EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0031

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2019/1743 z dnia 15 października 2019 r. w sprawie oprocentowania nadwyżek rezerw oraz niektórych depozytów (wersja przekształcona) (EBC/2019/31)

OJ L 267, 21.10.2019, p. 12–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 16/09/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1743/oj

21.10.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 267/12


DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2019/1743

z dnia 15 października 2019 r.

w sprawie oprocentowania nadwyżek rezerw oraz niektórych depozytów (wersja przekształcona) (EBC/2019/31)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności art. 127 ust. 2 tiret pierwsze,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności art. 3 ust. 1 oraz art. 17–19,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzja EBC/2014/23 (1) została nowelizowana w znaczącym zakresie (2). Zważywszy na planowane dalsze zmiany tej decyzji, dla zachowania przejrzystości należy sporządzić jej przekształconą wersję.

(2)

Rada Prezesów może zmieniać oprocentowanie wszystkich lub niektórych nadwyżek rezerw należących do instytucji. W dniu 12 września 2019 r. Rada Prezesów zdecydowała o wprowadzeniu dwupoziomowego systemu oprocentowania nadwyżek rezerw, który wyłącza część nadwyżek płynności instytucji, tj. utrzymywane rezerwy przekraczające wymagane rezerwy, spod ujemnego oprocentowania w wysokości stopy depozytu w banku centralnym. W szczególności Rada Prezesów zdecydowała o wyłączeniu określonej wielokrotności wymaganej rezerwy danej instytucji. Rada Prezesów zdecydowała, że początkowy mnożnik „m” wymaganej rezerwy danej instytucji, stosowany do obliczania wyłączonej części nadwyżek rezerw danej instytucji, będzie wynosił sześć dla wszystkich kwalifikowanych instytucji, a początkowa stopa procentowa mająca zastosowanie do wyłączonych nadwyżek rezerw będzie wynosić zero procent. Mnożnik „m” oraz stopa procentowa mająca zastosowanie do wyłączonych nadwyżek rezerw mogą być okresowo zmieniane przez Radę Prezesów.

(3)

Decyzja o wprowadzeniu dwupoziomowego systemu oprocentowania nadwyżek rezerw ma na celu wsparcie transmisji polityki pieniężnej na poziomie banków przy jednoczesnym zachowaniu pozytywnego wpływu ujemnych stóp procentowych na akomodacyjne nastawienie polityki pieniężnej oraz kontynuowanie stałej konwergencji inflacji z celem inflacyjnym Europejskiego Banku Centralnego (EBC). Dwupoziomowy system zapewnia zatem, aby ponoszone przez instytucje koszty ujemnych stóp procentowych nie zakłócały sprawnej transmisji polityki pieniężnej na poziomie banków w całej strefie euro,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Oprocentowanie nadwyżek rezerw

1.   Rezerwy utrzymywane przez instytucje podlegające postanowieniom art. 2 rozporządzenia Europejskiego Banku Centralnego (WE) nr 1745/2003 (EBC/2003/9) (3) przekraczające rezerwy wymagane zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 2531/98 (4) i rozporządzeniem (WE) nr 1745/2003 (EBC/2003/9) (zwane dalej „nadwyżkami rezerw”) podlegają oprocentowaniu w wysokości niższej z następujących wartości: zera procent lub stopy depozytu w banku centralnym.

2.   Określoną część nadwyżek rezerw danej instytucji utrzymywanych na jej rachunkach rezerwy w rozumieniu art. 1 i art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1745/2003 (EBC/2003/9), nie przekraczającą określonej wielokrotności wymaganych rezerw tej instytucji (zwaną dalej „odliczeniem”), wyłącza się spod reguły oprocentowania określonej w ust. 1. Mnożnik „m” stosowany do obliczania odliczenia oraz stopa procentowa mająca zastosowanie do wyłączonych nadwyżek rezerw są określana przez Radę Prezesów i podlegają ogłoszeniu na stronie internetowej EBC. W braku odmiennych decyzji wszelkie zmiany mnożnika „m” lub stopy procentowej mającej zastosowanie do wyłączonych nadwyżek rezerw stosuje się od okresu utrzymywania rezerwy następującego po ogłoszeniu decyzji Rady Prezesów. Wyłączone nadwyżki rezerw określa się na podstawie średnich sald na koniec roku kalendarzowego w okresie utrzymywania rezerwy na rachunku rezerwy danej instytucji w rozumieniu art. 1 i art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1745/2003 (EBC/2003/9). Środków w depozycie w banku centralnym nie uważa się za nadwyżkę rezerw.

3.   Odsetki należne lub do zapłaty od wyłączonych lub niewyłączonych nadwyżek rezerw pobiera się lub wypłaca poprzez obciążenie rachunku rezerwy danej instytucji w drugim dniu roboczym KBC po zakończeniu okresu utrzymywania rezerwy, dla którego odsetki te zostały obliczone.

4.   W przypadku instytucji utrzymujących wymagane rezerwy przez pośrednika zgodnie z art. 10 lub art. 11 rozporządzenia (WE) nr 1745/2003 (EBC/2003/9) odliczenie oblicza się w sposób wskazany w niniejszym ustępie. Mnożnik „m” stosowany do obliczania odliczenia stosuje się do zsumowanych wymaganych rezerw utrzymywanych przez danego pośrednika w imieniu swoim i wszystkich instytucji, dla których utrzymuje on wymagane rezerwy zgodnie z art. 10 lub art. 11 rozporządzenia (WE) nr 1745/2003 (EBC/2003/9). Stopę procentową mającą zastosowanie do wyłączonych nadwyżek rezerw stosuje się wyłącznie do nadwyżek rezerw utrzymywanych na rachunkach rezerwy w rozumieniu art. 1 i art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1745/2003 (EBC/2003/9) odpowiedniego pośrednika.

Artykuł 2

Oprocentowanie niektórych depozytów utrzymywanych w EBC

Rachunki prowadzone przez EBC zgodnie z decyzją EBC/2003/14 (5), decyzją EBC/2010/31 (6) oraz decyzją EBC/2010/17 (7) nadal podlegają oprocentowaniu w wysokości stopy depozytu w banku centralnym. Niezależnie od powyższego, w przypadku wymogu utrzymywania depozytów na tych rachunkach przed dniem, w którym konieczne jest dokonanie płatności na podstawie przepisów prawa lub ustaleń umownych mających zastosowanie do danego depozytu, podczas tego okresu poprzedzającego płatność depozyty takie podlegają oprocentowaniu w wysokości wyższej z następujących wartości: zera procent lub stopy depozytu w banku centralnym.

Artykuł 3

Utrata mocy obowiązującej

1.   Traci moc decyzja EBC/2014/23.

2.   Odesłania do uchylonej decyzji traktuje się jako odesłania do niniejszej decyzji i odczytuje zgodnie z tabelą korelacji zamieszczoną w załączniku II.

Artykuł 4

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejszą decyzję stosuje się od siódmego okresu utrzymywania rezerwy w 2019 r., rozpoczynającego się 30 października 2019 r.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 15 października 2019 r.

W imieniu Rady Prezesów EBC

Mario DRAGHI

Prezes EBC


(1)  Decyzja EBC/2014/23 z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie oprocentowania depozytów, sald oraz nadwyżek rezerw (Dz.U. L 168 z 7.6.2014, s. 115).

(2)  Zob. załącznik I.

(3)  Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (WE) nr 1745/2003 z dnia 12 września 2003 r. dotyczące stosowania rezerw obowiązkowych (EBC/2003/9) (Dz.U. L 250 z 2.10.2003, s. 10).

(4)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2531/98 z dnia 23 listopada 1998 r. dotyczące stosowania stóp rezerw obowiązkowych przez Europejski Bank Centralny (Dz.U. L 318 z 27.11.1998, s. 1).

(5)  Decyzja EBC/2003/14 z dnia 7 listopada 2003 r. dotycząca zarządzania operacjami kredytowymi prowadzonymi przez Wspólnotę Europejską w ramach średniookresowych środków wsparcia finansowego (Dz.U. L 297 z 15.11.2003, s. 35).

(6)  Decyzja EBC/2010/31 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie otwierania rachunków na potrzeby przetwarzania płatności związanych z pożyczkami udzielanymi przez EFSF państwom członkowskim, których walutą jest euro (Dz.U. L 10 z 14.1.2011, s. 7).

(7)  Decyzja EBC/2010/17 z dnia 14 października 2010 r. w sprawie zarządzania operacjami zaciągania i udzielania pożyczek wykonywanymi przez Unię w ramach europejskiego mechanizmu stabilizacji finansowej (Dz.U. L 275 z 20.10.2010, s. 10).


ZAŁĄCZNIK I

Uchylona decyzja oraz decyzje ją zmieniające

Decyzja EBC/2014/23

Dz.U. L 168 z 7.6.2014, s. 115.

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2015/509 (EBC/2015/9)

Dz.U. L 91 z 2.4.2015, s. 1.


ZAŁĄCZNIK II

Tabela korelacji

Decyzja EBC/2014/23

Niniejsza decyzja

Artykuł 1

Artykuł 2

Artykuł 1

Artykuł 3

Artykuł 4

Artykuł 5

Artykuł 2

Artykuł 3

Artykuł 6

Artykuł 4

Załącznik I

Załącznik II


Top