EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0521

Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/521 z dnia 27 marca 2019 r. zmieniające, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Tekst mający znaczenie dla EOG.)

C/2019/2263

OJ L 86, 28.3.2019, p. 1–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/521/oj

28.3.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 86/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2019/521

z dnia 27 marca 2019 r.

zmieniające, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (1), w szczególności jego art. 53 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 dokonano harmonizacji przepisów i kryteriów w zakresie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin oraz pewnych określonych wyrobów w obrębie Unii.

(2)

W rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008 uwzględniono Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów („GHS”) Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ).

(3)

Kryteria klasyfikacji i zasady oznakowania zawarte w GHS podlegają okresowemu przeglądowi na szczeblu ONZ. Szóste i siódme zmienione wydanie GHS jest wynikiem zmian przyjętych w 2014 i 2016 r. odpowiednio przez Komitet Ekspertów ONZ ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych i Globalnie Zharmonizowanego Systemu Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów.

(4)

Szóste i siódme zmienione wydanie GHS powoduje konieczność zmiany niektórych przepisów technicznych dotyczących klasyfikacji, oznakowania i pakowania w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008. W szczególności dalsze zmiany GHS wprowadzają nową klasę zagrożenia dla odczulonych materiałów wybuchowych i nową kategorię zagrożenia „gazy piroforyczne” w ramach klasy zagrożenia „gazy łatwopalne”. Inne zmiany obejmują dostosowanie: kryteriów dotyczących substancji i mieszanin, które w kontakcie z wodą uwalniają gazy łatwopalne, podstawowych wartości granicznych; przepisów ogólnych dotyczących klasyfikacji mieszanin w formie aerozolu; oraz szczegółów dotyczących definicji i kryteriów klasyfikacji odpowiednich dla klas zagrożenia: materiały wybuchowe, gazy łatwopalne, ciecze łatwopalne, substancje stałe łatwopalne, toksyczność ostra, działanie żrące/drażniące na skórę, poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, działanie uczulające na skórę i drogi oddechowe, działanie mutagenne na komórki rozrodcze, rakotwórczość, działanie szkodliwe na rozrodczość, działanie toksyczne na narządy docelowe oraz zagrożenie spowodowane aspiracją. Ponadto wprowadza się zmiany do niektórych zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia i zwrotów wskazujących środki ostrożności. Konieczne jest zatem dostosowanie niektórych przepisów technicznych i kryteriów zawartych w załącznikach I, II, III, IV, V i VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 w celu uwzględnienia szóstego i siódmego zmienionego wydania GHS.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1272/2008.

(6)

Aby zagwarantować, że dostawcy substancji i mieszanin będą mieli czas na dostosowanie się do nowych przepisów dotyczących klasyfikacji, oznakowania i pakowania, stosowanie niniejszego rozporządzenia należy odroczyć.

(7)

Zgodnie z przepisami przejściowymi rozporządzenia (WE) nr 1272/2008, które pozwalają na zastosowanie nowych przepisów na wcześniejszym etapie na zasadzie dobrowolności, dostawcy powinni mieć możliwość stosowania nowych przepisów dotyczących klasyfikacji, oznakowania i pakowania na zasadzie dobrowolności przed datą stosowania niniejszego rozporządzenia.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ustanowionego w art. 133 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 (2),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w załączniku I wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia;

2)

w załączniku II wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia;

3)

w załączniku III wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem III do niniejszego rozporządzenia;

4)

w załączniku IV wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem IV do niniejszego rozporządzenia;

5)

w załączniku V wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem V do niniejszego rozporządzenia;

6)

w załączniku VI wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem VI do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 17 października 2020 r.

Na zasadzie odstępstwa od akapitu drugiego, przed dniem 17 października 2020 r. substancje i mieszaniny mogą być klasyfikowane, znakowane i pakowane zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 27 marca 2019 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 353 z 31.12.2008, s. 1.

(2)  Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1).


ZAŁĄCZNIK I

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w części 1 wprowadza się następujące zmiany:

a)

tabela 1.1 w sekcji 1.1.2.2.2 otrzymuje brzmienie:

Tabela 1.1

Podstawowe wartości graniczne

Klasa zagrożenia

Podstawowe wartości graniczne, jakie należy uwzględnić

Toksyczność ostra:

Kategoria 1–3

0,1 %

Kategoria 4

1 %

Działanie żrące/drażniące na skórę

1 % (1)

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy

1 % (2)

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe, kategoria 3.

1 % (3)

Toksyczność przy aspiracji

1 %

Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego

Kategoria ostra 1

0,1 % (4)

Kategoria przewlekła 1

0,1 % (4)

Kategoria przewlekła 2–4

1 %”

b)

sekcja 1.1.3.7 otrzymuje brzmienie:

„1.1.3.7.   Aerozole

W przypadku klasyfikacji mieszanin objętych sekcjami 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.8 oraz 3.9, postać aerozolową mieszaniny klasyfikuje się do tej samej kategorii zagrożenia, co nieaerozolową postać mieszaniny, pod warunkiem że dodany gaz pędny nie wpływa na niebezpieczne właściwości mieszaniny w momencie rozpylenia.”;

c)

sekcja 1.3.2.1 otrzymuje brzmienie:

„1.3.2.1.

W przypadku wprowadzania do obrotu propanu, butanu i gazu płynnego bądź mieszaniny zawierającej te substancje, zaklasyfikowanych zgodnie z kryteriami niniejszego załącznika, w zamkniętych butlach wielokrotnego użytku bądź w postaci jednorazowych pojemników metalowych w ramach normy EN 417 jako paliwa gazowego dopuszczanego wyłącznie do spalania (aktualne wydanie normy EN 417 odnoszące się do »Jednorazowych pojemników metalowych na gaz płynny z zaworem lub bez do przenośnych urządzeń gazowych; konstrukcja, kontrola, badania i znakowanie«), takie butle bądź pojemniki metalowe muszą być oznakowane wyłącznie stosownym piktogramem oraz zwrotami wskazującymi rodzaj zagrożenia i środki ostrożności dotyczącymi palności.”;

2)

w części 2 wprowadza się następujące zmiany:

a)

sekcja 2.1.1.1 lit. c) otrzymuje brzmienie:

„c)

substancje, mieszaniny i wyroby niewymienione w lit. a) i b) powyżej, wytwarzane w celu wywołania praktycznego wybuchu lub efektu pirotechnicznego.”;

b)

sekcja 2.1.2.2 lit. f) otrzymuje brzmienie:

„f)

Podklasa 1.6. Wyroby skrajnie niewrażliwe, które nie stwarzają zagrożenia wybuchem masowym:

wyroby, które zawierają głównie skrajnie niewrażliwe substancje lub mieszaniny,

i które wykazują znikome prawdopodobieństwo przypadkowej inicjacji lub rozprzestrzenienia.”;

c)

sekcja 2.1.4.1 akapit trzeci otrzymuje brzmienie:

„Niektóre substancje i mieszaniny wybuchowe są zwilżone wodą lub alkoholami, rozcieńczone innymi substancjami lub rozpuszczone albo zawieszone w wodzie lub innej substancji ciekłej w celu osłabienia lub ograniczenia ich właściwości wybuchowych. Mogą one być kandydatami do klasyfikacji jako odczulone materiały wybuchowe (zob. sekcja 2.17).”;

d)

rysunek 2.1.3 w sekcji 2.1.4.1 otrzymuje brzmienie:

Rysunek 2.1.3

Procedura przypisywania do podklasy w klasie materiałów wybuchowych (klasa 1 do celów transportu)

Image 1

Czy substancję/mieszaninę lub wyrób wytwarza się w celu uzyskania praktycznego efektu wybuchowego lub pirotechnicznego?

Czy głównym zagrożeniem jest promieniowanie cieplne lub gwałtowne spalanie, ale bez zagrożenia gwałtownym wybuchem lub rozrzutem?

Czy zastosowanie ma przepis szczególny 347?

Czy zagrożenie mogłoby utrudnić gaszenie pożaru w najbliższym sąsiedztwie?

Czy jest to bardzo niewrażlwa substancja/mieszanina wybuchowa stwarzająca zagrożenie masowym wybuchem?

Czy głównym zagrożeniem jest niebezpieczny rozrzut?

Czy występuje szkodliwe działanie poza opakowaniem?

Czy produkt jest wyrobem wyłączonym z definicji? (zob. 2.1.1.1 lit. b))

PODKLASA 1.6

NIE JEST MATERIALEM WYBUCHOWYM

Czy wynikiem jest wybuch masowy?

Czy wyrób jest kandydatem do podklasy 1.6?

Czy substancja/mieszanina jest kandydatem do podklasy 1.5?

Czy jest to wyrób skrajnie niewrażlwy?

Zapakować substancję/ mieszaninę

PODKLASA 1.4

Grupy zgodności inne niz S

PODKLASA 1.4

Grupa zgodności S

BADANIE SERII 5

BADANIE SERII 6

WYRÓB LUB SUBSTANCJA/MIESZANINA ZATWIERDZONA TYMCZASOWO W TEJ KLASIE (z rys. 2.1.2)

PODKLASA 1.1

xxx

PODKLASA 1.2

xxx

PODKLASA 1.3

xxx

PODKLASA 1.5

xxx

BADANIE SERII 7

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

(1)

Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale 3.3 Przepisów modelowych UN RTDG.”;

e)

w sekcji 2.1.4.3 wprowadza się następujące zmiany:

(i)

zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:

„2.1.4.3.

Procedury zatwierdzania dla klasy zagrożenia »materiały wybuchowe« nie trzeba stosować, jeżeli:”;

(ii)

lit. c) otrzymuje brzmienie:

„c)

w przypadku substancji organicznej lub jednorodnej mieszaniny substancji organicznych zawierającej grupę chemiczną lub grupy chemiczne związane z właściwościami wybuchowymi:

energia rozkładu egzotermicznego wynosi mniej niż 500 J/g, lub

rozkład egzotermiczny rozpoczyna się w temperaturze 500 °C lub wyższej,

jak określono w tabeli 2.1.3.”;

(iii)

w sekcji 2.1.4.3 lit. c) dodaje się tabelę 2.1.3:

Tabela 2.1.3

Decyzja o zastosowaniu procedury zatwierdzenia dla klasy zagrożenia »materiały wybuchowe« w odniesieniu do substancji organicznej lub jednorodnej mieszaniny substancji organicznych

Energia rozkładu

(J/g)

Temperatura rozpoczęcia rozkładu

(°C)

Stosować procedurę zatwierdzenia?

(tak/nie)

< 500

< 500

Nie

< 500

≥ 500

Nie

≥ 500

< 500

Tak

≥ 500

≥ 500

Nie

Energię rozkładu egzotermicznego można określić, stosując odpowiednią metodę kalorymetryczną (zob. sekcja 20.3.3.3 Podręcznika badań i kryteriów UN RTDG).”;

f)

w sekcji 2.2 tytuł otrzymuje brzmienie:

„2.2.   Gazy łatwopalne”;

g)

sekcja 2.2.1 otrzymuje brzmienie:

„2.2.1.   Definicje

2.2.1.1.

Gaz łatwopalny oznacza gaz lub mieszaninę gazów o przedziale palności w powietrzu w temperaturze 20 °C i przy ciśnieniu normalnym 101,3 kPa.

2.2.1.2.

Gaz piroforyczny oznacza gaz łatwopalny podatny na samozapalenie w powietrzu w temperaturze 54 °C lub niższej.

2.2.1.3.

Gaz nietrwały oznacza gaz łatwopalny mogący reagować wybuchowo nawet bez kontaktu z powietrzem lub tlenem.”;

h)

sekcje 2.2.2.1 i 2.2.2.2 otrzymują brzmienie:

„2.2.2.1.

Gaz łatwopalny klasyfikuje się w kategorii 1A, 1B lub 2 zgodnie z tabelą 2.2.1. Gazy łatwopalne piroforyczne lub nietrwałe klasyfikuje się zawsze w kategorii 1A.

Tabela 2.2.1

Kryteria kategoryzacji gazów łatwopalnych

Kategoria

Kryteria

1A

Gaz łatwopalny

Gazy, które w temperaturze 20 °C i przy normalnym ciśnieniu 101,3 kPa:

a)

zapalają się, gdy ich stężenie w mieszaninie z powietrzem wynosi 13 % objętościowo lub mniej; lub

b)

mają zakres palności w powietrzu wynoszący co najmniej 12 punktów procentowych bez względu na dolną granicę palności,

chyba że z danych wynika, że spełniają kryteria kategorii 1B

Gaz piroforyczny

Gaz łatwopalny, który ulega samozapaleniu w powietrzu w temperaturze 54 °C lub niższej

Gaz nietrwały

A

Gazy łatwopalne, które są nietrwałe w temperaturze 20 °C i przy ciśnieniu normalnym 101,3 kPa

B

Gazy łatwopalne, które są nietrwałe w temperaturze powyżej 20 °C lub przy ciśnieniu wyższym niż 101,3 kPa

1B

Gaz łatwopalny

Gazy, które spełniają kryteria zapalności dla kategorii 1A, ale nie są piroforyczne ani nietrwałe, i które mają co najmniej albo:

a)

dolną granicę palności wynoszącą ponad 6 % objętościowo w powietrzu; albo

b)

podstawowa prędkość spalania wynosi mniej niż 10 cm/s;

2

Gaz łatwopalny

Gazy inne niż zaliczone do kategorii 1A lub 1B, które w temperaturze 20 °C i przy ciśnieniu normalnym 101,3 kPa charakteryzują się zakresem palności w przypadku zmieszania z powietrzem

UWAGA 1:

Aerozoli nie klasyfikuje się jako gazów łatwopalnych. Zob. sekcja 2.3.

UWAGA 2:

Przy braku danych umożliwiających klasyfikację do kategorii 1B gaz łatwopalny spełniający kryteria kategorii 1A klasyfikuje się domyślnie w kategorii 1A.

UWAGA 3:

Samozapalenie gazów piroforycznych nie zawsze jest natychmiastowe, może wystąpić opóźnienie.

UWAGA 4:

Przy braku danych dotyczących właściwości piroforycznych mieszaninę gazów łatwopalnych klasyfikuje się jako gaz piroforyczny, jeżeli zawiera ona ponad 1 % (objętościowo) składnika piroforycznego (składników piroforycznych).”;

i)

tabela 2.2.3 w sekcji 2.2.3 otrzymuje brzmienie:

Tabela 2.2.2

Elementy oznakowania dla gazów łatwopalnych

 

Kategoria 1A

Gazy skategoryzowane jako 1A spełniające kryteria gazu piroforycznego lub nietrwałego A/B

Kategoria 1B

Kategoria 2

 

Gaz piroforyczny

Gaz nietrwały

 

 

Kategoria A

Kategoria B

Piktogram GHS

Image 2

Image 3

Image 4

Image 5

Image 6

Brak piktogramu

Hasło ostrzegawcze

Niebezpieczeństwo

Niebezpieczeństwo

Niebezpieczeństwo

Niebezpieczeństwo

Niebezpieczeństwo

Uwaga

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia

H220: Skrajnie łatwopalny gaz

H220: Skrajnie łatwopalny gaz.

H232: Może ulegać samozapaleniu w przypadku wystawienia na działanie powietrza

H220: Skrajnie łatwopalny gaz.

H230: Może reagować wybuchowo nawet bez dostępu powietrza

H220: Skrajnie łatwopalny gaz.

H231: Może reagować wybuchowo nawet bez dostępu powietrza pod zwiększonym ciśnieniem lub po ogrzaniu

H221: Gaz łatwopalny

H221: Gaz łatwopalny

Zwrot wskazujący środki ostrożności Zapobieganie

P210

P210

P222

P280

P202

P210

P202

P210

P210

P210

Zwrot wskazujący środki ostrożności Reagowanie

P377

P381

P377

P381

P377

P381

P377

P381

P377

P381

P377

P381

Zwrot wskazujący środki ostrożności Przechowywanie

P403

P403

P403

P403

P403

P403

Zwrot wskazujący środki ostrożności Usuwanie

 

 

 

 

 

 

Procedura klasyfikacji przedstawiona jest w następującym schemacie decyzyjnym (zob. rysunek 2.2.1).”;

j)

w sekcji 2.2.3 po tabeli 2.2.2 dodaje się akapit w brzmieniu:

„Jeżeli gaz łatwopalny lub mieszaninę gazową klasyfikuje się jako piroforyczne lub nietrwałe, wówczas informacje o wszystkich odpowiednich klasach podaje się na kartach charakterystyki określonych w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, a odpowiednie elementy informacji o zagrożeniu umieszcza się na etykiecie.”;

k)

rysunek 2.2.1 w sekcji 2.2.3 otrzymuje brzmienie:

Rysunek 2.2.1

Gazy łatwopalne

Image 7

Kategoria 1A

Gaz nietrwały A

Kategoria 1A

Gaz piroforyczny

Kategoria 1A

Gaz poroforyczny i nietrwały nietrwały gaz B

Niebezpieczeństwo

Niebezpieczeństwo

Niebezpieczeństwo

Niebezpieczeństwo

Kategoria 1A

Gaz pirofory czny i nietrwały gaz A

Czy jest nietrwały w temperature 20 °C i przy ciśnieniu normalnym 101,3 kPa?

Czy jest nietrwały w temperaturze powyżej 20 °C lub przy ciśnieniu wyżsym niż 101,3 kPa?

Czy jest nietrwały w temperaturze 20 °C i przy ciśnieniu normalnym 101,3 kPa?

Czy zapala się samoczynnie w powietrzu w temperaturze 54 °C lub niższej? (1)

Nie kasyfikuje się jako gas łatwopalny

Czy ma zakres palności w powietrzu w temperature 20 °C i przy ciśnieniu normalnym 101,3 kPa?

Tak

Nie

Nie

Nie

Tak

Tak

Nie

Nie

Tak

Tak

Substancja/mieszanina jest gazem

(1)

Przy braku danych dotyczących właściwości piroforycznych mieszaninę gazów łatwopalnych klasyfikuje się jako gaz piroforyczny, jeżeli zawiera ona ponad 1 % (objętościowo) składnika piroforycznego (składników piroforycznych).
Image 8

Kategoria 2

Brak piktogramu

Uwaga

Czy dolna granica palności w powietrzu wynosi &gt; 6 % objętościowo lub czy podstawowa prędkość spalania wynosi &lt; 10 cm/s?

Czy w temperaturze 20 °C i przy ciśnieniu normalnym 101,3 kPa:

a) zapala się gdy stężenie w mieszaninie z powietrzem wynosi 13 % objętościowo lub mniej?; lub

b) mazakres palności w powietrzu wynostaący co najmniej 12 punktów procentowych bez względu na dolną granicę pakności?

Czy jest nietrwały w temperaturze 20 °C lub przy ciśnieniu wyższym niż 101,3 kPa?

Nie lub nie wiadomo

Tak

Tak

Tak

Nie

Nie

Kategoria 1B

Kategoria 1A

Niebezpieczeństwo

Niebezpieczeństwo

Niebezpieczeństwo

Kategoria 1A

Gaz nietrwały B

l)

skreśla się rysunek 2.2.2 w sekcji 2.2.3;

m)

w sekcji 2.2.4 wprowadza się następujące zmiany:

sekcja 2.2.4.1 otrzymuje brzmienie:

„2.2.4.1.

Łatwopalność określa się za pomocą badań lub, w przypadku mieszanin, dla których dostępne są wystarczające dane, na podstawie obliczeń zgodnie z metodami przyjętymi przez ISO (zob. ISO 10156 ze zmianami »Gazy i mieszaniny gazów – wyznaczanie odporności na zagrożenie ogniowe i utlenianie podczas wyboru zaworów wylotowych do butli do gazów« oraz, jeżeli stosuje się podstawową prędkość spalania dla kategorii 1B, zob. ISO 817 ze zmianami »Czynniki chłodnicze – Oznaczenie i klasyfikacja bezpieczeństwa, załącznik C: Metoda badania w odniesieniu do pomiaru prędkości spalania gazów łatwopalnych«). Zamiast aparatury badawczej zgodnie z ISO 10156 ze zmianami można zastosować aparaturę badawczą dla metody rurowej zgodnie z klauzulą 4.2 normy EN 1839 ze zmianami (»Oznaczanie granic wybuchowości i granicznego stężenia tlenu (GST) dla palnych gazów i par«).”;

dodaje się sekcje 2.2.4.2 i 2.2.4.3 w brzmieniu:

„2.2.4.2.

Właściwości piroforyczne określa się w temperaturze 54 °C zgodnie z IEC 60079-20-1 ed1.0 (2010-01) »Atmosfery wybuchowe – Część 20-1: Właściwości materiałowe dotyczące klasyfikacji gazów i par – Metody badań i dane tabelaryczne« albo zgodnie z DIN 51794 »Oznaczanie temperatury zapłonu produktów naftowych«.

2.2.4.3.

Procedura klasyfikacji gazów piroforycznych nie musi być stosowana, jeżeli z doświadczenia w produkcji lub postępowaniu wynika, że substancja nie zapala się samoczynnie po wejściu w kontakt z powietrzem w temperaturze 54 °C lub niższej. Mieszaniny gazów łatwopalnych, które nie zostały zbadane pod kątem właściwości piroforycznych i które zawierają ponad jeden procent składników piroforycznych, klasyfikuje się jako gaz piroforyczny. Przy ocenie konieczności klasyfikacji mieszanin gazów łatwopalnych zawierających jeden procent lub mniej składników piroforycznych stosuje się ocenę eksperta dotyczącą właściwości i zagrożeń fizycznych gazów piroforycznych i ich mieszanin. W takim przypadku badanie należy rozważyć jedynie wówczas, gdy ocena eksperta wskazuje na potrzebę uzyskania dodatkowych danych w celu potwierdzenia konieczności klasyfikacji.”;

n)

sekcja 2.2.4.2 otrzymuje następującą numerację:

„2.2.4.4.”;

o)

w sekcji 2.6.4.2. tekst przed lit. a)–d) otrzymuje brzmienie:

„2.6.4.2.

W przypadku mieszanin (5) zawierających znane substancje ciekłe łatwopalne w ściśle określonych stężeniach, choć mogą one zawierać składniki nielotne, np. polimery, dodatki, temperatury zapłonu nie trzeba określać doświadczalnie, jeżeli obliczona temperatura zapłonu mieszaniny, ustalona za pomocą metody podanej w pkt 2.6.4.3 poniżej, jest co najmniej o 5 °C (6) wyższa od odpowiedniego kryterium klasyfikacyjnego i pod warunkiem że:

(5)  Dotychczas metodę obliczania zwalidowano dla mieszanin zawierających maksymalnie sześć składników lotnych. Składnikiem takim mogą być substancje ciekłe łatwopalne takie jak węglowodory, etery, alkohole, estry (oprócz akrylanów) oraz woda. Nie została ona jeszcze zwalidowana dla mieszanin zawierających związki fluorowcowane, związki siarki lub związki fosforu, a także reaktywne akrylany."

(6)  Jeżeli obliczona temperatura zapłonu jest wyższa od odpowiedniego kryterium klasyfikacyjnego o mniej niż 5 °C, metoda obliczania nie może być stosowana, a temperaturę zapłonu należy wyznaczyć w drodze doświadczalnej.”;"

p)

sekcja 2.7.2.2 otrzymuje brzmienie:

„2.7.2.2.

Sproszkowane metale lub stopy metali klasyfikuje się jako substancje stałe łatwopalne, jeżeli można je zapalić, a reakcja rozprzestrzenia się na całą długość próbki (100 mm) w ciągu 10 minut lub w krótszym czasie.”;

q)

w sekcji 2.12.2.1 tabela 2.12.1 otrzymuje brzmienie:

Tabela 2.12.1

Kryteria dla substancji i mieszanin, które w kontakcie z wodą uwalniają gazy łatwopalne

Kategoria

Kryteria

1

Każda substancja lub mieszanina, która reaguje gwałtownie z wodą w temperaturze otoczenia i ogólnie wykazuje zdolność do wytwarzania gazu podatnego na samozapalenie lub która łatwo reaguje z wodą w temperaturze otoczenia w taki sposób, że szybkość uwalniania gazu łatwopalnego wynosi co najmniej 10 litrów na kilogram substancji w ciągu minuty.

2

Każda substancja lub mieszanina, która łatwo reaguje z wodą w temperaturze otoczenia w taki sposób, że maksymalna szybkość uwalniania gazu łatwopalnego wynosi co najmniej 20 litrów na kilogram substancji w ciągu godziny, i która nie spełnia kryteriów kategorii 1.

3

Każda substancja lub mieszanina, która powoli reaguje z wodą w temperaturze otoczenia w taki sposób, że maksymalna szybkość uwalniania gazu łatwopalnego jest większa niż 1 litr na kilogram substancji w ciągu godziny, i która nie spełnia kryteriów kategorii 1 i 2.

Uwaga:

Badanie należy przeprowadzić na substancji lub mieszaninie w przedstawionym stanie fizycznym. Jeżeli, na przykład do celów dostawy lub transportu, ta sama substancja chemiczna ma występować w innym stanie fizycznym niż poddany badaniu, uznawanym za mogący zasadniczo zmienić wyniki badania klasyfikacyjnego, to substancja ta musi zostać poddana badaniu również w tym innym stanie.”;

r)

dodaje się sekcję 2.17 w brzmieniu:

„2.17.   Odczulone materiały wybuchowe

2.17.1.   Definicje i ogólne uwagi

2.17.1.1.   Odczulone materiały wybuchowe to stałe lub ciekłe substancje wybuchowe lub mieszaniny, które są sflegmatyzowane w celu osłabienia ich właściwości wybuchowych w taki sposób, że nie wybuchają masowo i nie palą się zbyt szybko, a zatem mogą zostać wyłączone z klasy zagrożenia »materiały wybuchowe« (zob. również pkt 3 w sekcji 2.1.4.1) (7).

2.17.1.2.   Klasa zagrożenia dotycząca odczulonych materiałów wybuchowych obejmuje:

a)

stałe odczulone materiały wybuchowe: substancje lub mieszaniny wybuchowe zwilżone wodą lub alkoholami lub rozcieńczone innymi substancjami w celu utworzenia jednolitej mieszaniny stałej, tak aby osłabić ich właściwości wybuchowe;

UWAGA: Obejmuje to odczulenie osiągniętą poprzez utworzenie hydratów substancji.

b)

ciekłe odczulone materiały wybuchowe: substancje lub mieszaniny wybuchowe rozpuszczone albo zawieszone w wodzie lub innych substancjach ciekłych w celu utworzenia jednolitej mieszaniny ciekłej, tak aby osłabić ich właściwości wybuchowe.

2.17.2.   Kryteria klasyfikacji

2.17.2.1.   Każdy materiał wybuchowy w stanie odczulonym uznaje się za zaklasyfikowany w tej klasie, chyba że, w tym stanie:

a)

jego celem jest wywołanie praktycznego wybuchu lub efektu pirotechnicznego;

b)

stwarza zagrożenie wybuchem masowym zgodnie z badaniem serii 6 lit. a) lub 6 lit. b) lub skorygowana prędkość spalania zgodnie z badaniem prędkości spalania opisanym w części V podsekcja 51.4 Podręcznika badań i kryteriów UN RTDG jest wyższa niż 1 200 kg/min; lub

c)

energia rozkładu egzotermicznego wynosi mniej niż 300 J/g.

UWAGA 1: Substancje lub mieszaniny spełniające kryterium a) lub b) w stanie odczulonym klasyfikuje się jako materiały wybuchowe (zob. sekcja 2.1). Substancje lub mieszaniny spełniające kryterium c) mogą wchodzić w zakres innych klas zagrożenia fizycznego.

UWAGA 2: Energię rozkładu egzotermicznego można oszacować, stosując odpowiednią metodę kalorymetryczną (zob. część II, sekcja 20, podsekcja 20.3.3.3 Podręcznika badań i kryteriów UN RTDG).

2.17.2.2.   Odczulone materiały wybuchowe są klasyfikowane i pakowane w celu dostarczenia i stosowania w jednej z czterech kategorii tej klasy, w zależności od skorygowanej prędkości spalania (Ac) z wykorzystaniem badania »Badanie prędkości spalania (ogień zewnętrzny)« opisanego w części V podsekcja 51.4 Podręcznika badań i kryteriów UN RTDG, zgodnie z tabelą 2.17.1:

Tabela 2.17.1

Kryteria dotyczące odczulonych materiałów wybuchowych

Kategoria

Kryteria

1

Odczulone materiały wybuchowe, których skorygowana prędkość spalania (AC) wynosi co najmniej 300 kg/min, ale nie większa niż 1 200 kg/min.

2

Odczulone materiały wybuchowe, których skorygowana prędkość spalania (AC) wynosi co najmniej 140 kg/min, ale mniejsza niż 300 kg/min.

3

Odczulone materiały wybuchowe, których skorygowana prędkość spalania (AC) wynosi co najmniej 60 kg/min, ale mniejsza niż 140 kg/min.

4

Odczulone materiały wybuchowe, których skorygowana prędkość spalania (AC) jest mniejsza niż 60 kg/min.

Uwaga 1: Odczulone materiały wybuchowe przygotowuje się w taki sposób, aby zachowały one jednolitość i nie rozdzielały się w trakcie normalnego przechowywania i postępowania z nimi, szczególnie jeśli zostały odczulone poprzez zwilżenie. Producent/dostawca zamieszcza w karcie charakterystyki informację na temat okresu trwałości oraz instrukcje dotyczące weryfikacji odczulenia. W określonych warunkach zawartość środka odczulającego (np. flegmatyzatora, środka zwilżającego lub innego działania odczulającego) może ulec zmniejszeniu w trakcie dostarczania i stosowania, a zatem potencjalne zagrożenie związane z odczulonym materiałem wybuchowym może wzrosnąć. Ponadto karta charakterystyki musi zawierać informacje na temat unikania zwiększonego zagrożenia pożarem, wybuchem lub rozrzutem w przypadku, gdy substancja lub mieszanina nie została odczulona w wystarczającym stopniu.

Uwaga 2: Właściwości wybuchowe odczulonych materiałów wybuchowych określa się zgodnie z badaniem serii 2 Podręcznika badań i kryteriów UN RTDG i podaje się w karcie charakterystyki.

Uwaga 3: Do celów przechowywania, dostarczania i stosowania odczulone materiały wybuchowe nie wchodzą dodatkowo w zakres sekcji 2.1 (Materiały wybuchowe), 2.6 (Substancje ciekłe łatwopalne) ani 2.7 (Substancje stałe łatwopalne).

2.17.3.   Przekazywanie informacji o zagrożeniach

Dla ciekłych lub stałych substancji lub mieszanin spełniających kryteria klasyfikacji w tej klasie zagrożenia stosuje się elementy oznakowania zgodnie z tabelą 2.17.2.

Tabela 2.17.2

Elementy oznakowania dla odczulonych materiałów wybuchowych

 

Kategoria 1

Kategoria 2

Kategoria 3

Kategoria 4

Piktogram GHS

Image 9

Image 10

Image 11

Image 12

Hasło ostrzegawcze

Niebezpieczeństwo

Niebezpieczeństwo

Uwaga

Uwaga

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia

H206 Zagrożenie pożarem, wybuchem lub rozrzutem; zwiększone ryzyko wybuchu, jeśli zawartość środka odczulającego została zmniejszona

H207 Zagrożenie pożarem lub rozrzutem zwiększone ryzyko wybuchu, jeśli zawartość środka odczulającego została zmniejszona

H207 Zagrożenie pożarem lub rozrzutem zwiększone ryzyko wybuchu, jeśli zawartość środka odczulającego została zmniejszona

H208: Zagrożenie pożarem; zwiększone ryzyko wybuchu, jeśli zawartość środka odczulającego została zmniejszona

Zwrot wskazujący środki ostrożności Zapobieganie

P210

P212

P230

P233

P280

P210

P212

P230

P233

P280

P210

P212

P230

P233

P280

P210

P212

P230

P233

P280

Zwrot wskazujący środki ostrożności Reagowanie

P370 +

P380+

P375

P370 +

P380+

P375

P370 +

P380+

P375

P371 +

P380 +

P375

Zwrot wskazujący środki ostrożności Przechowywanie

P401

P401

P401

P401

Zwrot wskazujący środki ostrożności Usuwanie

P501

P501

P501

P501

2.17.4.   Dodatkowe kwestie do rozważenia przy klasyfikacji

Rysunek 2.17.1

Odczulone materiały wybuchowe

Image 13

Nie

Materiał wybuchowy

Podklasa 1.1

Materiał wybuchowy

Podklasa 1.1

Klasa zagrożenia “materiary wybuchowe” (zob. kriteria w sekcji 2.1)

Tak

Nie

Nie klasyfikuje się jako odczulony materiał wybuchowy

Może wchodzić w zakres innych klas zagrożenia fizcznego

Tak

Tak

Niebezpieczeństwo

Niebezpieczeństwo

Tak

Czy wynikiem jest wybuch masowy?

Badanie serii 6 lit. a), 6 lit. b)

Czy energia rozkła egzotermicznego wynosi niż 300 J/g?

Czy zawiera substancję lub mieszaninę wybuchową, która jest sflegmatyzowana w celu osłabienia właściwości wybuchowych?

Czy substancja/mieszanina jest stała czy ciekła?

Nie

Tak

Nie

AC &gt; 1 200 kg/min?

Czy wynikiem jest wybuch masowy?

Badanie szybkości spalania

(część V, podsekcja 51.4)

Image 14

AC ≥ 60 kg/min ale &lt; 140 kg/min

Kategoria 4

Kategoria 3

Kategoria 2

AC &lt; 60 kg/min

Uwaga

Tak

Nie

AC ≥ 140 kg/min ale &lt; 300 kg/min

Nie

Uwaga

Niebezpieczeńs

Niebezpieczeńs

Kategoria 1

Tak

Tak

Tak

AC ≥ 300 kg/min ale &lt; 1 200 kg/min

Nie

Nie

2.17.4.1.   Procedura klasyfikacji odczulonych materiałów wybuchowych nie ma zastosowania, jeżeli:

a)

substancje lub mieszaniny nie zawierają materiałów wybuchowych zgodnie z kryteriami sekcji 2.1; lub

b)

energia rozkładu egzotermicznego wynosi mniej niż 300 J/g.

2.17.4.2.   Energię rozkładu egzotermicznego określa się z wykorzystaniem już odczulonego materiału wybuchowego (tj. jednolitej mieszaniny stałej lub ciekłej utworzonej przez materiał wybuchowy i substancję zastosowaną (substancje zastosowane) w celu osłabienia jego właściwości wybuchowych). Energię rozkładu egzotermicznego można oszacować, stosując odpowiednią metodę kalorymetryczną (zob. część II, sekcja 20, podsekcja 20.3.3.3 Podręcznika badań i kryteriów UN RTDG).”;

3.

w części 3 wprowadza się następujące zmiany:

a)

sekcja 3.1.1.1 otrzymuje brzmienie:

„3.1.1.1.

Toksyczność ostra oznacza poważne niekorzystne skutki zdrowotne (tj. śmiertelność), następujące w wyniku jednorazowego lub krótkoterminowego narażenia na substancję lub mieszaninę drogą pokarmową, po naniesieniu na skórę lub przez drogi oddechowe.”;

b)

zdanie wprowadzające w sekcji 3.1.2.1 otrzymuje brzmienie:

„3.1.2.1.

„Substancje można przypisać do jednej z czterech kategorii zagrożenia w oparciu o toksyczność ostrą w przypadku narażenia drogą pokarmową, po naniesieniu na skórę lub przez drogi oddechowe według granicznych kryteriów liczbowych przedstawionych w tabeli poniżej. Wartości toksyczności ostrej wyrażone są jako wartości (przybliżone) LD50 (droga pokarmowa, po naniesieniu na skórę) lub LC50 (przez drogi oddechowe) bądź jako oszacowana toksyczność ostra (ATE). O ile niektóre metody in vivo bezpośrednio określają wartości LD50/LC50, inne nowsze metody in vivo (np. wykorzystujące mniejszą liczbę zwierząt) uwzględniają inne wskaźniki toksyczności ostrej, takie jak ważne objawy kliniczne toksyczności, które stosuje się jako odniesienie w celu przypisania kategorii zagrożenia. Wyjaśnienia zamieszczono pod tabelą 3.1.1.”;

c)

tytuł tabeli 3.1.1 w sekcji 3.1.2.1 otrzymuje brzmienie:

Tabela 3.1.1

Wartości oszacowanej toksyczności ostrej i kryteria kategorii zagrożenia toksyczności ostrej”;

d)

sekcja 3.2.1.1 otrzymuje brzmienie:

„3.2.1.1.

Działanie żrące na skórę oznacza spowodowanie nieodwracalnego uszkodzenia skóry; tj. widocznej martwicy naskórka sięgającej aż do skóry właściwej w następstwie narażenia na substancję lub mieszaninę.

Działanie drażniące na skórę oznacza spowodowanie odwracalnego uszkodzenia skóry w następstwie narażenia na substancję lub mieszaninę.”;

e)

sekcja 3.3.1.1 otrzymuje brzmienie:

„3.3.1.1.

Poważne uszkodzenie oczu oznacza spowodowanie uszkodzenia tkanki w oku lub poważne fizyczne pogorszenie widzenia, które nie jest całkowicie odwracalne, w następstwie narażenia oka na substancję lub mieszaninę.

Działanie drażniące na oczy oznacza spowodowanie zmian w oku, które są całkowicie odwracalne, w następstwie narażenia oka na substancję lub mieszaninę.”;

f)

sekcja 3.4.1.1 otrzymuje brzmienie:

„3.4.1.1.

Działanie uczulające na drogi oddechowe oznacza nadwrażliwość dróg oddechowych w następstwie wdychania substancji lub mieszaniny.”;

g)

sekcja 3.4.1.2 otrzymuje brzmienie:

„3.4.1.2.

Działanie uczulające na skórę oznacza reakcję alergiczną występującą po kontakcie substancji lub mieszaniny ze skórą.”;

h)

sekcja 3.4.2.1.3.1 otrzymuje brzmienie:

„3.4.2.1.3.1.

Doświadczenia na zwierzętach (8), których wyniki mogą wskazywać na możliwość wywołania przez substancję działania uczulającego u ludzi w następstwie narażenia drogą oddechową (9), mogą obejmować:

a)

pomiar immunoglobuliny E (IgE) oraz innych specyficznych parametrów odpornościowych, na przykład u myszy;

b)

specyficzne badania czynności płuc u świnek morskich.

(8)  Obecnie nie są dostępne uznane i zwalidowane modele zwierzęce do badań nadwrażliwości układu oddechowego. W określonych warunkach dane pochodzące z badań na zwierzętach mogą dostarczyć cennych informacji w ocenie opartej na ciężarze dowodów."

(9)  Mechanizmy wywołania objawów astmy przez substancje nie zostały jeszcze w pełni poznane. Zapobiegawczo substancje te uważa się za działające uczulająco na układ oddechowy. Jednakże jeżeli na podstawie dowodów można wykazać, że substancje te wywołują objawy astmy poprzez podrażnienie tylko u osób z nadreaktywnością oskrzeli, nie uznaje się ich za substancje działające uczulająco na układ oddechowy.”;"

i)

w sekcji 3.4.3.3.2 tabela 3.4.6 Uwaga 1 otrzymuje brzmienie:

Uwaga 1:

Stężenia graniczne stosowane do wywołania reakcji alergicznej wykorzystuje się przy stosowaniu specjalnych wymagań dotyczących oznakowania określonych w załączniku II sekcja 2.8 w celu ochrony osób już uczulonych. Dla mieszaniny zawierającej dany składnik w ilości równej temu stężeniu lub je przekraczającej wymagana jest karta charakterystyki. W przypadku substancji uczulających o specyficznym stężeniu granicznym, stężenie graniczne stosowane do wywołania reakcji alergicznej określa się na poziomie jednej dziesiątej specyficznego stężenia granicznego.”;

j)

sekcja 3.5.1.1 otrzymuje brzmienie:

„3.5.1.1.

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze oznacza dziedziczne mutacje genowe, w tym dziedziczne aberracje liczby i struktury chromosomów w zarodkach w następstwie narażenia na substancję lub mieszaninę.”;

k)

sekcja 3.5.1.1 otrzymuje następującą numerację:

„3.5.1.2.

Mutacja oznacza trwałą zmianę w ilości lub strukturze materiału genetycznego w komórce. Pojęcie »mutacja« odnosi się zarówno do dziedzicznych zmian genetycznych, które mogą się objawiać na poziomie fenotypu, jak i do podstawowych modyfikacji DNA, jeśli są znane (w tym specyficzne zmiany par zasad i translokacje chromosomowe). Pojęć »mutagenny« i »mutagen« używa się w odniesieniu do czynników powodujących zwiększone występowanie mutacji w populacjach komórek lub organizmów.”;

l)

sekcja 3.5.1.2 otrzymuje następującą numerację:

„3.5.1.3.

Bardziej ogólne pojęcia »genotoksyczny« i »genotoksyczność« odnoszą się do czynników lub procesów powodujących zmianę struktury, treści informacji lub podziału DNA, łącznie z tymi, które powodują uszkodzenie DNA poprzez zakłócenie normalnych procesów replikacji lub które w sposób niefizjologiczny (tymczasowo) zmieniają jego replikację. Wyniki badań genotoksyczności traktuje się zwykle jako wskaźniki skutków mutagennych.”;

m)

sekcja 3.5.2.3.5 otrzymuje brzmienie:

„3.5.2.3.5.

Badania in vivo mutagenności komórek somatycznych, takie jak:

test aberracji chromosomowej szpiku kostnego u ssaków,

test mikrojądrowy w komórkach erytrocytów u ssaków”;

n)

sekcja 3.6.1.1 otrzymuje brzmienie:

„3.6.1.1.

Rakotwórczość oznacza wywołanie nowotworu lub wzrost częstotliwości występowania nowotworu w następstwie narażenia na substancję lub mieszaninę. Substancje i mieszaniny, które spowodowały powstanie nowotworów łagodnych i złośliwych we właściwie przeprowadzonych badaniach doświadczalnych na zwierzętach uważa się również za substancje i mieszaniny, co do których istnieje domniemanie lub podejrzewa się, że są rakotwórcze dla człowieka, o ile nie ma przekonujących dowodów na to, że mechanizm powstawania nowotworu nie ma znaczenia dla ludzi.

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny jako stanowiącej zagrożenie rakotwórcze opiera się na jej swoistych właściwościach i nie zawiera informacji na temat poziomu zagrożenia nowotworem u ludzi wynikającego ze stosowania tej substancji lub mieszaniny.”;

o)

sekcja 3.7.1.1 otrzymuje brzmienie:

„3.7.1.1.

Działanie szkodliwe na rozrodczość oznacza niekorzystny wpływ na funkcje rozrodcze i płodność u dorosłych mężczyzn i kobiet oraz toksyczność rozwojową potomstwa w następstwie narażenia na substancję lub mieszaninę. Podane poniżej definicje zostały zaadaptowane z definicji ustalonych jako definicje robocze w dokumencie nr 225 IPCS/EHC »Principles for Evaluating Health Risks to Reproduction Associated with Exposure to Chemicals« (Zasady oceny ryzyka zdrowotnego dla rozrodczości związanego z narażeniem na działanie substancji chemicznych). Do celów klasyfikacji wiedzę dotyczącą wywołania skutków dziedzicznych o charakterze genetycznym u potomstwa przedstawiono w Działaniu mutagennym na komórki rozrodcze (sekcja 3.5), jako że w obecnym systemie klasyfikacji uważa się za bardziej stosowne, by omówić takie skutki w odrębnej kategorii zagrożeń »działanie mutagenne na komórki rozrodcze«.

W tym systemie klasyfikacji działanie szkodliwe na rozrodczość dzieli się na dwa główne działy:

a)

niekorzystny wpływ na funkcje rozrodcze i płodność;

b)

niekorzystny wpływ na rozwój potomstwa.

Niektórych skutków działania szkodliwego na rozrodczość nie można wyraźnie zaliczyć ani do pogorszenia funkcji rozrodczych i płodności ani do toksyczności rozwojowej. Jednakże substancje i mieszaniny wywołujące takie skutki klasyfikuje się jako działające szkodliwie na rozrodczość objęte ogólnym zwrotem wskazującym rodzaj zagrożenia.”;

p)

sekcja 3.7.2.5.1 otrzymuje brzmienie:

„3.7.2.5.1.

Dostępne są uznane międzynarodowo metody badań; są to m.in. metody badania toksyczności rozwojowej (np. wytyczne ODCE 414 dotyczące badań) i metody jedno lub dwupokoleniowych badań toksyczności (np. wytyczne ODCE 415, 416, 443).”;

q)

sekcja 3.8.1.1 otrzymuje brzmienie:

„3.8.1.1.

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe oznacza konkretne, niepowodujące śmierci działanie toksyczne na narządy docelowe, wynikające z jednorazowego narażenia na działanie substancji lub mieszaniny. Ujęte są tu wszystkie istotne skutki zdrowotne, które mogą powodować upośledzenia czynnościowe, zarówno odwracalne jak i nieodwracalne, bezpośrednie lub opóźnione, których nie omówiono konkretnie w sekcjach 3.1–3.7 i 3.10 (zob. również sekcja 3.8.1.6).”

r)

sekcja 3.8.3.4.1 otrzymuje brzmienie:

„3.8.3.4.1.

Jeżeli nie ma wiarygodnych dowodów lub danych z badań dla konkretnej mieszaniny jako takiej, a zasad pomostowych nie można zastosować w celu umożliwienia klasyfikacji, wówczas klasyfikacja mieszaniny opiera się na klasyfikacji składników. W takim przypadku mieszaninę klasyfikuje się jako działającą toksycznie na narządy docelowe (z podaniem danego narządu) w następstwie jednorazowego narażenia, jeżeli co najmniej jeden składnik zaklasyfikowano jako działający toksycznie na narządy docelowe (narażenie jednorazowe) kategorii 1 lub 2 i występuje on na poziomie co najmniej równym odpowiedniemu ogólnemu stężeniu granicznemu odpowiednio dla kategorii 1 i 2, zgodnie z tabelą 3.8.3.”;

s)

w sekcji 3.8.3.4 dodaje się sekcję 3.8.3.4.6 w brzmieniu:

„3.8.3.4.6.

W przypadkach, gdy w odniesieniu do składników kategorii 3 stosuje się metodę addytywności, »istotne składniki« mieszaniny to te składniki, które występują w stężeniu ≥ 1 % (m/m dla substancji stałych, ciekłych, pyłów, mgieł i par oraz v/v dla gazów), o ile nie istnieją przesłanki by sądzić, że składnik obecny w stężeniu < 1 % jest nadal istotny z punktu widzenia klasyfikacji mieszaniny pod względem działania drażniącego na drogi oddechowe lub działania narkotycznego.”;

t)

sekcja 3.9.1.1 otrzymuje brzmienie:

„3.9.1.1.

Działanie toksyczne na narządy docelowe – powtarzane narażenie oznacza konkretne działanie toksyczne na narządy docelowe, wynikające z powtarzanego narażenia na działanie substancji lub mieszaniny. Ujęte są tu wszystkie istotne skutki zdrowotne, które mogą powodować upośledzenia czynnościowe, zarówno odwracalne jak i nieodwracalne, bezpośrednie lub opóźnione. Jednakże nie ujęto tu innych szczególnych skutków toksycznych, które omówiono w sekcjach 3.1–3.8 i 3.10.”;

u)

sekcja 3.9.3.4.1 otrzymuje brzmienie:

„3.9.3.4.1.

Jeżeli nie ma wiarygodnych dowodów lub danych z badań dla konkretnej mieszaniny jako takiej, a zasad pomostowych nie można zastosować w celu umożliwienia klasyfikacji, wówczas klasyfikacja mieszaniny opiera się na klasyfikacji składników. W takim przypadku mieszaninę klasyfikuje się jako działającą toksycznie na narządy docelowe (z podaniem danego narządu) w następstwie powtarzanego narażenia, jeżeli co najmniej jeden składnik zaklasyfikowano jako działający toksycznie na narządy docelowe (powtarzane narażenie) kategorii 1 lub 2 i występuje on na poziomie równym lub wyższym od odpowiedniego ogólnego stężenia granicznego odpowiednio dla kategorii 1 i 2, zgodnie z tabelą 3.9.4.”;

v)

sekcja 3.10.1.3 otrzymuje brzmienie:

„3.10.1.3.

Zagrożenie spowodowane aspiracją oznacza poważne skutki ostre, takie jak chemiczne zapalenie płuc, uszkodzenie płuc lub śmierć w następstwie aspiracji substancji lub mieszaniny.”;

w)

w sekcji 3.10.3.3 dodaje się nową sekcję w brzmieniu:

„3.10.3.3.1.1.

»Istotne składniki« mieszaniny to te składniki, które występują w stężeniu ≥ 1 %.”;

x)

sekcja 3.10.3.3.1.1 otrzymuje następującą numerację i brzmienie:

„3.10.3.3.1.2.

Mieszaninę klasyfikuje się w kategorii 1, jeżeli suma stężeń składników kategorii 1 wynosi ≥ 10 %, a lepkość kinematyczna mieszaniny wynosi ≤ 20,5 mm2/s przy pomiarze w 40 °C.”;

y)

sekcja 3.10.3.3.1.2 otrzymuje następującą numerację i brzmienie:

„3.10.3.3.1.3.

W przypadku mieszaniny, która rozdziela się na dwie lub więcej osobnych warstw, całą mieszaninę klasyfikuje się w kategorii 1, jeżeli w którejkolwiek z osobnych warstw suma stężeń składników kategorii 1 wynosi ≥ 10 %, a lepkość kinematyczna wynosi ≤ 20,5 mm2/s przy pomiarze w 40 °C.”;

4)

w części 4 wprowadza się następujące zmiany:

sekcja 4.1.3.5.5.3.1 otrzymuje brzmienie:

„4.1.3.5.5.3.1.

W pierwszej kolejności bierze się pod uwagę wszystkie składniki zaklasyfikowane do kategorii toksyczności ostrej 1. Jeżeli suma stężeń (procentowych) takich składników pomnożonych przez odpowiedni dla każdego z nich współczynnik M wynosi ≥ 25 %, to całą mieszaninę klasyfikuje się do kategorii toksyczności ostrej 1.”.

(5)  Dotychczas metodę obliczania zwalidowano dla mieszanin zawierających maksymalnie sześć składników lotnych. Składnikiem takim mogą być substancje ciekłe łatwopalne takie jak węglowodory, etery, alkohole, estry (oprócz akrylanów) oraz woda. Nie została ona jeszcze zwalidowana dla mieszanin zawierających związki fluorowcowane, związki siarki lub związki fosforu, a także reaktywne akrylany.

(6)  Jeżeli obliczona temperatura zapłonu jest wyższa od odpowiedniego kryterium klasyfikacyjnego o mniej niż 5 °C, metoda obliczania nie może być stosowana, a temperaturę zapłonu należy wyznaczyć w drodze doświadczalnej.”;

(8)  Obecnie nie są dostępne uznane i zwalidowane modele zwierzęce do badań nadwrażliwości układu oddechowego. W określonych warunkach dane pochodzące z badań na zwierzętach mogą dostarczyć cennych informacji w ocenie opartej na ciężarze dowodów.

(9)  Mechanizmy wywołania objawów astmy przez substancje nie zostały jeszcze w pełni poznane. Zapobiegawczo substancje te uważa się za działające uczulająco na układ oddechowy. Jednakże jeżeli na podstawie dowodów można wykazać, że substancje te wywołują objawy astmy poprzez podrażnienie tylko u osób z nadreaktywnością oskrzeli, nie uznaje się ich za substancje działające uczulająco na układ oddechowy.”;”


(1)  lub, w stosownych przypadkach, < 1 % – zob. 3.2.3.3.1.

(2)  lub, w stosownych przypadkach, < 1 % – zob. 3.3.3.3.1.

(3)  lub, w stosownych przypadkach, < 1 % – zob. 3.8.3.4.6.

(4)  lub, w stosownych przypadkach, < 0,1 % – zob. 4.1.3.1.

(7)  Materiały wybuchowe niestabilne określone w sekcji 2.1 mogą również zostać ustabilizowane poprzez odczulenie i w związku z tym mogą zostać sklasyfikowane jako odczulone materiały wybuchowe, pod warunkiem że wszystkie kryteria sekcji 2.17 zostały spełnione. W takim przypadku odczulony materiał wybuchowy zostaje poddany badaniu zgodnie z badaniem serii 3 (część I Podręcznika badań i kryteriów UN RTDG), ponieważ informacje o jego wrażliwości na bodźce mechaniczne prawdopodobnie będą ważne dla ustalenia warunków bezpiecznego postępowania i stosowania. Wyniki podaje się w karcie charakterystyki.


ZAŁĄCZNIK II

W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w części I wprowadza się następujące zmiany:

a)

skreśla się pozycję w brzmieniu:

„1.1.1.   EUH001 – »Wybuchowy w stanie suchym«

W przypadku substancji i mieszanin wybuchowych, o których mowa w sekcji 2.1 załącznika I, wprowadzonych do obrotu w postaci zwilżonej wodą lub alkoholami albo rozcieńczonej innymi substancjami w celu stłumienia właściwości wybuchowych.”;

b)

sekcja 1.1.3 otrzymuje następującą numerację:

„1.1.1.”;

c)

sekcja 1.1.4 otrzymuje następującą numerację:

„1.1.2.”;

d)

sekcja 1.1.5 otrzymuje następującą numerację:

„1.1.3.”;

e)

sekcja 1.1.6 otrzymuje następującą numerację:

„1.1.4.”;

2)

w części II wprowadza się następujące zmiany:

w sekcji 2.10 tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„—

≥ 0,1 specyficznego stężenia granicznego substancji zaklasyfikowanej jako działająca uczulająco na skórę lub działająca uczulająco na drogi oddechowe o specyficznym stężeniu granicznym, lub”.


ZAŁĄCZNIK III

W załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w części 1 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w tabeli 1.1 dodaje się następujące zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

„H206

Język

2.17 – Odczulone materiały wybuchowe, kategoria zagrożenia 1

 

BG

Опасност от пожар или разпръскване; повишен риск от експлозия при понижено съдържание на десенсибилизиращ агент.

 

ES

Peligro de incendio, onda expansiva o proyección; mayor riesgo de explosión si se reduce el agente insensibilizante.

 

CS

Nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi; zvýšené nebezpečí výbuchu, sníží-li se objem znecitlivujícího prostředku.

 

DA

Fare for brand, eksplosion eller udslyngning af fragmenter; øget risiko for eksplosion, hvis det desensibiliserende middel reduceres.

 

DE

Gefahr durch Feuer, Druckstoß oder Sprengstücke; erhöhte Explosionsgefahr wenn das Desensibilisierungsmittel reduziert wird.

 

ET

Süttimis-, plahvatus- või laialipaiskumisoht, desensibilisaatori vähenemise korral suurenenud plahvatusoht.

 

EL

Κίνδυνος πυρκαγιάς, ανατίναξης ή εκτόξευσης· αυξημένος κίνδυνος έκρηξης εάν μειωθεί ο παράγοντας απευαισθητοποίησης.

 

EN

Fire, blast or projection hazard; increased risk of explosion if desensitising agent is reduced.

 

FR

Danger d'incendie, d'effet de souffle ou de projection; risque accru d'explosion si la quantité d'agent désensibilisateur est réduite.

 

GA

Guais dóiteáin, phléasctha nó teilgin; baol méadaithe pléasctha má laghdaítear an dí-íogróir.

 

HR

Opasnost od vatre, udarnog vala ili rasprskavanja; povećan rizik od eksplozije ako je smanjen udio desenzitirajućeg agensa.

 

IT

Pericolo d'incendio, di spostamento d'aria o di proiezione; maggior rischio di esplosione se l'agente desensibilizzante è ridotto.

 

LV

Ugunsbīstamība, triecienviļņbīstamība vai izmetbīstamība; ja desensibilizācijas līdzekļa daudzums samazinājies, palielinās eksplozijas risks.

 

LT

Gaisro, sprogimo arba išsvaidymo pavojus; sumažėjus desensibilizacijos veiksnio poveikiui kyla didesnė sprogimo rizika.

 

HU

Tűz, robbanás vagy kivetés veszélye; fokozott robbanásveszély a deszenzibilizáló szer csökkenésével.

 

MT

Periklu ta' nar, blast jew projjezzjoni; riskju ikbar ta' splużjoni jekk l-aġent disensitizzanti jitnaqqas.

 

NL

Gevaar voor brand, luchtdrukwerking of scherfwerking; toegenomen ontploffingsgevaar als de ongevoeligheidsagens wordt verminderd.

 

PL

Zagrożenie pożarem, wybuchem lub rozrzutem; zwiększone ryzyko wybuchu jeśli zawartość środka odczulającego została zmniejszona.

 

PT

Perigo de incêndio, sopro ou projeções; risco acrescido de explosão se houver redução do agente dessensibilizante.

 

RO

Pericol de incendiu, detonare sau proiectare; risc sporit de explozie dacă se reduce agentul de desensibilizare.

 

SK

Nebezpečenstvo požiaru, výbuchu alebo rozletenia úlomkov; zvýšené riziko výbuchu, ak sa zníži obsah desenzibilizačného činidla.

 

SL

Nevarnost za nastanek požara, udarnega vala ali drobcev; povečana nevarnost eksplozije, če se zmanjša vsebnost desenzibilizatorja.

 

FI

Palo-, räjähdys- tai sirpalevaara; suurentunut, jos flegmatointitekijää vähennetään.

 

SV

Fara för brand, tryckvåg eller splitter och kaststycken, ökad explosionsrisk om det okänsliggörande ämnet minskas.”

„H207

Język

2.17 – Odczulone materiały wybuchowe, kategoria zagrożenia 2, 3

 

BG

Опасност от пожар или разпръскване; повишен риск от експлозия при понижено съдържание на десенсибилизиращ агент.

 

ES

Peligro de incendio o proyección; mayor riesgo de explosión si se reduce el agente insensibilizante.

 

CS

Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi; zvýšené nebezpečí výbuchu, sníží-li se objem znecitlivujícího prostředku.

 

DA

Fare for brand eller udslyngning af fragmenter; øget risiko for eksplosion, hvis det desensibiliserende middel reduceres.

 

DE

Gefahr durch Feuer oder Sprengstücke; erhöhte Explosionsgefahr wenn das Desensibilisierungsmittel reduziert wird.

 

ET

Süttimis- või laialipaiskumisoht, desensibilisaatori vähenemise korral suurenenud plahvatusoht.

 

EL

Κίνδυνος πυρκαγιάς ή εκτόξευσης· αυξημένος κίνδυνος έκρηξης εάν μειωθεί ο παράγοντας απευαισθητοποίησης.

 

EN

Fire or projection hazard; increased risk of explosion if desensitising agent is reduced.

 

FR

Danger d'incendie ou de projection; risque accru d'explosion si la quantité d'agent désensibilisateur est réduite.

 

GA

Guais dóiteáin nó teilgin; baol méadaithe pléasctha má laghdaítear an dí-íogróir.

 

HR

Opasnost od vatre ili rasprskavanja; povećan rizik od eksplozije ako je smanjen udio desenzitirajućeg agensa.

 

IT

Pericolo d'incendio o di proiezione; maggior rischio di esplosione se l'agente desensibilizzante è ridotto.

 

LV

Ugunsbīstamība vai izmetbīstamība; ja desensibilizācijas līdzekļa daudzums samazinājies, palielinās eksplozijas risks.

 

LT

Gaisro arba išsvaidymo pavojus; sumažėjus desensibilizacijos veiksnio poveikiui kyla didesnė sprogimo rizika.

 

HU

Tűz vagy kivetés veszélye; fokozott robbanásveszély a deszenzibilizáló szer csökkenésével.

 

MT

Periklu ta' nar jew projezzjoni; riskju ikbar ta' splużjoni jekk l-aġent disensitizzanti jitnaqqas.

 

NL

Gevaar voor brand of scherfwerking; toegenomen ontploffingsgevaar als de ongevoeligheidsagens wordt verminderd.

 

PL

Zagrożenie pożarem lub rozrzutem; zwiększone ryzyko wybuchu, jeśli zawartość środka odczulającego została zmniejszona.

 

PT

Perigo de incêndio ou projeções; risco acrescido de explosão se houver redução do agente dessensibilizante.

 

RO

Pericol de incendiu sau proiectare; risc sporit de explozie dacă se reduce agentul de desensibilizare.

 

SK

Nebezpečenstvo požiaru alebo rozletenia úlomkov; zvýšené riziko výbuchu, ak sa zníži obsah desenzibilizačného činidla.

 

SL

Nevarnost za nastanek požara ali drobcev; povečana nevarnost eksplozije, če se zmanjša vsebnost desenzibilizatorja.

 

FI

Palo- tai sirpalevaara; suurentunut, jos flegmatointitekijää vähennetään.

 

SV

Fara för brand eller splitter och kaststycken. ökad explosionsrisk om det okänsliggörande ämnet minskas.”

„H208

Język

2.17 – Odczulone materiały wybuchowe, kategoria zagrożenia 4

 

BG

Опасност от пожар; повишен риск от експлозия при понижено съдържание на десенсибилизиращ агент.

 

ES

Peligro de incendio; mayor riesgo de explosión si se reduce el agente insensibilizante.

 

CS

Nebezpečí požáru; zvýšené nebezpečí výbuchu, sníží-li se objem znecitlivujícího prostředku.

 

DA

Brandfare; øget risiko for eksplosion, hvis det desensibiliserende middel reduceres.

 

DE

Gefahr durch Feuer; erhöhte Explosionsgefahr wenn das Desensibilisierungsmittel reduziert wird.

 

ET

Süttimisoht; desensibilisaatori vähenemise korral suurenenud plahvatusoht.

 

EL

Κίνδυνος πυρκαγιάς· αυξημένος κίνδυνος έκρηξης εάν μειωθεί ο παράγοντας απευαισθητοποίησης.

 

EN

Fire hazard; increased risk of explosion if desensitising agent is reduced.

 

FR

Danger d'incendie; risque accru d'explosion si la quantité d'agent désensibilisateur est réduite.

 

GA

Guais dóiteáin; baol méadaithe pléasctha má laghdaítear an dí-íogróir.

 

HR

Opasnost od vatre; povećan rizik od eksplozije ako je smanjen udio desenzitirajućeg agensa.

 

IT

Pericolo d'incendio; maggior rischio di esplosione se l'agente desensibilizzante è ridotto.

 

LV

Ugunsbīstamība; ja desensibilizācijas līdzekļa daudzums samazinājies, palielinās eksplozijas risks.

 

LT

Gaisro pavojus; sumažėjus desensibilizacijos veiksnio poveikiui kyla didesnė sprogimo rizika.

 

HU

Tűz veszélye; fokozott robbanásveszély a deszenzibilizáló szer csökkenésével.

 

MT

Periklu ta' nar; riskju ikbar ta' splużjoni jekk l-aġent disensitizzanti jitnaqqas.

 

NL

Gevaar voor brand; toegenomen ontploffingsgevaar als de ongevoeligheidsagens wordt verminderd.

 

PL

Zagrożenie pożarem; zwiększone ryzyko wybuchu, jeśli zawartość środka odczulającego została zmniejszona.

 

PT

Perigo de incêndio; risco acrescido de explosão se houver redução do agente dessensibilizante.

 

RO

Pericol de incendiu; risc sporit de explozie dacă se reduce agentul de desensibilizare.

 

SK

Nebezpečenstvo požiaru; zvýšené riziko výbuchu, ak sa zníži obsah desenzibilizačného činidla.

 

SL

Nevarnost za nastanek požara; povečana nevarnost eksplozije, če se zmanjša vsebnost desenzibilizatorja.

 

FI

Palovaara; suurentunut, jos flegmatointitekijää vähennetään.

 

SV

Fara för brand, ökad explosionsrisk om det okänsliggörande ämnet minskas.”

„H232

Język

2.2 – Gazy łatwopalne, kategoria zagrożenia 1A, gaz piroforyczny

 

BG

Може да се запали спонтанно при контакт с въздух.

 

ES

Puede inflamarse espontáneamente en contacto con el aire.

 

CS

Při styku se vzduchem se může samovolně vznítit.

 

DA

Kan selvantænde ved kontakt med luft.

 

DE

Kann sich bei Kontakt mit Luft spontan entzünden.

 

ET

Kokkupuutel õhuga võib süttida iseenesest.

 

EL

Ενδέχεται να αυτοαναφλεγεί εάν εκτεθεί στον αέρα.

 

EN

May ignite spontaneously if exposed to air.

 

FR

Peut s'enflammer spontanément au contact de l'air.

 

GA

D'fhéadfadh an ní uathadhaint i gcás nochtadh don aer.

 

HR

Može se spontano zapaliti u dodiru sa zrakom.

 

IT

Spontaneamente infiammabile all'aria.

 

LV

Saskarē ar gaisu var spontāni aizdegties.

 

LT

Ore gali užsidegti savaime.

 

HU

Levegővel érintkezve öngyulladásra hajlamos.

 

MT

Jista' jieħu n-nar spontanjament jekk ikun espost għall-arja.

 

NL

Kan spontaan ontbranden bij blootstelling aan lucht.

 

PL

Może ulegać samozapaleniu w przypadku wystawienia na działanie powietrza.

 

PT

Pode inflamar-se espontaneamente em contacto com o ar.

 

RO

Se poate aprinde spontan dacă intră în contact cu aerul.

 

SK

Pri kontakte so vzduchom sa môže spontánne vznietit.

 

SL

V stiku z zrakom lahko pride do samodejnega vžiga.

 

FI

Voi syttyä itsestään palamaan joutuessaan kosketuksiin ilman kanssa.

 

SV

Kan spontanantända vid kontakt med luft.”

b)

w tabeli 1.1 wprowadza się następujące zmiany:

(i)

górny rząd pozycji dotyczącej kodu H220 otrzymuje brzmienie:

„H220

 

Język

2.2 – Gazy łatwopalne, kategoria zagrożenia 1A”

(ii)

górny rząd pozycji dotyczącej kodu H221 otrzymuje brzmienie:

„H221

Język

2.2 – Gazy łatwopalne, kategoria zagrożenia 1B, 2”

(iii)

górny rząd pozycji dotyczącej kodu H230 otrzymuje brzmienie:

„H230

Język

2.2 – Gazy łatwopalne, kategoria zagrożenia 1A, gaz nietrwały A”

(iv)

górny rząd pozycji dotyczącej kodu H231 otrzymuje brzmienie:

„H231

Język

2.2 – Gazy łatwopalne, kategoria zagrożenia 1A, gaz nietrwały B”

c)

dziesiąty rząd pozycji dotyczącej kodu H314 otrzymuje brzmienie:

 

„FR

Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.”

2)

w części 2 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w tabeli 2.1 skreśla się pozycję dotyczącą kodu EUH 001.


ZAŁĄCZNIK IV

W załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 wprowadza się następujące zmiany:

1)

akapit wprowadzający w załączniku IV otrzymuje brzmienie:

„W niniejszym załączniku ustanawia się matrycę, w której wymieniono zalecane zwroty wskazujące środki ostrożności dla każdej klasy zagrożenia i kategorii zagrożenia w podziale na rodzaj zwrotu wskazującego środki ostrożności. Matryca ułatwia wybór odpowiednich zwrotów wskazujących środki ostrożności i zawiera elementy dotyczące wszystkich kategorii działania zapobiegawczego. Stosuje się wszystkie specyficzne elementy odnoszące się do danej klasy zagrożenia. Ponadto, w odpowiednich przypadkach, stosuje się ogólne zwroty wskazujące środki ostrożności niepowiązane z daną klasą lub kategorią zagrożenia.

Aby zapewnić elastyczność w stosowaniu wyrażeń wskazujących środki ostrożności, zachęca się do łączenia lub konsolidacji zwrotów wskazujących środki ostrożności, tak aby zaoszczędzić miejsce na etykiecie i poprawić czytelność. Matryca oraz tabele w części 1 niniejszego załącznika obejmują różne kombinacje zwrotów wskazujących środki ostrożności. Są to jednak tylko przykłady, a dostawcy mogą łączyć i konsolidować zwroty według uznania, jeżeli sprzyja to jasności i zrozumiałości informacji na etykiecie zgodnie z art. 22 i art. 28 ust. 3.

Niezależnie od art. 22 zwroty wskazujące środki ostrożności zamieszczane na etykietach lub kartach charakterystyki mogą zawierać nieznaczne modyfikacje tekstowe zwrotów określonych w niniejszym załączniku, jeżeli zmiany te przyczyniają się do przekazania informacji dotyczących bezpieczeństwa, a wytyczne dotyczące bezpieczeństwa nie zostały osłabione ani ograniczone. Może to obejmować zmiany pisowni, użycie synonimów lub równoważnych terminów właściwych dla regionu, w którym produkt jest dostarczany i stosowany.”;

2)

w tabeli 6.1 wprowadza się następujące zmiany:

pozycja dotycząca kodu P103 otrzymuje brzmienie:

„P103

Uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i zastosować się do nich

W stosownych przypadkach

 

Produkty konsumpcyjne – nie stosować, jeśli zastosowano P202

3)

w tabeli 6.2 wprowadza się następujące zmiany:

a)

pozycje dotyczące kodów P201 i P202 otrzymują brzmienie:

„P201

Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.

Materiały wybuchowe (sekcja 2.1)

Materiał wybuchowy niestabilny

 

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze (sekcja 3.5)

1A,1B, 2

Produkty konsumpcyjne – nie stosować, jeśli zastosowano P202

Rakotwórczość (sekcja 3.6)

1A,1B, 2

Działanie szkodliwe na rozrodczość (sekcja 3.7)

1A,1B, 2

Działanie szkodliwe na rozrodczość – wpływ na laktację lub oddziaływanie szkodliwe na dzieci karmione piersią (sekcja 3.7)

Dodatkowa kategoria

P202

Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa.

Gazy łatwopalne (sekcja 2.2)

A, B (gazy nietrwałe)

 

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze (sekcja 3.5)

1A,1B, 2

 

Rakotwórczość (sekcja 3.6)

1A,1B, 2

 

Działanie szkodliwe na rozrodczość (sekcja 3.7)

1A,1B, 2

 

Działanie szkodliwe na rozrodczość, wpływ na laktację lub oddziaływanie szkodliwe na dzieci karmione piersią (sekcja 3.7)

Dodatkowa kategoria

 

b)

pozycja dotycząca kodu P210 otrzymuje brzmienie:

„P210

Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione.

Materiały wybuchowe (sekcja 2.1)

Podklasy 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5

 

Gazy łatwopalne (sekcja 2.2)

1A, 1B, 2

 

Aerozole (sekcja 2.3)

1, 2, 3

Substancje ciekłe łatwopalne (sekcja 2.6)

1, 2, 3

Substancje stałe łatwopalne (sekcja 2.7)

1, 2

Substancje i mieszaniny samoreaktywne (sekcja 2.8)

Typy A, B, C, D, E, F

Substancje ciekłe piroforyczne (sekcja 2.9)

1

Substancje stałe piroforyczne (sekcja 2.10)

1

Substancje ciekłe utleniające (sekcja 2.13)

1, 2, 3

 

Substancje stałe utleniające (sekcja 2.14)

1, 2, 3

 

Nadtlenki organiczne (sekcja 2.15)

Typy A, B, C, D, E, F

 

Odczulone materiały wybuchowe (sekcja 2.17)

1, 2, 3, 4”

 

c)

dodaje się pozycję dotyczącą kodu P212:

„P212

Unikać ogrzewania pod zamknięciem lub w sytuacji zmniejszonej zawartości środka odczulającego.

Odczulone materiały wybuchowe (sekcja 2.17)

1, 2, 3, 4”

 

d)

pozycja dotycząca kodu P222 otrzymuje brzmienie:

„P222

Nie dopuszczać do kontaktu z powietrzem.

Gazy łatwopalne (sekcja 2.2)

Gaz piroforyczny

jeżeli podkreślenie zwrotu wskazującego rodzaj zagrożenia uznano za konieczne.

Substancje ciekłe piroforyczne (sekcja 2.9)

1

Substancje stałe piroforyczne (sekcja 2.10)

1

e)

pozycja dotycząca kodu P230 otrzymuje brzmienie:

„P230

Przechowywać produkt zwilżony …

Materiały wybuchowe (sekcja 2.1)

Podklasy 1.1, 1.2, 1.3, 1.5

Producent/dostawca określają właściwy materiał.

w odniesieniu do substancji i mieszanin, które zostały zwilżone, rozcieńczone, rozpuszczone lub zawieszone przy użyciu flegmatyzatora w celu osłabienia ich właściwości wybuchowych

Odczulone materiały wybuchowe (sekcja 2.17)

1, 2, 3, 4

Producent/dostawca określają właściwy materiał.”

f)

pozycja dotycząca kodu P233 otrzymuje brzmienie:

„P233

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

Substancje ciekłe łatwopalne (sekcja 2.6)

1, 2, 3

jeżeli ciecz jest lotna i może wytworzyć atmosferę wybuchową

Substancje ciekłe piroforyczne (sekcja 2.9)

1

 

Substancje stałe piroforyczne (sekcja 2.10)

1

 

Odczulone materiały wybuchowe (sekcja 2.17)

1, 2, 3, 4

 

Toksyczność ostra – przez drogi oddechowe (sekcja 3.1)

1, 2, 3

jeżeli substancja chemiczna jest lotna i może wytworzyć atmosferę niebezpieczną”

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe; działanie drażniące na drogi oddechowe (sekcja 3.8)

3

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe; działanie narkotyczne (sekcja 3.8)

3

g)

pozycja dotycząca kodu P280 otrzymuje brzmienie:

„P280

Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy/ochronę słuchu/…

Materiały wybuchowe (sekcja 2.1)

Materiały wybuchowe niestabilne i podklasy 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5

Producent/dostawca określa stosowny rodzaj środków ochrony indywidualnej.

Gazy łatwopalne (sekcja 2.2)

Gaz piroforyczny

Substancje ciekłe łatwopalne (sekcja 2.6)

1, 2, 3

Substancje stałe łatwopalne (sekcja 2.7)

1, 2

Substancje i mieszaniny samoreaktywne (sekcja 2.8)

Typy A, B, C, D, E, F

Substancje ciekłe piroforyczne (sekcja 2.9)

1

Substancje stałe piroforyczne (sekcja 2.10)

1

Substancje i mieszaniny samonagrzewające się (sekcja 2.11)

1, 2

Substancje i mieszaniny, które w kontakcie z wodą uwalniają łatwopalne gazy (sekcja 2.12)

1, 2, 3

Substancje ciekłe utleniające (sekcja 2.13)

1, 2, 3

Substancje stałe utleniające (sekcja 2.14)

1, 2, 3

Nadtlenki organiczne (sekcja 2.15)

Typy A, B, C, D, E, F

Odczulone materiały wybuchowe (sekcja 2.17)

1, 2, 3, 4

Toksyczność ostra – po naniesieniu na skórę (sekcja 3.1)

1, 2, 3, 4

Określić rękawice ochronne/odzież ochronną.

Producent/dostawca może dokładniej określić rodzaj sprzętu w stosownych przypadkach.

Działanie żrące na skórę (sekcja 3.2)

1A, 1B, 1C

Określić rękawice ochronne/odzież ochronną i osłonę oczu/twarzy.

Producent/dostawca może dokładniej określić rodzaj sprzętu w stosownych przypadkach.

Działanie drażniące na skórę (sekcja 3.2)

2

Określić rękawice ochronne.

Producent/dostawca może dokładniej określić rodzaj sprzętu w stosownych przypadkach.

Działanie uczulające na skórę (sekcja 3.4)

1, 1A, 1B

Poważne uszkodzenie oczu (sekcja 3.3)

1

Określić ochronę oczu/twarzy.

Producent/dostawca może dokładniej określić rodzaj sprzętu w stosownych przypadkach.

Działanie drażniące na oczy (sekcja 3.3)

2

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze (sekcja 3.5)

1A, 1B, 2

Producent/dostawca określa stosowny rodzaj środków ochrony indywidualnej.”

Rakotwórczość (sekcja 3.6)

1A, 1B, 2

Działanie szkodliwe na rozrodczość (sekcja 3.7)

1A, 1B, 2

4)

w tabeli 6.3 wprowadza się następujące zmiany:

a)

pozycje dotyczące kodów P301 i P302 otrzymują brzmienie:

„P301

W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA:

Toksyczność ostra – droga pokarmowa (sekcja 3.1)

1, 2, 3, 4

 

Działanie żrące na skórę (sekcja 3.2)

1, 1A, 1B, 1C

Zagrożenie spowodowane aspiracją (sekcja 3.10)

1

P302

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ:

Substancje ciekłe piroforyczne (sekcja 2.9)

1

 

Substancje stałe piroforyczne (sekcja 2.10)

1

Substancje i mieszaniny, które w kontakcie z wodą uwalniają łatwopalne gazy (sekcja 2.12)

1, 2

Toksyczność ostra – po naniesieniu na skórę (sekcja 3.1)

1, 2, 3, 4

Działanie drażniące na skórę (sekcja 3.2)

2

Działanie uczulające na skórę (sekcja 3.4)

1, 1A, 1B”

b)

pozycja dotycząca kodu P332 otrzymuje brzmienie:

„P332

W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry:

Działanie drażniące na skórę (sekcja 3.2)

2

można pominąć, jeżeli na etykiecie umieszczono zwrot P333”

c)

pozycje dotyczące kodów P370 i P371 otrzymują brzmienie:

„P370

W przypadku pożaru:

Materiały wybuchowe (sekcja 2.1)

Materiały wybuchowe niestabilne i podklasy 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5

 

Gazy utleniające (sekcja 2.4)

1

Substancje ciekłe łatwopalne (sekcja 2.6)

1, 2, 3

Substancje stałe łatwopalne (sekcja 2.7)

1, 2

Substancje i mieszaniny samoreaktywne (sekcja 2.8)

Typy A, B, C, D, E, F

Substancje ciekłe piroforyczne (sekcja 2.9)

1

Substancje stałe piroforyczne (sekcja 2.10)

1

Substancje i mieszaniny, które w kontakcie z wodą uwalniają łatwopalne gazy (sekcja 2.12)

1, 2, 3

Substancje ciekłe utleniające (sekcja 2.13)

1, 2, 3

Substancje stałe utleniające (sekcja 2.14)

1, 2, 3

Nadtlenki organiczne (sekcja 2.15)

Typy A, B, C, D, E, F

Odczulone materiały wybuchowe (sekcja 2.17)

1, 2, 3

 

P371

W przypadku poważnego pożaru i dużych ilości:

Substancje ciekłe utleniające (sekcja 2.13)

1

 

Substancje stałe utleniające (sekcja 2.14)

1

 

Odczulone materiały wybuchowe (sekcja 2.17)

4”

 

d)

pozycja dotycząca kodu P375 otrzymuje brzmienie:

„P375

Z powodu ryzyka wybuchu gasić pożar z odległości.

Materiały wybuchowe (sekcja 2.1)

Podklasa 1.4

w odniesieniu do materiałów wybuchowych podklasy 1.4 (grupa zgodności S) w opakowaniu transportowym.”

Substancje i mieszaniny samoreaktywne (sekcja 2.8)

Typ B

 

Substancje ciekłe utleniające (sekcja 2.13)

1

Substancje stałe utleniające (sekcja 2.14)

1

Nadtlenki organiczne (sekcja 2.15)

Typ B

Odczulone materiały wybuchowe (sekcja 2.17)

1, 2, 3, 4

e)

pozycja dotycząca kodu P377 otrzymuje brzmienie:

„P377

W przypadku pożaru w wyniku wycieku gazu: Nie gasić, o ile nie można bezpiecznie zahamować wycieku.

Gazy łatwopalne (sekcja 2.2)

1A, 1B, 2”

 

f)

pozycja dotycząca kodu P380 otrzymuje brzmienie:

„P380

Ewakuować teren.

Materiały wybuchowe (sekcja 2.1)

Materiały wybuchowe niestabilne i Podklasy 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5

 

Substancje i mieszaniny samoreaktywne (sekcja 2.8)

Typy A, B

 

Substancje ciekłe utleniające (sekcja 2.13)

1

 

Substancje stałe utleniające (sekcja 2.14)

1

 

Nadtlenki organiczne (sekcja 2.15)

Typy A, B

 

Odczulone materiały wybuchowe (sekcja 2.17)

1, 2, 3, 4”

 

g)

pozycja dotycząca kodu P381 otrzymuje brzmienie:

„P381

W przypadku wycieku wyeliminować wszystkie źródła zapłonu.

Gazy łatwopalne (sekcja 2.2)

1A, 1B, 2”

 

h)

pozycja dotycząca kodu P301 + P312 otrzymuje brzmienie:

„P301 + P312

W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…

Toksyczność ostra – droga pokarmowa (sekcja 3.1)

4

… Producent/dostawca określa właściwe źródło pomocy medycznej w nagłych przypadkach.”

i)

pozycje dotyczące kodów P370 + P380 + P375 oraz P371 + P380 + P375 otrzymują brzmienie:

„P370 + P380 + P375

W przypadku pożaru: Ewakuować teren. Z powodu ryzyka wybuchu gasić pożar z odległości.

Materiały wybuchowe (sekcja 2.1)

Podklasa 1.4

w odniesieniu do materiałów wybuchowych podklasy 1.4 (grupa zgodności S) w opakowaniu transportowym.”

Odczulone materiały wybuchowe (sekcja 2.17)

1, 2, 3

 

P371 + P380 + P375

W przypadku poważnego pożaru i dużych ilości: Ewakuować teren. Z powodu ryzyka wybuchu gasić pożar z odległości.

Substancje ciekłe utleniające (sekcja 2.13)

1

 

Substancje stałe utleniające (sekcja 2.14)

1

Odczulone materiały wybuchowe (sekcja 2.17)

4

5)

w tabeli 6.4 wprowadza się następujące zmiany:

a)

pozycja dotycząca kodu P401 otrzymuje brzmienie:

„P401

Przechowywać zgodnie z …

Materiały wybuchowe (sekcja 2.1)

Materiały wybuchowe niestabilne i podklasy 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5

… Producent/dostawca określa stosowne przepisy lokalne/regionalne/krajowe/międzynarodowe.”

Odczulone materiały wybuchowe (sekcja 2.17)

1, 2, 3, 4

b)

pozycja dotycząca kodu P403 otrzymuje brzmienie:

„P403

Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.

Gazy łatwopalne (sekcja 2.2)

1A, 1B, 2

 

Gazy utleniające (sekcja 2.4)

1

Gazy pod ciśnieniem (sekcja 2.5)

Gaz sprężony

Gaz skroplony

Gaz skroplony schłodzony

Gaz rozpuszczony

Substancje ciekłe łatwopalne (sekcja 2.6)

1, 2, 3

w odniesieniu do substancji ciekłych łatwopalnych kategorii 1 i innych substancji ciekłych łatwopalnych, które są lotne i mogą wytworzyć atmosferę wybuchową.

Substancje i mieszaniny samoreaktywne (sekcja 2.8)

Typy A, B, C, D, E, F

z wyjątkiem substancji i mieszanin samoreaktywnych lub nadtlenków organicznych o kontrolowanej temperaturze, ponieważ może nastąpić skroplenie i zamrożenie.

Nadtlenki organiczne (sekcja 2.15)

Toksyczność ostra – przez drogi oddechowe (sekcja 3.1)

1, 2, 3

jeżeli substancja lub mieszanina jest lotna i może wytworzyć atmosferę niebezpieczną.”

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe; działanie drażniące na drogi oddechowe (sekcja 3.8)

3

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe; działanie narkotyczne (sekcja 3.8)

3

6)

w tabeli 6.5 wprowadza się następujące zmiany:

a)

pozycja dotycząca kodu P501 otrzymuje brzmienie:

„P501

Zawartość/pojemnik usuwać do …

Substancje ciekłe łatwopalne (sekcja 2.6)

1, 2, 3

…zgodnie z przepisami lokalnymi/regionalnymi/krajowymi/międzynarodowymi (do określenia).

Producent/dostawca określa, czy wymagania dotyczące usuwania mają zastosowanie do zawartości, pojemnika czy obu.”

Substancje i mieszaniny samoreaktywne (sekcja 2.8)

Typy A, B, C, D, E, F

Substancje i mieszaniny, które w kontakcie z wodą uwalniają łatwopalne gazy (sekcja 2.12)

1, 2, 3

Substancje ciekłe utleniające (sekcja 2.13)

1, 2, 3

Substancje stałe utleniające (sekcja 2.14)

1, 2, 3

Nadtlenki organiczne (sekcja 2.15)

Typy A, B, C, D, E, F

Odczulone materiały wybuchowe (sekcja 2.17)

1, 2, 3, 4

Toksyczność ostra – droga pokarmowa (sekcja 3.1)

1, 2, 3, 4

Toksyczność ostra – po naniesieniu na skórę (sekcja 3.1)

1, 2, 3, 4

Toksyczność ostra – przez drogi oddechowe (sekcja 3.1)

1, 2, 3

Działanie żrące na skórę (sekcja 3.2)

1, 1A, 1B, 1C

Działanie uczulające na drogi oddechowe (sekcja 3.4)

1, 1A, 1B

Działanie uczulające na skórę (sekcja 3.4)

1, 1A, 1B

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze (sekcja 3.5)

1A, 1B, 2

Rakotwórczość (sekcja 3.6)

1A, 1B, 2

Działanie szkodliwe na rozrodczość (sekcja 3.7)

1A, 1B, 2

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe (sekcja 3.8)

1, 2

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe; działanie drażniące na drogi oddechowe (sekcja 3.8)

3

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe; działanie narkotyczne (sekcja 3.8)

3

Działanie toksyczne na narządy docelowe – powtarzane narażenie (sekcja 3.9)

1, 2

Zagrożenie spowodowane aspiracją (sekcja 3.10)

1

Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – ostre zagrożenie dla środowiska wodnego (sekcja 4.1)

1

Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – przewlekłe zagrożenie dla środowiska wodnego (sekcja 4.1)

1, 2, 3, 4

b)

po pozycji dotyczącej kodu P502 dodaje się pozycję w brzmieniu:

„P503

Przestrzegać wskazówek producenta/dostawcy/… dotyczących unieszkodliwienia/odzysku/recyklingu

Materiały wybuchowe (sekcja 2.1)

Materiały wybuchowe niestabilne i podklasy 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5

… Producent/dostawca określa właściwe źródło informacji zgodnie z odpowiednimi przepisami lokalnymi/regionalnymi/krajowymi/międzynarodowymi.”

7)

w tabeli 1.2 wprowadza się następujące zmiany:

a)

dodaje się pozycję w brzmieniu:

„P212

Język

 

 

BG

Да се избягва нагряване в затворено пространство или понижаване на съдържанието на десенсибилизиращия агент.

 

ES

Evitar el calentamiento en condiciones de aislamiento o la reducción del agente insensibilizante.

 

CS

Zamezte zahřívání v uzavřeném obalu nebo snížení objemu znecitlivujícího prostředku.

 

DA

Undgå opvarmning under indeslutning eller reduktion af det desensibiliserende middel.

 

DE

Erhitzen unter Einschluss und Reduzierung des Desensibilisierungsmittels vermeiden.

 

ET

Vältida suletuna kuumutamist ja desensibilisaatori vähenemist.

 

EL

Να αποφεύγεται η θέρμανση σε περιορισμένο χώρο και η μείωση του παράγοντα απευαισθητοποίησης.

 

EN

Avoid heating under confinement or reduction of the desensitising agent.

 

FR

Éviter d'échauffer en milieu confiné ou en cas de diminution de la quantité d'agent désensibilisateur.

 

GA

Seachain an téamh i limistéar iata nó i gcás laghdú ar an dí-íogróir.

 

HR

Izbjegavati zagrijavanje u zatvorenom prostoru ili smanjenje udjela desenzitirajućeg agensa.

 

IT

Evitare di riscaldare sotto confinamento o di ridurre l'agente desensibilizzante.

 

LV

Nepieļaut karsēšanu slēgtā vidē vai desensibilizējošā aģenta daudzuma samazināšanos.

 

LT

Vengti kaitimo uždaroje talpykloje arba desensibilizacijos veiksnio poveikio sumažėjimo.

 

HU

Kerülje a hevítést zárt térben vagy a deszenzibilizáló szer mennyiségének csökkenése esetén.

 

MT

Evita t-tisħin fil-magħluq jew it-tnaqqis tal-aġenti disensitizzanti.

 

NL

Vermijd verwarming onder opsluiting of vermindering van de ongevoeligheidsagens.

 

PL

Unikać ogrzewania pod zamknięciem lub w sytuacji zmniejszonej zawartości środka odczulającego.

 

PT

Evitar o aquecimento em ambiente fechado ou a redução do agente dessensibilizado.

 

RO

A se evita încălzirea în mediu confinat sau în caz de scădere a agentului de desensibilizare

 

SK

Zabráňte zahrievaniu v ohraničenom priestore alebo zníženiu obsahu desenzibilizačného činidla.

 

SL

Izogibati se segrevanju v zaprtem prostoru ali zmanjšanju vsebnosti desenzibilizatorja.

 

FI

Vältettävä kuumentamista suljetussa astiassa tai flegmatointiaineen vähentämistä.

 

SV

Undvik uppvärmning i sluten behållare eller reducering av det okänsliggörande ämnet.”


ZAŁĄCZNIK V

W załączniku V do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 w części 1 sekcja 1.2 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w kolumnie 2 słowa „Gazy łatwopalne, kategoria zagrożenia 1” zastępuje się słowami „Gazy łatwopalne, kategorie zagrożenia 1A, 1B”;

b)

w kolumnie 2 po ostatniej pozycji dodaje się słowa „Sekcja 2.17. Odczulone materiały wybuchowe, kategorie zagrożenia 1, 2, 3, 4”.


ZAŁĄCZNIK VI

W części 1 w załączniku VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w tabeli 1.1 wiersz dotyczący gazów łatwopalnych otrzymuje brzmienie:

„Gazy łatwopalne

Flam. Gas 1A

Flam. Gas 1B

Flam. Gas 2

Pyr. Gas

Chem. Unst. Gas A

Chem. Unst. Gas B”

b)

w tabeli 1.1 po wierszu „Substancja lub mieszanina powodująca korozję metali” dodaje się wiersz w brzmieniu:

„Odczulone materiały wybuchowe

Desen. Expl. 1

Desen. Expl. 2

Desen. Expl. 3

Desen. Expl. 4”


Top