Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0698

Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/698 z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniające załączniki III i V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych (Tekst mający znaczenie dla EOG.)

C/2019/3123

OJ L 119, 7.5.2019, p. 66–69 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/698/oj

7.5.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 119/66


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2019/698

z dnia 30 kwietnia 2019 r.

zmieniające załączniki III i V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych (1), w szczególności jego art. 31 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Substancja 1-(4-chlorofenoksy)-1-(1H-imidazolilo)-3,3-dimetylo-2-butanon, której przypisano nazwę Climbazole w Międzynarodowym nazewnictwie składników kosmetycznych (INCI), jest obecnie dopuszczona do stosowania jako substancja konserwująca w produktach kosmetycznych w maksymalnym stężeniu 0,5 % w preparacie gotowym do użycia. Została ona wymieniona pod pozycją 32 załącznika V do rozporządzenia (WE) nr 1223/2009. Zgodnie z art. 14 ust. 1 lit. d) ppkt (ii) rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 Climbazole może znaleźć się w składzie produktów kosmetycznych także z przeznaczeniem innym niż jako substancja konserwująca, ale tylko w stężeniu nieprzekraczającym wartości granicznej określonej w pozycji 32 załącznika V.

(2)

Na posiedzeniu plenarnym w dniach 21–22 czerwca 2018 r. Komitet Naukowy ds. Bezpieczeństwa Konsumentów (SCCS) stwierdził w addendum do swoich wcześniejszych opinii w sprawie substancji Climbazole (2), że w przypadku scenariusza łącznego narażenia Climbazole jest bezpieczny w zastosowaniach jako substancja konserwująca w kremach do twarzy, płynach do włosów i produktach do pielęgnacji stóp w maksymalnym stężeniu 0,2 % oraz w zastosowaniach jako substancja konserwująca w szamponach spłukiwanych w maksymalnym stężeniu 0,5 %.

(3)

SCCS stwierdził także, że w przypadku scenariusza łącznego narażenia Climbazole jest bezpieczny w zastosowaniach jako środek przeciwłupieżowy w szamponach spłukiwanych w maksymalnym stężeniu 2 %.

(4)

W świetle wspomnianego addendum istnieje potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego wynikające ze stosowania substancji Climbazole jako substancji konserwującej lub substancji innej niż konserwująca w dopuszczalnym obecnie maksymalnym stężeniu 0,5 % we wszystkich produktach kosmetycznych. Stosowanie substancji Climbazole jako substancji konserwującej powinno być dopuszczalne jedynie w kremach do twarzy, płynach do włosów, produktach do pielęgnacji stóp i szamponach spłukiwanych. W kremach do twarzy, płynach do włosów i produktach do pielęgnacji stóp maksymalne stężenie powinno wynosić 0,2 %, a w szamponach spłukiwanych – 0,5 %.

(5)

Stosowanie substancji Climbazole jako substancji innej niż konserwująca powinno być ograniczone do szamponów spłukiwanych, gdy substancja ta jest stosowana jako środek przeciwłupieżowy. W przypadku takiego zastosowania maksymalne stężenie powinno wynosić 2 %.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1223/2009.

(7)

Sektorowi należy przyznać odpowiedni czas na dostosowanie się do nowych wymogów poprzez dokonanie niezbędnych dostosowań w składach produktów w celu zapewnienia, by tylko produkty spełniające nowe wymogi były wprowadzane do obrotu. Sektorowi należy również przyznać odpowiedni czas na wycofanie z obrotu produktów, które nie spełniają nowych wymogów.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Produktów Kosmetycznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

W załączniku V do rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 pozycję 32 zastępuje się tekstem załącznika II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

1.   Od dnia 27 listopada 2019 r. nie można wprowadzać do obrotu w Unii produktów kosmetycznych zawierających 1-(4-chlorofenoksy)-1-(1H-imidazolilo)-3,3-dimetylo-2-butanon jako substancję inną niż konserwująca i niezgodnych z ograniczeniami określonymi w niniejszym rozporządzeniu.

Od dnia 27 lutego 2020 r. nie można udostępniać na rynku w Unii produktów kosmetycznych zawierających 1-(4-chlorofenoksy)-1-(1H-imidazolilo)-3,3-dimetylo-2-butanon jako substancję inną niż konserwująca i niezgodnych z ograniczeniami określonymi w niniejszym rozporządzeniu.

2.   Od dnia 27 listopada 2019 r. nie można wprowadzać do obrotu w Unii produktów kosmetycznych zawierających 1-(4-chlorofenoksy)-1-(1H-imidazolilo)-3,3-dimetylo-2-butanon jako substancję konserwującą i niespełniających warunków określonych w niniejszym rozporządzeniu.

Od dnia 27 lutego 2020 r. nie można udostępniać na rynku w Unii produktów kosmetycznych zawierających 1-(4-chlorofenoksy)-1-(1H-imidazolilo)-3,3-dimetylo-2-butanon jako substancję konserwującą i niespełniających warunków określonych w niniejszym rozporządzeniu.

Artykuł 4

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Art. 2 stosuje się od dnia 27 listopada 2019 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 kwietnia 2019 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 342 z 22.12.2009, s. 59.

(2)  Addendum do opinii naukowych w sprawie substancji Climbazole (P64) nr ref. SCCS/1506/13 i SCCS/1590/17, wersja ostateczna przyjęta w dniach 21–22 czerwca 2018 r., SCCS/1600/18.


ZAŁĄCZNIK I

W załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 dodaje się pozycję w brzmieniu:

Numer porządkowy

Określenie substancji

Ograniczenia

Warunki i ostrzeżenia na opakowaniach

Nazwa chemiczna/INN

Nazwa w słowniku wspólnych nazw składników

Nr CAS

Nr WE

Rodzaj produktu, części ciała

Maksymalne stężenie w preparacie gotowym do użycia

Inne

a

b

c

d

e

f

g

h

i

„310

1-(4-chlorofenoksy)-1-(1H-imidazolilo)-3,3-dimetylo-2-butanon (*1)

Climbazole

38083-17-9

253-775-4

Spłukiwany szampon przeciwłupieżowy (*2)

2,0 % (*2)

Do celów innych niż zahamowanie rozwoju drobnoustrojów w produkcie. Cel musi wynikać z prezentacji produktu (*2).

 


(*1)  W przypadku zastosowania jako substancja konserwująca zob. załącznik V pozycja nr 32.

(*2)  Od dnia 27 listopada 2019 r. nie można wprowadzać do obrotu w Unii produktów kosmetycznych zawierających 1-(4-chlorofenoksy)-1-(1H-imidazolilo)-3,3-dimetylo-2-butanon i niezgodnych z tymi ograniczeniami.

Od dnia 27 lutego 2020 r. nie można udostępniać na rynku w Unii produktów kosmetycznych zawierających 1-(4-chlorofenoksy)-1-(1H-imidazolilo)-3,3-dimetylo-2-butanon i niezgodnych z tymi ograniczeniami.”.


ZAŁĄCZNIK II

Numer porządkowy

Określenie substancji

Warunki

Określenie warunków stosowania i ostrzeżeń

Nazwa chemiczna/INN

Nazwa w glosariuszu wspólnych nazw składników

Nr CAS

Nr WE

Rodzaj produktu, części ciała

Maksymalne stężenie w preparacie gotowym do użycia

Inne

 

a

b

c

d

e

f

g

h

i

„32

1-(4-chlorofenoksy)-1-(1H-imidazolilo)-3,3-dimetylo-2-butanon (*1)

Climbazole

38083-17-9

253-775-4

a)

Płyny do włosów (*2)

b)

Kremy do twarzy (*2)

c)

Produkty do pielęgnacji stóp (*2)

d)

Szampony spłukiwane (*2)

a)

0,2 % (*2)

b)

0,2 % (*2)

c)

0,2 % (*2)

d)

0,5 % (*2)

 

 


(*1)  W przypadku zastosowań innych niż jako substancja konserwująca zob. załącznik III pozycja nr 310.

(*2)  Od dnia 27 listopada 2019 r. nie można wprowadzać do obrotu w Unii produktów kosmetycznych zawierających 1-(4-chlorofenoksy)-1-(1H-imidazolilo)-3,3-dimetylo-2-butanon i niespełniających tych warunków.

Od dnia 27 lutego 2020 r. nie można udostępniać na rynku w Unii produktów kosmetycznych zawierających 1-(4-chlorofenoksy)-1-(1H-imidazolilo)-3,3-dimetylo-2-butanon i niespełniających tych warunków.”.


Top