EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0895

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/895 z dnia 22 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 340/2008 w sprawie opłat i należności wnoszonych na rzecz Europejskiej Agencji Chemikaliów (Tekst mający znaczenie dla EOG.)

C/2018/3874

OJ L 160, 25.6.2018, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/895/oj

25.6.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 160/1


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/895

z dnia 22 czerwca 2018 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 340/2008 w sprawie opłat i należności wnoszonych na rzecz Europejskiej Agencji Chemikaliów

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (1), w szczególności jego art. 74 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 struktura i wysokość opłat przewidzianych w tym rozporządzeniu uwzględnia wymagany nakład pracy Europejskiej Agencji Chemikaliów („Agencja”) i właściwych organów, a ustala się je na takim poziomie, aby zapewnić, by uzyskany z nich przychód, w połączeniu z innymi źródłami przychodów Agencji, był wystarczający do pokrycia kosztów świadczonych usług.

(2)

Z doświadczenia zdobytego do tej pory przez Agencję oraz jej Komitet ds. Oceny Ryzyka i Komitet ds. Analiz Społeczno-Ekonomicznych przy rozpatrywaniu wniosków o udzielenie zezwolenia wynika, że nakład pracy związany z taką oceną uzależniony jest od liczby zastosowań będących przedmiotem jednego wniosku, a nie od liczby wnioskodawców, którzy wspólnie złożyli wniosek. W związku z tym opłata mająca zastosowanie do danego wniosku powinna być taka sama niezależnie od liczby wnioskodawców; żadna opłata dodatkowa nie powinna być pobierana od każdego dodatkowego wnioskodawcy. To samo rozumowanie odnosi się również do należności z tytułu przedłożenia każdego sprawozdania z przeglądu. Odpowiednie zmiany opłat i należności mogłyby umożliwić złagodzenie obciążenia finansowego mniejszych podmiotów, takich jak małe i średnie przedsiębiorstwa.

(3)

W przypadku gdy składany jest wspólny wniosek o zezwolenie, opłaty i należności powinny być dzielone przez wnioskodawców w sposób sprawiedliwy, przejrzysty i niedyskryminujący, w szczególności w odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Istniejące obniżki opłat i należności dla MŚP powinny być brane pod uwagę przy podziale całkowitych opłat i należności mających zastosowanie.

(4)

W przypadku gdy przedsiębiorstwa, które złożyły wspólny wniosek o zezwolenie, należą do różnych kategorii wielkości, do których zastosowanie miałyby różne opłaty podstawowe, pobrana powinna zostać najwyższa opłata.

(5)

Ponadto w następstwie przeglądu rozporządzenia Komisji (WE) nr 340/2008 (2), przeprowadzonego w 2015 r., oraz w świetle doświadczenia zdobytego podczas rozpatrywania wniosków o udzielenie zezwolenia, opłaty i należności za udzielanie zezwoleń powinny zostać dostosowane tak, aby odzwierciedlały nakład pracy Agencji. W tym celu opłaty i należności dodatkowe za każde dodatkowe zastosowanie powinny być jedynie nieznacznie niższe od kwoty opłaty lub należności podstawowej. Te opłaty lub należności dodatkowe za każde dodatkowe zastosowanie powinny zatem zostać zwiększone.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 340/2008.

(7)

Ze względu na pewność prawa niniejszego rozporządzenia nie należy stosować do wniosków złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 133 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 340/2008 wprowadza się następujące zmiany:

1)

art. 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Agencja pobiera opłatę podstawową z tytułu każdego wniosku o udzielenie zezwolenia dla substancji, jak określono w załączniku VI. Opłata podstawowa obejmuje wniosek o udzielenie zezwolenia dla jednej substancji i jednego zastosowania.

Agencja pobiera opłatę dodatkową, jak określono w załączniku VI do niniejszego rozporządzenia, z tytułu każdego dodatkowego zastosowania i od każdej dodatkowej substancji, która odpowiada definicji grupy substancji określonej w sekcji 1.5 załącznika XI do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 i która jest objęta wnioskiem. Nie pobiera się żadnej opłaty dodatkowej, gdy stroną wniosku o udzielenie zezwolenia jest więcej niż jeden wnioskodawca.

W przypadku gdy wnioskodawcy będący stroną wspólnego wniosku o udzielenie zezwolenia są różnej wielkości, za wniosek pobiera się najwyższą opłatę z opłat mających zastosowanie do tych wnioskodawców.

W przypadku gdy składany jest wspólny wniosek o zezwolenie, wnioskodawcy powinni dołożyć wszelkich starań, aby podzielić opłatę w sposób sprawiedliwy, przejrzysty i niedyskryminujący, w szczególności w odniesieniu do MŚP.

Agencja wystawia jedną fakturę obejmującą opłatę podstawową i wszelkie mające zastosowanie opłaty dodatkowe.”;

2)

art. 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Agencja pobiera należność podstawową z tytułu przedłożenia każdego sprawozdania z przeglądu, jak określono w załączniku VII. Należność podstawowa obejmuje przedłożenie sprawozdania z przeglądu dla jednej substancji i jednego zastosowania.

Agencja pobiera należność dodatkową, jak określono w załączniku VII do niniejszego rozporządzenia, z tytułu każdego dodatkowego zastosowania i od każdej dodatkowej substancji, która odpowiada definicji grupy substancji określonej w sekcji 1.5 załącznika XI do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 i która jest objęta sprawozdaniem z przeglądu. Nie pobiera się należności dodatkowej, gdy stron objętych sprawozdaniem z przeglądu jest więcej niż jedna.

W przypadku gdy podmioty będące stroną przedłożenia wspólnego sprawozdania z przeglądu są różnej wielkości, za przedłożenie to pobiera się najwyższą należność z należności mających zastosowanie do tych wnioskodawców.

W przypadku gdy przedkładane jest wspólne sprawozdanie z przeglądu, posiadacze zezwolenia powinni dołożyć wszelkich starań, aby podzielić należność w sposób sprawiedliwy, przejrzysty i niedyskryminujący, w szczególności w odniesieniu do MŚP.

Agencja wystawia jedną fakturę obejmującą należność podstawową i wszelkie mające zastosowanie należności dodatkowe.”;

3)

załączniki VI i VII zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Rozporządzenie (WE) nr 340/2008 ostatnio zmienione rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2015/864 (3) stosuje się do wniosków złożonych przed dniem 15 lipca 2018 r.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 22 czerwca 2018 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 340/2008 z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie opłat i należności wnoszonych na rzecz Europejskiej Agencji Chemikaliów na mocy rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dz.U. L 107 z 17.4.2008, s. 6), ostatni zmienione rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/864 (Dz.U. L 139 z 5.6.2015, s. 1).

(3)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/864 z dnia 4 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 340/2008 w sprawie opłat i należności wnoszonych na rzecz Europejskiej Agencji Chemikaliów na mocy rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dz.U. L 139 z 5.6.2015, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

ZAŁĄCZNIK VI

Opłaty z tytułu złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na mocy art. 62 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Tabela 1

Opłaty standardowe

Opłata podstawowa

54 100 EUR

Dodatkowa opłata za jedną substancję

10 820 EUR

Dodatkowa opłata za jedno zastosowanie

48 690 EUR


Tabela 2

Opłaty ulgowe dla średnich przedsiębiorstw

Opłata podstawowa

40 575 EUR

Dodatkowa opłata za jedną substancję

8 115 EUR

Dodatkowa opłata za jedno zastosowanie

36 518 EUR


Tabela 3

Opłaty ulgowe dla małych przedsiębiorstw

Opłata podstawowa

24 345 EUR

Dodatkowa opłata za jedną substancję

4 869 EUR

Dodatkowa opłata za jedno zastosowanie

21 911 EUR


Tabela 4

Opłaty ulgowe dla mikroprzedsiębiorstw

Opłata podstawowa

5 410 EUR

Dodatkowa opłata za jedną substancję

1 082 EUR

Dodatkowa opłata za jedno zastosowanie

4 869 EUR

ZAŁĄCZNIK VII

Należności z tytułu przeglądu zezwolenia na mocy art. 61 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Tabela 1

Należności standardowe

Należność podstawowa

54 100 EUR

Dodatkowa należność za jedną substancję

10 820 EUR

Dodatkowa należność za jedno zastosowanie

48 690 EUR


Tabela 2

Należności ulgowe dla średnich przedsiębiorstw

Należność podstawowa

40 575 EUR

Dodatkowa należność za jedną substancję

8 115 EUR

Dodatkowa należność za jedno zastosowanie

36 518 EUR


Tabela 3

Należności ulgowe dla małych przedsiębiorstw

Należność podstawowa

24 345 EUR

Dodatkowa należność za jedną substancję

4 869 EUR

Dodatkowa należność za jedno zastosowanie

21 911 EUR


Tabela 4

Należności ulgowe dla mikroprzedsiębiorstw

Należność podstawowa

5 410 EUR

Dodatkowa należność za jedną substancję

1 082 EUR

Dodatkowa należność za jedno zastosowanie

4 869 EUR


Top