EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0570

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/570 z dnia 8 kwietnia 2019 r. ustanawiająca zasady wdrażania decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1313/2013/UE w odniesieniu do zdolności reagowania rescEU i zmieniająca decyzję wykonawczą Komisji 2014/762/UE (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 2644) (Tekst mający znaczenie dla EOG.)

C/2019/2644

OJ L 99, 10.4.2019, p. 41–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 19/03/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/570/oj

10.4.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 99/41


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/570

z dnia 8 kwietnia 2019 r.

ustanawiająca zasady wdrażania decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1313/2013/UE w odniesieniu do zdolności reagowania rescEU i zmieniająca decyzję wykonawczą Komisji 2014/762/UE

(notyfikowana jako dokument nr C(2019) 2644)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1313/2013/UE z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności (1), w szczególności jej art. 32 ust. 1 lit. g),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Unijny mechanizm ochrony ludności („unijny mechanizm”) ustanowiony w decyzji nr 1313/2013/UE wzmacnia współpracę między Unią a państwami członkowskimi i ułatwia koordynację w dziedzinie ochrony ludności w celu poprawy reagowania Unii na klęski żywiołowe i katastrofy spowodowane przez człowieka.

(2)

Decyzja nr 1313/2013/UE określa ramy prawne rescEU. Jego celem jest zapewnienie pomocy w bardzo trudnych sytuacjach, w których wszystkie dostępne zdolności na szczeblu krajowym oraz zdolności państw członkowskich udostępnione w europejskiej puli ochrony ludności nie są w stanie zapewnić skutecznej reakcji.

(3)

W ostatnich latach nastąpił w Europie gwałtowny wzrost liczby ekstremalnych pożarów lasów, co miało poważne konsekwencje dla gospodarki, społeczeństwa i środowiska naturalnego. W szczególności okresy, w których wystąpiły pożary lasów w latach 2017 i 2018, wykazały potrzebę przygotowania się na sytuacje, kiedy klęski żywiołowe poważnie dotykają jednocześnie kilka państw członkowskich.

(4)

Zmieniający się charakter zagrożenia pożarami lasów doprowadził do stwierdzenia braków w zdolnościach reagowania na poziomie Unii. Braki te były szczególnie widoczne w okresie gaszenia pożarów lasów w 2017 r., kiedy zdolności udostępnione w ramach unijnego mechanizmu nie były wystarczające, aby zaspokoić potrzeby państw zwracających się o pomoc.

(5)

Początkowy skład rescEU należy zatem określić w trybie pilnym zgodnie z art. 12 ust. 2 decyzji 1313/2013/UE, a w pierwszej decyzji wykonawczej należy uwzględnić zdolność do gaszenia płonących lasów z powietrza, aby móc reagować na wybuchające pożary. Ze względu na niezbędną elastyczność podczas okresu przejściowego, zgodnie z art. 35 decyzji nr 1313/2013/UE, w kolejnych decyzjach wykonawczych należy orientacyjnie określić liczbę zdolności reagowania w ramach rescEU.

(6)

Zgodnie z art. 12 ust. 4 decyzji nr 1313/2013/UE wymogi jakości dotyczące zdolności do gaszenia pożarów lasów z powietrza w ramach rescEU powinny być określane po konsultacji z państwami członkowskimi i powinny opierać się na ustanowionych normach międzynarodowych, w przypadku gdy standardy takie już istnieją. Ze względu na brak międzynarodowych standardów dla zdolności do gaszenia pożarów lasów z powietrza, wymogi jakościowe dotyczące tych zdolności powinny się opierać na istniejących ogólnych wymogach dotyczących modułów w ramach europejskiej puli ochrony ludności oraz na najlepszych praktykach w ramach unijnego mechanizmu. Te wymogi dotyczące jakości należy określić w załączniku do niniejszej decyzji.

(7)

Ze względu na dyscyplinę budżetową należy określić w niniejszej decyzji koszty związane ze wsparciem finansowym Unii na rescEU w okresie przejściowym.

(8)

W interesie należytego zarządzania finansami bezpośrednie dotacje na zdolności rescEU podczas okresu przejściowego powinny być przyznawane na podstawie rocznego programu prac.

(9)

W związku z wejściem w życie w dniu 21 marca 2019 r. decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/420 (2) przepisy dotyczące eliminowania chwilowych braków w przypadku szczególnie dotkliwych klęsk lub katastrof, określone w decyzji wykonawczej Komisji 2014/762/UE (3), stały się nieaktualne. W celu zachowania spójności należy usunąć rozdział 7 decyzji wykonawczej 2014/762/UE.

(10)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu wymienionego w art. 33 ust. 1 decyzji nr 1313/2013/UE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Przedmiot

W niniejszej decyzji określa się zasady wdrażania decyzji nr 1313/2013/UE w odniesieniu do następujących elementów:

a)

początkowego składu rescEU pod względem zdolności reagowania i wymogów dotyczących jakości;

b)

finansowania zdolności w okresie przejściowym, o którym mowa w art. 35 decyzji nr 1313/2013/UE.

Artykuł 2

Początkowy skład rescEU

1.   Na rescEU składają się zdolności do gaszenia pożarów lasów z powietrza.

2.   Zdolności do gaszenia pożarów lasów z powietrza, o których mowa w ust. 1, obejmują:

a)

zdolność do gaszenia pożarów lasów z powietrza z wykorzystaniem samolotów;

b)

zdolność do gaszenia pożarów lasów z powietrza z wykorzystaniem śmigłowców.

3.   Wymogi jakościowe dotyczące zdolności, o których mowa w ust. 2, określone są w załączniku.

Artykuł 3

Uzgodnienia dotyczące zabezpieczeń finansowych dla zdolności rescEU, o których mowa w art. 35 decyzji nr 1313/2013/UE

1.   Komisja określa w rocznym programie prac kryteria przyznawania bezpośrednich dotacji na pokrycie kosztów, o których mowa w art. 35 decyzji 1313/2013/UE, które są niezbędne do zapewnienia szybkiego dostępu do zdolności, o których mowa w art. 2.

2.   Koszty, o których mowa w art. 35 decyzji nr 1313/2013/UE, obejmują koszty utrzymywania w stanie gotowości, w tym, w stosownych przypadkach, koszty związane z utrzymaniem, koszty związane z personelem, koszty szkoleń, w tym szkoleń załogi i personelu technicznego, koszty składowania, koszty ubezpieczenia, jak również inne koszty niezbędne do zapewnienia efektywnej dostępności takich zdolności reagowania.

Artykuł 4

Zmiana do decyzji wykonawczej 2014/762/UE

Uchyla się rozdział 7 decyzji wykonawczej 2014/762/UE.

Artykuł 5

Adresaci

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 kwietnia 2019 r.

W imieniu Komisji

Christos STYLIANIDES

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 924.

(2)  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/420 z dnia 13 marca 2019 r. zmieniająca decyzję nr 1313/2013/UE w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności (Dz.U. L 77 I z 20.03.2019 s. 1).

(3)  Decyzja wykonawcza Komisji 2014/762/UE z dnia 16 października 2014 r. ustanawiająca zasady wdrażania decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1313/2013/UE w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności oraz uchylająca decyzje Komisji 2004/277/WE, Euratom oraz 2007/606/WE, Euratom (Dz.U. L 320 z 6.11.2014, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

WYMOGI JAKOŚCIOWE DOTYCZĄCE ZDOLNOŚCI REAGOWANIA REZERWY ZASOBÓW rescEU

1.   Zdolność do gaszenia z powietrza pożarów lasów przy użyciu samolotów

Zadania

Pomoc w gaszeniu rozległych pożarów lasów i roślinności poprzez gaszenie pożarów z powietrza.

Zdolności

2 samoloty o pojemności co najmniej 3 000 litrów każdy lub 1 samolot o pojemności co najmniej 8 000 litrów (1).

Zdolność do prowadzenia działań w sposób nieprzerwany.

Główne elementy

Samolot.

Co najmniej dwie załogi.

Personel techniczny.

Zestaw do konserwacji w terenie.

Sprzęt komunikacyjny umożliwiający łączność powietrze-powietrze i powietrze-ziemia.

Samowystarczalność

Przechowywanie i konserwacja sprzętu modułu.

Sprzęt do komunikowania się z odpowiednimi partnerami, mianowicie tymi, którzy są odpowiedzialni za koordynację na miejscu zdarzenia.

Uruchamianie operacji

Zdolność do wyruszenia do akcji nie później niż 3 godziny po zaakceptowaniu propozycji w przypadku operacji szybkiego reagowania (2).

Zdolność do rozmieszczenia w promieniu 2 000 km w ciągu 24 godzin.

2.   Zdolność do zwalczania pożarów z powietrza z wykorzystaniem śmigłowców

Zadania

Przyczynienie się do gaszenia z powietrza rozległych pożarów lasu i roślinności

Zdolności

1 śmigłowiec o pojemności co najmniej 3 000 litrów (3).

Zdolność do prowadzenia działań w sposób nieprzerwany.

Główne elementy

Śmigłowiec z co najmniej dwiema załogami.

Personel techniczny.

Zbiornik na wodę lub sprzęt do jej wypuszczania.

1 zestaw konserwacyjny.

1 zestaw części zapasowych.

Dźwigi pokładowe.

Sprzęt komunikacyjny umożliwiający łączność powietrze-powietrze i powietrze-ziemia.

Samowystarczalność

Przechowywanie i konserwacja sprzętu modułu.

Sprzęt do komunikowania się z odpowiednimi partnerami, mianowicie tymi, którzy są odpowiedzialni za koordynację na miejscu zdarzenia.

Uruchamianie operacji

Zdolność do wyruszenia do akcji nie później niż 3 godziny po zaakceptowaniu propozycji w przypadku operacji szybkiego reagowania (4).

Zdolność do rozmieszczenia w promieniu 2 000 km w ciągu 24 godzin.


(1)  Takie wymogi mogą podlegać przeglądowi umotywowanemu rozwojem sytuacji na rynku środków do gaszenia płonących lasów z powietrza, w tym w kontekście dostępności części zapasowych.

(2)  Operacja szybkiego reagowania to operacja trwająca nie dłużej niż jeden dzień łącznie z przelotem w obie strony na miejsce zdarzenia z miejsca stacjonowania rescEU.

(3)  Do celów wdrożenia art. 35 decyzji nr 1313/2013/UE, gdy jest to uzasadnione na podstawie oceny podatności na poziomie regionalnym, zdolności do zwalczania pożarów z powietrza z wykorzystaniem śmigłowców mogą obejmować nie więcej niż 3 śmigłowce o łącznej pojemności co najmniej 3 000 litrów.

(4)  Operacja szybkiego reagowania to operacja trwająca nie dłużej niż jeden dzień łącznie z przelotem w obie strony na miejsce zdarzenia z miejsca stacjonowania rescEU.


Top