [abstract]

 

 

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShare

X.XX duration

Podstawowy zysk (podstawowa strata) przypadający na jedną akcję

Kwota zysku (straty) przypadająca na zwykłych akcjonariuszy jednostki dominującej (licznik) podzielona przez średnią ważoną liczbę akcji zwykłych występujących w ciągu danego okresu (mianownik).

Ujawnianie informacji: MSR 33 paragraf 66

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromContinuingOperations

X.XX duration

Podstawowy zysk (podstawowa strata) przypadający na jedną akcję z działalności kontynuowanej

Podstawowy zysk (podstawowa strata) przypadający na jedną akcję z działalności kontynuowanej. [Zob.: podstawowy zysk (podstawowa strata) przypadający na jedną akcję; działalność kontynuowana [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 33 paragraf 66

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromContinuingOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Podstawowy zysk (podstawowa strata) przypadający na jedną akcję z działalności kontynuowanej, z uwzględnieniem zmiany netto w odroczonych saldach z regulowanej działalności oraz zmiany netto w powiązanej kwocie odroczonego podatku dochodowego

Podstawowy zysk (podstawowa strata) przypadający na jedną akcję z działalności kontynuowanej, z uwzględnieniem zmiany netto w odroczonych saldach z regulowanej działalności oraz zmiany netto w powiązanej kwocie odroczonego podatku dochodowego. [Zob.: podstawowy zysk (podstawowa strata) przypadający na jedną akcję; zmiana netto w odroczonych saldach z regulowanej działalności związana z zyskiem lub stratą oraz zmiana netto w powiązanej kwocie odroczonego podatku dochodowego; działalność kontynuowana [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 14 paragraf 26

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperations

X.XX duration

Podstawowy zysk (podstawowa strata) przypadający na jedną akcję z działalności zaniechanej

Podstawowy zysk (podstawowa strata) przypadający na jedną akcję z działalności zaniechanej. [Zob.: podstawowy zysk (podstawowa strata) przypadający na jedną akcję; działalność zaniechana [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 33 paragraf 68

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperationsIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Podstawowy zysk (podstawowa strata) przypadający na jedną akcję z działalności zaniechanej, z uwzględnieniem zmiany netto w odroczonych saldach z regulowanej działalności oraz zmiany netto w powiązanej kwocie odroczonego podatku dochodowego

Podstawowy zysk (podstawowa strata) przypadający na jedną akcję z działalności zaniechanej, z uwzględnieniem zmiany netto w odroczonych saldach z regulowanej działalności oraz zmiany netto w powiązanej kwocie odroczonego podatku dochodowego. [Zob.: podstawowy zysk (podstawowa strata) przypadający na jedną akcję; zmiana netto w odroczonych saldach z regulowanej działalności związana z zyskiem lub stratą oraz zmiana netto w powiązanej kwocie odroczonego podatku dochodowego; działalność zaniechana [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 14 paragraf 26

ifrs-full

BasicEarningsLossPerShareIncludingNetMovementInRegulatoryDeferralAccountBalancesAndNetMovementInRelatedDeferredTax

X.XX duration

Podstawowy zysk (podstawowa strata) przypadający na jedną akcję, z uwzględnieniem zmiany netto w odroczonych saldach z regulowanej działalności oraz zmiany netto w powiązanej kwocie odroczonego podatku dochodowego

Podstawowy zysk (podstawowa strata) przypadający na jedną akcję, z uwzględnieniem zmiany netto w odroczonych saldach z regulowanej działalności oraz zmiany netto w powiązanej kwocie odroczonego podatku dochodowego. [Zob.: podstawowy zysk (podstawowa strata) przypadający na jedną akcję; zmiana netto w odroczonych saldach z regulowanej działalności związana z zyskiem lub stratą oraz zmiana netto w powiązanej kwocie odroczonego podatku dochodowego]

Ujawnianie informacji: MSSF 14 paragraf 26

ifrs-full

BasicEarningsPerShareAbstract

 

Podstawowy zysk przypadający na jedną akcję [abstract]

 

 

ifrs-full

BasisForAttributingRevenuesFromExternalCustomersToIndividualCountries

text

Opis podstawy przypisania przychodów od klientów zewnętrznych do poszczególnych krajów

Opis podstawy przypisania przychodów od klientów zewnętrznych do poszczególnych krajów. [Zob.: przychody]

Ujawnianie informacji: MSSF 8 paragraf 33 pkt a)

ifrs-full

BearerBiologicalAssetsMember

member

Produkcyjne aktywa biologiczne [member]

Element ten oznacza produkcyjne aktywa biologiczne. Produkcyjne aktywa biologiczne to aktywa inne niż konsumpcyjne aktywa biologiczne. [Zob.: aktywa biologiczne; konsumpcyjne aktywa biologiczne [member]]

Przykład: MSR 41 paragraf 43

ifrs-full

BearerPlants

X instant debit

Rośliny produkcyjne

Wartość rzeczowych aktywów trwałych stanowiących rośliny produkcyjne. Roślina produkcyjna to roślina uprawna, która: a) jest wykorzystywana do produkcji lub dostarczenia produktów rolniczych; b) powinna – zgodnie z oczekiwaniami – wydawać owoce w czasie dłuższym niż jeden okres; oraz c) najprawdopodobniej nie zostanie sprzedana jako produkt rolniczy, z wyjątkiem jednostkowych przypadków sprzedaży jako odpady. [Zob.: rzeczowe aktywa trwałe]

Przykład: MSR 16 paragraf 37 pkt i)

ifrs-full

BearerPlantsMember

member

Rośliny produkcyjne [member]

Element ten oznacza klasę rzeczowych aktywów trwałych stanowiących rośliny produkcyjne. Roślina produkcyjna to roślina uprawna, która: a) jest wykorzystywana do produkcji lub dostarczenia produktów rolniczych; b) powinna – zgodnie z oczekiwaniami – wydawać owoce w czasie dłuższym niż jeden okres; oraz c) najprawdopodobniej nie zostanie sprzedana jako produkt rolniczy, z wyjątkiem jednostkowych przypadków sprzedaży jako odpady. [Zob.: rzeczowe aktywa trwałe]

Przykład: MSR 16 paragraf 37 pkt i)

ifrs-full

BenefitsPaidOrPayable

X duration debit

Świadczenia wypłacone lub należne

Kwota świadczeń wypłaconych lub należnych z tytułu programów świadczeń emerytalnych.

Ujawnianie informacji: MSR 26 paragraf 35 pkt b) ppkt (v)

ifrs-full

BestEstimateAtAcquisitionDateOfContractualCashFlowsNotExpectedToBeCollectedForAcquiredReceivables

X instant debit

Najlepszy szacunek na dzień przejęcia określonych w umowach przepływów pieniężnych, których wpływu nie można oczekiwać, w przypadku nabytych należności

Najlepszy szacunek na dzień przejęcia określonych w umowach przepływów pieniężnych, których wpływu nie można oczekiwać, w przypadku należności nabytych w ramach połączenia jednostek. [Zob.: połączenia jednostek [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 3 paragraf B64 pkt h) ppkt (iii)

ifrs-full

BiologicalAssets

X instant debit

Aktywa biologiczne

Wartość zwierząt hodowlanych lub roślin uprawnych ujętych jako aktywa.

Ujawnianie informacji: MSR 1 paragraf 54 pkt f), ujawnianie informacji: MSR 41 paragraf 50, przykład: MSR 41 paragraf 43

ifrs-full

BiologicalAssetsAgeMember

member

Aktywa biologiczne, wiek [member]

Element ten oznacza wszystkie aktywa biologiczne, w przypadku gdy są przedstawione w podziale według wieku. Stanowi on również standardową wartość dla osi „Aktywa biologiczne według wieku”, jeżeli żaden inny element nie jest wykorzystywany. [Zob.: aktywa biologiczne]

Przykład: MSR 41 paragraf 43

ifrs-full

BiologicalAssetsAxis

axis

Aktywa biologiczne [axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi w tabeli.

Powszechna praktyka: MSR 41 paragraf 50

ifrs-full

BiologicalAssetsByAgeAxis

axis

Aktywa biologiczne według wieku [axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi w tabeli.

Przykład: MSR 41 paragraf 43

ifrs-full

BiologicalAssetsByGroupAxis

axis

Aktywa biologiczne w podziale na grupy [axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi w tabeli.

Ujawnianie informacji: MSR 41 paragraf 41

ifrs-full

BiologicalAssetsByTypeAxis

axis

Aktywa biologiczne według typu [axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi w tabeli.

Przykład: MSR 41 paragraf 43

ifrs-full

BiologicalAssetsGroupMember

member

Aktywa biologiczne, grupa [member]

Element ten oznacza wszystkie aktywa biologiczne, w przypadku gdy są przedstawione w podziale na grupy. Stanowi on również standardową wartość dla osi „Aktywa biologiczne w podziale na grupy”, jeżeli żaden inny element nie jest wykorzystywany. [Zob.: aktywa biologiczne]

Ujawnianie informacji: MSR 41 paragraf 41

ifrs-full

BiologicalAssetsMember

member

Aktywa biologiczne [member]

Element ten oznacza zwierzęta hodowlane lub rośliny uprawne. Stanowi on również standardową wartość dla osi „Aktywa biologiczne”, jeżeli żaden inny element nie jest wykorzystywany.

Ujawnianie informacji: MSR 17 paragraf 31 pkt a) – data wygaśnięcia: 1.1.2019, powszechna praktyka: MSR 41 paragraf 50

ifrs-full

BiologicalAssetsPledgedAsSecurityForLiabilities

X instant debit

Aktywa biologiczne stanowiące zabezpieczenie zobowiązań

Kwota aktywów biologicznych stanowiących zabezpieczenie zobowiązań. [Zob.: aktywa biologiczne]

Ujawnianie informacji: MSR 41 paragraf 49 pkt a)

ifrs-full

BiologicalAssetsTypeMember

member

Aktywa biologiczne, typ [member]

Element ten oznacza wszystkie aktywa biologiczne, w przypadku gdy są przedstawione w podziale według typu. Stanowi on również standardową wartość dla osi „Aktywa biologiczne według typu”, jeżeli żaden inny element nie jest wykorzystywany. [Zob.: aktywa biologiczne]

Przykład: MSR 41 paragraf 43

ifrs-full

BiologicalAssetsWhoseTitleIsRestricted

X instant debit

Aktywa biologiczne, do których tytuł własności jest ograniczony

Kwota aktywów biologicznych, do których tytuł własności jest ograniczony. [Zob.: aktywa biologiczne]

Ujawnianie informacji: MSR 41 paragraf 49 pkt a)

ifrs-full

BondsIssued

X instant credit

Wyemitowane obligacje

Kwota obligacji wyemitowanych przez jednostkę.

Powszechna praktyka: MSR 1 paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

BondsIssuedUndiscountedCashFlows

X instant credit

Wyemitowane obligacje, niezdyskontowane przepływy pieniężne

Kwota umownych niezdyskontowanych przepływów pieniężnych związanych z wyemitowanymi obligacjami. [Zob.: wyemitowane obligacje]

Przykład: MSSF 7 paragraf IG31A – wejście w życie: 1.1.2019, przykład: MSSF 7 paragraf B11D

ifrs-full

BorrowingCostsAbstract

 

Koszty finansowania zewnętrznego [abstract]

 

 

ifrs-full

BorrowingCostsCapitalised

X duration

Koszty finansowania zewnętrznego aktywowane

Kwota odsetek oraz innych kosztów ponoszonych przez jednostkę w związku z pożyczeniem środków finansowych, które można bezpośrednio przyporządkować nabyciu, budowie lub wytworzeniu dostosowywanego składnika aktywów i które są częścią ceny nabycia lub kosztu wytworzenia tego składnika aktywów.

Ujawnianie informacji: MSR 23 paragraf 26 pkt a)

ifrs-full

BorrowingCostsIncurred

X duration

Poniesione koszty finansowania zewnętrznego

Kwota odsetek oraz innych kosztów ponoszonych przez jednostkę w związku z pożyczeniem środków finansowych.

Powszechna praktyka: MSR 1 paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

BorrowingCostsRecognisedAsExpense

X duration debit

Koszty finansowania zewnętrznego ujęte jako koszt

Kwota odsetek oraz innych kosztów ponoszonych przez jednostkę w związku z pożyczeniem środków finansowych, ujmowanych jako koszt.

Powszechna praktyka: MSR 1 paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

Borrowings

X instant credit

Pożyczki

Kwota niespłaconych środków finansowych, które jednostka jest zobowiązana spłacić.

Powszechna praktyka: MSR 1 paragraf 55

ifrs-full

BorrowingsAbstract

 

Pożyczki [abstract]

 

 

ifrs-full

BorrowingsAdjustmentToInterestRateBasis

X.XX instant

Pożyczki, korekta podstawy stopy procentowej

Korekta podstawy (stopy referencyjnej) stosowanej do obliczania stopy procentowej pożyczek. [Zob.: pożyczki]

Powszechna praktyka: MSSF 7 paragraf 7

ifrs-full

BorrowingsByNameAxis

axis

Pożyczki według nazwy [axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi w tabeli.

Powszechna praktyka: MSSF 7 paragraf 7

ifrs-full

BorrowingsByNameMember

member

Pożyczki według nazwy [member]

Element ten oznacza wszystkie pożyczki, w przypadku gdy są przedstawione w podziale według nazwy. Stanowi on również standardową wartość dla osi „Pożyczki według nazwy”, jeżeli żaden inny element nie jest wykorzystywany. [Zob.: pożyczki]

Powszechna praktyka: MSSF 7 paragraf 7

ifrs-full

BorrowingsByTypeAbstract

 

Pożyczki, według typu [abstract]

 

 

ifrs-full

BorrowingsInterestRate

X.XX instant

Pożyczki, stopa procentowa

Stopa procentowa pożyczek. [Zob.: pożyczki]

Powszechna praktyka: MSSF 7 paragraf 7

ifrs-full

BorrowingsInterestRateBasis

text

Pożyczki, podstawa stopy procentowej

Podstawa (stopa referencyjna) stosowana do obliczania stopy procentowej pożyczek. [Zob.: pożyczki]

Powszechna praktyka: MSSF 7 paragraf 7

ifrs-full

BorrowingsMaturity

text

Pożyczki, termin wymagalności

Termin wymagalności pożyczek. [Zob.: pożyczki]

Powszechna praktyka: MSSF 7 paragraf 7

ifrs-full

BorrowingsOriginalCurrency

text

Pożyczki, waluta pierwotna

Waluta, w której wyrażone są pożyczki. [Zob.: pożyczki]

Powszechna praktyka: MSSF 7 paragraf 7

ifrs-full

BorrowingsRecognisedAsOfAcquisitionDate

X instant credit

Pożyczki ujęte na dzień przejęcia

Kwota pożyczek przejętych w ramach połączenia jednostek ujęta na dzień przejęcia. [Zob.: pożyczki; połączenia jednostek [member]]

Powszechna praktyka: MSSF 3 paragraf B64 pkt i)

ifrs-full

BottomOfRangeMember

member

Dolna granica przedziału [member]

Element ten oznacza dolną granicę przedziału.

Przykład: MSSF 13 paragraf IE63, przykład: MSSF 13 paragraf B6, ujawnianie informacji: MSSF 14 paragraf 33 pkt b), ujawnianie informacji: MSSF 2 paragraf 45 pkt d), powszechna praktyka: MSSF 7 paragraf 7

ifrs-full

BrandNames

X instant debit

Znaki towarowe (produktów)

Kwota wartości niematerialnych stanowiących prawa do grupy aktywów uzupełniających się, takich jak: znaki towarowe (lub usługowe) i związane z nimi nazwy handlowe, formuły, receptury i wiedza techniczna. [Zob.: wartości niematerialne inne niż wartość firmy]

Przykład: MSR 38 paragraf 119 pkt a)

ifrs-full

BrandNamesMember

member

Znaki towarowe (produktów) [member]

Element ten oznacza klasę wartości niematerialnych stanowiących prawa do grupy aktywów uzupełniających się, takich jak: znaki towarowe (lub usługowe) i związane z nimi nazwy handlowe, formuły, receptury i wiedza techniczna. [Zob.: wartości niematerialne inne niż wartość firmy]

Przykład: MSR 38 paragraf 119 pkt a)

ifrs-full

BroadcastingRightsMember

member

Prawa do transmisji [member]

Element ten oznacza prawa do transmisji.

Powszechna praktyka: MSR 38 paragraf 119

ifrs-full

BrokerageFeeExpense

X duration debit

Koszty z tytułu opłat maklerskich

Kwota kosztów ujętych z tytułu opłat maklerskich, którymi obciążono jednostkę.

Powszechna praktyka: MSR 1 paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

BrokerageFeeIncome

X duration credit

Przychody z tytułu opłat maklerskich

Kwota przychodów ujętych z tytułu opłat maklerskich, które pobiera jednostka.

Powszechna praktyka: MSR 1 paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

Buildings

X instant debit

Budynki

Wartość rzeczowych aktywów trwałych stanowiących podlegające amortyzacji budynki i podobne obiekty przeznaczone do użytkowania w ramach działalności. [Zob.: rzeczowe aktywa trwałe]

Powszechna praktyka: MSR 16 paragraf 37

ifrs-full

BuildingsMember

member

Budynki [member]

Element ten oznacza klasę rzeczowych aktywów trwałych stanowiących podlegające amortyzacji budynki i podobne obiekty przeznaczone do użytkowania w ramach działalności. [Zob.: rzeczowe aktywa trwałe]

Powszechna praktyka: MSR 16 paragraf 37

ifrs-full

BusinessCombinationsAxis

axis

Połączenia jednostek [axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi w tabeli.

Ujawnianie informacji: MSSF 3 paragraf B64

ifrs-full

BusinessCombinationsMember

member

Połączenia jednostek [member]

Element ten oznacza transakcje lub inne zdarzenia, w których jednostka przejmująca obejmuje kontrolę nad jednym lub większą liczbą przedsięwzięć. Transakcje określane niekiedy jako „prawdziwe fuzje” lub „fuzje równych” stanowią także połączenie jednostek w rozumieniu MSSF 3.

Ujawnianie informacji: MSSF 3 paragraf B64

ifrs-full

CancellationOfTreasuryShares

X duration credit

Anulowanie udziałów/akcji własnych

Kwota udziałów/akcji własnych anulowanych w danym okresie. [Zob.: udziały/akcje własne]

Powszechna praktyka: MSR 1 paragraf 106 pkt d)

ifrs-full

CapitalCommitments

X instant credit

Zobowiązania kapitałowe

Kwota przyszłych nakładów inwestycyjnych, do których poniesienia jednostka jest zobowiązana.

Powszechna praktyka: MSR 1 paragraf 112 pkt c)

ifrs-full

CapitalCommitmentsAbstract

 

Zobowiązania kapitałowe [abstract]

 

 

ifrs-full

CapitalisationRateOfBorrowingCostsEligibleForCapitalisation

X.XX duration

Stopa kapitalizacji kosztów finansowania zewnętrznego, które mogą być aktywowane

Średnia ważona stopa odsetek oraz innych kosztów ponoszonych przez jednostkę w związku z pożyczeniem środków finansowych, dotyczących pożyczek i kredytów zaciągniętych przez jednostkę w danym okresie, innych niż pożyczki i kredyty zaciągnięte specjalnie w celu pozyskania określonego dostosowywanego składnika aktywów. [Zob.: średnia ważona [member]; pożyczki]

Ujawnianie informacji: MSR 23 paragraf 26 pkt b)

ifrs-full

CapitalisedDevelopmentExpenditureMember

member

Aktywowane nakłady na prace rozwojowe [member]

Element ten oznacza klasę wartości niematerialnych wynikających z nakładów na prace rozwojowe aktywowanych przed rozpoczęciem produkcji seryjnej lub zastosowaniem. Składnik wartości niematerialnych ujmuje się wtedy i tylko wtedy, gdy jednostka jest w stanie udowodnić: a) możliwość, z technicznego punktu widzenia, ukończenia składnika wartości niematerialnych tak, aby nadawał się do użytkowania lub sprzedaży; b) zamiar ukończenia składnika wartości niematerialnych oraz jego użytkowania lub sprzedaży; c) zdolność do użytkowania lub sprzedaży składnika wartości niematerialnych; d) sposób, w jaki składnik wartości niematerialnych będzie wytwarzał prawdopodobne przyszłe korzyści ekonomiczne. Między innymi jednostka może udowodnić istnienie rynku na produkty powstające dzięki składnikowi wartości niematerialnych lub na sam składnik lub – jeśli składnik ma być użytkowany przez jednostkę – użyteczność składnika wartości niematerialnych; e) dostępność stosownych środków technicznych, finansowych i innych, które mają służyć ukończeniu prac rozwojowych oraz użytkowaniu lub sprzedaży składnika wartości niematerialnych; oraz f) możliwość wiarygodnego ustalenia nakładów poniesionych w czasie prac rozwojowych, które można przyporządkować temu składnikowi wartości niematerialnych.

Powszechna praktyka: MSR 38 paragraf 119

ifrs-full

CapitalRedemptionReserve

X instant credit

Rezerwa kapitałowa na umorzenie

Składnik kapitału własnego stanowiący rezerwę na umorzenie udziałów/akcji własnych jednostki.

Powszechna praktyka: MSR 1 paragraf 55

ifrs-full

CapitalRedemptionReserveMember

member

Rezerwa kapitałowa na umorzenie [member]

Element ten oznacza składnik kapitału własnego stanowiący rezerwę na umorzenie udziałów/akcji własnych jednostki.

Powszechna praktyka: MSR 1 paragraf 108

ifrs-full

CapitalRequirementsAxis

axis

Wymogi kapitałowe [axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi w tabeli.

Ujawnianie informacji: MSR 1 paragraf 136

ifrs-full

CapitalRequirementsMember

member

Wymogi kapitałowe [member]

Element ten oznacza wymogi kapitałowe, którym podlega dany jednostka. Stanowi on również standardową wartość dla osi „Wymogi kapitałowe”, jeżeli żaden inny element nie jest wykorzystywany.

Ujawnianie informacji: MSR 1 paragraf 136

ifrs-full

CapitalReserve

X instant credit

Rezerwa kapitałowa

Składnik kapitału własnego stanowiący rezerwy kapitałowe.

Powszechna praktyka: MSR 1 paragraf 55

ifrs-full

CapitalReserveMember

member

Rezerwa kapitałowa [member]

Element ten oznacza składnik kapitału własnego stanowiący rezerwy kapitałowe.

Powszechna praktyka: MSR 1 paragraf 108

ifrs-full

CarryingAmountAccumulatedDepreciationAmortisationAndImpairmentAndGrossCarryingAmountAxis

axis

Wartość bilansowa, umorzenie, amortyzacja i utrata wartości oraz wartość bilansowa brutto [axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi w tabeli.

Ujawnianie informacji: MSR 16 paragraf 73 pkt d), ujawnianie informacji: MSR 16 paragraf 73 pkt e), ujawnianie informacji: MSR 17 paragraf 32 – data wygaśnięcia: 1.1.2019, ujawnianie informacji: MSR 38 paragraf 118 pkt c), ujawnianie informacji: MSR 38 paragraf 118 pkt e), ujawnianie informacji: MSR 40 paragraf 76, ujawnianie informacji: MSR 40 paragraf 79 pkt c), ujawnianie informacji: MSR 40 paragraf 79 pkt d), ujawnianie informacji: MSR 41 paragraf 50, ujawnianie informacji: MSR 41 paragraf 54 pkt f), ujawnianie informacji: MSSF 3 paragraf B67 pkt d), ujawnianie informacji: MSSF 7 paragraf 35H – wejście w życie: 1.1.2018, ujawnianie informacji: MSSF 7 paragraf 35I – wejście w życie: 1.1.2018, powszechna praktyka: MSSF 7 paragraf IG29 – data wygaśnięcia: 1.1.2018, powszechna praktyka: MSSF 7 paragraf 37 pkt b) – data wygaśnięcia: 1.1.2018

ifrs-full

CarryingAmountAtTimeOfSaleOfInvestmentPropertyCarriedAtCostWithinFairValueModel

X instant debit

Nieruchomości inwestycyjne wykazywane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia w modelu wartości godziwej, w momencie sprzedaży

Wartość nieruchomości inwestycyjnych wykazywanych w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia w modelu wartości godziwej w momencie sprzedaży. [Zob.: w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia w modelu wartości godziwej [member]; wartość bilansowa [member]; nieruchomości inwestycyjne]

Ujawnianie informacji: MSR 40 paragraf 78 pkt d) ppkt (ii) – data wygaśnięcia: 1.1.2019

ifrs-full

CarryingAmountMember

member

Wartość bilansowa [member]

Element ten oznacza wartość, w jakiej dany składnik aktywów jest ujmowany w sprawozdaniu z sytuacji finansowej (po pomniejszeniu o umorzenie lub amortyzację oraz łączną kwotę odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości). Stanowi on również standardową wartość dla osi „Wartość bilansowa, umorzenie, amortyzacja i utrata wartości oraz wartość bilansowa brutto”, jeżeli żaden inny element nie jest wykorzystywany. [Zob.: kwota umorzenia i amortyzacji; odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości]

Ujawnianie informacji: MSR 16 paragraf 73 pkt e), ujawnianie informacji: MSR 17 paragraf 32 – data wygaśnięcia: 1.1.2019, ujawnianie informacji: MSR 38 paragraf 118 pkt e), ujawnianie informacji: MSR 40 paragraf 76, ujawnianie informacji: MSR 40 paragraf 79 pkt d), ujawnianie informacji: MSR 41 paragraf 50, ujawnianie informacji: MSSF 3 paragraf B67 pkt d), ujawnianie informacji: MSSF 7 paragraf 35H – wejście w życie: 1.1.2018, ujawnianie informacji: MSSF 7 paragraf 35I – wejście w życie: 1.1.2018, przykład: MSSF 7 paragraf IG29 pkt a) – data wygaśnięcia: 1.1.2018, przykład: MSSF 7 paragraf 37 pkt b) – data wygaśnięcia: 1.1.2018

ifrs-full

Cash

X instant debit

Środki pieniężne

Kwota gotówki w kasie oraz depozytów płatnych na żądanie. [Zob.: gotówka w kasie]

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 45

ifrs-full

CashAbstract

 

Środki pieniężne [abstract]

 

 

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansFromRelatedParties

X duration debit

Zaliczki gotówkowe i pożyczki od podmiotów powiązanych

Wpływ środków pieniężnych z tytułu zaliczek i pożyczek od podmiotów powiązanych. [Zob.: podmioty powiązane [member]; otrzymane zaliczki]

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 17

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansMadeToOtherPartiesClassifiedAsInvestingActivities

X duration credit

Zaliczki gotówkowe wpłacane i pożyczki udzielane stronom trzecim zaklasyfikowane jako działalność inwestycyjna

Kwota zaliczek gotówkowych wpłaconych i pożyczek udzielonych stronom trzecim (innych niż zaliczki i pożyczki wpłacane i udzielane przez instytucje finansowe) zaklasyfikowanych jako działalność inwestycyjna.

Przykład: MSR 7 paragraf 16 pkt e)

ifrs-full

CashAdvancesAndLoansMadeToRelatedParties

X duration credit

Zaliczki gotówkowe wpłacane i pożyczki udzielane podmiotom powiązanym

Wypływ środków pieniężnych z tytułu pożyczek udzielonych i zaliczek wpłaconych podmiotom powiązanym. [Zob.: podmioty powiązane [member]]

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 16

ifrs-full

CashAndBankBalancesAtCentralBanks

X instant debit

Salda gotówkowe i salda rachunków bankowych w bankach centralnych

Kwota sald gotówkowych i sald rachunków bankowych w bankach centralnych.

Powszechna praktyka: MSR 1 paragraf 55

ifrs-full

CashAndCashEquivalents

X instant debit

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych

Kwota gotówki w kasie oraz depozytów płatnych na żądanie, wraz z krótkoterminowymi inwestycjami o dużej płynności, łatwo wymienialnymi na określone kwoty środków pieniężnych oraz narażonymi na nieznaczne ryzyko zmiany wartości. [Zob.: środki pieniężne; ekwiwalenty środków pieniężnych]

Ujawnianie informacji: MSR 1 paragraf 54 pkt i), ujawnianie informacji: MSR 7 paragraf 45, ujawnianie informacji: MSSF 12 paragraf B13 pkt a)

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsAbstract

 

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych [abstract]

 

 

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsAmountContributedToFairValueOfPlanAssets

X instant debit

Środki pieniężne i równoważne z nimi, kwota przypadająca na wartość godziwą aktywów programu

Kwota, jaką środki pieniężne i równoważne z nimi stanowią w wartości godziwej aktywów programu określonych świadczeń. [Zob.: środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych; aktywa programu, w wartości godziwej; programy określonych świadczeń [member]]

Przykład: MSR 19 paragraf 142 pkt a)

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsClassifiedAsPartOfDisposalGroupHeldForSale

X instant debit

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych zaklasyfikowane jako część grupy do zbycia przeznaczonej do sprzedaży

Kwota środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych, które są zaklasyfikowane jako część grupy do zbycia przeznaczonej do sprzedaży. [Zob.: środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych; grupy do zbycia zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży [member]]

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 45

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsHeldByEntityUnavailableForUseByGroup

X instant debit

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych będące w posiadaniu jednostki, które nie mogą być wykorzystane przez grupę kapitałową

Wielkość znaczących sald środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych będących w posiadaniu jednostki, które nie mogą być wykorzystane przez grupę kapitałową. [Zob.: środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych]

Ujawnianie informacji: MSR 7 paragraf 48

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsIfDifferentFromStatementOfFinancialPosition

X instant debit

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych, jeśli różnią się od wykazanych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej

Kwota środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych wskazana w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych, jeżeli różni się od kwoty środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych wskazanej w sprawozdaniu z sytuacji finansowej. [Zob.: środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych]

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 45

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsIfDifferentFromStatementOfFinancialPositionAbstract

 

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych, jeśli różnią się od wykazanych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej [abstract]

 

 

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsInSubsidiaryOrBusinessesAcquiredOrDisposed2013

X duration debit

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych w jednostce zależnej lub przedsięwzięciach przejętych lub zbytych

Kwota środków pieniężnych i ekwiwalentów pieniężnych w jednostkach zależnych lub innych przedsięwzięciach, nad którymi objęto lub utracono kontrolę. [Zob.: jednostki zależne [member]; środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych]

Ujawnianie informacji: MSR 7 paragraf 40 pkt c)

ifrs-full

CashAndCashEquivalentsRecognisedAsOfAcquisitionDate

X instant debit

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych ujęte na dzień przejęcia

Kwota środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych przejętych w ramach połączenia jednostek ujęta na dzień przejęcia. [Zob.: środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych; połączenia jednostek [member]]

Powszechna praktyka: MSSF 3 paragraf B64 pkt i)

ifrs-full

CashCollateralPledgedSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialLiabilities

X instant debit

Ustanowione zabezpieczenie gotówkowe objęte egzekwowalnym porozumieniem ramowym lub podobnym porozumieniem dotyczącym kompensowania, niekompensowane zobowiązaniami finansowymi

Kwota ustanowionego zabezpieczenia gotówkowego, które jest objęte egzekwowalnym porozumieniem ramowym lub podobnym porozumieniem dotyczącym kompensowania i które nie jest kompensowane zobowiązaniami finansowymi. [Zob.: zobowiązania finansowe]

Przykład: MSSF 7 paragraf IG40D, przykład: MSSF 7 paragraf 13C pkt d) ppkt (ii)

ifrs-full

CashCollateralReceivedSubjectToEnforceableMasterNettingArrangementOrSimilarAgreementNotSetOffAgainstFinancialAssets

X instant credit

Otrzymane zabezpieczenie gotówkowe objęte egzekwowalnym porozumieniem ramowym lub podobnym porozumieniem dotyczącym kompensowania, niekompensowane aktywami finansowymi

Kwota otrzymanego zabezpieczenia gotówkowego, które jest objęte egzekwowalnym porozumieniem ramowym lub podobnym porozumieniem dotyczącym kompensowania i które nie jest kompensowane aktywami finansowymi. [Zob.: aktywa finansowe]

Przykład: MSSF 7 paragraf IG40D, przykład: MSSF 7 paragraf 13C pkt d) ppkt (ii)

ifrs-full

CashEquivalents

X instant debit

Ekwiwalenty środków pieniężnych

Kwota krótkoterminowych inwestycji o dużej płynności, łatwo wymienialnych na określone kwoty środków pieniężnych oraz narażonymi na nieznaczne ryzyko zmiany wartości.

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 45

ifrs-full

CashEquivalentsAbstract

 

ekwiwalenty środków pieniężnych [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowHedgesAbstract

 

Zabezpieczenia przepływów pieniężnych [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowHedgesMember

member

Zabezpieczenia przepływów pieniężnych [member]

Element ten oznacza zabezpieczenie przed zagrożeniem zmiennością przepływów pieniężnych, które a) przypisać można konkretnemu rodzajowi ryzyka związanemu z ujętym składnikiem aktywów lub zobowiązaniem (takim jak całość lub część przyszłych płatności odsetkowych od zadłużenia o zmiennym oprocentowaniu), lub z wysoce prawdopodobną planowaną transakcją; i które b) mogłoby wpływać na sprawozdanie z całkowitych dochodów. [Zob.: zabezpieczenia [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 39 paragraf 86 pkt b), ujawnianie informacji: MSSF 7 paragraf 24A – wejście w życie: 1.1.2018, ujawnianie informacji: MSSF 7 paragraf 24B – wejście w życie: 1.1.2018, ujawnianie informacji: MSSF 7 paragraf 24C – wejście w życie: 1.1.2018

ifrs-full

CashFlowsFromContinuingAndDiscontinuedOperationsAbstract

 

Przepływy pieniężne z działalności kontynuowanej i zaniechanej [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowsFromLosingControlOfSubsidiariesOrOtherBusinessesClassifiedAsInvestingActivities

X duration debit

Przepływy pieniężne powstające w związku z utratą kontroli nad jednostkami zależnymi lub innymi przedsięwzięciami zaklasyfikowane jako działalność inwestycyjna

Łączne przepływy pieniężne powstające w związku z utratą kontroli nad jednostkami zależnymi lub innymi przedsięwzięciami zaklasyfikowane jako działalność inwestycyjna. [Zob.: jednostki zależne [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 7 paragraf 39

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInDecreaseIncreaseInRestrictedCashAndCashEquivalents

X duration debit

Przepływy pieniężne wynikające ze (wykorzystane w ramach) zmniejszenia (zwiększenia) środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych podlegających ograniczeniom

Wpływ (wypływ) środków pieniężnych wynikający ze zmniejszenia (zwiększenia) środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych podlegających ograniczeniom. [Zob.: środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych podlegające ograniczeniom]

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 16

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInDecreaseIncreaseInShorttermDepositsAndInvestments

X duration debit

Przepływy pieniężne wynikające ze (wykorzystane w ramach) zmniejszenia (zwiększenia) wartości krótkoterminowych depozytów i inwestycji

Wpływ (wypływ) środków pieniężnych wynikający ze zmniejszenia (zwiększenia) wartości krótkoterminowych depozytów i inwestycji.

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 16

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInExplorationForAndEvaluationOfMineralResourcesClassifiedAsInvestingActivities

X duration debit

Przepływy pieniężne wynikające z (wykorzystane w ramach) poszukiwania i oceny zasobów mineralnych zaklasyfikowane jako działalność inwestycyjna

Przepływy pieniężne wynikające z (wykorzystane w ramach) poszukiwania zasobów mineralnych, w tym minerałów, ropy naftowej, gazu ziemnego oraz analogicznych nieodnawialnych zasobów, po tym, gdy jednostka uzyskała prawo do prowadzenia poszukiwań na określonym obszarze, jak też potwierdziła techniczną wykonalność i ekonomiczną zasadność wydobywania zasobów mineralnych, zaklasyfikowane jako działalność inwestycyjna.

Ujawnianie informacji: MSSF 6 paragraf 24 pkt b)

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInExplorationForAndEvaluationOfMineralResourcesClassifiedAsOperatingActivities

X duration debit

Przepływy pieniężne wynikające z (wykorzystane w ramach) poszukiwania i oceny zasobów mineralnych, zaklasyfikowane jako działalność operacyjna

Przepływy pieniężne wynikające z (wykorzystane w ramach) poszukiwania zasobów mineralnych, w tym minerałów, ropy naftowej, gazu ziemnego oraz analogicznych nieodnawialnych zasobów, po tym, gdy jednostka uzyskała prawo do prowadzenia poszukiwań na określonym obszarze, jak też potwierdziła techniczną wykonalność i ekonomiczną zasadność wydobywania zasobów mineralnych, zaklasyfikowane jako działalność operacyjna.

Ujawnianie informacji: MSSF 6 paragraf 24 pkt b)

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivities

X duration debit

Przepływy pieniężne z działalności finansowej (wykorzystane w działalności finansowej)

Przepływy pieniężne z działalności finansowej (wykorzystane w działalności finansowej), będącej działalnością, w wyniku której zmianie ulega wysokość i struktura wniesionego kapitału własnego oraz zadłużenia jednostki.

Ujawnianie informacji: MSR 7 paragraf 10, ujawnianie informacji: MSR 7 paragraf 50 pkt d)

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivitiesAbstract

 

Przepływy pieniężne z działalności finansowej (wykorzystane w działalności finansowej) [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivitiesContinuingOperations

X duration debit

Przepływy pieniężne z działalności finansowej (wykorzystane w działalności finansowej), działalność kontynuowana

Przepływy pieniężne z działalności finansowej (wykorzystane w działalności finansowej) jednostki, powiązane z działalnością kontynuowaną. [Zob.: działalność kontynuowana [member]; przepływy pieniężne z działalności finansowej (wykorzystane w działalności finansowej)]

Ujawnianie informacji: MSSF 5 paragraf 33 pkt c)

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInFinancingActivitiesDiscontinuedOperations

X duration debit

Przepływy pieniężne z działalności finansowej (wykorzystane w działalności finansowej), działalność zaniechana

Przepływy pieniężne z działalności finansowej (wykorzystane w działalności finansowej) jednostki, powiązane z działalnością zaniechaną. [Zob.: działalność zaniechana [member]; przepływy pieniężne z działalności finansowej (wykorzystane w działalności finansowej)]

Ujawnianie informacji: MSSF 5 paragraf 33 pkt c)

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInIncreaseDecreaseInCurrentBorrowings

X duration debit

Przepływy pieniężne wynikające ze (wykorzystane w ramach) zwiększenia (zmniejszenia) wartości pożyczek krótkoterminowych

pływ (wypływ) środków pieniężnych wynikający ze zmniejszenia (zwiększenia) wartości pożyczek krótkoterminowych. [Zob.: pożyczki krótkoterminowe]

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 17

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInIncreasesInOperatingCapacity

X duration debit

Przepływy pieniężne wynikające ze (wykorzystane w ramach) wzrostu zdolności operacyjnej

Łączna suma przepływów pieniężnych wskazujących na wzrost zdolności jednostki do prowadzenia działalności operacyjnej (np. mierzonej jednostkami produkcji na dzień).

Przykład: MSR 7 paragraf 50 pkt c)

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInsuranceContracts

X duration debit

Przepływy pieniężne wynikające z (wykorzystane w ramach) umów ubezpieczeniowych

Przepływy pieniężne wynikające z (wykorzystane w ramach) umów ubezpieczeniowych. [Zob.: rodzaje umów ubezpieczeniowych [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 4 paragraf 37 pkt b)

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivities

X duration debit

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (wykorzystane w działalności inwestycyjnej)

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (wykorzystane w działalności inwestycyjnej), będącej działalnością polegającą na nabywaniu i sprzedaży aktywów trwałych oraz innych inwestycji niezaliczonych do ekwiwalentów środków pieniężnych.

Ujawnianie informacji: MSR 7 paragraf 10, ujawnianie informacji: MSR 7 paragraf 50 pkt d)

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivitiesAbstract

 

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (wykorzystane w działalności inwestycyjnej) [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivitiesContinuingOperations

X duration debit

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (wykorzystane w działalności inwestycyjnej), działalność kontynuowana

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (wykorzystane w działalności inwestycyjnej) jednostki, powiązane z działalnością kontynuowaną. [Zob.: działalność kontynuowana [member]; przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (wykorzystane w działalności inwestycyjnej)]

Ujawnianie informacji: MSSF 5 paragraf 33 pkt c)

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInInvestingActivitiesDiscontinuedOperations

X duration debit

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (wykorzystane w działalności inwestycyjnej), działalność zaniechana

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (wykorzystane w działalności inwestycyjnej) jednostki, powiązane z działalnością zaniechaną. [Zob.: działalność zaniechana [member]; przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (wykorzystane w działalności inwestycyjnej)]

Ujawnianie informacji: MSSF 5 paragraf 33 pkt c)

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInMaintainingOperatingCapacity

X duration debit

Przepływy pieniężne wynikające z (wykorzystane w ramach) utrzymania zdolności operacyjnej

Łączna suma przepływów pieniężnych niezbędnych w celu utrzymania dotychczasowej zdolności jednostki do prowadzenia działalności operacyjnej (np. mierzonej jednostkami produkcji na dzień).

Przykład: MSR 7 paragraf 50 pkt c)

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivities

X duration

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (wykorzystane w działalności operacyjnej)

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (wykorzystane w działalności operacyjnej), będącej podstawowym rodzajem działalności powodującej powstawanie przychodów oraz każdym innym rodzajem działalności, która nie ma charakteru działalności inwestycyjnej i finansowej. [Zob.: przychody]

Ujawnianie informacji: MSR 7 paragraf 10, ujawnianie informacji: MSR 7 paragraf 50 pkt d)

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivitiesAbstract

 

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (wykorzystane w działalności operacyjnej) [abstract]

 

 

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivitiesContinuingOperations

X duration debit

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (wykorzystane w działalności operacyjnej), działalność kontynuowana

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (wykorzystane w działalności operacyjnej) jednostki, powiązane z działalnością kontynuowaną. [Zob.: działalność kontynuowana [member]; przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (wykorzystane w działalności operacyjnej)]

Ujawnianie informacji: MSSF 5 paragraf 33 pkt c)

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperatingActivitiesDiscontinuedOperations

X duration debit

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (wykorzystane w działalności operacyjnej), działalność zaniechana

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (wykorzystane w działalności operacyjnej) jednostki, powiązane z działalnością zaniechaną. [Zob.: działalność zaniechana [member]; przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (wykorzystane w działalności operacyjnej)]

Ujawnianie informacji: MSSF 5 paragraf 33 pkt c)

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperations

X duration

Przepływy pieniężne z działalności (wykorzystane w działalności)

Środki pieniężne z działalności (wykorzystane w działalności) jednostki.

Przykład: MSR 7 A, sprawozdanie z przepływów pieniężnych dla jednostki innej niż instytucja finansowa, przykład: MSR 7 paragraf 20

ifrs-full

CashFlowsFromUsedInOperationsBeforeChangesInWorkingCapital

X duration

Przepływy pieniężne z działalności (wykorzystane w działalności) przed zmianami w kapitale obrotowym

Wpływ (wypływ) środków pieniężnych z działalności jednostki przed zmianami w kapitale obrotowym.

Przykład: MSR 7 A, sprawozdanie z przepływów pieniężnych dla jednostki innej niż instytucja finansowa, powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 20

ifrs-full

CashFlowsUsedInExplorationAndDevelopmentActivities

X duration credit

Przepływy pieniężne wykorzystane w ramach poszukiwania i prac rozwojowych

Wypływ środków pieniężnych wykorzystanych na rzecz poszukiwania i prac rozwojowych.

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 16

ifrs-full

CashFlowsUsedInObtainingControlOfSubsidiariesOrOtherBusinessesClassifiedAsInvestingActivities

X duration credit

Przepływy pieniężne wykorzystane w ramach objęcia kontroli nad jednostkami zależnymi lub innymi przedsięwzięciami zaklasyfikowane jako działalność inwestycyjna

Łączne przepływy pieniężne wykorzystane w ramach objęcia kontroli nad jednostkami zależnymi lub innymi przedsięwzięciami zaklasyfikowane jako działalność inwestycyjna. [Zob.: jednostki zależne [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 7 paragraf 39

ifrs-full

CashOnHand

X instant debit

Gotówka w kasie

Kwota gotówki posiadanej przez jednostkę. Pozycja ta nie obejmuje depozytów płatnych na żądanie.

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 45

ifrs-full

CashOutflowForLeases

X duration credit

Wypływ środków pieniężnych z tytułu leasingów

Wypływ środków pieniężnych z tytułu leasingów.

Ujawnianie informacji: MSSF 16 paragraf 53 pkt g) – wejście w życie: 1.1.2019

ifrs-full

CashPaidLiabilitiesUnderInsuranceContractsAndReinsuranceContractsIssued

X duration debit

Zapłacone środki pieniężne, zobowiązania wynikające z wystawionych umów ubezpieczenia i umów reasekuracji

Zmniejszenie wartości zobowiązań wynikających z wystawionych umów ubezpieczenia i umów reasekuracji wskutek zapłaconych środków pieniężnych. [Zob.: zobowiązania wynikające z wystawionych umów ubezpieczenia i umów reasekuracji]

Przykład: MSSF 4 paragraf IG37 pkt c), przykład: MSSF 4 paragraf 37 pkt e)

ifrs-full

CashPaymentsForFutureContractsForwardContractsOptionContractsAndSwapContractsClassifiedAsInvestingActivities

X duration credit

Środki pieniężne zapłacone z tytułu umów terminowych typu futures, forward, umów dotyczących opcji oraz umów swap zaklasyfikowane jako działalność inwestycyjna

Wypływ środków pieniężnych zapłaconych z tytułu umów terminowych typu futures, forward, umów dotyczących opcji oraz umów swap, chyba że umowy są w posiadaniu jednostki z przeznaczeniem handlowym lub wówczas, gdy zapłacone środki pieniężne zostały zaliczone do działalności finansowej.

Przykład: MSR 7 paragraf 16 pkt g)

ifrs-full

CashReceiptsFromFutureContractsForwardContractsOptionContractsAndSwapContractsClassifiedAsInvestingActivities

X duration debit

Środki pieniężne otrzymane z tytułu umów terminowych typu futures, forward, umów dotyczących opcji oraz umów swap zaklasyfikowane jako działalność inwestycyjna

Wpływ środków pieniężnych otrzymanych z tytułu umów terminowych typu futures, forward, umów dotyczących opcji oraz umów swap, chyba że umowy są w posiadaniu jednostki z przeznaczeniem handlowym lub wówczas, gdy otrzymane środki pieniężne zaliczone zostały do działalności finansowej.

Przykład: MSR 7 paragraf 16 pkt h)

ifrs-full

CashReceiptsFromRepaymentOfAdvancesAndLoansMadeToOtherPartiesClassifiedAsInvestingActivities

X duration debit

Środki pieniężne otrzymane ze spłat zaliczek oraz pożyczek udzielonych stronom trzecim zaklasyfikowane jako działalność inwestycyjna

Wpływ środków pieniężnych otrzymanych ze spłat zaliczek oraz pożyczek udzielonych stronom trzecim (innych niż zaliczki i pożyczki wpłacane i udzielane przez instytucje finansowe) zaklasyfikowany jako działalność inwestycyjna.

Przykład: MSR 7 paragraf 16 pkt f)

ifrs-full

CashReceiptsFromRepaymentOfAdvancesAndLoansMadeToRelatedParties

X duration debit

Środki pieniężne otrzymane ze spłat zaliczek oraz pożyczek udzielonych podmiotom powiązanym

Wpływ środków pieniężnych otrzymanych ze spłat zaliczek oraz pożyczek udzielonych podmiotom powiązanym. [Zob.: podmioty powiązane [member]]

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 16

ifrs-full

CashRepaymentsOfAdvancesAndLoansFromRelatedParties

X duration credit

Pieniężne spłaty zaliczek i pożyczek otrzymanych od podmiotów powiązanych

Wypływ środków pieniężnych z tytułu spłat zaliczek i pożyczek otrzymanych od podmiotów powiązanych. [Zob.: podmioty powiązane [member]; otrzymane zaliczki]

Powszechna praktyka: MSR 7 paragraf 17

ifrs-full

CashTransferred

X instant credit

Przekazane środki pieniężne

Wartość godziwa na dzień przejęcia środków pieniężnych przekazanych jako zapłata w ramach połączenia jednostek. [Zob.: połączenia jednostek [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 3 paragraf B64 pkt f) ppkt (i)

ifrs-full

CategoriesOfAssetsRecognisedFromCostsToObtainOrFulfilContractsWithCustomersAxis

axis

Kategorie składników aktywów odnoszących się do poniesionych kosztów doprowadzenia do zawarcia lub wykonania umów z klientami [axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi w tabeli.

Ujawnianie informacji: MSSF 15 paragraf 128 pkt a) – wejście w życie: 1.1.2018

ifrs-full

CategoriesOfAssetsRecognisedFromCostsToObtainOrFulfilContractsWithCustomersMember

member

Kategorie składników aktywów odnoszących się do poniesionych kosztów doprowadzenia do zawarcia lub wykonania umów z klientami [member]

Element ten oznacza wszystkie kategorie składników aktywów odnoszących się do poniesionych kosztów doprowadzenia do zawarcia lub wykonania umów z klientami. Stanowi on również standardową wartość dla osi „Kategorie składników aktywów odnoszących się do poniesionych kosztów doprowadzenia do zawarcia lub wykonania umów z klientami”, jeżeli żaden inny element nie jest wykorzystywany. [Zob.: składniki aktywów odnoszące się do poniesionych kosztów doprowadzenia do zawarcia lub wykonania umów z klientami]

Ujawnianie informacji: MSSF 15 paragraf 128 pkt a) – wejście w życie: 1.1.2018

ifrs-full

CategoriesOfCurrentFinancialAssetsAbstract

 

Kategorie krótkoterminowych aktywów finansowych [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfCurrentFinancialLiabilitiesAbstract

 

Kategorie krótkoterminowych zobowiązań finansowych [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfFinancialAssetsAbstract

 

Kategorie aktywów finansowych [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfFinancialAssetsAxis

axis

Kategorie aktywów finansowych [axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi w tabeli.

Ujawnianie informacji: MSSF 7 paragraf 8

ifrs-full

CategoriesOfFinancialLiabilitiesAbstract

 

Kategorie zobowiązań finansowych [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfFinancialLiabilitiesAxis

axis

Kategorie zobowiązań finansowych [axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi w tabeli.

Ujawnianie informacji: MSSF 7 paragraf 8

ifrs-full

CategoriesOfNoncurrentFinancialAssetsAbstract

 

Kategorie długoterminowych aktywów finansowych [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfNoncurrentFinancialLiabilitiesAbstract

 

Kategorie długoterminowych zobowiązań finansowych [abstract]

 

 

ifrs-full

CategoriesOfRelatedPartiesAxis

axis

Kategorie podmiotów powiązanych [axis]

Oś tabeli określa zależność pomiędzy elementami domeny lub kategoriami w tabeli a pozycjami lub pojęciami zawartymi w tabeli.

Ujawnianie informacji: MSR 24 paragraf 19

ifrs-full

ChangeInAmountRecognisedForPreacquisitionDeferredTaxAsset

X duration debit

Zwiększenie (zmniejszenie) kwoty ujętego przed dniem połączenia składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Zwiększenie (zmniejszenie) kwoty ujętego przed dniem połączenia składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego jednostki przejmującej w wyniku połączenia jednostek, zmieniające prawdopodobieństwo zrealizowania tego składnika aktywów przez jednostkę przejmującą. [Zob.: aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego; połączenia jednostek [member]]

Ujawnianie informacji: MSR 12 paragraf 81 pkt j)

ifrs-full

ChangeInValueOfForeignCurrencyBasisSpreadsAbstract

 

Zmiana wartości walutowych spreadów bazowych [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangeInValueOfForwardElementsOfForwardContractsAbstract

 

Zmiana wartości elementów terminowych (forward) kontraktów forward [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangeInValueOfTimeValueOfOptionsAbstract

 

Zmiana wartości opcji w czasie [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInAggregateDifferenceBetweenFairValueAtInitialRecognitionAndAmountDeterminedUsingValuationTechniqueYetToBeRecognisedAbstract

 

Zmiany łącznej różnicy między wartością godziwą w momencie początkowego ujęcia a ceną transakcyjną wymagającej ujęcia w wyniku finansowym [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInAllowanceAccountForCreditLossesOfFinancialAssetsAbstract

 

Zmiany na koncie rezerw na straty kredytowe aktywów finansowych [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInBiologicalAssets

X duration debit

Zwiększenie (zmniejszenie) wartości aktywów biologicznych

Zwiększenie (zmniejszenie) wartości aktywów biologicznych. [Zob.: aktywa biologiczne]

Ujawnianie informacji: MSR 41 paragraf 50

ifrs-full

ChangesInBiologicalAssetsAbstract

 

Zmiany aktywów biologicznych [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInContingentLiabilitiesRecognisedInBusinessCombinationAbstract

 

Zmiany zobowiązań warunkowych ujmowanych w związku z połączeniem jednostek [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInDeferredAcquisitionCostsArisingFromInsuranceContractsAbstract

 

Zmiany odroczonych kosztów akwizycji wynikających z umów ubezpieczeniowych [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInDeferredTaxLiabilityAssetAbstract

 

Zmiany rezerwy (składnika aktywów) z tytułu odroczonego podatku dochodowego [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInEquity

X duration credit

Zwiększenie (zmniejszenie) wartości kapitału własnego

Zwiększenie (zmniejszenie) wartości kapitału własnego. [Zob.: kapitał własny]

Ujawnianie informacji: MSR 1 paragraf 106 pkt d)

ifrs-full

ChangesInEquityAbstract

 

Zmiany w kapitale własnym [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInExposureToRisk

text

Opis zmian ekspozycji na ryzyko

Opis zmian ekspozycji na ryzyko wynikające z instrumentów finansowych. [Zob.: instrumenty finansowe, klasa [member]]

Ujawnianie informacji: MSSF 7 paragraf 33 pkt c)

ifrs-full

ChangesInFairValueMeasurementAssetsAbstract

 

Zmiany w wycenie wartości godziwej, aktywa [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInFairValueMeasurementEntitysOwnEquityInstrumentsAbstract

 

Zmiany w wycenie wartości godziwej, własne instrumenty kapitałowe jednostki [abstract]

 

 

ifrs-full

ChangesInFairValueMeasurementLiabilitiesAbstract

 

Zmiany w wycenie wartości godziwej, zobowiązania [abstract]

 

 

ifrs-full