EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D1326

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1326 z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie norm zharmonizowanych dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej, opracowanych na potrzeby dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE

C/2019/5759

OJ L 206, 6.8.2019, p. 27–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 10/06/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1326/oj

6.8.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 206/27


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/1326

z dnia 5 sierpnia 2019 r.

w sprawie norm zharmonizowanych dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej, opracowanych na potrzeby dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniające dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylające decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (1), w szczególności jego art. 10 ust. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 13 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE (2) w przypadku urządzeń elektrycznych zgodnych z normami zharmonizowanymi (lub ich częściami), do których odniesienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, zakłada się, że spełniają one zasadnicze wymagania objęte tymi normami lub ich częściami określone w załączniku I do tej dyrektywy.

(2)

Komisja zwróciła się – w formie decyzji wykonawczej Komisji C(2016) 7641 (3) – do Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN), Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego Elektrotechniki (CENELEC) i Europejskiego Instytutu Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) z wnioskiem o opracowanie norm zharmonizowanych dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej na potrzeby dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE, w tym także o opracowanie zmian w normach oraz zakończenie prac nad stosownymi normami.

(3)

Na podstawie decyzji wykonawczej C(2016) 7641 CEN i CENELEC opracowały zharmonizowane normy EN IEC 61058-1:2018 dotyczącą łączników do przyrządów oraz EN 55035:2017 dotyczącą urządzeń multimedialnych. Na podstawie tej decyzji CEN i CENELEC dokonały zmian w normie zharmonizowanej EN 13309:2010 dotyczącej maszyn z wewnętrznym zasilaniem elektrycznym oraz w normie zharmonizowanej EN 50557:2011 dotyczącej wyłączników obwodu, do których to norm odniesienia są opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (4), w celu dostosowania ich do postępu technicznego.

(4)

Komisja wspólnie z CEN i CENELEC dokonała oceny, czy normy EN IEC 61058-1:2018, EN 55035:2017, EN ISO 13766-1:2018 i EN 63024:2018 są zgodne z wnioskiem określonym w decyzji wykonawczej C(2016) 7641.

(5)

Normy EN IEC 61058-1:2018, EN 55035:2017, EN ISO 13766-1:2018 i EN 63024:2018 uwzględniają wymogi, które mają obejmować i które zostały określone w dyrektywie 2014/30/UE. Odniesienia do tych norm należy zatem opublikować w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(6)

CENELEC sporządził sprostowanie EN 61000-6-5:2015/AC:2018-01 służące sprostowaniu normy zharmonizowanej EN 61000-6-5:2015, do której odniesienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (5). W związku z tym, że sprostowanie to wprowadza istotne poprawki techniczne oraz w celu zapewnienia prawidłowego i spójnego stosowania normy EN 61000-6-5:2015, odniesienie do tej normy zharmonizowanej należy opublikować w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wraz z odniesieniem do tego sprostowania.

(7)

Normy EN 13309:2010 i EN 50557:2011 zostały zmienione, a norma EN 61000-6-5:2015 została sprostowana. Należy zatem wycofać odniesienia do tych norm z Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Aby dać producentom wystarczająco dużo czasu na przygotowanie się do stosowania zmienionych i sprostowanych norm, należy odroczyć wycofanie odniesień do tych norm.

(8)

Zgodność z normą zharmonizowaną stanowi podstawę do domniemania zgodności z odpowiednimi zasadniczymi wymaganiami określonymi w unijnym prawodawstwie harmonizacyjnym od dnia publikacji odniesienia do takiej normy w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsza decyzja powinna zatem wejść w życie w dniu jej opublikowania,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejszym publikuje się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej odniesienia do norm zharmonizowanych dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej, opracowanych na potrzeby dyrektywy 2014/30/UE, wymienione w załączniku I do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejszym wycofuje się z Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej odniesienia do norm zharmonizowanych dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej, opracowanych na potrzeby dyrektywy 2014/30/UE, wymienione w załączniku II do niniejszej decyzji, ze skutkiem od dat wymienionych w tym załączniku.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 5 sierpnia 2019 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 316 z 14.11.2012, s. 12.

(2)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej (Dz.U. L 96 z 29.3.2014, s. 79).

(3)  Decyzja wykonawcza Komisji C(2016) 7641 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wniosku o normalizację do Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego, Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego Elektrotechniki i Europejskiego Instytutu Norm Telekomunikacyjnych w odniesieniu do norm zharmonizowanych na potrzeby dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej.

(4)  Dz.U. C 246 z 13.7.2018, s. 1.

(5)  Dz.U. C 246 z 13.7.2018, s. 1.


ZAŁĄCZNIK I

Nr

Odniesienie do normy

1.

EN ISO 13766-1:2018

Maszyny do robót ziemnych i maszyny budowlane -- Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) maszyn z wewnętrznym elektrycznym zasilaniem -- Część 1: Wymagania ogólne EMC w typowych elektromagnetycznych warunkach środowiska (ISO 13766-1:2018)

2.

EN 55035:2017

Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń multimedialnych -- Wymagania dotyczące odporności

3.

EN 61000-6-5:2015 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 6-5: Normy ogólne -- Odporność urządzeń wykorzystywanych w środowisku elektrowni i stacji elektroenergetycznej

EN 61000-6-5:2015/AC:2018-01

4.

EN IEC 61058-1:2018

Łączniki do przyrządów -- Część 1: Wymagania ogólne

5.

EN 63024:2018

Wymagania dla urządzeń automatycznego ponownego zamykania (ARD) do wyłączników nadprądowych i wyłączników różnicowoprądowych RCBO, RCCB do użytku domowego i podobnego (IEC 63024:2017, zmieniona)


ZAŁĄCZNIK II

Nr

Odniesienie do normy

Data wycofania

1.

EN 13309:2010 Maszyny budowlane -- Kompatybilność elektromagnetyczna maszyn z wewnętrznym zasilaniem elektrycznym

30 czerwca 2021 r.

2.

EN 50557:2011 Wymagania dla urządzeń automatycznego ponownego zamykania (ARD) do wyłączników przetężeniowych i wyłączników różnicowoprądowych RCBO-RCCB do użytku domowego i podobnego

17 stycznia 2021 r.

3.

EN 61000-6-5:2015 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 6-5: Normy ogólne -- Odporność urządzeń wykorzystywanych w środowiskach elektrowni i stacji elektroenergetycznych

31 stycznia 2020 r.


Top