EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0039

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2019/2195 z dnia 5 grudnia 2019 r. zmieniająca decyzję EBC/2010/14 w sprawie weryfikacji autentyczności i jakości obiegowej oraz powtórnego wprowadzania do obiegu banknotów euro (EBC/2019/39)

Dz.U. L 330 z 20.12.2019, p. 91–103 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/2195/oj

20.12.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 330/91


DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2019/2195

z dnia 5 grudnia 2019 r.

zmieniająca decyzję EBC/2010/14 w sprawie weryfikacji autentyczności i jakości obiegowej oraz powtórnego wprowadzania do obiegu banknotów euro (EBC/2019/39)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności art. 128 ust. 1,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności art. 16,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Europejski Bank Centralny (EBC) ma wyłączne prawo do upoważniania do emisji banknotów euro w Unii. Prawo to obejmuje kompetencję do podejmowania działań mających na celu ochronę wiarygodności banknotów euro jako środka płatniczego. Decyzja EBC/2010/14 (1) określa jednolite zasady i procedury dotyczące weryfikacji autentyczności i jakości obiegowej banknotów euro oraz ich ponownego wprowadzania do obiegu. W świetle doświadczeń zdobytych w ramach stosowania i interpretacji decyzji EBC/2010/14 zachodzi potrzeba wprowadzenia szeregu zmian o charakterze technicznym, a także dalsza objaśnienie i ulepszenie określonych zasad, procedur i definicji. W szczególności konieczne są jaśniejsze instrukcje i definicje w odniesieniu do przekazywanych danych o liczbie obsłużonych banknotów euro oraz liczbie banknotów euro oddzielonych jako nienadające się do obiegu i ponownie wprowadzonych do obiegu.

(2)

Obecnie banknoty kategorii 3 muszą być przekazywane krajowym bankom centralnym jak najszybciej, nie później niż w ciągu 20 dni roboczych od ich wpłaty do urządzenia. Ponieważ banknoty kategorii 3 są czasami połączone z banknotami kategorii 4a i 4b, prowadzi to do niepotrzebnego przesyłania większej liczby autentycznych banknotów do dalszej analizy. Konieczne jest zatem ponowne sortowanie banknotów kategorii 3 w celu oddzielenia ich od banknotów kategorii 4a i 4b.

(3)

W załączniku IV do decyzji EBC/2010/14 określono szczegółowo dane gromadzone przez podmioty zajmujących się obsługą gotówki. Mając na względzie przejrzystość, należy doprecyzować dane podlegające przekazywaniu, aby były one możliwie najpełniejsze i najbardziej dokładne.

(4)

Decyzja EBC/2013/10 (2) wprowadziła nowe zasady mające zastosowanie do przyszłych serii banknotów euro w celu objaśnienia i usprawnienia niektórych procedur dotyczących reprodukcji, wymiany i wycofywania banknotów euro. Pewne zmiany należy w związku z tym również wprowadzić do decyzji EBC/2010/14.

(5)

Decyzja EBC/2010/14 powinna zatem zostać odpowiednio zmieniona,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Zmiany

W decyzji EBC/2010/14 wprowadza się następujące zmiany:

1)

art. 2 pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13)   »banknoty euro« – banknoty spełniające wymogi określone w decyzji EBC/2013/10 (*1) lub w innym akcie prawnym zastępującym lub uzupełniającym wspomnianą decyzję oraz spełniające specyfikacje techniczne określone przez Radę Prezesów.

(*1)  Decyzja EBC/2013/10 z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie nominałów, parametrów, reprodukcji, wymiany i wycofywania banknotów euro (Dz.U. L 118 z 30.4.2013, s. 37).”;"

2)

załącznik I otrzymuje brzmienie określone w załączniku I do niniejszej decyzji;

3)

załącznik IIa otrzymuje brzmienie określone w załączniku II do niniejszej decyzji;

4)

załącznik IV otrzymuje brzmienie określone w załączniku III do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Postanowienia końcowe

1.   Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2.   Podmioty zajmujące się obsługą gotówki w państwie członkowskim, które przyjmie euro po dacie przyjęcia niniejszej decyzji, stosują ją od dnia przyjęcia euro przez państwo członkowskie, w którym są one zlokalizowane.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 5 grudnia 2019 r.

Wimieniu Rady Prezesów EBC

Prezes EBC

Christine LAGARDE


(1)  Decyzja EBC/2010/14 z dnia 16 września 2010 r. w sprawie weryfikacji autentyczności i jakości obiegowej oraz powtórnego wprowadzania do obiegu banknotów euro (Dz.U. L 267 z 9.10.2010, s. 1).

(2)  Decyzja EBC/2013/10 z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie nominałów, parametrów, reprodukcji, wymiany i wycofywania banknotów euro (Dz.U. L 118 z 30.4.2013, s. 37).


ZAŁĄCZNIK I

‘ZAŁĄCZNIK I

URZĄDZENIA DO OBSŁUGI BANKNOTÓW

1.   Ogólne wymogi techniczne

1.1.

Aby być uznanym za urządzenie do obsługi banknotów, dane urządzenie musi być zdolne do sortowania banknotów euro, klasyfikowania pojedynczych banknotów euro oraz oddzielania banknotów euro zgodnie z ich klasyfikacją, bez udziału operatora urządzenia, z zastrzeżeniem załączników IIa i IIb. Urządzenia do obsługi banknotów, z wyjątkiem urządzeń do wydawania monet (ang. coin dispensing machines, CDM), muszą posiadać wymaganą liczbę wydzielonych kieszeni wyjściowych lub innego rodzaju środki zapewniające wiarygodne oddzielenie sortowanych banknotów euro.

1.2.

Urządzenia do obsługi banknotów muszą mieć możliwość modyfikacji ustawień, aby mogły w wiarygodny sposób wykrywać nowe rodzaje falsyfikatów. Dodatkowo w razie potrzeby urządzenia te muszą mieć możliwość modyfikacji ustawień w celu dostosowania do bardziej lub mniej rygorystycznych standardów sortowania według jakości obiegowej.

2.   Kategorie urządzeń do obsługi banknotów

Urządzenia do obsługi banknotów dzielą się na urządzenia obsługiwane przez klienta oraz urządzenia obsługiwane przez personel:

Tabela 1

Urządzenia obsługiwane przez klienta

A.

Urządzenia obsługiwane przez klienta, w których deponowana jest gotówka, zapewniające identyfikację klienta

1.

Urządzenia do przyjmowania banknotów z funkcją weryfikacji autentyczności (ang. cash-in machines, CIM)

Urządzenia do przyjmowania banknotów z funkcją weryfikacji autentyczności pozwalają klientom na wpłatę banknotów euro na ich rachunek bankowy przy użyciu karty bankowej lub innych środków, nie posiadają jednak żadnych funkcji pozwalających na wypłacanie gotówki. Urządzenia te weryfikują banknoty euro pod względem autentyczności oraz umożliwiają ustalenie posiadacza rachunku; weryfikacja jakości obiegowej jest opcjonalna.

2.

Urządzenia do przyjmowania i wydawania banknotów pracujące w obiegu zamkniętym (ang. cash-recycling machines, CRM)

Urządzenia do przyjmowania i wydawania banknotów pracujące w obiegu zamkniętym pozwalają klientom na wpłatę banknotów euro na ich rachunek bankowy oraz na wypłatę banknotów euro z ich rachunków bankowych przy użyciu karty bankowej lub innych środków. Urządzenia te sprawdzają autentyczność oraz jakość obiegową banknotów euro, jak również umożliwiają ustalenie posiadacza rachunku. Dla wypłat gotówki urządzenia te mogą wykorzystywać autentyczne i nadające się do obiegu banknoty euro, które zostały wpłacone przez innych klientów w poprzednich transakcjach.

3.

Urządzenia do przyjmowania i wydawania banknotów (ang. combined cash-in machines, CCM)

Urządzenia do przyjmowania i wydawania banknotów niepracujące w obiegu zamkniętym pozwalają klientom na wpłatę banknotów euro na ich rachunki bankowe oraz na wypłatę banknotów euro z tych rachunków przy użyciu karty bankowej lub innych środków. Urządzenia te weryfikują banknoty euro pod względem autentyczności oraz umożliwiają ustalenie posiadacza rachunku; weryfikacja jakości obiegowej jest opcjonalna. Do wypłat gotówki urządzenia te nie wykorzystują banknotów euro, które zostały wpłacone przez innych klientów w poprzednich transakcjach, lecz jedynie banknoty euro, które zostały w nich umieszczone oddzielnie.

B.

Urządzenia do wydawania banknotów z funkcją weryfikacji autentyczności i jakości obiegowej (bankomaty)

4.

Urządzenia do wydawania banknotów z funkcją weryfikacji autentyczności i jakości obiegowej (bankomaty)

Bankomaty są urządzeniami wypłacającymi banknoty, które weryfikują autentyczność i jakość obiegową banknotów euro przed wypłaceniem ich klientom. Bankomaty wykorzystują banknoty euro umieszczone w nich przez podmioty zajmujące się obsługą gotówki lub inne systemy automatyczne (np. automaty do sprzedaży).

C.

Urządzenia do wydawania monet

5.

Urządzenia do wydawania monet (ang. coin dispensing machines, CDM)

Urządzenia do wydawania monet pozwalają klientom na otrzymanie monet po wcześniejszym wprowadzeniu do nich banknotów euro. Przed wydaniem monet urządzenia do wydawania monet dokonują potwierdzenia autentyczności banknotów euro. Te banknoty euro nie są ponownie wprowadzane do obiegu.

Urządzenie do przyjmowania i wydawania banknotów pracujące w obiegu zamkniętym (CRM) może być wykorzystywane jako urządzenie do przyjmowania banknotów z funkcją weryfikacji autentyczności (CIM) lub urządzenie do przyjmowania i wydawania banknotów (CCM), jeżeli zastosowane w nim systemy detektorów, oprogramowanie oraz inne elementy wykorzystywane do wykonywania jego głównych funkcji są takie same, jak te określone na stronie internetowej EBC dla urządzeń do przyjmowania i wydawania banknotów pracujących w obiegu zamkniętym (CRM) (*1).

Urządzenie do przyjmowania i wydawania banknotów (CCM) może być wykorzystywane jako urządzenie do przyjmowania banknotów z funkcją weryfikacji autentyczności (CIM), jeżeli zastosowane w nim systemy detektorów, oprogramowanie oraz inne elementy wykorzystywane do wykonywania jego głównych funkcji są takie same, jak te określone na stronie internetowej EBC dla urządzeń do przyjmowania i wydawania banknotów (CCM).

Tabela 2

Urządzenia obsługiwane przez personel

1.

Sortery (ang. banknote processing machines, BPM)

Sortery weryfikują autentyczność i jakość obiegową banknotów euro.

2.

Urządzenia do sprawdzania autentyczności banknotów (banknote authentication machines, BAM)

Urządzenia do sprawdzania autentyczności banknotów weryfikują autentyczność banknotów euro.

3.

Urządzenia kasjerskie z funkcją sprawdzania autentyczności i jakości obiegowej banknotów (ang. teller assistant recycling machines, TARM)

Urządzenia kasjerskie z funkcją sprawdzania autentyczności i jakości obiegowej banknotów są obsługiwanymi przez podmioty zajmujące się obsługą gotówki urządzeniami do przyjmowania i wydawania banknotów pracującymi w obiegu zamkniętym, które weryfikują banknoty euro pod względem autentyczności i jakości obiegowej. Dla wypłat gotówki urządzenia te mogą wykorzystywać autentyczne banknoty euro, które zostały wpłacone przez innych klientów w poprzednich transakcjach. Dodatkowo przechowują one banknoty euro w bezpiecznym miejscu, jak również pozwalają podmiotom zajmującym się obsługą gotówki na uznawanie lub obciążanie rachunków bankowych ich klientów.

4.

Urządzenia kasjerskie z funkcją sprawdzania autentyczności banknotów (ang. teller assistant machines, TAM)

Urządzenia kasjerskie z funkcją sprawdzania autentyczności banknotów są urządzeniami obsługiwanymi przez podmioty zajmujące się obsługą gotówki, które weryfikują banknoty euro pod względem autentyczności. Dodatkowo przechowują one banknoty euro w bezpiecznym miejscu, jak również pozwalają podmiotom zajmującym się obsługą gotówki na uznawanie lub obciążanie rachunków bankowych ich klientów.

Urządzenia obsługiwane przez personel muszą obsługiwać banknoty w wiązkach.

Urządzenie, które zostało poddane testom oraz zostało umieszczone na stronie internetowej EBC w wykazie urządzeń do przyjmowania i wydawania banknotów pracujących w obiegu zamkniętym (CRM) lub urządzeń do przyjmowania banknotów z funkcją weryfikacji autentyczności (CIM)/urządzeń do przyjmowania i wydawania banknotów (CCM), może być wykorzystane odpowiednio jako urządzenie kasjerskie z funkcją sprawdzania autentyczności i jakości obiegowej banknotów (TARM) lub urządzenie kasjerskie z funkcją sprawdzania autentyczności banknotów (TAM). W takim przypadku urządzenie może być obsługiwane wyłącznie przez personel podmiotów zajmujących się obsługą gotówki.

3.   Typy urządzeń do obsługi banknotów

Eurosystem przeprowadza testy typów urządzeń do obsługi banknotów. Typy urządzeń do obsługi banknotów rozróżniane są według zastosowanych w nich systemów detektorów, oprogramowania oraz innych składników wykorzystywanych dla wykonywania ich głównych funkcji. Funkcjami tymi są: a) potwierdzanie autentyczności autentycznych banknotów euro; b) wykrywanie i oddzielanie banknotów euro podejrzanych co do autentyczności; c) w odpowiednich przypadkach – wykrywanie i oddzielanie banknotów euro nienadających się do obiegu od banknotów euro nadających się do obiegu; oraz d) identyfikowanie przedmiotów rozpoznanych jako banknoty euro budzące wątpliwości co do autentyczności oraz, jeśli ma to zastosowanie, banknotów euro, których autentyczność nie została jednoznacznie potwierdzona.


(*1)  www.ecb.europa.eu.’


ZAŁĄCZNIK II

„ZAŁĄCZNIK IIA

KLASYFIKACJA BANKNOTÓW EURO I POSTĘPOWANIE Z NIMI PRZEZ URZĄDZENIA OBSŁUGIWANE PRZEZ KLIENTA

Banknoty euro podlegają zaklasyfikowaniu do jednej z następujących kategorii oraz rozdzieleniu według kategorii. Urządzenia, które nie weryfikują banknotów euro pod względem jakości obiegowej, nie muszą dokonywać rozróżnienia pomiędzy kategoriami 4a i 4b.

Tabela 1

Sposób klasyfikacji banknotów euro i postępowania z nimi przez urządzenia obsługiwane przez klienta, do których gotówka jest wpłacana w połączeniu z identyfikacją klienta

Kategoria

Charakterystyka

Postępowanie

1.

Przedmioty nierozpoznane jako banknoty euro

Nierozpoznane jako banknoty euro ze względu na następujące cechy:

banknoty euro nieobsługiwane przez dane urządzenie

banknoty inne niż euro

przedmioty podobne do banknotów euro

błędny wizerunek lub format

duży zagięty róg (rogi) lub brakująca część (części)

błąd urządzenia w zakresie pobrania lub transportu

Zwrot przez urządzenie klientowi

2.

Banknoty euro budzące wątpliwości co do autentyczności

Rozpoznany wizerunek i format, ale co najmniej jedna ze sprawdzanych przez urządzenie cech umożliwiających potwierdzenie autentyczności nie jest wykryta bądź nie spełnia zadanych parametrów

Wycofanie z obiegu

Jak najszybsze przekazanie w celu sprawdzenia autentyczności właściwym organom krajowym – wraz z informacją o posiadaczu rachunku, nie później niż w ciągu 20 dni roboczych od ich wpłaty do urządzenia. Nie dokonywać uznania rachunku posiadacza.

3.

Banknoty euro o niepotwierdzonej autentyczności

Rozpoznany wizerunek i format, ale nie wszystkie cechy umożliwiające potwierdzenie autentyczności zostały sprawdzone przez urządzenie ze względu na odchylenia od zadanej jakości lub tolerancji. W większości przypadków są to banknoty euro nienadające się do obiegu

Wycofanie z obiegu

Banknoty euro zostają jak najszybciej dostarczone KBC, nie później niż w ciągu 20 dni roboczych od ich wpłaty do urządzenia.

Informacje o posiadaczu rachunku należy przechowywać przez osiem tygodni od momentu wykrycia banknotu euro przez urządzenie. Informacje te udostępnia się KBC na jego żądanie. W porozumieniu z KBC możliwe jest również udostępnienie temu KBC wraz z banknotami euro informacji umożliwiających ustalenie posiadacza rachunku.

Można uznać rachunek posiadacza

4a.

Banknoty euro rozpoznane jako autentyczne i nadające się do obiegu

Wszystkie testy autentyczności i jakości obiegowej wykonywane przez urządzenie dały wynik pozytywny

Można powtórnie wprowadzić do obiegu

Uznanie rachunku posiadacza

4b.

Banknoty euro rozpoznane jako autentyczne, ale nienadające się do obiegu

Wszystkie testy autentyczności wykonywane przez urządzenie dały wynik pozytywny. Przynajmniej jeden test pod względem jakości obiegowej dał wynik negatywny

Nie można ponownie wprowadzić do obiegu, banknoty podlegają zwrotowi do KBC

Uznanie rachunku posiadacza

Szczegółowe zasady odnoszące się do tabeli 1:

1.

Banknoty euro kategorii 2 i 3 nie są zwracane klientowi przez urządzenie do obsługi banknotów, w przypadku gdy urządzenie to pozwala na anulowanie wpłaty. Zatrzymywanie takich banknotów euro w przypadku anulowania transakcji może być dokonywane przez składowanie ich w tymczasowej komorze w urządzeniu.

2.

Banknoty euro kategorii 3 nie muszą być fizycznie oddzielane od banknotów euro kategorii 4a lub 4b. W przypadku braku takiego fizycznego oddzielenia zastosowanie nadal znajduje termin na dostarczenie KBC połączonych banknotów euro kategorii 3, 4a i 4b, jak i stosuje się wymogi dotyczące identyfikacji klienta dla banknotów euro kategorii 3.

3.

Banknoty kategorii 3, również po połączeniu ich z banknotami kategorii 4a lub 4b, mogą być poddane ponownemu sortowaniu w urządzeniu do obsługi banknotów każdego typu, po jego pomyślnym przetestowaniu. Banknoty te są następnie traktowane jako banknoty sklasyfikowane przez drugie urządzenie do obsługi banknotów, przy czym należy zachować możliwość ustalenia pierwotnego posiadacza rachunku pierwotnych banknotów kategorii 3, na wypadek, gdyby banknoty te zostały odrzucone przez drugie urządzenie jako banknoty, których autentyczność nie została jednoznacznie potwierdzona.

Tabela 2

Sposób klasyfikacji banknotów euro i postępowania z nimi przez urządzenia do wydawania banknotów z funkcją weryfikacji autentyczności i jakości obiegowej (bankomaty)

Kategoria

Charakterystyka

Postępowanie

1.

Przedmioty nierozpoznane jako banknoty euro

Nierozpoznane jako banknoty euro ze względu na następujące cechy:

banknoty euro nieobsługiwane przez dane urządzenie

banknoty inne niż euro

przedmioty podobne do banknotów euro

błędny wizerunek lub format

duży zagięty róg (rogi) lub brakująca część (części)

błąd urządzenia w zakresie pobrania lub transportu

Nie można wypłacić klientowi

2.

Banknoty euro podejrzane co do autentyczności

Rozpoznany wizerunek i format, ale co najmniej jedna ze sprawdzanych przez urządzenie cech umożliwiających potwierdzenie autentyczności nie jest wykryta bądź nie spełnia zadanych parametrów

Nie można wypłacić klientowi

Jak najszybsze przekazanie w celu sprawdzenia autentyczności właściwym organom krajowym – wraz z informacją o posiadaczu rachunku, jeżeli jest ona dostępna, nie później niż w ciągu 20 dni roboczych od ich wykrycia przez urządzenie

3.

Banknoty euro o niepotwierdzonej autentyczności

Rozpoznany wizerunek i format, ale nie wszystkie cechy umożliwiające potwierdzenie autentyczności zostały sprawdzone przez urządzenie ze względu na odchylenia od zadanej jakości lub tolerancji. W większości przypadków są to banknoty euro nienadające się do obiegu

Nie można wypłacić klientowi

Banknoty euro jak najszybciej przekazuje się KBC w celu sprawdzenia autentyczności, nie później niż w ciągu 20 dni roboczych od ich wpłaty do urządzenia.

4a.

Banknoty euro rozpoznane jako autentyczne i nadające się do obiegu

Wszystkie testy autentyczności i jakości obiegowej wykonywane przez urządzenie dały wynik pozytywny

Można wypłacić klientom

4b.

Banknoty euro rozpoznane jako autentyczne, ale nienadające się do obiegu

Wszystkie testy autentyczności wykonywane przez urządzenie dały wynik pozytywny

Przynajmniej jeden test pod względem jakości obiegowej dał wynik negatywny

Nie można wypłacić klientom, banknoty podlegają zwrotowi do KBC

Szczegółowe zasady odnoszące się do tabeli 2:

1.

Banknoty euro kategorii 1, 2 i 3 nie muszą być fizycznie oddzielane. Połączone banknoty wszystkich trzech kategorii należy traktować jak banknoty euro kategorii 2. Jeżeli banknoty kategorii 1, 2 i 3 mogą być oddzielone przy pomocy innego urządzenia do obsługi banknotów lub, jeśli zostało to uzgodnione z KBC, przez wykwalifikowany personel, traktuje się je zgodnie z treścią tabeli 2.

2.

Banknoty euro kategorii 3 nie muszą być fizycznie oddzielane od banknotów euro kategorii 4a i 4b. W przypadku braku takiego fizycznego oddzielenia zastosowanie nadal znajduje termin na dostarczenie KBC mieszanych banknotów euro kategorii 3, 4a i 4b określony dla banknotów kategorii 3.

3.

Banknoty kategorii 3, również po połączeniu ich z banknotami kategorii 4a lub 4b, mogą być poddane ponownemu sortowaniu w urządzeniu do obsługi banknotów każdego typu, po jego pomyślnym przetestowaniu. Banknoty te są następnie traktowane jako banknoty sklasyfikowane przez drugie urządzenie do obsługi banknotów.

Tabela 3

Sposób klasyfikacji banknotów euro i postępowania z nimi przez urządzenia do wydawania monet (coin dispensing machines, CDM)

Urządzenia do wydawania monet muszą weryfikować autentyczność otrzymanych banknotów i zatrzymywać te, które budzą podejrzenia co do autentyczności, jednak nie muszą dokonywać fizycznego rozdzielenia banknotów według kategorii.

Banknoty budzące podejrzenia co do autentyczności muszą być jak najszybciej przekazanie w celu sprawdzenia ich autentyczności właściwym organom krajowym – wraz z informacją o posiadaczu rachunku, jeżeli jest ona dostępna, nie później niż w ciągu 20 dni roboczych od ich wykrycia przez urządzenie.

Alternatywnie banknoty otrzymane przez urządzenie do wydawania monet mogą być poddane ponownemu sortowaniu przez każdy pomyślnie przetestowany typ urządzenia do obsługi banknotów, a następnie być traktowane jako banknoty sklasyfikowane przez to urządzenie. Jeżeli dostępne są informacje o posiadaczu rachunku w odniesieniu do tych banknotów, które zostały sklasyfikowane jako należące do kategorii 2 lub kategorii 3 w trakcie ponownego sortowania, podlegają one zachowaniu.


ZAŁĄCZNIK III

„ZAŁĄCZNIK IV

GROMADZENIE DANYCH OD PODMIOTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ OBSŁUGĄ GOTÓWKI

1.   Cele

Dane gromadzone są w celu umożliwienia krajowym bankom centralnym (KBC) oraz Europejskiemu Bankowi Centralnemu (EBC) monitorowania odpowiednich działań podmiotów zajmujących się obsługą gotówki oraz w celu nadzoru nad przebiegiem czynności w zakresie cyklu obiegu gotówki.

2.   Zasady ogólne

2.1.

Dane o urządzeniach do obsługi banknotów muszą być przekazywane, gdy urządzenia te wykorzystywane są na podstawie niniejszej decyzji. Urządzenia do wydawania monet są objęte zwolnieniem z obowiązków sprawozdawczych.

2.2.

Podmioty zajmujące się obsługą gotówki regularnie przekazują KBC ich państw członkowskich następujące informacje:

o miejscach, w których obsługiwana jest gotówka, takich jak oddziały, filie lub agencje; oraz

o urządzeniach do obsługi banknotów i urządzeniach wypłacających banknoty.

2.3.

Ponadto podmioty zajmujące się obsługą gotówki, które ponownie wprowadzają do obiegu banknoty euro za pomocą urządzeń do obsługi banknotów oraz urządzeń wypłacających banknoty, regularnie przekazują KBC ich państw członkowskich wszystkie następujące informacje:

o poziomie operacji gotówkowych (liczbie obsługiwanych banknotów euro) z udziałem urządzeń do obsługi gotówki oraz urządzeń wypłacających banknoty;

o niewielkich oddziałach, filiach lub agencjach instytucji kredytowych, gdzie liczba operacji gotówkowych jest niewielka, a jakość obiegową sprawdza się ręcznie.

3.   Typy danych i wymogi sprawozdawcze

3.1.

W zależności od ich charakteru gromadzone dane dzielą się na dane stałe i dane operacyjne.

Dane stałe

3.2.

Dane stałe zawierają informacje dotyczące: a) indywidualnych podmiotów zajmujących się obsługą gotówki oraz urządzeń do obsługi gotówki i urządzeń wypłacających banknoty, którymi się posługują; jak również (b) niewielkich oddziałów, filii lub agencji instytucji kredytowych.

3.3.

Dane stałe dostarczane są KBC w dniu rozpoczęcia stosowania niniejszej decyzji, a następnie co sześć miesięcy. Dostarczeniu podlegają dane określone we wzorze zawartym w dodatku 1, przy czym KBC może wymagać ich dostarczenia w innym formacie.

3.4.

KBC może postanowić o gromadzeniu na potrzeby monitoringu danych na poziomie lokalnym, np. na poziomie oddziałów lub filii.

3.5.

KBC może zobowiązać podmioty zajmujące się obsługą gotówki do wskazania urządzeń do przyjmowania i wydawania banknotów pracujących w obiegu zamkniętym (CRM) wykorzystywanych odpowiednio jako urządzenia do przyjmowania i wydawania banknotów (CCM) lub urządzenia do przyjmowania banknotów z funkcją weryfikacji autentyczności (CIM), oraz urządzeń do przyjmowania i wydawania banknotów (CCM), które są używane jako urządzenia do przyjmowania banknotów z funkcją weryfikacji autentyczności (CIM).

3.6.

Dostarczeniu podlegają dane dotyczące niewielkich oddziałów, filii lub agencji określone we wzorze zawartym w dodatku 3, przy czym KBC może wymagać ich dostarczenia w innym formacie.

Dane operacyjne

3.7.

Dane pochodzące z obsługi banknotów euro i ponownego wprowadzania ich do obiegu przez podmioty zajmujące się obsługą gotówki klasyfikowane są jako dane operacyjne.

3.8.

KBC może podjąć decyzję o wyłączeniu innych podmiotów gospodarczych, o których mowa w art. 6 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1338/2001 (1), z obowiązku przekazywania danych operacyjnych, jeśli liczba banknotów euro, które podmioty te ponownie wprowadzają do obiegu za pomocą urządzeń wypłacających banknoty jest mniejsza, niż próg określony przez KBC.

3.9.

Dane dostarcza się co sześć miesięcy. Przekazywane są one KBC najpóźniej dwa miesiące po zakończeniu danego okresu sprawozdawczego, tj. do końca lutego oraz do końca sierpnia. Mogą być one dostarczane przy użyciu wzoru zawartego w dodatku 2. Jeżeli taka była praktyka przed wejściem w życie niniejszej decyzji, w okresie przejściowym KBC mogą wymagać sprawozdawczości miesięcznej lub sprawozdawczości kwartalnej.

3.10.

Dane dostarczane są przez podmioty zajmujące się obsługą gotówki, które zajmują się fizyczną obsługa banknotów euro. W przypadku gdy podmiot zajmujący się obsługą gotówki zlecił sprawdzanie autentyczności oraz jakości obiegowej innemu podmiotowi zajmującemu się obsługą gotówki, dane dostarczane są przez podmiot zajmujący się obsługą gotówki wyznaczony zgodnie z art. 3 ust. 2.

3.11.

Dane przekazywane są przez podmioty zajmujące się obsługą gotówki w zestawieniach, zagregowanych na poziomie kraju oraz podzielonych ze względu na nominały banknotów euro. Podział ze względu na serie banknotów nie jest wymagany. Dane operacyjne za niewielkie oddziały, filie lub agencje instytucji kredytowych przekazuje się oddzielnie.

3.12.

KBC może postanowić o gromadzeniu na potrzeby monitoringu danych na poziomie lokalnym, np. na poziomie oddziałów lub filii.

3.13.

Podmioty zajmujące się obsługą gotówki, które zleciły sprawdzanie autentyczności oraz jakości obiegowej innym podmiotom zajmującym się obsługą gotówki, mogą być wezwane do dostarczenia KBC szczegółowych informacji o podmiotach, którym zleciły wykonywanie tych czynności, w tym o umowach dotyczących zlecenia.

3.14.

Dostarczeniu podlegają dane dotyczące niewielkich oddziałów, filii lub agencji określone we wzorze zawartym w dodatku 3, przy czym KBC może wymagać ich dostarczenia w innym formacie i może uzgodnić z podmiotami zajmującymi się obsługą gotówki gromadzenie szerszego zakresu danych.

4.   Poufność oraz publikacja danych

4.1.

Zarówno dane stałe, jak i dane operacyjne, są poufne.

4.2.

KBC oraz EBC mogą postanowić o publikacji raportów lub statystyk z wykorzystaniem danych zgromadzonych zgodnie z niniejszym załącznikiem. Publikacje takie wymagają zagregowania na takim poziomie, aby żadnych danych nie można było skojarzyć z konkretnymi podmiotami sprawozdawczymi.

Dodatek 1

WZÓR SPRAWOZDANIA

Dane stałe

Niniejsze informacje dostarczane są do:

[Nazwa KBC; dane kontaktowe dla zapytań; adres]

1.   Informacje o podmiocie zajmującym się obsługą gotówki

Nazwa podmiotu zajmującego się obsługą gotówki:

Adres siedziby:

Kod pocztowy:

Miasto:

Ulica:

Rodzaj przedsiębiorstwa:

Instytucja kredytowa

Kantor wymiany walut

Przedsiębiorstwo transportu gotówki, które nie jest instytucją płatniczą

Handlowiec (detaliczny)

Kasyno

Inne, w tym instytucje płatnicze, które nie zaliczają się do żadnej z powyższych kategorii (wskazać)

Osoby kontaktowe:

Nazwiska:

Numery telefonów:

Numery faksów:

Adresy e-mail:

Zleceniobiorca (jeśli dotyczy)

Nazwa:

Adres:

Kod pocztowy:

Miasto:

2.   Urządzenia obsługiwane przez klienta

Kategoria urządzenia

Numer identyfikacyjny (2)

Producent (2)

Nazwa urządzenia (2)

Metoda identyfikacji (2)

(wersja systemu wykrywania/oprogramowania)

Łączna liczba w użyciu

Urządzenia do przyjmowania banknotów z funkcją sprawdzania autentyczności pracujące w obiegu zamkniętym (CIM)

 

 

 

 

 

Urządzenia do przyjmowania i wydawania banknotów pracujące w obiegu zamkniętym (CRM)

 

 

 

 

 

Urządzenia do przyjmowania i wydawania banknotów nie pracujące w obiegu zamkniętym (CCM)

 

 

 

 

 

Urządzenia do wydawania banknotów z funkcją weryfikacji autentyczności i jakości obiegowej (bankomaty)

 

 

 

 

 

3.   Urządzenia obsługiwane przez personel

Kategoria urządzenia

Numer identyfikacyjny (3)

Producent (3)

Nazwa urządzenia (3)

Metoda identyfikacji (3)

(wersja systemu wykrywania/oprogramowania)

Łączna liczba w użyciu

Sortery

 

 

 

 

 

Urządzenia do sprawdzania autentyczności banknotów

 

 

 

 

 

Urządzenia kasjerskie z funkcją sprawdzania autentyczności i jakości obiegowej banknotów (TARM)

 

 

 

 

 

Urządzenia kasjerskie z funkcją sprawdzania autentyczności banknotów (TAM)

 

 

 

 

 

4.   Urządzenia wypłacające banknoty nieuwzględnione w powyższej tabeli dotyczącej urządzeń obsługiwanych przez klienta

 

Łączna liczba w użyciu

Bankomaty

 

Terminale samoobsługowe

 

Inne

 

Dodatek 2

WZÓR SPRAWOZDANIA

Dane operacyjne

1.   Informacje o podmiocie zajmującym się obsługą gotówki

Nazwa podmiotu zajmującego się obsługą gotówki

 

Okres sprawozdawczy

 

2.   Dane

Następujące pozycje danych podlegają zagregowaniu na poziomie krajowym lub regionalnym, zgodnie z decyzją KBC – wyłączając niewielkie oddziały, filie lub agencje.

 

Całkowita liczba obsłużonych banknotów euro

Banknoty euro oddzielono jako nienadające się do obiegu

Banknoty euro ponownie wprowadzone do obiegu

5 EUR

 

 

 

10 EUR

 

 

 

20 EUR

 

 

 

50 EUR

 

 

 

100 EUR

 

 

 

200 EUR

 

 

 

500 EUR

 

 

 

W powyższej tabeli kolumna zatytułowana »Całkowita liczba obsłużonych banknotów euro« musi określać całkowitą liczbę banknotów, których autentyczność i jakość obiegowa zostały zweryfikowane przez urządzenia do obsługi banknotów, tj. urządzenia do przyjmowania i wydawania banknotów pracujące w obiegu zamkniętym (CRM), urządzenia do wydawania banknotów z funkcją weryfikacji autentyczności i jakości obiegowej (bankomaty), urządzenia kasjerskie z funkcją sprawdzania autentyczności i jakości obiegowej banknotów (TARM), sortery oraz urządzenia do przyjmowania i wydawania banknotów (CCM) z opcjonalną weryfikacją jakości obiegowej. W tych danych nie ujmuje się następujących banknotów: a) banknotów, których weryfikacja autentyczności i jakości obiegowej jest przeprowadzana ręcznie, np. w ramach operacji przy kasie lub operacji jednostki rozliczeniowej (back office); b) banknotów, które zostały zweryfikowane pod względem autentyczności, ale nie jakości obiegowej przez urządzenia do obsługi banknotów, np. urządzenia do przyjmowania banknotów z funkcją weryfikacji autentyczności (CIM), urządzenia do przyjmowania i wydawania banknotów (CCM) (bez opcjonalnej weryfikacji jakości obiegowej), urządzenia kasjerskie z funkcją sprawdzania autentyczności banknotów (TAM) i urządzenia do sprawdzania autentyczności banknotów (BAM).

Kolumna zatytułowana »Banknoty euro oddzielono jako nienadające się do obiegu« stanowi podzbiór całkowitej liczby obsłużonych banknotów euro i musi obejmować liczbę banknotów sklasyfikowanych przez urządzenia jako autentyczne i nienadające się do obiegu (tzn. banknoty kategorii 4b). Ta pozycja danych odnosi się do urządzeń do przyjmowania i wydawania banknotów pracujących w obiegu zamkniętym (CRM), urządzeń do wydawania banknotów z funkcją weryfikacji autentyczności i jakości obiegowej (bankomatów), urządzeń kasjerskich z funkcją sprawdzania autentyczności i jakości obiegowej banknotów (TARM) i sorterów, a także urządzeń do przyjmowania i wydawania banknotów (CCM) z opcjonalną weryfikacją jakości obiegowej.

Kolumna zatytułowana »Banknoty euro ponownie wprowadzone do obiegu« stanowi podzbiór całkowitej liczby obsłużonych banknotów euro i:

a)

w odniesieniu do urządzeń do przyjmowania i wydawania banknotów pracujących w obiegu zamkniętym (CRM), urządzeń do wydawania banknotów z funkcją weryfikacji autentyczności i jakości obiegowej (bankomatów) oraz urządzeń kasjerskich z funkcją sprawdzania autentyczności i jakości obiegowej banknotów (TARM) musi określać liczbę banknotów, które zostały sklasyfikowane jako autentyczne i nadające się do obiegu (tj. kategoria 4a) przez urządzenia i wydane klientom, zgodnie z danymi statystycznymi urządzenia;

b)

w odniesieniu do sorterów oraz urządzeń do przyjmowania i wydawania banknotów (CCM) z opcjonalną weryfikacją jakości obiegowej musi określać liczbę banknotów, które zostały sklasyfikowane jako autentyczne i nadające się do obiegu (tj. kategoria 4a) przez urządzenia i które nie zostały zwrócone KBC, ale zostały zatrzymane z intencją ich ponownego wprowadzenia do obiegu w ramach cyklu obiegu gotówki.

Liczba banknotów euro rozprowadzonych przez urządzenia do obsługi banknotów obsługiwane przez klientów oraz urządzenia wypłacające banknoty

 

W przypadku zastosowania przez KBC wyjątku obejmującego niewielkie oddziały, filie lub agencje, o którym mowa w art. 7, dane te są obowiązkowe dla instytucji kredytowych danego państwa członkowskiego. Instytucje kredytowe mają obowiązek zasięgnięcia opinii KBC w celu ustalenia, czy dane te podlegają przekazaniu.

Dodatek 3

NIEWIELKIE ODDZIAŁY, FILIE LUB AGENCJE INSTYTUCJI KREDYTOWYCH

Poniższe informacje dostarczane są wyłącznie przez instytucje kredytowe, które posiadają niewielkie oddziały, filie lub agencje, o których mowa w art. 7 ust. 1.

1.

Informacje o instytucji kredytowej

Nazwa instytucji kredytowej

 

Okres sprawozdawczy

 


2.

Dane

Nazwa niewielkiego oddziału, filii lub agencji

Adres

Liczba banknotów euro rozprowadzanych przez urządzenia do obsługi banknotów obsługiwane przez klientów oraz urządzenia wypłacające banknoty

 

 

 


(1)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1338/2001 z dnia 28 czerwca 2001 r. ustanawiające środki niezbędne dla ochrony euro przed fałszowaniem ( Dz.U. L 181 z 4.7.2001, s. 6).

(2)  (*) Powyższe wpisy podlegają uzupełnieniu zgodnie z odpowiadającymi im wpisami na stronie internetowej EBC.

(3)  (*) Powyższe wpisy podlegają uzupełnieniu zgodnie z odpowiadającymi im wpisami na stronie internetowej EBC.


Top