EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1977

Rozporządzenie Rady (UE) 2018/1977 z dnia 11 grudnia 2018 r. otwierające autonomiczne unijne kontyngenty taryfowe na niektóre produkty rybołówstwa w latach 2019–2020 i określające sposób zarządzania tymi kontyngentami

ST/14460/2018/INIT

OJ L 317, 14.12.2018, p. 2–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1977/oj

14.12.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 317/2


ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2018/1977

z dnia 11 grudnia 2018 r.

otwierające autonomiczne unijne kontyngenty taryfowe na niektóre produkty rybołówstwa w latach 2019–2020 i określające sposób zarządzania tymi kontyngentami

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 31,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Unijne dostawy niektórych produktów rybołówstwa zależą obecnie od przywozu z państw trzecich. W ciągu ostatnich 21 lat Unia stała się bardziej uzależniona od przywozu, aby zaspokoić zapotrzebowanie na produkty rybołówstwa. Aby nie powodować zagrożenia dla produkcji produktów rybołówstwa w Unii i zapewnić odpowiednią podaż dla unijnego przemysłu przetwórczego, należy obniżyć lub zawiesić należności celne przywozowe w przypadku szeregu produktów rybołówstwa w ramach kontyngentów taryfowych o odpowiedniej wielkości. W celu zapewnienia producentom unijnym równe warunki działania należy uwzględnić szczególną sytuację poszczególnych produktów rybołówstwa na rynku Unii.

(2)

Rozporządzeniem Rady (UE) 2015/2265 (1), zmienionym rozporządzeniem Rady (UE) 2016/1184 (2), otworzono autonomiczne unijne kontyngenty taryfowe na niektóre produkty rybołówstwa na lata 2016–2018 i określono sposób zarządzania tymi kontyngentami. Biorąc pod uwagę, że okres stosowania rozporządzenia (UE) 2015/2265 upływa z dniem 31 grudnia 2018 r., należy przyjąć nowe rozporządzenie ustanawiające kontyngenty taryfowe na lata 2019–2020.

(3)

Wszystkim unijnym importerom należy zapewnić równy i niezakłócony dostęp do kontyngentów taryfowych ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu, a stawki określone dla tych kontyngentów należy stosować w sposób nieprzerwany w odniesieniu do całego przywozu odnośnych produktów rybołówstwa do wszystkich państw członkowskich, aż do wyczerpania kontyngentów taryfowych.

(4)

Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/2447 (3) ustanowiono system zarządzania kontyngentami taryfowymi, który odpowiada porządkowi chronologicznemu dat przyjęcia zgłoszeń celnych do dopuszczenia do obrotu. Komisja oraz państwa członkowskie powinny zarządzać kontyngentami taryfowymi, które otwarto niniejszym rozporządzeniem, zgodnie z tym systemem.

(5)

Wszystkim zainteresowanym stronom należy zapewnić przejrzystość, przewidywalność i pewność prawa. Ponieważ kontyngenty taryfowe mają zapewnić odpowiednie dostawy dla unijnego przemysłu przetwórczego, zakwalifikowanie do objęcia kontyngentem powinno zależeć od minimalnej obróbki lub czynności.

(6)

Aby zapewnić skuteczność wspólnego zarządzanie kontyngentami taryfowymi, należy zezwolić państwom członkowskim na odejmowanie od kontyngentu taryfowego niezbędnych ilości odpowiadających ich faktycznemu przywozowi. Ponieważ ta metoda zarządzania wymaga ścisłej współpracy między państwami członkowskimi a Komisją, Komisja powinna mieć możliwość monitorowania tempa, w jakim kontyngenty taryfowe są wykorzystywane, i powinna informować o tym państwa członkowskie,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Należności celne przywozowe za produkty wymienione w załączniku obniża się lub zawiesza w ramach kontyngentów taryfowych, z uwzględnieniem wskazanych w nim stawek celnych, okresów i kwot.

Artykuł 2

Kontyngentami taryfowymi, o których mowa w art. 1 niniejszego rozporządzenia, zarządza się zgodnie z art. 49–54 rozporządzenia (UE) 2015/2447.

Artykuł 3

Kontyngenty taryfowe podlegają dozorowi celnemu ze względu na przeznaczenie towarów zgodnie z art. 254 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 (4).

Artykuł 4

1.   Obniżenie lub zawieszenie należności przywozowych ma zastosowanie wyłącznie do produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

2.   Kontyngenty taryfowe nie są dostępne w przypadku produktów, których przetwarzanie prowadzi się na poziomie handlu detalicznego lub usług gastronomicznych.

3.   Kontyngenty taryfowe nie są dostępne w przypadku produktów, które mają zostać poddane wyłącznie jednej lub kilku z poniższych czynności:

czyszczenie, patroszenie, usuwanie ogonów, odgławianie,

krojenie,

przepakowanie filetów zamrożonych metodą szybkiego mrożenia indywidualnego (IQF),

pobieranie próbek, sortowanie,

znakowanie,

pakowanie,

chłodzenie,

zamrażanie,

głębokie mrożenie,

glazurowanie,

rozmrażanie,

rozdzielanie.

4.   Niezależnie od ust. 3 kontyngenty taryfowe są dostępne w przypadku produktów, które mają zostać poddane wyłącznie jednej lub kilku z poniższych czynności:

krojenie w kostkę,

krojenie w plasterki i cięcie w pasma w przypadku materiałów objętych kodami CN 0307 43 91, 0307 43 92, 0307 43 99,

filetowanie,

wytwarzanie płatów,

cięcie zamrożonych bloków,

rozszczepianie zamrożonych przekładanych bloków filetowych, aby otrzymać pojedyncze filety;

porcjowanie w przypadku materiałów objętych kodami CN ex 0303 66 11, 0303 66 12, 0303 66 13, 0303 66 19, 0303 89 70, 0303 89 90,

poddanie produktów objętych kodami CN 0306 16 99 (podpozycje TARIC 20 i 30), 0306 17 92 (podpozycja TARIC 20), 0306 17 99 (podpozycja TARIC 10), 0306 35 90 (podpozycje TARIC 12, 14, 92 i 93), 0306 36 90 (podpozycje TARIC 20 i 30), 1605 21 90 (podpozycje TARIC 45, 55 i 62) oraz 1605 29 00 (podpozycje TARIC 50, 55 i 60) czynności polegającej na przetwarzaniu przy użyciu gazów do pakowania, określonej w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 (5),

dzielenie zamrożonego produktu lub poddawanie zamrożonego produktu obróbce cieplnej w celu usunięcia zanieczyszczeń wewnętrznych w przypadku materiałów objętych kodami CN 0306 11 10 (podpozycja TARIC 10), 0306 11 90 (podpozycja TARIC 20) i 0306 31 00 (podpozycja TARIC 10).

Artykuł 5

Komisja i organy celne państw członkowskich prowadzą ścisłą współpracę, by zapewnić właściwe zarządzanie kontyngentami taryfowymi oraz kontrolę stosowania niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 6

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 grudnia 2018 r.

W imieniu Rady

G. BLÜMEL

Przewodniczący


(1)  Rozporządzenie Rady (UE) 2015/2265 z dnia 7 grudnia 2015 r. otwierające autonomiczne unijne kontyngenty taryfowe na niektóre produkty rybołówstwa w latach 2016–2018 i określające sposób zarządzania tymi kontyngentami (Dz.U. L 322 z 8.12.2015, s. 4).

(2)  Rozporządzenie Rady (UE) 2016/1184 z dnia 18 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2015/2265 otwierające autonomiczne unijne kontyngenty taryfowe na niektóre produkty rybołówstwa w latach 2016–2018 i określające sposób zarządzania tymi kontyngentami (Dz.U. L 196 z 21.7.2016, s. 1).

(3)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz.U. L 343 z 29.12.2015, s. 558).

(4)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1).

(5)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności (Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 16).


ZAŁĄCZNIK

Numer porządkowy

Kod CN

Kod TARIC

Opis

Roczna wielkość kontyngentu (w tonach) (1)

Stawka celna w ramach kontyngentu

Okres obowiązywania kontyngentu

09.2746

ex 0302 89 90

30

Lucjan purpurowy (Lutjanus purpureus), świeży, schłodzony, do przetworzenia

1 500

0 %

1.1.2019–31.12.2020

09.2748

ex 0302 91 00

95

Ikra rybia, zamknięta w osłonie jajowej, świeża, schłodzona lub zamrożona, solona lub w solance, do przetworzenia

5 700

0 %

1.1.2019–31.12.2020

ex 0303 91 90

91

ex 0305 20 00

30

09.2750

ex 0305 20 00

35

Ikra rybia, płukana, oczyszczona z przylegających organów i jedynie solona lub w solance, do przetworzenia na namiastki kawioru

1 500

0 %

1.1.2019–31.12.2020

09.2754

ex 0303 59 10

10

Sardele (Engraulis anchoita i Engraulis capensis), zamrożone, do przetworzenia

500

0 %

1.1.2019–31.12.2020

09.2759

ex 0302 51 10

20

Dorsze (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) i ryby z gatunku Boreogadus saida, z wyłączeniem wątróbek i ikry, świeże, schłodzone lub zamrożone, do przetworzenia

95 000

0 %

1.1.2019–31.12.2020

ex 0302 51 90

10

ex 0302 59 10

10

ex 0303 63 10

10

ex 0303 63 30

10

ex 0303 63 90

10

ex 0303 69 10

10

09.2760

ex 0303 66 11

10

Morszczuki (Merluccius spp. z wyłączeniem Merluccius merluccius, Urophycis spp.), oraz kinglipy (Genypterus blacodes i Genypterus capensis), zamrożone, do przetworzenia

12 000

0 %

1.1.2019-31.12.2020

ex 0303 66 12

10

ex 0303 66 13

10

ex 0303 66 19

11

 

91

ex 0303 89 70

10

ex 0303 89 90

30

09.2761

ex 0304 79 50

10

Miruna nowozelandzka (Macruronus spp.), zamrożone filety i inne mięso zamrożone, do przetworzenia

17 500

0 %

1.1.2019-31.12.2020

ex 0304 79 90

11

 

17

ex 0304 95 90

11

 

17

09.2765

ex 0305 62 00

20

Dorsze (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) i ryby z gatunku Boreogadus saida, solone lub w solance, ale niesuszone ani niewędzone, do przetworzenia

3 500

0 %

1.1.2019-31.12.2020

 

25

 

29

ex 0305 69 10

10

09.2770

ex 0305 63 00

10

Sardele (Engraulis anchoita), solone lub w solance, ale niesuszone ani niewędzone, do przetworzenia

2 500

0 %

1.1.2019-31.12.2020

09.2772

ex 0304 93 10

10

Surimi, zamrożone, do przetworzenia

60 000

0 %

1.1.2019-31.12.2020

ex 0304 94 10

10

ex 0304 95 10

10

ex 0304 99 10

10

09.2774

ex 0304 74 15

10

Morszczuk pacyficzny (Merluccius productus) i morszczuk argentyński (Merluccius hubbsi), zamrożone filety i inne mięso, do przetworzenia

25 000

0 %

1.1.2019-31.12.2020

ex 0304 74 19

10

ex 0304 95 50

10

 

20

09.2776

ex 0304 71 10

10

Dorsze (Gadus morhua, Gadus macrocephalus), zamrożone filety i zamrożone mięso, do przetworzenia

50 000

0 %

1.1.2019-31.12.2020

ex 0304 71 90

10

ex 0304 95 21

10

ex 0304 95 25

10

09.2777

ex 0303 67 00

10

Mintaj (Theragra chalcogramma), zamrożony, zamrożone filety i inne zamrożone mięso, do przetworzenia

320 000

0 %

1.1.2019-31.12.2020

ex 0304 75 00

10

ex 0304 94 90

10

09.2778

ex 0304 83 90

21

Płastugokształtne, zamrożone filety i inne mięso z ryb (Limanda aspera, Lepidopsetta bilineata, Pleuronectes quadrituberculatus, Limanda ferruginea, Lepidopsetta polyxystra), do przetworzenia

10 000

0 %

1.1.2019-31.12.2020

ex 0304 99 99

65

09.2785

ex 0307 43 91

10

Korpusy (2) kałamarnic (Ommastrephes spp. – z wyłączeniem Todarodes sagittatus (synonim Ommastrephes sagittatus) – Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) oraz Illex spp., zamrożone, ze skórą i płetwami, do przetworzenia

28 000

0 %

1.1.2019-31.12.2020

ex 0307 43 92

10

ex 0307 43 99

21

09.2786

ex 0307 43 91

20

Kałamarnice (Ommastrephes spp. – z wyłączeniem Todarodes sagittatus (synonim Ommastrephes sagittatus) – Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) oraz Illex spp., zamrożone, całe lub macki i płetwy, do przetworzenia

5 000

0 %

1.1.2019-31.12.2020

ex 0307 43 92

20

ex 0307 43 99

29

09.2788

ex 0302 41 00

10

Śledzie (Clupea harengus, Clupea pallasii), o masie powyżej 100 g na sztukę lub płaty o masie powyżej 80 g na sztukę, z wyłączeniem wątróbek i ikry, do przetworzenia

8 000

0 %

1.1.2019-31.12.2020

1.10.2020-31.12.2020

ex 0303 51 00

10

ex 0304 59 50

10

ex 0304 99 23

10

09.2790

ex 1604 14 26

10

Filety znane jako „loins” z tuńczyka i bonito, do przetworzenia

30 000

0 %

1.1.2019-31.12.2020

ex 1604 14 36

10

ex 1604 14 46

11

 

21

 

92

 

94

09.2794

ex 1605 21 90

45

Krewetki z gatunku Pandalus borealis i Pandalus montagui, gotowane i obrane, do przetworzenia

7 000

0 %

1.1.2019-31.12.2020

 

62

 

50

ex 1605 29 00

55

09.2798

ex 0306 16 99

20

Krewetki z gatunku Pandalus borealis i Pandalus montagui, w skorupach, świeże, schłodzone lub zamrożone, do przetworzenia

4 000

0 %

1.1.2019-31.12.2020

 

30

ex 0306 35 90

12

 

14

 

92

 

93

09.2800

ex 1605 21 90

55

Krewetki z gatunku Pandalus jordani, gotowane i obrane, do przetworzenia

3 000

0 %

1.1.2019-31.12.2020

ex 1605 29 00

60

09.2802

ex 0306 17 92

20

Krewetki z gatunków Penaeus vannamei i Penaeus monodon, nawet w skorupach, świeże, schłodzone lub zamrożone, niegotowane, do przetworzenia

40 000

0 %

1.1.2019-31.12.2020

ex 0306 36 90

30

09.2824

ex 0302 52 00

10

Plamiak (Melanogrammus aeglefinus), świeży, schłodzony lub zamrożony, pozbawiony głowy, oskrobany i wypatroszony, do przetworzenia

3 500

2,6 %

1.1.2019-31.12.2020

ex 0303 64 00

10

09.2826

ex 0306 17 99

10

Krewetki z gatunku Pleoticus muelleri, nawet w skorupach, świeże, schłodzone lub zamrożone, do przetworzenia

4 000

0 %

1.1.2019-31.12.2020

ex 0306 36 90

20

09.2804

ex 1605 40 00

40

Szyjki raków z gatunku Procambarus clarkii, gotowane, do przetworzenia

4 000

0 %

1.1.2019-31.12.2020

09.2762

ex 0306 11 10

10

Langusty i pozostałe raki morskie (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.), żywe, schłodzone, zamrożone, do przetworzenia

200

6 %

1.1.2019-31.12.2020

ex 0306 11 90

20

ex 0306 31 00

10

09.2784 (3)

ex 1605 10 00

21

Kraby z gatunków „King” (Paralithodes camchaticus), „Hansaki” (Paralithodes brevipes), „Kegani” (Erimacrus isenbecki), „Queen” i „Snow” (Chionoecetes spp.), „Red” (Geryon quinquedens), „Rough stone” (Neolithodes asperrimus), Lithodes santolla, „Mud” (Scylla serrata), „Blue” (Portunus spp.), jedynie gotowane w wodzie i obrane ze skorupek, nawet zamrożone, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto 2 kg lub większej, do przetworzenia

500

0 %

1.1.2019-31.12.2020

 

95

09.2822

ex 0303 11 00

20

Łosoś pacyficzny, pozbawiony głowy i wypatroszony, zamrożony, z gatunku Oncorhynchus nerka (nerka (łosoś czerwony)) i Oncorhynchus kisutch, do przetworzenia

10 000

0 %

1.1.2019-31.12.2020

ex 0303 12 00

20


(1)  Wyrażona w masie netto, jeżeli nie podano inaczej.

(2)  Korpus głowonoga lub kałamarnicy bez głowy i bez macek, ze skórą i płetwami.

(3)  Ten kontyngent taryfowy (09.2784) zostanie automatyczne skreślony w dniu 1 stycznia roku następującego po roku, w którym wejdzie w życie lub zacznie być tymczasowo stosowana – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej – umowa o wolnym handlu między Unią Europejską a Wietnamem.


Top