Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0039

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/39 z dnia 10 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1235/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich (Tekst mający znaczenie dla EOG.)

C/2019/7

OJ L 9, 11.1.2019, p. 106–112 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/39/oj

11.1.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 9/106


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/39

z dnia 10 stycznia 2019 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1235/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (1), w szczególności jego art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 38 lit. d),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W załączniku III do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1235/2008 (2) ustanowiono wykaz państw trzecich, których systemy produkcji i środki kontroli w odniesieniu do produkcji ekologicznej produktów rolnych uznawane są za równoważne z tymi ustanowionymi w rozporządzeniu (WE) nr 834/2007.

(2)

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Australię zmieniła się nazwa i adres strony internetowej właściwego organu w tym państwie.

(3)

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Kanadę zmieniły się adresy internetowe jednostek certyfikujących „Oregon Tilth Incorporated” i „TransCanada Organic Certification Services”. Ponadto cofnięto uznanie dla jednostki certyfikującej „Organic Certifiers”.

(4)

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Indie zmieniła się nazwa właściwego organu w tym państwie.

(5)

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Japonię cofnięto uznanie jednostek certyfikujących „Japan Eco-system Farming Association” i „The Mushroom Research Institute of Japan”.

(6)

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Nową Zelandię zmieniła się nazwa jednostki certyfikującej „BioGro New Zealand” i adresy stron internetowych wszystkich jednostek certyfikujących.

(7)

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Republikę Korei zmieniły się adresy internetowe jednostek certyfikujących „Jeonnam bioindustry foundation” oraz „Green Environmentally-Friendly certification center”. Ponadto cofnięto uznanie dla jednostki certyfikującej „Controlunion”.

(8)

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Szwajcarię zmieniła się nazwa i adres strony internetowej jednostki certyfikującej „IMOswiss AG” w tym państwie.

(9)

Załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008 zawiera wykaz organów kontrolnych i jednostek certyfikujących uprawnionych do przeprowadzania kontroli i wydawania w państwach trzecich świadectw do celów równoważności.

(10)

Komisja otrzymała i przeanalizowała wniosek podmiotu „Agricert- Certificação de Produtos Alimentares lda” o zmianę specyfikacji. Na podstawie otrzymanych informacji Komisja stwierdziła, że uzasadnione jest rozszerzenie zakresu geograficznego uznania tego podmiotu dla kategorii produktów A i D na Egipt, Gwineę i Mozambik.

(11)

Komisja otrzymała i przeanalizowała wniosek podmiotu „Albinspekt” o zmianę specyfikacji. Na podstawie otrzymanych informacji Komisja stwierdziła, że uzasadnione jest rozszerzenie zakresu geograficznego uznania tego podmiotu dla kategorii produktów A, B i D na Armenię, Bośnię i Hercegowinę, Czarnogórę, byłą jugosłowiańską republikę Macedonii i Serbię oraz dla kategorii produktów B na Iran, Kazachstan, Mołdawię, Turcję i Ukrainę.

(12)

Komisja otrzymała i przeanalizowała wniosek podmiotu „Bioagricert- S.r.l” o zmianę specyfikacji. Na podstawie otrzymanych informacji Komisja stwierdziła, że uzasadnione jest rozszerzenie zakresu geograficznego uznania tego podmiotu dla kategorii produktów A, D i E na Kazachstan, dla kategorii produktów B na Polinezję Francuską oraz dla kategorii produktów A i D na Filipiny.

(13)

Komisja otrzymała i przeanalizowała wniosek podmiotu „Bio.inspecta AG” o zmianę specyfikacji. Na podstawie otrzymanych informacji Komisja stwierdziła, że uzasadnione jest rozszerzenie zakresu geograficznego uznania tego podmiotu dla kategorii produktów A i D na Algierię, Czad, Kambodżę i Tunezję.

(14)

W dniu 6 września 2018 r. IOAS – organ akredytujący w dziedzinie produkcji ekologicznej – poinformował Komisję o swojej decyzji cofającej akredytację podmiotu „Bolicert Ltd” w związku z tym, że tej jednostce certyfikującej nie udało się rozwiązać problemu niezgodności dotyczących maksymalnej liczby terminów składania wniosków dozwolonych w ramach procedury oceny IOAS. Ponadto audyt przeprowadzony przez Komisję w podmiocie „Bolicert Ltd” w Boliwii w maju 2017 r. wykazał niedociągnięcia w zakresie normy dotyczącej produkcji ekologicznej i środków kontroli. W związku z tym Komisja zwróciła się podmiotu „Bolicert Ltd” o przedstawienie ważnego certyfikatu akredytacji oraz wprowadzenie odpowiednich środków w celu usunięcia niedociągnięć. Uwzględniając fakt, że podmiot „Bolicert Ltd” nie podjął odpowiednich i terminowych działań zaradczych w celu usunięcia niedociągnięć i dostarczenia Komisji ważnego certyfikatu akredytacji, Komisja podjęła decyzję, zgodnie z art. 12 ust. 2 lit. d), e) i f) rozporządzenia (WE) nr 1235/2008, o wycofaniu podmiotu „Bolicert Ltd” z wykazu jednostek certyfikujących i organów kontroli do celów równoważności.

(15)

Komisja otrzymała i przeanalizowała wniosek podmiotu „Ecocert SA” o zmianę specyfikacji. Na podstawie otrzymanych informacji Komisja stwierdziła, że uzasadnione jest rozszerzenie zakresu geograficznego uznania tego podmiotu dla kategorii produktów A i D na Liban, dla kategorii produktów B na Haiti, Mołdawię i Tanzanię, dla kategorii produktów E na Sri Lankę oraz dla kategorii produktów F na Kenię. Ponadto wydaje się, że należy cofnąć uznanie tego podmiotu dla kategorii produktów C w odniesieniu do Brunei, Chile, Chin, Ekwadoru, Hongkongu, Hondurasu, Indii, Japonii, Republiki Korei, Maroka, Monako, Madagaskaru, Mozambiku, Peru, Tajlandii, Tunezji, Turcji, Stanów Zjednoczonych i Wietnamu.

(16)

Komisja zwróciła się do podmiotu „Ekoagros” o dostarczenie dodatkowych informacji na temat działalności objętej sprawozdaniem rocznym zgodnie z art. 12 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1235/2008. W szczególności zwrócono się do podmiotu „Ekoagros” o dostarczenie informacji na temat sposobu, w jaki wyeliminowano niezgodności podmiotów przejętych od innych jednostek certyfikujących na Ukrainie zgodnie z art. 92 rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008 (3). Ponadto zwrócono się do podmiotu „Ekoagros” o wyjaśnienie, w jaki sposób wdrożono dodatkowe kontrole niektórych produktów pochodzących z Ukrainy, Kazachstanu i Rosji. Podmiot „Ekoagros” nie przedstawił Komisji zadowalającej odpowiedzi. Należy zatem zawiesić wpis podmiotu „Ekoagros” w odniesieniu do Ukrainy w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008 do chwili uzyskania zadowalającej informacji.

(17)

Komisja otrzymała i przeanalizowała wniosek podmiotu „IBD Certificações Ltda” o zmianę specyfikacji. Na podstawie otrzymanych informacji Komisja stwierdziła, że uzasadnione jest rozszerzenie zakresu geograficznego uznania tego podmiotu dla kategorii produktów A, D i E na Rosję oraz cofnięcie jego uznania dla kategorii produktów C w odniesieniu do Brazylii.

(18)

Komisja otrzymała i przeanalizowała wniosek podmiotu „Letis S.A.” o zmianę adresu i specyfikacji. Na podstawie otrzymanych informacji Komisja stwierdziła, że uzasadnione jest rozszerzenie zakresu geograficznego uznania tego podmiotu dla kategorii produktów A na Uzbekistan, dla kategorii produktów A i D na Azerbejdżan, Białoruś, Egipt, Wybrzeże Kości Słoniowej, Kirgistan, Maroko, Turkmenistan i Zjednoczone Emiraty Arabskie, dla kategorii produktów B i C na Kostarykę oraz dla kategorii produktów A, B, C i D na Belize, Brazylię, Kolumbię, Republikę Dominikańską, Gwatemalę, Honduras, Panamę i Salwador.

(19)

Komisja otrzymała od podmiotu „Oregon Tilth” wniosek o cofnięcie uznania w odniesieniu do Chin.

(20)

Komisja otrzymała i przeanalizowała wniosek podmiotu „Organic Control System” o zmianę specyfikacji. Na podstawie otrzymanych informacji Komisja stwierdziła, że uzasadnione jest rozszerzenie zakresu geograficznego uznania tego podmiotu dla kategorii produktów A i D na byłą jugosłowiańską republikę Macedonii.

(21)

Komisja otrzymała od podmiotu „ORSER” wniosek o cofnięcie uznania w odniesieniu do Chin.

(22)

Podmiot „Soil Association Certification Limited” poinformował Komisję o zmianie swojego adresu.

(23)

Należy zatem odpowiednio zmienić załączniki III i IV do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008.

(24)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Produkcji Ekologicznej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 1235/2008 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w załączniku III wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia;

2)

w załączniku IV wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 stycznia 2019 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 189 z 20.7.2007, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1235/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich (Dz.U. L 334 z 12.12.2008, s. 25).

(3)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz.U. L 250 z 18.9.2008, s. 1).


ZAŁĄCZNIK I

W załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w pozycji dotyczącej Australii pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4.

Właściwy organ: Department of Agriculture and Water Resources,

http://www.agriculture.gov.au/export/controlled-goods/organic-bio-dynamic”;

2)

w pozycji dotyczącej Kanady w pkt 5 wprowadza się następujące zmiany:

a)

wiersze odnoszące się do numerów kodu CA-ORG-011 i CA-ORG-021 otrzymują brzmienie:

„CA-ORG-011

Oregon Tilth Incorporated (OTCO)

http://www.tilth.org

CA-ORG-021

TransCanada Organic Certification Services (TCO Cert)

http://www.tcocert.ca/contacts/”

b)

skreśla się wiersz odnoszący się do numeru kodu CA-ORG-012;

3)

w pozycji dotyczącej Indii pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4.

Właściwy organ: Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority APEDA, http://www.apeda.gov.in/apedawebsite/index.asp”;

4)

w pozycji dotyczącej Japonii skreśla się wiersze dotyczące JP-BIO-019 i JP-BIO-33;

5)

w pozycji dotyczącej Nowej Zelandii pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5.

Jednostki certyfikujące:

NZ-BIO-001

Ministry for Primary Industries (MPI)

http://www.mpi.govt.nz/exporting/food/organics/

NZ-BIO-002

AsureQuality Limited

https://www.asurequality.com

NZ-BIO-003

BioGro New Zealand Limited

https://www.biogro.co.nz”

6)

w pozycji dotyczącej Republiki Korei w pkt 5 wprowadza się następujące zmiany:

a)

wiersze odnoszące się do numeru kodu KR-ORG-017 i KR-ORG-020 otrzymują brzmienie:

„KR-ORG-017

Jeonnam bioindustry foundation

www.jbf.kr

KR-ORG-020

Green Environmentally-Friendly certification center

http://cafe.naver.com/greenorganic6279”

b)

skreśla się wiersz odnoszący się do numeru kodu KR-ORG-018;

7)

w pozycji dotyczącej Szwajcarii w pkt 5 wiersze odnoszące się do numeru kodu CH-BIO-004 otrzymują brzmienie:

„CH-BIO-004

Ecocert IMOswiss AG

http://www.ecocert-imo.ch”


ZAŁĄCZNIK II

W załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w pozycji dotyczącej podmiotu „Agricert - Certificação de Produtos Alimentares lda” w pkt 3 dodaje się następujące wiersze w porządku zgodnym z numerami kodu:

„EG-BIO-172

Egipt

x

x

GN-BIO-172

Gwinea

x

x

MZ-BIO-172

Mozambik

x

x

—”

2)

w pozycji dotyczącej podmiotu „Albinspekt” w pkt 3 dodaje się następujące wiersze w porządku zgodnym z numerami kodu:

„AM-BIO-139

Armenia

x

x

x

BA-BIO-139

Bośnia i Hercegowina

x

x

x

IR-BIO-139

Iran

x

KZ-BIO-139

Kazachstan

x

MD-BIO-139

Mołdawia

x

ME-BIO-139

Czarnogóra

x

x

x

MK-BIO-139

była jugosłowiańska republika Macedonii

x

x

x

RS-BIO-139

Serbia

x

x

x

TR-BIO-139

Turcja

x

UA-BIO-139

Ukraina

x

—”

3)

w pozycji dotyczącej podmiotu „Bioagricert S.r.l.” w pkt 3 wprowadza się następujące zmiany:

a)

dodaje się następujące wiersze w porządku zgodnym z numerami kodu:

„KZ-BIO-132

Kazachstan

x

x

x

PH-BIO-132

Filipiny

x

x

—”

b)

w wierszu dotyczącym Polinezji Francuskiej dodaje się krzyżyk w kolumnie B;

4)

w pozycji dotyczącej podmiotu „Bio.inspecta AG” w pkt 3 dodaje się wiersze w brzmieniu w porządku zgodnym z numerami kodu:

„DZ-BIO-161

Algieria

x

x

KH-BIO-161

Kambodża

x

x

TD-BIO-161

Czad

x

x

TN-BIO-161

Tunezja

x

x

—”

5)

skreśla się pozycję dotyczącą podmiotu „Bolicert Ltd”;

6)

w pozycji dotyczącej podmiotu „Ecocert SA” w pkt 3 wprowadza się następujące zmiany:

a)

dodaje się następujący wiersz w porządku zgodnym z numerami kodu:

„LB-BIO-154

Liban

x

x

—”

b)

w wierszu dotyczącym Haiti, Mołdawii i Tanzanii dodaje się krzyżyk w kolumnie B;

c)

w wierszach dotyczących Chile, Chin, Ekwadoru, Hongkongu, Hondurasu, Indii, Japonii, Republiki Korei, Maroka, Monako, Madagaskaru, Mozambiku, Peru, Tajlandii, Tunezji, Turcji i Wietnamu skreśla się krzyżyk w kolumnie C;

d)

w wierszu odnoszącym się do Sri Lanki dodaje się krzyżyk w kolumnie E;

e)

w wierszu odnoszącym się do Kenii dodaje się krzyżyk w kolumnie F;

f)

skreśla się wiersze dotyczące Brunei i Stanów Zjednoczonych;

7)

w pozycji dotyczącej podmiotu „Ekoagros” w pkt 3 skreśla się wiersz dotyczący Ukrainy;

8)

w pozycji dotyczącej „IBD Certificações Ltda” w pkt 3 wprowadza się następujące zmiany:

a)

dodaje się następujący wiersz w porządku zgodnym z numerami kodu:

„RU-BIO-122

Rosja

x

x

x

—”

b)

w wierszu odnoszącym się do Brazylii skreśla się krzyżyk w kolumnie C;

9)

w pozycji dotyczącej podmiotu „Letis SA” wprowadza się następujące zmiany:

a)

pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1.

Adres: Urquiza 1285 planta alta, Rosario, Santa Fe, Argentina”;

b)

w pkt 3 dodaje się następujące wiersze w porządku zgodnym z numerami kodu:

„AZ-BIO-135

Azerbejdżan

x

x

BY-BIO-135

Białoruś

x

x

BZ-BIO-135

Belize

x

x

x

x

BR-BIO-135

Brazylia

x

x

x

x

CI-BIO-135

Wybrzeże Kości Słoniowej

x

x

CO-BIO-135

Kolumbia

x

x

x

x

CR-BIO-135

Kostaryka

x

x

DO-BIO-135

Republika Dominikańska

x

x

x

x

EG-BIO-135

Egipt

x

x

GT-BIO-135

Gwatemala

x

x

x

x

HN-BIO-135

Honduras

x

x

x

x

KG-BIO-135

Kirgistan

x

x

MA-BIO-135

Maroko

x

x

PA-BIO-135

Panama

x

x

x

x

SV-BIO-135

Salwador

x

x

x

x

TM-BIO-135

Turkmenistan

x

x

AE-BIO-135

Zjednoczone Emiraty Arabskie

x

x

VN-BIO-135

Uzbekistan

x

—”

10)

w pozycji dotyczącej podmiotu „Oregon Tilth” w pkt 3 skreśla się wiersz dotyczący Chin;

11)

w pozycji dotyczącej podmiotu „Organic Control System” w pkt 3 dodaje się następujący wiersz w porządku zgodnym z numerami kodu:

„MK-BIO-162

była jugosłowiańska republika Macedonii

x

x

x

—”

12)

w pozycji dotyczącej podmiotu „ORSER” skreśla się wiersz dotyczący Nepalu;

13)

w pozycji dotyczącej podmiotu „Soil Association Certification Limited” pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1.

Adres: Spear House 51 Victoria Street, Bristol BS1 6AD, United Kingdom”.

Top