EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0724

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/724 z dnia 10 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 686/2012 w odniesieniu do wyznaczenia państw członkowskich pełniących rolę sprawozdawców i państw członkowskich pełniących rolę współsprawozdawców w związku z substancjami czynnymi glifosat, lambda-cyhalotryna, imazamoks i pendimetalin oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 844/2012 w odniesieniu do możliwości, by grupa państw członkowskich wspólnie pełniła funkcję państwa członkowskiego pełniącego rolę sprawozdawcy (Tekst mający znaczenie dla EOG.)

C/2019/3392

OJ L 124, 13.5.2019, p. 32–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/724/oj

13.5.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 124/32


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/724

z dnia 10 maja 2019 r.

zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 686/2012 w odniesieniu do wyznaczenia państw członkowskich pełniących rolę sprawozdawców i państw członkowskich pełniących rolę współsprawozdawców w związku z substancjami czynnymi glifosat, lambda-cyhalotryna, imazamoks i pendimetalin oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 844/2012 w odniesieniu do możliwości, by grupa państw członkowskich wspólnie pełniła funkcję państwa członkowskiego pełniącego rolę sprawozdawcy

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (1), w szczególności jego art. 19,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 686/2012 (2) zadanie oceny danej substancji czynnej do celów procedury odnowienia przydzielono państwu członkowskiemu pełniącemu rolę sprawozdawcy i państwu członkowskiemu pełniącemu rolę współsprawozdawcy. Ponieważ zadanie oceny substancji czynnych glifosat, imazamoks i pendimetalin nie zostało jeszcze przydzielone żadnemu państwu członkowskiemu pełniącemu rolę sprawozdawcy ani żadnemu państwu członkowskiemu pełniącemu rolę współsprawozdawcy, a ich zatwierdzenia wygasają w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., należy dokonać takiego przydziału.

(2)

Przydziału tego należy dokonać w sposób zapewniający zrównoważony podział odpowiedzialności oraz nakładu pracy między państwa członkowskie.

(3)

W wyjątkowych przypadkach spodziewane obciążenie pracą i złożoność oceny konkretnej substancji czynnej mogą być tak duże, że przekroczą zdolności jednego państwa członkowskiego jako sprawozdawcy wspieranego przez jedno państwo członkowskie pełniące rolę współsprawozdawcy. Wówczas uzasadnione może być szersze rozłożenie obciążenia pracą i połączenie potencjału kilku państw członkowskich w zakresie wiedzy fachowej poprzez wyznaczenie grupy państw członkowskich działających wspólnie w charakterze państwa członkowskiego pełniącego rolę sprawozdawcy. Należy zatem wyjaśnić, że możliwe jest, aby funkcja państwa członkowskiego pełniącego rolę sprawozdawcy była pełniona wspólnie przez grupę państw członkowskich. W takim przypadku wyznaczenie państwa członkowskiego pełniącego rolę współsprawozdawcy nie jest konieczne. W związku z tym, jeżeli kilka państw członkowskich pełni wspólnie funkcję państwa członkowskiego pełniącego rolę sprawozdawcy, powinny one uzgodnić zasady organizacji pracy. Biorąc pod uwagę powyższe, ocenę substancji czynnej glifosat należy przydzielić grupie państw członkowskich działających wspólnie w charakterze państwa członkowskiego pełniącego rolę sprawozdawcy.

(4)

W odniesieniu do imazamoksu ocenę należy przydzielić Grecji jako państwu członkowskiemu pełniącemu rolę sprawozdawcy oraz Włochom jako państwu członkowskiemu pełniącemu rolę współsprawozdawcy.

(5)

W odniesieniu do pendimetalinu ocenę należy przydzielić Szwecji jako państwu członkowskiemu pełniącemu rolę sprawozdawcy oraz Niderlandom jako państwu członkowskiemu pełniącemu rolę współsprawozdawcy.

(6)

W porozumieniu z państwami członkowskimi, których to dotyczy, uznano za konieczne, by zmienić państwo członkowskie pełniące rolę współsprawozdawcy w odniesieniu do substancji czynnej lambda-cyhalotryna, przy jednoczesnym uwzględnieniu równego rozkładu obowiązków i pracy wśród państw członkowskich. Ocena do celów procedury odnowienia dotyczącej lambda-cyhalotryny powinna zostać przydzielona Grecji jako państwu członkowskiemu pełniącemu rolę sprawozdawcy, natomiast przydział oceny Francji jako współsprawozdawcy pozostaje niezmieniony.

(7)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 844/2012 (3) przewiduje stosowanie procedury odnowienia dotyczącej substancji czynnych, jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 1107/2009.

(8)

Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 844/2012 przewiduje, że wnioski oraz przedłożoną w późniejszym terminie dodatkową dokumentację rozpatruje i ocenia jedno państwo członkowskie jako państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy, wspierane przez jedno państwo członkowskie działające jako państwo członkowskie pełniące rolę współsprawozdawcy. Należy jednak sprecyzować warunki proceduralne w odniesieniu do wyjątkowych przypadków, o których mowa powyżej, gdy ocena została przydzielona grupie państw członkowskich działających wspólnie w charakterze państwa członkowskiego pełniącego rolę sprawozdawcy zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 686/2012. Grupa ta powinna wspólnie pełnić funkcję państwa członkowskiego pełniącego rolę sprawozdawcy określoną w rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 844/2012.

(9)

W odniesieniu do procedury odnowienia należy sprecyzować możliwość żądania opłat i należności zgodnie z art. 74 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009.

(10)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenia wykonawcze (UE) nr 686/2012 i (UE) nr 844/2012.

(11)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zmiany w rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 686/2012

W rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 686/2012 wprowadza się następujące zmiany:

1)

art. 1 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 1

Do celów procedury odnowienia ocena każdej substancji czynnej określonej w pierwszej kolumnie załącznika zostaje przydzielona albo państwu członkowskiemu pełniącemu rolę sprawozdawcy, określonemu w drugiej kolumnie załącznika, i państwu członkowskiemu pełniącemu rolę współsprawozdawcy, określonemu w trzeciej kolumnie załącznika, albo grupie państw członkowskich działających wspólnie w charakterze państwa członkowskiego pełniącego rolę sprawozdawcy, jak określono w stosownych przypadkach w czwartej kolumnie załącznika. W tym ostatnim przypadku nie wyznacza się współsprawozdawcy.”;

2)

w załączniku wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Zmiany w rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 844/2012

W rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 844/2012 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 1 ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

a)

akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„Nie naruszając przepisów akapitu czwartego, wniosek o odnowienie zatwierdzenia substancji czynnej składany jest przez producenta substancji czynnej państwu członkowskiemu pełniącemu rolę sprawozdawcy określonemu w drugiej kolumnie załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 686/2012 (*1) oraz państwu członkowskiemu pełniącemu rolę współsprawozdawcy określonemu w trzeciej kolumnie tego załącznika albo każdemu z państw członkowskich należących do grupy państw członkowskich działających wspólnie w charakterze państwa członkowskiego pełniącego rolę sprawozdawcy i określonych w czwartej kolumnie tego załącznika, nie później niż trzy lata przed wygaśnięciem zatwierdzenia.

(*1)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 686/2012 z dnia 26 lipca 2012 r. przydzielające państwom członkowskim, do celów procedury odnowienia, zadanie oceny substancji czynnych (Dz.U. L 200 z 27.7.2012, s. 5).”;"

b)

dodaje się akapity czwarty, piąty i szósty w brzmieniu:

„Jeżeli grupa państw członkowskich wspólnie pełni funkcję państwa członkowskiego pełniącego rolę sprawozdawcy, jak określono w czwartej kolumnie załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 686/2012, nie należy wyznaczać państwa członkowskiego pełniącego rolę współsprawozdawcy. W takim przypadku wszystkie odniesienia do »państwa członkowskiego pełniącego rolę sprawozdawcy« w niniejszym rozporządzeniu uważa się za odniesienia do »grupy państw członkowskich działających wspólnie w charakterze państwa członkowskiego pełniącego rolę sprawozdawcy«.

Przed upływem terminu składania wniosków państwa członkowskie działające wspólnie w charakterze państwa członkowskiego pełniącego rolę sprawozdawcy uzgadniają podział wszystkich zadań i obciążenia pracą.

Podczas oceny państwa członkowskie wchodzące w skład grupy państw członkowskich działających wspólnie w charakterze państwa członkowskiego pełniącego rolę sprawozdawcy starają się osiągnąć konsensus.”;

2)

art. 11 ust. 2 lit. h) otrzymuje brzmienie:

„h)

w stosownych przypadkach kwestie, w sprawie których państwo członkowskie pełniące rolę współsprawozdawcy nie zgodziło się z oceną państwa członkowskiego pełniącego rolę sprawozdawcy bądź – w stosownych przypadkach – kwestie, w sprawie których państwa członkowskie tworzące grupę państw członkowskich działających wspólnie w charakterze państwa członkowskiego pełniącego rolę sprawozdawcy nie osiągnęły porozumienia.”;

3)

dodaje się art. 13a w brzmieniu:

„Artykuł 13a

Opłaty i należności

Państwa członkowskie mogą żądać uiszczenia opłat i należności zgodnie z art. 74 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 w celu odzyskania kosztów związanych z wszelkimi pracami przeprowadzanymi w ramach niniejszego rozporządzenia.”.

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 maja 2019 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 1.

(2)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 686/2012 z dnia 26 lipca 2012 r. przydzielające państwom członkowskim, do celów procedury odnowienia, zadanie oceny substancji czynnych (Dz.U. L 200 z 27.7.2012, s. 5).

(3)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 844/2012 z dnia 18 września 2012 r. ustanawiające przepisy niezbędne do wprowadzenia w życie procedury odnowienia dotyczącej substancji czynnych, jak przewidziano w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (Dz.U. L 252 z 19.9.2012, s. 26).


ZAŁĄCZNIK

W załączniku do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 686/2012 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w części B dodaje się czwartą kolumnę z nagłówkiem:

„Grupa państw członkowskich działających wspólnie jako państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy (w porządku alfabetycznym w języku narodowym)”;

2)

w części C wprowadza się następujące zmiany:

a)

dodaje się czwartą kolumnę z nagłówkiem: „Grupa państw członkowskich działających wspólnie jako państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy (w porządku alfabetycznym w języku narodowym)”;

b)

po wpisie dotyczącym geraniolu dodaje się wpis w brzmieniu:

Substancja czynna

Państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy

Państwo członkowskie pełniące rolę współsprawozdawcy

Grupa państw członkowskich działających wspólnie jako państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy (w porządku alfabetycznym w języku narodowym)

„Glifosat

 

 

FR, HU, NL, SE”

c)

po pozycji dotyczącej wirusa polihedrozy jądrowej Helicoverpa armigera (HearNPV) dodaje się pozycję w brzmieniu:

Substancja czynna

Państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy

Państwo członkowskie pełniące rolę współsprawozdawcy

Grupa państw członkowskich działających wspólnie jako państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy (w porządku alfabetycznym w języku narodowym)

„Imazamoks

EL

IT”

 

d)

wpis dotyczący substancji czynnej lambda-cyhalotryna otrzymuje brzmienie:

Substancja czynna

Państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy

Państwo członkowskie pełniące rolę współsprawozdawcy

Grupa państw członkowskich działających wspólnie jako państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy (w porządku alfabetycznym w języku narodowym)

„Lambda-cyhalotryna

EL

FR”

 

e)

dodaje się następującą pozycję po pozycji dotyczącej Paecilomyces fumosoroseus szczep Fe9901:

Substancja czynna

Państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy

Państwo członkowskie pełniące rolę współsprawozdawcy

Grupa państw członkowskich działających wspólnie jako państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy (w porządku alfabetycznym w języku narodowym)

„Pendimetalin

SE

NL”

 


Top