EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019O0007

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2019/671 z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie krajowych operacji zarządzania aktywami i pasywami przez krajowe banki centralne (wersja przekształcona) (EBC/2019/7)

OJ L 113, 29.4.2019, p. 11–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2019/671/oj

29.4.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 113/11


WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2019/671

z dnia 9 kwietnia 2019 r.

w sprawie krajowych operacji zarządzania aktywami i pasywami przez krajowe banki centralne (wersja przekształcona) (EBC/2019/7)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności art. 127 ust. 2 tiret pierwsze,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności art. 12 ust. 1 i art. 14 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Wytyczne EBC/2014/9 (1) dwukrotnie podlegały istotnym zmianom. Zważywszy na planowane dalsze zmiany tych wytycznych, dla zachowania przejrzystości należy sporządzić ich przekształconą wersję.

(2)

Skuteczne wdrożenie jednolitej polityki pieniężnej wymaga określenia przez Europejski Bank Centralny (EBC) ogólnych zasad, którymi powinny kierować się KBC przy przeprowadzaniu z własnej inicjatywy operacji dotyczących aktywów i pasywów; operacje takie nie powinny zakłócać jednolitej polityki pieniężnej.

(3)

Należy wprowadzić ograniczenia oprocentowania depozytów sektora publicznego utrzymywanych w KBC jako agentach skarbowych na podstawie art. 21 ust. 2 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego w celu utrzymania spójności jednolitej polityki pieniężnej oraz wprowadzenia zachęt do utrzymywania depozytów sektora publicznego na rynku, tak aby wesprzeć zarządzanie płynnością Eurosystemu oraz realizację polityki pieniężnej. Dodatkowo wprowadzenie górnego limitu takiego oprocentowania w oparciu o stawki rynkowe sprzyja monitorowaniu stosowania się przez KBC do zakazu finansowania ze środków banku centralnego, które EBC prowadzi zgodnie z art. 271 lit. d) Traktatu.

(4)

Biorąc pod uwagę szczególne okoliczności instytucjonalne, Rada Prezesów uważa, że oprocentowanie depozytów sektora publicznego związane z programem dostosowawczym nie zakłóca jednolitej polityki pieniężnej w stopniu porównywalnym do oprocentowania innych depozytów sektora publicznego.

(5)

O ile oprocentowanie depozytów innych niż depozyty sektora publicznego utrzymywanych w KBC nie podlega zakazowi finansowania ze środków banku centralnego, również to oprocentowanie należy określić w celu utrzymania spójności jednolitej polityki pieniężnej. Biorąc pod uwagę różne wymogi instytucjonalne, poszczególne górne limity oprocentowania mogą się różnić, w szczególności w odniesieniu do depozytów pochodzących ze źródeł wewnętrznych, które mogą być postrzegane jako podobne do rachunków dla klientów detalicznych lub służące celom administracyjnym.

(6)

Niniejsze wytyczne nie mają zastosowania do transakcji przeprowadzanych przez KBC w imieniu osób trzecich, które nie są wykazywane w bilansach KBC i nie mają wpływu na sytuację płynnościową banku centralnego. W odniesieniu do powiązanych kwestii organizacyjnych transakcje te powinny jednak podlegać rozwiązaniom porównywalnym do rozwiązań określonych w niniejszych wytycznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WYTYCZNE:

Artykuł 1

Zakres zastosowania

Niniejsze wytyczne stosuje się do transakcji z udziałem KBC denominowanych w euro oraz do depozytów niezwiązanych z polityką pieniężną, pod warunkiem że są one w każdym przypadku wykazywane w bilansie i że nie stanowią:

a)

transakcji przeprowadzanych przez KBC w celu realizacji jednolitej polityki pieniężnej, zgodnie z decyzją Rady Prezesów;

b)

transakcji podlegających wytycznym wynikającym z art. 31 ust. 3 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego;

c)

transakcji realizowanych lub depozytów przyjmowanych w kontekście usług Eurosystemu w zakresie zarządzania rezerwami zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2018/797 (EBC/2018/14) (2);

d)

operacji związanych z zapewnieniem awaryjnego wsparcia płynnościowego w rozumieniu porozumienia w sprawie awaryjnego wsparcia płynności (Agreement on emergency liquidity assistance).

Artykuł 2

Definicje

Użyte w niniejszych wytycznych określenia oznaczają:

1)   „KBC”– krajowe banki centralne państw członkowskich, których walutą jest euro;

2)   „stopa depozytu w banku centralnym”– stopę procentową mającą zastosowanie do depozytu w banku centralnym Eurosystemu;

3)   „depozyt”– saldo kredytowe w euro lub w innej walucie wynikające ze środków przechowywanych na rachunku w KBC lub z tymczasowych sytuacji wynikających z innych usług świadczonych przez KBC, powodujące powstanie zobowiązania zapisanego w bilansie tego KBC, które KBC jest zobowiązany spłacić zgodnie z obowiązującymi warunkami umownymi lub regulacyjnymi, w tym depozyty overnight i depozyty terminowe;

4)   „sektor publiczny”– instytucje publiczne państw członkowskich lub instytucje publiczne Unii, o których mowa w art. 123 Traktatu, w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 3603/93 (3), z wyjątkiem publicznych instytucji kredytowych, które na potrzeby utrzymywania rezerw przez KBC traktowane są przez KBC i EBC w taki sam sposób, jak prywatne instytucje kredytowe;

5)   „depozyty sektora publicznego”– depozyty niezwiązane z polityką pieniężną przyjmowane przez KBC od dowolnych jednostek sektora publicznego;

6)   „depozyty sektora publicznego związane z programem dostosowawczym”– zdeponowane:

a)

środki wypłacane przez Europejski Mechanizm Stabilności (ESM), organy Unii lub Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) instytucjom sektora publicznego państwa członkowskiego, którego walutą jest euro, korzystającego z europejskiego programu wsparcia finansowego lub programu wsparcia finansowego MFW, którego postanowienia umowne lub inne uzgodnienia prawne wymagają, aby środki te były przechowywane przez instytucje sektora publicznego państwa członkowskiego w KBC tego państwa członkowskiego;

b)

środki odpowiadające skumulowanym zyskom Eurosystemu wynikającym z greckich obligacji skarbowych utrzymywanych w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych, które zostały przeniesione przez instytucje sektora publicznego strefy euro na specjalny rachunek ESM; lub

c)

środki utrzymywane przez instytucje sektora publicznego państwa członkowskiego, które korzysta lub korzystało z europejskiego programu wsparcia finansowego lub programu wsparcia finansowego MFW, w KBC państwa członkowskiego i które są przeznaczone na wypłatę na rzecz pożyczkodawców w ramach takiego programu lub które, zgodnie z postanowieniami umownymi lub innymi uzgodnieniami prawnymi związanymi z programem lub nadzorem po zakończeniu programu, wymagają przechowywania w takim KBC. W tym celu określenie „przeznaczone” obejmuje ostrożnościowe bufory gotówkowe, które skarby państwa mają obowiązek utrzymywać zgodnie z postanowieniami umownymi lub innymi uzgodnieniami prawnymi związanymi z nadzorem po zakończeniu programu lub w sytuacji zrzeczenia się prawa do spłaty przez jednego lub większą liczbę wierzycieli w ramach programu pomocy finansowej w przypadku dokonania wcześniejszej spłaty na rzecz innego wierzyciela w ramach programu pomocy finansowej;

7)   „produkt krajowy brutto” (PKB)– wartość wszystkich towarów i usług wytworzonych przez gospodarkę pomniejszoną o zużycie pośrednie oraz powiększoną o wartość netto podatków od produktów i importu w określonej jednostce czasu;

8)   „depozyty niezwiązane z polityką pieniężną”– depozyty przyjmowane przez KBC od instytucji sektora publicznego i pochodzące z innych źródeł zewnętrznych, które są wykazywane w pozycjach bilansowych innych niż pozycja pasywów L2 („Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej”) zgodnie z definicją przyjętą w kontekście zharmonizowanego bilansu Eurosystemu. Zgodnie z decyzją Rady Prezesów depozyty niezwiązane z polityką pieniężną pochodzące z innych źródeł zewnętrznych nie obejmują rachunków MFW nr 1 i nr 2 ani depozytów pochodzących ze źródeł wewnętrznych, tj. depozytów należących do członków obecnego lub byłego personelu, oddziałów lub jednostek zależnych odpowiedniego KBC, zagranicznych władz monetarnych powiązanych z odpowiednim KBC i zlokalizowanych w krajach i na terytoriach określonych w art. 198 Traktatu;

9)   „stopa rynkowa dla depozytów zabezpieczonych”– a) w odniesieniu do depozytów terminowych denominowanych w euro – wskaźnik STOXX EUR GC Pooling z porównywalnym terminem wymagalności lub jego odpowiedniki, jeżeli przestanie on być stosowany lub przestanie być uznawany za punkt odniesienia; oraz b) w odniesieniu do depozytów terminowych denominowanych w walutach innych niż euro – inną porównywalną stopę;

10)   „rynkowa stopa overnight dla depozytów niezabezpieczonych”– a) w odniesieniu do depozytów overnight denominowanych w euro – referencyjną stopę międzybankowych operacji depozytowych typu overnight w euro (EONIA) lub, po zaprzestaniu stosowania stopy EONIA, krótkoterminową stopę dla euro (€STR); oraz b) w odniesieniu do depozytów overnight denominowanych w walutach innych niż euro – inną porównywalną stopę;

11)   „transakcja bezwarunkowa”– kupno, sprzedaż lub wykup papieru wartościowego wykazywane w pozycji bilansowej innej niż pozycja aktywów A7.1 („Papiery wartościowe utrzymywane w celach związanych z polityką pieniężną”) zgodnie z definicją przyjętą w kontekście zharmonizowanego bilansu Eurosystemu;

12)   „papiery wartościowe”– następujące typy papierów wartościowych: a) dłużne papiery wartościowe; b) akcje notowane; oraz c) udziały lub jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych;

13)   „transakcja finansowana z użyciem papierów wartościowych”– transakcję wchodzącą w zakres definicji zawartej w art. 3 ust. 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 (4), która dotyczy papierów wartościowych wykazywanych w pozycji bilansowej innej niż pozycja aktywów A7.1 („Papiery wartościowe utrzymywane w celach związanych z polityką pieniężną”) zgodnie z definicją przyjętą w kontekście zharmonizowanego bilansu Eurosystemu, i która stanowi:

a)

„transakcję udzielenia pożyczki” rozumianą jako transakcja finansowana z użyciem papierów wartościowych przeprowadzana przez KBC, której skutkiem jest dostarczenie papierów wartościowych; albo

b)

„transakcję zaciągnięcia pożyczki” rozumianą jako transakcja finansowana z użyciem papierów wartościowych przeprowadzana przez KBC, której skutkiem jest otrzymanie papierów wartościowych;

14)   „dwustronne porozumienie w sprawie płynności”– porozumienie zawierane przez KBC z bankiem centralnym lub władzami monetarnymi spoza strefy euro w celu przeprowadzenia transakcji wymiany gotówki euro na zabezpieczenie niegotówkowe w euro.

Artykuł 3

Kwestie organizacyjne

1.   KBC przyjmują odpowiednie rozwiązania w celu umożliwienia kontrahentom rozróżnienia pomiędzy transakcjami przeprowadzanymi na podstawie niniejszych wytycznych a transakcjami przeprowadzanymi przez KBC w ramach realizacji jednolitej polityki pieniężnej.

2.   KBC przyjmują odpowiednie rozwiązania mające na celu zapewnienie, aby poufne informacje dotyczące polityki pieniężnej nie były wykorzystywane podczas przeprowadzania transakcji na podstawie niniejszych wytycznych.

3.   KBC przyjmują podobne rozwiązania do rozwiązań przyjętych zgodnie z ust. 1 i 2 także w odniesieniu do transakcji przeprowadzanych przez KBC w imieniu osób trzecich, które nie są wykazywane w bilansach KBC i nie wpływają na sytuację płynnościową banku centralnego.

4.   KBC corocznie informują EBC o rozwiązaniach przyjętych na podstawie niniejszego artykułu.

Artykuł 4

Ograniczenia oprocentowania depozytów niezwiązanych z polityką pieniężną

1.   Oprocentowanie depozytów sektora publicznego jest ograniczone następującymi limitami górnymi:

a)

w przypadku depozytów overnight – rynkową stopą overnight dla depozytów niezabezpieczonych; w przypadku depozytów terminowych – stopą rynkową dla depozytów zabezpieczonych z porównywalnym terminem wymagalności lub, jeśli nie jest ona dostępna, rynkową stopą overnight dla depozytów niezabezpieczonych.

b)

W dowolnym dniu kalendarzowym całkowita wartość depozytów sektora publicznego przechowywanych w KBC, innych niż depozyty sektora publicznego związane z programem dostosowawczym, przekraczająca wyższą z następujących wartości: (i) równowartość 200 mln EUR lub (ii) 0,04 % PKB państwa członkowskiego siedziby KBC, podlega oprocentowaniu maksymalnie do następującego poziomu:

1.

w przypadku depozytów denominowanych w euro:

i.

jeżeli stopa depozytu w banku centralnym ma w danym dniu kalendarzowym wartość zerową lub dodatnią, do poziomu stopy procentowej równej zero procent;

ii.

jeżeli stopa depozytu w banku centralnym ma w danym dniu kalendarzowym wartość ujemną, do poziomu stopy procentowej nie wyższej niż stopa depozytu w banku centralnym;

2.

w przypadku depozytów denominowanych w innych walutach: dla danej waluty stosuje się podejście porównywalne do podejścia określonego dla depozytów denominowanych w euro określonego w pkt 1 ppkt (i) i (ii) powyżej.

Do celów określenia progu, o którym mowa w niniejszym punkcie, PKB opiera się na rocznej jesiennej prognozie ekonomicznej publikowanej przez Komisję Europejską w roku poprzednim. Każdy KBC podejmuje decyzję w sprawie alokacji poszczególnych depozytów sektora publicznego poniżej i powyżej progu.

c)

W każdym dniu kalendarzowym, jeżeli stopa mająca zastosowanie zgodnie z lit. b) jest wyższa niż odpowiednia stopa rynkowa określona w lit. a), wszystkie depozyty sektora publicznego podlegają oprocentowaniu zgodnie z taką stopą rynkową.

d)

Depozyty sektora publicznego związane z programem dostosowawczym podlegają oprocentowaniu według stóp określonych w lit. a) lub według stopy wynoszącej zero procent, w zależności od tego, która stopa jest wyższa, ale nie są wliczane do progu, o którym mowa w lit. b).

2.   Oprocentowanie depozytów niezwiązanych z polityką pieniężną innych niż depozyty sektora publicznego uwzględnia zasady proporcjonalności, neutralności rynkowej i równego traktowania. Oprocentowanie depozytów niezwiązanych z polityką pieniężną innych niż depozyty sektora publicznego, jeżeli są one denominowane w euro, nie może przekraczać stopy depozytu w banku centralnym.

3.   Ujemna stopa procentowa oznacza obowiązek dokonania przez deponenta zapłaty na rzecz właściwego KBC, włączając prawo tego KBC do dokonania stosownego obciążenia rachunku danego depozytu.

Artykuł 5

Obowiązki ex ante

1.   KBC przekazują EBC ex ante informacje o całkowitym wpływie netto na płynność transakcji, do których zastosowanie mają niniejsze wytyczne, mając na uwadze ogólne ramy Eurosystemu dotyczące zarządzania płynnością. Ponadto KBC zapewniają za pomocą odpowiednich środków, aby transakcje te nie miały wpływu na płynność, którego nie można dokładnie przewidzieć.

2.   KBC zwracają się do EBC o uprzednią zgodę, jeżeli transakcje, do których zastosowanie mają niniejsze wytyczne, przeprowadzane z własnej inicjatywy KBC, skutkują w dniu rozrachunku wpływem netto na płynność przewyższającym 500 mln EUR.

3.   KBC zwracają się do Rady Prezesów o uprzednią zgodę przed zawarciem dwustronnych porozumień w sprawie płynności.

Artykuł 6

Sprawozdawczość ex post

Raz na kwartał kalendarzowy KBC przekazują EBC informacje ex post dotyczące:

a)

transakcji bezwarunkowych;

b)

transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych;

c)

średnich kwot należnych dotyczących depozytów niezwiązanych z polityką pieniężną, które zostały zrealizowane lub odnotowane w trakcie poprzedniego kwartału kalendarzowego.

Artykuł 7

Monitorowanie

1.   Raz w roku EBC przygotowuje ocenę wykonania niniejszych wytycznych w roku poprzednim i przedstawienia ją Radzie Prezesów.

2.   Poza progiem zagregowanego wpływu netto na płynność, o którym mowa w art. 5 ust. 2, EBC może w wyjątkowych okolicznościach określić i stosować przez dowolny okres dodatkowe progi w stosunku do transakcji KBC, do których mają zastosowanie niniejsze wytyczne.

3.   Jeśli sprawozdawczość ujawni, że transakcje objęte niniejszymi wytycznymi pozostają w sprzeczności z wymogami jednolitej polityki pieniężnej, EBC może wydać szczegółowe instrukcje w odniesieniu do czynności zarządzania aktywami i pasywami dokonywanych przez odpowiedni KBC.

Artykuł 8

Poufność

Wszelkie informacje i dane podlegające wymianie w kontekście niniejszych wytycznych traktuje się z zachowaniem poufności.

Artykuł 9

Utrata mocy obowiązującej

1.   Z dniem 1 października 2019 r. tracą moc wytyczne EBC/2014/9 w brzmieniu zmienionym wytycznymi wskazanymi w załączniku I.

2.   Odniesienia do wytycznych EBC/2014/9 należy traktować jako odniesienia do niniejszych wytycznych i odczytywać zgodnie z tabelą zgodności zawartą w załączniku II.

Artykuł 10

Skuteczność i implementacja

1.   Niniejsze wytyczne stają się skuteczne z dniem zawiadomienia o nich KBC.

2.   KBC podejmują środki konieczne do zapewnienia zgodności z postanowieniami niniejszych wytycznych oraz stosują je od dnia 1 października 2019 r. Najpóźniej do dnia 1 lipca 2019 r. KBC powiadamiają EBC o treści aktów prawnych i innych czynnościach związanych ze środkami, o których mowa w art. 4 ust. 1, art. 4 ust. 2 i art. 5 ust. 2.

Artykuł 11

Adresaci

Niniejsze wytyczne adresowane są do KBC.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 9 kwietnia 2019 r.

W imieniu Rady Prezesów EBC

Mario DRAGHI

Prezes EBC


(1)  Wytyczne EBC/2014/9 z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie krajowych operacji zarządzania aktywami i pasywami przez krajowe banki centralne (Dz.U. L 159 z 28.5.2014, s. 56).

(2)  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2018/797 z dnia 3 maja 2018 r. dotyczące świadczenia przez Eurosystem na rzecz banków centralnych oraz państw nienależących do strefy euro oraz na rzecz organizacji międzynarodowych usług w zakresie zarządzania rezerwami wyrażonymi w euro (EBC/2018/14) (Dz.U. L 136 z 1.6.2018, s. 81).

(3)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 3603/93 z dnia 13 grudnia 1993 r. określające definicje w celu zastosowania zakazów określonych w art. 104 i 104b ust. 1 Traktatu (Dz.U. L 332 z 31.12.1993, s. 1).

(4)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012 (Dz.U. L 337 z 23.12.2015, s. 1).


ZAŁĄCZNIK I

Wytyczne, które utraciły moc, wraz z listą ich kolejnych nowelizacji

(o których mowa w art. 9)

Wytyczne EBC/2014/9

Wytyczne EBC/2014/22 (1)

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2015/1575 (EBC/2015/28) (2)


(1)  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego EBC/2014/22 z dnia 5 czerwca 2014 r. zmieniające wytyczne EBC/2014/9 w sprawie krajowych operacji zarządzania aktywami i pasywami przez krajowe banki centralne (Dz.U. L 168 z 7.6.2014, s. 118).

(2)  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2015/1575 (EBC/2015/28) z dnia 4 września 2015 r. zmieniające wytyczne EBC/2014/9 w sprawie krajowych operacji zarządzania aktywami i pasywami przez krajowe banki centralne (Dz.U. L 245 z 22.9.2015, s. 13).


ZAŁĄCZNIK II

Tabela zgodności

Wytyczne EBC/2014/9

Niniejsze wytyczne

Artykuł 1 ust. 1

Artykuł 1

Artykuł 1 ust. 2

 

Artykuł 1 ust. 3

 

Artykuł 1 ust. 4

 

Artykuł 2

Artykuł 2

Artykuł 3

Artykuł 3

Artykuł 4

 

Art. 5 ust. 1 lit. a) i b)

Artykuł 4 ust. 1 lit. a)

Artykuł 5 ust. 2

Art. 4 ust. 1 lit. b) i ust. 3

Artykuł 5 ust. 3

Artykuł 4 ust. 1 lit. d)

Artykuł 6 ust. 1

Artykuł 5 ust. 1

Artykuł 6 ust. 2

Artykuł 6

Artykuł 6 ust. 3

Artykuł 7 ust. 3

Artykuł 7 ust. 1

Artykuł 5 ust. 2

Artykuł 7 ust. 2

Artykuł 7 ust. 2

Artykuł 7 ust. 3

 

Artykuł 8

 

Artykuł 9 ust. 1

Artykuł 7 ust. 1

Artykuł 9 ust. 2

 

Artykuł 10

Artykuł 8

Artykuł 11

 

Artykuł 12

Artykuł 10

Artykuł 13

Artykuł 11


Top