Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0609

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/609 z dnia 11 kwietnia 2019 r. zmieniająca decyzję wykonawczą 2014/709/UE w odniesieniu do stosowania badania w kierunku identyfikacji patogenów wywołujących afrykański pomór świń, wysyłania świń przez obszary wymienione w załączniku oraz stosowania przedmiotowej decyzji (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 2739) (Tekst mający znaczenie dla EOG.)

C/2019/2739

OJ L 104, 15.4.2019, p. 92–94 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/609/oj

15.4.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 104/92


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/609

z dnia 11 kwietnia 2019 r.

zmieniająca decyzję wykonawczą 2014/709/UE w odniesieniu do stosowania badania w kierunku identyfikacji patogenów wywołujących afrykański pomór świń, wysyłania świń przez obszary wymienione w załączniku oraz stosowania przedmiotowej decyzji

(notyfikowana jako dokument nr C(2019) 2739)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 89/662/EWG z dnia 11 grudnia 1989 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych w handlu wewnątrzwspólnotowym w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (1), w szczególności jej art. 9 ust. 4,

uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych mających zastosowanie w handlu wewnątrzunijnym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (2), w szczególności jej art. 10 ust. 4,

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/99/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiającą przepisy o wymaganiach zdrowotnych dla zwierząt regulujące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję oraz wprowadzanie produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (3), w szczególności jej art. 4 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE (4) ustanowiono środki kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w państwach członkowskich lub na ich obszarach wymienionych w załączniku (zainteresowane państwa członkowskie). W powyższej decyzji wykonawczej przewidziano zakaz wysyłania przesyłek świń domowych i produktów ze świń oraz przesyłek zdziczałych świń i produktów ze zdziczałych świń z obszarów wymienionych w załączniku do tej decyzji. Ustanowiono w niej również inne przepisy mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń, w tym wymogi informacyjne dla państw członkowskich. Środki kontroli w zakresie zdrowia zwierząt ustanowione w decyzji wykonawczej 2014/709/UE mają zastosowanie równolegle do środków ustanowionych w dyrektywie Rady 2002/60/WE (5) i mają na celu zwalczanie rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń, w szczególności na poziomie Unii.

(2)

W decyzji wykonawczej 2014/709/UE przewidziano również odstępstwa od zakazu wysyłki żywych świń z niektórych obszarów wymienionych w załączniku do tej decyzji wykonawczej, z zastrzeżeniem spełnienia określonych warunków.

(3)

Najskuteczniejszym narzędziem umożliwiającym wczesną identyfikację tej choroby jest badanie w kierunku identyfikacji patogenów wywołujących afrykański pomór świń (tzn. wykrycie genomu wirusa za pomocą łańcuchowej reakcji polimerazy, zgodnie z opisem laboratorium referencyjnego UE ds. afrykańskiego pomoru świń), co potwierdza doświadczenie zgromadzone przez państwa członkowskie w okresie rozwoju tej choroby w Unii oraz Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) w sprawozdaniu naukowym EFSA „Epidemiological analyses on African swine fever in the Baltic countries and Poland” (Analizy epidemiologiczne dotyczące afrykańskiego pomoru świń w krajach bałtyckich i Polsce), opublikowanym w dniu 23 marca 2017 r.; w sprawozdaniu naukowym EFSA „Epidemiological analyses on African swine fever in the Baltic countries and Poland” (Analizy epidemiologiczne dotyczące afrykańskiego pomoru świń w krajach bałtyckich i Polsce), opublikowanym w dniu 8 listopada 2017 r. oraz w sprawozdaniu naukowym EFSA „Epidemiological analyses of African swine fever in the European Union” (Analizy epidemiologiczne dotyczące afrykańskiego pomoru świń w Unii Europejskiej), opublikowanym w dniu 29 listopada 2018 r. (6). W związku z tym badania laboratoryjne wymagane obecnie w decyzji wykonawczej 2014/709/UE należy zastąpić badaniem w kierunku identyfikacji patogenów wywołujących afrykański pomór świń. Należy zatem odpowiednio zmienić art. 3 i 8 powyższej decyzji wykonawczej.

(4)

O ile niektóre warunki dotyczące zdrowia zwierząt określone w decyzji wykonawczej 2014/709/UE są wdrażane i właściwie przestrzegane, wysyłanie żywych świń z obszarów wymienionych w części II załącznika do decyzji wykonawczej 2014/709/UE do obszarów wymienionych w części II lub III tego załącznika w innym państwie członkowskim przez obszary przyległe, które są już wymienione w załączniku i zapewniają terytorialną ciągłość ograniczeń ze względu na afrykański pomór świń, nie stwarza ryzyka dalszej transmisji wirusa, ponieważ świnie są transportowane wyłącznie przez obszary podlegające ograniczeniom. W związku z tym nie należy wymagać zatwierdzania przez właściwe organy państw członkowskich miejsc tranzytu i przeznaczenia tego rodzaju handlu ani spełnienia przez państwo członkowskie pochodzenia pewnych wymogów dotyczących informowania Komisji i pozostałych państw członkowskich. Należy zatem odpowiednio zmienić art. 3 ust. 4 decyzji wykonawczej 2014/709/UE.

(5)

Wyznaczając okres stosowania środków przewidzianych w decyzji wykonawczej 2014/709/UE, należy uwzględnić epidemiologię afrykańskiego pomoru świń, a także harmonogram określony w rozdziale dotyczącym afrykańskiego pomoru świń w Kodeksie zdrowia zwierząt lądowych Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt, dotyczący odzyskania statusu obszaru wolnego od afrykańskiego pomoru świń. W związku z tym, ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną w Unii i w sąsiadujących państwach trzecich oraz wysiłki konieczne w celu zwalczania tej choroby oraz aby nie nakładać zbędnych ograniczeń w handlu, okres stosowania decyzji wykonawczej 2014/709/UE należy przedłużyć do dnia 21 kwietnia 2021 r. Data ta jest dostosowana do daty rozpoczęcia stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 (7), które stosuje się od dnia 21 kwietnia 2021 r., oraz zapewnia środki ochronne w przypadku chorób zwierząt. Biorąc pod uwagę obecną epidemię afrykańskiego pomoru świń, ważne jest zapewnienie ciągłości środków przeciwko tej chorobie na poziomie Unii.

(6)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji wykonawczej 2014/709/UE wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 3 wprowadza się następujące zmiany:

a)

pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2)

świnie zostały poddane badaniu w kierunku identyfikacji patogenów wywołujących afrykański pomór świń, przeprowadzonemu – z wynikiem ujemnym – na próbkach pobranych w okresie 7 dni przed datą przemieszczenia zgodnie z procedurami pobierania próbek określonymi w planie zwalczania afrykańskiego pomoru świń, o którym mowa w art. 1 akapit drugi niniejszej decyzji, zaś w ciągu 24 godzin przed przemieszczaniem świń urzędowy lekarz weterynarii przeprowadził badanie kliniczne pod kątem afrykańskiego pomoru świń zgodnie z procedurami kontrolnymi i dotyczącymi pobierania próbek określonymi w rozdziale IV część A załącznika do decyzji Komisji 2003/422/WE (*1); lub

(*1)  Decyzja Komisji 2003/422/WE z dnia 26 maja 2003 r. zatwierdzająca podręcznik diagnostyczny dotyczący afrykańskiego pomoru świń (Dz.U. L 143 z 11.6.2003, s. 35).”;"

b)

w pkt 3 wprowadza się następujące zmiany:

(i)

lit. a) ppkt (ii) otrzymuje brzmienie:

„(ii)

obejmowały badanie kliniczne świń w gospodarstwie zgodnie z procedurami kontrolnymi i dotyczącymi pobierania próbek określonymi w rozdziale IV część A załącznika do decyzji 2003/422/WE;”;

(ii)

lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b)

które wdrożyło ustanowione przez właściwy organ wymogi bezpieczeństwa biologicznego w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń i zapewnia poddanie co najmniej dwóch pierwszych padłych świń w wieku powyżej 60 dni w każdej jednostce produkcyjnej i w każdym tygodniu badaniu w kierunku identyfikacji patogenów wywołujących afrykański pomór świń, spełniającemu ogólne procedury i kryteria pobierania i transportu próbek określone w rozdziale V załącznika do decyzji 2003/422/WE.”;

c)

w pkt 4 lit. a) i b) otrzymują brzmienie:

„a)

świnie spełniają wszelkie inne stosowne gwarancje zdrowia zwierząt w oparciu o pozytywne wyniki oceny ryzyka środków przeciwko rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń, wymagane przez właściwy organ państwa członkowskiego miejsca pochodzenia i zatwierdzone przez właściwe organy państw członkowskich miejsc tranzytu i przeznaczenia, przed przemieszczaniem świń; zatwierdzenie przez właściwe organy państw członkowskich miejsc tranzytu i miejsc przeznaczenia nie jest jednak wymagane, jeżeli wszystkie miejsca pochodzenia, tranzytu i przeznaczenia świń są obszarami wymienionymi w załączniku i mają charakter ciągły, co gwarantuje przemieszczanie świń wyłącznie przez obszary wymienione w załączniku;

b)

państwo członkowskie pochodzenia bezzwłocznie informuje Komisję i inne państwa członkowskie o gwarancjach zdrowia zwierząt oraz o zatwierdzeniu przez właściwe organy, o którym mowa w lit. a), oraz zatwierdza wykaz gospodarstw, które spełniają wyżej wymienione gwarancje zdrowia zwierząt; informacje od państwa członkowskiego pochodzenia nie są jednak wymagane, jeżeli wszystkie miejsca pochodzenia, tranzytu i przeznaczenia świń są obszarami wymienionymi w załączniku i mają charakter ciągły, co gwarantuje przemieszczanie świń wyłącznie przez obszary wymienione w załączniku;”;

2)

w art. 8 ust. 2 wprowadza się następujące zmiany:

a)

lit. b) i c) otrzymują brzmienie:

„b)

pochodzą z gospodarstwa, które wdraża ustanowione przez właściwy organ wymogi bezpieczeństwa biologicznego w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń i zapewnia poddanie co najmniej dwóch pierwszych padłych świń w wieku powyżej 60 dni w każdej jednostce produkcyjnej i w każdym tygodniu badaniu w kierunku identyfikacji patogenów wywołujących afrykański pomór świń, spełniającemu ogólne procedury i kryteria pobierania i transportu próbek określone w rozdziale V załącznika do decyzji 2003/422/WE;

c)

zostały poddane badaniu w kierunku identyfikacji patogenów wywołujących afrykański pomór świń, przeprowadzonemu – z wynikiem ujemnym – na próbkach pobranych w okresie 7 dni przed datą przemieszczenia zgodnie z procedurami pobierania próbek określonymi w planie zwalczania afrykańskiego pomoru świń, o którym mowa w art. 1 akapit drugi niniejszej decyzji, zaś w ciągu 24 godzin przed przemieszczaniem żywych świń urzędowy lekarz weterynarii przeprowadził badanie kliniczne pod kątem afrykańskiego pomoru świń zgodnie z procedurami kontrolnymi i dotyczącymi pobierania próbek określonymi w rozdziale IV część A załącznika do decyzji 2003/422/WE; lub”;

b)

lit. d) ppkt (ii) i (iii) otrzymują brzmienie:

„(ii)

obejmowały badanie kliniczne świń w gospodarstwie zgodnie z procedurami kontrolnymi i dotyczącymi pobierania próbek określonymi w rozdziale IV część A załącznika do decyzji 2003/422/WE;

(iii)

sprawdzały, czy zastosowano środki określone w art. 15 ust. 2 lit. b) tiret drugie oraz tiret od czwartego do siódmego dyrektywy 2002/60/WE.”;

3)

w art. 21 datę „31 grudnia 2019 r.” zastępuje się datą „21 kwietnia 2021 r.”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 kwietnia 2019 r.

W imieniu Komisji

Jyrki KATAINEN

Wiceprzewodniczący


(1)  Dz.U. L 395 z 30.12.1989, s. 13.

(2)  Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 29.

(3)  Dz.U. L 18 z 23.1.2003, s. 11.

(4)  Decyzja wykonawcza Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich i uchylająca decyzję wykonawczą 2014/178/UE (Dz.U. L 295 z 11.10.2014, s. 63).

(5)  Dyrektywa Rady 2002/60/WE z dnia 27 czerwca 2002 r. ustanawiająca przepisy szczególne w celu zwalczania afrykańskiego pomoru świń oraz zmieniająca dyrektywę 92/119/EWG w zakresie choroby cieszyńskiej i afrykańskiego pomoru świń (Dz.U. L 192 z 20.7.2002, s. 27).

(6)  Dziennik EFSA 2017;15(3):4732; Dziennik EFSA 2017;15(11):5068; Dziennik EFSA 2018;16(11):5494.

(7)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”) (Dz.U. L 84 z 31.3.2016, s. 1).


Top