EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D1915

Decyzja Rady (UE) 2019/1915 z dnia 14 października 2019 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii, Umowy między Unią Europejską a Republiką Białorusi o ułatwieniach w wydawaniu wiz

ST/12361/2019/INIT

OJ L 297, 18.11.2019, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1915/oj

18.11.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 297/1


DECYZJA RADY (UE) 2019/1915

z dnia 14 października 2019 r.

w sprawie podpisania, w imieniu Unii, Umowy między Unią Europejską a Republiką Białorusi o ułatwieniach w wydawaniu wiz

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 77 ust. 2 lit. a) w związku z art. 218 ust. 5,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 28 lutego 2011 r. Rada upoważniła Komisję do rozpoczęcia negocjacji z Republiką Białorusi w sprawie Umowy między Unią Europejską a Republiką Białorusi o ułatwieniach w wydawaniu wiz (zwanej dalej „umową”), równolegle z negocjacjami Umowy o readmisji osób przebywających nielegalnie. Negocjacje zakończyły się parafowaniem umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 17 czerwca 2019 r.

(2)

W deklaracji przyjętej podczas szczytu Partnerstwa Wschodniego w dniu 7 maja 2009 r. Unia oraz państwa partnerskie wyraziły swoje poparcie polityczne dla liberalizacji systemu wizowego w bezpiecznym i zabezpieczonym środowisku oraz zapewniły ponownie o zamiarze podjęcia w odpowiednim czasie stopniowych kroków w kierunku wprowadzenia ruchu bezwizowego dla swoich obywateli.

(3)

Celem umowy jest wprowadzenie, na zasadzie wzajemności, ułatwień w wydawaniu wiz obywatelom Unii i Białorusi planującym pobyt nie dłuższy niż 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu.

(4)

Niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen, w którym Zjednoczone Królestwo nie uczestniczy zgodnie z decyzją Rady 2000/365/WE (1); Zjednoczone Królestwo nie uczestniczy zatem w jej przyjęciu, nie jest nią związane ani jej nie stosuje.

(5)

Niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen, w którym Irlandia nie uczestniczy zgodnie z decyzją Rady 2002/192/WE (2); Irlandia nie uczestniczy zatem w przyjęciu niniejszej decyzji, nie jest nią związana ani jej nie stosuje.

(6)

Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu nr 22 w sprawie stanowiska Danii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dania nie uczestniczy w przyjęciu niniejszej decyzji i nie jest nią związana ani jej nie stosuje.

(7)

Rada powinna podjąć decyzję w sprawie zawarcia przedmiotowej umowy, biorąc pod uwagę ocenę dokonaną przez Komisję dotyczącą bezpieczeństwa i integralności białoruskiego systemu wydawania biometrycznych paszportów dyplomatycznych i ich technicznych specyfikacji.

(8)

Umowa powinna być podpisana, a załączone wspólne deklaracje należy zatwierdzić,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Unii podpisanie Umowy między Unią Europejską a Republiką Białorusi o ułatwieniach w wydawaniu wiz, z zastrzeżeniem zawarcia wspomnianej umowy (3).

Artykuł 2

Zatwierdza się w imieniu Unii wspólne deklaracje dołączone do umowy.

Artykuł 3

Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania umowy w imieniu Unii.

Artykuł 4

Komisja dokona oceny bezpieczeństwa i integralności białoruskiego systemu wydawania biometrycznych paszportów dyplomatycznych i ich technicznych specyfikacji, a ocenę przekaże Radzie. Rada w świetle tej oceny podejmie decyzję w sprawie zawarcia umowy.

Artykuł 5

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 14 października 2019 r.

W imieniu Rady

J. LEPPÄ

Przewodniczący


(1)  Decyzja Rady 2000/365/WE z dnia 29 maja 2000 r. dotycząca wniosku Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o zastosowaniu wobec niego niektórych przepisów dorobku Schengen (Dz.U. L 131 z 1.6.2000, s. 43).

(2)  Decyzja Rady 2002/192/WE z dnia 28 lutego 2002 r. dotycząca wniosku Irlandii o zastosowanie wobec niej niektórych przepisów dorobku Schengen (Dz.U. L 64 z 7.3.2002, s. 20).

(3)  Tekst umowy zostanie opublikowany wraz z decyzją w sprawie jej zawarcia.


Top