EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1624

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1624 z dnia 23 października 2018 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do procedur i standardowych formularzy i szablonów stosowanych do przekazywania informacji do celów sporządzenia planów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE oraz uchylające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1066 (Tekst mający znaczenie dla EOG.)

C/2018/6841

OJ L 277, 7.11.2018, p. 1–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 24/03/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1624/oj

7.11.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 277/1


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/1624

z dnia 23 października 2018 r.

ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do procedur i standardowych formularzy i szablonów stosowanych do przekazywania informacji do celów sporządzenia planów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE oraz uchylające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1066

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE ustanawiającą ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz zmieniającą dyrektywę Rady 82/891/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/24/WE, 2002/47/WE, 2004/25/WE, 2005/56/WE, 2007/36/WE, 2011/35/UE, 2012/30/UE i 2013/36/UE oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 i (UE) nr 648/2012 (1), w szczególności jej art. 11 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/1066 (2) określono procedurę i wprowadzono minimalny zestaw szablonów stosowanych do przekazywania informacji organom ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji przez instytucje kredytowe lub firmy inwestycyjne („instytucje”) do celów sporządzania i wdrażania planów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji. Od czasu przyjęcia rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/1066 organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji zyskały doświadczenie w obszarze planowania restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. W świetle tego doświadczenia należy dokonać aktualizacji minimalnego zestawu szablonów stosowanych do gromadzenia informacji do celów planowania restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji.

(2)

Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/1066 ma również na celu opracowanie procedury oraz minimalnego zestawu szablonów stosowanych do przekazywania informacji organom ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji przez instytucje w taki sposób, aby umożliwić organom ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji gromadzenie tych informacji w sposób spójny w całej Unii oraz aby ułatwić wymianę informacji między odpowiednimi organami. Z doświadczenia wynika jednak, że zharmonizowane podejście do gromadzenia tych informacji osiągnięto tylko częściowo. Konieczne jest zatem zapewnienie, aby organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji regularnie gromadziły minimum podstawowych informacji dotyczących instytucji lub grup w całej Unii. Nie uniemożliwia to gromadzenia przez organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji dodatkowych informacji, które uzna za niezbędne do opracowania i wdrożenia planów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji lub do ustalenia, jak określono w art. 4 dyrektywy 2014/59/UE, uproszczonych obowiązków informacyjnych.

(3)

W celu zapewnienia, aby plany restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji opierały się na minimalnym zestawie danych charakteryzujących się stałą wysoką jakością i dokładnością, należy przekształcić pozycje danych określone w formularzach sprawozdawczych wprowadzonych rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2016/1066 w jednolity model punktów danych zgodnie z praktyką stosowaną w sprawozdawczości nadzorczej. Jednolity model punktów danych powinien stanowić uporządkowane przedstawienie pozycji danych oraz identyfikować wszystkie koncepcje biznesowe mające znaczenie w odniesieniu do jednolitej sprawozdawczości do celów planowania restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, a także powinien zawierać wszystkie odpowiednie specyfikacje konieczne do dalszego rozwoju jednolitych narzędzi informatycznych na potrzeby sprawozdawczości.

(4)

W celu zapewnienia jakości, spójności i dokładności pozycji danych zgłaszanych przez instytucje pozycje te powinny podlegać wspólnym zasadom walidacji.

(5)

Z uwagi na ich szczególny charakter zasady walidacji i definicje punktów danych podlegają regularnej aktualizacji, tak aby zapewnić ich stałą zgodność z obowiązującymi wymogami regulacyjnymi, analitycznymi i informatycznymi. Ze względu na długotrwałość obecnej procedury przyjmowania i publikacji szczegółowy jednolity model punktów danych i zasady walidacji nie mogą być zmieniane odpowiednio szybko i terminowo, tak aby zapewnić ciągłe przekazywanie jednolitych informacji dotyczących planów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w Unii. Należy zatem ustanowić rygorystyczne kryteria jakościowe dotyczące jednolitego modelu punktów danych oraz szczegółowe wspólne zasady walidacji, które zostaną opublikowane w formie elektronicznej przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB) na jego stronie internetowej.

(6)

Zgodnie z art. 11 ust. 2 dyrektywy 2014/59/UE właściwe organy i organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji powinny współpracować w celu zminimalizowania powielania wymogów w zakresie informacji. W tym celu w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2016/1066 wprowadzono procedurę współpracy pomiędzy właściwymi organami a organami ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, którą należy utrzymywać tak, aby właściwe organy oraz organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji wspólnie weryfikowały, czy dany właściwy organ ma już dostęp do części lub całości wymaganych informacji. Jeżeli informacje te są dostępne właściwemu organowi, powinien on przekazać je bezpośrednio organowi ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji.

(7)

Uwzględniając zakres koniecznych zmian w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2016/1066, w celu zapewnienia pewności i jasności prawa zaleca się przyjęcie nowego rozporządzenia wykonawczego i, w związku z tym, uchylenie rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/1066.

(8)

Podstawę niniejszego rozporządzenia stanowią wykonawcze standardy techniczne przedstawione Komisji przez EUNB.

(9)

EUNB przeprowadził otwarte konsultacje publiczne na temat wykonawczych standardów technicznych, które stanowią podstawę niniejszego rozporządzenia, dokonał analizy potencjalnych powiązanych kosztów i korzyści oraz zwrócił się o wydanie opinii do Bankowej Grupy Interesariuszy powołanej na podstawie art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 (3),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot

Niniejsze rozporządzenie ustanawia wykonawcze standardy techniczne określające procedury i minimalny zestaw standardowych szablonów stosowanych do przedkładania organom ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji informacji niezbędnych do opracowania i wdrożenia planów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji zgodnie z art. 11 dyrektywy 2014/59/UE oraz grupowych planów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji zgodnie z art. 13 przedmiotowej dyrektywy.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

1)

„podmiot objęty planem restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji” oznacza jedno z poniższych:

a)

podmiot mający siedzibę w Unii, wskazany przez organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji zgodnie z art. 12 dyrektywy 2014/59/UE jako podmiot, w odniesieniu do którego w planie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji przewidziano działanie w ramach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji; lub

b)

instytucję, która nie należy do grupy objętej nadzorem skonsolidowanym na podstawie art. 111 i 112 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE (4), w odniesieniu do której w planie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji opracowanym zgodnie z art. 10 dyrektywy 2014/59/UE przewidziano działanie w ramach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji;

2)

„grupa objęta planem restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji” oznacza jedno z poniższych:

a)

podmiot objęty planem restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz jego jednostki zależne, które nie są:

(i)

same podmiotami objętymi planem restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji; ani

(ii)

jednostkami zależnymi innego podmiotu objętego planem restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji; ani

(iii)

podmiotami mającymi siedzibę w państwie trzecim, które zgodnie z planem restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji nie są ujęte w grupie objętej planem restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, ani ich jednostkami zależnymi;

b)

instytucje kredytowe trwale powiązane z organem centralnym, organ centralny i jakiekolwiek instytucje pozostające pod kontrolą organu centralnego, gdy jeden z tych podmiotów jest podmiotem objętym planem restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji;

3)

„instytucja powiązana” oznacza podmiot powiązany, który jest instytucją kredytową lub firmą inwestycyjną;

4)

„właściwy podmiot prawny” oznacza podmiot powiązany, który:

a)

pełni funkcje krytyczne; lub

b)

reprezentuje bądź odpowiada za ponad 5 % jednego z poniższych:

(i)

łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko grupy, o której mowa w art. 92 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 (5);

(ii)

miary ekspozycji całkowitej wskaźnika dźwigni grupy, o której mowa w art. 429 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 575/2013;

(iii)

przychodów operacyjnych grupy na zasadzie skonsolidowanej.

Artykuł 3

Przekazywanie podstawowych informacji do celów indywidualnych i grupowych planów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji

1.   Instytucje i – w przypadku grup – unijne jednostki dominujące przedkładają organom ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, bezpośrednio albo za pośrednictwem właściwego organu, informacje wyszczególnione w szablonach zawartych w załączniku I zgodnie z poziomem konsolidacji informacji, częstotliwością i formatem określonymi odpowiednio w art. 4, 5 i 6 oraz zgodnie z instrukcjami określonymi w załączniku II.

2.   Jeżeli organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji lub – w przypadku grup – grupowy organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji stosuje uproszczone obowiązki zgodnie z art. 4 dyrektywy 2014/59/UE, informuje on zainteresowane instytucje lub zainteresowaną unijną jednostkę dominującą o tym, których informacji nie trzeba włączać do przedkładanych informacji, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu. Organ identyfikuje te informacje, odnosząc się do szablonów zawartych w załączniku I.

Artykuł 4

Poziom konsolidacji informacji

1.   Instytucje, które nie wchodzą w skład grupy, przedkładają informacje, o których mowa w art. 3 ust. 1, z wyjątkiem informacji, o których mowa w szablonach Z 07.02 i Z 04.00 w załączniku I, na zasadzie indywidualnej.

2.   W przypadku grup unijna jednostka dominująca przedkłada informacje, o których mowa w art. 3 ust. 1, zgodnie z następującymi specyfikacjami:

a)

informacje określone w szablonie Z 01.00 w załączniku I w odniesieniu do:

(i)

podmiotów powiązanych ujętych w jej skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, które przekraczają 0,5 % całkowitej sumy bilansowej lub łącznej kwoty zobowiązań tej grupy;

(ii)

instytucji powiązanych, które przekraczają 0,5 % łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko lub 0,5 % całkowitego kapitału podstawowego Tier I grupy na podstawie sytuacji skonsolidowanej unijnej jednostki dominującej;

(iii)

podmiotów powiązanych pełniących funkcje krytyczne;

b)

informacje określone w szablonach Z 02.00 i Z 03.00 w załączniku I:

(i)

na poziomie unijnej jednostki dominującej lub, gdy są one różne, na poziomie każdego podmiotu objętego planem restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji na zasadzie indywidualnej;

(ii)

na poziomie każdej instytucji powiązanej, która jest właściwym podmiotem prawnym i nie wchodzi w zakres ppkt (i), na zasadzie indywidualnej, z wyjątkiem przypadków, gdy organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w pełni odstąpił od stosowania minimalnego wymogu w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych na zasadzie indywidualnej zgodnie z art. 45 ust. 11 lub 12 dyrektywy 2014/59/UE w odniesieniu do tej instytucji;

(iii)

na poziomie unijnej jednostki dominującej na zasadzie skonsolidowanej lub, gdy są one różne, na poziomie każdego podmiotu objętego planem restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji na podstawie sytuacji skonsolidowanej grupy objętej planem restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji;

c)

informacje określone w szablonie Z 04.00 w załączniku I w odniesieniu do wzajemnych powiązań finansowych między wszystkimi właściwymi podmiotami prawnymi;

d)

informacje określone w szablonach Z 05.01 i Z 05.02 w załączniku I:

(i)

na poziomie unijnej jednostki dominującej lub, gdy są one różne, na poziomie każdego podmiotu objętego planem restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji na zasadzie indywidualnej;

(ii)

na poziomie unijnej jednostki dominującej na zasadzie skonsolidowanej lub, gdy są one różne, na poziomie każdego podmiotu objętego planem restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji na podstawie sytuacji skonsolidowanej grupy objętej planem restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji;

e)

informacje określone w szablonie Z 06.00 w załączniku I na poziomie unijnej jednostki dominującej na zasadzie skonsolidowanej w odniesieniu do wszystkich instytucji kredytowych, które są właściwymi podmiotami prawnymi;

f)

informacje określone w szablonie Z 07.01 w załączniku I odrębnie w odniesieniu do każdego państwa członkowskiego, w którym grupa prowadzi działalność;

g)

informacje określone w szablonach Z 07.02 i Z 07.03 i Z 07.04 w załączniku I w odniesieniu do funkcji krytycznych pełnionych przez którykolwiek podmiot powiązany i do głównych linii biznesowych prowadzonych przez którykolwiek podmiot powiązany;

h)

informacje określone w szablonie Z 08.00 w załączniku I w odniesieniu do wszystkich usług o krytycznym znaczeniu świadczonych przez którykolwiek podmiot powiązany ujęty w szablonie Z 01.00 w załączniku I;

i)

informacje określone w szablonie Z 09.00 w załączniku I w odniesieniu do wszystkich infrastruktur rynku finansowego, których zakłócenie stanowiłoby poważną przeszkodę w pełnieniu jakiejkolwiek funkcji krytycznej określonej w szablonie Z 07.02 lub uniemożliwiłoby pełnienie takiej funkcji;

j)

informacje określone w szablonach Z 10.01 i Z 10.02 w załączniku I w odniesieniu do wszystkich krytycznych systemów informacyjnych w obrębie grupy.

Artykuł 5

Częstotliwość, dni odniesienia i dni przekazania formularzy

1.   Instytucje przedkładają informacje, o których mowa w art. 3 ust. 1, najpóźniej do dnia 30 kwietnia każdego roku w odniesieniu do ostatniego dnia poprzedniego roku kalendarzowego lub odpowiedniego roku obrachunkowego. Jeżeli dzień 30 kwietnia nie jest dniem roboczym, informacje przedstawiane są w kolejnym dniu roboczym.

2.   Organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji przekazują niezbędne dane kontaktowe w ramach organu ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji lub, w stosownych przypadkach, w ramach właściwego organu na potrzeby przekazania informacji.

3.   Instytucje mogą przedkładać niezweryfikowane dane. Jeżeli zweryfikowane dane różnią się od danych niezweryfikowanych, wówczas zweryfikowane dane przekazuje się bez zbędnej zwłoki. Dane niezweryfikowane są to dane, w odniesieniu do których nie została wydana opinia audytora zewnętrznego, natomiast dane zweryfikowane stanowią dane poddane weryfikacji audytora zewnętrznego, który wydał opinię pokontrolną.

4.   Korekty do przedstawionych sprawozdań przekazuje się bez zbędnej zwłoki.

Artykuł 6

Format do celów przekazywania informacji

1.   Instytucje lub – w przypadku grup – unijne jednostki dominujące przedkładają informacje, o których mowa w art. 3 ust. 1, w formatach wymiany danych i przedstawiania danych określonych przez organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz przestrzegają definicji punktów danych ujętych w jednolitym modelu punktów danych, o którym mowa w załączniku III, i zasad walidacji, o których mowa w załączniki IV, jak również następujących specyfikacji:

a)

w przedstawianych danych nie uwzględnia się informacji, które nie są wymagane lub nie mają zastosowania;

b)

wartości numeryczne przedstawia się jako dane faktyczne w następujący sposób:

(i)

punkty danych obejmujące rodzaj danych „kwota pieniężna” przedstawia się z zastosowaniem minimalnej dokładności odpowiadającej tysiącowi jednostek;

(ii)

punkty danych obejmujące rodzaj danych „procentowe” wyraża się zgodnie z jednostką, z zastosowaniem minimalnej dokładności odpowiadającej czwartemu miejscu po przecinku;

(iii)

punkty danych obejmujące rodzaj danych „liczby całkowite” przedstawia się bez miejsc po przecinku oraz z dokładnością odpowiadającą jednostkom.

2.   Dane przedkładane przez instytucje lub – w przypadku grup – unijne jednostki dominujące są powiązane z następującymi informacjami:

a)

dniem odniesienia na potrzeby przekazywania informacji;

b)

walutą sprawozdawczą;

c)

mającymi zastosowanie standardami rachunkowości;

d)

identyfikatorem jednostki sprawozdawczej;

e)

poziomem konsolidacji informacji zgodnie z art. 4.

Artykuł 7

Przekazywanie dodatkowych informacji do celów indywidualnych lub grupowych planów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji

1.   Jeżeli organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji lub grupowy organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji uzna, że informacje, które nie znajdują się w żadnym z szablonów zawartych w załączniku I, są niezbędne do celów opracowania i wdrożenia planów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, lub jeżeli format, w którym właściwy organ przedłożył dodatkowe informacje zgodnie z art. 8 ust. 2, nie jest odpowiedni do celów opracowania lub wdrożenia planów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji zwraca się do instytucji lub do unijnej jednostki dominującej o takie informacje.

2.   Do celów wniosku przedłożonego zgodnie z akapitem pierwszym organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji:

a)

identyfikuje dodatkowe informacje, jakie należy przekazać;

b)

określa, biorąc pod uwagę zakres i złożoność wymaganych informacji, stosowny termin, w którym instytucja lub – w przypadku grup – unijna jednostka dominująca przekazuje informacje organowi ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji;

c)

określa format, który instytucja lub – w przypadku grup – unijna jednostka dominująca powinna zastosować, aby dostarczyć informacje organowi ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji;

d)

określa, czy informacje należy przedstawić w ujęciu indywidualnym czy grupowym oraz czy ich zakres jest lokalny, ogólnounijny czy globalny;

e)

przekazuje niezbędne dane kontaktowe do celów dostarczenia dodatkowych informacji.

Artykuł 8

Współpraca między właściwymi organami a organami ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji

1.   Właściwe organy i organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji wspólnie weryfikują, czy właściwy organ ma już dostęp do części lub całości informacji, które należy dostarczyć organowi ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji zgodnie z art. 3 ust. 1 i art. 7.

2.   Jeżeli część lub całość informacji jest już dostępna właściwemu organowi, organ ten w sposób terminowy przekazuje te informacje organowi ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji.

3.   W przypadku, o którym mowa w ust. 2, organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji zapewniają, aby instytucje lub – w przypadku grup – unijne jednostki dominujące były informowane na temat tego, które informacje należy zawrzeć w przedkładanych informacjach zgodnie z art. 3 ust. 1. Organy identyfikują te informacje, odnosząc się do szablonów zawartych w załączniku I.

Artykuł 9

Okres przejściowy

1.   Na zasadzie odstępstwa od art. 5 ust. 1, w odniesieniu do roku obrachunkowego kończącego się w okresie między dniem 1 stycznia a dniem 31 grudnia 2018 r., dzień przekazania formularzy przypada najpóźniej dnia 31 maja 2019 r.

2.   Na zasadzie odstępstwa od art. 5 ust. 1, w odniesieniu do roku obrachunkowego kończącego się w okresie między dniem 1 stycznia a dniem 31 grudnia 2019 r., dzień przekazania formularzy przypada najpóźniej dnia 30 kwietnia 2020 r.

Artykuł 10

Uchylenie

Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/1066 traci moc.

Artykuł 11

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 października 2018 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 190.

(2)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1066 z dnia 17 czerwca 2016 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do procedur, standardowych formularzy i schematów stosowanych do przekazywania informacji do celów sporządzenia planów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE (Dz.U. L 181 z 6.7.2016, s. 1).

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 12).

(4)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 338).

(5)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 1).


ZAŁĄCZNIK I

SZABLONY DO CELÓW RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI

Numer szablonu

Kod szablonu

Nazwa szablonu lub grupy szablonów

Nazwa skrócona

 

 

INFORMACJE NA TEMAT PODMIOTU, STRUKTURA GRUPY I ZALEŻNOŚCI

 

1

Z 01.00

Struktura organizacyjna

ORG

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE POZYCJI BILANSOWYCH I POZABILANSOWYCH

 

2

Z 02.00

Struktura zobowiązań

LIAB

3

Z 03.00

Wymogi w zakresie funduszy własnych

OWN

4

Z 04.00

Wewnątrzgrupowe wzajemne powiązania finansowe

IFC

5,1

Z 05.01

Główni kontrahenci (zobowiązania)

MCP 1

5,2

Z 05.02

Główni kontrahenci (pozycje pozabilansowe)

MCP 2

6

Z 06.00

Gwarantowanie depozytów

DIS

 

 

GŁÓWNE LINIE BIZNESOWE, FUNKCJE KRYTYCZNE I POWIĄZANE SYSTEMY INFORMACYJNE I INFRASTRUKTURY RYNKU FINANSOWEGO

 

 

 

Funkcje krytyczne i główne linie biznesowe

 

7,1

Z 07.01

Ocena krytyczności funkcji gospodarczych

FUNC 1

7,2

Z 07.02

Schemat przyporządkowania funkcji krytycznych do podmiotów prawnych

FUNC 2

7,3

Z 07.03

Schemat przyporządkowania głównych linii biznesowych do podmiotów prawnych

FUNC 3

7,4

Z 07.04

Schemat przyporządkowania funkcji krytycznych do głównych linii biznesowych

FUNC 4

8

Z 08.00

Usługi o krytycznym znaczeniu

SERV

 

 

Usługi z zakresu infrastruktury rynku finansowego – podmioty świadczące i użytkownicy

 

9

Z 09.00

Usługi z zakresu infrastruktury rynku finansowego – podmioty świadczące i użytkownicy – przyporządkowanie do funkcji krytycznych (FMI)

FMI 1

 

 

Systemy informacyjne

 

10,1

Z 10.01

Krytyczne systemy informacyjne (informacje ogólne)

CIS 1

10,2

Z 10.02

Schematy przyporządkowania do systemów informacyjnych

CIS 2


Z 01.00 – Struktura organizacyjna (ORG)

Podmiot

Bezpośrednia jednostka dominująca

Nazwa

Kod

Kod LEI

Rodzaj podmiotu

Państwo

Włączone w zakres konsolidacji ostrożnościowej

Odstępstwo od art. 7 CRR

Odstępstwo od art. 10 CRR

Aktywa razem

Łączna kwota ekspozycji na ryzyko

Ekspozycja wskaźnika dźwigni

Standard rachunkowości

Wkład w całkowitą skonsolidowaną sumę bilansową

Wkład w łączną skonsolidowaną kwotę ekspozycji na ryzyko

Wkład w skonsolidowaną ekspozycję wskaźnika dźwigni

Właściwy podmiot prawny

Nazwa

Kod

Kod LEI

Kapitał zakładowy

Prawa głosu w podmiocie

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0200

0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Z 02.00 – Struktura zobowiązań (LIAB)

 

Kontrahent

OGÓŁEM

 

Gospodarstwa domowe

Przedsiębiorstwa niefinansowe (MŚP)

Przedsiębiorstwa niefinansowe (inne niż MŚP)

Instytucje kredytowe

Inne przedsiębiorstwa finansowe

Sektor instytucji rządowych i samorządowych oraz banki centralne

Niezidentyfikowane, notowane w systemie obrotu

Niezidentyfikowane, nienotowane w systemie obrotu

w tym: wewnątrzgrupowe

w tym: zobowiązania podlegające prawu państwa trzeciego, z wyłączeniem wewnątrzgrupowych

Wiersz

Pozycja

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0100

ZOBOWIĄZANIA WYŁĄCZONE Z UMORZENIA LUB KONWERSJI DŁUGU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

Depozyty gwarantowane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

Zobowiązania zabezpieczone – zabezpieczona część

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

Zobowiązania klienta w przypadku ochrony w razie upadłości

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

Zobowiązania powiernicze w przypadku ochrony w razie upadłości

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

Zobowiązania instytucji < 7 dni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

Zobowiązania w ramach systemu (operatora) < 7 dni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

Zobowiązania w stosunku do pracowników

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

Zobowiązania mające krytyczne znaczenie dla prowadzenia bieżącej działalności

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0190

Zobowiązania w stosunku do organów podatkowych i instytucji zabezpieczenia społecznego, jeżeli mają uprzywilejowany charakter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0200

Zobowiązania w stosunku do systemów gwarancji depozytów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300

ZOBOWIĄZANIA NIEWYŁĄCZONE Z UMORZENIA LUB KONWERSJI DŁUGU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0310

Depozyty, niegwarantowane, ale na warunkach preferencyjnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0311

w tym: rezydualny termin zapadalności <= 1 miesiąc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0312

w tym: rezydualny termin zapadalności > 1 miesiąc < 1 rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0313

w tym: rezydualny termin zapadalności >= 1 rok oraz < 2 lata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0314

w tym: rezydualny termin zapadalności >= 2 lata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0320

Depozyty, niegwarantowane oraz nie na preferencyjnych warunkach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0321

w tym: rezydualny termin zapadalności <= 1 miesiąc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0322

w tym: rezydualny termin zapadalności > 1 miesiąc < 1 rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0323

w tym: rezydualny termin zapadalności >= 1 rok oraz < 2 lata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0324

w tym: rezydualny termin zapadalności >= 2 lata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0330

Zobowiązania bilansowe wynikające z instrumentów pochodnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0331

Suma pozycji zobowiązań netto przy uwzględnieniu umownych pakietów kompensowania, po dostosowaniu wyceny według wartości rynkowej, przed potrąceniem zabezpieczenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0332

Suma pozycji zobowiązań netto przy uwzględnieniu umownych pakietów kompensowania, po dostosowaniu wyceny według wartości rynkowej, po potrąceniu zabezpieczenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0333

Suma pozycji zobowiązań netto przy uwzględnieniu umownych pakietów kompensowania, po dostosowaniu wyceny według wartości rynkowej, po potrąceniu zabezpieczenia, włączając szacowane salda zamknięcia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0334

Suma pozycji zobowiązań netto przy uwzględnieniu ostrożnościowych zasad kompensowania zobowiązań

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0340

Zobowiązania zabezpieczone nieobjęte zabezpieczeniem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0341

w tym: rezydualny termin zapadalności <= 1 miesiąc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0342

w tym: rezydualny termin zapadalności > 1 miesiąc < 1 rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0343

w tym: rezydualny termin zapadalności >= 1 rok oraz < 2 lata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0344

w tym: rezydualny termin zapadalności >= 2 lata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0350

Sekurytyzowane papiery wartościowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0351

w tym: rezydualny termin zapadalności <= 1 miesiąc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0352

w tym: rezydualny termin zapadalności > 1 miesiąc < 1 rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0353

w tym: rezydualny termin zapadalności >= 1 rok oraz < 2 lata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0354

w tym: rezydualny termin zapadalności >= 2 lata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0360

Niezabezpieczone zobowiązania uprzywilejowane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0361

w tym: rezydualny termin zapadalności <= 1 miesiąc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0362

w tym: rezydualny termin zapadalności > 1 miesiąc < 1 rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0363

w tym: rezydualny termin zapadalności >= 1 rok oraz < 2 lata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0364

w tym: rezydualny termin zapadalności >= 2 lata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0365

„Podrzędne” zobowiązania uprzywilejowane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0366

w tym: rezydualny termin zapadalności <= 1 miesiąc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0367

w tym: rezydualny termin zapadalności > 1 miesiąc < 1 rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0368

w tym: rezydualny termin zapadalności >= 1 rok oraz < 2 lata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0369

w tym: rezydualny termin zapadalności >= 2 lata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0370

Zobowiązania podporządkowane (nieujęte jako fundusze własne)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0371

w tym: rezydualny termin zapadalności <= 1 miesiąc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0372

w tym: rezydualny termin zapadalności > 1 miesiąc < 1 rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0373

w tym: rezydualny termin zapadalności >= 1 rok oraz < 2 lata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0374

w tym: rezydualny termin zapadalności >= 2 lata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0380

Inne zobowiązania kwalifikowalne w ramach minimalnego wymogu funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowanych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0381

w tym: rezydualny termin zapadalności >= 1 rok oraz < 2 lata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0382

w tym: rezydualny termin zapadalności >= 2 lata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0390

Zobowiązania niefinansowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0400

Pozostałe pasywa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0500

FUNDUSZE WŁASNE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0510

Kapitał podstawowy Tier I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0511

w tym: instrumenty kapitałowe / kapitał zakładowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0512

w tym: instrumenty o równym stopniu uprzywilejowania co akcje zwykłe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0520

Kapitał dodatkowy Tier I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0521

w tym: (część) zobowiązań podporządkowanych ujętych jako fundusze własne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0530

Kapitał Tier II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0531

w tym: (część) zobowiązań podporządkowanych ujętych jako fundusze własne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0600

ZOBOWIĄZANIA RAZEM I FUNDUSZE WŁASNE, W TYM INSTRUMENTY POCHODNE BĘDĄCE ZOBOWIĄZANIAMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Z 03.00 – Wymogi w zakresie funduszy własnych (OWN)

 

Kwota lub wartość procentowa

0010

ŁĄCZNA KWOTA EKSPOZYCJI NA RYZYKO

0100

 

Wkład w łączną skonsolidowaną kwotę ekspozycji na ryzyko

0110

 

KAPITAŁ ZAŁOŻYCIELSKI I WYMÓG DOTYCZĄCY WSKAŹNIKA DŹWIGNI

 

 

Kapitał założycielski

0210

 

Wymóg dotyczący wskaźnika dźwigni

0220

 

WSPÓŁCZYNNIK CAŁKOWITEGO WYMOGU KAPITAŁOWEGO SREP (TSCR)

0300

 

TSCR: mający obejmować kapitał podstawowy Tier I

0310

 

TSCR: mający obejmować kapitał Tier I

0320

 

WYMOGI POŁĄCZONEGO BUFORA

0400

 

Bufor zabezpieczający

0410

 

Bufor zabezpieczający wynikający z ryzyka makroostrożnościowego lub ryzyka systemowego zidentyfikowanego na poziomie państwa członkowskiego

0420

 

Specyficzny dla instytucji bufor antycykliczny

0430

 

Bufor ryzyka systemowego

0440

 

Bufor globalnych instytucji o znaczeniu systemowym

0450

 

Bufor innych instytucji o znaczeniu systemowym

0460

 

Współczynnik łącznego wymogu kapitałowego (OCR)

0500

 

OCR: mający obejmować kapitał podstawowy Tier I

0510

 

OCR: mający obejmować kapitał Tier I

0520

 

OCR i wytyczne dotyczące 2. filaru (P2G)

0600

 

OCR i P2G: mające obejmować kapitał podstawowy Tier I

0610

 

OCR i P2G: mające obejmować kapitał Tier I

0620

 


Z 04.00 – Wewnątrzgrupowe powiązania finansowe (IFC)

Emitent lub podmiot objęty gwarancją

Kredytodawca, posiadacz lub podmiot przyznający gwarancję

Powiązania finansowe

Nazwa podmiotu

Kod

Nazwa podmiotu

Kod

Rodzaj

Pozostająca kwota należna

 

w tym wystawione zgodnie z prawem państwa trzeciego

w tym kwalifikowalne w ramach minimalnego wymogu funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowanych

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

 

 

 

 

 

 

 

 


Z 05.01 – Główni kontrahenci w zakresie zobowiązań (MCP 1)

Kontrahent

Rodzaj

Pozostająca kwota należna

Nazwa podmiotu

Kod

Grupa lub pojedynczy kontrahent

Państwo

Sektor

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

 

 

 

 

 

 

 


Z 05.02 – Główni kontrahenci w zakresie pozycji pozabilansowych (MCP 2)

Kontrahent

Rodzaj

Kwota

Nazwa podmiotu

Kod

Grupa lub pojedynczy kontrahent

Państwo

Sektor

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

 

 

 

 

 

 

 


Z 06.00 – Gwarantowanie depozytów (DIS)

Podmiot prawny

Członkostwo w systemie gwarancji depozytów

Instytucjonalny system ochrony

Dodatkowa ochrona w ramach systemu umownego

Nazwa podmiotu

Kod

System gwarancji depozytów

Kwota depozytów gwarantowanych

0010

0020

0030

0040

0050

0060

 

 

 

 

 

 


Z 07.01 – Ocena krytyczności funkcji gospodarczych (FUNC 1)

Państwo:

 

 

 

Wiersz

Funkcje gospodarcze

Dane ilościowe

Ocena krytyczności

Nr iden.

Funkcja gospodarcza

Opis funkcji gospodarczej

Udział w rynku

Kwota pieniężna

Wskaźnik numeryczny

Wpływ na rynek

Substytucyjność

Funkcja krytyczna

 

 

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

 

1

Depozyty

0010

1,1

Gospodarstwa domowe

 

 

 

 

 

 

 

0020

1,2

Przedsiębiorstwa niefinansowe – MŚP

 

 

 

 

 

 

 

0030

1,3

Przedsiębiorstwa niefinansowe – inne niż MŚP

 

 

 

 

 

 

 

0040

1,4

Sektor instytucji rządowych i samorządowych

 

 

 

 

 

 

 

0050

1,5

Pozostałe sektory / pozostali kontrahenci (1)

 

 

 

 

 

 

 

0060

1,6

Pozostałe sektory / pozostali kontrahenci (2)

 

 

 

 

 

 

 

0070

1,7

Pozostałe sektory / pozostali kontrahenci (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Udzielone kredyty i pożyczki

0080

2,1

Gospodarstwa domowe – udzielone kredyty i pożyczki na zakup nieruchomości mieszkalnej

 

 

 

 

 

 

 

0090

2,2

Gospodarstwa domowe – inne udzielone kredyty i pożyczki

 

 

 

 

 

 

 

0100

2,3

Przedsiębiorstwa niefinansowe – MŚP

 

 

 

 

 

 

 

0110

2,4

Przedsiębiorstwa niefinansowe – inne niż MŚP

 

 

 

 

 

 

 

0120

2,5

Sektor instytucji rządowych i samorządowych

 

 

 

 

 

 

 

0130

2,6

Pozostałe sektory / pozostali kontrahenci (1)

 

 

 

 

 

 

 

0140

2,7

Pozostałe sektory / pozostali kontrahenci (2)

 

 

 

 

 

 

 

0150

2,8

Pozostałe sektory / pozostali kontrahenci (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Płatności, środki pieniężne, rozrachunek, rozliczenie, usługi powiernicze

0160

3,1

Usługi płatnicze na rzecz MIF

 

 

 

 

 

 

 

0170

3,2

Usługi płatnicze na rzecz instytucji niebędących MIF

 

 

 

 

 

 

 

0180

3,3

Usługi w zakresie środków pieniężnych

 

 

 

 

 

 

 

0190

3,4

Usługi w zakresie rozrachunku papierów wartościowych

 

 

 

 

 

 

 

0200

3,5

Usługi rozliczeniowe świadczone przez kontrahenta centralnego

 

 

 

 

 

 

 

0210

3,6

Usługi powiernicze

 

 

 

 

 

 

 

0220

3,7

Pozostałe usługi / działania / funkcje (1)

 

 

 

 

 

 

 

0230

3,8

Pozostałe usługi / działania / funkcje (2)

 

 

 

 

 

 

 

0240

3,9

Pozostałe usługi / działania / funkcje (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Rynki kapitałowe

0250

4,1

Instrumenty pochodne przeznaczone do obrotu – transakcje pozagiełdowe

 

 

 

 

 

 

 

0260

4,2

Instrumenty pochodne przeznaczone do obrotu – transakcje inne niż pozagiełdowe

 

 

 

 

 

 

 

0270

4,3

Rynki wtórne / obrót na rynkach wtórnych (tylko przeznaczone do obrotu)

 

 

 

 

 

 

 

0280

4,4

Rynki pierwotne / subemisja

 

 

 

 

 

 

 

0290

4,5

Pozostałe usługi / działania / funkcje (1)

 

 

 

 

 

 

 

0300

4,6

Pozostałe usługi / działania / funkcje (2)

 

 

 

 

 

 

 

0310

4,7

Pozostałe usługi / działania / funkcje (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Finansowanie na rynku międzybankowym

0320

5,1

Zaciągnięte kredyty i pożyczki

 

 

 

 

 

 

 

0330

5,2

Instrumenty pochodne (aktywa)

 

 

 

 

 

 

 

0340

5,3

Udzielone kredyty i pożyczki

 

 

 

 

 

 

 

0350

5,4

Instrumenty pochodne (zobowiązania)

 

 

 

 

 

 

 

0360

5,5

Pozostałe rodzaje produktów (1)

 

 

 

 

 

 

 

0370

5,6

Pozostałe rodzaje produktów (2)

 

 

 

 

 

 

 

0380

5.7

Pozostałe rodzaje produktów (3)

 

 

 

 

 

 

 


Z 07.02 – Schemat przyporządkowania funkcji krytycznych do podmiotów prawnych (FUNC 2)

Funkcje krytyczne

Podmiot prawny

Znaczenie pieniężne

Państwo

Nr iden.

Nazwa podmiotu

Kod

Kwota pieniężna

0010

0020

0030

0040

0050

 

 

 

 

 


Z 07.03 – Schemat przyporządkowania głównych linii biznesowych do podmiotów prawnych (FUNC 3)

Główna linia biznesowa

Podmiot prawny

Główna linia biznesowa

Nr identyfikacyjny linii biznesowej

Opis

Nazwa podmiotu

Kod

0010

0020

0030

0040

0050

 

 

 

 

 


Z 07.04 – Schemat przyporządkowania funkcji krytycznych do głównych linii biznesowych (FUNC 4)

Funkcje krytyczne

Główna linia biznesowa

Państwo

Nr identyfikacyjny funkcji

Główna linia biznesowa

Nr identyfikacyjny linii biznesowej

0010

0020

0030

0040

 

 

 

 


Z 08.00 – Usługi o krytycznym znaczeniu (SERV)

Identyfikator

Rodzaj usługi

Usługobiorca

Usługodawca

Funkcja krytyczna

Szacowany czas na substytucyjność

Szacowany czas na dostęp do umów

Prawo właściwe

Umowa, na którą nie ma wpływu restrukturyzacja i uporządkowana likwidacja

Nazwa podmiotu

Kod

Nazwa podmiotu

Kod

Część grupy

Państwo

Nr iden.

0005

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Z 09.00 – Usługi z zakresu infrastruktury rynku finansowego – podmioty świadczące i użytkownicy – przyporządkowanie do funkcji krytycznych (FMI)

Użytkownik

Funkcja krytyczna

Podmiot świadczący

Prawo właściwe

Nazwa podmiotu

Kod

Państwo

Nr iden.

Infrastruktura rynku finansowego

Tryb udziału

Podmiot pośredniczący

Opis usługi

Rodzaj systemu

Nazwa

Kod infrastruktury rynku finansowego

Nazwa

Kod

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Z 10.01 – Krytyczne systemy informacyjne (informacje ogólne) (CIS 1)

Krytyczny system informacyjny

Podmiot powiązany odpowiedzialny za system

Kod identyfikacyjny systemu

Nazwa

Rodzaj

Opis

Nazwa podmiotu

Kod

0010

0020

0030

0040

0050

0060

 

 

 

 

 

 


Z 10.02 – Schematy przyporządkowania do systemów informacyjnych (CIS 2)

Kod identyfikacyjny systemu

Podmiot powiązany będący użytkownikiem systemu

Usługa o krytycznym znaczeniu

Funkcja krytyczna

Nazwa podmiotu

Kod

Identyfikator

Państwo

Nr iden.

0010

0020

0030

0040

0050

0060

 

 

 

 

 

 


ZAŁĄCZNIK II

Instrukcje

I.

Instrukcje ogólne 24

I.1

Struktura 24

I.2

Odniesienia 25

I.3

Standardy rachunkowości 25

I.4

Zakres konsolidacji 25

I.5

Numeracja i inne konwencje 26

II.

Instrukcje dotyczące poszczególnych szablonów 26

II.1

Z 01.00 – Struktura organizacyjna (ORG) 26

II.2

Z 02.00 – Struktura zobowiązań (LIAB) 29

II.3

Z 03.00 – Wymogi w zakresie funduszy własnych (OWN) 36

II.4

Z 04.00 – Wewnątrzgrupowe powiązania finansowe (IFC) 39

II.5

Z 05.01 oraz Z 05.02 – Główni kontrahenci (MCP) 41

II.6

Z 06.00 – Gwarantowanie depozytów (DIS) 44

II.7

Funkcje krytyczne i główne linie biznesowe 47

II.8

Z 08.00 – Usługi o krytycznym znaczeniu (SERV) 55

II.9

Z 09.00 – Usługi z zakresu infrastruktury rynku finansowego – podmioty świadczące i użytkownicy – przyporządkowanie do funkcji krytycznych 59

II.10

Krytyczne systemy informacyjne 61

I.   Instrukcje ogólne

I.1   Struktura

1.

Struktura obejmuje 15 szablonów zorganizowanych w 3 blokach:

1)

„Informacje ogólne” – blok zawierający ogólny zarys struktury organizacyjnej grupy i jej podmiotów, rozkład aktywów i kwoty ekspozycji na ryzyko. Blok ten obejmuje szablon „Z 01.00 – Struktura organizacyjna (ORG)”;

2)

„Informacje na temat pozycji bilansowych i pozycji pozabilansowych” – blok zawierający informacje finansowe na temat zobowiązań, funduszy własnych, powiązań finansowych między podmiotami powiązanymi, zobowiązań względem głównych kontrahentów i pozycji pozabilansowych otrzymanych od głównych kontrahentów, oraz gwarantowania depozytów. Blok ten obejmuje 6 szablonów:

a)

„Z 02.00 – Struktura zobowiązań (LIAB)”;

b)

„Z 03.00 – Wymogi w zakresie funduszy własnych (OWN)”;

c)

„Z 04.00 – Wewnątrzgrupowe powiązania finansowe (IFC)”;

d)

dwa szablony dotyczące głównych kontrahentów: „Z 05.01 – Główni kontrahenci w zakresie zobowiązań (Z-MCP 1)” oraz „Z 05.02 – Główni kontrahenci w zakresie pozycji pozabilansowych (Z-MCP 2)”;

e)

„Z 06.00 – Gwarantowanie depozytów (Z-DIS)”;

3)

„Funkcje krytyczne” – blok zawierający ogólny zarys funkcji krytycznych i przyporządkowujący je do podmiotów prawnych, głównych linii biznesowych, usług o krytycznym znaczeniu, infrastruktur rynku finansowego i systemów informacyjnych. Blok ten obejmuje 7 szablonów:

cztery szablony dotyczące identyfikacji funkcji krytycznych i ich przyporządkowania do głównych linii biznesowych i podmiotów powiązanych: „Z 07.01 – Ocena krytyczności funkcji gospodarczych (Z-FUNC 1)”, „Z 07.02 – Schemat przyporządkowania funkcji krytycznych do podmiotów prawnych (Z-FUNC 2)”, „Z 07.03 – Schemat przyporządkowania głównych linii biznesowych do podmiotów prawnych (Z-FUNC 3)” oraz „Z 07.04 – Schemat przyporządkowania funkcji krytycznych do głównych linii biznesowych (Z-FUNC 4)”;

„Z 08.00 – Usługi o krytycznym znaczeniu (Z-SERV)”;

„Z 09.00 – Usługi z zakresu infrastruktury rynku finansowego – podmioty świadczące i użytkownicy – przyporządkowanie do funkcji krytycznych (FMI)”;

dwa szablony dotyczące systemów informacyjnych: „Z 10.01 – Krytyczne systemy informacyjne (informacje ogólne) (Z-CIS 1)” oraz „Z 10.02 – Schematy przyporządkowania do systemów informacyjnych (Z-CIS 2)”.

I.2   Odniesienia

2.

Na potrzeby niniejszego załącznika stosuje się następujące skróty:

a)

„BCBS” oznacza Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego Banku Rozrachunków Międzynarodowych;

b)

„CPMI” oznacza Komitet ds. Systemów Płatności i Rozrachunku Banku Rozrachunków Międzynarodowych;

c)

„FINREP” oznacza wzory na potrzeby sprawozdawczości w zakresie informacji finansowych ujęte w załącznikach III i IV i instrukcje uzupełniające ujęte w załączniku V do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 680/2014 (1);

d)

„COREP (FW)” oznacza załączniki I (szablony) i II (instrukcje) do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 680/2014;

e)

„COREP (WD)” oznacza załączniki X (szablony) i XI (instrukcje) do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 680/2014;

f)

„FSB” oznacza Radę Stabilności Finansowej;

g)

„MSR” oznacza międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z definicją zawartą w art. 2 rozporządzenia (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (2);

h)

„MSSF” oznacza Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej zgodnie z definicją zawartą w art. 2 rozporządzenia (WE) nr 1606/2002 (2);

i)

„kod LEI” oznacza identyfikator podmiotu prawnego, który ma na celu zapewnienie niepowtarzalnej i globalnej identyfikacji stron transakcji finansowych, zaproponowany przez Radę Stabilności Finansowej i zatwierdzony przez G-20. Do czasu osiągnięcia pełnej operacyjności globalnego systemu LEI kontrahentom nadawane są kody pre-LEI przez lokalną jednostkę operacyjną autoryzowaną przez komitet nadzoru regulacyjnego (ROC – Regulatory Oversight Committee; więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: www.leiroc.org). Jeśli danemu kontrahentowi jest przypisany identyfikator podmiotu prawnego (kod LEI), kod ten jest stosowany w celu zidentyfikowania tego kontrahenta;

j)

„NGAAP” lub „krajowe ogólnie przyjęte zasady rachunkowości” oznaczają krajowe standardy rachunkowości opracowane zgodnie z dyrektywą 86/635/EWG (3).

I.3   Standardy rachunkowości

3.

O ile nie określono inaczej w niniejszych instrukcjach, instytucje zgłaszają wszystkie kwoty w oparciu o standardy rachunkowości, które stosują do celów sprawozdawczości w zakresie informacji finansowych zgodnie z art. 9–11 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 680/2014. Instytucje nieobjęte obowiązkiem sprawozdawczości w zakresie informacji finansowych zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 680/2014 stosują zasady swoich odpowiednich standardów rachunkowości.

4.

W odniesieniu do instytucji, które składają sprawozdania na podstawie MSSF, dołączono odniesienia do odpowiednich MSSF.

I.4   Zakres konsolidacji

5.

Niniejsza struktura odnosi się, w zależności od szablonu, do:

konsolidacji na podstawie konsolidacji rachunkowości (podmioty ujęte w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych zgodnie z mającymi zastosowanie standardami rachunkowości);

konsolidacji ostrożnościowej (podmioty wchodzące w zakres konsolidacji zgodnie z rozdziałem 2 tytuł II część pierwsza rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 (4)) na poziomie unijnej jednostki dominującej;

konsolidacji na poziomie podmiotu objętego planem restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do grupy objętej planem restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji.

6.

W przypadku każdego z szablonów instytucje postępują zgodnie z podstawą lub podstawami konsolidacji mającymi zastosowanie zgodnie z art. 4 niniejszego rozporządzenia.

I.5   Numeracja i inne konwencje

7.

W przypadku odwołań do kolumn, wierszy i komórek szablonów w niniejszych instrukcjach przestrzega się konwencji oznaczania przedstawionej poniżej. Przedmiotowe kody numeryczne znajdują szerokie zastosowanie w zasadach walidacji.

8.

W niniejszych instrukcjach stosuje się następujący ogólny zapis w celu oznaczenia kolumn, wierszy i pól szablonu: {szablon;wiersz;kolumna}.

9.

W przypadku walidacji wewnątrz szablonu, w których stosuje się tylko punkty danych z tego szablonu, adnotacje nie odnoszą się do szablonu: {wiersz;kolumna}.

10.

W przypadku szablonów zawierających tylko jedną kolumnę adnotacja odnosi się tylko do wierszy: {szablon;wiersz}.

11.

Znaku gwiazdki używa się do wskazania, że walidacja jest wykonywana dla wcześniej określonych wierszy lub kolumn.

12.

Jeżeli pozycja informacji nie ma zastosowania do podmiotów, w odniesieniu do których składane jest sprawozdanie, odpowiadające jej pole należy pozostawić puste.

13.

Jeżeli niniejsze instrukcje odnoszą się do klucza głównego, oznacza to kolumnę lub kombinację kolumn wyznaczone w celu niepowtarzalnej identyfikacji wszystkich rzędów w szablonie. Klucz główny zawiera niepowtarzalną wartość dotyczącą każdego rzędu w szablonie. Nie może on zawierać wartości zerowych.

II.   Instrukcje dotyczące poszczególnych szablonów

II.1   Z 01.00 – Struktura organizacyjna (ORG)

II.1.1   Uwagi ogólne

14.

Niniejszy szablon zawiera ogólny zarys struktury prawnej i struktury własności grupy. Należy przedłożyć jeden szablon w odniesieniu do wszystkich podmiotów powiązanych, które osiągają minimalne wartości progowe określone w art. 4 ust. 2 lit. a) niniejszego rozporządzenia. W szablonie tym identyfikuje się wyłącznie podmioty prawne.

II.1.2   Instrukcje dotyczące poszczególnych pozycji

Kolumny

Instrukcje

0010–0160

Podmiot

0010

Nazwa

Nazwa podmiotu. Oficjalna nazwa, która widnieje w dokumentach przedsiębiorstwa, w tym wskazanie formy prawnej.

0020

Kod

Kod podmiotu. W przypadku instytucji kod jest 20-cyfrowym alfanumerycznym kodem LEI. W przypadku innych podmiotów kod jest 20-cyfrowym alfanumerycznym kodem LEI lub – jeżeli kod taki jest niedostępny – kodem zgodnym z jednolitą kodyfikacją mającą zastosowanie w Unii lub – jeżeli kod taki nie jest dostępny – kodem krajowym.

Kod jest niepowtarzalny i stosuje się go jednolicie we wszystkich szablonach. Kod zawsze posiada wartość.

0030

Kod LEI

20-cyfrowy alfanumeryczny kod LEI podmiotu, jeżeli jest dostępny.

0040

Rodzaj podmiotu

Zgodnie z kolejnością pierwszeństwa spłaty jest to jeden z poniższych rodzajów podmiotu:

a)

„Instytucja kredytowa”

Kategoria ta obejmuje instytucje kredytowe zdefiniowane w art. 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 z wyłączeniem podmiotów, o których mowa w art. 2 ust. 5 dyrektywy 2013/36/UE (5).

b)

„Firma inwestycyjna podlegająca wymogowi w zakresie kapitału założycielskiego określonemu w art. 28 ust. 2 dyrektywy 2013/36/UE”

Kategoria ta obejmuje firmy inwestycyjne zdefiniowane w art. 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia (UE) nr 575/2013, które podlegają wymogowi w zakresie kapitału założycielskiego określonemu w art. 28 ust. 2 dyrektywy 2013/36/UE.

c)

„Firma inwestycyjna niepodlegająca wymogowi w zakresie kapitału założycielskiego określonemu w art. 28 ust. 2 dyrektywy 2013/36/UE”

d)

„Instytucja finansowa”

Kategoria ta obejmuje instytucje finansowe zdefiniowane w art. 4 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 inne niż instytucje sklasyfikowane jako „spółka holdingowa” określona w lit. e) poniżej.

e)

„Spółka holdingowa”

Kategoria ta obejmuje jeden z następujących podmiotów:

finansowa spółka holdingowa zdefiniowana w art. 4 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia (UE) nr 575/2013;

finansowa spółka holdingowa o działalności mieszanej zdefiniowana w art. 4 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia (UE) nr 575/2013;

holding mieszany zdefiniowany w art. 4 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia (UE) nr 575/2013;

dominujące finansowe spółki holdingowe zdefiniowane w art. 4 ust. 1 pkt 30 rozporządzenia (UE) nr 575/2013;

unijna dominująca finansowa spółka holdingowa zdefiniowana w art. 4 ust. 1 pkt 31 rozporządzenia (UE) nr 575/2013;

dominująca finansowa spółka holdingowa o działalności mieszanej z państwa członkowskiego zdefiniowana w art. 4 ust. 1 pkt 32 rozporządzenia (UE) nr 575/2013;

unijne dominujące finansowe spółki holdingowe o działalności mieszanej zdefiniowane w art. 4 ust. 1 pkt 33 rozporządzenia (UE) nr 575/2013.

f)

„Zakład ubezpieczeń”

Kategoria ta obejmuje zakłady ubezpieczeń zdefiniowane w art. 13 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE (6).

g)

„Inny rodzaj podmiotu”, jeżeli podmiot nie jest ujęty w żadnej z powyższych kategorii.

0050

Państwo

Kod ISO 3166-1 alpha-2 kraju założenia podmiotu, który może być państwem członkowskim lub państwem trzecim.

0060

Ujęty w granicach ostrożnościowych

Należy zgłosić następujące skróty:

 

T — tak;

 

N — nie.

0070

Odstępstwo od art. 7 CRR

Należy zgłosić następujące skróty:

 

T – jeżeli właściwy organ odstąpił od stosowania przepisów art. 6 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 zgodnie z art. 7 rozporządzenia (UE) nr 575/2013;

 

N – w innym przypadku.

0080

Odstępstwo od art. 10 CRR

Należy zgłosić następujące skróty:

 

T – jeżeli właściwy organ zastosował odstępstwo zgodnie z art. 10 rozporządzenia (UE) nr 575/2013.

 

N – w innym przypadku.

0090

Aktywa razem

Aktywa razem zdefiniowane na potrzeby FINREP {F 01.01;380,010}

0100

Łączna kwota ekspozycji na ryzyko

Łączna kwota ekspozycji na ryzyko zdefiniowana na potrzeby COREP (FW): {C 02.00;010;010}

Nie należy zgłaszać pozycji w przypadku podmiotów, które nie są instytucjami, ani w przypadku podmiotów korzystających z odstępstwa zgodnie z art. 7 lub 10 rozporządzenia (UE) nr 575/2013.

0110

Ekspozycja wskaźnika dźwigni

Całkowita ekspozycja wskaźnika dźwigni zdefiniowana na potrzeby COREP (WD): {C 47.00;290;010}

Nie należy zgłaszać pozycji w przypadku podmiotów, które nie są instytucjami, ani w przypadku podmiotów korzystających z odstępstwa zgodnie z art. 7 lub 10 rozporządzenia (UE) nr 575/2013.

0120

Standard rachunkowości

Standardy rachunkowości stosowane przez podmiot. Należy zgłosić następujące skróty:

MSSF

NGAAP

0130

Wkład w całkowitą skonsolidowaną sumę bilansową

Kwota, jaką podmiot wnosi do całkowitej skonsolidowanej sumy bilansowej grupy, do której odnosi się sprawozdanie.

0140

Wkład w łączną skonsolidowaną kwotę ekspozycji na ryzyko

Kwota, jaką podmiot wnosi do łącznej skonsolidowanej kwoty ekspozycji na ryzyko grupy, do której odnosi się sprawozdanie.

0150

Wkład w skonsolidowaną ekspozycję wskaźnika dźwigni

Kwota, jaką podmiot wnosi do całkowitej skonsolidowanej ekspozycji wskaźnika dźwigni grupy, do której odnosi się sprawozdanie.

0160

Właściwy podmiot prawny

Wskazanie, czy podmiot jest właściwym podmiotem prawnym zgodnie z definicją zawartą w art. 2 niniejszego rozporządzenia.

0170–0210

Bezpośrednia jednostka dominująca

Bezpośrednia jednostka dominująca podmiotu. Należy zgłaszać wyłącznie bezpośrednią jednostkę dominującą, która posiada ponad 5 % praw głosu w podmiocie.

Jeżeli jednostka posiada więcej niż jedną bezpośrednią jednostkę dominującą, należy zgłosić tylko bezpośrednią jednostkę dominującą, która posiada najwyższy kapitał lub, jeżeli dotyczy, najwięcej akcji z prawem głosu.

0140

Nazwa

Nazwa bezpośredniej jednostki dominującej podmiotu.

0150

Kod

Kod bezpośredniej jednostki dominującej. W przypadku instytucji kod jest 20-cyfrowym alfanumerycznym kodem LEI. W przypadku innych podmiotów kod jest 20-cyfrowym alfanumerycznym kodem LEI lub – jeżeli kod taki jest niedostępny – kodem zgodnym z jednolitą kodyfikacją mającą zastosowanie w Unii lub – jeżeli kod taki nie jest dostępny – kodem krajowym.

Kod jest niepowtarzalny i stosuje się go jednolicie we wszystkich szablonach. Kod zawsze posiada wartość.

0160

Kod LEI

20-cyfrowy alfanumeryczny kod LEI podmiotu, jeżeli jest dostępny.

0170

Kapitał zakładowy

Wysokość kapitału zakładowego będącego w posiadaniu bezpośredniej jednostki dominującej podmiotu z wyłączeniem rezerw.

0180

Prawa głosu w podmiocie

Odsetek praw głosu, jakie posiada bezpośrednia jednostka dominująca podmiotu.

Informacja ta wymagana jest wyłącznie w przypadku, gdy jedna akcja nie odpowiada jednemu głosowi (zatem prawa głosu nie są równe kapitałowi zakładowemu).

II.2   Z 02.00 – Struktura zobowiązań (LIAB)

II.2.1   Uwagi ogólne

15.

W tym szablonie wymaga się szczegółowych informacji na temat struktury zobowiązań podmiotu lub grupy. Zobowiązania podzielono na zobowiązania wyłączone z umorzenia lub konwersji długu oraz zobowiązania niewyłączone z umorzenia lub konwersji długu. Podano też dalszy podział na klasy zobowiązań, klasy kontrahentów i termin zapadalności.

16.

Jeżeli w niniejszym szablonie określono podział według terminu zapadalności, rezydualny termin zapadalności jest okresem do momentu umownego terminu zapadalności lub, jeżeli istnieje wyraźne lub dorozumiane, umowne lub ustawowe prawo posiadacza instrumentu do wczesnego zwrotu, do pierwszego terminu powstania takiego prawa. Płatności okresowe kwoty głównej dzieli się na odpowiednie klasy zapadalności. W stosownych przypadkach termin zapadalności należy traktować odrębnie w odniesieniu do kwoty głównej i do odsetek naliczonych.

17.

Kwoty zgłoszone w niniejszym szablonie stanowią domyślnie pozostające kwoty należne. Pozostająca kwota należna roszczenia lub instrumentu jest sumą kwoty głównej roszczenia lub instrumentu i odsetek naliczonych od tego roszczenia lub instrumentu. Pozostająca kwota należna jest równa wartości roszczenia, jakie wierzyciel mógł złożyć w ramach postępowania upadłościowego.

18.

Na zasadzie odstępstwa od poprzedniego punktu zobowiązania bilansowe wynikające z instrumentów pochodnych (zgłoszone w wierszu 0330) zgłasza się w formie wartości bilansowych. Wartość bilansowa jest wartością bilansową zdefiniowaną do celów FINREP, odpowiednio na podstawie MSSF albo krajowych ogólnie przyjętych zasad rachunkowości. W innym przypadku należy zastosować wartości na podstawie systemów sprawozdawczości w ramach krajowych ogólnie przyjętych zasad rachunkowości.

II.2.2   Instrukcje dotyczące poszczególnych pozycji

Kolumny

Instrukcje

0010

Gospodarstwa domowe

FINREP, załącznik V część 1 pkt 42 lit. f)

Osoby fizyczne lub grupy osób fizycznych będące konsumentami lub będące producentami wyrobów i usług niefinansowych wyłącznie na użytek własny lub będące producentami wyrobów rynkowych oraz usług niefinansowych i finansowych, pod warunkiem że ich działalność nie jest tożsama z działalnością jednostek typu przedsiębiorstwo. Do tej kategorii zalicza się instytucje niekomercyjne obsługujące gospodarstwa domowe i zajmujące się głównie wytwarzaniem towarów i usług nierynkowych przeznaczonych dla konkretnych grup gospodarstw domowych.

0020

Przedsiębiorstwa niefinansowe (MŚP)

Tytuł I art. 2 ust. 1 załącznika do zalecenia Komisji z dnia 6 maja 2003 r. (7); FINREP, załącznik V część 1 pkt 5 lit. i)

Przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub których roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR.

0030

Przedsiębiorstwa niefinansowe (inne niż MŚP)

FINREP, załącznik V część 1 pkt 42 lit. e)

Przedsiębiorstwa i jednostki typu przedsiębiorstwo niezaangażowane w pośrednictwo finansowe, których podstawową działalnością jest produkcja wyrobów rynkowych i usług niefinansowych zgodnie z rozporządzeniem Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 1071/2013 (8).

Z wyłączeniem „MŚP” zgłaszanych w kolumnie 0020.

0040

Instytucje kredytowe

FINREP, załącznik V część 1 pkt 42 lit. c)

Instytucje kredytowe w znaczeniu art. 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 i wielostronne banki rozwoju.

0050

Inne przedsiębiorstwa finansowe

FINREP, załącznik V część 1 pkt 42 lit. d)

Wszystkie instytucje finansowe i jednostki typu przedsiębiorstwo inne niż instytucje kredytowe, takie jak firmy inwestycyjne, fundusze inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń, fundusze emerytalne, przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania oraz izby rozliczeniowe, jak również pozostali pośrednicy finansowi, pomocnicze instytucje finansowe i instytucje finansowe typu „captive” oraz instytucje udzielające pożyczek.

0060

Sektor instytucji rządowych i samorządowych oraz banki centralne

FINREP, załącznik V część 1 pkt 42 lit. a) i b)

Banki centralne i rządy centralne, krajowe lub regionalne i samorządy lokalne, w tym organy administracyjne i jednostki niekomercyjne, z wyjątkiem posiadanych przez te organy administracyjne spółek publicznych i prywatnych prowadzących działalność komercyjną (które należy zgłaszać w pozycji „instytucje kredytowe”, „inne instytucje finansowe” lub „przedsiębiorstwa niefinansowe” w zależności od prowadzonej przez nie działalności); fundusze zabezpieczenia społecznego; oraz organizacje międzynarodowe, takie jak instytucje Unii Europejskiej, Międzynarodowy Fundusz Walutowy oraz Bank Rozrachunków Międzynarodowych.

0070

Niezidentyfikowane, notowane w systemie obrotu

Jeżeli nie jest znana tożsamość posiadacza zabezpieczenia ze względu na to, że instrumenty są notowane w systemie obrotu zdefiniowanym w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych, kwoty należy przypisać do niniejszej kolumny.

0080

Niezidentyfikowane, nienotowane w systemie obrotu

Jeżeli nie jest znana tożsamość posiadacza zabezpieczenia, a instrumenty nie są notowane w systemie obrotu, kwoty należy przypisać do niniejszej kolumny bez konieczności dalszego podziału kontrahentów. Podmioty dokładają wszelkich starań, aby zidentyfikować kontrahentów i ograniczyć stosowanie niniejszej kolumny do minimum.

0090

Ogółem

0100

W tym: wewnątrzgrupowe

Zobowiązania względem podmiotów ujętych w konsolidowanych sprawozdaniach finansowych jednostki dominującej najwyższego szczebla (w przeciwieństwie do zakresu regulacyjnego konsolidacji).

0110

W tym: zobowiązania podlegające prawu państwa trzeciego, z wyłączeniem wewnątrzgrupowych

Obejmują one kwoty brutto zobowiązań podlegających prawu państwa trzeciego lub wystawionych przez podmioty powiązane mające siedzibę w państwach trzecich. Wyklucza się zobowiązania wewnątrzgrupowe.

Jeżeli organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji jest przekonany, zgodnie z art. 45 ust. 5 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE (9), że każda decyzja organu ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji o umorzeniu lub konwersji zobowiązania będzie skuteczna na mocy prawa tego państwa trzeciego, zobowiązania tego nie zgłasza się w ramach tej pozycji.


Wiersze

Instrukcje

0100

Zobowiązania wyłączone z umorzenia lub konwersji długu

W art. 44 ust. 2 dyrektywy 2014/59/UE stwierdzono, że „[o]rgany ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji nie wykonują uprawnień do umorzenia lub konwersji w odniesieniu do następujących zobowiązań niezależnie od faktu czy podlegają ustawodawstwu państwa członkowskiego czy też kraju trzeciego”.

0110

Depozyty gwarantowane

Kwota gwarantowanych depozytów zdefiniowanych w art. 2 ust. 1 pkt 5 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/49/UE (10) z wyłączeniem tymczasowych wysokich sald zdefiniowanych w art. 6 ust. 2 przedmiotowej dyrektywy.

0120

Zobowiązania zabezpieczone – zabezpieczona część

Art. 44 ust. 2 lit. b) dyrektywy 2014/59/UE

Zobowiązania zabezpieczone, w tym umowy z udzielonym przyrzeczeniem odkupu (umowy repo), obligacje zabezpieczone i zobowiązania w postaci instrumentów finansowych, które stanowią integralną część podstawy zabezpieczenia i które zgodnie z prawem krajowym są zabezpieczone w sposób podobny do obligacji zabezpieczonych.

Ani wymóg zapewnienia, aby wszystkie aktywa zabezpieczone związane z pulą aktywów stanowiących zabezpieczenie obligacji zabezpieczonych pozostały nienaruszone, wyodrębnione i aby posiadały wystarczające ilości funduszy, ani wyłączenie zgodnie z art. 44 ust. 2 lit. b) dyrektywy 2014/59/UE nie uniemożliwiają organom ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, w stosownych przypadkach, wykonywania tych uprawnień w związku z jakąkolwiek częścią zabezpieczonego zobowiązania lub zobowiązania, w odniesieniu do którego ustanowiono zabezpieczenie przekraczające wartość aktywów, zastawu lub zabezpieczenia, w odniesieniu do którego zostało ustanowione. Takiej niezabezpieczonej kwoty przedmiotowych zabezpieczonych zobowiązań nie zgłasza się w niniejszym wierszu, lecz w wierszu 0340 z zastosowaniem dodatkowego podziału.

Zobowiązania banku centralnego zabezpieczone w ramach puli zabezpieczeń (np. podstawowe operacje refinansujące, długoterminowa operacja refinansująca, warunkowe długoterminowe operacje refinansujące itp.) traktuje się jako zobowiązania zabezpieczone.

Szczególnym rodzajem zobowiązań są otrzymane i udokumentowane w bilansie pozycje zabezpieczenia (np. zabezpieczenie gotówkowe). W przypadku gdy takie pozycje zabezpieczenia są prawnie związane z pozycją składnika aktywów, do celów niniejszego sprawozdania traktuje się je jako zobowiązania zabezpieczone.

0130

Zobowiązania klienta w przypadku ochrony w razie upadłości

Art. 44 ust. 2 lit. c) dyrektywy 2014/59/UE

Wszelkie zobowiązania, które powstają w wyniku posiadania przez instytucję lub podmiot, o którym mowa w art. 1 ust. 1 lit. b), c) lub d) dyrektywy 2014/59/UE, aktywów lub środków pieniężnych należących do klientów, w tym aktywów lub środków pieniężnych należących do klientów zdeponowanych w imieniu UCITS, jak określono w art. 1 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE (11) lub alternatywnych funduszy inwestycyjnych, jak określono w art. 4 ust. 1 lit. a) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE (12), pod warunkiem że taki klient podlega ochronie na mocy mającego zastosowanie prawa upadłościowego.

0140

Zobowiązania powiernicze w przypadku ochrony w razie upadłości

Art. 44 ust. 2 lit. d) dyrektywy 2014/59/UE

Wszelkie zobowiązania, które powstają w wyniku stosunku powierniczego między instytucją lub podmiotem, o którym mowa w art. 1 ust. 1 lit. b), c) lub d) dyrektywy 2014/59/UE (powiernikiem), a inną osobą (beneficjentem), pod warunkiem że taki beneficjent podlega ochronie na mocy mającego zastosowanie prawa upadłościowego lub cywilnego.

0150

Zobowiązania instytucji kredytowej < 7 dni

Art. 44 ust. 2 lit. e) dyrektywy 2014/59/UE

Zobowiązania wobec instytucji kredytowych, z wyłączeniem podmiotów będących częścią tej samej grupy rozrachunkowej, o pierwotnym terminie zapadalności poniżej siedmiu dni.

0160

Zobowiązania w ramach systemu (operatora) < 7 dni

Art. 44 ust. 2 lit. f) dyrektywy 2014/59/UE

Zobowiązania, których rezydualny termin zapadalności wynosi mniej niż siedem dni, względem systemów lub operatorów systemów wyznaczonych do celów dyrektywy 98/26/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (13) lub ich uczestników i powstałych w wyniku udziału w takim systemie.

0170

Zobowiązania w stosunku do pracowników

Art. 44 ust. 2 lit. g) ppkt (i) dyrektywy 2014/59/UE

Zobowiązania w stosunku do pracowników, związane z należnymi płacami, świadczeniami emerytalnymi lub innymi stałymi składnikami wynagrodzenia, z wyjątkiem zmiennych składników wynagrodzenia, które nie są regulowane przez układ zbiorowy pracy. Nie ma to jednak zastosowania do zmiennych składników wynagrodzenia osób podejmujących istotne ryzyko, o których mowa w art. 92 ust. 2 dyrektywy 2013/36/UE.

0180

Zobowiązania mające krytyczne znaczenie dla prowadzenia bieżącej działalności

Art. 44 ust. 2 lit. g) ppkt (ii) dyrektywy 2014/59/UE

Zobowiązania w stosunku do wierzycieli komercyjnych lub handlowych, wynikające z dostawy dla instytucji lub podmiotu, o którym mowa w art. 1 ust. 1 lit. b), c) lub d) dyrektywy 2014/59/UE, towarów i świadczenia na ich rzecz usług, które mają krytyczne znaczenie dla prowadzenia przez nie bieżącej działalności, w tym usług informatycznych, usług użyteczności publicznej oraz usług wynajmu, obsługi i utrzymania budynków i pomieszczeń.

0190

Zobowiązania w stosunku do organów podatkowych i instytucji zabezpieczenia społecznego, jeżeli mają uprzywilejowany charakter

Art. 44 ust. 2 lit. g) ppkt (iii) dyrektywy 2014/59/UE

Zobowiązania w stosunku do organów podatkowych i instytucji zabezpieczenia społecznego, pod warunkiem że zobowiązania te mają uprzywilejowany charakter w ramach obowiązującego prawa.

0200

Zobowiązania w stosunku do systemów gwarancji depozytów

Art. 44 ust. 2 lit. g) ppkt (iv) dyrektywy 2014/59/UE

Zobowiązania w stosunku do systemów gwarancji depozytów powstałych ze składek należnych zgodnie z dyrektywą 2014/49/UE.

0300

Zobowiązania niewyłączone z umorzenia lub konwersji długu

Jest to suma wierszy 0310, 0320, 0334, 0340, 0350, 0360, 0365, 0370, 0380, 0390 i 0400.

0310

Depozyty, niegwarantowane, ale na preferencyjnych warunkach

Art. 108 dyrektywy 2014/59/UE

Depozyty zdefiniowane w art. 2 ust. 1 pkt 3 dyrektywy 2014/49/UE, które nie kwalifikują się do wyłączenia z umorzenia lub konwersji długu (art. 44 ust. 2 lit. a) dyrektywy 2014/59/UE), w stosunku do których przewidziano jednak preferencyjne traktowanie zgodnie z art. 108 dyrektywy 2014/59/UE.

0320

Depozyty, niegwarantowane oraz nie na preferencyjnych warunkach

Depozyty zdefiniowane w art. 2 ust. 1 pkt 3 dyrektywy 2014/49/UE, które nie kwalifikują się do wyłączenia z umorzenia lub konwersji długu lub do preferencyjnego traktowania poprzez zastosowanie art. 44 ust. 2 lit. a) lub art. 108 dyrektywy 2014/59/UE.

0330

Zobowiązania bilansowe wynikające z instrumentów pochodnych

Wartość księgowa zobowiązań wynikających z instrumentów pochodnych w odniesieniu do łącznej kwoty odpowiadającej FINREP: {F 01.02;020;010) + {F 01.02;150;010}.

0331

Suma pozycji zobowiązań netto przy uwzględnieniu umownych pakietów kompensowania, po dostosowaniu wyceny według wartości rynkowej, przed potrąceniem zabezpieczenia

Domyślnie suma wszystkich wartości rynkowych netto instrumentów pochodnych będących zobowiązaniami przypadających na umowny pakiet kompensowania. Pakiet kompensowania zgłasza się wyłącznie wtedy, gdy wartość rynkowa netto pakietu kompensowania stanowi zobowiązanie. W tym celu instrumenty pochodne, które nie podlegają uzgodnieniom dotyczącym kompensowania traktuje się jako jedną umowę, tj. jak gdyby stanowiły pakiet kompensowania zawierający tylko jeden instrument pochodny.

0332

Suma pozycji zobowiązań netto przy uwzględnieniu umownych pakietów kompensowania, po dostosowaniu wyceny według wartości rynkowej, po potrąceniu zabezpieczenia

Wycena określona w wierszu 0331 podlega dostosowaniu w odniesieniu do zabezpieczenia udzielonego w celu zabezpieczenia tej ekspozycji, co w rezultacie daje sumę tych wartości rynkowych netto po potrąceniu zabezpieczenia według wartości rynkowej.

0333

Suma pozycji zobowiązań netto przy uwzględnieniu umownych pakietów kompensowania, po dostosowaniu wyceny według wartości rynkowej, po potrąceniu zabezpieczenia, włączając szacowane salda zamknięcia

Zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2016/1401 (14) w sprawie wyceny zobowiązań wynikających z instrumentów pochodnych dodatkowe salda zamknięcia obejmujące kwotę strat lub kosztów poniesionych przez kontrahentów instrumentów pochodnych, lub uzyskanego przez nich zysku, w związku z odtworzeniem lub uzyskaniem wartości ekonomicznej równoważnej istotnym warunkom zamkniętych transakcji na instrumentach pochodnych i opcjom przysługującym stronom z tytułu tych instrumentów.

Oszacowanie wymagane w celu określenia salda zamknięcia zgodnie ze wspomnianym powyżej rozporządzeniem może okazać się stosunkowo trudne do wykonania na zasadzie indywidualnej. W związku z tym zamiast niego można zastosować wartości zastępcze, które mogą opierać się na dostępnych danych, takich jak wymogi ostrożnościowe w odniesieniu do ryzyka rynkowego. Jeżeli obliczenie salda zamknięcia dla instrumentów pochodnych będących zobowiązaniami okaże się niemożliwe, zgłoszona kwota musi być równa kwocie zgłoszonej w wierszu 0332.

0334

Suma pozycji zobowiązań netto przy uwzględnieniu ostrożnościowych zasad kompensowania

Należy zgłosić pozycje zobowiązań netto w odniesieniu do instrumentów pochodnych, uwzględniając ostrożnościowe zasady kompensowania ujęte w art. 429 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 (związane z obliczaniem miary ekspozycji całkowitej wskaźnika dźwigni).

0340

Zobowiązania zabezpieczone nieobjęte zabezpieczeniem

Kwota zobowiązań zabezpieczonych lub zobowiązań, w stosunku do których zabezpieczenie oddane w zastaw przekracza wartość aktywów, zastawu, prawa zastawu lub zabezpieczenia, które stanowią ich zabezpieczenie. Uwzględnia ona część jakiegokolwiek zabezpieczonego zobowiązania objętą zbyt małym zabezpieczeniem, np. część obligacji zabezpieczonych lub operacji repo objętą zbyt małym zabezpieczeniem.

0350

Sekurytyzowane papiery wartościowe

Sekurytyzowane papiery wartościowe definiuje się do niniejszych celów jako zobowiązania dłużne, które obejmują składnik w postaci wbudowanego instrumentu pochodnego przy zwrocie z inwestycji związanym z bazowymi papierami wartościowymi lub określonym indeksem (publiczne lub dedykowane, takie jak instrumenty kapitałowe lub obligacje, o stałym oprocentowaniu lub kredytowe, walutowe, towarowe itp.). Sekurytyzowane papiery wartościowe nie obejmują instrumentów dłużnych uwzględniających wyłącznie opcje kupna lub sprzedaży, tj. wartość instrumentu nie zależy od żadnego składnika w postaci wbudowanego instrumentu pochodnego.

0360

Niezabezpieczone zobowiązania uprzywilejowane

Obejmują one wszystkie uprzywilejowane, niezabezpieczone instrumenty, które nie są ujęte w kategorii sekurytyzowanych papierów wartościowych.

0365

„Podrzędne” zobowiązania uprzywilejowane

Kwota któregokolwiek z poniższych zobowiązań:

niezabezpieczonych roszczeń wynikających z instrumentów dłużnych spełniających warunki określone w art. 108 ust. 2 lit. a), b) i c) oraz art. 108 ust. 3 dyrektywy 2014/59/UE;

niezabezpieczonych roszczeń wynikających z instrumentów dłużnych, o których mowa w art. 108 ust. 5 akapit pierwszy lit. b) dyrektywy 2014/59/UE; lub

instrumentów dłużnych o najniższym stopniu uprzywilejowania spośród zwykłych niezabezpieczonych roszczeń wynikających z instrumentów dłużnych, o których mowa w art. 108 ust. 7 dyrektywy 2014/59/UE, w odniesieniu do których państwa członkowskie wprowadziły przepisy, zgodnie z przedmiotowym ustępem, stanowiące, że mają one ten sam stopień uprzywilejowania co roszczenia, które spełniają warunki określone w art. 108 ust. 2 lit. a), b) i c) oraz art. 108 ust. 3 dyrektywy 2014/59/UE.

0370

Zobowiązania podporządkowane

Zobowiązania, które zostaną spłacone zgodnie z krajowym prawem upadłościowym dopiero po pełnym spłaceniu wszystkich klas wierzycieli zwykłych i „podrzędnych” wierzycieli uprzywilejowanych. Obejmują one zarówno zobowiązania podporządkowane uzgodnione w umowie, jak i statutowe. W przypadku spółek holdingowych, w kategorii tej można również zgłosić niepodporządkowane dłużne papiery wartościowe (tj. podporządkowanie strukturalne).

W kategorii tej ujmuje się wyłącznie instrumenty podporządkowane, które nie zostały ujęte jako fundusze własne.

W wierszu tym ujmuje się również część zobowiązań podporządkowanych, które zasadniczo kwalifikują się jako fundusze własne, ale nie zostały ujęte w funduszach własnych ze względu na przepisy dotyczące stopniowego wycofywania, takie jak art. 64 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 (rezydualny termin zapadalności) lub część 10 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 (wpływ stosowania zasady praw nabytych).

0380

Inne zobowiązania kwalifikowalne w ramach minimalnego wymogu funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowanych

Każdy instrument, który kwalifikuje się w ramach minimalnego wymogu funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowanych, ale nie został ujęty w wierszach 0320 i 0340–0370.

0390

Zobowiązania niefinansowe

W niniejszym wierszu ujmuje się zobowiązania niefinansowe, które nie są związane z instrumentami dłużnymi, co do których posiadacze ze względów praktycznych, takich jak przepisy związane z rozstrzyganiem sporów, których przedmiotem jest podmiot, mogą zastosować umorzenie lub konwersję długu.

0400

Pozostałe pasywa

Każde zobowiązanie niezgłoszone w wierszach 0100–0390.

0500

Fundusze własne

Art. 4 ust. 1 pkt 118 oraz art. 72 rozporządzenia (UE) nr 575/2013

Taka sama definicja, jak w przypadku COREP (FW): {C 01.00;010;010}

0510

Kapitał podstawowy Tier I

Art. 50 rozporządzenia (UE) nr 575/2013

Taka sama definicja, jak w przypadku COREP (FW): {C 01.00;020;010}

0511

W tym: instrumenty kapitałowe/kapitał zakładowy

Instrumenty prawne, które stanowią (część) kapitału podstawowego Tier I w formie instrumentów kapitałowych/kapitału zakładowego.

0512

W tym: instrumenty o równym stopniu uprzywilejowania co akcje zwykłe

Instrumenty prawne, które stanowią (część) funduszy własnych kapitału podstawowego Tier I w formie instrumentów innych niż instrumenty kapitałowych/kapitał zakładowy, ale o równym stopniu uprzywilejowania co instrumenty tej kategorii.

0520

Kapitał dodatkowy Tier I

Art. 61 rozporządzenia (UE) nr 575/2013

Taka sama definicja, jak w przypadku COREP (FW): {C 01.00;530;010}

0521

W tym: (część) zobowiązań podporządkowanych ujętych jako fundusze własne

Instrumenty prawne, które stanowią (część) kapitału dodatkowego Tier I.

0530

Kapitał Tier II

Art. 71 rozporządzenia (UE) nr 575/2013

Taka sama definicja, jak w przypadku COREP (FW): {C 01.00;750;010}

0531

W tym: (część) zobowiązań podporządkowanych ujętych jako fundusze własne

W podziale tym określa się instrumenty prawne, które stanowią (część) funduszy własnych Tier II.

0600

Zobowiązania razem i fundusze własne, w tym instrumenty pochodne będące zobowiązaniami

Suma wszystkich zobowiązań zgłoszonych w niniejszym szablonie i kwota ustawowych funduszy własnych. W tym celu należy zsumować wszystkie kwoty znajdujące się w powyższych wierszach. W przypadku instrumentów pochodnych należy zastosować wartość znajdującą się w wierszu 0334 „Suma pozycji zobowiązań netto przy uwzględnieniu ostrożnościowych zasad kompensowania”.

II.3   Z 03.00 – Wymogi w zakresie funduszy własnych (OWN)

II.3.1   Uwagi ogólne

19.

W niniejszym szablonie gromadzone są informacje dotyczące wymogów w zakresie funduszy własnych w odniesieniu do podmiotu lub grupy.

20.

Wszystkie zgłaszane informacje odzwierciedlają wymogi w zakresie funduszy własnych mające zastosowanie w sprawozdawczym dniu odniesienia.

21.

Informacje dotyczące wymogów w zakresie 2. filaru zgłaszane w niniejszym szablonie opierają się na ostatnim dostępnym oficjalnym piśmie SREP przekazanym przez właściwy organ.

22.

Jeżeli podmiot, do którego odnosi się sprawozdanie, nie podlega wymogom kapitałowym na zasadzie indywidualnej, wypełnia jedynie pole w wierszu 0110.

II.3.2   Instrukcje dotyczące poszczególnych pozycji

Wiersze

Instrukcje

0100

Łączna kwota ekspozycji na ryzyko

Art. 92 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 575/2013

Zob. Z 01.00, kolumna 0100

Łączna kwota ekspozycji na ryzyko zdefiniowana na potrzeby COREP (FW): {C 02.00;010;010}

0110

Wkład w łączną skonsolidowaną kwotę ekspozycji na ryzyko

Zob. Z 01.00, kolumna 0140

Całkowita ekspozycja wskaźnika dźwigni zdefiniowana na potrzeby COREP (WD): {C 47.00;290;010}

Pozycję tę zgłasza się wyłącznie w odniesieniu do podmiotów, które nie podlegają wymogom kapitałowym na zasadzie indywidualnej.

0210–0250

Kapitał założycielski i wymogi dotyczące wskaźnika dźwigni

0210

Kapitał założycielski

Art. 12, 28–31 dyrektywy 2013/36/UE i art. 93 rozporządzenia (UE) nr 575/2013

Kwota kapitału założycielskiego wymagana jako warunek wstępny do udzielenia zezwolenia na rozpoczęcie działalności przez instytucję.

0220

Wymóg dotyczący wskaźnika dźwigni

Wymóg dotyczący wskaźnika dźwigni mający zastosowanie do podmiotu lub grupy, wyrażony w odsetku całkowitej ekspozycji wskaźnika dźwigni. Jeżeli nie istnieje żaden formalny wymóg, podmioty pozostawiają tę komórkę pustą.

Całkowitą ekspozycję wskaźnika dźwigni definiuje się podobnie jak na potrzeby COREP (WD): {C 47.00;290;010}

0300

Współczynnik całkowitego wymogu kapitałowego SREP (TSCR)

COREP (FW): {C 03.00;130;010}

Suma ppkt (i) oraz (ii) w sposób następujący:

(i)

łączny współczynnik kapitałowy (8 %) określony w art. 92 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 575/2013;

(ii)

współczynnik dodatkowych wymogów w zakresie funduszy własnych (wymogów w zakresie 2. filaru – P2R) określony zgodnie z kryteriami wyszczególnionymi w Wytycznych EUNB dotyczących wspólnych procedur i metod stosowanych w ramach procesu przeglądu i oceny nadzorczej i nadzorczych testów warunków skrajnych (ang. EBA Guidelines on common procedures and methodologies for the supervisory review and evaluation process and supervisory stress testing, wytyczne EUNB dotyczące SREP).

Pozycja ta odzwierciedla współczynnik całkowitego wymogu kapitałowego SREP (TSCR) podany do wiadomości instytucji przez właściwy organ. TSCR zdefiniowano w sekcji 1.2 wytycznych EUNB dotyczących SREP.

Jeżeli właściwy organ nie podał żadnych dodatkowych wymogów w zakresie funduszy własnych, należy zgłosić wyłącznie ppkt (i).

0310

TSCR: mający obejmować kapitał podstawowy Tier I

COREP (FW): {C 03.00;140;010}

Suma ppkt (i) oraz (ii) w sposób następujący:

(i)

współczynnik kapitału podstawowego Tier I (4,5 %) określony w art. 92 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 575/2013;

(ii)

część współczynnika P2R, o którym mowa w ppkt (ii) w wierszu 300, co do której to części właściwy organ wymaga, aby była w formie kapitału podstawowego Tier I.

Jeżeli właściwy organ nie podał żadnych dodatkowych wymogów w zakresie funduszy własnych dotyczących posiadania funduszy w formie kapitału podstawowego Tier I, należy zgłosić wyłącznie ppkt (i).

0320

TSCR: mający obejmować kapitał Tier I

COREP (FW): {C 03.00;150;010}

Suma ppkt (i) oraz (ii) w sposób następujący:

(i)

współczynnik kapitału Tier I (6 %) określony w art. 92 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 575/2013;

(ii)

część współczynnika P2R, o którym mowa w ppkt (ii) w wierszu 300, co do której to części właściwy organ wymaga, aby była w formie kapitału Tier I.

Jeżeli właściwy organ nie podał żadnych dodatkowych wymogów w zakresie funduszy własnych dotyczących posiadania funduszy w formie kapitału Tier I, należy zgłosić wyłącznie ppkt (i).

0400

Wymogi połączonego bufora

Art. 128 pkt 6 dyrektywy 2013/36/UE

COREP (FW): {C 04.00;740;010}

0410

Bufor zabezpieczający

Art. 128 pkt 1 i art. 129 dyrektywy 2013/36/UE

COREP (FW): {C 04.00;750;010}).

Zgodnie z art. 129 ust. 1 bufor zabezpieczający jest dodatkową kwotą kapitału podstawowego Tier I. Ze względu na fakt, że wynosząca 2,5 % wartość bufora zabezpieczającego jest stała, kwotę zgłasza się w tej komórce.

0420

Bufor zabezpieczający wynikający z ryzyka makroostrożnościowego lub ryzyka systemowego zidentyfikowanego na poziomie państwa członkowskiego

Art. 458 ust. 2 lit. d) ppkt (iv) rozporządzenia (UE) nr 575/2013

COREP (FW): {C 04.00;760;010}).

W tej komórce zgłasza się kwotę bufora zabezpieczającego wynikającego z ryzyka makroostrożnościowego lub ryzyka systemowego zidentyfikowanego na poziomie państwa członkowskiego, która może być wymagana zgodnie z art. 458 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 oprócz bufora zabezpieczającego.

Zgłoszona kwota odpowiada kwocie funduszy własnych niezbędnych do spełnienia odpowiednich wymogów w zakresie buforów kapitałowych na dzień sprawozdawczy.

0430

Specyficzny dla instytucji bufor antycykliczny

Art. 128 pkt 2 i art. 130, 135–140 dyrektywy 2013/36/UE

(zob. COREP (FW): {C 04.00;770;010}).

Zgłoszona kwota odpowiada kwocie funduszy własnych niezbędnych do spełnienia odpowiednich wymogów w zakresie buforów kapitałowych na dzień sprawozdawczy.

0440

Bufor ryzyka systemowego

Art. 128 pkt 5 oraz art. 133 i 134 dyrektywy 2013/36/UE

(zob. COREP (FW): {C 04.00;780;010}).

Zgłoszona kwota odpowiada kwocie funduszy własnych niezbędnych do spełnienia odpowiednich wymogów w zakresie buforów kapitałowych na dzień sprawozdawczy.

0450

Bufor globalnych instytucji o znaczeniu systemowym

Art. 128 pkt 3 i art. 131 dyrektywy 2013/36/UE

COREP (FW): {C 04.00;800;010}

Zgłoszona kwota odpowiada kwocie funduszy własnych niezbędnych do spełnienia odpowiednich wymogów w zakresie buforów kapitałowych na dzień sprawozdawczy.

0460

Bufor innych instytucji o znaczeniu systemowym

Art. 128 pkt 4 i art. 131 dyrektywy 2013/36/UE

COREP (FW): {C 04.00;810;010}

Zgłoszona kwota odpowiada kwocie funduszy własnych niezbędnych do spełnienia odpowiednich wymogów w zakresie buforów kapitałowych na dzień sprawozdawczy.

0500

Współczynnik łącznego wymogu kapitałowego (OCR)

COREP (FW): {C 03.00;160;010}

Suma ppkt (i) oraz (ii) w sposób następujący:

(i)

współczynnik TSCR, o którym mowa w wierszu 0300;

(ii)

w stopniu, w jakim ma to prawne zastosowanie, współczynnik wymogu połączonego bufora, o którym mowa w art. 128 pkt 6 dyrektywy 2013/36/UE.

Pozycja ta odzwierciedla współczynnik łącznego wymogu kapitałowego (OCR) zdefiniowany w sekcji 1.2 wytycznych EUNB dotyczących SREP.

Jeżeli nie ma zastosowanie żaden wymogów w zakresie bufora, zgłasza się tylko ppkt (i).

0510

OCR: mający obejmować kapitał podstawowy Tier I

COREP (FW): {C 03.00;170;010}

Suma ppkt (i) oraz (ii) w sposób następujący:

(i)

współczynnik TSCR mający obejmować kapitał podstawowy Tier I, o którym mowa w wierszu 0310;

(ii)

w stopniu, w jakim ma to prawne zastosowanie, współczynnik wymogu połączonego bufora, o którym mowa w art. 128 pkt 6 dyrektywy 2013/36/UE.

Jeżeli nie ma zastosowanie żaden wymogów w zakresie bufora, zgłasza się tylko ppkt (i).

0520

OCR: mający obejmować kapitał Tier I

COREP (FW): {C 03.00;180;010}

Suma ppkt (i) oraz (ii) w sposób następujący:

(i)

współczynnik TSCR mający obejmować kapitał Tier I, o którym mowa w wierszu 0320;

(ii)

w stopniu, w jakim ma to prawne zastosowanie, współczynnik wymogu połączonego bufora, o którym mowa w art. 128 pkt 6 dyrektywy 2013/36/UE.

Jeżeli nie ma zastosowanie żaden wymogów w zakresie bufora, zgłasza się tylko ppkt (i).

0600

OCR i wytyczne dotyczące 2. filaru (P2G)

COREP (FW): {C 03.00;190;010}

Suma ppkt (i) oraz (ii) w sposób następujący:

(i)

współczynnik OCR, o którym mowa w wierszu 0500;

(ii)

w stosownych przypadkach wytyczne dotyczące 2. filaru (P2G) zdefiniowane w wytycznych EUNB dotyczących SREP. P2G włącza się wyłącznie wtedy, gdy zostały podane do wiadomości instytucji przez właściwy organ.

Jeżeli właściwy organ nie podał P2G, należy zgłosić wyłącznie ppkt (i).

0610

OCR: mający obejmować kapitał podstawowy Tier I

COREP (FW): {C 03.00;200;010}

Suma ppkt (i) oraz (ii) w sposób następujący:

(i)

współczynnik OCR mający obejmować kapitał podstawowy Tier I, o którym mowa w wierszu 0520;

(ii)

w stosownych przypadkach część P2G, o którym mowa w ppkt (ii) w wierszu 0600, co do której to części właściwy organ wymaga, aby była w formie kapitału podstawowego Tier I. P2G włącza się wyłącznie wtedy, gdy zostały podane do wiadomości instytucji przez właściwy organ.

Jeżeli właściwy organ nie podał P2G, należy zgłosić wyłącznie ppkt (i).

0620

OCR i P2G: mające obejmować kapitał Tier I

COREP (FW): {C 03.00;210;010}

Suma ppkt (i) oraz (ii) w sposób następujący:

(i)

współczynnik OCR mający obejmować kapitał Tier I, o którym mowa w wierszu 0520;

(ii)

w stosownych przypadkach część P2G, o którym mowa w ppkt (ii) w wierszu 600, co do której to części właściwy organ wymaga, aby była w formie kapitału Tier I. P2G włącza się wyłącznie wtedy, gdy zostały podane do wiadomości instytucji przez właściwy organ.

Jeżeli właściwy organ nie podał P2G, należy zgłosić wyłącznie ppkt (i).

II.4   Z 04.00 – Wewnątrzgrupowe powiązania finansowe (IFC)

II.4.1   Uwagi ogólne

23.

W tym szablonie wymaga się informacji na temat wewnątrzgrupowych zobowiązań niewyłączonych z umorzenia lub konwersji długu, instrumentów kapitałowych i gwarancji.

24.

Zgłasza się wszystkie powiązania finansowe między właściwymi podmiotami prawnymi, które to podmioty są ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Zgłoszone kwoty agreguje się, jeżeli dotyczą tych samych kontrahentów (zarówno emitenta lub podmiotu objętego gwarancją, jak i kredytodawcy, posiadacza lub podmiotu przyznającego gwarancję) oraz tego samego rodzaju zobowiązań, instrumentów kapitałowych lub gwarancji.

25.

Połączenie wartości zgłoszonych w kolumnach 0020, 0040 i 0050 niniejszego szablonu tworzy klucz główny, który musi być niepowtarzalny w przypadku każdego wiersza szablonu.

II.4.2   Instrukcje dotyczące poszczególnych pozycji

Kolumny

Instrukcje

0010–0020

Emitent lub podmiot objęty gwarancją

Podmiot prawny, który wystawia zobowiązania bądź instrument kapitałowy lub który jest podmiotem objętym gwarancją.

0010

Nazwa podmiotu

Musi różnić się od nazwy podmiotu podanej w kolumnie 0030.

0020

Kod

Kod emitenta lub podmiotu otrzymującego gwarancję. W przypadku instytucji kod jest 20-cyfrowym alfanumerycznym kodem LEI. W przypadku innych podmiotów kod jest 20-cyfrowym alfanumerycznym kodem LEI lub – jeżeli kod taki jest niedostępny – kodem zgodnym z jednolitą kodyfikacją mającą zastosowanie w Unii lub – jeżeli kod taki nie jest dostępny – kodem krajowym.

Kod jest niepowtarzalny i stosuje się go jednolicie we wszystkich szablonach.

Kod musi różnić się od kodu podanego w kolumnie 0040.

0030–0040

Kredytodawca, posiadacz lub podmiot przyznający gwarancję

Podmiot prawny, który jest kredytodawcą zobowiązania, posiada instrument kapitałowy, lub który udziela gwarancji.

0030

Nazwa podmiotu

Musi różnić się od nazwy podmiotu podanej w kolumnie 0010.

0040

Kod

Kod kredytodawcy, posiadacza lub podmiotu udzielającego gwarancji. W przypadku instytucji kod jest 20-cyfrowym alfanumerycznym kodem LEI. W przypadku innych podmiotów kod jest 20-cyfrowym alfanumerycznym kodem LEI lub – jeżeli kod taki jest niedostępny – kodem zgodnym z jednolitą kodyfikacją mającą zastosowanie w Unii lub – jeżeli kod taki nie jest dostępny – kodem krajowym.

Kod jest niepowtarzalny i stosuje się go jednolicie we wszystkich szablonach.

Musi różnić się od kodu podanego w kolumnie 0020.

0050–0070

Powiązania finansowe

W pozycji tej opisuje się powiązania finansowe między właściwymi podmiotami prawnymi.

0050

Rodzaj

Należy wybrać spośród następującego wykazu:

 

Zobowiązania wewnątrzgrupowe

L.1.

Depozyty, niegwarantowane, ale na preferencyjnych warunkach.

Taka sama definicja, jak w przypadku Z 02.00 (LIAB), wiersz 0310.

L.2.

Depozyty, niegwarantowane oraz nie na preferencyjnych warunkach.

Taka sama definicja, jak w przypadku Z 02.00 (LIAB), wiersz 0320.

L.3.

Zobowiązania wynikające z instrumentów pochodnych (salda zamknięcia).

Taka sama definicja, jak w przypadku Z 02.00 (LIAB), wiersz 0330.

L.4.

Zobowiązania zabezpieczone nieobjęte zabezpieczeniem.

Taka sama definicja, jak w przypadku Z 02.00 (LIAB), wiersz 0340.

L.5.

Sekurytyzowane papiery wartościowe

Taka sama definicja, jak w przypadku Z 02.00 (LIAB), wiersz 0350.

L.6.

Niezabezpieczone zobowiązania uprzywilejowane

Taka sama definicja, jak w przypadku Z 02.00 (LIAB), wiersz 0360.

L.7.

„Podrzędne” zobowiązania uprzywilejowane

Taka sama definicja, jak w przypadku Z 02.00 (LIAB), wiersz 0365.

L.8.

Zobowiązania podporządkowane

Taka sama definicja, jak w przypadku Z 02.00 (LIAB), wiersz 0370.

L.9.

Inne zobowiązania kwalifikowalne w ramach minimalnego wymogu funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowanych

Taka sama definicja, jak w przypadku Z 02.00 (LIAB), wiersz 0380.

L.10.

Zobowiązania niefinansowe

Taka sama definicja, jak w przypadku Z 02.00 (LIAB), wiersz 0390.

L.11.

Pozostałe pasywa

Taka sama definicja, jak w przypadku Z 02.00 (LIAB), wiersz 0400. Jakiekolwiek zobowiązanie nieujęte w żadnej z poprzedzających pozycji.

L.12.

Kapitał Tier II

Taka sama definicja, jak w przypadku Z 02.00 (LIAB), wiersz 0530.

L.13.

Kapitał dodatkowy Tier I

Taka sama definicja, jak w przypadku Z 02.00 (LIAB), wiersz 0520.

L.14.

Kapitał podstawowy Tier I

Taka sama definicja, jak w przypadku Z 02.00 (LIAB), wiersz 0510.

 

Gwarancje wewnątrzgrupowe

G.1.

Emisja

Gwarancje na szczególne instrumenty/wystawione zobowiązania.

G.2.

Kontrahent

Gwarancje udzielone określonemu kontrahentowi instytucji.

G.3.

Nieograniczone

Gwarancje ogólne nieograniczone do stałej kwoty.

G.4.

Inne

Każdy rodzaj gwarancji, która nie wchodzi w zakres poprzedzających rodzajów.

0060

Pozostająca kwota należna

W odniesieniu do zobowiązań (kolumna 0050, rodzaje L.1, L.2 i L.4–L.14) pozostająca kwota należna zobowiązań wewnątrzgrupowych; w odniesieniu do zobowiązań wynikających z instrumentów pochodnych (rodzaj L.3), salda zamknięcia zdefiniowane do celów szablonu Z 02.00 (LIAB), wiersz 0333.

W odniesieniu do gwarancji (kolumna 0050, wartości G.1–G.4), maksymalna potencjalna kwota przyszłych płatności w ramach gwarancji.

0070

w tym wystawione zgodnie z prawem państwa trzeciego

Część w kwocie pieniężnej pozostającej kwoty należnej, która podlega prawu państwa trzeciego.

0080

w tym: kwalifikowalne w ramach minimalnego wymogu funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowanych

Pozostająca kwota należna zobowiązań kwalifikowalnych w ramach minimalnego wymogu funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowanych obliczana zgodnie z art. 45 ust. 4 lit. a) i c)–f) dyrektywy 2014/59/UE. W tym celu z obliczeń nie należy wykluczać zobowiązań wyłącznie dlatego, że wystawił je podmiot powiązany lub że są w posiadaniu takiego podmiotu.

II.5   Z 05.01 oraz Z 05.02 – Główni kontrahenci (MCP)

II.5.1   Uwagi ogólne

26.

W szablonach tych gromadzone są informacje na temat zobowiązań względem głównych kontrahentów (Z 05.01) i pozycji pozabilansowych otrzymywanych od głównych kontrahentów (Z 05.02). Zgłoszone kwoty agreguje się, jeżeli należą one do tego samego kontrahenta i tego samego rodzaju zobowiązań lub pozycji pozabilansowych.

27.

Zobowiązań i pozycji pozabilansowych, w przypadku których nie można zidentyfikować kontrahenta, nie zgłasza się w niniejszych szablonach. Nie zgłasza się zobowiązań i pozycji pozabilansowych, w przypadku których kontrahent jest podmiotem ujętym w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych.

II.5.2   Z 05.01 – Główni kontrahenci w zakresie zobowiązań – Instrukcje dotyczące poszczególnych pozycji

28.

Połączenie wartości zgłoszonych w kolumnach 0020 i 0060 niniejszego szablonu tworzy klucz główny, który musi być niepowtarzalny w przypadku każdego wiersza szablonu.

Kolumny

Instrukcje

0010–0050

Kontrahent

Informacje na temat głównego kontrahenta, w związku z którym występuje zobowiązanie.

Głównych kontrahentów identyfikuje się, sumując pozostające kwoty należne wszystkich zobowiązań podmiotu lub grupy, których dotyczy zgłaszany szablon, w odniesieniu do każdego kontrahenta lub każdej grupy powiązanych klientów, z wyłączeniem zobowiązań względem podmiotów ujętych w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych.

Kontrahenci i grupy powiązanych kontrahentów są następnie szeregowani według zagregowanej pozostającej kwoty należnej w celu zidentyfikowania 10 uszeregowanych najwyżej głównych kontrahentów, w odniesieniu do których przedstawia się informacje w niniejszym szablonie.

Definicja „grupy powiązanych kontrahentów” jest zgodna z definicją „grupy powiązanych klientów” określoną w art. 4 ust. 1 pkt 39 rozporządzenia (UE) nr 575/2013.

Do celów niniejszego szablonu kontrahent nie może być podmiotem ujętym w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych.

0010

Nazwa podmiotu

Nazwa głównego kontrahenta lub, w stosownych przypadkach, nazwa grupy powiązanych klientów.

Nazwa grupy powiązanych klientów jest nazwą jednostki dominującej lub – jeżeli grupa powiązanych klientów nie posiada jednostki dominującej – nazwą handlową tej grupy.

0020

Kod

Kod głównego kontrahenta lub grupy powiązanych klientów. W przypadku instytucji kod jest 20-cyfrowym alfanumerycznym kodem LEI. W przypadku innych podmiotów kod jest 20-cyfrowym alfanumerycznym kodem LEI lub – jeżeli kod taki jest niedostępny – kodem zgodnym z jednolitą kodyfikacją mającą zastosowanie w Unii lub – jeżeli kod taki nie jest dostępny – kodem krajowym.

Kod jest niepowtarzalny i stosuje się go jednolicie we wszystkich szablonach.

0030

Grupa lub pojedynczy kontrahent

Instytucja zgłasza „1” w odniesieniu do pojedynczych głównych kontrahentów i „2” w odniesieniu do grup powiązanych klientów.

0040

Państwo

Kod ISO 3166-1 alpha-2 kraju założenia kontrahenta. Obejmuje on pseudokody ISO przeznaczone dla organizacji międzynarodowych dostępne w najnowszej wersji „Vademecum bilansu płatności” opublikowanej przez Eurostat.

Państwo określa się w odniesieniu do siedziby statutowej kontrahenta. W przypadku grup powiązanych klientów – w odniesieniu do kraju założenia jednostki dominującej.

0050

Sektor

Na podstawie podziału sektorowego gospodarki pakietu FINREP każdemu kontrahentowi przydziela się jeden sektor (FINREP, załącznik V, część 1 rozdział 6):

Banki centralne

Sektor instytucji rządowych i samorządowych

Instytucje kredytowe:

Inne przedsiębiorstwa finansowe

Przedsiębiorstwa niefinansowe

Gospodarstwa domowe

W przypadku grup powiązanych klientów nie zgłasza się żadnego sektora.

0060

Rodzaj

Rodzaj zobowiązania jest jednym z rodzajów zobowiązań ujętych w wykazie w szablonie Z 02.00 – Struktura zobowiązań (LIAB), mianowicie:

L.0

Zobowiązania wyłączone z umorzenia lub konwersji długu

L.1

Depozyty, niegwarantowane, ale na preferencyjnych warunkach;

L.2

Depozyty, niegwarantowane oraz nie na preferencyjnych warunkach;

L.3

Zobowiązania wynikające z instrumentów pochodnych

L.4

Zobowiązania zabezpieczone nieobjęte zabezpieczeniem

L.5

Sekurytyzowane papiery wartościowe

L.6

Niezabezpieczone zobowiązania uprzywilejowane

L.7

„Podrzędne” zobowiązania uprzywilejowane

L.8

Zobowiązania podporządkowane (nieujęte jako fundusze własne)

L.9

Inne zobowiązania kwalifikowalne w ramach minimalnego wymogu funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowanych

L.10

Zobowiązania niefinansowe

L.11

Pozostałe pasywa

Jeżeli zobowiązania względem głównego kontrahenta obejmują więcej niż jeden z wymienionych powyżej rodzajów, każdy rodzaj zobowiązania zgłasza się w osobnym wierszu.

0070

Kwota

Kwota odpowiada definicji „pozostającej kwoty należnej” określonej w szablonie Z 02.00 – Struktura zobowiązań. W odniesieniu do zobowiązań wynikających z instrumentów pochodnych (rodzaj L.3) zgłasza się salda zamknięcia zdefiniowane do celów szablonu Z 02.00 wiersz 0333.

II.5.3   Z 05.02 – Główni kontrahenci w zakresie pozycji pozabilansowych Instrukcje dotyczące poszczególnych pozycji

29.

Połączenie wartości zgłoszonych w kolumnach 0020 i 0060 niniejszego szablonu tworzy klucz główny, który musi być niepowtarzalny w przypadku każdego wiersza szablonu.

Kolumny

Instrukcje

0010–0050

Kontrahenci

Informacje na temat głównych kontrahentów w zakresie pozycji pozabilansowych.

Głównych kontrahentów w zakresie pozycji pozabilansowych identyfikuje się, sumując łączną kwotę nominalną zobowiązań i gwarancji finansowych (zdefiniowanych na potrzeby FINREP, szablon F 09) otrzymanych przez podmiot lub podmiot powiązany, których dotyczy zgłaszany szablon, od kontrahentów lub grupy powiązanych klientów. Główni kontrahenci w zakresie pozycji pozabilansowych nie obejmują podmiotów ujętych w konsolidowanych sprawozdaniach finansowych grupy. Kontrahenci i grupy powiązanych klientów są następnie szeregowani według zagregowanej kwoty w celu zidentyfikowania 10 uszeregowanych najwyżej kontrahentów w zakresie pozycji pozabilansowych, w odniesieniu do których przedstawia się informacje w niniejszym szablonie.

Do celów niniejszego szablonu zgłasza się wyłącznie kontrahentów, którzy nie są ujęci w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych.

0010

Nazwa podmiotu

Zob. instrukcje dotyczące kolumny 0010 szablonu 05.01.

0020

Kod

Zob. instrukcje dotyczące kolumny 0020 szablonu 05.01.

0030

Grupa lub pojedynczy kontrahent

Zob. instrukcje dotyczące kolumny 0030 szablonu 05.01.

0040

Państwo

Zob. instrukcje dotyczące kolumny 0040 szablonu 05.01.

0050

Sektor

Zob. instrukcje dotyczące kolumny 0050 szablonu 05.01.

0060

Rodzaj

Rodzaj ekspozycji pozabilansowej jest jednym z następujących rodzajów zdefiniowanych w FINREP, szablon F 09.02:

OBS.1

Otrzymane zobowiązania do udzielenia pożyczki

OBS.2

Otrzymane gwarancje finansowe

OBS.3

Inne otrzymane zobowiązania

Jeżeli pozycje pozabilansowe otrzymane od głównego kontrahenta obejmują więcej niż jeden z wymienionych powyżej rodzajów, każdy rodzaj pozycji pozabilansowej zgłasza się w osobnym wierszu.

0070

Kwota

II.6   Z 06.00 – Gwarantowanie depozytów (DIS)

II.6.1   Uwagi ogólne

30.

Niniejszy szablon zawiera ogólny zarys gwarantowania depozytów w grupie i systemów gwarancji depozytów, których członkiem są instytucje kredytowe będące właściwymi podmiotami prawnymi.

31.

Każdą instytucję kredytową należącą do grupy zgłasza się w osobnym wierszu.

II.6.2   Instrukcje dotyczące poszczególnych pozycji

Kolumny

Instrukcje

0010–0020

Podmiot

0010

Nazwa podmiotu

Nazwa podmiotu zgłoszona w szablonie Z 01.00 – Struktura organizacyjna (ORG).

0020

Kod

Kod podmiotu zgłoszony w szablonie Z 01.00 – Struktura organizacyjna (ORG).

Stanowi on identyfikator wiersza i musi być niepowtarzalny dla każdego wiersza w szablonie.

0030

System gwarancji depozytów

Art. 4 ust. 3 dyrektywy 2014/49/UE

Nazwa urzędowo uznanego systemu gwarancji depozytów, którego członkiem jest podmiot, w zastosowaniu dyrektywy 2014/49/UE. Jest to system gwarancji depozytów w państwie członkowskim założenia podmiotu, z wyłączeniem systemów gwarancji depozytów, które w innych państwach członkowskich mogą zapewnić dodatkową ochronę („dopłatę”) klientom podmiotu w oddziale w tym państwie członkowskim. Jeżeli instytucja jest członkiem instytucjonalnego systemu ochrony, który jest również urzędowo uznanym systemem gwarancji depozytów zgodnie z art. 4 ust. 2 dyrektywy 2014/49/UE, nazwa systemu gwarancji depozytów jest identyczna z nazwą instytucjonalnego systemu ochrony w wierszu 050.

W odniesieniu do każdego kraju założenia podmiotu należy wybrać system gwarancji depozytów spośród następujących systemów:

 

Austria

„Einlagensicherung der Banken und Bankiers GmbH”

„Sparkassen-Haftungs AG”

„Österreichische Raiffeisen-Einlagensicherung eGen”

„Volksbank Einlagensicherung eG”

„Hypo Haftungs-Gesellschaft m.b.H.”

 

Belgia

„Garantiefonds voor financiële diensten/Fonds de garantie pour les services financiers”

 

Bułgaria

„Фондът за гарантиране на влоговете в банките”

 

Chorwacja

„Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka”

 

Cypr

„Σύστημα Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων”

 

Republika Czeska

„Garanční systém finančního trhu”

 

Dania

„Garantiformuen”

 

Estonia

„Tagastisfond”

 

Finlandia

„Talletussuojarahasto”

 

Francja

„Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution”

 

Niemcy

„Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH”

„Entschädigungseinrichtung des Bundesverbandes Öffentlicher Banken Deutschlands GmbH”

„Sicherungseinrichtung des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV-Haftungsverbund)”

„BVR Institutssicherung GmbH”

 

Gibraltar

„Gibraltar Deposit Guarantee Scheme”

 

Grecja

„Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων”

 

Węgry

„Országos Betétbiztosítási Alap”

 

Islandia

„Tryggingarsjóður innstæðueigenda og fjárfesta”

 

Irlandia

„Irish Deposit Protection Scheme”

 

Włochy

„Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi”

„Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo”

 

Łotwa

„Latvijas Noguldījumu garantiju fonds”

 

Liechtenstein

„Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungs-Stiftung SV”

 

Litwa

„Indėlių ir investicijų draudimas”

 

Luksemburg

„Fond de garantie des Dépôts Luxembourg”

 

Malta

„Depositor Compensation Scheme”

 

Niderlandy

„De Nederlandsche Bank, Depositogarantiestelsel”

 

Norwegia

„Bankenes sikringsfond”

 

Polska

„Bankowy Fundusz Gwarancyjny”

 

Portugalia

„Fundo de Garantia de Depósitos”

„Fundo de Garantia do Crédito Agrícola Mútuo”

 

Rumunia

„Fondul de Garantare a Depozitelor in Sistemul Bancar”

 

Słowacja

„Fond ochrany vkladov”

 

Słowenia

„Banka Slovenije”

 

Hiszpania

„Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito”

 

Szwecja

„Riksgälden”

 

Zjednoczone Królestwo

„Financial Services Compensation Scheme”

Jeżeli urzędowo uznany system gwarancji depozytów, którego członkiem jest podmiot, nie jest ujęty w powyższym wykazie, zgłasza się „inny”.

0040

Kwota depozytów gwarantowanych

Art. 2 ust. 1 pkt 5 i art. 6 ust. 2 dyrektywy 2014/49/UE

Kwota gwarantowanych depozytów zdefiniowanych w art. 2 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 6 dyrektywy 2014/49/UE, gwarantowanych w ramach systemu gwarancji depozytów w wierszu 00030, z wyłączeniem tymczasowych wysokich sald zdefiniowanych w art. 6 ust. 2 dyrektywy 2014/49/UE.

0050

Instytucjonalny system ochrony

Art. 113 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 575/2013

Nazwa instytucjonalnego systemu ochrony, o którym mowa w art. 113 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 575/2013, którego członkiem jest podmiot. Jeżeli podmiot nie jest członkiem instytucjonalnego systemu ochrony, nie należy nic zgłaszać. Jeżeli podmiot jest członkiem instytucjonalnego systemu ochrony, który jest również urzędowo uznanym systemem gwarancji depozytów zgodnie z art. 4 ust. 2 dyrektywy 2014/49/UE, nazwa instytucjonalnego systemu ochrony jest identyczna z nazwą systemu gwarancji depozytów w wierszu 030.

0060

Dodatkowa ochrona w ramach systemu umownego

Art. 1 ust. 3 lit. a) dyrektywy 2014/49/UE

Kwota depozytów podmiotu zabezpieczonych w ramach systemu umownego.

II.7   Funkcje krytyczne i główne linie biznesowe

II.7.1   Uwagi ogólne

32.

Cztery szablony znajdujące się w niniejszej sekcji zawierają kluczowe dane i ocenę jakościową wpływu, substytucyjności i krytyczności zapewnianych przez grupę funkcji gospodarczych, uzupełnione przyporządkowaniem tych funkcji krytycznych do głównych linii biznesowych i podmiotów prawnych.

33.

W bardziej szczegółowym ujęciu szablony są dedykowane następującym tematom:

34.

szablon Z 07.01 – Ocena krytyczności funkcji gospodarczych (FUNC 1), w którym określa się, w oparciu o wskaźniki ilościowe i jakościowe, funkcje krytyczne i inne niż krytyczne pełnione przez grupę w odniesieniu do każdego państwa członkowskiego, w którym grupa prowadzi działania;

35.

szablon Z 07.02 – Schemat przyporządkowania funkcji krytycznych do podmiotów prawnych (FUNC 2), w którym przyporządkowuje się zidentyfikowane funkcje krytyczne do podmiotów prawnych i ocenia się, czy każdy podmiot prawny uznawany jest za istotny w pełnieniu funkcji krytycznej;

36.

szablon Z 07.03 – Schemat przyporządkowania głównych linii biznesowych do podmiotów prawnych (FUNC 3), w którym podaje się pełną listę głównych linii biznesowych i przyporządkowuje się je do podmiotów prawnych;

37.

szablon Z 07.04 – Schemat przyporządkowania funkcji krytycznych do głównych linii biznesowych (FUNC 4), w którym przyporządkowuje się zidentyfikowane funkcje krytyczne do linii biznesowych.

38.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 35 dyrektywy 2014/59/UE funkcje krytyczne oznaczają działania, usługi lub operacje, których zaprzestanie mogłoby prowadzić w jednym lub większej liczbie państw członkowskich do zaburzeń w usługach kluczowych dla gospodarki realnej lub mogłoby zakłócić stabilność finansową ze względu na wielkość instytucji lub grupy lub ich udział w rynku, wzajemne powiązania zewnętrzne i wewnętrzne, złożoność lub działalność transgraniczną, zwłaszcza uwzględniając substytucyjność tych działań, usług lub operacji.

39.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 rozporządzenia Komisji (UE) 2016/778 (15) funkcję uznaje się za krytyczną, jeżeli spełnia oba z następujących kryteriów:

1.

funkcja ta jest pełniona przez instytucję na rzecz osób trzecich niepowiązanych z instytucją ani grupą; oraz

2.

nagłe zaburzenie prawdopodobnie wywarłoby istotny negatywny wpływ na osoby trzecie, zapoczątkowałoby efekt domina lub podważyłoby ogólne zaufanie uczestników rynku z powodu znaczenia systemowego tej funkcji dla osób trzecich oraz znaczenia systemowego danej instytucji lub grupy w pełnieniu tej funkcji.

40.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 36 dyrektywy 2014/59/UE „główne linie biznesowe” oznaczają linie biznesowe wraz z powiązanymi usługami, które stanowią dla instytucji lub grupy, w której skład wchodzi instytucja, istotne źródła przychodów, zysku lub wartości koncesji.

41.

Do celów niniejszego szablonu funkcje gospodarcze odnoszą się do funkcji ujętych w tabeli poniżej.

42.

W odniesieniu do każdej kategorii funkcji gospodarczych można wybrać „inną” funkcję gospodarczą, jeżeli pozostałe określone funkcje jej nie obejmują.

43.

Kontrahentów, o których mowa w wierszach 0010–0070 i w wierszach 0080–0150, definiuje się identycznie, jak w przypadku sektorów kontrahentów określonych w FINREP, załącznik V, część 1, rozdział 6. „MŚP” odnosi się do MŚP zdefiniowanych w FINREP, załącznik V część 1 pkt 5 ppkt (i).

Nr identyfikacyjny

Funkcja gospodarcza

Depozyty

Przyjmowanie depozytu odnosi się do akceptacji depozytów od pośredników niefinansowych. Nie obejmuje ono pożyczania od innych pośredników finansowych, które jest ujęte oddzielnie w kategorii „finansowanie na rynku międzybankowym”.

Depozyty obejmują: (i) rachunki bieżące/depozyty bieżące; (ii) lokaty o ustalonym terminie zapadalności; oraz (iii) depozyty zwrotne za wypowiedzeniem, a nie obejmują umów z udzielonym przyrzeczeniem odkupu.

Odniesienia: Wytyczne Rady Stabilności Finansowej w sprawie funkcji krytycznych i usług dzielonych o krytycznym znaczeniu (ang. FSB Guidance on Identification of Critical Functions and Critical Shared Services) (2013), s. 14; część 2 pozycje 9.1, 9.2 i 9.3 załącznika II do rozporządzenia (UE) nr 1071/2013.

1.1

Gospodarstwa domowe

1.2

Przedsiębiorstwa niefinansowe (MŚP)

1.3

Przedsiębiorstwa niefinansowe (inne niż MŚP)

1.4

Sektor instytucji rządowych i samorządowych

1.5, 1.6, 1.7

Pozostałe sektory/pozostali kontrahenci (1), (2) i (3)

Udzielone kredyty i pożyczki

Udzielone kredyty i pożyczki odnoszą się do zapewniania funduszy kontrahentom niefinansowym, takim jak klienci korporacyjni lub detaliczni. Udzielanie kredytów i pożyczek kontrahentom finansowym stanowi odrębną działalność i podlega ocenie w kategorii „finansowanie na rynku międzybankowym”. Kredyty i pożyczki obejmują instrumenty dłużne będące w posiadaniu instytucji, nie obejmują jednak instrumentów dłużnych będących papierami wartościowymi, niezależnie od ich klasyfikacji księgowej (np. utrzymywany do upływu terminu zapadalności lub dostępny do sprzedaży).

Odniesienia: Wytyczne Rady Stabilności Finansowej w sprawie funkcji krytycznych i usług dzielonych o krytycznym znaczeniu (2013), s. 17; część 2 pozycja 2 załącznika II do rozporządzenia (UE) nr 1071/2013.

2.1

Gospodarstwa domowe – udzielone kredyty i pożyczki na zakup nieruchomości mieszkalnej

Udzielone kredyty i pożyczki na zakup nieruchomości mieszkalnej oznaczają kredyty i pożyczki udzielane gospodarstwom domowym na inwestycję w nieruchomości mieszkalne na własny użytek i na wynajem, w tym na budowę i remonty.

2.2

Gospodarstwa domowe – inne udzielone kredyty i pożyczki

2.3

Przedsiębiorstwa niefinansowe – MŚP

2.4

Przedsiębiorstwa niefinansowe – inne niż MŚP

2.5

Sektor instytucji rządowych i samorządowych

2.6, 2.7, 2.8

Pozostałe sektory/pozostali kontrahenci (1), (2) i (3)

Usługi w zakresie płatności, środków pieniężnych, rozrachunku, rozliczenia, powiernictwa

Odniesienie: Wytyczne Rady Stabilności Finansowej w sprawie funkcji krytycznych i usług dzielonych o krytycznym znaczeniu (2013), s. 20.

Funkcje gospodarcze ujęte pod tym tytułem obejmują świadczenie usług w zakresie płatności, środków pieniężnych, rozrachunku, rozliczenia, powiernictwa przez instytucje kredytowe w charakterze pośrednika między własnymi klientami lub w charakterze pośrednika między klientem a co najmniej jedną odpowiednią infrastrukturą rynku finansowego, lub zapewnianie (pośredniego) dostępu do infrastruktur rynku finansowego innym bankom. Zgodnie z wytycznymi Rady Stabilności Finansowej w sprawie funkcji krytycznych i usług dzielonych o krytycznym znaczeniu, funkcja płatności, rozliczania i rozrachunku jest ograniczona do usług świadczonych przez banki na rzecz ich klientów. Kategoria ta nie obejmuje usług świadczonych przez dostawców (wyłącznie) infrastruktury rynku finansowego. Do celów niniejszego szablonu infrastruktury rynku finansowego obejmują systemy płatności, systemy rozrachunku papierów wartościowych, centralne depozyty papierów wartościowych i kontrahentów centralnych (nie obejmują zaś repozytoriów transakcji).

„Usługa płatnicza”, „transakcja płatnicza” i „system płatności” mają takie samo znaczenie, jak określono w definicji odpowiednio w art. 4 pkt 3, 5 i 7 dyrektywy (UE) 2015/2366 w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego (16).

3.1

Usługi płatnicze na rzecz MIF

Wiersz ten obejmuje usługi płatnicze oferowane na rzecz monetarnych instytucji finansowych (MIF) z zastosowaniem zewnętrznych systemów płatności lub bez ich zastosowania. Obejmuje on również odpowiadające usługi bankowe (płatności związane z tymi usługami). MIF obejmuje wszystkie jednostki instytucjonalne wchodzące w skład podsektorów: (i) bank centralny; (ii) instytucje przyjmujące depozyty, z wyjątkiem banku centralnego; oraz (iii) fundusze rynku pieniężnego.

3.2

Usługi płatnicze na rzecz instytucji niebędących MIF

Usługi płatnicze oferowane na rzecz klientów z zastosowaniem zewnętrznych systemów płatności lub bez ich zastosowania. Obejmują one wyłącznie osoby fizyczne lub prawne, które nie należą do sektora MIF. Dostawcy usług płatniczych również nie należą do sektora „instytucji niebędących MIF”.

3.3

Usługi w zakresie środków pieniężnych

Świadczenie usług w zakresie środków pieniężnych na rzecz klientów (zarówno klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorstw, tylko niebędących MIF). Usługi te odnoszą się do wypłat z bankomatów i w okienkach oddziałów i nie obejmują innych usług w zakresie środków pieniężnych (takich jak usługi transportu gotówki na rzecz masowych sprzedawców detalicznych). Obejmują wypłatę gotówki przy pomocy czeków i w okienkach oddziałów przy pomocy formularzy bankowych (tam gdzie można użyć karty jako środka identyfikacji).

3.4

Usługi w zakresie rozrachunku papierów wartościowych

Usługi oferowane na rzecz klientów w celu potwierdzenia, rozliczenia i rozrachunku transakcji na papierach wartościowych, z zastosowaniem systemów rozrachunku papierów wartościowych lub bez ich zastosowania. „Rozrachunek” oznacza zrealizowanie transakcji na papierach wartościowych każdorazowo, gdy jest ona przeprowadzana w celu wykonania zobowiązań stron danej transakcji poprzez transfer środków pieniężnych lub papierów wartościowych.

3.5

Usługi rozliczeniowe świadczone przez kontrahenta centralnego

Usługi rozliczania transakcji na papierach wartościowych i instrumentach pochodnych świadczone na rzecz klientów. Obejmują one również zapewnianie pośredniego dostępu do kontrahenta centralnego (CCP).

3.6

Usługi powiernictwa

Usługi w zakresie przechowywania instrumentów finansowych i administrowania nimi na rzecz klientów oraz usługi pokrewne do powierniczych, takie jak zarządzanie środkami pieniężnymi i zabezpieczeniem.

3.7, 3.8, 3.9

Pozostałe usługi/działania/funkcje (1), (2) i (3)

Rynki kapitałowe

Działania w zakresie rynków kapitałowych odnoszą się do emisji i obrotu papierami wartościowymi, powiązanych usług doradczych i powiązanych usług takich jak usługi brokerskie i działalność animatora rynku.

4.1

Instrumenty pochodne przeznaczone do obrotu (transakcje pozagiełdowe)

Art. 2 pkt 5 i 7 rozporządzenia (UE) nr 648/2012 (17).

Instrument pochodny lub kontrakt pochodny oznacza instrument finansowy wymieniony w sekcji C pkt 4–10 załącznika I do dyrektywy 2014/65/UE (18) określony w art. 38 i 39 rozporządzenia (WE) nr 1287/2006.

Instrumenty pochodne będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym lub kontrakty pochodne będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym oznaczają kontrakty pochodne, które nie są zawierane na rynku regulowanym w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 21 dyrektywy 2014/65/UE lub na rynku państwa trzeciego, który uznaje się za równoważny rynkowi regulowanemu zgodnie z art. 2a rozporządzenia (UE) nr 648/2012.

Kwota, którą należy zgłosić, obejmuje wyłącznie instrumenty pochodne będące przedmiotem obrotu na rynku pozagiełdowym.

4.2

Instrumenty pochodne przeznaczone do obrotu (transakcje inne niż pozagiełdowe)

Wszystkie instrumenty pochodne przeznaczone do obrotu z wyłączeniem przeznaczonych do obrotu instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym.

4.3

Rynki wtórne/obrót na rynkach wtórnych:

Rynki wtórne są rynkami, na których inwestorzy kupują i sprzedają papiery wartościowe. Funkcja ta ma zastosowanie do całości portfela handlowego (tj. instrumentów kapitałowych, kredytów korporacyjnych, długu państwowego).

Kwota, którą należy zgłosić, obejmuje wartość papierów wartościowych mierzoną jako łączną kwotę papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu. Papiery wartościowe zgłasza się w wartości godziwej na dzień sprawozdawczy.

Kwota ta nie obejmuje kredytów i pożyczek, instrumentów pochodnych i składników aktywów niepodlegających obrotowi (np. należności).

4.4

Rynki pierwotne/subemisja

Rynki pierwotne oznaczają rynki, na których przedsiębiorstwa, rządy i inne grupy wystawiają do obrotu nowe papiery wartościowe w celu otrzymania finansowania za pośrednictwem dłużnych papierów wartościowych lub udziałowych papierów wartościowych (takich jak akcje zwykłe i preferowane, obligacje korporacyjne, papiery dłużne, weksle, obligacje państwowe). Działania na rynkach pierwotnych ułatwiają grupy ubezpieczeniowe zawierające porozumienie o podziale ryzyka.

4.5, 4.6, 4.7

Pozostałe usługi/działania/funkcje (1), (2) i (3)

Finansowanie na rynku międzybankowym

Udzielanie i zaciąganie kredytów i pożyczek na rynku międzybankowym od kontrahentów finansowych i na ich rzecz (instytucje kredytowe i inne przedsiębiorstwa finansowe).

5.1

Zaciągnięte kredyty i pożyczki

Kredyty i pożyczki zaciągnięte od kontrahentów finansowych na rynku międzybankowym (w tym poprzez umowy repo, międzybankowe zaciąganie kredytów i pożyczek, papiery komercyjne, certyfikaty depozytowe, fundusze rynku pieniężnego, linie kredytowe, papiery dłużne przedsiębiorstw zabezpieczone aktywami i depozyty powiernicze).

5.2

Instrumenty pochodne (aktywa)

Wszystkie instrumenty pochodne, które kontrahenci finansowi mają w bilansie po stronie aktywów. W przeciwieństwie do „rynków kapitałowych” instrumenty pochodne w ramach finansowania na rynku międzybankowym obejmują wszystkie kontrakty na instrumenty pochodne zawierane z kontrahentami finansowymi (nie ograniczające się do HFT).

5.3

Udzielone kredyty i pożyczki

Kredyty i pożyczki udzielone kontrahentom finansowym na rynkach międzybankowych (w tym poprzez kredyty z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu, papiery komercyjne, certyfikaty depozytowe, fundusze rynku pieniężnego, linie kredytowe, papiery dłużne przedsiębiorstw zabezpieczone aktywami i depozyty powiernicze).

5.4

Instrumenty pochodne (zobowiązania)

Wszystkie instrumenty pochodne, które kontrahenci finansowi mają w bilansie po stronie zobowiązań.

5.5, 5.6, 5.7

Pozostałe rodzaje produktów (1), (2) i (3)

Jakakolwiek funkcja gospodarczej funkcji „finansowanie na rynku międzybankowym”, której nie ujęto powyżej.

II.7.2   Z 07.01 – Ocena krytyczności funkcji gospodarczych (FUNC 1): Instrukcje dotyczące poszczególnych pozycji

44.

Niniejszy szablon zgłasza się raz w odniesieniu do każdego państwa członkowskiego (określonego jako „państwo”), w którym grupa prowadzi działalność.

45.

Obejmuje on wszystkie funkcje gospodarcze pełnione przez podmiot powiązany w tym państwie członkowskim, niezależnie od tego, czy funkcja ta jest funkcją krytyczną.

Wiersze

Instrukcje

0010–0380

Funkcje gospodarcze

Funkcje gospodarcze zdefiniowane powyżej


Kolumny

Instrukcje

0010

Opis funkcji gospodarczej

Jeżeli funkcja gospodarcza znajduje się w kategorii „inne” (funkcje 1.5–1.7, 2.6–2.8, 3.7–3.9, 4.5–4.7, 5.5–5.7), należy podać opis tej funkcji.

0020

Udział w rynku

Szacunki udziału w rynku instytucji lub grupy w odniesieniu do funkcji gospodarczej w odpowiednim państwie. Podane jako odsetek całkowitego rynku pod względem kwoty pieniężnej.

0030

Kwota pieniężna

Zawartość tej kolumny zależy od podanej funkcji gospodarczej:

1.

Depozyty

Wartość bilansowa przyjętych depozytów (w tym odsetki naliczone).

Odniesienia: FINREP, załączniki III i IV, szablon F 08.01 oraz załącznik V część 2 pkt 97.

2.

Udzielone kredyty i pożyczki

Wartość bilansowa brutto niezagrożonych i zagrożonych kredytów i pożyczek i zaliczek (w tym odsetek naliczonych). Udzielanie pożyczek papierów wartościowych uznaje się za wskaźnik zastępczy dotyczący spodziewanego przyszłego udzielania kredytów i pożyczek.

Odniesienia: FINREP, załączniki III i IV, szablon F 04.04.01 oraz załącznik V część 1 pkt 34 lit. b).

3.

Usługi w zakresie płatności, środków pieniężnych, rozrachunku, rozliczenia, powiernictwa.

Zasadniczo należy zgłosić średnią wartość dziennych transakcji w ciągu roku. Jeżeli dane takie nie są dostępne, można zgłosić średnią wartość w ciągu krótszego okresu (np. kilku miesięcy).

Szczególnie w przypadku poszczególnych funkcji należy rozważyć następujące środki:

Usługi płatnicze (3.1–3.2): wartość przesłanych transakcji.

(Odniesienia: art. 4 pkt 5 dyrektywy (UE) 2015/2366; EBC/2013/43)

Usługi w zakresie środków pieniężnych (3.3): wartość transakcji bankomatowych zdefiniowanych w EBC/2013/43 w tabeli 5a, jak również wypłata gotówki poza rynkiem regulowanym zdefiniowane w EBC/2014/15 w tabeli 4.

Usługi w zakresie rozrachunku papierów wartościowych (3.4): wartość przeniesień papierów wartościowych wykonywanych w imieniu klientów. Obejmuje to transakcje rozliczane w systemie rozrachunku papierów wartościowych lub rozliczane wewnętrznie przez instytucje sprawozdające, a także transakcje nieobejmujące płatności.

Usługi rozliczeniowe świadczone przez kontrahenta centralnego (3.5): pozycje (ekspozycja), które kontrahenci centralni, których członkiem jest instytucja, podejmują wraz z tą instytucją w imieniu klientów. Należy zgłosić średnią dzienną wartość pozycji otwartych związanych z aktywnością klienta na poziomie kontrahentów centralnych. Jeżeli dane takie nie są dostępne, można zgłosić średnią wartość w ciągu krótszego okresu (np. kilku miesięcy).

Usługi powiernictwa (3.6): wartość aktywów podlegających powiernictwu według wartości godziwej. Jeżeli wartość godziwa nie jest dostępna, można skorzystać z innych podstaw wyceny, w tym wartości nominalnej. Jeżeli instytucja świadczy usługi na rzecz podmiotów takich jak przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania i fundusze emerytalne, przedmiotowe aktywa można wykazać według wartości, po której podmioty te ujmują aktywa w swoim bilansie. Zgłoszone kwoty obejmują, w stosownych przypadkach, odsetki naliczone.

(Odniesienie: FINREP, załączniki III i IV, szablon F 22.02, kolumna 010)

4.

Rynki kapitałowe

Kwota referencyjna – zgłaszana wyłącznie w odniesieniu do instrumentów pochodnych (4.1–4.2): kwota nominalna brutto wszystkich zawartych transakcji, które nie były jeszcze rozliczone w dniu odniesienia.

Odniesienia: FINREP, załącznik V część 2 pkt 133 w odniesieniu do definicji; w odniesieniu do danych FINREP, załącznik III, IV i V:

Instrumenty pochodne łącznie (4.1–4.2): szablon F 10.00 kolumna 030 wiersz 290.

Instrumenty pochodne będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym (4.1): szablon F 10.00 kolumna 030 wiersze 300 + 310 + 320.

Działania na rynku wtórnym (4.3). Wartość bilansowa aktywów – wartość bilansowa, którą należy zgłosić po stronie aktywów bilansu, w tym odsetki naliczone [FINREP: załącznik V część 1 pkt 27] w odniesieniu do instrumentów udziałowych i dłużnych papierów wartościowych [FINREP: załącznik V część 1 pkt 31], sklasyfikowane jako „przeznaczone do obrotu” [FINREP: załącznik V część 1 pkt 15 lit. a) oraz pkt 16 lit. a)]

Odniesienie: FINREP: załącznik III szablon F 04.01 kolumna 010 wiersze 010 + 060 + 120.

Rynki pierwotne (4.4): dochód z opłat – opłaty i prowizje otrzymane za zaangażowanie w tworzenie lub emisję papierów wartościowych, które nie zostały utworzone ani wyemitowane przez instytucję.

Odniesienie: FINREP: załącznik III, IV szablon F 22.01 kolumna 010 wiersze 030 + 180.

5.

Finansowanie na rynku międzybankowym

Należy stosować wartość bilansową brutto zdefiniowaną do celów FINREP.

Odniesienia: FINREP: załącznik V część 1 pkt 34, FINREP: załącznik III, IV, szablony:

Zaciągnięte kredyty i pożyczki (5.1): szablon F 20.06 kolumna 010 wiersze 100 + 110, wszystkie państwa.

Instrumenty pochodne (aktywa) (5.2): szablon F 20.04 kolumna 010 wiersz 010, wszystkie państwa.

Udzielone kredyty i pożyczki (5.3): szablon F 20.04 kolumna 010 wiersze 170 + 180, wszystkie państwa.

Instrumenty pochodne (zobowiązania) (5.4): szablon F 20.06 kolumna 010 wiersz 010, wszystkie państwa.

0040

Wskaźnik numeryczny

Zawartość tej kolumny zależy od podanej funkcji gospodarczej.

1.

Depozyty

Łączna liczba klientów, którzy zdeponowali wartości zgłoszone w kwocie pieniężnej. Jeżeli jeden klient korzysta z większej liczby produktów depozytowych/rachunków depozytowych, należy tego klienta policzyć tylko raz.

2.

Udzielone kredyty i pożyczki

Łączna liczba klientów. Jeżeli klient korzysta z wielu produktów kredytowych/kont kredytowych, należy tego klienta policzyć tylko raz.

3.

Usługi w zakresie płatności, środków pieniężnych, rozrachunku, rozliczenia, powiernictwa.

Co do zasady zgłasza się średnie wartości dziennych transakcji w ciągu roku. Jeżeli dane takie nie są dostępne, można zgłosić średnią wartość w ciągu krótszego okresu (np. kilku miesięcy).

Szczególnie w odniesieniu do poszczególnych funkcji należy zastosować następujące środki:

Usługi płatnicze (3.1–3.2): liczba wykonanych transakcji.

Odniesienia: art. 4 pkt 5 dyrektywy (UE) 2015/2366; EBC/2013/43.

Usługi w zakresie środków pieniężnych (3.3): liczba transakcji bankomatowych zdefiniowanych w EBC/2013/43 w tabeli 5a, jak również wypłat gotówki poza rynkiem regulowanym zdefiniowanych w EBC/2014/15 w tabeli 4.

Usługi w zakresie rozrachunku papierów wartościowych (3.4): liczba transakcji przeniesienia papierów wartościowych wykonywanych w imieniu klientów. Obejmuje to transakcje rozliczane w systemie rozrachunku papierów wartościowych lub rozliczane wewnętrznie przez instytucję lub grupę sprawozdającą, a także transakcje nieobejmujące płatności.

4.

Rynki kapitałowe

Liczba kontrahentów LUB transakcji. W odniesieniu do instrumentów pochodnych (4.1–4.2) i instrumentów rynku wtórnego (4.3) – łączna liczba kontrahentów. W odniesieniu do rynków pierwotnych (4.4) – łączna liczba transakcji subemisji.

5.

Finansowanie na rynku międzybankowym

Łączna liczba kontrahentów. Jeżeli jeden kontrahent posiada większą liczbę rachunków lub transakcji, należy tego kontrahenta policzyć tylko raz.

0050

Wpływ na rynek

Szacowany wpływ nagłego zaprzestania pełnienia funkcji na osoby trzecie, rynki finansowe i gospodarkę realną, z uwzględnieniem rozmiaru, udziału w rynku w danym państwie, zewnętrznych i wewnętrznych powiązań, złożoności oraz transgranicznej działalności instytucji.

Ocenę tę wyraża się jakościowo jako „wysoki (W)”, „dość wysoki (DW)”, „dość niski (DN)” lub „niski (N)”.

„W” wybiera się wtedy, gdy zaprzestanie pełnienia funkcji ma duży wpływ na rynek krajowy; „DW” – gdy wpływ ten jest znaczny; „DN” – gdy wpływ ten jest istotny, ale ograniczony; a „N” – gdy wpływ ten jest niewielki.

0060

Substytucyjność

Art. 6 ust. 3 rozporządzenia delegowanego (UE) 2016/778.

Funkcję uznaje się za podlegającą substytucji, jeżeli można ją zastąpić w akceptowalny sposób w rozsądnych ramach czasowych, unikając przy tym problemów systemowych dla gospodarki realnej i rynków finansowych. Należy wziąć pod uwagę, co następuje:

a)

strukturę rynku tej funkcji i dostępność dostawców funkcji zastępczych;

b)

zdolność innych dostawców pod względem wydajności, wymogi pełnienia funkcji i ewentualne bariery uniemożliwiające wejście na rynek lub ekspansję;

c)

środek zachęty dla innych dostawców do podjęcia tych działań;

d)

czas wymagany do zmiany dostawcy przez użytkowników usługi na nowego dostawcę usług i koszty związane z tą zmianą, czas wymagany do przejęcia funkcji przez innych konkurentów oraz kwestia, czy czas ten jest wystarczający, aby zapobiec znacznemu zaburzeniu w zależności od rodzaju usługi.

Ocenę tę wyraża się jakościowo jako „wysoki (W)”, „dość wysoki (DW)”, „dość niski (DN)” lub „niski (N)”.

„W” wybiera się wtedy, gdy inny bank może z łatwością pełnić daną funkcję na porównywalnych warunkach i w rozsądnych ramach czasowych;

„N” – gdy funkcji nie da się łatwo lub szybko zastąpić;

„DW” i „DN” zaznacza się w pośrednich przypadkach, uwzględniając różne wymiary (np. udział w rynku, koncentrację rynku, czas zastąpienia, jak również bariery prawne i wymogi operacyjne w odniesieniu do wejścia na rynek lub ekspansji).

0070

Funkcja krytyczna

W kolumnie tej zgłasza się, czy – uwzględniając dane ilościowe i współczynniki krytyczności ujęte w niniejszym szablonie – uznano, że funkcja gospodarcza za ma krytyczne znaczenie na rynku danego państwa.

Należy zgłosić „Tak” lub „Nie”.

II.7.3   Z 07.02 – Schemat przyporządkowania funkcji krytycznych do podmiotów prawnych (FUNC 2) Instrukcje dotyczące poszczególnych pozycji

46.

Niniejszy szablon zgłasza się w odniesieniu do całej grupy. W szablonie tym zgłasza się wyłącznie funkcje krytyczne, które zostały jako takie określone w {Z 07.01;070} (na państwo członkowskie).

47.

Połączenie wartości zgłoszonych w kolumnach 0010, 0020 i 0040 niniejszego szablonu tworzy klucz główny, który musi być niepowtarzalny w przypadku każdego wiersza szablonu.

Kolumny

Instrukcje

0010

Państwo

Państwo, w odniesieniu do którego funkcja ma krytyczne znaczenie, zgodnie ze zgłoszeniem w Z 07.01 (FUNC 1).

0020

Nr iden.

Nr identyfikacyjny funkcji krytycznych zdefiniowanych w rozdziale 2.7.1.4 powyżej, o których mowa w szablonie Z 07.01 (FUNC 1).

0030

Nazwa podmiotu

Nazwa podmiotu pełniącego funkcję krytyczną, zgodnie ze zgłoszeniem w Z 01.00 (ORG).

Jeżeli kilka podmiotów pełni tę samą funkcję krytyczną w tym samym państwie, należy zgłosić każdy z tych podmiotów w odrębnym wierszu.

0040

Kod

Kod podmiotu pełniącego funkcję krytyczną, zgodnie ze zgłoszeniem w Z 01.00 – Struktura organizacyjna (ORG).

0050

Kwota pieniężna

Wkład, w kwocie pieniężnej, podmiotu prawnego w kwotę pieniężną określoną w kolumnie 0030 w szablonie Z 07.01 (FUNC 1).

II.7.4   Z 07.03 – Schemat przyporządkowania głównych linii biznesowych do podmiotów prawnych (FUNC 3): Instrukcje dotyczące poszczególnych pozycji

48.

Połączenie wartości zgłoszonych w kolumnach 0020 i 0040 niniejszego szablonu tworzy klucz główny, który musi być niepowtarzalny w przypadku każdego wiersza szablonu.

49.

W szablonie tym zgłasza się wyłącznie kluczowe podmioty określone w {Z 07.02;0060}.

Kolumny

Instrukcje

0010

Główna linia biznesowa

Główna linia biznesowa zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 36 i art. 2 ust. 2 dyrektywy 2014/59/UE.

0020

Nr identyfikacyjny linii biznesowej

Niepowtarzalny nr identyfikacyjny linii biznesowej podany przez instytucję

0030

Opis

Opis głównej linii biznesowej.

0040

Nazwa podmiotu

Nazwa podmiotu zgodnie ze zgłoszeniem w szablonie Z 01.00 – (ORG), posiadającego główną linię biznesową lub stanowiącego jej część.

Jeżeli kilka podmiotów posiada tę samą główną linię biznesową lub stanowi część tej samej głównej linii biznesowej, należy zgłosić każdy z tych podmiotów w odrębnym wierszu.

0050

Kod

Kod podmiotu posiadającego główną linię biznesową lub stanowiącego jej część, zgodnie ze zgłoszeniem w szablonie Z 01.00 (ORG).

II.7.5   Z 07.04 – Schemat przyporządkowania funkcji krytycznych do głównych linii biznesowych (FUNC 4): Instrukcje dotyczące poszczególnych pozycji

50.

Połączenie wartości zgłoszonych w kolumnach 0010, 0020 i 0040 niniejszego szablonu tworzy klucz główny, który musi być niepowtarzalny w przypadku każdego wiersza szablonu.

51.

W szablonie tym zgłasza się wyłącznie funkcje krytyczne określone w {Z 07.01;0070}.

Kolumny

Instrukcje

0010

Państwo

Państwo, w odniesieniu do którego funkcja ma krytyczne znaczenie, zgodnie ze zgłoszeniem w Z 07.01 (FUNC 1).

0020

Nr identyfikacyjny funkcji

Nr identyfikacyjny funkcji krytycznych zdefiniowanych w rozdziale 2.7.1.2 powyżej, i o których mowa w szablonie Z 07.01 (FUNC 1).

0030

Główna linia biznesowa

Główna linia biznesowa zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 36 i art. 2 ust. 2 dyrektywy 2014/59/UE, zgodnie ze zgłoszeniem w szablonie Z 07.03 (FUNC 3).

0040

Nr identyfikacyjny linii biznesowej

Niepowtarzalny nr identyfikacyjny linii biznesowej podany przez instytucję; ten sam nr identyfikacyjny, co nr zgłoszony w szablonie Z 07.03 (FUNC 3).

II.8   Z 08.00 – Usługi o krytycznym znaczeniu (SERV)

II.8.1   Instrukcje ogólne

52.

Informacje, które należy zawrzeć w niniejszym szablonie, zgłasza się jednorazowo w odniesieniu do całej grupy, stanowią one wykaz usług o krytycznym znaczeniu, które świadczone są na rzecz jakiegokolwiek podmiotu w grupie, i łączą te usługi z pełnionymi przez grupę funkcjami krytycznymi.

53.

Usługi o krytycznym znaczeniu oznaczają podstawowe operacje, działania i usługi wykonywane dla jednej jednostki gospodarczej lub jednego podmiotu prawnego (usługi dedykowane) lub dla ich większej liczby (usługi dzielone) w ramach grupy, które są potrzebne do zagwarantowania jednej funkcji krytycznej lub większej ich liczby. Usługi o krytycznym znaczeniu mogą wykonywać podmioty w ramach grupy (usługa wewnętrzna) lub ich wykonanie może zostać zlecone zewnętrznemu dostawcy (usługa zewnętrzna). Usługę uznaje się za mającą krytyczne znaczenie, jeżeli jej zaburzenie może stanowić poważną przeszkodę dla wykonywania funkcji krytycznych lub może całkowicie uniemożliwić ich wykonanie, jako że są one nieodłącznie powiązane z funkcjami krytycznymi, które instytucja wykonuje na rzecz osób trzecich.

54.

W niniejszym szablonie nie zgłasza się usług świadczonych w pełni wewnętrznie na rzecz podmiotu prawnego.

55.

W niniejszym szablonie nie zgłasza się usług, które nie mają istotnego wpływu na funkcje krytyczne.

56.

Połączenie wartości zgłoszonych w kolumnach 0010, 0030, 0050, 0070 i 0080 niniejszego szablonu tworzy klucz główny, który musi być niepowtarzalny w przypadku każdego wiersza szablonu.

II.8.2   Instrukcje dotyczące poszczególnych pozycji

Kolumny

Instrukcje

0005

Identyfikator

0010

Rodzaj usługi

Należy wybrać rodzaj usługi spośród rodzajów przedstawionych poniżej.

W miarę możliwości należy zgłosić podkategorię (identyfikacja dwucyfrowa). Jeżeli nie istnieje żadna podkategoria lub żadna z podkategorii nie opisuje odpowiednio usługi świadczonej przez instytucję, zgłasza się główną kategorię (identyfikacja jednocyfrowa).

1.

Wsparcie zasobów ludzkich:

1.1.

administracja w zakresie personelu, w tym administracja w zakresie umów i wynagrodzeń,

1.2.

komunikacja wewnętrzna.

2.

Technologia informacyjna:

2.1.

IT i sprzęt komunikacyjny,

2.2.

przechowywanie i przetwarzanie danych,

2.3.

inna infrastruktura IT, stacje robocze, telekomunikacja, serwery, centra danych i powiązane usługi,

2.4.

administrowanie licencjami na oprogramowanie i oprogramowaniem aplikacyjnym,

2.5.

dostęp do zewnętrznych dostawców, w szczególności w zakresie danych i infrastruktury,

2.6.

obsługa techniczna aplikacji, w tym obsługa techniczna oprogramowania aplikacyjnego i powiązane przepływy danych,

2.7.

generowanie sprawozdań, wewnętrzne przepływy informacji i bazy danych,

2.8.

wsparcie dla użytkowników,

2.9.

sytuacje awaryjne i przywracanie gotowości do pracy po wystąpieniu sytuacji nadzwyczajnej.

3.

Rozliczanie transakcji, w tym prawne kwestie związane z transakcjami, w szczególności przeciwdziałanie praniu pieniędzy.

4.

Świadczenie usług w zakresie nieruchomości i infrastruktury lub zarządzanie nimi oraz powiązane instrumenty:

4.1.

powierzchnie biurowe i służące przechowywaniu,

4.2.

zarządzanie infrastrukturą wewnętrzną,

4.3.

kontrola bezpieczeństwa i dostępu,

4.4.

zarządzanie portfelem nieruchomości,

4.5.

inne (proszę określić).

5.

Usługi prawne i funkcje zgodności z przepisami:

5.1.

wsparcie prawnicze przedsiębiorstwa,

5.2.

usługi prawnicze w zakresie prowadzenia biznesu i transakcji,

5.3.

wsparcie w zapewnianiu zgodności.

6.

Usługi związane z zasobami finansowymi:

6.1.

koordynacja, administracja działaniami w zakresie zasobów finansowych i zarządzanie nią,

6.2.

koordynacja, administracja refinansowaniem podmiotu i zarządzanie w tym zakresie, w tym zarządzanie zabezpieczeniem,

6.3.

funkcja sprawozdawcza, szczególnie w stosunku do regulacyjnego wskaźnika płynności,

6.4.

koordynacja i administracja średnio- i długoterminowych programów finansowania i zarządzanie nimi oraz refinansowanie podmiotów powiązanych,

6.5.

koordynacja i administracja refinansowania i zarządzanie nim, w szczególności w zakresie emisji krótkoterminowych.

7.

Zarządzanie obrotem/aktywami:

7.1.

przetwarzanie operacji: wychwytywanie transakcji, opracowywanie, realizacja, obsługa produktów przeznaczonych do obrotu,

7.2.

potwierdzenie, rozrachunek, płatność,

7.3.

zarządzanie w zakresie pozycji i kontrahentów w związku ze zgłaszaniem danych i stosunkami między kontrahentami,

7.4.

zarządzanie pozycjami (ryzyko i uzgadnianie kont).

8.

Zarządzanie ryzykiem i jego wycena:

8.1.

centralne zarządzanie ryzykiem lub w ramach linii biznesowej lub związane z rodzajem ryzyka,

8.2.

generowanie raportów dotyczących ryzyka.

9.

Rachunkowość:

9.1.

sprawozdawczość statutowa i regulacyjna,

9.2.

wycena, w szczególności pozycji rynkowych,

9.3.

sprawozdawczość zarządcza.

10.

Obsługa środków pieniężnych.

0020–0030

Usługobiorca

Podmiot w grupie, który otrzymuje usługę o krytycznym znaczeniu zgłoszoną w kolumnie 0010 świadczoną na jego rzecz przez inny podmiot powiązany lub przez zewnętrznego usługodawcę zgłoszonego w kolumnach 0040–0050.

0020

Nazwa podmiotu

Musi różnić się od nazwy podanej w kolumnie 0040.

0030

Kod

Niepowtarzalny identyfikator podmiotu prawnego z kolumny 0020, zgodnie ze zgłoszeniem w szablonie Z 01.00 (ORG).

Musi różnić się od identyfikatora zgłoszonego w kolumnie 0050.

0040–0050

Usługodawca

Podmiot prawny (wewnętrzny lub zewnętrzny) świadczący usługę o krytycznym znaczeniu zgłoszoną w kolumnie 0010 na rzecz podmiotu powiązanego.

0040

Nazwa podmiotu

Musi różnić się od nazwy podanej w kolumnie 0020.

0050

Kod

Niepowtarzalny identyfikator podmiotu prawnego z kolumny 0020. Musi różnić się od identyfikatora podanego w kolumnie 0030.

Jeżeli usługodawca jest podmiotem powiązanym, kod jest taki sam jak kod zgłoszony w szablonie Z 01.00 (ORG).

Jeżeli usługodawca nie jest podmiotem powiązanym, kod tego podmiotu jest:

w przypadku instytucji – 20-cyfrowym alfanumerycznym kodem LEI;

w przypadku innych podmiotów kod jest 20-cyfrowym alfanumerycznym kodem LEI lub – jeżeli kod taki jest niedostępny – kodem zgodnym z jednolitą kodyfikacją mającą zastosowanie w Unii lub – jeżeli kod taki nie jest dostępny – kodem krajowym.

Kod jest niepowtarzalny i stosuje się go jednolicie we wszystkich szablonach.

0060

Część grupy

„Tak” – jeżeli usługę świadczy podmiot należący do grupy („wewnętrzny”).

„Nie” – jeżeli usługę świadczy podmiot spoza grupy („zewnętrzny”).

0070–0080

Funkcja krytyczna

Funkcja krytyczna, której wykonywanie napotkałoby poważne przeszkody lub było zupełnie niemożliwe w przypadku zaburzenia usługi o krytycznym znaczeniu. Jest to jedna z funkcji ocenionych jako mające krytyczne znaczenie w szablonie Z 07.01 (FUNC 1).

0070

Państwo

Państwo członkowskie, w odniesieniu do którego funkcja ma krytyczne znaczenie, zgodnie ze zgłoszeniem w Z 07.01 (FUNC 1).

0080

Nr iden.

Nr identyfikacyjny funkcji krytycznych zdefiniowanych w rozdziale 2.7.1.4 powyżej, o których mowa w szablonie Z 07.01 (FUNC 1).

0090

Szacowany czas na substytucyjność

Szacowany czas konieczny na zastąpienie usługodawcy innym usługodawcą, pełniącym usługi w podobnym zakresie, jeżeli chodzi o przedmiot, jakość i koszt otrzymywanej usługi.

Należy zgłosić jedną z następujących wartości:

„1 dzień – 1 tydzień”, w przypadku gdy czas na zastąpienie nie przekracza jednego tygodnia;

„1 tydzień – 1 miesiąc”, w przypadku gdy czas na zastąpienie przekracza jeden tydzień, ale nie przekracza jednego miesiąca;

„1 miesiąc – 6 miesięcy”, w przypadku gdy czas na zastąpienie przekracza jeden miesiąc, ale nie przekracza sześciu miesięcy;

„6 miesięcy – 12 miesięcy”, w przypadku gdy czas na zastąpienie przekracza sześć miesięcy, ale nie przekracza dwunastu miesięcy;

„więcej niż 1 rok”, w przypadku gdy czas na zastąpienie przekracza jeden rok.

0100

Szacowany czas na dostęp do umów

Szacowany czas konieczny na wyszukanie następujących informacji dotyczących umowy regulującej usługę po otrzymaniu wniosku ze strony organu ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji:

okres obowiązywania umowy;

strony umowy (strona autorska i dostawca, osoby odpowiedzialne za kontakty) i ich właściwość;

charakter usługi (tj. krótki opis charakteru transakcji między stronami, w tym cen);

czy tę samą usługę może zaoferować inny wewnętrzny/zewnętrzny usługodawca (zidentyfikowanie potencjalnych kandydatów);

sąd właściwy dla umowy;

wydział odpowiedzialny za prowadzenie głównych operacji objętych umową;

główne sankcje zawarte w umowie na wypadek zawieszenia płatności lub opóźnienia w płatnościach;

przyczyny pozwalające na przedterminowe rozwiązanie umowy i dozwolone terminy rozwiązania;

wsparcie operacyjne po rozwiązaniu umowy;

dla których funkcji krytycznych i głównych linii biznesowych ma ona znaczenie.

Należy zgłosić jedną z następujących wartości:

1 dzień

1 dzień – 1 tydzień

powyżej 1 tygodnia

brak umowy regulującej usługę

0110

Prawo właściwe

Kod ISO państwa, którego prawo reguluje umowę.

0120

Umowa, na którą nie ma wpływu restrukturyzacja i uporządkowana likwidacja

Odzwierciedla ocenę tego, czy można kontynuować i przenieść umowę w ramach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji.

W ocenie należy uwzględnić między innymi następujące czynniki:

każdą klauzulę, która uprawniałaby kontrahenta do rozwiązania umowy wyłącznie na skutek restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, środków wczesnej interwencji lub obustronnych scenariuszy niewykonania zobowiązania pomimo dalszego wykonywania znaczących obowiązków;

każdą klauzulę, która uprawniałaby kontrahenta do zmiany warunków usługi lub kalkulacji ceny wyłącznie na skutek restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, wczesnej interwencji lub obustronnych scenariuszy niewykonania zobowiązania pomimo dalszego wykonywania znaczących obowiązków;

ujęcie w umowie praw do jej zawieszenia przez organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji.

Należy zgłosić jedną z następujących wartości:

 

„Tak” – jeżeli umowę oceniono jako odporną na restrukturyzację i uporządkowaną likwidację;

 

„Nie” – jeżeli nie oceniono umowy jako odpornej na restrukturyzację i uporządkowaną likwidację;

 

„Brak oceny” – jeżeli nie przeprowadzono oceny.

II.9   Z 09.00 – Usługi z zakresu infrastruktury rynku finansowego – podmioty świadczące i użytkownicy – przyporządkowanie do funkcji krytycznych

II.9.1   Uwagi ogólne

57.

W niniejszym szablonie określa się rozliczanie, płatności, rozrachunek papierów wartościowych i działalność powierniczą, funkcje lub usługi, których zaprzestanie pełnienia może stanowić poważną przeszkodę w pełnieniu jednej funkcji krytycznej lub większej ich liczby, lub może całkowicie uniemożliwić ich pełnienie.

58.

Niniejszy szablon zgłasza się jednorazowo w odniesieniu do całej instytucji lub grupy.

59.

Należy określić wyłącznie infrastruktury rynku finansowego, których zakłócenie stanowiłoby poważną przeszkodę w pełnieniu jakiejkolwiek funkcji krytycznej lub uniemożliwiłoby pełnienie takiej funkcji.

II.9.2   Instrukcje dotyczące poszczególnych pozycji

Kolumny

Instrukcje

0010–0020

Użytkownik

Podmiot powiązany korzystający z usług w zakresie płatności, powiernictwa, rozrachunku, rozliczania lub repozytorium transakcji, zgodnie ze zgłoszeniem w szablonie Z 01.00 – Struktura organizacyjna (ORG).