EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0356

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/356 z dnia 13 grudnia 2018 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających szczegółowe informacje dotyczące transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych, które należy zgłaszać repozytoriom transakcji (Tekst mający znaczenie dla EOG.)

C/2018/8334

OJ L 81, 22.3.2019, p. 1–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/356/oj

22.3.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 81/1


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/356

z dnia 13 grudnia 2018 r.

uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających szczegółowe informacje dotyczące transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych, które należy zgłaszać repozytoriom transakcji

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012 (1), w szczególności jego art. 4 ust. 9,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Aby zwiększyć wydajność i podobieństwa między sprawozdawczością dotyczącą instrumentów pochodnych a sprawozdawczością dotyczącą transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych, obowiązek przekazywania do repozytoriów transakcji szczegółowych informacji dotyczących transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych zgodnie z art. 4 rozporządzenia (UE) 2015/2365 należy dostosować do obowiązku zgłaszania transakcji na instrumentach pochodnych do repozytoriów transakcji zgodnie z art. 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 (2). Wymogi dotyczące zgłaszania, które określają szczegółowe informacje dotyczące transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych, powinny być zatem podobne do wymogów dotyczących zgłaszania, które określają szczegółowe informacje dotyczące instrumentów pochodnych.

(2)

Aby zapewnić wydajność procesu zgłaszania i użyteczność zgłaszanych informacji dotyczących transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych, szczegółowe informacje dotyczące tych transakcji należy dostosować do rodzajów transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych określonych w rozporządzeniu (UE) 2015/2365. W odniesieniu do zgłaszania transakcji z obowiązkiem uzupełnienia zabezpieczenia kredytowego celem rozporządzenia (UE) 2015/2365 jest wychwycenie transakcji, które służą temu samemu celowi co transakcje odkupu, transakcje zwrotne kupno-sprzedaż lub transakcje udzielenia pożyczki papierów wartościowych, a zatem stanowią podobne ryzyko dla stabilności finansowej z uwagi na umożliwianie narastania dźwigni finansowej i procykliczności oraz zacieśniania wzajemnych powiązań na rynkach finansowych lub z powodu wpływu tych transakcji na płynność i transformację terminów zapadalności. O ile zatem transakcje z obowiązkiem uzupełnienia zabezpieczenia kredytowego obejmują transakcje podlegające umowom o dostarczenie zabezpieczenia między instytucjami finansowymi a ich klientami, w przypadku gdy instytucje finansowe świadczą usługi brokerskie na rzecz klientów, nie obejmują ono innych pożyczek, takich jak pożyczki na potrzeby restrukturyzacji przedsiębiorstw, które, pomimo iż mogą wiązać się z papierami wartościowymi, nie prowadzą do wystąpienia ryzyka systemowego, o którym mowa w rozporządzeniu (UE) 2015/2365.

(3)

Ważne jest, aby szczegółowe informacje dotyczące transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych rozliczanych przez kontrahenta centralnego były prawidłowo zgłaszane i można je było łatwo zidentyfikować, bez względu na to, czy dana transakcja finansowana z użyciem papierów wartościowych została rozliczona w tym samym dniu czy w terminie późniejszym niż dzień zawarcia tej transakcji.

(4)

W celu zapewnienia kompleksowej sprawozdawczości, w przypadku gdy określone szczegółowe informacje dotyczące zabezpieczenia nie są znane na dzień transakcji, kontrahenci powinni zaktualizować informacje dotyczące zabezpieczenia, jak tylko informacje te staną się dostępne dla kontrahentów i nie później niż w dniu roboczym następującym po dacie waluty danej transakcji finansowanej z użyciem papierów wartościowych.

(5)

Aby organy korzystające z dostępu do szczegółowych informacji dotyczących transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych, które to informacje są przechowywane w repozytoriach transakcji, otrzymywały bardziej przydatne informacje, kontrahenci powinni zgłaszać do repozytoriów transakcji międzynarodowy kod identyfikujący papier wartościowy (kod ISIN) koszyka zabezpieczenia stosowanego do przekazania zabezpieczenia w ramach transakcji finansowanej z użyciem papierów wartościowych, jeżeli koszyk ten posiada taki kod.

(6)

W przypadku gdy kontrahenci przekazują zabezpieczenie na podstawie wartości ekspozycji netto, co jest wynikiem kompensowania szeregu transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych pomiędzy dwoma kontrahentami, często nie jest możliwe szczegółowe przypisanie zabezpieczenia do poszczególnych transakcji, w związku z czym szczegółowy przydział zabezpieczenia może nie być znany. W takich sytuacjach kontrahenci powinni mieć możliwość zgłoszenia zabezpieczenia niezależnie od pożyczki bazowej.

(7)

Podstawą niniejszego rozporządzenia jest projekt regulacyjnych standardów technicznych przedłożonych Komisji przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych („ESMA”) zgodnie z procedurą określoną w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 (3).

(8)

ESMA przeprowadził otwarte konsultacje publiczne na temat tego projektu regulacyjnych standardów technicznych, przeanalizował potencjalne związane z nim koszty i korzyści oraz zwrócił się o opinię do działającej przy ESMA Grupy Interesariuszy z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych powołanej zgodnie z art. 37 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Szczegółowe informacje dotyczące transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych podlegające zgłoszeniu

1.   Zgłoszenie dokonane na podstawie art. 4 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2015/2365 zawiera kompletne i dokładne szczegółowe informacje określone w tabelach 1, 2, 3 i 4 załącznika, które odnoszą się do danej transakcji finansowanej z użyciem papierów wartościowych.

2.   Zgłaszając zawarcie transakcji finansowanej z użyciem papierów wartościowych, kontrahent określa w zgłoszeniu rodzaj czynności „New” (nowe) w polu 98 w tabeli 2 w załączniku do niniejszego rozporządzenia. W kolejnych zgłoszeniach zawierających szczegółowe informacje dotyczące tej transakcji w polu 98 w tabeli 2 w załączniku do niniejszego rozporządzenia określa się odnośny rodzaj czynności, która odnosi się do tej transakcji finansowanej z użyciem papierów wartościowych.

Artykuł 2

Transakcje finansowane z użyciem papierów wartościowych rozliczane przez kontrahentów centralnych

1.   Jeżeli transakcja finansowana z użyciem papierów wartościowych, w odniesieniu do której szczegółowe informacje zostały już zgłoszone zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2015/2365, zostaje następnie rozliczona przez kontrahenta centralnego, transakcję tę, po jej rozliczeniu, zgłasza się jako zakończoną poprzez podanie w polu 98 w tabeli 2 w załączniku jako rodzaju czynności „Termination/Early Termination”(zakończenie/przedterminowe zakończenie), jak również zgłasza się nowe transakcje finansowane z użyciem papierów wartościowych wynikające z tego rozliczenia.

2.   Transakcję finansowaną z użyciem papierów wartościowych zawartą w systemie obrotu i rozliczoną przez kontrahenta centralnego w tym samym dniu zgłasza się dopiero po rozliczeniu tej transakcji.

3.   W odniesieniu do depozytu zabezpieczającego wniesionego lub otrzymanego w związku z rozliczoną transakcją finansowaną z użyciem papierów wartościowych kontrahent przedstawia szczegółowe informacje określone w tabeli 3 w załączniku do niniejszego rozporządzenia i wskazuje odnośny rodzaj czynności określony w polu 20 w tej tabeli w załączniku.

Artykuł 3

Zgłaszanie zabezpieczenia

1.   Kontrahenci transakcji udzielenia pożyczki papierów wartościowych lub towarów lub transakcji zaciągnięcia pożyczki papierów wartościowych lub towarów, którzy uzgadniają nieprzekazanie zabezpieczenia, zawierają tę informację w polu 72 w tabeli 2 w załączniku.

2.   Jeżeli zabezpieczenie transakcji finansowanej z użyciem papierów wartościowych jest powiązane z daną pożyczką, a szczegółowe informacje na temat zabezpieczenia znane są kontrahentowi przed upływem terminu zgłoszenia, w polach 75–94 w tabeli 2 w załączniku zgłasza on kompletne i dokładne szczegółowe informacje na temat wszystkich poszczególnych składników zabezpieczenia tej transakcji finansowanej z użyciem papierów wartościowych przy zgłaszaniu tej transakcji po raz pierwszy, wskazując rodzaj czynności „New” (nowe) w polu 98 w tabeli 2 w załączniku.

3.   Jeżeli zabezpieczenie transakcji finansowanej z użyciem papierów wartościowych jest powiązane z daną pożyczką, ale szczegółowe informacje na temat zabezpieczenia nie są znane kontrahentowi przed upływem terminu zgłoszenia, w polach 75–94 w tabeli 2 w załączniku zgłasza on kompletne i dokładne szczegółowe informacje na temat wszystkich poszczególnych składników zabezpieczenia tej transakcji finansowanej z użyciem papierów wartościowych bezzwłocznie po uzyskaniu tych informacji i nie później niż w dniu roboczym następującym po dacie waluty wskazanej w polu 13 w tabeli 2 w załączniku, określając rodzaj czynności „Collateral update” (aktualizacja zabezpieczenia) w polu 98 w tabeli 2 w załączniku.

4.   Kontrahent zabezpieczający jedną transakcję finansowaną z użyciem papierów wartościowych lub większą liczbę takich transakcji koszykiem zabezpieczeń posiadającym międzynarodowy kod identyfikujący papier wartościowy (kod ISIN), zgłasza ten kod ISIN w polu 96 w tabeli 2 w załączniku przy zgłaszaniu transakcji, określając rodzaj czynności „New” (nowe) w polu 98 w tabeli 2 w załączniku.

5.   Kontrahent zabezpieczający jedną transakcję finansowaną z użyciem papierów wartościowych lub większą liczbę takich transakcji koszykiem zabezpieczeń nieposiadającym kodu ISIN, zgłasza kod „NTAV” w polu 96 w tabeli 2 w załączniku przy zgłaszaniu transakcji, określając rodzaj czynności „New” (nowe) w polu 98 w tabeli 2 w załączniku.

6.   Do celów ust. 4 i 5 kontrahent zgłasza również, wskazując rodzaj czynności „Collateral update” (aktualizacja zabezpieczenia) w polu 98 w tabeli 2 w załączniku, kompletne i dokładne szczegółowe informacje na temat wszystkich poszczególnych składników zabezpieczenia transakcji finansowanej z użyciem papierów wartościowych w polach 75–94 w tabeli 2 w załączniku, bezzwłocznie po uzyskaniu tych informacji i nie później niż w dniu roboczym następującym po dacie waluty wskazanej w polu 13 w tabeli 2 w załączniku.

7.   Kontrahent zabezpieczający większą liczbę transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych na podstawie wartości ekspozycji netto zgłasza „true” (prawda) w polu 73 w tabeli 2 w załączniku. Kontrahent ten zgłasza, wskazując rodzaj czynności „Collateral update” (aktualizacja zabezpieczenia) w polu 98 w tabeli 2 w załączniku, kompletne i dokładne szczegółowe informacje na temat wszystkich poszczególnych składników zabezpieczenia tych transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych w polach 75–94 w tabeli 2 w załączniku, bezzwłocznie po uzyskaniu tych informacji i nie później niż w dniu roboczym następującym po dacie waluty wskazanej w polu 13 w tabeli 2 w załączniku.

Artykuł 4

Zgłaszanie ponownego wykorzystania zabezpieczenia

1.   Kontrahent, który otrzymuje jeden instrument finansowy lub większą liczbę takich instrumentów jako zabezpieczenie w ramach transakcji finansowanej z użyciem papierów wartościowych, zgłasza w polach 7, 8 i 9 w tabeli 4 w załączniku kompletne i dokładne szczegółowe informacje na temat ewentualnego ponownego wykorzystania każdego z tych instrumentów finansowych.

2.   Kontrahent, który otrzymuje środki pieniężne jako zabezpieczenie w ramach transakcji finansowanej z użyciem papierów wartościowych, zgłasza w polach 11, 12 i 13 tabeli 4 w załączniku kompletne i dokładne szczegółowe informacje na temat wszystkich przypadków reinwestycji zabezpieczenia gotówkowego dla każdej waluty.

Artykuł 5

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 grudnia 2018 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 337 z 23.12.2015, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz.U. L 201 z 27.7.2012, s. 1).

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84).


ZAŁĄCZNIK

Tabela 1

Informacje dotyczące kontrahenta

Nr

Pole

Szczegółowe informacje podlegające zgłoszeniu

Transakcja odkupu

Transakcja zwrotna kupno-sprzedaż

Transakcja udzielenia pożyczki papierów wartościowych

Transakcja z obowiązkiem uzupełnienia zabezpieczenia kredytowego

1

Znacznik czasu zgłoszenia

Data i godzina przekazania zgłoszenia do repozytorium transakcji.

T

T

T

T

2

Podmiot przekazujący zgłoszenie

Niepowtarzalny kod identyfikujący podmiot dokonujący zgłoszenia. Jeżeli dokonanie zgłoszenia powierzono osobie trzeciej lub drugiemu kontrahentowi – niepowtarzalny kod identyfikujący ten podmiot.

T

T

T

T

3

Kontrahent dokonujący zgłoszenia

Niepowtarzalny kod identyfikujący kontrahenta dokonującego zgłoszenia.

T

T

T

T

4

Charakter kontrahenta dokonującego zgłoszenia

Wskazanie, czy kontrahent dokonujący zgłoszenia jest kontrahentem finansowym czy niefinansowym.

T

T

T

T

5

Sektor, w którym działa kontrahent dokonujący zgłoszenia

Jeden kod lub większa liczba kodów, które klasyfikują charakter działalności gospodarczej kontrahenta dokonującego zgłoszenia.

Jeżeli kontrahentem dokonującym zgłoszenia jest kontrahent finansowy – wszystkie odpowiednie kody zawarte w taksonomii dla kontrahentów finansowych i mające zastosowanie do tego kontrahenta.

Jeżeli kontrahent dokonujący zgłoszenia jest kontrahentem niefinansowym, wszystkie odpowiednie kody zawarte w taksonomii dla kontrahentów niefinansowych i mające zastosowanie do tego kontrahenta.

Jeżeli zgłoszono więcej niż jeden rodzaj działalności, kody podawane są w porządku odzwierciedlającym względne znaczenie odpowiadających im rodzajów działalności.

T

T

T

T

6

Dodatkowa klasyfikacja sektorowa

Jeżeli kontrahent dokonujący zgłoszenia jest przedsiębiorstwem zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) lub alternatywnym funduszem inwestycyjnym (AFI) – kod określający, czy jest on funduszem inwestycyjnym typu ETF lub funduszem rynku pieniężnego (FRP).

Jeżeli kontrahent dokonujący zgłoszenia jest alternatywnym funduszem inwestycyjnym (AFI) lub kontrahentem niefinansowym prowadzącym działalność finansową lub ubezpieczeniową lub w zakresie nieruchomości – kod określający, czy kontrahent ten jest funduszem inwestycyjnym inwestującym w nieruchomości (REIT).

T

T

T

T

7

Oddział kontrahenta dokonującego zgłoszenia

W przypadku gdy kontrahent dokonujący zgłoszenia zawiera transakcję finansowaną z użyciem papierów wartościowych za pośrednictwem oddziału – kod identyfikujący ten oddział.

T

T

T

T

8

Oddział drugiego kontrahenta

W przypadku gdy drugi kontrahent zawiera transakcję finansowaną z użyciem papierów wartościowych za pośrednictwem oddziału – kod identyfikujący ten oddział.

T

T

T

T

9

Strona kontraktu, po której znajduje się kontrahent

Wskazanie, czy kontrahent dokonujący zgłoszenia jest przekazującym zabezpieczenie czy też przyjmującym zabezpieczenie zgodnie z art. 4 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/363 (1)

T

T

T

T

10

Podmiot odpowiedzialny za dokonanie zgłoszenia

Jeżeli kontrahent finansowy jest odpowiedzialny za dokonanie zgłoszenia w imieniu drugiego kontrahenta zgodnie z art. 4 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 (2), niepowtarzalny kod identyfikujący tego kontrahenta finansowego.

Jeżeli spółka zarządzająca jest odpowiedzialna za dokonanie zgłoszenia w imieniu przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) zgodnie z art. 4 ust. 3 wspomnianego rozporządzenia, niepowtarzalny kod identyfikujący tę spółkę zarządzającą.

Jeżeli zarządzający alternatywnym funduszem inwestycyjnym (ZAFI) jest odpowiedzialny za dokonanie zgłoszenia w imieniu alternatywnego funduszu inwestycyjnego (AFI) zgodnie z art. 4 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2015/2365, niepowtarzalny kod identyfikujący tego ZAFI.

T

T

T

T

11

Drugi kontrahent

Niepowtarzalny kod identyfikujący podmiot, z którym kontrahent dokonujący zgłoszenia zawarł transakcję finansowaną z użyciem papierów wartościowych. W przypadku osoby prywatnej należy konsekwentnie podawać kod klienta.

T

T

T

T

12

Państwo drugiego kontrahenta

Kod państwa, w którym znajduje się siedziba statutowa drugiego kontrahenta, lub jeśli drugi kontrahent jest osobą fizyczną – kod państwa zamieszkania.

T

T

T

T

13

Beneficjent

Jeżeli beneficjent kontraktu nie jest jego kontrahentem, kontrahent dokonujący zgłoszenia musi wskazać tego beneficjenta, podając niepowtarzalny kod lub, w przypadku osób prywatnych, kod klienta stosowany konsekwentnie i nadany przez podmiot prawny, z którego usług korzysta ta osoba prywatna.

T

T

T

N

14

Agent trójstronny

Niepowtarzalny kod identyfikujący osobę trzecią, której kontrahent dokonujący zgłoszenia zlecił na zasadzie outsourcingu obsługę posttransakcyjną transakcji finansowanej z użyciem papierów wartościowych (w stosownych przypadkach).

T

T

T

N

15

Broker

Niepowtarzalny kod podmiotu, który działa jako pośrednik kontrahenta dokonującego zgłoszenia, nie stając się stroną samej transakcji finansowanej z użyciem papierów wartościowych. W przypadku transakcji udzielenia pożyczki papierów wartościowych broker nie obejmuje pełnomocnika pożyczkodawcy („agent lender”).

T

T

T

N

16

Członek rozliczający

W przypadku gdy transakcja jest rozliczana – niepowtarzalny kod identyfikujący odpowiedzialnego członka rozliczającego kontrahenta dokonującego zgłoszenia.

T

T

T

N

17

Uczestnik lub uczestnik pośredni centralnego depozytu papierów wartościowych („CDPW”)

Niepowtarzalny kod uczestnika lub uczestnika pośredniego CDPW kontrahenta dokonującego zgłoszenia.

Jeżeli zarówno uczestnik, jak i uczestnik pośredni CDPW są zaangażowani w transakcję – kod uczestnika pośredniego.

Pole to nie ma zastosowania do towarów.

T

T

T

N

18

Pełnomocnik pożyczkodawcy („agent lender”)

Niepowtarzalny kod pełnomocnika pożyczkodawcy („agent lender”) uczestniczącego w transakcji udzielenia pożyczki papierów wartościowych.

T

N

T

N


Tabela 2

Dane dotyczące pożyczki i zabezpieczenia

Nr

Pole

Szczegółowe informacje podlegające zgłoszeniu

Transakcja odkupu

Transakcja zwrotna kupno-sprzedaż

Transakcja udzielenia pożyczki papierów wartościowych

Transakcja z obowiązkiem uzupełnienia zabezpieczenia kredytowego

1

Unikatowy identyfikator transakcji („UTI”)

Niepowtarzalne odniesienie przypisane transakcji finansowanej z użyciem papierów wartościowych w celu jej zidentyfikowania.

T

T

T

T

2

Numer referencyjny zgłoszenia

W przypadku transakcji wynikających z rozliczenia, zgłasza się pierwotny UTI, a mianowicie UTI pierwotnej transakcji dwustronnej. Nie wymaga się jednak zgłaszania pierwotnego UTI przez kontrahentów będących kontrahentami centralnymi („CCP”), którzy rozliczyli transakcję finansowaną z użyciem papierów wartościowych.

Jeżeli transakcja finansowana z użyciem papierów wartościowych została zrealizowana w systemie obrotu i rozliczona w tym samym dniu – numer wygenerowany przez system obrotu i niepowtarzalny dla jej realizacji.

T

T

T

N

3

Data zdarzenia

Dzień, w którym miało miejsce zdarzenie objęte obowiązkiem zgłaszania i dotyczące transakcji finansowanej z użyciem papierów wartościowych, ujęte w zgłoszeniu. W przypadku rodzajów czynności „Valuation update” (aktualizacja wyceny), „Collateral update” (aktualizacja zabezpieczenia), „Reuse update” (aktualizacja ponownego wykorzystania), „Margin update” (aktualizacja depozytu zabezpieczającego) – data, w odniesieniu do której podaje się informacje ujęte w zgłoszeniu.

T

T

T

T

4

Rodzaj transakcji finansowanej z użyciem papierów wartościowych

Rodzaj transakcji finansowanej z użyciem papierów wartościowych zgodnie z definicjami w art. 3 pkt 7–10 rozporządzenia (UE) 2015/2365.

T

T

T

T

5

Rozliczono

Wskazanie, czy nastąpiło centralne rozliczenie.

T

T

T

N

6

Znacznik czasu rozliczenia

Data i godzina dokonania rozliczenia.

T

T

T

N

7

CCP

W przypadku rozliczonych kontraktów – niepowtarzalny kod CCP, który dokonał rozliczenia kontraktu.

T

T

T

N

8

System obrotu

Niepowtarzalny kod identyfikujący system, w którym zrealizowano transakcję finansowaną z użyciem papierów wartościowych.

Jeżeli transakcja finansowana z użyciem papierów wartościowych została zawarta poza rynkiem regulowanym i została dopuszczona do obrotu – kod MIC „XOFF”.

Jeżeli transakcja finansowana z użyciem papierów wartościowych została zawarta poza rynkiem regulowanym, ale nie została dopuszczona do obrotu – kod MIC „XXXX”.

T

T

T

N

9

Rodzaj umowy ramowej

Odniesienie do rodzaju umowy ramowej, w ramach której kontrahenci zawarli transakcję finansowaną z użyciem papierów wartościowych.

T

T

T

N

10

Inny rodzaj umowy ramowej

Nazwa umowy ramowej. Pole to wypełnia się jedynie w przypadku, gdy w polu 9 zgłasza się „OTHR”.

T

T

T

N

11

Wersja umowy ramowej

W stosownych przypadkach podanie roku umowy ramowej właściwej dla zgłaszanej transakcji.

T

T

T

N

12

Znacznik czasu realizacji transakcji

Data i godzina realizacji transakcji finansowanej z użyciem papierów wartościowych.

T

T

T

T

13

Data waluty (termin rozpoczęcia)

Ustalona umownie między kontrahentami data wymiany środków pieniężnych, papierów wartościowych lub towarów w zamian za zabezpieczenie w odniesieniu do etapu otwarcia (kasowego) transakcji finansowanej z użyciem papierów wartościowych.

T

T

T

N

14

Termin zapadalności (termin zakończenia)

Ustalona umownie między kontrahentami data wymiany środków pieniężnych, papierów wartościowych lub towarów w zamian za zabezpieczenie w odniesieniu do etapu zamknięcia (terminowego) transakcji finansowanej z użyciem papierów wartościowych. Informacji tych nie zgłasza się w odniesieniu do transakcji odkupu zawartych na czas nieokreślony.

T

T

T

N

15

Data zakończenia transakcji

Data zakończenia transakcji w przypadku pełnego przedterminowego zakończenia transakcji finansowanej z użyciem papierów wartościowych.

T

T

T

T

16

Minimalny okres wypowiedzenia

Minimalna liczba dni roboczych, w których jeden z kontrahentów musi poinformować drugiego kontrahenta o zakończeniu transakcji.

T

N

N

N

17

Najwcześniejszy termin wypowiedzenia

Najwcześniejszy termin, w którym pożyczkodawca środków pieniężnych ma prawo do przedterminowego odzyskania części środków pieniężnych lub zakończenia transakcji.

T

N

N

N

18

Wskaźnik zabezpieczenia ogólnego

Wskazanie, czy transakcja finansowana z użyciem papierów wartościowych jest przedmiotem uzgodnienia dotyczącego zabezpieczenia ogólnego. W przypadku transakcji udzielenia pożyczki papierów wartościowych pole to odnosi się do papierów wartościowych przekazanych jako zabezpieczenie, a nie do papieru wartościowego przekazanego w ramach pożyczki.

W przypadku transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych objętych uzgodnieniem dotyczącym zabezpieczenia ogólnego podaje się kod „GENE”. Uzgodnienie dotyczące zabezpieczenia ogólnego określa uzgodnienie dotyczące zabezpieczenia w odniesieniu do transakcji, w ramach której przekazujący zabezpieczenie może wybrać papier wartościowy, który ma zostać przekazany jako zabezpieczenie, spośród stosunkowo dużej liczby papierów wartościowych spełniających uprzednio określone kryteria.

W przypadku transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych objętych uzgodnieniem dotyczącym zabezpieczenia szczególnego podaje się kod „SPEC”. Uzgodnienie dotyczące zabezpieczenia szczególnego oznacza uzgodnienie dotyczące zabezpieczenia transakcji, w ramach której przyjmujący zabezpieczenie wymaga przekazania przez przekazującego zabezpieczenie określonego międzynarodowego numeru identyfikującego papier wartościowy („kod ISIN”).

T

T

T

N

19

Wskaźnik dostawy według wartości („DBV”)

Wskazanie, czy transakcja została rozliczona z zastosowaniem mechanizmu DBV.

T

N

T

N

20

Metoda przekazania zabezpieczenia

Wskazanie, czy zabezpieczenie w ramach transakcji finansowanej z użyciem papierów wartościowych podlega uzgodnieniu dotyczącemu zabezpieczeń polegającemu na przeniesieniu tytułu, uzgodnieniu dotyczącemu zabezpieczeń finansowych w formie gwarancji lub uzgodnieniu dotyczącemu zabezpieczeń finansowych w formie gwarancji z prawem wykorzystania.

Jeżeli do przekazania zabezpieczenia wykorzystano więcej niż jedną metodę, w tym polu należy podać pierwotne uzgodnienie dotyczące zabezpieczenia.

T

N

T

T

21

Brak terminu zapadalności

Wskazanie, czy transakcja finansowana z użyciem papierów wartościowych ma umownie ustalony termin zapadalności czy też nie ma takiego terminu.

W przypadku transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych bez terminu zapadalności należy określić kod „True” (prawda) oraz kod „False” (fałsz) w przypadku transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych z terminem zapadalności.

T

N

T

N

22

Tryb zakończenia transakcji

Wskazanie, czy transakcja finansowana z użyciem papierów wartościowych jest transakcją z możliwością zakończenia w dowolnym momencie lub transakcją z możliwością przedłużenia terminu zapadalności.

T

N

T

N

W przypadku transakcji z obowiązkiem uzupełnienia zabezpieczenia kredytowego pola 23–34 należy powielić i wypełnić dla każdej waluty wykorzystanej w ramach pożyczki związanej z transakcją z obowiązkiem uzupełnienia zabezpieczenia kredytowego.

23

Stała stopa procentowa

W przypadku transakcji odkupu stopa procentowa w ujęciu rocznym dla kwoty głównej transakcji odkupu zgodnie ze wzorem obliczania dni.

W przypadku transakcji z obowiązkiem uzupełnienia zabezpieczenia kredytowego stopa procentowa w ujęciu rocznym dla wartości pożyczki, którą pożyczkobiorca płaci pożyczkodawcy.

T

N

N

T

24

Wzór obliczania dni

Metoda obliczania naliczonych odsetek od kwoty głównej dla danej stopy procentowej.

T

N

N

T

25

Zmienna stopa procentowa

W stosownych przypadkach – wskazanie stosowanej referencyjnej stopy procentowej, która jest aktualizowana w określonych z góry odstępach czasu przez odniesienie do rynkowej referencyjnej stopy procentowej.

T

N

N

T

26

Okres odniesienia dla zmiennej stopy procentowej – okres czasu

Okres czasu wskazujący okres odniesienia dla zmiennej stopy procentowej.

T

N

N

T

27

Okres odniesienia dla zmiennej stopy procentowej – mnożnik

Mnożnik dla okresu czasu wskazującego okres odniesienia dla zmiennej stopy procentowej określonego w polu 26.

T

N

N

T

28

Częstotliwość płatności według zmiennej stopy procentowej – okres czasu

Okres czasu wskazujący częstotliwość płatności według zmiennej stopy procentowej.

T

N

N

T

29

Częstotliwość płatności według zmiennej stopy procentowej – mnożnik

Mnożnik dla okresu czasu wskazującego częstotliwość płatności według zmiennej stopy procentowej określonego w polu 28.

T

N

N

T

30

Częstotliwość aktualizacji zmiennej stopy procentowej – okres czasu

Okres czasu wskazujący częstotliwość aktualizacji zmiennej stopy procentowej.

T

N

N

T

31

Częstotliwość aktualizacji zmiennej stopy procentowej – mnożnik

Mnożnik dla okresu czasu wskazującego częstotliwość aktualizacji zmiennej stopy procentowej określonego w polu 30.

T

N

N

T

32

Spread

Liczba punktów bazowych, które należy dodać do zmiennej stopy procentowej lub od niej odjąć, aby określić stopę procentową pożyczki.

T

N

N

T

33

Kwota w walucie transakcji z obowiązkiem uzupełnienia zabezpieczenia kredytowego

Kwota pożyczki związanej z transakcją z obowiązkiem uzupełnienia zabezpieczenia kredytowego w danej walucie.

N

N

N

T

34

Waluta transakcji z obowiązkiem uzupełnienia zabezpieczenia kredytowego

Waluta pożyczki związanej z transakcją z obowiązkiem uzupełnienia zabezpieczenia kredytowego.

N

N

N

T

Pola 35 i 36 należy powielić i wypełnić dla każdej korekty zmiennej stopy procentowej.

35

Korygowana stopa procentowa

Stopa procentowa określona w tabeli stóp procentowych.

T

N

N

N

36

Data rozpoczęcia stosowania stopy procentowej

Data, od której stosowana jest stopa procentowa.

T

N

N

N

37

Kwota główna w dniu waluty

Wartość środków pieniężnych, która ma zostać rozliczona na dzień waluty transakcji.

T

T

N

N

38

Kwota główna w terminie zapadalności

Wartość gotówkowa, którą należy rozliczyć w terminie zapadalności transakcji.

T

T

N

N

39

Waluta kwoty głównej

Waluta kwoty głównej.

T

T

N

N

40

Rodzaj składnika aktywów

Wskazanie rodzaju składnika aktywów będącego przedmiotem transakcji finansowanej z użyciem papierów wartościowych.

N

N

T

N

41

Identyfikator papieru wartościowego

Identyfikacja papieru wartościowego będącego przedmiotem transakcji finansowanej z użyciem papierów wartościowych.

Pole to nie ma zastosowania do towarów.

N

N

T

N

42

Klasyfikacja papieru wartościowego

Kod według klasyfikacji instrumentów finansowych („kod CFI”) papieru wartościowego będącego przedmiotem transakcji finansowanej z użyciem papierów wartościowych.

Pole to nie ma zastosowania do towarów.

N

N

T

N

W przypadku gdy udzielono pożyczki towaru lub zaciągnięto pożyczkę towaru, klasyfikację danego towaru określa się w polach 43, 44 i 45.

43

Produkt bazowy

Produkt bazowy określony według klasyfikacji towarów w tabeli 5 załącznika I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/363.

N

N

T

N

44

Podrodzaj produktu

Podrodzaj produktu określony w klasyfikacji towarów w tabeli 5 załącznika I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/363.

To pole wymaga określonego produktu bazowego w polu 43.

N

N

T

N

45

Następny podrodzaj produktu

Następny podrodzaj produktu określony w tabeli klasyfikacji towarów.

To pole wymaga określonego podrodzaju produktu w polu 44.

N

N

T

N

46

Ilość lub kwota nominalna

Ilość lub kwota nominalna papieru wartościowego lub towaru będącego przedmiotem transakcji finansowanej z użyciem papierów finansowych.

W przypadku obligacji – łączna kwota nominalna oznaczająca liczbę obligacji pomnożoną przez ich wartość nominalną.

W przypadku innych papierów wartościowych lub towarów – ich ilość.

N

N

T

N

47

Jednostka miary

Jednostka miary, w ramach której wyrażono ilość. Pole to ma zastosowanie do towarów.

N

N

T

N

48

Waluta kwoty nominalnej

W przypadku zgłoszenia kwoty nominalnej – waluta kwoty nominalnej.

N

N

T

N

49

Cena papieru wartościowego lub towaru

W przypadku transakcji udzielenia i zaciągnięcia pożyczki papierów wartościowych i towarów – cena papieru wartościowego lub towaru wykorzystana do obliczenia wartości pożyczki.

W przypadku transakcji zwrotnej kupno-sprzedaż cena papieru wartościowego lub towaru stosowana do obliczenia kwoty transakcji dla części kasowej tej transakcji.

N

T

T

N

50

Waluta, w jakiej wyrażona jest cena

Waluta, w jakiej wyrażona jest cena papieru wartościowego lub towaru.

N

N

T

N

51

Jakość papieru wartościowego

Kod stosowany do klasyfikacji ryzyka kredytowego papieru wartościowego.

N

N

T

N

52

Termin zapadalności papieru wartościowego

Termin zapadalności papieru wartościowego.

Pole to nie ma zastosowania do towarów.

N

N

T

N

53

Jurysdykcja właściwa dla emitenta

Jurysdykcja właściwa dla emitenta papieru wartościowego. W przypadku papierów wartościowych wyemitowanych przez zagraniczną jednostkę zależną – jurysdykcja właściwa dla jednostki dominującej najwyższego szczebla lub, jeżeli nie jest ona znana, jurysdykcja właściwa dla jednostki zależnej.

Pole to nie ma zastosowania do towarów.

N

N

T

N

54

Kod LEI emitenta

Kod LEI emitenta papieru wartościowego

Pole to nie ma zastosowania do towarów.

N

N

T

N

55

Rodzaj papieru wartościowego

Kod stosowany do klasyfikacji rodzaju papieru wartościowego.

N

N

T

N

56

Wartość pożyczki

Wartość pożyczki, tj. ilość lub kwota nominalna pożyczki, pomnożona przez cenę zawartą w polu 49.

N

N

T

N

57

Wartość rynkowa

Wartość rynkowa papierów wartościowych lub towarów będących przedmiotem zaciągnięcia lub udzielenia pożyczki.

N

N

T

N

58

Stała stawka rabatu

Stała stopa procentowa (stopa uzgodniona do zapłaty przez pożyczkodawcę za reinwestycję zabezpieczenia gotówkowego pomniejszonego o opłatę za udzielenie pożyczki) płacona przez pożyczkodawcę papieru wartościowego lub towaru na rzecz pożyczkobiorcy (dodatnia stawka rabatu) lub przez pożyczkobiorcę na rzecz pożyczkodawcy (ujemna stawka rabatu) od salda przekazanego zabezpieczenia gotówkowego.

N

N

T

N

59

Zmienna stawka rabatu

Wskazanie referencyjnej stopy procentowej zastosowanej do obliczenia stawki rabatu (stopa uzgodniona do zapłaty przez pożyczkodawcę za reinwestycję zabezpieczenia gotówkowego pomniejszonego o opłatę za udzielenie pożyczki) płaconej przez pożyczkodawcę papieru wartościowego lub towaru na rzecz pożyczkobiorcy (dodatnia stawka rabatu) lub przez pożyczkobiorcę na rzecz pożyczkodawcy (ujemna stawka rabatu) od salda przekazanego zabezpieczenia gotówkowego.

N

N

T

N

60

Okres odniesienia dla zmiennej stawki rabatu – okres czasu

Okres czasu wskazujący okres odniesienia dla zmiennej stawki rabatu.

N

N

T

N

61

Okres odniesienia dla zmiennej stawki rabatu – mnożnik

Mnożnik dla okresu czasu wskazującego okres odniesienia dla zmiennej stawki rabatu określonego w polu 60.

N

N

T

N

62

Częstotliwość płatności według zmiennej stawki rabatu – okres czasu

Okres czasu wskazujący częstotliwość płatności według zmiennej stawki rabatu.

N

N

T

N

63

Częstotliwości płatności według zmiennej stawki rabatu – mnożnik

Mnożnik dla okresu czasu wskazującego częstotliwość płatności według zmiennej stawki rabatu określonego w polu 62.

N

N

T

N

64

Częstotliwość aktualizacji zmiennej stawki rabatu – okres czasu

Okres czasu wskazujący częstotliwość aktualizacji zmiennej stawki rabatu.

N

N

T

N

65

Częstotliwość aktualizacji zmiennej stawki rabatu – mnożnik

Mnożnik dla okresu czasu wskazującego częstotliwość aktualizacji zmiennej stawki rabatu określonego w polu 64.

N

N

T

N

66

Spread stawki rabatu

Spread zmiennej stawki rabatu wyrażony w punktach bazowych.

N

N

T

N

67

Opłata za udzielenie pożyczki

Opłata, którą pożyczkobiorca papierów wartościowych lub towarów płaci pożyczkodawcy.

N

N

T

N

68

Uzgodnienia o wyłączności

W przypadku transakcji udzielenia i zaciągnięcia pożyczki papierów wartościowych – wskazanie, czy pożyczkobiorca ma wyłączność na zaciąganie pożyczek z portfela papierów wartościowych pożyczkodawcy.

Pole to nie ma zastosowania do towarów.

N

N

T

N

69

Pozostająca do spłaty pożyczka związana z transakcją z obowiązkiem uzupełnienia zabezpieczenia kredytowego

Łączna kwota pożyczek związanych z transakcjami z obowiązkiem uzupełnienia zabezpieczenia kredytowego w walucie bazowej.

N

N

N

T

70

Waluta bazowa pozostającej do spłaty pożyczki związanej z transakcją z obowiązkiem uzupełnienia zabezpieczenia kredytowego

Waluta bazowa pozostających do spłaty pożyczek związanych z transakcjami z obowiązkiem uzupełnienia zabezpieczenia kredytowego.

N

N

N

T

71

Wartość rynkowa pozycji krótkiej

Wartość rynkowa pozycji krótkiej w walucie bazowej.

N

N

N

T

Dane dotyczące zabezpieczenia

72

Oznakowanie niezabezpieczonego udzielania pożyczek papierów wartościowych

Wskazanie, czy transakcja udzielenia pożyczki papierów wartościowych jest niezabezpieczona.

Tego pola nie należy stosować, jeżeli kontrahenci uzgodnią zabezpieczenie transakcji, ale nie jest jeszcze znane szczegółowe przypisanie zabezpieczenia.

N

N

T

N

73

Zabezpieczenie wartości ekspozycji netto

Wskazanie, czy zabezpieczenie przekazano w odniesieniu do wartości ekspozycji netto, a nie na potrzeby pojedynczej transakcji.

T

T

T

N

74

Data waluty zabezpieczenia

Jeżeli transakcje były zabezpieczone na podstawie wartości ekspozycji netto, ostatnia data waluty zawarta w pakiecie kompensowania transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych, uwzględniając wszystkie transakcje, w odniesieniu do których przekazano zabezpieczenie.

T

T

T

N

W przypadku zastosowania szczególnego zabezpieczenia, pola 75–94 należy powielić i wypełnić, w stosownych przypadkach, w odniesieniu do każdego składnika zabezpieczenia.

75

Rodzaj składnika zabezpieczenia

Wskazanie rodzaju składnika zabezpieczenia.

T

T

T

T

Jeżeli środki pieniężne zostały wykorzystane jako zabezpieczenie, należy to wskazać w polach 76 i 77.

76

Kwota zabezpieczenie gotówkowego

Kwota środków pieniężnych przekazanych jako zabezpieczenie pożyczek papierów wartościowych lub towarów.

T

T

T

N

77

Waluta zabezpieczenia gotówkowego

Waluta zabezpieczenia gotówkowego

T

T

T

N

78

Identyfikacja papieru wartościowego wykorzystanego jako zabezpieczenie

Identyfikacja papieru wartościowego wykorzystanego jako zabezpieczenie

Pole to nie ma zastosowania do towarów.

T

T

T

T

79

Klasyfikacja papieru wartościowego wykorzystanego jako zabezpieczenie

Kod CFI papieru wartościowego wykorzystanego jako zabezpieczenie.

Pole to nie ma zastosowania do towarów.

T

T

T

T

Jeżeli towar został wykorzystany jako zabezpieczenie, klasyfikację tego towaru określa się w polach 80, 81 i 82.

80

Produkt bazowy

Produkt bazowy określony według klasyfikacji towarów w tabeli 5 załącznika I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/363.

T

T

T

N

81

Podrodzaj produktu

Podrodzaj produktu określony w klasyfikacji towarów w tabeli 5 załącznika I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/363. To pole wymaga określonego produktu bazowego w polu 80.

T

T

T

N

82

Następny podrodzaj produktu

Następny podrodzaj produktu określony w klasyfikacji towarów w tabeli 5 w załączniku I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/363. To pole wymaga określonego podrodzaju produktu w polu 81.

T

T

T

N

83

Ilość lub kwota nominalna zabezpieczenia

Ilość lub kwota nominalna papieru wartościowego lub towaru wykorzystanego jako zabezpieczenie.

W przypadku obligacji – łączna kwota nominalna oznaczająca liczbę obligacji pomnożoną przez wartość nominalną.

W przypadku innych papierów wartościowych lub towarów – ich ilość.

T

T

T

T

84

Jednostka miary zabezpieczenia

Jednostka miary, w ramach której wyrażono ilość zabezpieczenia. Pole to ma zastosowanie do towarów.

T

T

T

N

85

Waluta nominalnej wartości zabezpieczenia

W przypadku zgłoszenia nominalnej wartości zabezpieczenia – waluta kwoty nominalnej.

T

T

T

T

86

Waluta, w jakiej wyrażona jest cena

Waluta, w jakiej wyrażona jest cena składnika zabezpieczenia.

T

T

T

T

87

Cena jednostkowa

Cena jednostkowa w odniesieniu do składnika zabezpieczenia, w tym narosłe odsetki za oprocentowane papiery wartościowe wykorzystywane do wyceny papieru wartościowego lub towaru.

T

T

T

T

88

Wartość rynkowa zabezpieczenia

Wartość rynkowa indywidualnego składnika zabezpieczenia w walucie, w jakiej wyrażona jest cena.

T

T

T

T

89

Redukcja wartości lub depozyt zabezpieczający

W przypadku transakcji odkupu i transakcji zwrotnych kupno-sprzedaż każdą redukcję wartości zabezpieczenia określa się poprzez odniesienie do środka kontroli ryzyka zastosowanego w odniesieniu do zabezpieczenia, na poziomie ISIN, przy czym wartość tego zabezpieczenia jest obliczana jako wartość rynkowa aktywów pomniejszona o określony procent.

W przypadku transakcji udzielenia pożyczki papierów wartościowych procent każdej redukcji wartości zabezpieczenia określa się poprzez odniesienie do środka kontroli ryzyka zastosowanego w odniesieniu do zabezpieczenia, na poziomie ISIN lub na poziomie portfela, przy czym wartość tego zabezpieczenia jest obliczana jako wartość rynkowa aktywów pomniejszona o określony procent.

W odniesieniu do transakcji z obowiązkiem uzupełnienia zabezpieczenia kredytowego – procent wymogu dotyczącego depozytu zabezpieczającego zastosowany do całego portfela zabezpieczeń utrzymywanego na rachunku brokerskim klienta.

W tym polu należy określić wartości rzeczywiste w przeciwieństwie do wartości szacunkowych lub wartości domyślnych.

T

T

T

T

90

Jakość zabezpieczenia

Kod stosowany do klasyfikacji ryzyka papieru wartościowego wykorzystywanego jako zabezpieczenie.

T

T

T

T

91

Termin zapadalności papieru wartościowego

Termin zapadalności papieru wartościowego wykorzystanego jako zabezpieczenie.

Pole to nie ma zastosowania do towarów.

T

T

T

T

92

Jurysdykcja właściwa dla emitenta

Jurysdykcja właściwa dla emitenta papieru wartościowego wykorzystanego jako zabezpieczenie. W przypadku papierów wartościowych wyemitowanych przez zagraniczną jednostkę zależną zgłasza się jurysdykcję właściwą dla jednostki dominującej najwyższego szczebla lub, jeżeli nie jest ona znana, jurysdykcję właściwą dla jednostki zależnej.

Pole to nie ma zastosowania do towarów.

T

T

T

T

93

Kod LEI emitenta

Kod LEI emitenta papieru wartościowego wykorzystanego jako zabezpieczenie.

Pole to nie ma zastosowania do towarów.

T

T

T

T

94

Rodzaj zabezpieczenia

Kod stosowany do klasyfikacji rodzaju papieru wartościowego wykorzystywanego jako zabezpieczenie.

 

 

 

 

95

Dostępność zabezpieczenia do ponownego wykorzystania

Wskazanie, czy przyjmujący zabezpieczenie może ponownie wykorzystać przekazane papiery wartościowe jako zabezpieczenie.

T

T

T

T

Pole 96 określa się w przypadku zastosowania koszyka zabezpieczeń. Szczegółowego przypisania zabezpieczenia do transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych, które są realizowane w zamian za pulę zabezpieczeń, dokonuje się w polach 75–94, jeżeli dostępne są niezbędne informacje.

96

Identyfikator koszyka zabezpieczeń

Jeżeli koszyk zabezpieczeń można zidentyfikować za pomocą kodu ISIN – kod ISIN koszyka zabezpieczeń.

Jeżeli koszyka zabezpieczeń nie można zidentyfikować za pomocą kodu ISIN, w polu tym należy wpisać kod „NTAV”.

T

T

T

N

97

Kod portfela

Jeżeli transakcja podlega rozliczeniu i jest zawarta w portfelu transakcji, w ramach których następuje wymiana depozytów zabezpieczających, do identyfikacji portfela służy niepowtarzalny kod wyznaczony przez kontrahenta dokonującego zgłoszenia.

Jeżeli portfel transakcji obejmuje również instrumenty pochodne podlegające zgłoszeniu na podstawie rozporządzenia (UE) nr 648/2012, kod portfela jest taki sam jak kod zgłoszony na podstawie rozporządzenia (UE) nr 648/2012.

T

T

T

N

98

Rodzaj czynności

W zgłoszeniu określa się jeden z następujących rodzajów czynności:

a)

transakcję finansowaną z użyciem papierów wartościowych zgłaszaną po raz pierwszy określa się rodzajem czynności „New” (nowe);

b)

zmianę uprzednio zgłoszonej transakcji finansowanej z użyciem papierów wartościowych określa się rodzajem czynności „Modification” (zmiana). Zmiana ta obejmuje aktualizację wcześniejszego zgłoszenia, które wykazuje daną pozycję, w celu odzwierciedlenia nowych transakcji ujętych w tej pozycji;

c)

wycenę papieru wartościowego lub towaru będącego przedmiotem transakcji udzielania pożyczki papierów wartościowych lub towarów określa się rodzajem czynności „Valuation update” (aktualizacja wyceny);

d)

zmianę szczegółowych danych dotyczących zabezpieczenia, w tym jego wyceny, określa się rodzajem czynności „Collateral update” (aktualizacja zabezpieczeniu);

e)

anulowanie błędnie złożonego całego zgłoszenia w przypadku, gdy transakcja finansowana z użyciem papierów wartościowych nigdy nie została zawarta lub nie podlegała wymogom w zakresie zgłaszania takich transakcji, ale została zgłoszona do repozytorium transakcji przez pomyłkę, określa się rodzajem czynności „Error” (błąd);

f)

korektę pól danych zgłoszonych błędnie w poprzednim zgłoszeniu określa się rodzajem czynności „Correction” (korekta);

g)

zakończenie transakcji finansowanej z użyciem papierów wartościowych bez terminu zapadalności lub przedterminowe zakończenie transakcji finansowanej z użyciem papierów wartościowych z terminem zapadalności określa się rodzajem czynności „Termination/Early termination” (zakończenie/przedterminowe zakończenie);

h)

transakcję finansowaną z użyciem papierów wartościowych, która ma zostać zgłoszona jako nowa transakcja i jest również zawarta w odrębnym zgłoszeniu pozycji w tym samym dniu, określa się „Position component” (składnik pozycji).

T

T

T

T

99

Poziom

Wskazanie, czy zgłoszenie jest dokonywane na poziomie transakcji czy pozycji.

Zgłaszanie na poziomie pozycji może być wykorzystywane jedynie jako uzupełnienie zgłaszania na poziomie transakcji w celu zgłoszenia zdarzenia posttransakcyjnego i tylko wtedy, gdy poszczególne transakcje na produktach zamiennych zostały zastąpione pozycją.

T

T

T

N


Tabela 3

Dane dotyczące depozytu zabezpieczającego

Nr

Pole

Szczegółowe informacje podlegające zgłoszeniu

Transakcja odkupu

Transakcja zwrotna kupno-sprzedaż

Transakcja udzielenia pożyczki papierów wartościowych

Transakcja z obowiązkiem uzupełnienia zabezpieczenia kredytowego

1

Znacznik czasu zgłoszenia

Data i godzina przekazania zgłoszenia do repozytorium transakcji.

T

T

T

N

2

Data zdarzenia

Dzień, w którym miało miejsce zdarzenie objęte obowiązkiem zgłaszania i dotyczące transakcji finansowanej z użyciem papierów wartościowych, ujęte w zgłoszeniu. W przypadku rodzajów czynności „Valuation update” (aktualizacja wyceny), „Collateral update” (aktualizacja zabezpieczenia), „Reuse update” (aktualizacja ponownego wykorzystania), „Margin update” (aktualizacja depozytu zabezpieczającego) – data, w odniesieniu do której podaje się informacje ujęte w zgłoszeniu.

T

T

T

N

3

Podmiot przekazujący zgłoszenie

Niepowtarzalny kod identyfikujący podmiot dokonujący zgłoszenia. W przypadku gdy dokonanie zgłoszenia powierzono osobie trzeciej lub drugiemu kontrahentowi – niepowtarzalny kod identyfikujący ten podmiot.

T

T

T

N

4

Kontrahent dokonujący zgłoszenia

Niepowtarzalny kod identyfikujący kontrahenta dokonującego zgłoszenia.

T

T

T

N

5

Podmiot odpowiedzialny za dokonanie zgłoszenia

Jeżeli kontrahent finansowy jest odpowiedzialny za dokonanie zgłoszenia w imieniu drugiego kontrahenta zgodnie z art. 4 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2015/2365 – niepowtarzalny kod identyfikujący tego kontrahenta finansowego.

Jeżeli spółka zarządzająca jest odpowiedzialna za dokonanie zgłoszenia w imieniu przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) zgodnie z art. 4 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2015/2365 – niepowtarzalny kod identyfikujący tę spółkę zarządzającą.

Jeżeli zarządzający alternatywnym funduszem inwestycyjnym (ZAFI) jest odpowiedzialny za dokonanie zgłoszenia w imieniu alternatywnego funduszu inwestycyjnego (AFI) zgodnie z art. 4 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2015/2365 – niepowtarzalny kod identyfikujący tego ZAFI.

T

T

T

T

6

Drugi kontrahent

Niepowtarzalny kod identyfikujący podmiot, z którym kontrahent dokonujący zgłoszenia zawarł transakcję finansowaną z użyciem papierów wartościowych.

T

T

T

N

7

Kod portfela

Do identyfikacji portfela transakcji, w ramach których następuje wymiana depozytów zabezpieczających, służy niepowtarzalny kod wyznaczony przez kontrahenta dokonującego zgłoszenia.

Jeżeli portfel transakcji obejmuje również instrumenty pochodne podlegające zgłoszeniu na podstawie rozporządzenia (UE) nr 648/2012, kod portfela jest taki sam jak kod zgłoszony na podstawie rozporządzenia (UE) nr 648/2012.

T

T

T

N

8

Wniesiony początkowy depozyt zabezpieczający

Wartość początkowego depozytu zabezpieczającego wniesionego na rzecz drugiego kontrahenta przez kontrahenta dokonującego zgłoszenia.

Jeżeli początkowy depozyt zabezpieczający wniesiono na poziomie portfela, w polu tym należy podać łączną wartość początkowego depozytu zabezpieczającego wniesionego w odniesieniu do tego portfela.

T

T

T

N

9

Waluta wniesionego początkowego depozytu zabezpieczającego

Waluta wniesionego początkowego depozytu zabezpieczającego.

T

T

T

N

10

Wniesiony zmienny depozyt zabezpieczający

Wartość zmiennego depozytu zabezpieczającego, w tym wartość rozliczonych środków pieniężnych, wniesionego na rzecz drugiego kontrahenta przez kontrahenta dokonującego zgłoszenia.

Jeżeli zmienny depozyt zabezpieczający wniesiono na poziomie portfela, w polu tym należy podać łączną wartość zmiennego depozytu zabezpieczającego wniesionego w odniesieniu do tego portfela.

T

T

T

N

11

Waluta wniesionego zmiennego depozytu zabezpieczającego

Waluta wniesionego zmiennego depozytu zabezpieczającego.

T

T

T

N

12

Otrzymany początkowy depozyt zabezpieczający

Wartość początkowego depozytu zabezpieczającego otrzymanego przez kontrahenta dokonującego zgłoszenia od drugiego kontrahenta.

Jeżeli początkowy depozyt zabezpieczający otrzymano na poziomie portfela, w polu tym należy podać łączną wartość początkowego depozytu zabezpieczającego otrzymanego w odniesieniu do tego portfela.

T

T

T

N

13

Waluta otrzymanego początkowego depozytu zabezpieczającego

Waluta otrzymanego początkowego depozytu zabezpieczającego.

T

T

T

N

14

Otrzymany zmienny depozyt zabezpieczający

Wartość zmiennego depozytu zabezpieczającego, w tym wartość rozliczonych środków pieniężnych, otrzymanego przez kontrahenta dokonującego zgłoszenia od drugiego kontrahenta.

Jeżeli zmienny depozyt zabezpieczający otrzymano na poziomie portfela, w polu tym należy podać łączną wartość zmiennego depozytu zabezpieczającego otrzymanego w odniesieniu do tego portfela.

T

T

T

N

15

Waluta otrzymanego zmiennego depozytu zabezpieczającego

Waluta otrzymanego zmiennego depozytu zabezpieczającego.

T

T

T

N

16

Wniesiona nadwyżka zabezpieczenia

Wartość nadwyżki wniesionego zabezpieczenia w stosunku do wymaganego zabezpieczenia.

T

T

T

N

17

Waluta wniesionej nadwyżki zabezpieczenia

Waluta wniesionej nadwyżki zabezpieczenia.

T

T

T

N

18

Otrzymana nadwyżka zabezpieczenia

Wartość nadwyżki otrzymanego zabezpieczenia w stosunku do wymaganego zabezpieczenia.

T

T

T

N

19

Waluta otrzymanej nadwyżki zabezpieczenia

Waluta otrzymanej nadwyżki zabezpieczenia.

T

T

T

N

20

Rodzaj czynności

W zgłoszeniu określa się jeden z następujących rodzajów czynności:

a)

nowe saldo depozytu zabezpieczającego określa się rodzajem czynności „New” (nowe);

b)

zmianę szczegółowych informacji dotyczących depozytów zabezpieczających określa się rodzajem czynności „Margin update” (aktualizacja depozytu zabezpieczającego);

c)

anulowanie błędnie przekazanego całego zgłoszenia określa się rodzajem czynności „Error” (błąd);

d)

korektę pól danych zgłoszonych błędnie w poprzednim zgłoszeniu określa się rodzajem czynności „Correction” (korekta).

T

T

T

N


Tabela 4

Dane dotyczące ponownego wykorzystania, reinwestycji środków pieniężnych i źródeł finansowania

Nr

Pole

Szczegółowe informacje podlegające zgłoszeniu

Transakcja odkupu

Transakcja zwrotna kupno-sprzedaż

Transakcja udzielenia pożyczki papierów wartościowych

Transakcja z obowiązkiem uzupełnienia zabezpieczenia kredytowego

1

Znacznik czasu zgłoszenia

Data i godzina przekazania zgłoszenia do repozytorium transakcji.

T

T

T

T

2

Data zdarzenia

Dzień, w którym miało miejsce zdarzenie objęte obowiązkiem zgłaszania i dotyczące transakcji finansowanej z użyciem papierów wartościowych, ujęte w zgłoszeniu. W przypadku rodzajów czynności „Valuation update” (aktualizacja wyceny), „Collateral update” (aktualizacja zabezpieczenia), „Reuse update” (aktualizacja ponownego wykorzystania), „Margin update” (aktualizacja depozytu zabezpieczającego) – data, w odniesieniu do której podaje się informacje ujęte w zgłoszeniu.

T

T

T

T

3

Podmiot przekazujący zgłoszenie

Niepowtarzalny kod identyfikujący podmiot dokonujący zgłoszenia. W przypadku gdy dokonanie zgłoszenia powierzono osobie trzeciej lub drugiemu kontrahentowi – niepowtarzalny kod identyfikujący ten podmiot.

T

T

T

T

4

Kontrahent dokonujący zgłoszenia

Niepowtarzalny kod identyfikujący kontrahenta dokonującego zgłoszenia.

T

T

T

T

5

Podmiot odpowiedzialny za dokonanie zgłoszenia

Jeżeli kontrahent finansowy jest odpowiedzialny za dokonanie zgłoszenia w imieniu drugiego kontrahenta zgodnie z art. 4 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2015/2365 – niepowtarzalny kod identyfikujący tego kontrahenta finansowego.

Jeżeli spółka zarządzająca jest odpowiedzialna za dokonanie zgłoszenia w imieniu przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) zgodnie z art. 4 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2015/2365 – niepowtarzalny kod identyfikujący tę spółkę zarządzającą.

Jeżeli zarządzający alternatywnym funduszem inwestycyjnym (ZAFI) jest odpowiedzialny za dokonanie zgłoszenia w imieniu alternatywnego funduszu inwestycyjnego (AFI) zgodnie z art. 4 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2015/2365 – niepowtarzalny kod identyfikujący tego ZAFI.

T

T

T

T

Pole 6 należy powielić i wypełnić dla każdego składnika zabezpieczenia.

6

Rodzaj składnika zabezpieczenia

Wskazanie rodzaju składnika zabezpieczenia.

T

T

T

T

Pola 7, 8, 9 i 10 należy powielić i wypełnić dla każdego papieru wartościowego.

7

Składnik zabezpieczenia

Identyfikacja papieru wartościowego wykorzystanego jako zabezpieczenie.

T

T

T

T

8

Wartość ponownie wykorzystanego zabezpieczenia

Łączna wartość ponownie wykorzystanego zabezpieczenia, jeżeli można ją obliczyć na poziomie transakcji finansowanej z użyciem papierów wartościowych.

T

T

T

T

9

Szacowane ponowne wykorzystanie zabezpieczenia

W przypadku gdy rzeczywista wartość ponownie wykorzystanego zabezpieczenie nie jest znana lub nie można jej obliczyć, szacunkową wartość ponownego wykorzystania na poziomie poszczególnych instrumentów finansowych oblicza się zgodnie ze sprawozdaniem Rady Stabilności Finansowej „Transforming Shadow Banking into Resilient Market-based Finance, Non-Cash Collateral Re-Use: Measure and Metrics” z dnia 25 stycznia 2017 r.

T

T

T

T

10

Waluta ponownie wykorzystanego zabezpieczenia

Waluta rzeczywistej lub szacunkowej wartości ponownie wykorzystanego zabezpieczenia.

T

T

T

T

11

Wskaźnik reinwestycji

Średnia stopa procentowa uzyskana z tytułu reinwestycji zabezpieczenia gotówkowego dokonanej przez pożyczkodawcę.

N

N

T

N

Pola 12, 13 i 14 należy powielić i wypełnić dla każdej inwestycji, jeżeli zabezpieczenie gotówkowe zostało ponownie zainwestowane, oraz w odniesieniu do każdej waluty.

12

Rodzaj inwestycji reinwestowanych środków pieniężnych

Rodzaj reinwestycji.

N

N

T

N

13

Kwota reinwestowanych środków pieniężnych

Kwota reinwestowanych środków pieniężnych w danej walucie.

N

N

T

N

14

Waluta reinwestowanych środków pieniężnych

Waluta reinwestowanych środków pieniężnych.

N

N

T

N

W przypadku transakcji z obowiązkiem uzupełnienia zabezpieczenia kredytowego kontrahent powtarza i uzupełnia pola 15, 16 i 17 w odniesieniu do każdego źródła finansowania i przedstawia informacje w tych polach na poziomie podmiotu.

15

Źródła finansowania

Źródła finansowania wykorzystywane do finansowania pożyczek związanych z transakcjami z obowiązkiem uzupełnienia zabezpieczenia kredytowego

N

N

N

T

16

Wartość rynkowa źródeł finansowania

Wartość rynkowa źródeł finansowania, o których mowa w polu 15.

N

N

N

T

17

Waluta źródeł finansowania

Waluta wartości rynkowej źródeł finansowania.

N

N

N

T

18

Rodzaj czynności

W zgłoszeniu określa się jeden z następujących rodzajów czynności:

a)

nowe saldo ponownego wykorzystania określa się rodzajem czynności „New” (nowe);

b)

zmianę szczegółowych informacji dotyczących ponownego wykorzystania określa się rodzajem czynności „Reuse update” (aktualizacja ponownego wykorzystania);

c)

anulowanie błędnie przekazanego całego zgłoszenia określa się rodzajem czynności „Error” (błąd);

d)

korektę pól danych zgłoszonych błędnie w poprzednim zgłoszeniu określa się jako „Correction” (korekta).

T

T

T

T


(1)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/363 z dnia 13 grudnia 2018 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do formatu i częstotliwości dokonywania zgłoszeń szczegółowych informacji dotyczących transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych do repozytoriów transakcji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1247/2012 w odniesieniu do stosowania kodów sprawozdawczych w zgłoszeniach dotyczących instrumentów pochodnych (zob. s. 85 niniejszego Dziennika Urzędowego).

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012 (Dz.U. L 337 z 23.12.2015, s. 1).


Top