EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1968

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1968 z dnia 12 grudnia 2018 r. otwierające kontyngent taryfowy na rok 2019 na przywóz do Unii niektórych towarów pochodzących z Norwegii otrzymanych w wyniku przetworzenia produktów rolnych objętych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 510/2014

C/2018/8162

OJ L 316, 13.12.2018, p. 9–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1968/oj

13.12.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 316/9


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/1968

z dnia 12 grudnia 2018 r.

otwierające kontyngent taryfowy na rok 2019 na przywóz do Unii niektórych towarów pochodzących z Norwegii otrzymanych w wyniku przetworzenia produktów rolnych objętych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 510/2014

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 510/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiające zasady handlu niektórymi towarami pochodzącymi z przetwórstwa produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 1216/2009 i (WE) nr 614/2009 (1), w szczególności jego art. 16 ust. 1 lit. a),

uwzględniając decyzję Rady 2004/859/WE z dnia 25 października 2004 r. w sprawie zawarcia Umowy w formie Wymiany Listów między Wspólnotą Europejską a Królestwem Norwegii, odnośnie do Protokołu 2 do dwustronnej Umowy o Wolnym Handlu zawartej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Norwegii (2), w szczególności jej art. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Protokół 2 do Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Norwegii z dnia 14 maja 1973 r. (3) („dwustronna Umowa o wolnym handlu między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Norwegii”) oraz protokół 3 do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym („Porozumienie EOG”) (4) określają zasady handlu między Umawiającymi się Stronami dotyczące niektórych produktów rolnych i przetworzonych produktów rolnych.

(2)

Protokół 3 do Porozumienia EOG przewiduje zerową stawkę celną dla wód zawierających dodatek cukru lub innego środka słodzącego lub wód aromatyzowanych, objętych kodem CN 2202 10 00, oraz dla innych napojów bezalkoholowych, niezawierających produktów objętych pozycjami od 0401 do 0404 ani tłuszczu uzyskanego z produktów objętych pozycjami od 0401 do 0404, objętych kodami CN 2202 91 00 i 2202 99.

(3)

Unijną zerową stawkę celną dla tych określonych wyżej wód i innych napojów tymczasowo zawieszono na czas nieokreślony w stosunku do Norwegii na mocy Umowy w formie Wymiany Listów między Wspólnotą Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie Protokołu nr 2 do obustronnej Umowy o Wolnym Handlu zawartej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Norwegii (5) („Umowa w formie wymiany listów”). Zgodnie z Umową w formie wymiany listów bezcłowy przywóz towarów objętych kodami CN 2202 10 00, ex 2202 91 00 i ex 2202 99 pochodzących z Norwegii jest dozwolony tylko w granicach kontyngentu bezcłowego. Za przywóz towarów przekraczający przydzielony kontyngent należy zapłacić cło.

(4)

Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2017/2310 (6) otwarto kontyngent taryfowy na rok 2018 na przywóz do Unii towarów objętych kodami CN 2202 10 00, ex 2202 91 00 i ex 2202 99 pochodzących z Norwegii.

(5)

Umowa w formie wymiany listów przewiduje, że jeżeli wspomniany wyżej kontyngent taryfowy zostanie wyczerpany do dnia 31 października 2018 r., kontyngent taryfowy obowiązujący od dnia 1 stycznia następnego roku należy zwiększyć o 10 %. Według danych pochodzących z bazy danych organów celnych „Quota 2” (zarządzanie kontyngentami taryfowymi zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/2447 (7)) roczny kontyngent na rok 2018 dla określonych wód i napojów, otwarty rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2017/2310, został wyczerpany w dniu 17 września 2018 r.

(6)

W związku z tym w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2019 r. należy otworzyć zwiększony kontyngent taryfowy dla tych wód i napojów. Roczny kontyngent otwarty na rok 2018 rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2017/2310 wynosił 19,033 mln litrów. W związku z tym na rok 2019 należy otworzyć kontyngent zwiększony o 10 %, wynoszący 20,936 mln litrów.

(7)

Kontyngentem taryfowym otwartym niniejszym rozporządzeniem należy zarządzać zgodnie z odpowiednimi przepisami ustanowionymi w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2015/2447.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Handlu Produktami Rolnymi Przetworzonymi, Niewymienionymi w Załączniku I,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2019 r. otwiera się bezcłowy kontyngent taryfowy określony w załączniku dla towarów pochodzących z Norwegii wymienionych w tym załączniku oraz na zasadach w nim określonych.

2.   Do towarów wymienionych w załączniku do niniejszego rozporządzenia mają zastosowanie reguły pochodzenia określone w Protokole 3 do Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Norwegii z dnia 14 maja 1973 r.

3.   Do przywożonych ilości przekraczających wielkość kontyngentu ustanowioną w załączniku stosuje się preferencyjne cło w wysokości 0,047 EUR/litr.

Artykuł 2

Bezcłowy kontyngent taryfowy, o którym mowa w art. 1 ust. 1, jest zarządzany przez Komisję zgodnie z art. 49–54 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2447.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2019 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 grudnia 2018 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 150 z 20.5.2014, s. 1.

(2)  Dz.U. L 370 z 17.12.2004, s. 70.

(3)  Dz.U. L 171 z 27.6.1973, s. 2.

(4)  Dz.U. L 1 z 3.1.1994, s. 3.

(5)  Dz.U. L 370 z 17.12.2004, s. 72.

(6)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2310 z dnia 13 grudnia 2017 r. otwierające kontyngent taryfowy na rok 2018 na przywóz do Unii niektórych towarów pochodzących z Norwegii otrzymanych w wyniku przetworzenia produktów rolnych objętych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 510/2014 (Dz.U. L 331 z 14.12.2017, s. 36).

(7)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz.U. L 343 z 29.12.2015, s. 558).


ZAŁĄCZNIK

Bezcłowy kontyngent taryfowy na rok 2019 obowiązujący w odniesieniu do przywozu do Unii określonych towarów pochodzących z Norwegii

Numer porządkowy

Kod CN

Kod TARIC

Opis towarów

Wielkość kontyngentu

09.0709

2202 10 00

 

Wody, włącznie z wodami mineralnymi i gazowanymi, zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, lub wody aromatyzowane

20,936 mln litrów

ex 2202 91 00

10

Piwo bezalkoholowe zawierające cukier

ex 2202 99 11

11

19

Napoje na bazie soi o zawartości białka 2,8 % masy lub większej, zawierające cukier (sacharozę lub cukier inwertowany)

ex 2202 99 15

11

19

Napoje na bazie soi o zawartości białka mniejszej niż 2,8 % masy; napoje na bazie orzechów objętych działem 8, zbóż objętych działem 10 lub nasion objętych działem 12, zawierające cukier (sacharozę lub cukier inwertowany)

ex 2202 99 19

11

19

Pozostałe napoje bezalkoholowe zawierające cukier (sacharozę lub cukier inwertowany)


Top