EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0359

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/359 z dnia 13 grudnia 2018 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających szczegóły dotyczące wniosku o rejestrację i o rozszerzenie rejestracji jako repozytorium transakcji (Tekst mający znaczenie dla EOG.)

C/2018/8331

OJ L 81, 22.3.2019, p. 45–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/359/oj

22.3.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 81/45


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/359

z dnia 13 grudnia 2018 r.

uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających szczegóły dotyczące wniosku o rejestrację i o rozszerzenie rejestracji jako repozytorium transakcji

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012 (1), w szczególności jego art. 5 ust. 7,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Należy ustanowić przepisy określające informacje, które mają zostać przedłożone Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) we wniosku o rejestrację lub o rozszerzenie rejestracji jako repozytorium transakcji.

(2)

Ustanowienie kompleksowych i solidnych ram rejestracji i rozszerzenia rejestracji repozytoriów transakcji ma zasadnicze znaczenie dla realizacji celów rozporządzenia (UE) 2015/2365 i dla skutecznego pełnienia funkcji repozytorium.

(3)

Przepisy i standardy dotyczące rejestracji i rozszerzenia rejestracji repozytoriów transakcji do celów rozporządzenia (UE) 2015/2365 powinny być oparte na już istniejącej infrastrukturze, procesach operacyjnych i formatach, które zostały wprowadzone w odniesieniu do zgłaszania kontraktów pochodnych do repozytoriów transakcji, tak aby zminimalizować dodatkowe koszty operacyjne ponoszone przez uczestników rynku.

(4)

Z doświadczenia w stosowaniu przepisów rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 150/2013 (2) wynika, że przepisy dotyczące rejestracji repozytoriów transakcji określone w rozporządzeniu (UE) nr 648/2012 stanowią solidną podstawę do stworzenia ram rejestracji repozytoriów transakcji na podstawie rozporządzenia (UE) 2015/2365. Aby jeszcze bardziej wzmocnić te ramy, niniejsze rozporządzenie powinno odzwierciedlać zmiany zachodzące w tym sektorze.

(5)

Wszystkie wnioski o rejestrację jako repozytorium transakcji powinny zawierać informacje na temat struktury kontroli wewnętrznych i niezależności organów zarządzających tych repozytoriów, tak by umożliwić ESMA ocenę, czy struktura ładu korporacyjnego repozytorium transakcji zapewnia jego niezależność oraz czy struktura ta i zasady podległości służbowej w obrębie repozytorium są wystarczające, by zapewnić zgodność z wymogami dotyczącymi repozytoriów transakcji określonymi w rozporządzeniu (UE) 2015/2365. Wniosek o rejestrację powinien zawierać szczegółowe informacje na temat odpowiednich mechanizmów i struktur kontroli wewnętrznej, funkcji audytu wewnętrznego oraz planu prac w zakresie audytów, tak by umożliwić ESMA ocenę, w jaki sposób te czynniki przyczyniają się do sprawnego funkcjonowania repozytorium transakcji.

(6)

Mimo że repozytoria transakcji, które działają za pośrednictwem oddziałów, nie są uważane za odrębne osoby prawne, należy przedstawić odrębne informacje na temat tych oddziałów, tak by umożliwić ESMA wyraźne określenie pozycji oddziałów w strukturze organizacyjnej repozytorium transakcji, przeprowadzenie oceny, czy kadra kierownicza wyższego szczebla w oddziałach posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonywania obowiązków i odpowiednią reputację, a także stwierdzenie, czy mechanizmy kontroli, nadzór zgodności z prawem i inne funkcje są solidne i wystarczające, by skutecznie określić i ocenić rodzaje ryzyka związanego z działalnością oddziałów oraz skutecznie tym ryzykiem zarządzać.

(7)

Aby umożliwić ESMA ocenę reputacji, doświadczenia i umiejętności członków zarządu i kadry kierowniczej wyższego szczebla w przyszłym repozytorium transakcji, repozytorium transakcji składające wniosek o rejestrację powinno dostarczyć odpowiednie informacje dotyczące tych osób, takie jak życiorysy, szczegóły dotyczące ewentualnych wyroków skazujących, oświadczenia własne o nieposzlakowanej opinii i oświadczenia na temat wszelkich potencjalnych konfliktów interesów.

(8)

Każdy wniosek o rejestrację powinien zawierać informacje świadczące o posiadaniu przez wnioskodawcę środków finansowych koniecznych do bieżącego wykonywania funkcji repozytorium transakcji, a także skutecznych rozwiązań w zakresie zapewnienia ciągłości działania.

(9)

Art. 5 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2015/2365 zawiera wymóg, aby repozytoria transakcji weryfikowały kompletność i prawidłowość danych przekazywanych na podstawie art. 4 tego rozporządzenia. W celu uzyskania rejestracji lub rozszerzenia rejestracji na podstawie rozporządzenia (UE) 2015/2365 repozytoria transakcji powinny wykazać, że stworzyły systemy i procedury, które zapewniają możliwość zweryfikowania kompletności i prawidłowości szczegółowych informacji dotyczących transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych (SFT).

(10)

Wykorzystanie wspólnych zasobów w ramach repozytorium transakcji pomiędzy usługami zgłaszania SFT z jednej strony, a usługami dodatkowymi lub usługami zgłaszania transakcji dotyczących instrumentów pochodnych z drugiej strony, może prowadzić do rozprzestrzenienia się ryzyka operacyjnego na wszystkie usługi. Podczas gdy walidacja, uzgadnianie, przetwarzanie i przechowywanie danych mogą wymagać skutecznego rozdziału operacyjnego, aby uniknąć takiego rozprzestrzenienia się ryzyka, praktyki takie jak wspólny interfejs użytkownika, wspólny punkt dostępu do danych dla organów lub korzystanie z tych samych pracowników zatrudnionych w dziale sprzedaży, komórce ds. nadzoru zgodności z prawem lub w pomocy technicznej w dziale obsługi klienta mogą być w mniejszym stopniu narażone na rozprzestrzenianie się ryzyka, a co za tym idzie, niekoniecznie wymagają rozdziału operacyjnego. Repozytoria transakcji powinny zatem ustanowić odpowiedni poziom operacyjnego rozdziału pomiędzy zasobami, systemami lub procedurami stosowanymi w ramach różnych linii biznesowych – w tym w przypadku gdy te linie biznesowe świadczą także usługi regulowane innymi przepisami prawa Unii lub państwa trzeciego – oraz zapewnić przekazanie ESMA – we wniosku o rejestrację lub rozszerzenie rejestracji – szczegółowych i jasnych informacji na temat usług dodatkowych lub innych linii biznesowych oferowanych przez repozytorium transakcji obok działalności podstawowej polegającej na świadczeniu usług repozytorium transakcji na podstawie rozporządzenia (UE) 2015/2365.

(11)

Aby zapewnić zgodność z celami rozporządzenia (UE) 2015/2365, konieczna jest solidność, odporność i ochrona systemów informatycznych. W związku z tym repozytoria transakcji powinny dostarczyć wyczerpujące i szczegółowe informacje na temat swoich systemów informatycznych, aby umożliwić ESMA ocenę ich solidności i odporności. W przypadku gdy świadczenie usług repozytorium transakcji zostało zlecone na zasadzie outsourcingu osobom trzecim – na poziomie grupy lub poza grupą – repozytorium transakcji powinno przedłożyć szczegółowe informacje na temat stosownych ustaleń dotyczących outsourcingu w celu umożliwienia oceny zgodności z warunkami rejestracji, w tym informacje na temat wszelkich umów o gwarantowanym poziomie usług, wskaźników oraz sposobu, w jaki wskaźniki te są skutecznie monitorowane. Repozytoria transakcji powinny także przedłożyć informacje na temat mechanizmów i zabezpieczeń wdrożonych w celu skutecznego przeciwdziałania potencjalnym cyberzagrożeniom oraz w celu ochrony przechowywanych danych przed cyberatakami.

(12)

Użytkownicy różnego rodzaju mogą zgłaszać dane przechowywane przez repozytorium transakcji, mieć dostęp do nich lub je zmieniać. Repozytorium transakcji powinno jasno określić cechy charakterystyczne oraz prawa i obowiązki użytkowników różnego rodzaju oraz przedstawić te informacje w ramach wniosku o rejestrację. Informacje przekazane przez repozytoria transakcji powinny również jasno wskazywać różne kategorie dostępu. Aby zapewnić poufność danych, ale także ich dostępność dla osób trzecich, repozytorium transakcji powinno dostarczyć informacje o tym, w jaki sposób zapewnia ono, by osobom trzecim udostępniane były wyłącznie dane, w odniesieniu do których kontrahenci wyrazili swoją wyraźną, odwoływalną i swobodną zgodę. W swoim wniosku repozytorium transakcji powinno także dostarczyć informacje na temat kanałów i mechanizmów publicznego ujawniania informacji na temat swoich zasad dostępu w celu umożliwienia użytkownikom jego usług podjęcia świadomej decyzji.

(13)

Opłaty związane z usługami świadczonymi przez repozytoria transakcji stanowią istotną informację umożliwiającą uczestnikom rynku dokonanie świadomego wyboru, a zatem informacja na ich temat powinna znaleźć się we wniosku o rejestrację jako repozytorium transakcji.

(14)

Ponieważ uczestnicy rynku i organy opierają się na danych przechowywanych przez repozytoria transakcji, wniosek o rejestrację jako repozytorium transakcji powinien zawierać wyraźne określenie rygorystycznych i skutecznych ustaleń operacyjnych i dotyczących prowadzenia dokumentacji. Aby wykazać, w jaki sposób zapewnia się poufność i ochronę danych przechowywanych przez repozytorium transakcji, a także by umożliwić ich identyfikowalność, wniosek o rejestrację powinien zawierać specjalne odniesienie dotyczące utworzenia rejestru zgłoszeń.

(15)

Dla osiągnięcia celów rozporządzenia (UE) 2015/2365 w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych repozytoria transakcji powinny wykazać, że stosują one procedury dotyczące warunków dostępu zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2019/357 (3), że nie została naruszona integralność danych udostępnianych organom oraz że są one w stanie zapewnić dostęp do danych zgodnie z odpowiednimi wymogami zawartymi w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2019/358 (4).

(16)

Faktyczne uiszczenie opłat rejestracyjnych przez repozytoria transakcji w momencie składania wniosku jest konieczne, by pokryć niezbędne wydatki ESMA związane z rejestracją lub rozszerzeniem rejestracji danego repozytorium transakcji.

(17)

Należy ustanowić uproszczoną procedurę składania wniosków o rozszerzenie rejestracji w celu umożliwienia repozytoriom transakcji już zarejestrowanym na podstawie rozporządzenia (UE) nr 648/2012 rozszerzenia tej rejestracji na podstawie rozporządzenia (UE) 2015/2365. Aby uniknąć przypadków powielania wymogów, informacje, które ma dostarczyć repozytorium transakcji w ramach rozszerzenia rejestracji, powinny zawierać szczegółowe informacje dotyczące dostosowań niezbędnych do zapewnienia jego zgodności z wymogami określonymi w rozporządzeniu (UE) 2015/2365.

(18)

Podstawę niniejszego rozporządzenia stanowi projekt regulacyjnych standardów technicznych przedłożony Komisji Europejskiej przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, zgodnie z procedurą określoną w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) (5).

(19)

ESMA przeprowadziła otwarte konsultacje publiczne na temat tego projektu regulacyjnych standardów technicznych, przeanalizowała potencjalne związane z nim koszty i korzyści oraz zasięgnęła opinii Grupy Interesariuszy z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych powołanej zgodnie z art. 37 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Identyfikacja, status prawny i rodzaje transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych

1.   Do celów art. 5 ust. 5 lit. a) rozporządzenia (UE) 2015/2365 wniosek o rejestrację jako repozytorium transakcji zawiera następujące informacje:

a)

nazwę handlową wnioskodawcy oraz jego oficjalny adres w Unii;

b)

ważny w dniu złożenia wniosku wyciąg z odpowiedniego rejestru handlowego lub sądowego bądź też inny udokumentowany dowód poświadczający miejsce uzyskania zdolności prawnej i zakres działalności gospodarczej wnioskodawcy;

c)

informacje na temat rodzajów transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych, których dotyczy wniosek o rejestrację;

d)

informacje, czy wnioskodawca otrzymał zezwolenie od właściwego organu w państwie członkowskim, w którym ma on swoją siedzibę, lub został przez ten organ zarejestrowany, a jeśli tak – nazwę organu i numer referencyjny dotyczący zezwolenia lub rejestracji;

e)

akt założycielski spółki i, w stosownym przypadku, inne dokumenty statutowe, z których wynika, że wnioskodawca będzie prowadził usługi repozytorium transakcji;

f)

protokół posiedzenia, podczas którego zarząd wnioskodawcy zatwierdził wniosek;

g)

imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby (osób) odpowiedzialnej(-ych) za nadzór zgodności z prawem lub innych pracowników zaangażowanych w ocenę zgodności z prawem;

h)

plan działalności, w tym wskazanie miejsca prowadzenia głównych rodzajów działalności gospodarczej;

i)

nazwy jednostek zależnych i, w stosownym przypadku, strukturę grupy;

j)

informację na temat usług innych niż funkcja repozytorium transakcji, które wnioskodawca świadczy lub zamierza świadczyć;

k)

wszelkie informacje na temat toczących się postępowań sądowych, administracyjnych, arbitrażowych lub innych postępowań spornych niezależnie od ich rodzaju, których stroną jest wnioskodawca, w szczególności w odniesieniu do spraw podatkowych i dotyczących niewypłacalności oraz spraw mogących się wiązać z wysokimi kosztami finansowymi lub znaczącym uszczerbkiem reputacji, a także wszelkie informacje na temat zakończonych postępowań, które wciąż mogą się wiązać z istotnymi kosztami dla repozytorium transakcji.

2.   Na żądanie ESMA podczas rozpatrywania wniosku o rejestrację wnioskodawcy dostarczają również dodatkowe informacje, w przypadku gdy takie informacje są konieczne do oceny zdolności wnioskodawców do spełniania wymogów określonych w rozdziale III rozporządzenia (UE) 2015/2365 oraz celem umożliwienia ESMA właściwej interpretacji i analizy dokumentów, które mają zostać złożone lub już zostały złożone.

3.   Jeżeli wnioskodawca uważa, że nie dotyczy go jakikolwiek wymóg niniejszego rozporządzenia, w swoim wniosku wyraźnie wskazuje on ten wymóg, a także przedstawia wyjaśnienie, dlaczego ten wymóg go nie obowiązuje.

Artykuł 2

Polityki i procedury

W przypadku gdy w ramach wniosku dostarczane są informacje dotyczące polityk i procedur, wnioskodawca zapewnia, aby wniosek zawierał następujące elementy:

a)

informację, że zarząd zatwierdza polityki, że kadra kierownicza wyższego szczebla zatwierdza procedury i że kadra kierownicza wyższego szczebla jest odpowiedzialna za wdrażanie i utrzymywanie polityk i procedur;

b)

opis, w jaki sposób zorganizowany jest obieg informacji o politykach i procedurach u wnioskodawcy, w jaki sposób zapewniona i na bieżąco monitorowana jest zgodność z tymi politykami, oraz wskazanie osoby lub osób odpowiedzialnej(-ych) za zgodność w tym zakresie;

c)

dowolny dokument wskazujący, że pracownicy i specjalny personel są poinformowani o politykach i procedurach;

d)

opis środków, które należy wprowadzić w przypadku naruszenia polityk i procedur;

e)

wskazanie procedury zgłaszania ESMA każdego istotnego naruszenia polityk lub procedur, które może spowodować naruszenie wymogów pierwotnej rejestracji.

Artykuł 3

Struktura własnościowa repozytorium transakcji

1.   Wniosek o rejestrację jako repozytorium transakcji zawiera:

a)

wykaz wszystkich osób lub jednostek, które bezpośrednio lub pośrednio posiadają co najmniej 5 % kapitału lub praw głosu wnioskodawcy lub których udziały umożliwiają wywieranie znacznego wpływu na zarządzanie wnioskodawcą;

b)

wykaz przedsiębiorstw, w których osoba, o której mowa w lit. a), posiada co najmniej 5 % kapitału lub praw głosu bądź wywiera znaczny wpływ na zarządzanie tymi przedsiębiorstwami.

2.   Jeżeli wnioskodawca posiada jednostkę dominującą:

a)

podaje oficjalny adres jednostki dominującej;

b)

podaje, czy jednostka dominująca posiada zezwolenie lub jest zarejestrowana i podlega nadzorowi, a jeżeli tak jest, wówczas podaje numer referencyjny i nazwę odpowiedzialnego organu nadzoru.

Artykuł 4

Schemat struktury własnościowej

1.   Wniosek o rejestrację jako repozytorium transakcji zawiera schemat przedstawiający powiązania własnościowe między jednostką dominującą, jednostkami zależnymi i wszelkimi innymi powiązanymi jednostkami lub oddziałami.

2.   Przedsiębiorstwa przedstawione na schemacie, o którym mowa w ust. 1, są określone za pomocą ich pełnej nazwy, statusu prawnego oraz oficjalnego adresu.

Artykuł 5

Schemat organizacyjny

1.   Wniosek o rejestrację jako repozytorium transakcji zawiera schemat organizacyjny przedstawiający strukturę organizacyjną wnioskodawcy, z uwzględnieniem wszelkich usług dodatkowych.

2.   Schemat ten obejmuje informacje o osobach sprawujących wszystkie ważne funkcje, w tym o członkach kadry kierowniczej wyższego szczebla i osobach, które kierują działalnością każdego z oddziałów.

Artykuł 6

Ład korporacyjny

1.   Wniosek o rejestrację jako repozytorium transakcji zawiera informacje dotyczące wewnętrznych polityk wnioskodawcy w zakresie ładu korporacyjnego oraz procedur i zakresów kompetencji mających zastosowanie do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym zarządu, jego członków niewykonawczych oraz, w przypadku ich ustanowienia, do komisji zarządu.

2.   Informacje takie obejmują opis procedury wyboru, nominowania, oceny wyników i odwoływania członków kadry kierowniczej wyższego szczebla i zarządu.

3.   Jeżeli wnioskodawca stosuje uznany kodeks ładu korporacyjnego, wskazuje on ten kodeks we wniosku o rejestrację jako repozytorium transakcji i przedstawia wyjaśnienia, w jakich sytuacjach stosuje odstępstwa od tego kodeksu.

Artykuł 7

Kontrola wewnętrzna

1.   Wniosek o rejestrację jako repozytorium transakcji zawiera szczegółowe informacje dotyczące systemu kontroli wewnętrznej wnioskodawcy, w tym informacje na temat jego komórki ds. nadzoru zgodności z prawem, oceny ryzyka, mechanizmów kontroli wewnętrznej i uzgodnień dotyczących funkcji audytu wewnętrznego.

2.   Szczegółowe informacje, o których mowa w ust. 1, obejmują:

a)

polityki wnioskodawcy w zakresie kontroli wewnętrznej i odpowiednie procedury dotyczące ich jednolitego i skutecznego wdrożenia;

b)

wszelkie polityki, procedury i instrukcje dotyczące monitorowania i oceny adekwatności i skuteczności systemów wnioskodawcy;

c)

wszelkie polityki, procedury i instrukcje dotyczące kontroli i zabezpieczeń systemów przetwarzania informacji utrzymywanych przez wnioskodawcę;

d)

dane identyfikacyjne jednostek wewnętrznych odpowiedzialnych za ocenę odpowiednich wyników kontroli wewnętrznych.

3.   Wniosek o rejestrację jako repozytorium transakcji zawiera następujące informacje w odniesieniu do funkcji audytu wewnętrznego wnioskodawcy:

a)

skład każdego Komitetu Audytu Wewnętrznego, zakres jego kompetencji i obowiązków;

b)

schemat funkcji audytu wewnętrznego, metodyki, normy i procedury;

c)

wyjaśnienie sposobu opracowywania i stosowania schematu, metodyk i procedur audytu wewnętrznego, z uwzględnieniem charakteru, zakresu i złożoności działalności wnioskodawcy, a także ryzyka z nią związanego;

d)

plan pracy na okres trzech lat od daty złożenia wniosku dotyczący charakteru, zakresu i złożoności działalności wnioskodawcy, a także ryzyka z nią związanego.

Artykuł 8

Przestrzeganie przepisów

Wniosek o rejestrację jako repozytorium transakcji zawiera następujące informacje w odniesieniu do polityk i procedur wnioskodawcy mających na celu zapewnienie przestrzegania przepisów rozporządzenia (UE) 2015/2365:

a)

opis funkcji osób odpowiedzialnych za nadzór zgodności z prawem i innych pracowników zaangażowanych w ocenę zgodności z prawem, w tym opis sposobu zapewnienia niezależności komórki nadzoru zgodności z prawem od pozostałych obszarów działalności wnioskodawcy;

b)

opis wewnętrznych polityk i procedur służących zapewnieniu przestrzegania przez wnioskodawcę, w tym przez jego kadrę kierowniczą i pracowników, wszystkich przepisów rozporządzenia (UE) 2015/2365, w tym opis funkcji członków zarządu i kadry kierowniczej wyższego szczebla;

c)

najnowsze sprawozdanie wewnętrzne sporządzone przez osoby odpowiedzialne za nadzór zgodności z prawem lub innych pracowników wnioskodawcy zaangażowanych w ocenę zgodności z prawem, o ile takie sprawozdanie jest dostępne.

Artykuł 9

Kadra kierownicza wyższego szczebla i członkowie zarządu

Wniosek o rejestrację jako repozytorium transakcji zawiera następujące informacje w odniesieniu do każdego z członków kadry kierowniczej wyższego szczebla i każdego z członków zarządu:

a)

kopię życiorysu;

b)

szczegółowe informacje dotyczące wiedzy i doświadczenia w zarządzaniu systemami informatycznymi, ich obsłudze i rozwoju;

c)

szczegóły dotyczące ewentualnych wyroków skazujących za przestępstwa związane ze świadczeniem usług finansowych lub dotyczących danych bądź też związanych z popełnieniem oszustwa lub sprzeniewierzenia, w szczególności w postaci dokumentu urzędowego, o ile jest on dostępny w danym państwie członkowskim;

d)

złożone przez każdego członka kadry kierowniczej wyższego szczebla i zarządu oświadczenie o nieposzlakowanej opinii w odniesieniu do świadczenia usług finansowych lub dotyczących danych, w którym podaje on, czy:

(i)

został skazany za jakiekolwiek przestępstwo związane ze świadczeniem usług finansowych lub dotyczących danych bądź też związane z popełnieniem oszustwa lub sprzeniewierzenia;

(ii)

wydano wobec niego niekorzystną decyzję w jakichkolwiek postępowaniach dyscyplinarnych prowadzonych przez organ regulacyjny lub organy lub agencje rządowe bądź też czy podlega on takim postępowaniom, które nie zostały jeszcze zakończone;

(iii)

wydano wobec niego niekorzystną decyzję sądową w postępowaniu cywilnym w związku ze świadczeniem usług finansowych lub dotyczących danych bądź też w związku z popełnieniem nieprawidłowości lub oszustwa podczas zarządzania przedsiębiorstwem;

(iv)

był członkiem zarządu lub kadry kierowniczej wyższego szczebla przedsiębiorstwa, którego rejestracja lub zezwolenie zostały cofnięte przez organ regulacyjny;

(v)

odmówiono mu prawa do prowadzenia działalności wymagającej rejestracji ze strony organu regulacyjnego lub uzyskania zezwolenia tego organu;

(vi)

był członkiem zarządu lub kadry kierowniczej wyższego szczebla przedsiębiorstwa, które ogłosiło niewypłacalność lub zostało zlikwidowane w okresie, kiedy był on związany z przedsiębiorstwem, lub w ciągu roku po tym, jak przestał być związany z przedsiębiorstwem;

(vii)

był członkiem zarządu lub kadry kierowniczej wyższego szczebla przedsiębiorstwa, wobec którego organ regulacyjny wydał niekorzystną decyzję lub nałożył sankcję;

(viii)

jakikolwiek organ rządowy, regulacyjny lub organizacja zawodowa nałożyły na niego jakąkolwiek grzywnę, zastosowały wobec niego zawieszenie w funkcjach lub zwolnienie ze stanowiska bądź też nałożyły jakąkolwiek inną sankcję w związku z popełnieniem oszustwa lub sprzeniewierzenia lub w związku ze świadczeniem usług finansowych lub dotyczących danych;

(ix)

został zwolniony ze stanowiska dyrektora, ze stanowiska związanego z funkcją kierowniczą, zwolniony z pracy lub stanowiska w przedsiębiorstwie pod zarzutem naruszenia przepisów lub nadużycia;

e)

deklarację wszelkich potencjalnych konfliktów interesów, które mogą pojawić się podczas wykonywania obowiązków przez kadrę kierowniczą wyższego szczebla i członków zarządu, a także opis sposobu postępowania w przypadku zaistnienia takich konfliktów interesów.

Artykuł 10

Polityki i procedury dotyczące zatrudniania pracowników

Wniosek o rejestrację jako repozytorium transakcji zawiera następujące informacje:

a)

kopię dokumentu określającego politykę wnioskodawcy w zakresie wynagrodzeń w stosunku do kadry kierowniczej wyższego szczebla, członków zarządu i pracowników, którym powierzono funkcje dotyczące ryzyka i kontroli;

b)

opis środków wprowadzonych przez wnioskodawcę w celu ograniczenia ryzyka nadmiernej zależności od poszczególnych pracowników.

Artykuł 11

Kwalifikacje i adekwatność

Wniosek o rejestrację jako repozytorium transakcji zawiera następujące informacje dotyczące pracowników wnioskodawcy:

a)

ogólny wykaz pracowników zatrudnionych bezpośrednio przez repozytorium transakcji, w tym ich funkcje i kwalifikacje konieczne do pełnienia poszczególnych funkcji;

b)

szczegółowe informacje na temat pracowników z dziedziny technologii informatycznych zatrudnionych bezpośrednio celem świadczenia usług przez repozytorium transakcji, wraz z opisem funkcji i kwalifikacji każdej osoby;

c)

opis funkcji i kwalifikacji każdego pracownika odpowiedzialnego za audyt wewnętrzny, kontrole wewnętrzne, nadzór zgodności z prawem i ocenę ryzyka;

d)

wskazanie pracowników przypisanych do konkretnych funkcji i tych pracowników, którzy pracują na mocy ustaleń dotyczących outsourcingu;

e)

szczegóły dotyczące programów szkoleń na temat polityk i procedur wnioskodawcy oraz na temat działalności repozytorium transakcji, w tym wszelkich egzaminów lub innego rodzaju formalnych ocen, którym podlegają pracownicy w związku z prowadzeniem działalności repozytorium transakcji.

Opis, o którym mowa w lit. b), zawiera pisemne dowody potwierdzające uzyskanie dyplomów uczelni wyższych i doświadczenia w zakresie technologii informacyjnych przez przynajmniej jednego członka personelu wyższego szczebla odpowiedzialnego za kwestie informatyczne.

Artykuł 12

Sprawozdania finansowe i plany biznesowe

1.   Wniosek o rejestrację jako repozytorium transakcji zawiera następujące informacje na temat sytuacji finansowej i działalności wnioskodawcy:

a)

pełne sprawozdanie finansowe przygotowane zgodnie z międzynarodowymi standardami przyjętymi zgodnie z art. 3 rozporządzenia (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (6);

b)

jeżeli sprawozdanie finansowe wnioskodawcy podlega badaniu ustawowemu w rozumieniu art. 2 pkt 1 dyrektywy 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (7), sprawozdanie finansowe obejmuje sprawozdanie z badania rocznego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego;

c)

jeżeli wnioskodawca podlega audytowi – nazwę lub imię i nazwisko oraz krajowy numer rejestracyjny audytora zewnętrznego.

2.   Wniosek o rejestrację jako repozytorium transakcji zawiera finansowy plan biznesowy obejmujący różne scenariusze biznesowe dotyczące usług repozytorium transakcji w odniesieniu do co najmniej trzyletniego okresu referencyjnego i zawierający następujące informacje dodatkowe:

a)

oczekiwany poziom działalności sprawozdawczej w postaci liczby transakcji;

b)

odpowiednie koszty stałe i zmienne określone w odniesieniu do świadczenia usług repozytorium transakcji na podstawie rozporządzenia (UE) 2015/2365;

c)

pozytywne i negatywne odchylenia o co najmniej 20 % od podstawowego scenariusza działalności.

3.   W przypadku gdy historyczne informacje finansowe, o których mowa w ust. 1, nie są dostępne, wniosek o rejestrację jako repozytorium transakcji zawiera następujące informacje na temat wnioskodawcy:

a)

sprawozdanie finansowe pro forma, z którego wynika istnienie odpowiednich środków oraz oczekiwana sytuacja pod względem prowadzonej działalności po upływie sześciu miesięcy od uzyskania rejestracji;

b)

śródroczny raport finansowy, w przypadku gdy w odniesieniu do wymaganego okresu nie jest jeszcze dostępne sprawozdanie finansowe;

c)

sprawozdanie z sytuacji finansowej, takie jak bilans, rachunek zysków i strat, zmiany w kapitale własnym i rachunek przepływów pieniężnych, a także noty zawierające streszczenie stosowanych zasad rachunkowości oraz inne noty objaśniające.

4.   Wniosek o rejestrację jako repozytorium transakcji zawiera zbadane roczne sprawozdania finansowe wszystkich jednostek dominujących za trzy lata obrotowe poprzedzające datę wniosku.

5.   Wniosek o rejestrację jako repozytorium transakcji zawiera również następujące informacje finansowe na temat wnioskodawcy:

a)

wskazanie ewentualnych przyszłych planów dotyczących utworzenia jednostek zależnych oraz ich lokalizacji;

b)

opis działalności gospodarczej, którą wnioskodawca zamierza prowadzić, w tym określenie działalności wszelkich jednostek zależnych i oddziałów.

Artykuł 13

Zarządzanie konfliktami interesów

Wniosek o rejestrację jako repozytorium transakcji zawiera następujące informacje na temat wprowadzonych przez wnioskodawcę polityk i procedur dotyczących postępowania w odniesieniu do konfliktów interesów:

a)

polityki i procedury dotyczące stwierdzania i ujawniania konfliktów interesów, a także postępowania w odniesieniu do konfliktów interesów, oraz opis procedury informowania odpowiednich osób o politykach i procedurach;

b)

wszelkie inne środki i kontrole ustanowione w celu zapewnienia spełniania wymogów, o których mowa w lit. a), dotyczących postępowania w odniesieniu do konfliktów interesów.

Artykuł 14

Poufność

1.   Wniosek o rejestrację jako repozytorium transakcji zawiera informacje na temat wewnętrznych polityk, procedur i mechanizmów zapobiegających wykorzystaniu informacji przechowywanych w przyszłym repozytorium transakcji:

a)

do celów niezgodnych z prawem;

b)

do ujawniania informacji poufnych;

c)

do celów, które są niedozwolone w przypadku komercyjnego wykorzystania danych.

2.   Wewnętrzne polityki, procedury i mechanizmy obejmują procedury wewnętrzne dotyczące zezwoleń dla pracowników na stosowanie haseł dostępu do danych, ze wskazaniem celu, w jakim pracownik korzysta z danych, zakresu przeglądanych danych i wszelkich ograniczeń dotyczących korzystania z danych, a także szczegółowe informacje dotyczące wszelkich mechanizmów i zabezpieczeń mających na celu skuteczne przeciwdziałanie potencjalnym cyberzagrożeniom oraz ochronę przechowywanych danych przed cyberatakami.

3.   Wnioskodawcy dostarczają ESMA informacje na temat procedur służących rejestracji każdego pracownika, który przeglądał dane, czasu dostępu, rodzaju przeglądanych danych oraz celu, w jakim przeglądano dane.

Artykuł 15

Wykaz konfliktów interesów i ich łagodzenie

1.   Wniosek o rejestrację jako repozytorium transakcji zawiera aktualny wykaz istniejących w momencie składania wniosku istotnych konfliktów interesów w odniesieniu do wszelkich usług dodatkowych lub innych powiązanych usług świadczonych przez wnioskodawcę oraz opis sposobu postępowania w odniesieniu do tych konfliktów interesów.

2.   Jeżeli wnioskodawca jest częścią grupy, wykaz zawiera wszelkie istotne konflikty interesów związane z innymi przedsiębiorstwami, które należą do grupy, oraz opis sposobu postępowania w odniesieniu do tych konfliktów interesów.

Artykuł 16

Zasoby informatyczne i outsourcing informatyczny

Wniosek o rejestrację jako repozytorium transakcji zawiera następujące informacje dotyczące zasobów informatycznych:

a)

szczegółowy opis systemu informatycznego, w tym odpowiednie wymogi dotyczące prowadzenia działalności, specyfikacje techniczne i funkcjonalne, projekt architektury systemu i projekt techniczny systemu, model danych i przepływ danych oraz procedury i instrukcje operacyjne i administracyjne;

b)

informacje dotyczące urządzeń użytkownika opracowanych przez wnioskodawcę w celu świadczenia usług dla odpowiednich użytkowników, w tym kopię wszystkich instrukcji dla użytkownika i procedur wewnętrznych;

c)

informacje na temat polityk dotyczących inwestycji i modernizacji w odniesieniu do zasobów informatycznych wnioskodawcy;

d)

ustalenia dotyczące outsourcingu zawarte przez wnioskodawcę, w tym:

(i)

szczegółowe definicje świadczonych usług, w tym mierzalny zakres tych usług, poziom szczegółowości tej działalności, jak również warunki, na których działalność ta jest wykonywana, oraz harmonogram jej realizacji;

(ii)

umowę o gwarantowanym poziomie usług z jasnym podziałem ról i zadań, wskaźniki i cele w odniesieniu do każdego kluczowego wymogu repozytorium transakcji zleconego na zasadzie outsourcingu, metody stosowane do monitorowania jakości usług w odniesieniu do funkcji zleconych na zasadzie outsourcingu oraz środki lub działania, jakie należy wprowadzić w przypadku nieosiągnięcia celów w zakresie poziomu usług;

(iii)

kopie umów dotyczących takich ustaleń.

Artykuł 17

Usługi dodatkowe

W przypadku gdy wnioskodawca, przedsiębiorstwo w ramach jego grupy albo przedsiębiorstwo, z którym wnioskodawca zawarł umowę dotyczącą usług transakcyjnych lub rozliczania i rozrachunku transakcji, świadczy lub planuje świadczyć jakiekolwiek usługi dodatkowe, wniosek o rejestrację jako repozytorium transakcji zawiera następujące informacje:

a)

opis usług dodatkowych świadczonych przez wnioskodawcę lub przedsiębiorstwo w ramach jego grupy oraz opis wszelkich umów, które dane repozytorium transakcji może posiadać z przedsiębiorstwami świadczącymi usługi transakcyjne, usługi rozliczania i rozrachunku transakcji lub inne powiązane usługi, a także kopie takich umów;

b)

opis procedur i polityk, które zapewniają niezbędny poziom operacyjnego rozdziału – pod względem zasobów, systemów i procedur – pomiędzy usługami repozytorium transakcji świadczonymi przez wnioskodawcę na podstawie rozporządzenia (UE) 2015/2365 i innymi liniami biznesowymi, w tym liniami biznesowymi, które obejmują świadczenie usług na mocy prawa Unii lub państwa trzeciego, niezależnie od tego, czy oddzielna linia biznesowa jest prowadzona przez dane repozytorium transakcji, przedsiębiorstwo należące do jego spółki holdingowej lub inne przedsiębiorstwo, z którym dane repozytorium transakcji zawarło umowę w kontekście łańcucha transakcyjnego lub rozliczania i rozrachunku transakcji bądź też linii biznesowej.

Artykuł 18

Przejrzystość zasad dotyczących dostępu

1.   Wniosek o rejestrację jako repozytorium transakcji zawiera następujące informacje:

a)

opis polityk i procedur, zgodnie z którymi użytkownicy różnego rodzaju zgłaszają dane i mają dostęp do danych w repozytorium transakcji, w tym wszelkie procesy, w ramach których użytkownicy mogą potrzebować dostępu do informacji przechowywanych przez repozytorium transakcji, przeglądać je lub zmieniać;

b)

kopię warunków określających prawa i obowiązki użytkowników różnego rodzaju w odniesieniu do informacji przechowywanych przez repozytorium transakcji;

c)

opis różnych kategorii dostępu, z których mogą korzystać użytkownicy;

d)

opis polityk i procedur dotyczących dostępu, zgodnie z którymi inni usługodawcy mogą posiadać niedyskryminacyjny dostęp do informacji przechowywanych przez repozytorium transakcji pod warunkiem wyrażenia przez stosownych kontrahentów pisemnej, dobrowolnej i odwoływalnej zgody;

e)

opis kanałów i mechanizmów stosowanych przez repozytorium transakcji w celu publicznego ujawniania informacji na temat dostępu do repozytorium transakcji.

2.   Informacje, o których mowa w ust. 1 lit. a), b) i c), określa się dla następujących grup użytkowników:

a)

użytkownicy wewnętrzni;

b)

kontrahenci dokonujący zgłoszeń;

c)

podmioty składające sprawozdanie;

d)

podmioty odpowiedzialne za sprawozdawczość;

e)

kontrahenci niedokonujący zgłoszeń;

f)

osoby trzecie niedokonujące zgłoszeń;

g)

podmioty wymienione w art. 12 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2015/2365;

h)

w stosownych przypadkach – użytkownicy innego rodzaju.

Artykuł 19

Weryfikacja kompletności i poprawności danych

Wniosek o rejestrację jako repozytorium transakcji zawiera następujące informacje:

a)

procedury dotyczące uwierzytelniania tożsamości użytkowników uzyskujących dostęp do repozytorium transakcji zgodnie z art. 1 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/358;

b)

procedury dotyczące weryfikacji stosowania szablonu XML zgodnie z metodyką ISO 20022 zgodnie z art. 1 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/358;

c)

procedury dotyczące weryfikacji zezwoleń oraz zezwoleń w zakresie technologii informatycznych udzielonych podmiotowi dokonującemu zgłoszeń w imieniu kontrahenta dokonującego zgłoszeń zgodnie z art. 1 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/358;

d)

procedury dotyczące weryfikacji, czy zawsze zachowana jest logiczna kolejność zgłaszanych szczegółowych danych dotyczących transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych zgodnie z art. 1 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/358;

e)

procedury dotyczące weryfikacji kompletności i prawidłowości szczegółowych danych dotyczących zgłaszanych transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych zgodnie z art. 1 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/358;

f)

procedury dotyczące uzgadniania danych między repozytoriami transakcji, w przypadku gdy kontrahenci dokonują zgłoszeń do różnych repozytoriów transakcji zgodnie z art. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/358;

g)

procedury dotyczące przekazywania kontrahentom transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych lub osobom trzecim dokonującym zgłoszenia w ich imieniu informacji zwrotnych na temat weryfikacji przeprowadzonych zgodnie z lit. a)–e) i wyników procesu uzgadniania określonego w lit. f) zgodnie z art. 3 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/358.

Artykuł 20

Przejrzystość w zakresie ustalania cen

Wniosek o rejestrację jako repozytorium transakcji zawiera opis następujących kwestii:

a)

wprowadzonej przez wnioskodawcę polityki ustalania cen, w tym wszelkich istniejących zniżek i rabatów oraz warunków korzystania z tych obniżek cen;

b)

stosowanej przez wnioskodawcę struktury opłat za świadczenie wszelkich usług repozytorium transakcji i usług dodatkowych, w tym szacowany koszt usług repozytorium transakcji i usług dodatkowych, wraz ze szczegółami dotyczącymi metod stosowanych do księgowania odrębnych kosztów, które wnioskodawca może ponosić, świadcząc usługi repozytorium transakcji i usługi dodatkowe;

c)

metod stosowanych przez wnioskodawcę w celu publicznego udostępnienia informacji wszystkim rodzajom użytkowników, w tym kopię struktury opłat, w której rozdzielono usługi repozytorium transakcji i usługi dodatkowe.

Artykuł 21

Ryzyko operacyjne

1.   Wniosek o rejestrację jako repozytorium transakcji zawiera:

a)

szczegółowy opis dostępnych zasobów oraz procedur opracowanych w celu zidentyfikowania i ograniczenia ryzyka operacyjnego i innych rodzajów istotnego ryzyka, na które jest narażony wnioskodawca, w tym kopię odpowiednich polityk, metodyk, procedur wewnętrznych i instrukcji;

b)

opis płynnych aktywów netto finansowanych z kapitału własnego służących do pokrycia potencjalnych ogólnych strat z tytułu prowadzenia działalności, tak by kontynuować świadczenie usług, a także ocenę, czy środki finansowe wnioskodawcy są wystarczające, by pokryć koszty operacyjne likwidacji lub reorganizacji krytycznych operacji i usług w ciągu co najmniej sześciu miesięcy;

c)

plan zapewnienia ciągłości działania wnioskodawcy oraz politykę aktualizacji tego planu, w tym:

(i)

opis wszystkich procesów biznesowych, zasobów, procedur eskalacji i powiązanych systemów, które są niezbędne do zapewnienia usług repozytorium transakcji składającego wniosek o rejestrację, w tym wszelkich odpowiednich usług zlecanych na zasadzie outsourcingu oraz strategii, polityki i celów repozytorium transakcji służących ciągłości tych procesów;

(ii)

porozumienia z innymi dostawcami infrastruktury rynku finansowego, w tym z innymi repozytoriami transakcji;

(iii)

ustalenia mające na celu zapewnienie minimalnego gwarantowanego poziomu świadczenia funkcji krytycznych oraz przewidywany czas przywrócenia pełnej operacyjności tych funkcji;

(iv)

maksymalny dopuszczalny czas przywrócenia procesów i systemów biznesowych, mając na uwadze termin zgłaszania informacji do repozytoriów transakcji, jak przewidziano w art. 4 rozporządzenia (UE) 2015/2365, oraz ilość danych, które repozytorium transakcji musi przetwarzać w ciągu dnia;

(v)

procedury postępowania w przypadku rejestrowania incydentów i przeglądów;

(vi)

program testujący i wyniki wszystkich testów;

(vii)

liczbę dostępnych alternatywnych technicznych i operacyjnych stron internetowych, ich adresy, zasoby w porównaniu z główną stroną oraz obowiązujące procedury zapewniające ciągłość działania na wypadek konieczności wykorzystania alternatywnych stron internetowych;

(viii)

informacje o dostępie do zapasowej lokalizacji prowadzenia działalności, aby umożliwić pracownikom zapewnienie ciągłości działania, jeżeli główna lokalizacja nie jest dostępna;

(ix)

plany, procedury i uzgodnienia dotyczące postępowania w sytuacjach awaryjnych i zapewnienia bezpieczeństwa personelu;

(x)

plany, procedury i uzgodnienia dotyczące zarządzania w sytuacji kryzysowej, w tym koordynacji ogólnych działań mających na celu zapewnienie ciągłości i ich szybkiego i skutecznego uruchomienia w zakładanym czasie wznowienia funkcji;

(xi)

plany, procedury i uzgodnienia dotyczące wznowienia systemu, aplikacji i elementów infrastruktury wnioskodawcy w zakładanym czasie wznowienia funkcji;

d)

opis uzgodnień dotyczących zapewnienia działalności repozytorium transakcji składającego wniosek o rejestrację w przypadku zakłóceń i zaangażowania w te uzgodnienia użytkowników repozytorium transakcji i innych osób trzecich.

2.   Wniosek o rejestrację jako repozytorium transakcji zawiera informacje na temat procedur mających na celu zapewnienie prawidłowego zastąpienia pierwotnego repozytorium transakcji na wniosek kontrahenta dokonującego zgłoszenia lub na wniosek osoby trzeciej dokonującej zgłoszenia w imieniu kontrahentów nieskładających zgłoszeń, bądź w przypadku gdy takie zastąpienie jest wynikiem cofnięcia rejestracji, i obejmuje procedury przekazywania danych oraz przekierowania przepływów sprawozdawczych do innych repozytoriów transakcji.

Artykuł 22

Polityka prowadzenia dokumentacji

1.   Wniosek o rejestrację jako repozytorium transakcji zawiera informacje dotyczące otrzymywania danych i postępowania z nimi, w tym na temat wszelkich polityk i procedur wprowadzonych przez wnioskodawcę w celu zapewnienia:

a)

terminowego i wiernego rejestrowania zgłoszonych informacji;

b)

prowadzenia w rejestrze zgłoszeń dokumentacji dotyczącej wszystkich zgłoszonych informacji odnoszących się do zawarcia, zmiany lub zakończenia transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych;

c)

przechowywania danych zarówno w trybie online, jak i offline;

d)

właściwego kopiowania danych do celów ciągłości działania.

2.   Wniosek o rejestrację jako repozytorium transakcji zawiera informacje na temat systemów prowadzenia dokumentacji oraz polityk i procedur stosowanych w celu zapewnienia właściwego modyfikowania zgłoszonych danych oraz poprawnego obliczania pozycji zgodnie z odpowiednimi wymogami prawnymi lub regulacyjnymi.

Artykuł 23

Mechanizmy zapewniające dostęp do danych

Wniosek o rejestrację jako repozytorium transakcji zawiera opis zasobów, metod i kanałów, za pomocą których wnioskodawca udostępnia informacje zgodnie z art. 12 ust. 1, 2 i 3 rozporządzenia (UE) 2015/2365, oraz następujące elementy:

a)

procedurę obliczania pozycji zagregowanych zgodnie z art. 6 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/358 oraz opis zasobów, metod i kanałów, które repozytorium transakcji będzie stosowało w celu ułatwienia publicznego udostępniania danych w nim zawartych zgodnie z art. 12 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2015/2365, a także opis częstotliwości aktualizacji oraz kopię odpowiednich instrukcji i polityk wewnętrznych;

b)

opis zasobów, metod i urządzeń, które repozytorium transakcji stosuje w celu ułatwienia właściwym organom dostępu do informacji w nim zawartych zgodnie z art. 12 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2015/2365, a także informacje na temat częstotliwości aktualizacji oraz kontroli i weryfikacji, które dane repozytorium transakcji może wprowadzić w celu filtrowania dostępu do danych, oraz kopię wszelkich odpowiednich instrukcji i procedur wewnętrznych;

c)

procedurę i opis środków, metod i kanałów, które repozytorium transakcji stosuje w celu ułatwienia terminowego, ustrukturyzowanego i kompleksowego gromadzenia danych od kontrahentów oraz udostępniania kontrahentom transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych informacji w nim zawartych zgodnie z art. 4 ust. 6 rozporządzenia (UE) 2015/2365 i art. 80 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 648/2012, a także kopię odpowiednich instrukcji i polityk wewnętrznych.

Artykuł 24

Bezpośredni i natychmiastowy dostęp organów do danych

Wniosek o rejestrację jako repozytorium transakcji zawiera informacje dotyczące następujących kwestii:

a)

warunków, na jakich organy, o których mowa w art. 12 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2015/2365, otrzymują bezpośredni i natychmiastowy dostęp do szczegółowych informacji dotyczących transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych, przechowywanych w repozytoriach transakcji zgodnie z rozporządzeniem delegowanym (UE) 2019/357;

b)

procedury, zgodnie z którą organy, o których mowa w lit. a), otrzymują bezpośredni i natychmiastowy dostęp do szczegółowych informacji dotyczących transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych, przechowywanych w repozytoriach transakcji zgodnie z art. 4 i 5 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/358;

c)

procedury mającej na celu zapewnienie integralności danych, do których uzyskały dostęp te organy.

Artykuł 25

Uiszczenie opłat

Wniosek o rejestrację jako repozytorium transakcji zawiera dowód uiszczenia stosownych opłat rejestracyjnych określonych w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2019/360 (8).

Artykuł 26

Informacje, które należy zawrzeć w przypadku rozszerzenia rejestracji

Do celów art. 5 ust. 5 lit. b) rozporządzenia (UE) 2015/2365 wniosek o rozszerzenie dotychczasowej rejestracji zawiera informacje określone w:

a)

art. 1 z wyjątkiem ust. 1 lit. k);

b)

art. 2,

c)

art. 5,

d)

art. 7 z wyjątkiem ust. 2 lit. d);

e)

art. 8 lit. b);

f)

art. 9 ust. 1 lit. b) i e);

g)

art. 11;

h)

art. 12 ust. 2;

i)

art. 13;

j)

art. 14 ust. 2;

k)

art. 15;

l)

art. 16 z wyjątkiem lit. c);

m)

art. 17;

n)

art. 18;

o)

art. 19;

p)

art. 20;

q)

art. 21;

r)

art. 22;

s)

art. 23;

t)

art. 24;

u)

art. 25;

v)

art. 27.

Artykuł 27

Poświadczanie prawdziwości i kompletności informacji podanych we wniosku

1.   Do wszystkich informacji przedłożonych ESMA podczas procesu rejestracji należy załączyć pismo podpisane przez członka zarządu repozytorium transakcji i członka kadry kierowniczej wyższego szczebla, w którym zaświadcza się, że przedłożone informacje są według ich najlepszej wiedzy prawdziwe i kompletne w dniu ich przedłożenia.

2.   Do informacji tych w stosownych przypadkach załącza się również odpowiednią dokumentację prawną przedsiębiorstwa poświadczającą prawdziwość przedłożonych informacji.

Artykuł 28

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 grudnia 2018 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 337 z 23.12.2015, s. 1.

(2)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 150/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających szczegóły dotyczące wniosku o rejestrację jako repozytorium transakcji (Dz.U. L 52 z 23.2.2013, s. 25).

(3)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/357 z dnia 13 grudnia 2018 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych w sprawie dostępu do szczegółowych informacji dotyczących transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych przechowywanych w repozytoriach transakcji (zob. s. 22 niniejszego Dziennika Urzędowego).

(4)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/358 z dnia 13 grudnia 2018 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych w zakresie gromadzenia, weryfikacji, agregacji, porównywania i publikacji danych dotyczących transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych przez repozytoria transakcji (zob. s. 30 niniejszego Dziennika Urzędowego).

(5)  Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84.

(6)  Rozporządzenie (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości (Dz.U. L 243 z 11.9.2002, s. 1).

(7)  Dyrektywa 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zmieniająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG oraz uchylająca dyrektywę Rady 84/253/EWG (Dz.U. L 157 z 9.6.2006, s. 87).

(8)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/360 z dnia 13 grudnia 2018 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 w odniesieniu do opłat pobieranych przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych od repozytoriów transakcji (zob. s. 58 niniejszego Dziennika Urzędowego).


Top