EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0772

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/772 z dnia 16 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1300/2014 w odniesieniu do wykazu majątku w celu identyfikacji barier w zakresie dostępności, zapewnienia informacji dla użytkowników oraz monitorowania i oceny postępów w zakresie dostępności (Tekst mający znaczenie dla EOG.)

Dz.U. L 139I z 27.5.2019, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/772/oj

27.5.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

LI 139/1


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/772

z dnia 16 maja 2019 r.

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1300/2014 w odniesieniu do wykazu majątku w celu identyfikacji barier w zakresie dostępności, zapewnienia informacji dla użytkowników oraz monitorowania i oceny postępów w zakresie dostępności

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej (1), w szczególności jej art. 5 ust. 11,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 7 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1300/2014 (2) w rozdziale 7 załącznika do rozporządzenia (UE) nr 1300/2014 wprowadza się zmiany w celu określenia właściwości wykazu majątku, z uwzględnieniem zawartości, formatu danych, architektury funkcjonalnej i technicznej, sposobu działania, zasad wprowadzania danych i wglądu do nich, jak i zasad dotyczących samooceny i określania podmiotów odpowiedzialnych za dostarczanie danych.

(2)

Na podstawie art. 5 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/796 (3) oraz art. 7 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1300/2014 utworzono grupę roboczą, której zadaniem było przedstawienie wniosku dotyczącego zalecenia w zakresie minimalnej struktury i zawartości danych, które należy zgromadzić na potrzeby wykazu majątku w celu identyfikacji barier w zakresie dostępności, zapewnienia informacji dla użytkowników oraz monitorowania i oceny postępów w zakresie dostępności. Grupa ta zakończyła prace w maju 2017 r., w następstwie czego Agencja sfinalizowała zalecenie ERA-REC-128 dotyczące zmiany rozporządzenia (UE) nr 1300/2014.

(3)

Wykaz majątku jest narzędziem statycznym wskazującym istnienie danego urządzenia, a zatem nie służy do przekazywania informacji na temat statusu i funkcjonowania urządzenia.

(4)

W przypadku gdy stacja lub jej elementy podlegają modernizacji lub odnowieniu, lub gdy przeprowadzane są na nich jakiekolwiek prace przewidziane w krajowym planie wdrożenia zgodnie z art. 8 rozporządzenia (UE) nr 1300/2014, należy gromadzić informacje dotyczące zgodności tych prac z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1300/2014 w odniesieniu do danej stacji lub jej elementów.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ustanowionego zgodnie z art. 51 ust. 1 dyrektywy (UE) 2016/797,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (UE) nr 1300/2014 wprowadza się następujące zmiany:

1)

po art. 7 dodaje się art. 7a w brzmieniu:

„Artykuł 7a

Gromadzenie, przechowywanie i wymiana danych dotyczących dostępności

1.   W ciągu dziewięciu miesięcy od dnia 16 czerwca 2019 r. każde państwo członkowskie decyduje, które podmioty są odpowiedzialne za gromadzenie, przechowywanie i wymianę danych dotyczących dostępności.

2.   Państwa członkowskie mogą zwrócić się do Komisji o przedłużenie tego terminu. Takie przedłużenie musi mieć charakter wyjątkowy oraz być należycie uzasadnione i ograniczone w czasie. W szczególności uznaje się je za uzasadnione, jeżeli po dwóch miesiącach od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia Agencja Kolejowa Unii Europejskiej nie zapewniła dostępności i pełnej funkcjonalności narzędzia gromadzenia danych i sposobów działania określonych w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

3.   Dla każdej stacji istnieje podmiot odpowiedzialny za wymianę danych dotyczących dostępności.

4.   Gromadzenie i konwersję danych finalizuje się w ciągu 36 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

5.   Do chwili uzyskania całkowitej zdolności operacyjnej przez architekturę służącą wymianie danych opisaną w sekcjach 7.2, 7.3 i 7.4 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 454/2011 (*1) wymiana danych dotyczących dostępności odbywa się poprzez przekazywanie tych danych do europejskiej bazy danych dotyczących dostępności stacji kolejowych (ERSAD) prowadzonej przez Agencję Kolejową Unii Europejskiej.

(*1)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 454/2011 z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu »Aplikacje telematyczne dla przewozów pasażerskich« transeuropejskiego systemu kolei (Dz.U. L 123 z 12.5.2011, s. 11).”;"

2)

w załączniku wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 16 maja 2019 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 138 z 26.5.2016, s. 44.

(2)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności odnoszących się do dostępności systemu kolei Unii dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się (Dz.U. L 356 z 12.12.2014, s. 110).

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/796 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie Agencji Kolejowej Unii Europejskiej i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 881/2004 (Dz.U. L 138 z 26.5.2016, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

W załączniku do rozporządzenia (UE) nr 1300/2014 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w rozdziale 2 pkt 2.3 po pierwszym zdaniu dodaje się akapit w brzmieniu:

Dane dotyczące dostępności

Dane dotyczące dostępności obejmują te informacje odnoszące się do dostępności pasażerskich stacji kolejowych, które muszą być gromadzone, przechowywane i wymieniane, czyli opis właściwości i wyposażenia pasażerskich stacji kolejowych. W stosownych przypadkach opis ten jest uzupełniony informacjami dotyczącymi stanu zgodności stacji z niniejszą TSI.”;

2)

w rozdziale 7 pkt 7.2 ppkt 7.2.1 dodaje się podpunkty w brzmieniu:

„7.2.1.1.   Wykaz majątku – infrastruktura

7.2.1.1.1.   Architektura funkcjonalna i techniczna

Funkcje wykazu majątku są następujące:

1)

identyfikacja istniejących przeszkód i barier w zakresie dostępności;

2)

zapewnienie użytkownikom praktycznych informacji;

3)

monitorowanie i ocena postępów w zakresie dostępności.

Architekturę służącą wymianie danych dotyczących dostępności przewidziano w rozporządzeniu (UE) nr 454/2011 (TSI TAP).

Do celów formatowania i wymiany danych dotyczących dostępności stosuje się następujące normy:

1)

CEN/TS 16614-1:2014 Transport publiczny – Sieć i wymiana rozkładów jazdy (NeTEx) – część 1: Format wymiany topologii sieci transportu publicznego 2014-05-14

2)

EN 12896-1:2016 Transport publiczny. Model danych odniesienia. Wspólne pojęcia (Transmodel)

Do poszczególnych zamierzonych zastosowań – zharmonizowany szczegółowy profil transmodelu przewidziany w dokumentach technicznych, o których mowa w dodatku O, indeks 1.

7.2.1.1.2.   Zasady wprowadzania i samooceny w odniesieniu do danych dotyczących dostępności

Zasady wprowadzania i samooceny w odniesieniu do danych dotyczących dostępności są następujące:

1)

podmioty, które gromadzą dane dotyczące dostępności w odniesieniu do majątku, nie muszą być niezależne od bieżącego zarządzania tym majątkiem;

2)

podczas gromadzenia po raz pierwszy danych dotyczących dostępności po wejściu w życie rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/772 (*1) stan zgodności stacji z niniejszą TSI można odnotować w wykazie jako nieoceniony;

3)

w przypadku gdy stacja lub jej elementy podlegają modernizacji lub odnowieniu, lub gdy przeprowadzane są na nich jakiekolwiek prace przewidziane w krajowym planie wdrożenia niniejszej TSI, odpowiednie dane dotyczące dostępności podlegają aktualizacji, obejmującej w stosownych przypadkach stan zgodności z niniejszą TSI;

4)

stan zgodności z niniejszą TSI można aktualizować na podstawie pośredniego potwierdzenia weryfikacji opisanego w pkt 6.2.4 niniejszej TSI;

5)

stan gotowości do eksploatacji wyposażenia nie musi być odnotowywany w wykazie.

Komisja udostępnia narzędzie gromadzenia danych, którego sposoby działania są opisane w dokumentach technicznych, o których mowa w dodatku O, indeks 2.

W przypadku gdy istnieją ustrukturyzowane dane dotyczące dostępności i mogą one zostać poddane konwersji do zharmonizowanego profilu, dane te można również przekazywać po konwersji. Metodyka konwersji istniejących danych dotyczących dostępności oraz protokół komunikacyjny są przedstawione w dokumentach technicznych, o których mowa w dodatku O, indeks 3.

7.2.1.1.3.   Zasady wglądu do danych

Dane w bazie danych ERSAD:

1)

informacje z ogólnodostępnej strony internetowej prowadzonej przez Agencję Kolejową Unii Europejskiej są publicznie dostępne;

2)

zarejestrowane organy krajowe mogą pobierać wszystkie dane dotyczące dostępności, które są istotne dla danego państwa członkowskiego;

3)

Komisja i Agencja mogą pobierać wszystkie dane dotyczące dostępności.

Baza danych ERSAD prowadzona przez Agencję nie może być połączona z innymi bazami danych.

7.2.1.1.4.   Zasady zarządzania informacjami zwrotnymi od użytkowników

Informacje zwrotne od użytkowników mogą mieć następujące formy:

1)

oficjalne informacje zwrotne od zrzeszeń użytkowników, w tym od organizacji reprezentujących osoby niepełnosprawne: można korzystać z istniejących struktur, o ile obejmują one przedstawicieli organizacji osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się oraz odzwierciedlają sytuację na odpowiednim poziomie, niekoniecznie krajowym. Procedura przekazywania informacji zwrotnych od użytkowników musi być tak zorganizowana, aby umożliwiać udział tych organizacji na równych prawach;

2)

informacje zwrotne od indywidualnych użytkowników: osobom odwiedzającym stronę internetową zapewnia się możliwość zgłaszania nieprawidłowych informacji na temat danych dotyczących dostępności w odniesieniu do określonej stacji i uzyskania potwierdzenia przyjęcia przekazanych uwag.

W obu przypadkach podmiot lub podmioty odpowiedzialne za gromadzenie, przechowywanie i wymianę danych odpowiednio uwzględniają informacje zwrotne od użytkowników.

(*1)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/772 z dnia 16 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 1300/2014 w odniesieniu do wykazu majątku w celu identyfikacji barier w zakresie dostępności, zapewnienia informacji dla użytkowników oraz monitorowania i oceny postępów w zakresie dostępności (Dz.U. L 139 I z 27.5.2019, s. 1).”;"

3)

dodaje się dodatek w brzmieniu:

„Dodatek O

Wykaz dokumentów technicznych

Nr indeksu

Oznaczenie

1

Zharmonizowany szczegółowy profil sieci i wymiany rozkładów jazdy (NeTEx) stosowany do celów opisu stacji

2

Sposoby działania narzędzia gromadzenia danych

3

Metodyka konwersji istniejących danych dotyczących dostępności obejmująca opis interfejsu zewnętrznego i protokołu komunikacyjnego


(*1)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/772 z dnia 16 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 1300/2014 w odniesieniu do wykazu majątku w celu identyfikacji barier w zakresie dostępności, zapewnienia informacji dla użytkowników oraz monitorowania i oceny postępów w zakresie dostępności (Dz.U. L 139 I z 27.5.2019, s. 1).”;”


Top