EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1874

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1874 z dnia 29 listopada 2018 r. dotyczące danych, które mają być dostarczane za 2020 r. na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1091 w sprawie zintegrowanych statystyk dotyczących gospodarstw rolnych oraz uchylenia rozporządzeń (WE) nr 1166/2008 i (UE) nr 1337/2011 w odniesieniu do wykazu zmiennych i ich opisu (Tekst mający znaczenie dla EOG.)

C/2018/7861

OJ L 306, 30.11.2018, p. 14–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1874/oj

30.11.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 306/14


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/1874

z dnia 29 listopada 2018 r.

dotyczące danych, które mają być dostarczane za 2020 r. na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1091 w sprawie zintegrowanych statystyk dotyczących gospodarstw rolnych oraz uchylenia rozporządzeń (WE) nr 1166/2008 i (UE) nr 1337/2011 w odniesieniu do wykazu zmiennych i ich opisu

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1091 w sprawie zintegrowanych statystyk dotyczących gospodarstw rolnych oraz uchylenia rozporządzeń (WE) nr 1166/2008 i (UE) nr 1337/2011 (1), a w szczególności jego art. 5 ust. 4 i art. 8 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu (UE) 2018/1091 ustanowiono ramy statystyk europejskich na poziomie gospodarstw rolnych i łączenia informacji o ich strukturze z informacjami na temat metod produkcji, środków dotyczących rozwoju obszarów wiejskich, aspektów rolno-środowiskowych oraz z innymi powiązanymi informacjami.

(2)

Państwa członkowskie powinny gromadzić określone w rozporządzeniu (UE) 2018/1091 dane podstawowe oraz dane odpowiadające rozszerzeniu zakresu operatu, tematom i tematom szczegółowym w ramach modułów.

(3)

Zgodnie z art. 8 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2018/1091 ogólna liczba zmiennych podstawowych i zmiennych dla modułów nie powinna przekraczać 300.

(4)

Zgodnie z art. 8 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2018/1091 nie należy nakładać na gospodarstwa rolne i państwa członkowskie znacznych dodatkowych kosztów, których wynikiem jest nieproporcjonalne i nieuzasadnione obciążenie.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Europejskiego Systemu Statystycznego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Opis zmiennych dotyczących podstawowych danych strukturalnych wymienionych w załączniku III do rozporządzenia (UE) 2018/1091 określono w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

2.   Wykaz zmiennych dotyczących tematów i tematów szczegółowych w ramach każdego modułu znajduje się w załączniku II.

3.   Opisy zmiennych, które mają być stosowane przez państwa członkowskie w odniesieniu do wymienionych w załączniku II tematów i tematów szczegółowych w ramach każdego modułu, są określone w załączniku III.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 29 listopada 2018 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 200 z 7.8.2018, s. 1.


ZAŁĄCZNIK I

Opis zmiennych, które mają być stosowane do podstawowych danych strukturalnych i rozszerzenia zakresu operatu, zgodnie z załącznikiem III do rozporządzenia (UE) 2018/1091

I.

ZMIENNE OGÓLNE

Informacje statystyczne

CGNR 001

Identyfikator gospodarstwa rolnego

Unikatowym identyfikatorem gospodarstwa rolnego jest niepowtarzalny identyfikator liczbowy wykorzystywany do transferu danych.

Położenie gospodarstwa rolnego

Gospodarstwo rolne położone jest tam, gdzie prowadzona jest jego główna działalność rolnicza.

CGNR 002

Położenie geograficzne

Kod komórki siatki kilometrowej (1 km) jednostek statystycznych INSPIRE do użytku ogólnoeuropejskiego (1) w miejscu, gdzie gospodarstwo rolne jest położone. Kod ten stosowany jest jedynie do celów przekazywania danych.

Do celów rozpowszechniania danych, oprócz zwykłych mechanizmów kontroli ujawniania danych tabelarycznych siatka 1 km stosowana jest jedynie w przypadkach, kiedy znajduje się w niej ponad 10 gospodarstw rolnych; w innych przypadkach stosuje się w zależności od potrzeb siatki 5 km, 10 km lub większe.

CGNR 003

Region NUTS 3

Kod regionu NUTS 3 (2) (zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (3)), gdzie położone jest gospodarstwo.

CGNR 004

Gospodarstwo rolne obejmuje obszary wyznaczone jako obszary o ograniczeniach naturalnych zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1305/2013.

Informacje o obszarach wyznaczonych jako obszary o ograniczeniach naturalnych należy przekazywać zgodnie z art. 32 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 (4).

 

L — gospodarstwo znajduje się na obszarze innym niż obszar górski, charakteryzującym się znaczącymi ograniczeniami naturalnymi

 

M — gospodarstwo znajduje się na obszarze górskim

 

O — gospodarstwo znajduje się na innym obszarze charakteryzującym się szczególnymi ograniczeniami

 

N — gospodarstwo nie znajduje się na obszarze charakteryzującym się znaczącymi ograniczeniami naturalnymi

Status prawny gospodarstwa rolnego

Status prawny gospodarstwa rolnego zależy od statusu jego użytkownika.

 

Odpowiedzialność prawną i ekonomiczną za gospodarstwo rolne ponosi:

CGNR 005

Osoba fizyczna, która jest wyłącznym użytkownikiem, w przypadku gdy gospodarstwo rolne jest niezależne

Pojedyncza osoba fizyczna, która jest użytkownikiem gospodarstwa rolnego niezwiązanego z żadnymi gospodarstwami rolnymi innych użytkowników ani wspólnym zarządem, ani też podobnymi uzgodnieniami.

Gospodarstwa rolne spełniające te warunki zwane są gospodarstwami indywidualnymi.

CGNR 006

Jeśli tak, czy użytkownik jest także kierującym gospodarstwem rolnym?

CGNR 007

Jeśli nie, to czy kierujący jest członkiem rodziny użytkownika?

CGNR 008

Jeśli tak, to czy kierujący jest współmałżonkiem użytkownika?

CGNR 009

Współwłasność

Osoby fizyczne, które są wyłącznymi użytkownikami gospodarstwa rolnego niezwiązanego z żadnymi gospodarstwami rolnymi należącymi do innych użytkowników i które są współwłaścicielami tego gospodarstwa oraz wspólnie nim kierują.

CGNR 010

Co najmniej dwie osoby fizyczne będące partnerami, gdy gospodarstwo rolne jest gospodarstwem grupowym

Partner lub partnerzy gospodarstwa grupowego to osoby fizyczne, które posiadają, dzierżawią lub w inny sposób razem kierują jednym gospodarstwem rolnym albo też zarządzają swymi gospodarstwami indywidualnymi, tak jakby to było jedno gospodarstwo. Współpraca taka musi być uregulowana w przepisach prawa albo w umowie pisemnej.

CGNR 011

Osoba prawna

Podmiot prawny inny niż osoba fizyczna, ale posiadający normalne prawa i obowiązki osoby fizycznej, takie jak zdolność występowania przed sądem w charakterze powoda lub pozwanego (ogólna zdolność prawna).

CGNR 012

Jeśli tak, czy gospodarstwo rolne jest częścią grupy przedsiębiorstw?

Grupa przedsiębiorstw to stowarzyszenie przedsiębiorstw, powiązanych między sobą więzami prawno-finansowymi i kontrolowanych przez jednostkę dominującą.

„Przedsiębiorstwo” jest najmniejszą kombinacją jednostek prawnych, która jest jednostką organizacyjną wytwarzającą towary i usługi, korzystającą z pewnego stopnia samodzielności w podejmowaniu decyzji, w szczególności w zakresie alokacji bieżących zasobów. Przedsiębiorstwo prowadzi jedną lub więcej działalności w jednym lub większej liczbie miejsc. Przedsiębiorstwo może być pojedynczą jednostką prawną.

CGNR 013

Czy gospodarstwo rolne jest jednostką rolniczą wspólnoty gruntowej?

Do celów gromadzenia i rejestrowania danych, „gospodarstwo rolne będące jednostką rolniczą wspólnoty gruntowej” to jednostka, którą stanowi powierzchnia użytkowanych użytków rolnych, z których na wspólnych prawach korzystają inne gospodarstwa rolne.

CGNR 014

Użytkownik jest beneficjentem wsparcia UE z tytułu użytkowania gruntów lub utrzymywania zwierząt a zatem jest objęty zintegrowanym systemem zarządzania i kontroli (IACS)

Użytkownik to „rolnik czynny zawodowo” w rozumieniu art. 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 (5), a wniosek o dotację został zaakceptowany.

CGNR 015

Użytkownik jest młodym rolnikiem lub nowym podmiotem w sektorze rolnictwa, który otrzymał wsparcie finansowe na ten cel w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR) w poprzednich trzech latach

Wsparcie finansowe może oznaczać bezpośrednie płatności na mocy art. 50 i 51 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013 lub wsparcie otrzymywane w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich, o których mowa w art. 19 ust. 1 lit. a) ppkt (i) — pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników — rozporządzenia (UE) nr 1305/2013.

Kierujący gospodarstwem rolnym

Kierujący gospodarstwem rolnym jest osobą fizyczną odpowiedzialną za normalną codzienną działalność finansową i produkcyjną gospodarstwa.

Przez pracę w gospodarstwie rolnym rozumie się każdy rodzaj pracy wykonywanej w gospodarstwie, która ma wpływ na:

(i)

działalność określoną w art. 2 a) rozporządzenia (UE) 2018/1091,

(ii)

utrzymanie środków produkcji; lub

(iii)

działalność wynikająca bezpośrednio z ww. działań o charakterze produkcyjnym.

Czas spędzony na wykonywaniu pracy w gospodarstwie rolnym to czas pracy faktycznie poświęcony na pracę w danym gospodarstwie rolnym, z wyjątkiem pracy w gospodarstwach domowych użytkownika lub osoby kierującej gospodarstwem.

Roczna jednostka pracy (AWU) to ekwiwalent pełnego etatu, tj. ogólna liczba przepracowanych godzin podzielona przez średnią roczną liczbę godzin pracy w pełnym wymiarze w danym kraju.

Pełny wymiar czasu pracy oznacza minimalną liczbę godzin wymaganą krajowymi przepisami dotyczącymi umów o pracę. Jeśli te nie wskazują liczby godzin rocznie, wówczas za liczbę minimalną powinno zostać przyjęte 1 800 godzin (225 dni roboczych razy osiem godzin dziennie).

CGNR 016

Rok urodzenia

Rok urodzenia osoby kierującej gospodarstwem rolnym

CGNR 017

Płeć

Płeć osoby kierującej gospodarstwem rolnym:

 

M — Mężczyzna

 

F — Kobieta

CGNR 018

Praca w gospodarstwie rolnym (bez prac domowych)

Przedział procentowy rocznych jednostek pracy (6) w gospodarstwie rolnym wykonywanej przez osobę kierującą tym gospodarstwem.

CGNR 019

Rok zaklasyfikowania jako kierującego gospodarstwem rolnym

Rok, w którym osoba kierująca gospodarstwem rolnym objęła to stanowisko

CGNR 020

Poziom wykształcenia rolniczego osoby kierującej gospodarstwem rolnym

Najwyższy poziom wykształcenia rolniczego uzyskany przez osobę kierującą gospodarstwem

 

PRACT — tylko praktyczne doświadczenie rolnicze, jeśli doświadczenie osoby kierującej gospodarstwem zostało zdobyte poprzez pracę w gospodarstwie rolnym

 

BASIC — zasadnicze wykształcenie rolnicze, jeśli osoba kierująca brała udział w kursach szkoleniowych ukończonych w szkole rolniczej lub instytucji specjalizującej się w pewnych przedmiotach (włączając ogrodnictwo, uprawę winorośli, leśnictwo, chów i hodowlę ryb, weterynarię, technikę rolniczą i przedmioty powiązane); ukończoną praktykę rolniczą uważa się za wykształcenie zasadnicze

 

FULL — pełne wykształcenie rolnicze, jeśli osoba kierująca brała udział w kursach szkoleniowych z zakresu rolnictwa, ogrodnictwa, uprawy winorośli, leśnictwa, chowu i hodowli ryb, weterynarii, techniki rolniczej lub przedmiotów powiązanych, trwające nieprzerwanie przez okres odpowiadający dwóm latom szkoleń w pełnym wymiarze po zakończeniu obowiązkowej edukacji, ukończone w rolniczej szkole średniej, uczelni rolniczej lub w innej instytucji szkolnictwa wyższego.

CGNR 021

Kształcenie zawodowe podjęte przez osobę kierującą gospodarstwem w ciągu ostatnich 12 miesięcy

Jeśli osoba kierująca gospodarstwem uczestniczyła w szkoleniu zawodowym, tj. działaniu szkoleniowym prowadzonym przez osobę lub instytucję szkoleniową, którego podstawowym celem jest nabycie nowych umiejętności związanych z działalnością rolniczą lub działalnością bezpośrednio związaną z gospodarstwem rolnym lub z rozwojem i ulepszaniem istniejących działalności.

Tytuł prawny do użytkowanych użytków rolnych (w odniesieniu do użytkownika)

Tytuł prawny dotyczy sytuacji w dniu odniesienia roku badania

CGNR 022

Rolnictwo na gruntach własnych

Powierzchnia uprawianych przez gospodarstwo użytków rolnych, które są własnością użytkownika bądź są uprawiane przez niego w drodze użytkowania lub dziedzicznej dzierżawy długoterminowej lub w drodze innego równoważnego tytułu prawnego.

CGNR 023

Rolnictwo na gruntach dzierżawionych

Powierzchnia użytkowanych użytków rolnych, które są wydzierżawione przez gospodarstwo w zamian za uprzednio uzgodnioną stałą cenę dzierżawy (pieniężną, w naturze lub inną), na co istnieje pisemna lub ustna umowa dzierżawy. Użytkowane użytki rolne przydzielane są tylko do jednego gospodarstwa rolnego. W przypadku gdy użytkowane użytki rolne wydzierżawione są więcej niż jednemu gospodarstwu rolnemu podczas roku odniesienia, zwykle przydzielane są one gospodarstwu, z którym są powiązane w dniu referencyjnym badania lub które wykorzystywało je przez najdłuższy czas podczas roku odniesienia.

CGNR 024

Wspólna uprawa lub inne rodzaje własności

Powierzchnia użytkowanych użytków rolnych, które są:

a)

wspólne, tj. uprawiane na zasadzie współpracy właściciela i współużytkownika na podstawie pisemnej lub ustnej umowy o wspólnej uprawie. Produkcja (w sensie ekonomicznym albo fizycznym) z obszaru podlegającego wspólnej uprawie jest dzielona w uzgodniony sposób pomiędzy te dwie strony.

b)

uprawiane na podstawie innego tytułu prawnego nieuwzględnionego w poprzednich pozycjach.

CGNR 025

Wspólnota gruntowa

Powierzchnia użytków rolnych wykorzystywanych przez gospodarstwo rolne, ale do niego bezpośrednio nienależących, tj. do których mają zastosowanie wspólne prawa własności.

CGNR 026

Rolnictwo ekologiczne

Gospodarstwo rolne prowadzi produkcję, która objęta jest zakresem działalności rolniczej zgodnie z ustalonymi normami i zasadami określonymi w (i) rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007 (7) lub rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 (8) lub w najnowszym prawodawstwie, jeśli ma ono zastosowanie, oraz (ii) w odpowiednich krajowych przepisach wykonawczych dotyczących produkcji ekologicznej.

CGNR 027

Całkowita wykorzystywana powierzchnia użytków rolnych gospodarstwa rolnego, na której stosuje się ekologiczne metody produkcji certyfikowane zgodnie z zasadami krajowymi lub Unii Europejskiej

Powierzchnia użytkowanych użytków rolnych gospodarstwa, na których stosowane są metody produkcji w pełni zgodne z zasadami produkcji ekologicznej w gospodarstwie, określonymi w (i) rozporządzeniu (WE) nr 834/2007 lub rozporządzeniu (UE) 2018/848 lub w najnowszym prawodawstwie, jeśli ma ono zastosowanie; oraz (ii) w odpowiednich krajowych przepisach wykonawczych w zakresie certyfikacji produkcji ekologicznej.

CGNR 028

Całkowita wykorzystywana powierzchnia użytków rolnych gospodarstwa rolnego, która jest w trakcie przestawiania na ekologiczne metody produkcji, które będą certyfikowane zgodnie z zasadami krajowymi lub Unii Europejskiej

Powierzchnia użytkowanych użytków rolnych gospodarstwa, na których stosowane są ekologiczne metody produkcji w trakcie przestawiania z produkcji nieekologicznej na ekologiczną w danym okresie („okresie konwersji”), zgodnie z (i) rozporządzeniem (WE) nr 834/2007 lub rozporządzeniem (UE) 2018/848 lub w najnowszym prawodawstwie, jeśli ma ono zastosowanie; oraz (ii) w odpowiednich krajowych przepisach wykonawczych w zakresie certyfikacji produkcji ekologicznej.

CGNR 029

Uczestnictwo w innych systemach certyfikacji środowiskowej

Gospodarstwo rolne uczestniczy w krajowych lub regionalnych systemach certyfikacji środowiskowej, takich jak te, o których mowa w art. 43 ust. 2 i ust. 3 lit. b) lub w załączniku IX rozporządzenia (UE) nr 1307/2013 ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej (obecne systemy certyfikacji równoważne z płatnością z tytułu praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska w ramach wspólnej polityki rolnej), a wniosek o dotację został zaakceptowany.


II.   ZMIENNE DOTYCZĄCE GRUNTÓW

Ogólna powierzchnia gospodarstwa rolnego obejmuje użytkowane użytki rolne (grunty orne, trwałe użytki zielone, uprawy trwałe i ogrody przydomowe) oraz pozostałe grunty (nieużytkowane użytki rolne, lasy i grunty leśne oraz pozostałe grunty, gdzie indziej niesklasyfikowane).

Powierzchnię , którą obejmuje każda pozycja, określa się jako powierzchnię główną i obejmuje ona powierzchnię fizyczną działek rolnych, bez względu na to, czy w danym roku uprawy była tam tylko jedna uprawa czy więcej. W przypadku upraw rocznych powierzchnia główna odpowiada powierzchni obsianej zasianej/zasadzonej; w przypadku upraw trwałych powierzchnia główna odpowiada powierzchni obsadzonej; w przypadku upraw następczych powierzchnia główna odpowiada powierzchni zajętej w ciągu roku pod uprawę główną; w przypadku upraw jednoczesnych powierzchnia główna odpowiada powierzchni zajętej wspólnie przez dane uprawy. W ten sposób każda powierzchnia wymieniona jest tylko jeden raz.

Uprawa główna to ta, która ma największą wartość ekonomiczną. Jeśli niemożliwe jest ustalenie na podstawie wartości produkcji, która uprawa jest uprawą główną, główną uprawą jest ta, która zajmuje powierzchnię przez najdłuższy okres czasu.

Powierzchnia użytkowanych użytków rolnych to całkowita powierzchnia zajmowana przez grunty orne, trwałe użytki zielone, uprawy trwałe i ogrody przydomowe, użytkowana przez gospodarstwo rolne niezależnie od rodzaju tytułu prawnego.

Płodozmian to praktyka polegająca na zmianie upraw na danym polu, przeprowadzana w zaplanowany sposób lub w zaplanowanej kolejności w kolejnych latach uprawy, tak aby te same gatunki nie były uprawiane bez przerwy na tym samym polu. Przy płodozmianie uprawy zmienia się normalnie co roku, ale możliwy jest płodozmian z uprawami wieloletnimi.

Otwarte pole i obszary pod szkłem raportowane są oddzielnie.

CLND 001

Powierzchnia użytkowanych użytków rolnych

Powierzchnia użytkowanych użytków rolnych.

CLND 002

Grunty orne

Powierzchnia gruntów uprawianych regularnie (oranych lub uprawianych w inny sposób), na ogół w systemie płodozmianu.

CLND 003

Zboża na ziarno (w tym materiał siewny)

Powierzchnia zbóż uprawianych na suche ziarno, bez względu na jego przeznaczenie.

CLND 004

Pszenica zwyczajna i orkisz

Powierzchnia Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol., Triticum spelta L. i Triticum monococcum L.

CLND 005

Pszenica durum

Powierzchnia Triticum durum Desf.

CLND 006

Żyto i mieszanki zbożowe ozime (np. mieszanki żyta z pszenicą)

Powierzchnia żyta (Secale cereale L.) zasianego w dowolnej porze, mieszanek żyta i innych zbóż oraz innych mieszanek zbóż zasianych przed zimą lub podczas zimy (np. mieszanki żyta z pszenicą).

CLND 007

Jęczmień

Powierzchnia jęczmienia (Hordeum vulgare L.).

CLND 008

Owies i mieszanki zbożowe jare (mieszanki zbożowe inne niż mieszanki żyta z pszenicą)

Powierzchnia owsa (Avena sativa L.) i innych zbóż zasianych wiosną i uprawianych jako mieszanki, a zbieranych jako suche ziarno.

CLND 009

Kukurydza na ziarno i mieszanka ziarnowo-kolbowa

Powierzchnia kukurydzy (Zea mays L.) zbieranej na ziarno lub mieszankę kolb kukurydzianych CCM.

CLND 010

Pszenżyto

Powierzchnia pszenżyta (x Triticosecale Wittmack).

CLND 011

Sorgo

Powierzchnia sorga (Sorghum bicolor (L.) Conrad Moench lub Sorghum x sudanense (Piper) Stapf.)

CLND 012

Inne zboża gdzie indziej niewymienione (gryka, proso, mozga kanaryjska itd.)

Powierzchnia zbóż zbieranych na suche ziarno, nieujętych w żadnej z poprzednich pozycji, takich jak proso (Panicum miliaceum L.), gryka (Fagopyrum esculentum Mill.), mozga kanaryjska (Phalaris canariensis L.) i inne zboża, gdzie indziej niesklasyfikowane (g.i.n.).

CLND 013

Ryż

Powierzchnia ryżu (Oryza sativa L.).

CLND 014

Uprawy strączkowe i białkowe na ziarno (łącznie z materiałem siewnym oraz mieszankami zbóż i nasion roślin strączkowych)

Powierzchnia upraw strączkowych i białkowych na suche ziarno, bez względu na ich przeznaczenie.

CLND 015

Groch polny, fasola i łubin słodki

Powierzchnia wszelkich rodzajów grochu polnego (Pisum sativum L. convar. sativum lub Pisum sativum L. convar. arvense L. lub convar. speciosum) zbieranego w stanie suchym, powierzchnia wszelkiego rodzaju bobu lub bobiku (Vicia faba L. partim) zbieranego w stanie suchym, powierzchnia wszelkich rodzajów słodkiego łubinu (Lupinus sp.) zbieranego w stanie suchym na ziarno, bez względu na ich przeznaczenie, w tym materiał siewny.

CLND 016

Uprawy okopowe

Powierzchnia roślin uprawianych dla korzeni, bulw lub przekształconych łodyg. Nie dotyczy to m.in.: warzyw korzeniowych, bulwiastych i cebulowych, takich jak m.in.: marchew, buraki ćwikłowe czy, brukiew.

CLND 017

Ziemniaki (włącznie z uprawami ziemniaków na sadzeniaki)

Powierzchnia ziemniaków (Solanum tuberosum L.).

CLND 018

Buraki cukrowe (z wyjątkiem upraw nasiennych)

Powierzchnia buraków cukrowych (Beta vulgaris L.) przeznaczonych dla cukrownictwa i produkcji alkoholu.

CLND 019

Inne uprawy okopowe g.i.n.

Powierzchnia buraków pastewnych (Beta vulgaris L.) oraz roślin z rodziny kapustnych zbieranych głównie na paszę, niezależnie od tego, czy zbierany jest korzeń czy łodyga, a także pozostałych roślin uprawianych głównie ze względu na korzenie z przeznaczeniem na paszę, gdzie indziej niesklasyfikowanych.

CLND 020

Rośliny przemysłowe

Powierzchnia roślin przemysłowych, które normalnie nie są sprzedawane bezpośrednio do celów konsumpcyjnych, ponieważ przed ostatecznym użyciem wymagają obróbki przemysłowej.

CLND 021

Rośliny oleiste

Powierzchnia rzepaku (Brassica napus L.) i rzepiku (Brassica rapa L. var. oleifera (Lam.), słonecznika na ziarno (Helianthus annus L.), soi (Glycine max (L.) Merril), lnu na ziarno (Linum usitatissimum L.), gorczycy (Sinapis alba L.), maku (Papaver somniferum L.), krokosza (Carthamus tinctorius L.), sezamu (Sesamum indicum L.), migdałów ziemnych (Cyperus esculentus L.), orzechów ziemnych (Arachis hypogea L.), dyni na olej (Cucurbita pepo var. styriaca) i konopi (Cannabis sativa L.) uprawianych do produkcji oleju, zbieranych jako suche ziarno, z wyłączeniem ziaren bawełny (Gossypium spp.).

CLND 022

Rzepak i rzepik na ziarno

Powierzchnia rzepaku (Brassica napus L.) i rzepiku (Brassica rapa L. var. oleifera (Lam.), uprawianych do produkcji oleju, zbieranych jako suche ziarno.

CLND 023

Słonecznik na ziarno

Powierzchnia słonecznika na ziarno (Helianthus annuus L.), zbieranego jako suche ziarno.

CLND 024

Soja

Powierzchnia soi (Glycine max L. Merril), zbieranej jako suche ziarno, zarówno do produkcji oleju, jak i do wykorzystania białka.

CLND 025

Len oleisty (siemię lniane)

Powierzchnia lnu (Linum usitatissimum L.), odmian uprawianych głównie do produkcji oleju, zbieranych jako suche ziarno.

CLND 026

Inne uprawy roślin oleistych g.i.n.

Powierzchnia innych roślin uprawianych głównie ze względu na zawartość oleju, zbieranych jako suche ziarno, gdzie indziej niesklasyfikowanych (z wyłączeniem ziaren bawełny).

CLND 027

Rośliny włókniste

Powierzchnia lnu włóknistego (Linum usitatissimum L), konopi (Cannabis sativa L.), bawełny (Gossypium spp.), juty (Corchorus capsularis L.), abaki (manili) (Musa textilis Née), kenafu (Hibiscus cannabinus L.) i sizalu (Agave sisalana Perrine).

CLND 028

Len włóknisty

Powierzchnia lnu (Linum usitatissimum L.), odmian uprawianych głównie do produkcji włókna.

CLND 029

Konopie

Powierzchnia konopi (Cannabis sativa L.) uprawianej głównie do produkcji słomy.

CLND 030

Bawełna

Powierzchnia bawełny (Gossypium spp.), zbieranej do produkcji włókna lub wykorzystania ziarna do produkcji oleju.

CLND 031

Inne uprawy roślin włóknistych g.i.n.

Powierzchnia innych roślin uprawianych głównie dla zawartego w nich włókna, gdzie indziej niesklasyfikowanych, takich jak juta (Corchorus capsularis L.), abaca (manila) (Musa textilis Née), sizal (Agave sisalana Perrine) i kenaf (Hibiscus cannabinus L.).

CLND 032

Tytoń

Powierzchnia tytoniu (Nicotiana tabacum L.), uprawianego dla liści.

CLND 033

Chmiel

Powierzchnia chmielu (Humulus lupulus L.), uprawianego dla szyszek.

CLND 034

Rośliny aromatyczne i o zastosowaniu medycznym i kulinarnym

Powierzchnia roślin aromatycznych, o zastosowaniu medycznym i kulinarnym, uprawianych w celach farmaceutycznych, do produkcji perfum lub spożycia przez ludzi.

CLND 035

Uprawy energetyczne g.i.n.

Powierzchnia upraw energetycznych, wykorzystywanych wyłącznie do produkcji energii odnawialnej, gdzie indziej niesklasyfikowanych i uprawianych na gruntach ornych.

CLND 036

Inne rośliny przemysłowe g.i.n.

Powierzchnia innych roślin przemysłowych, gdzie indziej niesklasyfikowanych

CLND 037

Uprawy pastewne na zielonkę na gruntach ornych

Powierzchnia wszystkich upraw zbieranych na zielonkę i przeznaczonych głównie na pasze dla zwierząt lub produkcję energii odnawialnej, tj.: zboża, trawy, rośliny strączkowe lub przemysłowe i inne uprawy na gruntach ornych zbierane lub wykorzystywane jako zielonki.

CLND 038

Trawy polowe i pastwiska polowe

Powierzchnia roślin trawiastych przeznaczonych na wypas, na siano lub kiszonki, stosowanych jako element normalnego płodozmianu, pozostających na polu przez przynajmniej jeden rok uprawy i zazwyczaj krócej niż pięć lat, wysiewanych z trawą lub mieszankami traw.

CLND 039

Rośliny motylkowe na zielonkę

Powierzchnia roślin motylkowych uprawianych i zbieranych na zielonkę, jako całe rośliny, głównie z przeznaczeniem na paszę lub produkcję energii.

W tym także mieszanki upraw złożone głównie z roślin motylkowych (normalnie > 80 %) i trawiastych, zbierane na zielonkę lub jako suche siano.

CLND 040

Kukurydza na zielonkę

Powierzchnia wszystkich form kukurydzy (Zea mays L.) uprawianej głównie na kiszonkę (całe kolby, części całej rośliny lub cała roślina), a nie zbieranej na ziarno.

CLND 041

Inne zboża na zielonkę (z wyłączeniem kukurydzy na zielonkę)

Powierzchnia wszystkich zbóż (z wyjątkiem kukurydzy), uprawianych i zbieranych na zielonkę, jako całe rośliny, z przeznaczeniem na paszę lub produkcję energii odnawialnej (biomasy).

CLND 042

Inne uprawy pastewne na zielonkę na gruntach ornych g.i.n.

Powierzchnia pozostałych rocznych lub wieloletnich upraw (uprawianych krócej niż pięć lat), zbieranych na zielonkę, z przeznaczeniem głównie na paszę dla zwierząt. Również gdzie indziej niesklasyfikowane pozostałości po innych uprawach, które uległy zniszczeniu, ale pozostałości wciąż nadają się do wykorzystania (na paszę lub do produkcji energii odnawialnej).

CLND 043

Świeże warzywa (włączając melony) i truskawki

Powierzchnia wszystkich warzyw kapustnych, liściowych i łodygowych, warzyw uprawianych na owoce, warzyw korzeniowych, bulwiastych i cebulowych, świeżych warzyw strączkowych, innych warzyw zbieranych jako świeże (nie suche), a także truskawek gruntowych uprawianych na gruntach ornych w płodozmianie z innymi uprawami rolnymi lub ogrodniczymi.

CLND 044

Świeże warzywa (włączając melony) i truskawki uprawiane w płodozmianie z uprawami ogrodniczymi (ogrodnictwo towarowe)

Powierzchnia świeżych warzyw, melonów i truskawek uprawianych na gruntach ornych w płodozmianie z innymi uprawami ogrodniczymi.

CLND 045

Świeże warzywa (włączając melony) i truskawki uprawiane w płodozmianie z uprawami nieogrodniczymi (otwarte pole)

Powierzchnia świeżych warzyw, melonów i truskawek uprawianych na gruntach ornych w płodozmianie z innymi uprawami rolnymi.

CLND 046

Kwiaty i rośliny ozdobne (z wyłączeniem szkółek)

Powierzchnia wszystkich kwiatów i roślin ozdobnych z przeznaczeniem na sprzedaż jako kwiaty cięte (np. róże, goździki, orchidee, mieczyki, chryzantemy, liście ozdobne i inne produkty cięte), jako rośliny doniczkowe, rośliny i kwiaty na klomby oraz na balkony (np. rododendrony, azalie, chryzantemy, begonie, gerania, niecierpki i inne rośliny doniczkowe, na klomby i na balkony), a także jako kwiaty i inne rośliny ozdobne cebulkowe i bulwiaste (tulipany, hiacynty, orchidee, narcyzy i inne).

CLND 047

Uprawa roślin na nasiona i sadzonki

Powierzchnia upraw na nasiona roślin okopowych (z wyjątkiem ziemniaków i innych roślin, w przypadku których korzenie są również używane jako sadzonki), upraw pastewnych, traw, roślin przemysłowych (z wyjątkiem oleistych) oraz nasion i sadzonek warzyw i kwiatów.

CLND 048

Inne uprawy na gruntach ornych g.i.n.

Powierzchnia innych upraw na gruntach ornych, gdzie indziej niesklasyfikowanych.

CLND 049

Grunty ugorowane

Powierzchnia wszystkich gruntów ornych włączonych w system płodozmianu albo utrzymywanych według norm w dobrej kulturze rolnej zgodnie z ochroną środowiska (GAEC (9)), niezależnie od tego, czy są uprawiane, czy też nie, ale z których w ciągu roku uprawy nie uzyska się zbiorów. Podstawową cechą charakterystyczną gruntów ugorowanych jest pozostawienie ich na odpoczynek, zwykle na okres pełnego roku uprawy. Gruntem ugorowanym może być:

(i)

grunt niepokryty roślinnością, bez jakichkolwiek upraw; lub

(ii)

grunt pokryty roślinnością, która wyrosła w sposób naturalny i którą można wykorzystać jako paszę lub zaorać; lub

(iii)

grunt obsiany wyłącznie do produkcji nawozu zielonego (grunt ugorowany zielony).

CLND 050

Trwałe użytki zielone

Powierzchnia gruntów wykorzystywanych w sposób ciągły (przez kilka kolejnych lat, zazwyczaj przynajmniej pięć lat) do uprawy zielnych roślin pastewnych lub do produkcji energii, zarówno uprawnych (sianych), jak również zasianych naturalnie, niewłączonych w gospodarstwie rolnym do systemu płodozmianu.

Takie grunty można wykorzystywać jako tereny do wypasu, kosić porastającą je roślinność na kiszonki, siano lub wykorzystywać ją do produkcji energii odnawialnej.

CLND 051

Pastwiska i łąki, z wyjątkiem terenów ekstensywnego wypasu

Powierzchnia pastwisk trwałych na glebach o dobrej lub średniej jakości, które zwykle mogą być wykorzystywane do intensywnego wypasu.

CLND 052

Tereny ekstensywnego wypasu

Powierzchnia niskourodzajnych trwałych użytków zielonych, zwykle na glebach niskiej jakości, na przykład w terenie pagórkowatym i na dużych wysokościach, na ogół nienawożonych, nieuprawianych, bez dosiewów i drenażu. Obszary te można zwykle wykorzystywać do ekstensywnego wypasu i zazwyczaj nie są one koszone lub są koszone ekstensywnie, jako że nie są w stanie wykarmić większej liczby zwierząt.

CLND 053

Trwałe użytki zielone niewykorzystywane już do produkcji i kwalifikujące się do dopłat

Powierzchnia trwałych użytków zielonych i łąk wyłączonych z produkcji, które zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1307/2013 lub z najnowszym prawodawstwem, jeśli ma ono zastosowanie, są utrzymywane w stanie nadającym się do wypasu lub uprawy bez działań przygotowawczych wykraczających poza zwykłe metody rolnicze i użycie zwykłego sprzętu rolniczego oraz kwalifikują się do objęcia ich dopłatami.

CLND 054

Uprawy trwałe (w tym młode i tymczasowo wyłączone plantacje, z wyłączeniem obszarów produkujących wyłącznie na własne potrzeby)

Powierzchnia wszystkich drzew owocowych, wszystkich drzew cytrusowych, wszystkich drzew orzechowych, wszystkich drzew oliwkowych, wszystkich plantacji jagodowych i winnic i wszystkich innych upraw trwałych przeznaczonych do spożycia przez ludzi (np. herbata, kawa lub chleb świętojański) i do innych celów (np. szkółki roślin, plantacje choinek bożonarodzeniowych lub roślin wykorzystywanych do wyplatania i tkania, takich jak rattan czy bambus).

CLND 055

Drzewa owocowe, rośliny jagodowe i orzechy (z wyłączeniem owoców cytrusowych, winogron i truskawek)

Powierzchnia sadów: owoców ziarnkowych, owoców pestkowych, orzechów i owoców jagodowych oraz owoców z tropikalnej lub subtropikalnej strefy klimatycznej.

CLND 056

Owoce ziarnkowe

Powierzchnia sadów owoców ziarnkowych, takich jak jabłka (Malus spp.), gruszki (Pyrus spp.), pigwy (Cydonia oblonga Mill.) czy nieszpułki (Mespilus germanica, L.).

CLND 057

Owoce pestkowe

Powierzchnia sadów owoców pestkowych, takich jak brzoskwinie i nektaryny (Prunus persica (L.) Batch), morele (Prunus armeniaca L. i inne), czereśnie i wiśnie (Prunus avium L., P. cerasus), śliwki (Prunus domestica L. i inne) oraz innych owoców pestkowych, gdzie indziej niesklasyfikowanych, takich jak śliwa tarnina (Prunus spinosa L.) czy nieśplik japoński/miszpelnik japoński (Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.).

CLND 058

Owoce rosnące w strefach klimatu subtropikalnego i tropikalnego

Powierzchnia sadów wszystkich owoców rosnących w subtropikalnej lub tropikalnej strefie klimatycznej, takich jak kiwi (Actinidia chinensis Planch.), avocado (Persea americana Mill.) czy banany (Musa spp.).

CLND 059

Owoce jagodowe (z wyłączeniem truskawek)

Powierzchnia wszystkich plantacji jagodowych, takich jak czarne porzeczki (Ribes nigrum L.), czerwone porzeczki (Ribes rubrum L.), maliny (Rubus idaeus L.) czy borówki (Vaccinium corymbosum L.).

CLND 060

Orzechy

Powierzchnia sadów wszystkich drzew orzechowych: orzechów włoskich, orzechów laskowych, migdałów, kasztanów jadalnych i innych orzechów.

CLND 061

Owoce cytrusowe

Powierzchnia owoców cytrusowych (Citrus spp.): pomarańczy, małych owoców cytrusowych, cytryn, limonek, pomelo, grejpfrutów i innych owoców cytrusowych.

CLND 062

Winogrona

Powierzchnia winorośli (Vitis vinifera L.)

CLND 063

Winogrona na wino

Powierzchnia winorośli - odmiany winogron uprawiane zwykle z przeznaczeniem na produkcję soku, moszczu lub wina.

CLND 064

Winogrona na wina o chronionej nazwie pochodzenia (ChNP)

Powierzchnia winorośli– odmiany winogron uprawiane zwykle z przeznaczeniem na produkcję wina o chronionej nazwie pochodzenia, spełniające wymogi określone w (i) rozporządzeniu Rady (WE) nr 491/2009 (10) lub w najnowszym prawodawstwie, jeśli ma ono zastosowanie, i (ii) w odpowiednich przepisach krajowych.

CLND 065

Winogrona na wina o chronionym oznaczeniu geograficznym (ChOG)

Powierzchnia winorośli – odmiany winogron uprawiane zwykle z przeznaczeniem na produkcję wina o chronionym oznaczeniu geograficznym, spełniające wymogi określone w (i) rozporządzeniu Rady (WE) nr 491/2009 lub w najnowszym prawodawstwie, jeśli ma ono zastosowanie, i (ii) w odpowiednich przepisach krajowych.

CLND 066

Winogrona na inne wina g.i.n. (bez ChNP/ChOG)

Powierzchnia winorośli – odmiany winogron uprawiane zwykle z przeznaczeniem na produkcję win innych niż wina ChNP i ChOG.

CLND 067

Winogrona stołowe

Powierzchnia winorośli - odmiany winogron uprawiane zwykle z przeznaczeniem na produkcję winogron stołowych.

CLND 068

Winogrona na rodzynki

Powierzchnia winorośli - odmiany winogron uprawiane zwykle z przeznaczeniem na produkcję rodzynek.

CLND 069

Oliwki

Powierzchnia drzew oliwnych (Olea europea L.) z przeznaczeniem na produkcję oliwek.

CLND 070

Szkółki

Powierzchnia szkółek, w których na otwartym powietrzu uprawiane są młode rośliny drzewiaste w celu przesadzenia w przyszłości.

CLND 071

Inne trwałe plantacje w tym inne uprawy trwałe do spożycia przez ludzi

Powierzchnia upraw trwałych przeznaczonych do spożycia przez ludzi, gdzie indziej niesklasyfikowanych oraz drzewek na choinki bożonarodzeniowe zasadzonych na użytkowanych użytkach rolnych.

CLND 072

Choinki bożonarodzeniowe

Powierzchnia choinek bożonarodzeniowych uprawianych w celach handlowych poza terenami zalesionymi, na użytkowanych użytkach rolnych. Wyłączone są plantacje choinek bożonarodzeniowych nieutrzymywane i należące do terenów zalesionych.

CLND 073

Ogrody przydomowe

Powierzchnia upraw przeznaczonych do konsumpcji przez użytkownika i jego gospodarstwo domowe, m.in.: warzyw, upraw okopowych i upraw trwałych, zwykle oddzielona od reszty użytków rolnych i uznawanych za ogrody przydomowe.

CLND 074

Inne grunty

Powierzchnia nieużytkowanych użytków rolnych (użytki rolne, które nie są już uprawiane z przyczyn ekonomicznych, społecznych lub innych i które nie są wykorzystywane w systemie płodozmianu), lasy i grunty leśne i pozostałe grunty zajęte przez budynki, podwórza gospodarstw, trakty, stawy, kamieniołomy, nieużytki, skały itp.

CLND 075

Nieużytkowane użytki rolne

Powierzchnia uprzednio wykorzystywana do celów rolniczych, ale w roku odniesienia badania już nieuprawiana, a także niewykorzystywana w systemie płodozmianu, tj. co do której nie przewiduje się wykorzystania rolniczego.

Grunty takie można przywrócić uprawie, wykorzystując zasoby normalnie istniejące w gospodarstwie rolnym.

CLND 076

Lasy i grunty leśne

Powierzchnia porośnięta drzewami lub krzewami typu leśnego, w tym również plantacji topoli i innych podobnych drzew w lasach lub poza nimi oraz szkółek drzew leśnych rosnące na gruntach leśnych przeznaczone na potrzeby własne gospodarstwa rolnego, a także leśne grunty związane z gospodarką leśną (drogi leśne, składy drewna itp.).

CLND 077

Zagajniki o krótkiej rotacji

Powierzchnia lasów i gruntów leśnych utrzymywanych w celu uprawy roślin drzewiastych, gdzie okres zmianowania wynosi 20 lat lub mniej.

Okres zmianowania jest okresem między pierwszym siewem/sadzeniem drzew a zbiorem produktów ostatecznych, gdzie zbiory nie obejmują działań związanych ze zwyczajnym utrzymaniem, takim jak trzebienie.

CLND 078

Pozostałe grunty (grunty zajęte pod budynki, podwórza gospodarstw, trakty, stawy i inne obszary niezwiązane z produkcją)

Powierzchnia gruntów wchodząca w skład całkowitej powierzchni gospodarstwa rolnego, lecz niebędąca ani użytkowanymi użytkami rolnymi, ani nieużytkowanymi użytkami rolnymi, ani terenem leśnym. Do pozostałych gruntów zalicza się: grunty zajęte pod budynki (z wyjątkiem wykorzystywanych do uprawy grzybów), podwórza gospodarstw, trakty, stawy, kamieniołomy, nieużytki lub skały.

 

 

Szczególne obszary gospodarstw rolnych

CLND 079

Uprawy grzybów

Powierzchnia grzybów uprawianych w budynkach specjalnie do tego celu zbudowanych lub przystosowanych, jak również w podziemnych pomieszczeniach, grotach i piwnicach.

CLND 080

Powierzchnia użytków rolnych uprawiana pod szkłem lub wysokimi dostępnymi osłonami

Powierzchnia upraw, które przez cały okres wzrostu lub przez większość tego okresu znajdują się w szklarniach lub pod stałym albo ruchomym przykryciem wysokim (szklanym czy też ze sztywnego lub elastycznego tworzywa sztucznego). Powierzchni tych nie włącza się do powyżej sklasyfikowanych zmiennych.

CLND 081

Warzywa, w tym melony i truskawki uprawiane pod szkłem lub wysokimi (dostępnymi) osłonami

Powierzchnia wszystkich warzyw kapustnych, warzyw liściowych i łodygowych, warzyw uprawianych na owoce, warzyw korzeniowych, bulwiastych i cebulowych, świeżych warzyw strączkowych, innych warzyw zbieranych jako świeże (nie suche) oraz truskawek uprawianych pod szkłem lub wysokimi (dostępnymi) osłonami.

CLND 082

Kwiaty i rośliny ozdobne (z wyłączeniem szkółek) uprawiane pod szkłem lub wysokimi dostępnymi osłonami.

Powierzchnia wszystkich kwiatów i roślin ozdobnych z przeznaczeniem na sprzedaż jako kwiaty cięte (np. róże, goździki, orchidee, mieczyki, chryzantemy, liście ozdobne i inne produkty cięte), jako rośliny doniczkowe, rośliny i kwiaty na klomby oraz na balkony (np. rododendrony, azalie, chryzantemy, begonie, gerania, niecierpki i inne rośliny doniczkowe, na klomby i na balkony), a także jako kwiaty i inne rośliny ozdobne cebulkowe i bulwiaste (tulipany, hiacynty, orchidee, narcyzy i inne) pod szkłem lub wysokimi (dostępnymi) osłonami.

CLND 083

Pozostałe uprawy na gruntach ornych pod szkłem lub wysokimi dostępnymi osłonami

Powierzchnia innych gdzie indziej niesklasyfikowanych upraw na gruntach ornych, rosnących pod szkłem lub wysokimi (dostępnymi) osłonami.

CLND 084

Uprawy trwałe pod szkłem lub wysokimi dostępnymi osłonami

Powierzchnia upraw trwałych pod szkłem lub wysokimi dostępnymi osłonami.

CLND 085

Inne użytkowane użytki rolne pod szkłem lub wysokimi dostępnymi osłonami g.i.n.

Powierzchnia innych użytkowanych użytków rolnych pod szkłem lub wysokimi (dostępnymi) osłonami, gdzie indziej niesklasyfikowanych.

Rolnictwo ekologiczne

Gospodarstwo rolne posiada grunty, gdzie stosowane są ekologiczne metody produkcji rolnej zgodne z ustalonymi normami i zasadami określonymi w (i) rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007 lub rozporządzeniu (UE) 2018/848 lub w najnowszym prawodawstwie, jeśli ma ono zastosowanie, oraz (ii) w odpowiednich wykonawczych przepisach krajowych dotyczących produkcji ekologicznej, w tym w okresie konwersji.

Uprawy zdefiniowane są w sekcji II. ZMIENNE DOTYCZĄCE GRUNTÓW

CLND 086

Użytkowane użytki rolne objęte rolnictwem ekologicznym

CLND 087

Grunty orne objęte rolnictwem ekologicznym

CLND 088

Zboża na ziarno (w tym materiał siewny) uprawiane w ramach rolnictwa ekologicznego

CLND 089

Pszenica zwyczajna i orkisz uprawiane w ramach rolnictwa ekologicznego

CLND 090

Pszenica durum uprawiana w ramach rolnictwa ekologicznego

CLND 091

Uprawy strączkowe i białkowe na ziarno (łącznie z materiałem siewnym i mieszankami zbóż oraz nasion roślin strączkowych) uprawiane w ramach rolnictwa ekologicznego

CLND 092

Uprawy okopowe uprawiane w ramach rolnictwa ekologicznego

CLND 093

Ziemniaki (włącznie z uprawami ziemniaków na sadzeniaki) uprawiane w ramach rolnictwa ekologicznego

CLND 094

Buraki cukrowe (z wyłączeniem upraw nasiennych) uprawiane w ramach rolnictwa ekologicznego

CLND 095

Uprawy przemysłowe uprawiane w ramach rolnictwa ekologicznego

CLND 096

Rośliny oleiste uprawiane w ramach rolnictwa ekologicznego

CLND 097

Soja uprawiana w ramach rolnictwa ekologicznego

CLND 098

Uprawy pastewne na zielonkę na gruntach ornych uprawiane w ramach rolnictwa ekologicznego

CLND 099

Trawy polowe i pastwiska polowe uprawiane w ramach rolnictwa ekologicznego

CLND 100

Rośliny motylkowe na zielonkę uprawiane w ramach rolnictwa ekologicznego

CLND 101

Świeże warzywa (włączając melony) i truskawki uprawiane w ramach rolnictwa ekologicznego

CLND 102

Uprawa roślin na nasiona i sadzonki w ramach rolnictwa ekologicznego

CLND 103

Trwałe użytki zielone uprawiane w ramach rolnictwa ekologicznego

CLND 104

Pastwiska i łąki, z wyjątkiem terenów ekstensywnego wypasu uprawiane w ramach rolnictwa ekologicznego

CLND 105

Tereny ekstensywnego wypasu uprawiane w ramach rolnictwa ekologicznego

CLND 106

Uprawy trwałe (w tym młode i tymczasowo wyłączone plantacje, z wyłączeniem obszarów produkujących wyłącznie na własne potrzeby) uprawiane w ramach rolnictwa ekologicznego

CLND 107

Drzewa owocowe, rośliny jagodowe i orzechy (z wyłączeniem owoców cytrusowych, winogron i truskawek) uprawiane w ramach rolnictwa ekologicznego

CLND 108

Owoce cytrusowe uprawiane w ramach rolnictwa ekologicznego

CLND 109

Winogrona na wino uprawiane w ramach rolnictwa ekologicznego

CLND 110

Oliwki uprawiane w ramach rolnictwa ekologicznego

CLND 111

Warzywa, w tym melony i truskawki uprawiane pod szkłem lub wysokimi (dostępnymi) osłonami, uprawiane w ramach rolnictwa ekologicznego

Nawadnianie uprawianych gruntów nieosłoniętych

CLND 112

Całkowita powierzchnia, która może być nawadniana

Całkowita maksymalna powierzchnia użytkowanych użytków rolnych, która mogłaby być nawadniana w roku odniesienia z wykorzystaniem dostępnych w gospodarstwie rolnym urządzeń i przy ilości wody zwykle dostępnej w gospodarstwie.


III.   ZMIENNE DOTYCZĄCE ZWIERZĄT GOSPODARSKICH

Zwierzęta nie muszą być własnością użytkownika gospodarstwa. Zwierzęta te mogą znajdować się w gospodarstwie (na użytkowanych użytkach rolnych lub w wykorzystywanych przez gospodarstwo budynkach dla zwierząt) lub poza nim (na wspólnych terenach do wypasu, w trakcie migracji itd.).

 

 

Bydło

Dotyczy bydła (Bos taurus L.) i bawołów wodnych (Bubalus bubalis L.), jak również hybryd, takich jak beefalo.

CLVS 001

Bydło w wieku poniżej 1 roku

Pogłowie bydła (samców i samic) poniżej 1 roku.

CLVS 002

Bydło w wieku od roku do poniżej 2 lat

Pogłowie bydła w wieku od roku do poniżej 2 lat

CLVS 003

Byczki w wieku od roku do poniżej 2 lat

Pogłowie samców bydła w wieku od roku do poniżej 2 lat

CLVS 004

Jałówki w wieku od roku do poniżej 2 lat

Pogłowie jałówek w wieku od roku do poniżej 2 lat

 

 

 

Bydło w wieku dwóch lat i powyżej

CLVS 005

Byki w wieku dwóch lat i powyżej

Pogłowie samców bydła w wieku dwóch lat i powyżej

CLVS 006

Samice bydła w wieku dwóch lat i powyżej

Pogłowie samic bydła w wieku dwóch lat i powyżej

CLVS 007

Jałówki w wieku dwóch lat i powyżej

Pogłowie samic bydła w wieku dwóch lat i powyżej, które się jeszcze nie cieliły

CLVS 008

Krowy

Pogłowie samic bydła w wieku dwóch lat i powyżej, które już się cieliły

CLVS 009

Krowy mleczne

Pogłowie samic bydła, które już się cieliły (w tym te w wieku poniżej dwóch lat), które z powodu swej rasy lub szczególnej jakości utrzymywane są wyłącznie lub głównie dla produkcji mleka do spożycia przez ludzi lub do przetwórstwa na produkty mleczarskie.

CLVS 010

Krowy niemleczne

Pogłowie samic bydła, które już się cieliły (w tym te w wieku poniżej dwóch lat), które z powodu swej rasy lub szczególnej jakości utrzymywane są wyłącznie lub głównie dla produkcji cieląt i których mleko nie jest przeznaczone do spożycia przez ludzi ani do przetwórstwa na produkty mleczarskie.

CLVS 011

Bawolice

Pogłowie bawolic (samic gatunku Bubalus bubalis, L.), które już się cieliły (w tym te w wieku poniżej dwóch lat),

CLVS 012

Owce (w każdym wieku)

Pogłowie zwierząt domowych z gatunku Ovis aries L.

CLVS 013

Maciorki do dalszego chowu

Pogłowie maciorek i jarek dopuszczonych do tryka, bez względu na przydatność do hodowli na mleko/mięso.

CLVS 014

Pozostałe owce

Pogłowie wszystkich owiec, innych niż samice do dalszego chowu.

CLVS 015

Kozy (w każdym wieku)

Pogłowie zwierząt domowych należących do podgatunku Capra aegagrus hircus L.

CLVS 016

Samice do dalszego chowu

Pogłowie samic kóz, które już miały potomstwo, i kóz pokrytych.

CLVS 017

Pozostałe kozy

Pogłowie wszystkich kóz, innych niż samice do dalszego chowu.

 

 

Trzoda chlewna

Dotyczy zwierząt domowych z gatunku Sus scrofa domesticus Erxleben.

CLVS 018

Prosięta o żywej wadze mniejszej niż 20 kg

Pogłowie prosiąt o żywej wadze mniejszej niż 20 kg.

CLVS 019

Lochy do dalszego chowu o żywej wadze 50 kg i powyżej

Pogłowie samic świń o wadze 50 kg i powyżej przeznaczonych do celów hodowlanych, niezależnie od tego, czy się prosiły, czy też nie.

CLVS 020

Pozostała trzoda chlewna

Pogłowie świń gdzie indziej niesklasyfikowanych.

 

 

Drób

Dotyczy kur domowych i kurczaków (Gallus gallus L.), indyków (Meleagris spp.), kaczek (Anas spp. i Cairina moschata L.), gęsi (Anser anser domesticus L.), strusi (Struthio camelus L.) i innego drobiu gdzie indziej niesklasyfikowanego, takiego jak przepiórki (Coturnix spp.), bażanty (Phasianus spp.), perliczki (Numida meleagris domestica L.) i gołębie (Columbinae spp.). Wyłączone jest jednakże ptactwo hodowane w zamknięciu do celów łowieckich, a nie do produkcji mięsa/jaj.

CLVS 021

Brojlery

Pogłowie zwierząt domowych gatunku Gallus gallus L., utrzymywane do produkcji mięsa.

CLVS 022

Kury nioski

Pogłowie zwierząt domowych gatunku Gallus gallus L., które osiągnęły zdolność do składania jaj i są utrzymywane do produkcji jaj.

CLVS 023

Pozostały drób

Pogłowie drobiu niewymienionego w pozycjach brojlery lub kury nioski. Wyłączone są pisklęta.

CLVS 024

Indyki

Pogłowie zwierząt domowych z rodzaju Meleagris.

CLVS 025

Kaczki

Pogłowie zwierząt domowych rodzaju Anas i gatunku Cairina moschata L.

CLVS 026

Gęsi

Pogłowie zwierząt domowych z gatunku Anser anser domesticus L.

CLVS 027

Strusie

Pogłowie strusi (Struthio camelus L.)

CLVS 028

Inny drób, ptactwo gdzie indziej niesklasyfikowane

Pogłowie drobiu gdzie indziej niesklasyfikowanego.

 

 

Króliki

Dotyczy zwierząt domowych z rodzaju Oryctolagus.

CLVS 029

Samice królików do dalszego chowu

Pogłowie samic królików (Oryctolagus spp.), które już miały potomstwo, do produkcji mięsa.

CLVS 030

Pszczoły

Liczba pni pszczelich zajętych przez pszczoły (Apis mellifera L.) trzymane do produkcji miodu.

CLVS 031

Jeleniowate

Zwierzęta takie jak jeleń szlachetny (Cervus elaphus L.), jeleń wschodni (Cervus nippon Temminck), renifer (Rangifer tarandus L.) lub daniel (Dama dama L.) hodowane na mięso.

CLVS 032

Zwierzęta futerkowe

Zwierzęta takie jak norka (Neovison vison Schreber), tchórz (Mustela putorius L.), lis (Vulpes spp. i inne), jenot (Nyctereutes spp.) lub szynszyla (Chinchilla spp.), hodowane do produkcji futer.

CLVS 033

Zwierzęta gospodarskie g.i.n.

Użytkowe zwierzęta gospodarskie niewymienione gdzie indziej w niniejszej sekcji.

Metody produkcji ekologicznej stosowane w produkcji zwierzęcej

Gospodarstwo rolne posiada zwierzęta, do których stosowane są metody chowu zgodne z ustalonymi normami i zasadami określonymi w (i) rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007 lub rozporządzeniu (UE) 2018/848 lub w najnowszym prawodawstwie, jeśli ma ono zastosowanie, oraz (ii) w odpowiednich krajowych przepisach wykonawczych dotyczących produkcji ekologicznej, w tym w okresie konwersji.

Zwierzęta zdefiniowane są w sekcji III. ZMIENNE DOTYCZĄCE ZWIERZĄT GOSPODARSKICH

CLVS 034

Bydło w chowie ekologicznym

Pogłowie bydła w chowie ekologicznym

CLVS 035

Krowy mleczne w chowie ekologicznym

Pogłowie krów mlecznych w chowie ekologicznym

CLVS 036

Krowy niemleczne w chowie ekologicznym

Pogłowie krów niemlecznych w chowie ekologicznym

CLVS 037

Bawolice w chowie ekologicznym

Prowadzenie chowu ekologicznego bawolic

CLVS 038

Owce (w każdym wieku) w chowie ekologicznym

Pogłowie owiec w chowie ekologicznym

CLVS 039

Kozy (w każdym wieku) w chowie ekologicznym

Pogłowie kóz w chowie ekologicznym

CLVS 040

Trzoda chlewna w chowie ekologicznym

Pogłowie świń w chowie ekologicznym

CLVS 041

Drób w chowie ekologicznym

Pogłowie drobiu w chowie ekologicznym

CLVS 042

Brojlery w chowie ekologicznym

Pogłowie brojlerów w chowie ekologicznym

CLVS 043

Kury nioski w chowie ekologicznym

Pogłowie kur niosek w chowie ekologicznym


(1)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1089/2010 z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych. (Dz.U. L 323 z 8.12.2010, s. 11).

(2)  NUTS: Wspólna klasyfikacja jednostek terytorialnych do celów statystycznych.

(3)  Rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji jednostek terytorialnych do celów statystycznych (NUTS) (Dz.U. L 154 z 21.6.2003, s. 1).

(4)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 487).

(5)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 608).

(6)  Drugi przedział procentowy rocznych jednostek pracy (AWU): (> 0-< 25), (≥ 25-< 50), (≥ 50-< 75), (≥ 75-< 100), (100).

(7)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz.U. L 189 z 20.7.2007, s. 1).

(8)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 (Dz.U. L 150 z 14.6.2018, s. 1).

(9)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 549).

(10)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 491/2009 z dnia 25 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) (Dz.U. L 154 z 17.6.2009, s. 1).


ZAŁĄCZNIK II

Wykaz zmiennych dla poszczególnych modułów

MODUŁ 1. SIŁA ROBOCZA I INNA DZIAŁALNOŚĆ ZAROBKOWA

Zmienne

Jednostki/kategorie

Temat: zarządzanie gospodarstwem rolnym

 

 

Tematy szczegółowe: użytkownik i równowaga płci

 

MLFO 001

Płeć użytkownika

Mężczyzna/kobieta

MLFO 002

Rok urodzenia

Rok

 

Temat szczegółowy: nakład pracy

 

MLFO 003

Praca użytkownika w gospodarstwie rolnym

Przedział procentowy AWU 1 (1)

 

Temat szczegółowy: środki bezpieczeństwa, w tym plan bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych

 

MLFO 004

Plan bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym

Tak/nie

Temat: rodzinna siła robocza

 

 

Tematy szczegółowe: nakład pracy, liczba zaangażowanych osób i równowaga płci

 

MLFO 005

Członkowie rodziny – mężczyźni, pracujący w gospodarstwie rolnym

Liczba osób w poszczególnych przedziałach procentowych AWU 2 (2)

MLFO 006

Członkowie rodziny – kobiety, pracujące w gospodarstwie rolnym

Liczba osób w poszczególnych przedziałach procentowych AWU 2 (2)

Temat: nierodzinna siła robocza

 

 

Tematy szczegółowe: nakład pracy, liczba zatrudnionych osób i równowaga płci

 

 

 

Stali pracownicy najemni spoza rodziny w gospodarstwie rolnym

 

MLFO 007

Stali pracownicy najemni spoza rodziny w gospodarstwie rolnym - mężczyźni

Liczba osób w poszczególnych przedziałach procentowych AWU 2 (2)

MLFO 008

Stali pracownicy najemni spoza rodziny w gospodarstwie rolnym - kobiety

Liczba osób w poszczególnych przedziałach procentowych AWU 2 (2)

 

Temat szczegółowy: dorywcza siła robocza zatrudniona w gospodarstwie

 

MLFO 009

Pracownicy najemni spoza rodziny zatrudniani dorywczo: mężczyźni i kobiety

Dniówki w pełnym wymiarze czasu pracy

 

Temat szczegółowy: nakład pracy pracowników kontraktowych

 

MLFO 010

Osoby niezatrudnione bezpośrednio przez gospodarstwo rolne i nieobjęte poprzednimi kategoriami.

Dniówki w pełnym wymiarze czasu pracy

Temat: Działalność gospodarcza inna niż rolnicza, bezpośrednio związana z gospodarstwem rolnym

 

 

Temat szczegółowy: rodzaje działalności

 

MLFO 011

Świadczenie usług zdrowotnych, socjalnych lub edukacyjnych

Tak/nie

MLFO 012

Turystyka, wynajem pokoi i inna działalność związana z wypoczynkiem

Tak/nie

MLFO 013

Rękodzieło

Tak/nie

MLFO 014

Przetwórstwo produktów rolnych

Tak/nie

MLFO 015

Produkcja energii odnawialnej

Tak/nie

MLFO 016

Przetwórstwo drewna

Tak/nie

MLFO 017

Akwakultura

Tak/nie

 

 

Prace kontraktowe (z wykorzystaniem środków produkcji gospodarstwa rolnego)

 

MLFO 018

Rolnicze prace kontraktowe

Tak/nie

MLFO 019

Nierolnicze prace kontraktowe

Tak/nie

MLFO 020

Leśnictwo

Tak/nie

MLFO 021

Działalność gospodarcza inna niż rolnicza, bezpośrednio związana z gospodarstwem rolnym, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Tak/nie

 

Temat szczegółowy: znaczenie dla gospodarstwa rolnego

 

MLFO 022

Udział procentowy działalności gospodarczej innej niż rolnicza bezpośrednio związanej z danym gospodarstwem rolnym w jego produkcji końcowej.

Przedziały procentowe (3)

 

Temat szczegółowy: nakład pracy

 

MLFO 023

Inna działalność zarobkowa użytkownika (związana z gospodarstwem rolnym).

M/S/N (4)

MLFO 024

Członkowie rodziny pracujący w gospodarstwie rolnym mający inną działalność zarobkową (związaną z gospodarstwem rolnym) jako swoją działalność podstawową.

Liczba osób

MLFO 025

Członkowie rodziny pracujący w gospodarstwie rolnym mający inną działalność zarobkową (związaną z gospodarstwem rolnym) jako swoją działalność dodatkową.

Liczba osób

MLFO 026

Stali pracownicy najemni spoza rodziny, pracujący w gospodarstwie rolnym oraz mający inną działalność zarobkową (związaną z gospodarstwem rolnym) jako swoją działalność podstawową.

Liczba osób

MLFO 027

Stali pracownicy najemni spoza rodziny pracujący w gospodarstwie rolnym oraz mający inną działalność zarobkową (związaną z gospodarstwem rolnym) jako swoją działalność dodatkową.

Liczba osób

Temat: Inna działalność gospodarcza niezwiązana bezpośrednio z gospodarstwem

 

 

Temat szczegółowy: nakład pracy

 

MLFO 028

Użytkownik będący również osobą kierującą gospodarstwem indywidualnym prowadzi inną działalność gospodarczą (niezwiązaną z gospodarstwem rolnym).

M/S/N (4)

MLFO 029

Członkowie rodziny użytkownika (jeśli użytkownik jest osobą kierującą gospodarstwem indywidualnym), którzy pracują w gospodarstwie i mają inną działalność zarobkową (niezwiązaną z gospodarstwem rolnym) jako swoją działalność podstawową.

Liczba osób

MLFO 030

Członkowie rodziny użytkownika (jeśli użytkownik jest osobą kierującą gospodarstwem indywidualnym), którzy pracują w gospodarstwie i mają inną działalność zarobkową (niezwiązaną z gospodarstwem rolnym) jako swoją działalność dodatkową.

Liczba osób

MODUŁ 2. ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

Zmienne

Jednostki/kategorie

Temat: gospodarstwa rolne wspierane w ramach środków rozwoju obszarów wiejskich

 

MRDV 001

Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem i zastępstw w gospodarstwie

Tak/nie

MRDV 002

Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych

Tak/nie

MRDV 003

Inwestycje w środki trwałe

Tak/nie

MRDV 004

Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych

Tak/nie

 

 

Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej

 

MRDV 005

Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników

Tak/nie

MRDV 006

Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw

Tak/nie

MRDV 007

Uzupełniające krajowe płatności bezpośrednie w odniesieniu do Chorwacji

Tak/nie

MRDV 008

Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów

Tak/nie

 

 

Płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne

 

MRDV 009

Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne

Tak/nie

MRDV 010

Usługi leśno-środowiskowe i klimatyczne oraz ochrona lasów

Tak/nie

MRDV 011

Rolnictwo ekologiczne

Tak/nie

MRDV 012

Płatności związane z obszarami Natura 2000 oraz z ramową dyrektywa wodną.

Tak/nie

MRDV 013

Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami

Tak/nie

MRDV 014

Dobrostan zwierząt

Tak/nie

MRDV 015

Zarządzanie ryzykiem

Tak/nie

MODUŁ 3. BUDYNKI INWENTARSKIE I GOSPODAROWANIE NAWOZAMI NATURALNYMI

Zmienne

Jednostki/kategorie

Temat: budynki inwentarskie

 

 

Temat szczegółowy: budynki dla bydła

 

MAHM 001

Krowy mleczne

Średnia liczba

MAHM 002

Krowy mleczne w oborze stanowiskowej (z gnojowicą)

Liczba stanowisk

MAHM 003

Krowy mleczne w oborze stanowiskowej (z obornikiem)

Liczba stanowisk

MAHM 004

Krowy mleczne w oborze wolnostanowiskowej/z boksami (z gnojowicą)

Liczba stanowisk

MAHM 005

Krowy mleczne w oborze wolnostanowiskowej/z boksami (z obornikiem)

Liczba stanowisk

MAHM 006

Krowy mleczne w oborze innego typu (z gnojowicą)

Liczba stanowisk

MAHM 007

Krowy mleczne w oborze innego typu (z obornikiem)

Liczba stanowisk

MAHM 008

Krowy mleczne trzymane zawsze na otwartej przestrzeni

Liczba stanowisk

MAHM 009

Krowy mleczne trzymane częściowo na otwartej przestrzeni (na pastwisku)

Miesiące

MAHM 010

Krowy mleczne mające dostęp do wybiegu

Tak/nie

MAHM 011

Pozostałe bydło

Średnia liczba

MAHM 012

Pozostałe bydło w oborze stanowiskowej (z gnojowicą)

Liczba stanowisk

MAHM 013

Pozostałe bydło w oborze stanowiskowej (z obornikiem)

Liczba stanowisk

MAHM 014

Pozostałe bydło w oborze wolnostanowiskowej/z boksami (z gnojowicą)

Liczba stanowisk

MAHM 015

Pozostałe bydło w oborze wolnostanowiskowej/z boksami (z obornikiem)

Liczba stanowisk

MAHM 016

Pozostałe bydło w oborze innego typu (z gnojowicą)

Liczba stanowisk

MAHM 017

Pozostałe bydło w oborze innego typu (z obornikiem)

Liczba stanowisk

MAHM 018

Pozostałe bydło trzymane zawsze na otwartej przestrzeni

Liczba stanowisk

MAHM 019

Pozostałe bydło trzymane częściowo na otwartej przestrzeni (na pastwisku)

Miesiące

MAHM 020

Pozostałe bydło mające dostęp do wybiegu

Tak/nie

 

Temat szczegółowy: budynki dla świń

 

MAHM 021

Lochy do dalszego chowu

Średnia liczba

MAHM 022

Lochy do dalszego chowu trzymane na podłodze w pełni rusztowej

Liczba stanowisk

MAHM 023

Lochy do dalszego chowu trzymane na podłodze częściowo rusztowej

Liczba stanowisk

MAHM 024

Lochy do dalszego chowu trzymane w chlewni z pełną podłogą (bez głębokiej ściółki)

Liczba stanowisk

MAHM 025

Lochy do dalszego chowu trzymane w chlewni z całym podłożem pokrytym głęboką ściółką

Liczba stanowisk

MAHM 026

Lochy do dalszego chowu trzymane w chlewni innego typu

Liczba stanowisk

MAHM 027

Lochy do dalszego chowu trzymane na otwartej przestrzeni (na wolnym wybiegu)

Liczba stanowisk

MAHM 028

Lochy do dalszego chowu trzymane na otwartej przestrzeni (na wolnym wybiegu)

Miesiące

MAHM 029

Pozostała trzoda chlewna

Średnia liczba

MAHM 030

Pozostała trzoda chlewna trzymana na podłodze w pełni rusztowej

Liczba stanowisk

MAHM 031

Pozostała trzoda chlewna trzymana na podłodze częściowo rusztowej

Liczba stanowisk

MAHM 032

Pozostała trzoda chlewna trzymana w chlewni z pełną podłogą (bez głębokiej ściółki)

Liczba stanowisk

MAHM 033

Pozostała trzoda chlewna trzymana w chlewni z całym podłożem pokrytym głęboką ściółką

Liczba stanowisk

MAHM 034

Pozostała trzoda chlewna trzymana w chlewni innego typu

Liczba stanowisk

MAHM 035

Pozostała trzoda chlewna trzymana na otwartej przestrzeni (na wolnym wybiegu)

Liczba stanowisk

MAHM 036

Pozostała trzoda chlewna mająca dostęp do wybiegu

Tak/nie

 

Temat szczegółowy: budynki dla kur niosek

 

MAHM 037

Kury nioski

Średnia liczba

MAHM 038

Kury nioski w pomieszczeniu z głęboką ściółką

Liczba stanowisk

MAHM 039

Kury nioski w kurniku bez ściółki

Liczba stanowisk

MAHM 040

Kury nioski w klatkach z taśmowym przenośnikiem odchodów

Liczba stanowisk

MAHM 041

Kury nioski w klatkach z głębokim dołem na odchody

Liczba stanowisk

MAHM 042

Kury nioski w klatkach z napowietrzanym grawitacyjnie zbiornikiem odchodów

Liczba stanowisk

MAHM 043

Kury nioski w pomieszczeniu innego typu

Liczba stanowisk

MAHM 044

Kury nioski trzymane na otwartej przestrzeni (na wolnym wybiegu)

Liczba stanowisk

Temat: wykorzystanie składników odżywczych i nawozów naturalnych w gospodarstwie

 

 

Temat szczegółowy: Nawożone użytki rolne

 

MAHM 045

Łączna powierzchnia użytkowanych użytków rolnych nawożonych nawozami mineralnymi

ha

MAHM 046

Łączna powierzchnia użytkowanych użytków rolnych nawożonych nawozem naturalnym

ha

 

Temat szczegółowy: nawozy naturalne wywożone z gospodarstwa rolnego i przywożone do niego

 

 

 

Wywóz netto nawozu naturalnego z gospodarstwa

 

MAHM 047

Wywóz netto płynnego nawozu naturalnego z gospodarstwa

m3

MAHM 048

Wywóz netto stałego nawozu naturalnego z gospodarstwa

tony

 

Temat szczegółowy: nawozy organiczne, inne niż nawozy naturalne

 

MAHM 049

Nawozy organiczne, inne niż nawozy naturalne, wykorzystywane w gospodarstwie rolnym

tony

Temat: techniki aplikacji nawozów naturalnych

 

 

Temat szczegółowy: czas przykrycia glebą w zależności od techniki aplikacji

 

 

 

Aplikacja rozrzutowa

 

MAHM 050

Z przyoraniem w ciągu 4 godzin

przedziały procentowe (5)

MAHM 051

Z przyoraniem po 4 godzinach

przedział procentowy (5)

MAHM 052

Bez przyorania

przedział procentowy (5)

 

 

Nawożenie rzędowo-wgłębne

 

MAHM 053

Węże wleczone

przedział procentowy (5)

MAHM 054

Płozy

przedział procentowy (5)

 

 

Nawożenie wtryskowe

 

MAHM 055

Płytkie/otwarte szczeliny

przedział procentowy (5)

MAHM 056

Głębokie/zamknięte szczeliny

przedział procentowy (5)

Temat: obiekty przeznaczone do przechowywania nawozów naturalnych

 

 

Temat szczegółowy: obiekty do przechowywania nawozów naturalnych i ich pojemność

 

MAHM 057

Przechowywanie stałego nawozu naturalnego w hałdach

%

MAHM 058

Przechowywanie nawozu naturalnego w stertach kompostowych

%

MAHM 059

Przechowywanie nawozu naturalnego w dołach pod pomieszczeniami dla zwierząt

%

MAHM 060

Przechowywanie nawozu naturalnego w systemach z głęboką ściółką

%

MAHM 061

Przechowywanie nawozu płynnego bez przykrycia

%

MAHM 062

Przechowywanie nawozu płynnego z przepuszczalnym przykryciem

%

MAHM 063

Przechowywanie nawozu płynnego z nieprzepuszczalnym przykryciem

%

MAHM 064

Przechowywanie nawozu naturalnego w obiektach innego rodzaju, g.i.n.

%

MAHM 065

Codzienne wykorzystanie do nawożenia

%

MAHM 066

Przechowywanie nawozu naturalnego w stertach kompostowych

Miesiące

MAHM 067

Przechowywanie nawozu naturalnego w dołach pod pomieszczeniami dla zwierząt

Miesiące

MAHM 068

Przechowywanie nawozu naturalnego w systemach z głęboką ściółką

Miesiące

MAHM 069

Przechowywanie nawozu płynnego

Miesiące

MAHM 070

Przechowywanie nawozu naturalnego w obiektach innego rodzaju, g.i.n.

Miesiące


(1)  Pierwszy przedział procentowy rocznych jednostek pracy (AWU): (0), (> 0-< 25), (≥ 25-< 50), (≥ 50-< 75), (≥ 75-< 100), (100).

(2)  Drugi przedział procentowy rocznych jednostek pracy (AWU): (> 0-< 25), (≥ 25-< 50), (≥ 50-< 75), (≥ 75-< 100), (100).

(3)  Produkcja końcowa gospodarstwa w poszczególnych przedziałach procentowych: (≥ 0-≤ 10), (> 10-≤ 50), (> 50-< 100).

(4)  M — działalność podstawowa, S — działalność dodatkowa, N — brak działalności tego typu.

(5)  Przedziały procentowe stosowania poszczególnych technik aplikacji nawozu naturalnego: (0), (> 0-< 25), (≥ 25-< 50), (≥ 50-< 75), (≥ 75-< 100), (100).


ZAŁĄCZNIK III

Opis zmiennych do wykorzystania w modułach danych dotyczących gospodarstw rolnych, wyszczególnionych w załączniku II do niniejszego rozporządzenia wykonawczego

MODUŁ 1. SIŁA ROBOCZA I INNA DZIAŁALNOŚĆ ZAROBKOWA

OPIS ZMIENNYCH DLA SIŁY ROBOCZEJ

Użytkownik

Użytkownik jest osobą fizyczną (lub wybraną osobą fizyczną w przypadku gospodarstw grupowych), na której rachunek i w której imieniu gospodarstwo jest prowadzone i która jest odpowiedzialna za gospodarstwo prawnie i ekonomicznie. Jeśli użytkownik jest osobą prawną, dane dotyczące użytkownika nie są gromadzone.

Praca w gospodarstwie rolnym zdefiniowana jest w załączniku I. PODSTAWOWE ZMIENNE OGÓLNE

Temat: zarządzanie gospodarstwem rolnym

 

Tematy szczegółowe: użytkownik i równowaga płci

MLFO 001

Płeć użytkownika

Płeć użytkownika

 

M — Mężczyzna

 

F — Kobieta

MLFO 002

Rok urodzenia

Rok urodzenia użytkownika

 

Temat szczegółowy: nakład pracy

MLFO 003

Praca użytkownika w gospodarstwie rolnym

Przedział procentowy rocznych jednostek pracy w gospodarstwie rolnym wykonywanej przez użytkownika, poza pracą w gospodarstwie domowym.

 

Temat szczegółowy: środki bezpieczeństwa, w tym plan bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych

MLFO 004

Plan bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym

W gospodarstwie rolnym w celu zredukowania zagrożeń związanych z pracą przeprowadzono ocenę ryzyka w miejscu pracy, której rezultatem jest sporządzony na piśmie dokument (np. „plan bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym”).

Temat: rodzinna siła robocza

 

Tematy szczegółowe: nakład pracy, liczba zaangażowanych osób i równowaga płci

 

Członkowie rodziny pracujący w gospodarstwie rolnym

Pozycja ta dotyczy jedynie gospodarstw indywidualnych, ponieważ uważa się, że gospodarstwa grupowe i mające jako użytkownika osobę prawną nie mają pracowników będących członkami rodziny.

Do członków rodziny wykonujących prace rolnicze (poza pracą w gospodarstwie domowym) zalicza się współmałżonka, wstępnych i zstępnych oraz rodzeństwo użytkownika i jego współmałżonka w przypadku gospodarstwa indywidualnego. W stosownych przypadkach obejmuje to osobę kierującą gospodarstwem, która jest członkiem rodziny użytkownika.

MLFO 005

Członkowie rodziny - mężczyźni, pracujący w gospodarstwie rolnym

Liczba członków rodziny (mężczyźni) w poszczególnych przedziałach procentowych rocznych jednostek pracy

MLFO 006

Członkowie rodziny - kobiety, pracujące w gospodarstwie rolnym

Liczba członków rodziny (kobiety) w poszczególnych przedziałach procentowych rocznych jednostek pracy

Temat: nierodzinna siła robocza

 

Tematy szczegółowe: nakład pracy, liczba zatrudnionych osób i równowaga płci

 

 

Stali pracownicy najemni spoza rodziny w gospodarstwie rolnym

Stali pracownicy najemni są to osoby z wyjątkiem użytkownika i członków jego rodziny, które pracowały w gospodarstwie rolnym w każdym tygodniu 12-miesięcznego okresu kończącego się w dniu referencyjnym badania, niezależnie od długości tygodnia roboczego i niezależnie od tego, czy otrzymywały za to wynagrodzenie (pobory, płace, zyski lub inne płatności, w tym również płatności w naturze). Obejmuje to również osoby, które nie mogły wykonywać pracy przez cały ten okres z następujących powodów:

(i)

specjalne warunki produkcji w specjalistycznych gospodarstwach rolnych; lub

(ii)

nieobecność w związku ze świętami, służbą wojskową, chorobą, wypadkiem lub śmiercią; lub

(iii)

rozpoczęcie lub zakończenie zatrudnienia w gospodarstwie; lub

(iv)

całkowite wstrzymanie prac w gospodarstwie w wyniku zdarzeń o charakterze losowym (powódź, pożar itp.).

MLFO 007

Stali pracownicy najemni spoza rodziny w gospodarstwie rolnym - mężczyźni

Liczba niebędących członkami rodziny pracowników (mężczyźni) w poszczególnych przedziałach procentowych rocznych jednostek pracy.

MLFO 008

Stali pracownicy najemni spoza rodziny w gospodarstwie rolnym - kobiety

Liczba niebędących członkami rodziny pracowników (kobiety) w poszczególnych przedziałach procentowych rocznych jednostek pracy.

 

Temat szczegółowy: dorywcza siła robocza zatrudniona w gospodarstwie

 

 

Pracownicy zatrudnieni dorywczo niebędący członkami rodziny to osoby, które w gospodarstwie rolnym nie pracowały w każdym z tygodni 12-miesięcznego okresu poprzedzającego dzień badania z przyczyn innych niż podane w punkcie „Stali pracownicy najemni spoza rodziny”.

Dniówki przepracowane przez pracowników zatrudnionych dorywczo obejmują każdy dzień pracy długi na tyle, że pracownik otrzymuje zapłatę (płace, zyski lub inne płatności, w tym również płatności w naturze) za pracę, którą wykonałaby zwykle osoba zatrudniona w pełnym wymiarze godzin. Dni urlopu i choroby nie liczą się jako dniówki.

MLFO 009

Pracownicy spoza rodziny zatrudnieni dorywczo: mężczyźni i kobiety

Całkowita liczba dniówek w pełnym wymiarze czasu pracy osób zatrudnionych dorywczo w gospodarstwie rolnym.

 

Temat szczegółowy: nakład pracy pracowników kontraktowych

MLFO 010

Osoby niezatrudnione bezpośrednio przez gospodarstwo rolne i nieobjęte poprzednimi kategoriami

Całkowita liczba dniówek w pełnym wymiarze czasu pracy przepracowanych w gospodarstwie rolnym przez osoby niezatrudnione bezpośrednio przez gospodarstwo rolne (np. podwykonawców zatrudnionych przez osoby trzecie).

Temat: Działalność gospodarcza inna niż rolnicza, bezpośrednio związana z gospodarstwem rolnym

Informacje na temat działalności gospodarczej innej niż rolnicza są rejestrowane w odniesieniu do:

(i)

użytkowników gospodarstw indywidualnych i gospodarstw grupowych;

(ii)

członków rodziny w gospodarstwach indywidualnych;

a w przypadku działalności gospodarczej innej niż rolnicza, bezpośrednio związanej z gospodarstwem rolnym, również

(iii)

stałych pracowników najemnych spoza rodziny w gospodarstwie rolnym.

Nie gromadzi się informacji na temat działalności zarobkowej innej niż rolnicza w odniesieniu do gospodarstw osób prawnych.

Działalność gospodarcza inna niż rolnicza bezpośrednio związana z gospodarstwem rolnym to działalność:

a)

w tym gospodarstwie rolnym; lub

b)

poza tym gospodarstwem rolnym.

Działalność gospodarcza inna niż rolnicza bezpośrednio związana z gospodarstwem rolnym to działalność, w ramach której wykorzystywane są zasoby gospodarstwa (ziemia, budynki, maszyny itp.) lub jego produkty. Obejmuje ona prace inne niż rolnicze, a także prace rolnicze na rzecz innych gospodarstw rolnych. Wyłączone są tu inwestycje wyłącznie finansowe. Z pozycji tej wyłączona jest również dzierżawa ziemi na potrzeby różnej działalności bez dalszego zaangażowania w tę działalność.

 

Temat szczegółowy: rodzaje działalności

MLFO 011

Świadczenie usług zdrowotnych, socjalnych lub edukacyjnych

Wszelka działalność związana ze świadczeniem usług zdrowotnych, socjalnych lub edukacyjnych lub działalność gospodarcza o charakterze społecznym, do której wykorzystywane są zasoby gospodarstwa rolnego lub wytwarzane przez nie produkty podstawowe.

MLFO 012

Turystyka, wynajem pokoi i inna działalność związana z wypoczynkiem

Wszelka działalność związana z turystyką, usługi noclegowe, pokazywanie gospodarstwa rolnego turystom lub innym grupom, sport, wypoczynek itp., przy których wykorzystywane są grunt, budynki lub inne zasoby gospodarstwa.

MLFO 013

Rękodzieło

Wytwarzanie produktów rękodzieła w gospodarstwie rolnym przez użytkownika albo członków jego rodziny, albo przez pracowników najemnych spoza rodziny, niezależnie od sposobu sprzedaży produktów.

MLFO 014

Przetwórstwo produktów rolnych

Wszelkie przetwórstwo w gospodarstwie rolnym surowego produktu rolnego na produkt przetworzony, niezależnie od tego, czy surowiec został wyprodukowany w tym gospodarstwie rolnym, czy też zakupiony.

MLFO 015

Produkcja energii odnawialnej

Komercyjna produkcja energii odnawialnej, w tym biogazu, biopaliw lub energii elektrycznej, przy pomocy turbin wiatrowych, innych urządzeń lub z surowców rolnych. Nie włącza się tu energii odnawialnej produkowanej wyłącznie na potrzeby własne gospodarstwa rolnego.

MLFO 016

Przetwórstwo drewna

Przetwórstwo drewna surowego w gospodarstwie rolnym z przeznaczeniem na cele rynkowe (piłowanie drewna itp.).

MLFO 017

Akwakultura

Produkcja ryb, raków itp. w gospodarstwie rolnym. Wyłączone są działania obejmujące tylko połowy.

 

 

Prace kontraktowe (z wykorzystaniem środków produkcji gospodarstwa rolnego)

Prace najemne z wykorzystaniem urządzeń należących do gospodarstwa, z rozróżnieniem na prace wykonywane w obrębie lub poza obrębem sektora rolnego.

MLFO 018

Rolnicze prace kontraktowe

Prace wykonywane na umowę zlecenie w obrębie sektora rolnego.

MLFO 019

Nierolnicze prace kontraktowe

Prace wykonywane na umowę zlecenie poza obrębem sektora rolnego (np. odśnieżanie, prace transportowe, utrzymanie krajobrazu, usługi rolnicze i środowiskowe itp.).

MLFO 020

Leśnictwo

Prace w leśnictwie z wykorzystaniem siły roboczej w gospodarstwie oraz maszyn i urządzeń gospodarstwa rolnego, zwykle używanych do celów rolniczych.

MLFO 021

Działalność gospodarcza inna niż rolnicza, bezpośrednio związana z gospodarstwem rolnym gdzie indziej niesklasyfikowana.

Wykonywanie działalności gospodarczej innej niż rolnicza, bezpośrednio związanej z gospodarstwem rolnym, gdzie indziej niesklasyfikowanej.

 

Temat szczegółowy: znaczenie dla gospodarstwa rolnego

MLFO 022

Udział procentowy działalności gospodarczej innej niż rolnicza, bezpośrednio związanej z gospodarstwem rolnym, w jego produkcji końcowej.

Przedział procentowy udziału działalności gospodarczej innej niż rolnicza, bezpośrednio związanej z gospodarstwem rolnym w jego produkcji końcowej. Udział działalności gospodarczej innej niż rolnicza bezpośrednio związanej z gospodarstwem rolnym w jego produkcji szacuje się jako udział przychodów z tytułu działalności innej niż rolnicza j bezpośrednio związanej z gospodarstwem rolnym w sumie przychodów ogółem tego gospodarstwa i płatności bezpośrednich otrzymywanych przez to gospodarstwo rolne na podstawie rozporządzenia (UE) nr 1307/2013 lub nowszych przepisów prawnych.

Formula

 

Temat szczegółowy: nakład pracy

Niniejsza pozycja ma zastosowanie do:

(i)

użytkowników gospodarstw indywidualnych i gospodarstw grupowych;

(ii)

członków rodziny w gospodarstwach indywidualnych; oraz

(iii)

stałych pracowników najemnych spoza rodziny w gospodarstwie rolnym.

Nie gromadzi się informacji w odniesieniu do gospodarstw rolnych osób prawnych.

MLFO 023

Inna działalność zarobkowa użytkownika (związana z gospodarstwem rolnym).

Użytkownik gospodarstwa indywidualnego lub gospodarstwa grupowego prowadzi inną działalność zarobkową bezpośrednio związaną z gospodarstwem rolnym jako:

 

M — działalność podstawową

 

S — działalność dodatkową

 

N — nie prowadzi

Działalność ta może być prowadzona w samym gospodarstwie rolnym (praca pozarolnicza w gospodarstwie rolnym) lub poza nim.

MLFO 024

Członkowie rodziny pracujący w gospodarstwie rolnym mający inną działalność zarobkową (związaną z gospodarstwem rolnym) jako swoją działalność podstawową.

Liczba osób będących członkami rodziny, prowadzących działalność zarobkową bezpośrednio związaną z gospodarstwem jako działalność podstawową.

MLFO 025

Członkowie rodziny pracujący w gospodarstwie rolnym mający inną działalność zarobkową (związaną z gospodarstwem rolnym) jako swoją działalność dodatkową.

Liczba osób będących członkami rodziny, prowadzących działalność zarobkową bezpośrednio związaną z gospodarstwem jako działalność dodatkową.

MLFO 026

Stali pracownicy najemni spoza rodziny, pracujący w gospodarstwie rolnym oraz mający inną działalność zarobkową (związaną z gospodarstwem rolnym) jako swoją działalność podstawową.

Liczba osób zaliczanych do stałych pracowników najemnych niebędących członkami rodziny, prowadzących inną działalność zarobkową bezpośrednio związaną z gospodarstwem jako działalność podstawową w gospodarstwach indywidualnych lub w gospodarstwach grupowych.

MLFO 027

Stali pracownicy najemni spoza rodziny, pracujący w gospodarstwie rolnym oraz mający inną działalność zarobkową (związaną z gospodarstwem rolnym) jako swoją działalność dodatkową.

Liczba osób zaliczanych do stałych pracowników najemnych niebędących członkami rodziny, prowadzących inną działalność zarobkową bezpośrednio związaną z gospodarstwem jako działalność dodatkową w gospodarstwach indywidualnych lub w gospodarstwach grupowych.

Temat: Inna działalność gospodarcza niezwiązana bezpośrednio z gospodarstwem

Dotyczy pracy pozarolniczej w gospodarstwie rolnym i pracy poza tym gospodarstwem rolnym. Pozycja ta obejmuje każdą działalność wykonywaną za wynagrodzeniem (pobory, płace, zyski lub inne płatności, w tym również płatności w naturze) inną niż:

(i)

praca rolnicza w danym gospodarstwie rolnym; oraz

(ii)

inna działalność zarobkowa związana bezpośrednio z gospodarstwem rolnym.

Inna działalność gospodarcza niezwiązana z gospodarstwem rolnym to działalność gospodarcza:

a)

w danym gospodarstwie rolnym (praca pozarolnicza w danym gospodarstwie rolnym); lub

b)

poza tym gospodarstwem rolnym.

 

Temat szczegółowy: nakład pracy

MLFO 028

Wyłączny użytkownik gospodarstwa indywidualnego, będący również osobą kierującą gospodarstwem, prowadzi inną działalność gospodarczą (niezwiązaną z gospodarstwem rolnym).

Użytkownik prowadzi inną działalność gospodarczą niezwiązaną bezpośrednio z gospodarstwem rolnym jako::

 

M — działalność podstawową

 

S — działalność dodatkową

 

N — nie prowadzi

Działalność ta może być prowadzona w samym gospodarstwie rolnym (praca pozarolnicza w gospodarstwie rolnym) lub poza nim.

MLFO 029

Członkowie rodziny wyłącznego użytkownika (jeśli użytkownik jest osobą kierującą gospodarstwem rolnym), którzy pracują w gospodarstwie i mają inną działalność zarobkową (niezwiązaną z gospodarstwem rolnym) jako swoją działalność podstawową.

Liczba osób będących członkami rodziny prowadzących działalność zarobkową niezwiązaną z gospodarstwem rolnym jako działalność podstawową.

MLFO 030

Członkowie rodziny wyłącznego użytkownika (jeśli użytkownik jest osobą kierującą gospodarstwem rolnym), którzy pracują w gospodarstwie i mają inną działalność zarobkową (niezwiązaną z gospodarstwem rolnym) jako swoją działalność dodatkową.

Liczba osób będących członkami rodziny prowadzących działalność zarobkową niezwiązaną z gospodarstwem rolnym jako działalność dodatkową.

MODUŁ 2. ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

OPIS ZMIENNYCH DOTYCZĄCYCH ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Temat: gospodarstwa rolne wspierane w ramach środków rozwoju obszarów wiejskich

Uważa się, że gospodarstwo rolne było w ciągu ostatnich trzech lat beneficjentem środków rozwoju obszarów wiejskich wymienionych w tytule III, rozdział 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., zgodnie z ustalonymi normami i zasadami określonymi w najnowszym prawodawstwie, bez względu na to, czy płatność została dokonana w okresie odniesienia, jeżeli pozytywna decyzja dotycząca przyznania takiego środka została wydana (np. zaakceptowany został wniosek o dotację).

MRDV 001

Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem i zastępstw w gospodarstwie

Gospodarstwo rolne korzystało ze środków rozwoju obszarów wiejskich na podstawie art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013

MRDV 002

Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych

Gospodarstwo rolne korzystało ze środków rozwoju obszarów wiejskich na podstawie art. 16 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013

MRDV 003

Inwestycje w środki trwałe

Gospodarstwo rolne korzystało ze środków rozwoju obszarów wiejskich na podstawie art. 17 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013

MRDV 004

Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych

Gospodarstwo rolne korzystało ze środków rozwoju obszarów wiejskich na podstawie art. 18 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013

 

 

Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej

Środki rozwoju obszarów wiejskich na podstawie art. 19 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, a w przypadku Chorwacji również na podstawie art. 40 tego rozporządzenia.

MRDV 005

Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników

Gospodarstwo rolne korzystało ze środków rozwoju obszarów wiejskich na podstawie art. 19 lit. a) pkt (i) rozporządzenia (UE) nr 1305/2013

MRDV 006

Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw

Gospodarstwo rolne korzystało ze środków rozwoju obszarów wiejskich na podstawie art. 19 lit. a) pkt (iii) rozporządzenia (UE) nr 1305/2013

MRDV 007

Uzupełniające krajowe płatności bezpośrednie w odniesieniu do Chorwacji

Gospodarstwo rolne korzystało ze środków rozwoju obszarów wiejskich na podstawie art. 40 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013

MRDV 008

Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów

Gospodarstwo rolne korzystało ze środków rozwoju obszarów wiejskich na podstawie art. 21 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013

 

 

Płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne

MRDV 009

Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne

Gospodarstwo rolne korzystało ze środków rozwoju obszarów wiejskich na podstawie art. 28 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013

MRDV 010

Usługi leśno-środowiskowe i klimatyczne oraz ochrona lasów

Gospodarstwo rolne korzystało ze środków rozwoju obszarów wiejskich na podstawie art. 34 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013

MRDV 011

Rolnictwo ekologiczne

Gospodarstwo rolne korzystało ze środków rozwoju obszarów wiejskich na podstawie art. 29 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013

MRDV 012

Płatności związane z obszarami Natura 2000 i ramową dyrektywą wodną

Gospodarstwo rolne korzystało ze środków rozwoju obszarów wiejskich na podstawie art. 30 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013

MRDV 013

Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami

Gospodarstwo rolne korzystało ze środków rozwoju obszarów wiejskich na podstawie art. 31 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013

MRDV 014

Dobrostan zwierząt

Gospodarstwo rolne korzystało ze środków rozwoju obszarów wiejskich na podstawie art. 33 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013

MRDV 015

Zarządzanie ryzykiem

Gospodarstwo rolne korzystało ze środków rozwoju obszarów wiejskich na podstawie art. 36 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013

MODUŁ 3. BUDYNKI INWENTARSKIE I GOSPODAROWANIE NAWOZAMI NATURALNYMI

OPIS ZMIENNYCH DLA BUDYNKÓW INWENTARSKICH I GOSPODAROWANIA NAWOZAMI NATURALNYMI

Temat: budynki inwentarskie

Liczba stanowisk w budynkach dla bydła, świń i drobiu. Termin „liczba stanowisk” odnosi się do normalnej liczby zwierząt przebywających w budynkach inwentarskich podczas roku odniesienia. Oznacza to, że jeśli okoliczności nie są normalne w dniu referencyjnym, liczba zwierząt musi być skorygowana (zbyt dużo/mało zwierząt, opróżnienie ze względów sanitarnych, specjalny program produkcji itd.). Wliczane są jedynie budynki inwentarskie użytkowane w okresie odniesienia. Odnotowuje się również liczbę czasowo niezajmowanych stanowisk w budynkach dla zwierząt w okresie odniesienia.

Zwierzęta zdefiniowane są w sekcji III. ZMIENNE DOTYCZĄCE ZWIERZĄT GOSPODARSKICH

 

Temat szczegółowy: budynki dla bydła

MAHM 001

Krowy mleczne

Średnia liczba krów mlecznych w roku odniesienia.

MAHM 002

Krowy mleczne w oborze stanowiskowej (z gnojowicą)

Liczba stanowisk dla krów mlecznych w oborze stanowiskowej z gnojowicą.

MAHM 003

Krowy mleczne w oborze stanowiskowej (z obornikiem)

Liczba stanowisk dla krów mlecznych w oborze stanowiskowej z obornikiem.

MAHM 004

Krowy mleczne w oborze wolnostanowiskowej/z boksami (z gnojowicą)

Liczba stanowisk dla krów mlecznych w oborze wolnostanowiskowej/z boksami z gnojowicą.

MAHM 005

Krowy mleczne w oborze wolnostanowiskowej/z boksami (z obornikiem)

Liczba stanowisk dla krów mlecznych w oborze wolnostanowiskowej/z boksami z obornikiem.

MAHM 006

Krowy mleczne w oborze innego typu (z gnojowicą)

Liczba stanowisk dla krów mlecznych w oborach innego typu, gdzie indziej niesklasyfikowanych, z gnojowicą.

MAHM 007

Krowy mleczne w oborze innego typu (z obornikiem)

Liczba stanowisk dla krów mlecznych w oborach innego typu, gdzie indziej niesklasyfikowanych, z obornikiem.

MAHM 008

Krowy mleczne trzymane zawsze na otwartej przestrzeni

Liczba stanowisk dla krów mlecznych trzymanych zawsze na otwartej przestrzeni.

MAHM 009

Krowy mleczne trzymane częściowo na otwartej przestrzeni (na pastwisku)

Liczba miesięcy, które krowy mleczne spędzają na pastwisku.

MAHM 010

Krowy mleczne mające dostęp do wybiegu

Obecność wybiegu dla krów mlecznych.

MAHM 011

Pozostałe bydło

Średnia liczba sztuk pozostałego bydła w roku odniesienia.

MAHM 012

Pozostałe bydło w oborze stanowiskowej (z gnojowicą)

Liczba stanowisk dla pozostałego bydła w oborze stanowiskowej z gnojowicą.

MAHM 013

Pozostałe bydło w oborze stanowiskowej (z obornikiem)

Liczba stanowisk dla pozostałego bydła w oborze stanowiskowej z obornikiem.

MAHM 014

Pozostałe bydło w oborze wolnostanowiskowej/z boksami (z gnojowicą)

Liczba stanowisk dla pozostałego bydła w oborze wolnostanowiskowej/z boksami z gnojowicą.

MAHM 015

Pozostałe bydło w oborze wolnostanowiskowej/z boksami (z obornikiem)

Liczba stanowisk dla pozostałego bydła w oborze wolnostanowiskowej/z boksami z obornikiem.

MAHM 016

Pozostałe bydło w oborze innego typu (z gnojowicą)

Liczba stanowisk dla pozostałego bydła w oborach innego typu, gdzie indziej niesklasyfikowanych, z gnojowicą.

MAHM 017

Pozostałe bydło w oborze innego typu (z obornikiem)

Liczba stanowisk dla pozostałego bydła w oborach innego typu, gdzie indziej niesklasyfikowanych, z obornikiem.

MAHM 018

Pozostałe bydło trzymane zawsze na otwartej przestrzeni

Liczba stanowisk dla pozostałego bydła trzymanego zawsze na otwartej przestrzeni.

MAHM 019

Pozostałe bydło trzymane częściowo na otwartej przestrzeni (na pastwisku)

Liczba miesięcy, które pozostałe bydło spędza na pastwisku.

MAHM 020

Pozostałe bydło mające dostęp do wybiegu

Obecność wybiegu dla pozostałego bydła.

 

Temat szczegółowy: budynki dla świń

MAHM 021

Lochy do dalszego chowu

Średnia liczba loch do dalszego chowu w roku odniesienia.

MAHM 022

Lochy do dalszego chowu trzymane na podłodze w pełni rusztowej

Liczba stanowisk dla loch do dalszego chowu w chlewni z podłogą w pełni rusztową.

MAHM 023

Lochy do dalszego chowu trzymane na podłodze częściowo rusztowej

Liczba stanowisk dla loch do dalszego chowu w chlewni z podłogą częściowo rusztową.

MAHM 024

Lochy do dalszego chowu trzymane w chlewni z pełną podłogą (bez głębokiej ściółki)

Liczba stanowisk dla loch do dalszego chowu w chlewni z pełną podłogą (bez głębokiej ściółki).

MAHM 025

Lochy do dalszego chowu trzymane w pomieszczeniu z całą podłogą pokrytą głęboką ściółką

Liczba stanowisk dla loch do dalszego chowu w chlewni z głęboką ściółką.

MAHM 026

Lochy do dalszego chowu trzymane w chlewni innego typu

Liczba stanowisk dla loch do dalszego chowu w chlewniach innego typu.

MAHM 027

Lochy do dalszego chowu trzymane na otwartej przestrzeni (na wolnym wybiegu)

Liczba stanowisk dla loch do dalszego chowu trzymanych na wolnym wybiegu.

MAHM 028

Lochy do dalszego chowu trzymane na otwartej przestrzeni (na wolnym wybiegu)

Liczba miesięcy, które lochy do dalszego chowu spędzają na wolnym wybiegu.

MAHM 029

Pozostała trzoda chlewna

Średnia liczba pozostałej trzody chlewnej w roku odniesienia.

MAHM 030

Pozostała trzoda chlewna trzymana na podłodze w pełni rusztowej

Liczba stanowisk dla pozostałej trzody chlewnej w chlewni z podłogą w pełni rusztową.

MAHM 031

Pozostała trzoda chlewna trzymana na podłodze częściowo rusztowej

Liczba stanowisk dla pozostałej trzody chlewnej w chlewni z podłogą częściowo rusztową.

MAHM 032

Pozostała trzoda chlewna trzymana w chlewni z pełną podłogą (bez głębokiej ściółki)

Liczba stanowisk dla pozostałej trzody chlewnej w chlewni z pełną podłogą (bez głębokiej ściółki).

MAHM 033

Pozostała trzoda chlewna trzymana w pomieszczeniu z całą podłogą pokrytą głęboką ściółką

Liczba stanowisk dla pozostałej trzody chlewnej w chlewni z głęboką ściółką.

MAHM 034

Pozostała trzoda chlewna trzymana w chlewni innego typu

Liczba stanowisk dla pozostałej trzody chlewnej w chlewniach innego typu.

MAHM 035

Pozostała trzoda chlewna trzymana na otwartej przestrzeni (na wolnym wybiegu)

Liczba stanowisk dla pozostałej trzody chlewnej trzymanych na wolnym wybiegu.

MAHM 036

Pozostała trzoda chlewna mająca dostęp do wybiegu

Dostęp do wybiegu dla pozostałej trzody chlewnej.

 

Temat szczegółowy: budynki dla kur niosek

MAHM 037

Kury nioski

Średnia liczba kur niosek w roku odniesienia

MAHM 038

Kury nioski w pomieszczeniu z głęboką ściółką

Liczba stanowisk dla kur niosek w pomieszczeniu z głęboką ściółką.

MAHM 039

Kury nioski w kurniku bez ściółki

Liczba stanowisk dla kur niosek w kurniku.

MAHM 040

Kury nioski w klatkach z taśmowym przenośnikiem odchodów

Liczba stanowisk dla kur niosek w klatkach z taśmowym przenośnikiem odchodów.

MAHM 041

Kury nioski w klatkach z głębokim dołem na odchody

Liczba stanowisk dla kur niosek w klatkach z głębokim dołem na odchody.

MAHM 042

Kury nioski w klatkach z napowietrzanym grawitacyjnie zbiornikiem odchodów

Liczba stanowisk dla kur niosek w klatkach z napowietrzanym grawitacyjnie zbiornikiem odchodów.

MAHM 043

Kury nioski w pomieszczeniu innego typu

Liczba stanowisk dla kur niosek w kurnikach innego typu.

MAHM 044

Kury nioski trzymane na otwartej przestrzeni (na wolnym wybiegu)

Liczba stanowisk dla kur niosek trzymanych na wolnym wybiegu.

Temat: wykorzystanie składników odżywczych i nawozów naturalnych w gospodarstwie

 

Temat szczegółowy: Nawożone użytki rolne

MAHM 045

Łączna powierzchnia użytkowanych użytków rolnych nawożonych nawozami mineralnymi

Powierzchnia użytkowanych użytków rolnych nawożonych nawozami mineralnymi.

MAHM 046

Łączna powierzchnia użytkowanych użytków rolnych nawożonych nawozem naturalnym

Powierzchnia użytkowanych użytków rolnych gospodarstwa nawożona nawozem naturalnym pochodzenia zwierzęcego.

 

Temat szczegółowy: nawozy naturalne wywożone z gospodarstwa rolnego i przywożone do niego

Ilość netto nawozu naturalnego pochodzenia zwierzęcego wywożonego z gospodarstwa lub przywożonego do niego.

 

 

Wywóz netto nawozu naturalnego z gospodarstwa

Ilość netto nawozu naturalnego pochodzenia zwierzęcego wywożonego z gospodarstwa rolnego lub przywożonego.

MAHM 047

Wywóz netto płynnego nawozu naturalnego z gospodarstwa

Liczba metrów sześciennych gnojowicy/gnojówki przywożonej do gospodarstwa rolnego lub wywożonej z niego, do bezpośredniego wykorzystania jako nawóz lub do przetworzenia przemysłowego, bez względu na to, czy jest on sprzedawany, kupowany, czy wymieniany bez opłat. Pozycja ta obejmuje również gnojowicę/gnojówkę wykorzystywaną do produkcji energii, a następnie w rolnictwie.

MAHM 048

Wywóz netto stałego nawozu naturalnego z gospodarstwa

Liczba ton obornika przywożonego do gospodarstwa rolnego lub wywożonego z niego, do bezpośredniego wykorzystania jako nawóz lub do przetworzenia przemysłowego, bez względu na to, czy jest on sprzedawany, kupowany, czy wymieniany bez opłat. Pozycja ta obejmuje również obornik wykorzystywany do produkcji energii, a następnie w rolnictwie.

 

Temat szczegółowy: nawozy organiczne, inne niż nawozy naturalne

MAHM 049

Nawozy organiczne, inne niż nawozy naturalne, wykorzystywane w gospodarstwie rolnym

Liczba ton nawozów organicznych, innych niż nawozy naturalne pochodzenia zwierzęcego, wykorzystywanych rolniczo w gospodarstwie rolnym

Temat: techniki aplikacji nawozów naturalnych

Techniki aplikacji nawozów naturalnych

 

Temat szczegółowy: czas przykrycia glebą w zależności od techniki aplikacji

 

 

Aplikacja rozrzutowa

Nawóz naturalny jest rozmieszczany na powierzchni gruntów lub upraw, bez stosowania technik nawożenia rzędowo-wgłębnego czy też wtryskowych

MAHM 050

Z przyoraniem w ciągu 4 godzin

Przedział procentowy całego rozrzuconego nawozu naturalnego, który został mechanicznie przyorany w ciągu czterech godzin po rozrzuceniu.

MAHM 051

Z przyoraniem po 4 godzinach

Przedział procentowy całego rozrzuconego nawozu naturalnego, który został mechanicznie przyorany od 4 do 24 godzin po rozrzuceniu.

MAHM 052

Bez przyorania

Przedział procentowy całego rozrzuconego nawozu naturalnego, jeśli nie został on mechanicznie przyorany lub nie został przyorany w ciągu 24 godzin po aplikacji.

 

 

Nawożenie rzędowo-wgłębne

Gnojówka lub gnojowica jest rozlewana na obszarze w równoległych rzędach – w taki sposób, że utrzymywany jest wolny od nawozu obszar pomiędzy tymi rzędami – za pomocą urządzenia (pasmowego rozlewacza nawozów) przymocowanego z tyłu pojazdu-cysterny lub ciągnika rolniczego, służącego do powierzchniowego stosowania płynnego nawozu naturalnego.

MAHM 053

Węże wleczone

Przedział procentowy gnojówki lub gnojowicy zastosowanej przy pomocy węży wleczonych.

MAHM 054

Płozy

Przedział procentowy gnojówki lub gnojowicy zastosowanej przy pomocy płóz.

 

 

Nawożenie wtryskowe

Gnojówka lub gnojowica aplikowana jest przez umieszczenie w szczelinach wyciętych w glebie, na głębokości zależnej od typu urządzenia wtryskowego.

MAHM 055

Płytkie/otwarte szczeliny

Przedział procentowy gnojówki lub gnojowicy aplikowanej do płytkich szczelin (zwykle głębokich na ok. 50 mm), bez względu na to, czy szczeliny pozostawia się otwarte, czy zamyka po aplikacji.

MAHM 056

Głębokie/zamknięte szczeliny

Przedział procentowy gnojówki lub gnojowicy aplikowanej do głębokich szczelin (zwykle głębokich na ok. 150 mm), które zamyka się po aplikacji.

Temat: obiekty przeznaczone do przechowywania nawozów naturalnych

 

Temat szczegółowy: obiekty do przechowywania nawozów naturalnych i ich pojemność

Obiekty przeznaczone do przechowywania nawozów naturalnych

Pojemność obiektów do przechowywania nawozów naturalnych definiowana jest jako liczba miesięcy, w ciągu których w obiektach tych można przechowywać nawozy naturalne wyprodukowane w gospodarstwie rolnym, bez ryzyka wycieku i bez okresowego opróżniania.

MAHM 057

Przechowywanie stałego nawozu naturalnego w hałdach

Udział procentowy obornika składowanego na nieosłoniętych stosach lub stertach na nieosłoniętym terenie, zwykle w okresie kilku miesięcy.

MAHM 058

Przechowywanie nawozu naturalnego w stertach kompostowych

Udział procentowy obornika składowanego na osłoniętych stosach kompostowych, które są napowietrzane lub przerzucane.

MAHM 059

Przechowywanie nawozu naturalnego w dołach pod pomieszczeniami dla zwierząt

Udział procentowy obornika przechowywanego bez dodatku wody lub z dodatkiem jej małej ilości, przeważnie pod rusztową podłogą w zamkniętym pomieszczeniu dla zwierząt hodowlanych, przeważnie przez okres krótszy niż 1 rok.

MAHM 060

Przechowywanie nawozu naturalnego w systemach z głęboką ściółką

Udział procentowy obornika, który nagromadzony jest podczas cyklu produkcyjnego, który może trwać do 6 lub 12 miesięcy.

MAHM 061

Przechowywanie nawozu płynnego bez przykrycia

Udział procentowy gnojówki/gnojowicy składowanej w zbiornikach bez przykrycia lub stawach, zwykle przez okres krótszy niż 1 rok.

MAHM 062

Przechowywanie nawozu płynnego z przepuszczalnym przykryciem

Udział procentowy gnojówki/gnojowicy składowanej w zbiornikach lub stawach z przepuszczalnym przykryciem (takim jak glina, słoma lub powłoka naturalna), zwykle przez okres krótszy niż 1 rok.

MAHM 063

Przechowywanie nawozu płynnego z nieprzepuszczalnym przykryciem

Udział procentowy gnojówki/gnojowicy składowanej w zbiornikach lub dołach z nieprzepuszczalnym przykryciem (takim jak polietylen o dużej gęstości lub przykrycia pod ciśnieniem ujemnym), zwykle przez okres krótszy niż 1 rok.

MAHM 064

Przechowywanie nawozu naturalnego w obiektach innego rodzaju, g.i.n.

Udział procentowy nawozu naturalnego (bez względu na to, czy jest on stały czy płynny) składowanego w innych obiektach, gdzie indziej niesklasyfikowanych.

MAHM 065

Codzienne wykorzystanie do nawożenia

Udział procentowy nawozu naturalnego, który jest systematycznie wybierany z obiektu składowania i aplikowany na uprawy lub pastwiska w ciągu 24 godzin po wybraniu.

MAHM 066

Przechowywanie nawozu naturalnego w stertach kompostowych

Liczba miesięcy, w ciągu których obornik może być składowany na osłoniętych stertach kompostowych.

MAHM 067

Przechowywanie nawozu naturalnego w dołach pod pomieszczeniami dla zwierząt

Liczba miesięcy, w ciągu których gnojowica może być przechowywana w specjalnych dołach.

MAHM 068

Przechowywanie nawozu naturalnego w systemach z głęboką ściółką

Liczba miesięcy, w ciągu których obornik może być składowany w systemach z głęboką ściółką.

MAHM 069

Przechowywanie nawozu płynnego

Liczba miesięcy, w ciągu których gnojówka/gnojowica może być składowana, bez względu na rodzaj przykrycia.

MAHM 070

Przechowywanie nawozu naturalnego w obiektach innego rodzaju, g.i.n.

Liczba miesięcy, w ciągu których nawóz naturalny (bez względu na to, czy jest on stały czy płynny) może być przechowywany w innych obiektach, gdzie indziej niesklasyfikowanych.


Top