EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0004

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2019/322 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przekazania uprawnień do przyjmowania decyzji dotyczących uprawnień nadzorczych przyznanych na mocy prawa krajowego (EBC/2019/4)

OJ L 55, 25.2.2019, p. 7–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/09/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/322/oj

25.2.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 55/7


DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2019/322

z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie przekazania uprawnień do przyjmowania decyzji dotyczących uprawnień nadzorczych przyznanych na mocy prawa krajowego (EBC/2019/4)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 1024/2013 z dnia 15 października 2013 r. powierzające Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi (1), w szczególności art. 4 ust. 1 lit. d) i e), art. 4 ust. 3 i art. 9 ust. 1,

uwzględniając decyzję Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2017/933 z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie ogólnych warunków ramowych przekazywania uprawnień decyzyjnych w odniesieniu do instrumentów prawnych związanych z zadaniami nadzorczymi (EBC/2016/40) (2), w szczególności art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na podstawie art. 6 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 Europejski Bank Centralny (EBC) wykonuje powierzone wyłącznie EBC zadanie nadzorowania instytucji kredytowych w celu zapewnienia spójnego stosowania standardów nadzoru, wspierania stabilności finansowej i zapewnienia równych warunków konkurencji.

(2)

Zgodnie z art. 4 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 EBC ma obowiązek stosować wszystkie odpowiednie przepisy prawa Unii, a tam, gdzie na prawo składają się dyrektywy – także przepisy prawa krajowego stanowiące transpozycję tych dyrektyw.

(3)

Zgodnie z art. 9 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 w celu wykonywania powierzonych mu zadań EBC posiada wszystkie uprawnienia i obowiązki określone w rozporządzeniu (UE) nr 1024/2013 oraz wszystkie uprawnienia i obowiązki właściwych organów wynikające z odpowiednich przepisów prawa unijnego. Kompetencje EBC obejmują wykonywanie uprawnień nadzorczych przyznanych na mocy prawa krajowego, które nie są wyraźnie przewidziane w prawie Unii, o ile uprawnienia te wchodzą w zakres zadań EBC na podstawie z art. 4 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 i stanowią podstawę wykonywania przez EBC jego funkcji nadzorczej. EBC, jako właściwy organ, każdego roku ma obowiązek przyjmować znaczną liczbę decyzji związanych z uprawnieniami nadzorczych przyznanymi na mocy prawa krajowego.

(4)

W celu usprawnienia procesu decyzyjnego konieczna jest decyzja w sprawie przekazania uprawnień w związku z przyjmowaniem takich decyzji. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał udzielanie upoważnień za konieczne w celu umożliwienia instytucji, do której należy przyjmowanie znacznej liczby decyzji, wykonywania nałożonych na nią obowiązków. Uznał on także potrzebę zapewnienia efektywności działania organom decyzyjnym za zasadę właściwą każdemu systemowi instytucjonalnemu (3).

(5)

Przekazywanie uprawnień decyzyjnych powinno być ograniczone i proporcjonalne, a zakres delegacji powinien być jasno określony.

(6)

Decyzja (UE) 2017/933 (EBC/2016/40) określa procedurę przyjmowania decyzji w sprawie przekazania uprawnień dotyczących nadzoru oraz osoby, którym uprawnienia decyzyjne mogą być przekazywane. Decyzja ta nie wpływa na wykonywanie przez EBC jego zadań nadzorczych i pozostaje bez uszczerbku dla kompetencji Rady ds. Nadzoru w zakresie przedstawiania Radzie Prezesów finalnych projektów decyzji.

(7)

W przypadku niespełnienia określonych w niniejszej decyzji kryteriów przyjęcia decyzji delegowanej decyzje powinny być przyjmowane zgodnie z procedurą opartą na braku sprzeciwu wskazaną w art. 26 ust. 8 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 i określoną bardziej szczegółowo w art. 13g decyzji EBC/2004/2 (4). Ponadto procedurę opartą na braku sprzeciwu powinno się stosować także w przypadku powzięcia wątpliwości przez kierowników jednostek organizacyjnych co do tego, czy kryteria oceny w odniesieniu do decyzji wynikających z uprawnień krajowych są spełnione z uwagi na złożoność oceny.

(8)

Decyzje nadzorcze EBC mogą być przedmiotem przeglądu administracyjnego zgodnie z art. 24 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 oraz zgodnie z bardziej szczegółowymi postanowieniami zawartymi w decyzji EBC/2014/16 (5). W przypadku takiego przeglądu administracyjnego Rada ds. Nadzoru powinna wziąć pod uwagę opinię Administracyjnej Rady Odwoławczej i przekazać Radzie Prezesów nowy projekt decyzji do przyjęcia zgodnie z procedurą opartą na braku sprzeciwu,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Definicje

Użyte w niniejszej decyzji terminy oznaczają:

1)   „decyzje wynikające z uprawnień krajowych”– decyzje podejmowane przez EBC w ramach wykonywania uprawnień nadzorczych przyznanych mu na mocy prawa krajowego, które nie są wyraźnie przewidziane w prawie Unii;

2)   „nabycie udziału”– nabycie bezpośredniego lub pośredniego udziału reprezentującego kapitał lub prawa głosu w innym podmiocie, w tym w wyniku utworzenia nowego podmiotu, inne niż nabycie znacznego pakietu akcji w rozumieniu art. 22 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE (6);

3)   „połączenie”– a) operację, w wyniku której co najmniej jedna spółka, po jej rozwiązaniu z przeprowadzeniem postępowania likwidacyjnego lub bez przeprowadzania takiego postępowania, przenosi wszystkie swoje aktywa i pasywa na istniejącą lub nową spółkę w zamian za wyemitowanie na rzecz jej udziałowców/akcjonariuszy papierów wartościowych lub udziałów/akcji reprezentujących kapitał tej istniejącej lub nowej spółki, lub b) każdą transakcję, która stanowi połączenie na mocy właściwego prawa krajowego;

4)   „podział”– a) operację, w wyniku której co najmniej jedna spółka dzieli część swoich aktywów i pasywów i tworzy nową spółkę, która wchodzi w posiadanie tych aktywów i pasywów, lub b) każdą transakcję, która stanowi podział na mocy właściwego prawa krajowego;

5)   „państwo lub terytorium trzecie”– państwo lub terytorium spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

6)   „podmiot powiązany”– osobę fizyczną, która jest powiązana z instytucją kredytową lub bliskiego członka rodziny tej osoby, lub też osobę prawną, która jest powiązana z instytucją kredytową, zgodnie z właściwym prawem krajowym;

7)   „decyzja SREP”– decyzję, która została przyjętą przez EBC na podstawie art. 16 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 w następstwie corocznego procesu przeglądu i oceny nadzorczej w rozumieniu art. 97 dyrektywy 2013/36/UE;

8)   „wskaźnik pokrycia wypływów netto”– wskaźnik zdefiniowany w art. 4 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/61 (7);

9)   „równoważne standardy nadzorcze i regulacyjne”– wymogi lub środki nadzorcze i regulacyjne mające zastosowanie w państwie trzecim lub na terytorium trzecim, które są uznawane przez Komisję Europejską za równoważne z wymogami lub środkami stosowanymi w Unii zgodnie z art. 107 ust. 4 i art. 114 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 (8). Wykaz odpowiednich państw trzecich i terytoriów trzecich znajduje się w załącznikach I i IV do decyzji wykonawczej Komisji 2014/908/UE (9);

10)   „decyzja w sprawie przekazania uprawnień” i „decyzja delegowana”– odpowiednio decyzję w sprawie przekazania uprawnień i decyzję delegowaną w rozumieniu art. 3 pkt 2 i 4 decyzji (UE) 2017/933 (EBC/2016/40);

11)   „kierownicy jednostek organizacyjnych”– kierowników jednostek organizacyjnych EBC, którym przekazywane są uprawnienia do przyjmowania decyzji wynikających z uprawnień krajowych;

12)   „procedura oparta na braku sprzeciwu”– procedurę określoną w art. 26 ust. 8 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013 i bardziej szczegółowo opisaną w art. 13g decyzji EBC/2004/2;

13)   „decyzja odmowna”– decyzję, na mocy której nie udziela się zezwolenia lub nie udziela się zezwolenia w zakresie w pełni zgodnym z żądaniem istotnego nadzorowanego podmiotu. Decyzję zawierającą postanowienia dodatkowe, takie jak warunki lub zobowiązania, uznaje się za decyzję odmowną, chyba że takie dodatkowe postanowienia: a) zapewniają spełnianie przez nadzorowany podmiot wymogów odpowiednich przepisów prawa krajowego i zostały uzgodnione na piśmie; lub b) stanowią jedynie powtórzenie jednego lub większej liczby obowiązujących wymogów, z którymi dana instytucja ma obowiązek zapewnić zgodność na podstawie postanowień odpowiedniego postanowienia prawa krajowego, lub też określają obowiązek zapewnienia informacji dotyczących spełniania jednego lub większej liczby takich wymogów;

14)   „istotny nadzorowany podmiot”– istotny nadzorowany podmiot w rozumieniu art. 2 pkt 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 468/2014 (EBC/2014/17) (10);

15)   „oddział”– oddział w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 17 rozporządzenia (UE) nr 575/2013;

16)   „przedstawicielstwo”– biuro promujące lub wspierające działalność nadzorowanego podmiotu, nieprowadzące jednak działalności instytucji kredytowej;

17)   „usługi wspierające niezwiązane z podstawową działalnością”– usługi administracyjne, obsługę klienta, windykację należności, podpisy elektroniczne lub inne podobne usługi związane z działalnością instytucji kredytowej;

18)   „przewodnik EBC”– każdy dokument przyjęty przez Radę Prezesów na wniosek Rady ds. Nadzoru i opublikowany na stronie internetowej EBC, zawierający wskazówki dotyczące interpretacji wymogów prawnych przez EBC.

Artykuł 2

Przedmiot i zakres

1.   Niniejsza decyzja określa kryteria przekazywania uprawnień decyzyjnych kierownikom jednostek organizacyjnych EBC w celu przyjmowania decyzji wynikających z uprawnień krajowych.

2.   Przekazanie uprawnień decyzyjnych pozostaje bez uszczerbku dla oceny nadzorczej przeprowadzanej w celu przyjmowania decyzji wynikających z uprawnień krajowych.

Artykuł 3

Przekazanie uprawnień do przyjmowania decyzji wynikających z uprawnień krajowych

1.   Zgodnie z art. 4 decyzji (UE) 2017/933 (EBC/2016/40) Rada Prezesów niniejszym przekazuje kierownikom jednostek organizacyjnych EBC wyznaczonym przez Zarząd zgodnie z art. 5 tej decyzji uprawnienie do podejmowania decyzji wynikających z uprawnień krajowych w odniesieniu do następujących kwestii: a) nabycia udziałów; b) nabycia aktywów lub pasywów; c) sprzedaży udziałów; d) sprzedaży aktywów lub pasywów; e) połączeń; f) podziałów; g) operacji w państwach trzecich lub na terytoriach trzecich; h) outsourcingu; i) zmian statutów; j) wyznaczania zewnętrznych biegłych rewidentów; k) kredytów dla podmiotów powiązanych.

2.   Decyzje wynikające z uprawnień krajowych, o których mowa w ust. 1, przyjmowane są na mocy decyzji delegowanej, jeżeli spełnione są odpowiednie kryteria przyjmowania decyzji delegowanych określone w art. 4–14.

3.   Decyzji wynikających z uprawnień krajowych nie przyjmuje się na mocy decyzji delegowanej, gdy na podstawie przepisów krajowych strategiczne środki instytucji kredytowych podlegają zatwierdzeniu przez organy nadzoru lub gdy z uwagi na złożoność oceny wymagają one przyjęcia zgodnie z procedurą opartą na braku sprzeciwu.

4.   Każdorazowo przekazanie uprawnień decyzyjnych odnosi się zarówno do przyjmowania decyzji nadzorczych, jak i do zatwierdzania przez EBC pozytywnych ocen, gdy wydanie decyzji nadzorczej zgodnie prawem krajowym nie jest wymagane.

5.   Decyzji odmownych nie przyjmuje się w postaci decyzji delegowanej.

6.   W przypadku gdy decyzja nie może być przyjęta w drodze decyzji delegowanej, przyjmuje się ją zgodnie z procedurą opartą na braku sprzeciwu.

Artykuł 4

Kryteria przyjmowania decyzji delegowanych w sprawie nabycia udziałów

1.   Decyzje w sprawie zatwierdzania nabycia udziałów w instytucjach kredytowych lub instytucjach niekredytowych przez istotny nadzorowany podmiot podejmuje się w drodze decyzji delegowanej, jeżeli spełnione są wszystkie poniższe kryteria:

a)

wpływ nabycia na fundusze własne nabywającego istotnego nadzorowanego podmiotu jest ograniczony, co oznacza, że:

(i)

w następstwie nabycia jego fundusze własne przekraczają oraz szacuje się, że nadal będą przekraczać, poziom odpowiadający sumie wymogów określonych w art. 92 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 575/2013, wymogu utrzymywania funduszy własnych na poziomie zgodnym z art. 16 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1024/2013, wymogu połączonego bufora w rozumieniu art. 128 pkt 6 dyrektywy 2013/36/UE oraz wytycznych kapitałowych w ramach filaru II określonych w ostatniej dostępnej decyzji SREP; oraz

(ii)

wpływ obniżenia na współczynnik kapitału podstawowego Tier I, współczynnik kapitału Tier I oraz łączny współczynnik kapitałowy jest niższy niż 100 punktów bazowych;

b)

wpływ nabycia na sytuację płynnościową nabywającego istotnego nadzorowanego podmiotu jest ograniczony, co oznacza, że:

(i)

wskaźnik pokrycia wypływów netto pozostaje na poziomie wyższym niż 110 % i przewyższa wymogi dotyczące płynności określone w ostatniej dostępnej decyzji SREP, jeżeli są one wyższe niż minimalny wymagany wskaźnik pokrycia wypływów netto;

(ii)

na poziomie skonsolidowanym wskaźnik pokrycia wypływów netto nie ulega obniżeniu o więcej niż 50 %;

c)

podmiot docelowy jest zlokalizowany w państwie członkowskim Unii lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, lub też w państwie trzecim lub na terytorium trzecim o równoważnych standardach nadzorczych i regulacyjnych.

2.   Oceny nabycia udziałów dokonuje się zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego, uwzględniając także wszelkie mające zastosowanie przewodniki EBC lub stanowiska dotyczące polityki, wskazówki lub podobne akty właściwych organów krajowych.

Artykuł 5

Kryteria przyjmowania decyzji delegowanych w sprawie nabycia aktywów lub pasywów

1.   Decyzje w sprawie zatwierdzania nabycia aktywów lub pasywów w instytucjach kredytowych lub instytucjach niekredytowych przez istotny nadzorowany podmiot podejmuje się w drodze decyzji delegowanej, jeżeli spełnione są wszystkie poniższe kryteria:

a)

wpływ nabycia na fundusze własne nabywającego istotnego nadzorowanego podmiotu jest ograniczony, co oznacza, że:

(i)

w następstwie nabycia jego fundusze własne przekraczają oraz szacuje się, że nadal będą przekraczać, poziom odpowiadający sumie wymogów określonych w art. 92 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 575/2013, wymogu utrzymywania funduszy własnych na poziomie zgodnym z art. 16 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1024/2013, wymogu połączonego bufora w rozumieniu art. 128 pkt 6 dyrektywy 2013/36/UE oraz wytycznych kapitałowych w ramach filaru II określonych w ostatniej dostępnej decyzji SREP; oraz

(ii)

wpływ obniżenia na współczynnik kapitału podstawowego Tier I, współczynnik kapitału Tier I oraz łączny współczynnik kapitałowy jest niższy niż 100 punktów bazowych;

b)

wpływ nabycia na sytuację płynnościową nabywającego istotnego nadzorowanego podmiotu jest ograniczony, co oznacza, że:

(i)

wskaźnik pokrycia wypływów netto pozostaje na poziomie wyższym niż 110 % i przewyższa wymogi dotyczące płynności określone w ostatniej dostępnej decyzji SREP, jeżeli są one wyższe niż wskaźnik pokrycia wypływów netto, oraz

(ii)

na poziomie skonsolidowanym wskaźnik pokrycia wypływów netto nie ulega obniżeniu o więcej niż 50 %;

c)

wartość nabywanych aktywów i pasywów nie przekracza 25 % sumy aktywów nabywającego istotnego nadzorowanego podmiotu na poziomie indywidualnym.

2.   Oceny nabycia aktywów lub pasywów dokonuje się zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego, uwzględniając także wszelkie mające zastosowanie przewodniki EBC lub stanowiska dotyczące polityki, wskazówki lub podobne akty właściwych organów krajowych.

Artykuł 6

Kryteria przyjmowania decyzji delegowanych w sprawie sprzedaży udziałów

1.   Decyzje w sprawie zatwierdzania sprzedaży udziałów przez istotny nadzorowany podmiot podejmuje się w drodze decyzji delegowanej, jeżeli spełnione są wszystkie poniższe kryteria:

a)

wpływ nabycia na fundusze własne sprzedającego istotnego nadzorowanego podmiotu jest ograniczony, co oznacza, że:

(i)

w następstwie sprzedaży jego fundusze własne przekraczają oraz szacuje się, że nadal będą przekraczać, poziom odpowiadający sumie wymogów określonych w art. 92 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 575/2013, wymogu utrzymywania funduszy własnych na poziomie zgodnym z art. 16 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1024/2013, wymogu połączonego bufora w rozumieniu art. 128 pkt 6 dyrektywy 2013/36/UE oraz wytycznych kapitałowych w ramach filaru II określonych w ostatniej dostępnej decyzji SREP; oraz

(ii)

wpływ obniżenia na współczynnik kapitału podstawowego Tier I, współczynnik kapitału Tier I oraz łączny współczynnik kapitałowy jest niższy niż 100 punktów bazowych;

b)

wpływ sprzedaży na sytuację płynnościową sprzedającego istotnego nadzorowanego podmiotu jest ograniczony, co oznacza, że:

(i)

wskaźnik pokrycia wypływów netto pozostaje na poziomie wyższym niż 110 % i przewyższa wymogi dotyczące płynności określone w ostatniej dostępnej decyzji SREP, jeżeli są one wyższe niż minimalny wymagany wskaźnik pokrycia wypływów netto; oraz

(ii)

na poziomie skonsolidowanym wskaźnik pokrycia wypływów netto nie ulega obniżeniu o więcej niż 50 %.

2.   Oceny sprzedaży udziałów dokonuje się zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego, uwzględniając także wszelkie mające zastosowanie przewodniki EBC lub stanowiska dotyczące polityki, wskazówki lub podobne akty właściwych organów krajowych.

Artykuł 7

Kryteria przyjmowania decyzji delegowanych w sprawie sprzedaży aktywów lub pasywów

1.   Decyzje w sprawie zatwierdzania sprzedaży aktywów lub pasywów przez istotny nadzorowany podmiot podejmuje się w drodze decyzji delegowanej, jeżeli spełnione są wszystkie poniższe kryteria:

a)

wpływ sprzedaży aktywów lub pasywów na fundusze własne sprzedającego istotnego nadzorowanego podmiotu jest ograniczony, co oznacza, że:

(i)

w następstwie sprzedaży jego fundusze własne przekraczają oraz szacuje się, że nadal będą przekraczać, poziom odpowiadający sumie wymogów określonych w art. 92 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 575/2013, wymogu utrzymywania funduszy własnych na poziomie zgodnym z art. 16 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1024/2013, wymogu połączonego bufora w rozumieniu art. 128 pkt 6 dyrektywy 2013/36/UE oraz wytycznych kapitałowych w ramach filaru II określonych w ostatniej dostępnej decyzji SREP; oraz

(ii)

wpływ obniżenia na współczynnik kapitału podstawowego Tier I, współczynnik kapitału Tier I oraz łączny współczynnik kapitałowy jest niższy niż 100 punktów bazowych;

b)

wpływ sprzedaży aktywów lub pasywów na sytuację płynnościową sprzedającego istotnego nadzorowanego podmiotu jest ograniczony, co oznacza, że:

(i)

wskaźnik pokrycia wypływów netto pozostaje na poziomie wyższym niż 110 % i przewyższa wymogi dotyczące płynności określone w ostatniej dostępnej decyzji SREP, jeżeli są one wyższe niż minimalny wymagany wskaźnik pokrycia wypływów netto; oraz

(ii)

na poziomie skonsolidowanym wskaźnik pokrycia wypływów netto nie ulega obniżeniu o więcej niż 50 %;

c)

wartość sprzedawanych aktywów lub pasywów nie przekracza 25 % sumy aktywów sprzedającego istotnego nadzorowanego podmiotu na poziomie indywidualnym.

2.   Oceny sprzedaży aktywów lub pasywów dokonuje się zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego, uwzględniając także wszelkie mające zastosowanie przewodniki EBC lub stanowiska dotyczące polityki, wskazówki lub podobne akty właściwych organów krajowych.

Artykuł 8

Kryteria przyjmowania decyzji delegowanych w sprawie połączeń

1.   Decyzje w sprawie zatwierdzania połączeń, w które zaangażowany jest przynajmniej jeden istotny nadzorowany podmiot podejmuje się w drodze decyzji delegowanej, jeżeli spełnione są wszystkie poniższe kryteria:

a)

wpływ połączenia na fundusze własne istotnego nadzorowanego podmiotu jest ograniczony, co oznacza, że:

(i)

w następstwie połączenia jego fundusze własne przekraczają oraz szacuje się, że nadal będą przekraczać, poziom odpowiadający sumie wymogów określonych w art. 92 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 575/2013, wymogu utrzymywania funduszy własnych na poziomie zgodnym z art. 16 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1024/2013, wymogu połączonego bufora w rozumieniu art. 128 pkt 6 dyrektywy 2013/36/UE oraz, w przypadkach, w których mają one zastosowanie, wytycznych kapitałowych w ramach filaru II określonych w ostatniej dostępnej decyzji SREP; oraz

(ii)

wpływ obniżenia na współczynnik kapitału podstawowego Tier I, współczynnik kapitału Tier I oraz łączny współczynnik kapitałowy jest niższy niż 100 punktów bazowych;

b)

wpływ połączenia na sytuację płynnościową istotnego nadzorowanego podmiotu jest ograniczony, co oznacza, że:

(i)

wskaźnik pokrycia wypływów netto pozostaje na poziomie wyższym niż 110 % i przewyższa wymogi dotyczące płynności określone w ostatniej dostępnej decyzji SREP, jeżeli są one wyższe niż minimalny wymagany wskaźnik pokrycia wypływów netto; oraz

(ii)

na poziomie skonsolidowanym wskaźnik pokrycia wypływów netto nie ulega obniżeniu o więcej niż 50 %;

c)

struktura zarządcza istotnego nadzorowanego podmiotu będąca następstwem połączenia nie budzi zastrzeżeń z punktu widzenia nadzoru.

2.   Uprawnienia decyzyjne nie mogą być w żadnym przypadku przekazywane kierownikom jednostek organizacyjnych w odniesieniu do:

a)

połączeń pomiędzy istotnym nadzorowanym podmiotem a innym podmiotem, który nie należy do tej samej grupy kapitałowej, co dany istotny nadzorowany podmiot; lub

b)

połączeń transgranicznych pomiędzy istotnymi nadzorowanymi podmiotami należącymi do tej samej grupy kapitałowej.

3.   Oceny połączeń dokonuje się zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego, uwzględniając także wszelkie mające zastosowanie przewodniki EBC lub stanowiska dotyczące polityki, wskazówki lub podobne akty właściwych organów krajowych.

Artykuł 9

Kryteria przyjmowania decyzji delegowanych w sprawie podziałów

1.   Decyzje w sprawie zatwierdzania podziałów, w które zaangażowany jest przynajmniej jeden istotny nadzorowany podmiot podejmuje się w drodze decyzji delegowanej, jeżeli spełnione są wszystkie poniższe kryteria:

a)

wpływ podziału na fundusze własne istotnego nadzorowanego podmiotu lub istotnych nadzorowanych podmiotów jest ograniczony, co oznacza, że:

(i)

w następstwie podziału jego fundusze własne przekraczają oraz szacuje się, że nadal będą przekraczać, poziom odpowiadający sumie wymogów określonych w art. 92 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 575/2013, wymogu utrzymywania funduszy własnych na poziomie zgodnym z art. 16 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1024/2013, wymogu połączonego bufora w rozumieniu art. 128 pkt 6 dyrektywy 2013/36/UE oraz, w przypadkach, w których mają one zastosowanie, wytycznych kapitałowych w ramach filaru II określonych w ostatniej dostępnej decyzji SREP; oraz

(ii)

wpływ obniżenia na współczynnik kapitału podstawowego Tier I, współczynnik kapitału Tier I oraz łączny współczynnik kapitałowy jest niższy niż 100 punktów bazowych;

b)

wpływ podziału na sytuację płynnościową istotnego nadzorowanego podmiotu lub istotnych nadzorowanych podmiotów jest ograniczony, co oznacza, że:

(i)

wskaźnik pokrycia wypływów netto pozostaje na poziomie wyższym niż 110 % i przewyższa wymogi dotyczące płynności określone w ostatniej dostępnej decyzji SREP, jeżeli są one wyższe niż minimalny wymagany wskaźnik pokrycia wypływów netto, oraz

(ii)

na poziomie skonsolidowanym wskaźnik pokrycia wypływów netto nie ulega obniżeniu o więcej niż 50 %;

c)

struktura zarządcza istotnego nadzorowanego podmiotu lub istotnych nadzorowanych podmiotów będąca następstwem podziału nie budzi zastrzeżeń z punktu widzenia nadzoru.

2.   Uprawnienia decyzyjne nie mogą być w żadnym przypadku przekazywane kierownikom jednostek organizacyjnych w odniesieniu do:

a)

podziałów skutkujących utworzeniem innego podmiotu, który nie należy do tej samej grupy kapitałowej, co dany istotny nadzorowany podmiot; lub

b)

podziałów skutkujących utworzeniem podmiotu w państwie lub na terytorium innym niż państwo lub terytorium siedziby danego istotnego nadzorowanego podmiotu.

3.   Oceny podziałów dokonuje się zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego, uwzględniając także wszelkie mające zastosowanie przewodniki EBC lub stanowiska dotyczące polityki, wskazówki lub podobne akty właściwych organów krajowych.

Artykuł 10

Kryteria przyjmowania decyzji delegowanych w sprawie działań w państwach trzecich lub na terytoriach trzecich

1.   Decyzje zatwierdzające utworzenie przez istotny nadzorowany podmiot oddziału w państwie trzecim lub na terytorium trzecim podejmuje się w drodze decyzji delegowanej, jeżeli spełnione są wszystkie poniższe kryteria:

a)

oddział ma siedzibę w państwie lub na terytorium trzecim o równoważnych standardach nadzorczych i regulacyjnych;

b)

szacowana zgodnie z planem działalności suma aktywów oddziału nie przekracza 10 % sumy aktywów istotnego nadzorowanego podmiotu; oraz

c)

oddział zajmuje się przeprowadzaniem transakcji, które są realizowane przede wszystkim w państwie trzecim lub na terytorium trzecim siedziby tego oddziału.

2.   W drodze decyzji delegowanej podejmuje się decyzje w sprawie następujących działań istotnego nadzorowanego podmiotu:

a)

zamknięcia oddziału;

b)

dokonania zmian struktury oddziału;

c)

utworzenia lub zamknięcia przedstawicielstwa; oraz

d)

świadczenia usług bankowych w państwie trzecim lub na terytorium trzecim bez ustanowienia tam fizycznej obecności w formie oddziału lub jednostki zależnej,

chyba że odpowiednie działania podejmowane są w państwie wymienionym w załączniku do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1675 (11).

3.   Oceny działań w państwie trzecim lub na terytorium trzecim dokonuje się zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego, uwzględniając także wszelkie mające zastosowanie przewodniki EBC lub stanowiska dotyczące polityki, wskazówki lub podobne akty właściwych organów krajowych.

Artykuł 11

Kryteria przyjmowania decyzji delegowanych w sprawie outsourcingu

1.   Decyzje w sprawie zatwierdzania outsourcingu działalności przez istotny nadzorowany podmiot podejmuje się w drodze decyzji delegowanej w przypadku spełnienia jednego lub większej liczby poniższych kryteriów:

a)

dostawca usług jest częścią tej samej grupy, co istotny nadzorowany podmiot (outsourcing wewnątrzgrupowy) i ma siedzibę w Unii; lub

b)

dostawca usług jest nadzorowanym podmiotem mającym siedzibę w Unii i upoważnionym do świadczenia usług objętych outsourcingiem; lub

c)

outsourcing dotyczy usług wspierających, niezwiązanych z podstawową działalnością, a dostawca usług ma siedzibę w Unii lub na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2.   Oceny projektów dotyczących outsourcingu dokonuje się zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego, uwzględniając także wszelkie mające zastosowanie przewodniki EBC lub stanowiska dotyczące polityki, wskazówki lub podobne akty właściwych organów krajowych.

Artykuł 12

Kryteria przyjmowania decyzji delegowanych w sprawie zmian statutów

1.   Decyzje w sprawie zmian statutów istotnych nadzorowanych podmiotów podejmuje się w drodze decyzji delegowanej w przypadku:

a)

zmian o charakterze czysto formalnym, w tym zmian nazwy i adresu;

b)

zmian, które stanowią jedynie spełnienie wymogów prawnych o charakterze legislacyjnym lub regulacyjnym;

c)

zmian wdrażających decyzję sądową lub administracyjną lub zmian wprowadzanych na żądanie EBC;

d)

zmian dotyczących kapitału zakładowego istotnego nadzorowanego podmiotu, jeżeli powiązana decyzja w przedmiocie funduszy własnych (np. w sprawie klasyfikacji instrumentów kapitałowych jako instrumentów w kapitale podstawowym Tier I lub w sprawie obniżenia funduszy własnych) także jest delegowana;

e)

zmian w statucie jednostki zależnej mających na celu dostosowanie go do statutu jednostki dominującej, jeżeli zmiany w statucie jednostki dominującej zostały już zatwierdzone przez EBC.

2.   Oceny zmian statutów dokonuje się zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego, uwzględniając także wszelkie mające zastosowanie przewodniki EBC lub stanowiska dotyczące polityki, wskazówki lub podobne akty właściwych organów krajowych.

Artykuł 13

Kryteria przyjmowania decyzji delegowanych w sprawie wyznaczania zewnętrznych biegłych rewidentów lub zmian ich dotyczących

1.   Decyzje w sprawie wyznaczania zewnętrznych biegłych rewidentów lub zmian dotyczących zewnętrznych biegłych rewidentów istotnego nadzorowanego podmiotu podejmuje się w drodze decyzji delegowanej, jeżeli zgodnie z właściwym prawem krajowym takie decyzje wchodzą w zakres sprawowania nadzoru ostrożnościowego zgodnie z art. 4 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013.

2.   Uprawnienia decyzyjne nie mogą być w żadnym przypadku przekazywane kierownikom jednostek organizacyjnych w odniesieniu do: a) decyzji dotyczących zastąpienia zewnętrznego biegłego rewidenta innym zewnętrznym biegłym rewidentem wyznaczonym przez właściwy organ nadzoru; ani b) decyzji dotyczących wyznaczenia zewnętrznego biegłego rewidenta zgodnie ze wskazaniem właściwego organu nadzoru.

3.   Oceny odpowiedniości zewnętrznych biegłych rewidentów dokonuje się zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego, uwzględniając także wszelkie mające zastosowanie przewodniki EBC lub stanowiska dotyczące polityki, wskazówki lub podobne akty właściwych organów krajowych.

Artykuł 14

Kryteria przyjmowania decyzji delegowanych w sprawie kredytów dla podmiotów powiązanych

1.   Decyzje w sprawie zatwierdzania udzielenia przez istotny nadzorowany podmiot kredytu podmiotowi z nim powiązanemu podejmuje się w drodze decyzji delegowanej, jeżeli spełnione są wszystkie poniższe kryteria:

a)

całkowita ekspozycja istotnego nadzorowanego podmiotu wobec podmiotu powiązanego nie przekracza 5 mln EUR; oraz

b)

warunki udzielenia kredytu nie są bardziej korzystne niż warunki, na podstawie których kredyt udzielany jest klientom niebędącym podmiotami powiązanymi lub są co najmniej podobne do warunków mających zastosowanie do operacji tego samego rodzaju zawieranych z pracownikami niebędącymi podmiotami powiązanymi z istotnym nadzorowanym podmiotem.

2.   Oceny udzielenia kredytu podmiotowi powiązanemu dokonuje się zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego, uwzględniając także wszelkie mające zastosowanie przewodniki EBC lub stanowiska dotyczące polityki, wskazówki lub podobne akty właściwych organów krajowych.

Artykuł 15

Przepis przejściowy

Niniejsza decyzja nie ma zastosowania do wniosków o zatwierdzenie działań, o których mowa w art. 3 ust. 1, które zostały skierowane do EBC przed jej wejściem w życie.

Artykuł 16

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 31 stycznia 2019 r.

Mario DRAGHI

Prezes EBC


(1)  Dz.U. L 287 z 29.10.2013, s. 63.

(2)  Dz.U. L 141 z 1.6.2017, s. 14.

(3)  Zob. np. wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 23 września 1986 r. w sprawie AKZO Chemie BV przeciwko Komisji, 5/85, ECLI:EU:C:1986:328, pkt 37, oraz wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 26 maja 2005 r. w sprawie Carmine Salvatore Tralli przeciwko EBC, C-301/02 P, ECLI:EU:C:2005:306, pkt 59.

(4)  Decyzja EBC/2004/2 z dnia 19 lutego 2004 r. przyjmująca Regulamin Europejskiego Banku Centralnego (Dz.U. L 80 z 18.3.2004, s. 33).

(5)  Decyzja EBC/2014/16 z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Administracyjnej Rady Odwoławczej i jej regulaminu operacyjnego (Dz.U. L 175 z 14.6.2014, s. 47).

(6)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 338).

(7)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/61 z dnia 10 października 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do wymogów dotyczących pokrycia płynności dla instytucji kredytowych (Dz.U. L 11 z 17.1.2015, s. 1).

(8)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 1).

(9)  Decyzja wykonawcza Komisji 2014/908/UE z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie równoważności wymogów nadzorczych i regulacyjnych niektórych państw trzecich i terytoriów trzecich do celów traktowania ekspozycji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 (Dz.U. L 359 z 16.12.2014, s. 155).

(10)  Rozporządzenie (UE) nr 468/2014 Europejskiego Banku Centralnego z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiające ramy współpracy pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym a właściwymi organami krajowymi oraz wyznaczonymi organami krajowymi w ramach Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego (rozporządzenie ramowe w sprawie Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego) (EBC/2014/17) (Dz.U. L 141 z 14.5.2014, s. 1).

(11)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/1675 z dnia 14 lipca 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 przez wskazanie państw trzecich wysokiego ryzyka mających strategiczne braki (Dz.U. L 254 z 20.9.2016, s. 1).


Top