EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0832

Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/832 z dnia 5 czerwca 2018 r. zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości cyjanotraniliprolu, cymoksanilu, deltametryny, difenokonazolu, fenamidonu, flubendiamidu, fluopikolidu, folpetu, fosetylu, mandestrobiny, mepikwatu, metazachloru, propamokarbu, propargitu, pirymetanilu, sulfoksafloru i trifloksystrobiny w określonych produktach lub na ich powierzchni (Tekst mający znaczenie dla EOG.)

C/2018/3373

OJ L 140, 6.6.2018, p. 38–86 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/832/oj

6.6.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 140/38


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2018/832

z dnia 5 czerwca 2018 r.

zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości cyjanotraniliprolu, cymoksanilu, deltametryny, difenokonazolu, fenamidonu, flubendiamidu, fluopikolidu, folpetu, fosetylu, mandestrobiny, mepikwatu, metazachloru, propamokarbu, propargitu, pirymetanilu, sulfoksafloru i trifloksystrobiny w określonych produktach lub na ich powierzchni

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG (1), w szczególności jego art. 14 ust. 1 lit. a) oraz art. 18 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W przypadku cyjanotraniliprolu, cymoksanilu, deltametryny, fenamidonu, folpetu, mandestrobiny, mepikwatu, metazachloru, propamokarbu, pirymetanilu, sulfoksafloru i trifloksystrobiny w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP). W przypadku difenokonazolu, flubendiamidu, fluopikolidu i fosetylu NDP określono w części A załącznika III do wspomnianego rozporządzenia. W przypadku propargitu NDP określono w załączniku V do tego rozporządzenia.

(2)

W dniu 11 lipca 2015 r. Komisja Kodeksu Żywnościowego (KKŻ) przyjęła kodeksowe najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (CXL) fenamidonu (2).

(3)

Zgodnie z art. 5 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (3), jeżeli istnieją normy międzynarodowe lub jeżeli spodziewane jest ich wprowadzenie, mają one zostać wzięte pod uwagę podczas opracowywania lub dostosowywania prawa żywnościowego, z wyjątkiem sytuacji, w których normy takie – lub ich część – nie stanowiłyby skutecznego lub odpowiedniego środka realizacji celów prawa żywnościowego; sytuacji, w których ich niestosowanie jest uzasadnione naukowo oraz gdyby miały one spowodować zmianę poziomu ochrony w stosunku do poziomu określonego jako właściwy w Unii. Ponadto – zgodnie z art. 13 lit. e) tego rozporządzenia – Unia ma wspierać spójność międzynarodowych norm technicznych i prawa żywnościowego, dbając jednocześnie o to, aby wysoki poziom ochrony przyjęty we Wspólnocie nie został obniżony.

(4)

Unia zgłosiła do Komitetu KKŻ ds. Pozostałości Pestycydów zastrzeżenie dotyczące CXL zaproponowanych dla następujących kombinacji pestycydów i produktów: fenamidon (kapustne kwiatostanowe; warzywa owocowe inne niż dyniowate).

(5)

Wartości CXL odnoszące się do fenamidonu, których nie wymieniono w motywie 4, powinny zatem zostać uwzględnione w rozporządzeniu (WE) nr 396/2005 jako NDP z wyjątkiem przypadków, w których odnoszą się one do produktów nieujętych w załączniku I do tego rozporządzenia lub w których zostały ustalone na poziomie niższym niż obecne NDP. Wspomniane CXL są bezpieczne dla konsumentów w Unii (4).

(6)

W ramach procedury udzielania zezwoleń na stosowanie środków ochrony roślin zawierających substancję czynną cymoksanil na powierzchni fasoli bez strąków złożono wniosek zgodnie z art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 w sprawie zmiany obecnych NDP.

(7)

W przypadku deltametryny wniosek taki złożono w odniesieniu do jarmużu. W przypadku difenokonazolu wniosek taki złożono w odniesieniu do „innych kapustnych kwiatostanowych”, brukselki, endywii, rokietty siewnej, „szpinaku i podobnych liści”, cykorii i rabarbaru. W przypadku fluopikolidu wniosek taki złożono w odniesieniu do boćwiny. W przypadku folpetu wniosek taki złożono w odniesieniu do jabłek i gruszek. W przypadku fosetylu wniosek taki złożono w odniesieniu do owoców ziarnkowych, brzoskwiń i ziemniaków. W odniesieniu do mandestrobiny wniosek taki złożono w odniesieniu do moreli, wiśni i czereśni, brzoskwiń oraz śliwek. W przypadku metazachloru wniosek taki złożono w odniesieniu do kapusty chińskiej. W przypadku propamokarbu wniosek taki złożono w odniesieniu do boćwiny. W przypadku pirymetanilu wniosek taki złożono w odniesieniu do dyniowatych z jadalną skórką. W przypadku sulfoksafloru wniosek taki złożono w odniesieniu do liści winorośli i karczochów zwyczajnych. W przypadku trifloksystrobiny wniosek taki złożono w odniesieniu do „pozostałych drobnych owoców i jagód”, „sałat i warzyw sałatowych”, portulaki pospolitej, fasoli bez strąków, grochu i roślin strączkowych.

(8)

Zgodnie z art. 6 ust. 2 i 4 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 złożono wnioski w odniesieniu do flubendiamidu stosowanego w Stanach Zjednoczonych na morelach, brzoskwiniach, śliwkach i ziarnach soi, w odniesieniu do fosfonianu disodu stosowanego w Stanach Zjednoczonych na orzechach z drzew orzechowych (z wyjątkiem orzechów kokosowych) oraz w odniesieniu do propargitu stosowanego w Brazylii na pomarańczach i w Indiach na herbacie. Wnioskodawcy twierdzą, że dozwolone zastosowania tych substancji na wspomnianych uprawach w odpowiednich państwach wywozu skutkują pozostałościami przekraczającymi NDP dozwolone na podstawie rozporządzenia (WE) nr 396/2005 oraz że konieczne jest ustanowienie wyższych NDP, aby uniknąć barier handlowych w odniesieniu do przywozu tych upraw.

(9)

Zgodnie z art. 53 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 (5) w dniu 8 sierpnia 2017 r. Zjednoczone Królestwo poinformowało Komisję, że – z powodu nieoczekiwanej epidemii Drosophila suzukii – zezwoliło na wprowadzanie do obrotu środka ochrony roślin zawierającego substancję czynną cyjanotraniliprol, przeznaczonego do stosowania na jeżynach i malinach. W dniu 13 września 2017 r. zgodnie z art. 53 Zjednoczone Królestwo poinformowało Komisję o zezwoleniu na środek ochrony roślin zawierający substancję czynną cyjanotraniliprol do stosowania na porach, wydanym ze względu na nieoczekiwaną epidemię Thrips tabaci, Frankliniella occidentalis, Delia antiqua i Phytomyza gymnostoma. Zezwolenia takie okazały się niezbędnym środkiem, ponieważ epidemia tych szkodników stanowiła zagrożenie, którego nie dało się opanować za pomocą innych rozsądnych działań. Zjednoczone Królestwo zgłosiło zezwolenia pozostałym państwom członkowskim, Komisji i Europejskiemu Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Żywności zgodnie z art. 18 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 w celu określenia tymczasowych NDP w odniesieniu do wymienionych upraw.

(10)

Zgodnie z art. 53 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 w dniu 19 września 2017 r. Grecja poinformowała Komisję, że zezwoliła na wprowadzanie do obrotu środka ochrony roślin zawierającego substancję czynną mepikwat, przeznaczonego do stosowania na chmielu jako regulator wzrostu roślin. Zezwolenie takie okazało się niezbędnym środkiem pozwalającym uniknąć strat plonów. Grecja zgłosiła to zezwolenie pozostałym państwom członkowskim, Komisji i Urzędowi zgodnie z art. 18 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 oraz złożyła wniosek w celu określenia tymczasowego NDP w odniesieniu do nasion bawełny.

(11)

Zgodnie z art. 8 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 wnioski te zostały poddane ocenie przez zainteresowane państwa członkowskie, a sprawozdania z oceny przekazano Komisji.

(12)

Urząd dokonał oceny wniosków i sprawozdań z oceny, analizując w szczególności ryzyko dla konsumentów oraz, w stosownych przypadkach, dla zwierząt, i wydał uzasadnione opinie dotyczące proponowanych NDP (6). Urząd przekazał te opinie wnioskodawcom, Komisji i państwom członkowskim oraz podał je do publicznej wiadomości.

(13)

W swojej uzasadnionej opinii Urząd stwierdził, że – w odniesieniu do stosowania deltametryny na jarmużu – na ocenę ryzyka ma wpływ nietypowy rodzaj niepewności. Biorąc jednak pod uwagę niewielki udział jarmużu w całkowitym narażeniu z dietą, należy ustalić NDP na poziomie 0,15 mg/kg.

(14)

Jeśli chodzi o trifloksystrobinę, wnioskodawca przedstawił brakujące informacje dotyczące metod analitycznych odnoszących się do produktów pochodzenia zwierzęcego i udostępnił na rynku wzorzec referencyjny CGA321113.

(15)

Jeśli chodzi o stosowanie flubendiamidu na ziarnach soi, obecne NDP jest ustalone w państwie wywozu na poziomie 0,25 mg/kg. Biorąc pod uwagę, że najwyższy poziom pozostałości zmierzony podczas nadzorowanych prób terenowych nieznacznie przewyższa tę wartość, należy zaokrąglić wartość NDP do poziomu 0,3 mg/kg.

(16)

Jeśli chodzi o stosowanie cyjanotraniliprolu na jeżynach, malinach i porach, NDP należy określić jako obowiązujący tymczasowo do dnia 30 czerwca 2021 r.

(17)

Jeśli chodzi o stosowanie mepikwatu na bawełnie, NDP należy określić jako obowiązujący tymczasowo do dnia 30 czerwca 2021 r.

(18)

W odniesieniu do wszystkich pozostałych wniosków Urząd stwierdził, że spełniono wszystkie wymogi dotyczące danych oraz że zmiany NDP, o które wystąpili wnioskodawcy, są dopuszczalne z punktu widzenia bezpieczeństwa konsumentów na podstawie oceny narażenia konsumentów przeprowadzonej dla 27 określonych grup konsumentów europejskich. Urząd wziął pod uwagę najnowsze informacje na temat właściwości toksykologicznych wymienionych substancji. Ani w przypadku długotrwałego narażenia na przedmiotowe substancje w wyniku spożywania wszystkich produktów spożywczych mogących je zawierać, ani w przypadku narażenia krótkoterminowego w wyniku dużej konsumpcji odnośnych produktów nie wykazano ryzyka przekroczenia dopuszczalnego dziennego spożycia ani ostrej dawki referencyjnej.

(19)

Na podstawie uzasadnionych opinii Urzędu oraz po uwzględnieniu czynników istotnych dla rozpatrywanej kwestii stwierdzono, że odnośne zmiany NDP spełniają wymogi art. 14 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

(20)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 396/2005.

(21)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załącznikach II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 5 czerwca 2018 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 70 z 16.3.2005, s. 1.

(2)  ftp://ftp.fao.org/codex/reports/reports_2015/REP15_PRe.pdf.

Wspólny program FAO i WHO dotyczący standardów żywieniowych, Komisja Kodeksu Żywnościowego. Dodatki III i IV. Sesja trzydziesta ósma. Genewa, Szwajcaria, 6–11 lipca 2015 r.

(3)  Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1).

(4)  Wsparcie naukowe w przygotowaniu stanowiska UE na 46. sesji Komitetu KKŻ ds. Pozostałości Pestycydów. Dziennik EFSA 2014;12(7):3737 [182 s.].

(5)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 1).

(6)  Sprawozdania naukowe EFSA są dostępne na stronie internetowej: http://www.efsa.europa.eu:

 

„Reasoned opinion on the setting of maximum residue levels for cyantraniliprole in raspberries and blackberries” (Uzasadniona opinia dotycząca określenia najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości cyjanotraniliprolu w malinach i jeżynach). Dziennik EFSA 2017;15(11):5061 [24 s.].

 

„Reasoned opinion on the setting of a temporary maximum residue level for cyantraniliprole in leeks” (Uzasadniona opinia dotycząca określenia tymczasowego najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości cyjanotraniliprolu w porach). Dziennik EFSA 2018;16(1):5124 [24 s.].

 

„Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for cymoxanil in beans without pods” (Uzasadniona opinia dotycząca zmiany obecnego najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości cymoksanilu w fasoli bez strąków). Dziennik EFSA 2017;15(11):5066 [19 s.].

 

„Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for deltamethrin in kale” (Uzasadniona opinia dotycząca zmiany obecnego najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości deltametryny w jarmużu). Dziennik EFSA 2018;16(1):4683 [28 s.].

 

„Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for difenoconazole in various crops” (Uzasadniona opinia dotycząca zmiany obecnych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości difenokonazolu w różnych uprawach). Dziennik EFSA 2018;16(1):5143[28 s.].

 

„Reasoned opinion on the setting of import tolerances for flubendiamide in apricots, peaches, nectarines, plums and soya beans” (Uzasadniona opinia dotycząca określenia tolerancji importowych w odniesieniu do flubendiamidu w morelach, brzoskwiniach, nektarynach, śliwkach i ziarnach soi). Dziennik EFSA 2018;16(1):5128 [31 s.].

 

„Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for fluopicolide in chards” (Uzasadniona opinia dotycząca zmiany obecnego najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości fluopikolidu w boćwinie). Dziennik EFSA 2018;16(1):5135 [21 s.].

 

„Reasoned opinion on the Modification of the existing maximum residue levels for folpet in apples and pears” (Uzasadniona opinia dotycząca zmiany obecnych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości folpetu w jabłkach i gruszkach). Dziennik EFSA 2017;15(10):5041 [21 s.].

 

„Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for fosetyl-Al in tree nuts, pome fruit, peach and potato” (Uzasadniona opinia dotycząca zmiany obecnych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości fosetylu Al w orzechach z drzew orzechowych, owocach ziarnkowych, brzoskwiniach i ziemniakach). Dziennik EFSA 2018;16(2):5161 [36 s.].

 

„Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for mandestrobin in apricots, cherries, peaches/nectarines and plums” (Uzasadniona opinia dotycząca zmiany obecnych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości mandestrobiny w morelach, wiśniach i czereśniach, brzoskwiniach/nektarynach oraz śliwkach). Dziennik EFSA 2018;16(1):5148 [22 s.].

 

„Reasoned opinion on the setting of a temporary maximum residue level for mepiquat chloride in cotton” (Uzasadniona opinia dotycząca określenia tymczasowego najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości mepikwatu w bawełnie). Dziennik EFSA 2018;16(2):5162 [25 s.].

 

„Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for metazachlor in Chinese cabbage” (Uzasadniona opinia dotycząca zmiany obecnego najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości metazachloru w kapuście chińskiej). Dziennik EFSA 2018;16(1):5127 [20 s.].

 

„Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for propamocarb in chards/beet leaves” (Uzasadniona opinia dotycząca zmiany obecnego najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości propamokarbu w boćwinie). Dziennik EFSA 2017;15(11):5055 [22 s.].

 

„Reasoned opinion on the setting of import tolerances for propargite in citrus fruits and tea” (Uzasadniona opinia dotycząca określenia tolerancji importowych w odniesieniu do propargitu w owocach cytrusowych i herbacie). Dziennik EFSA 2018;16(2):5193 [25 s.].

 

„Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for pyrimethanil in cucurbits with edible peel” (Uzasadniona opinia dotycząca zmiany obecnego najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości pirymetanilu w dyniowatych z jadalną skórką). Dziennik EFSA 2018;16(2):5145 [20 s.].

 

„Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for sulfoxaflor in grape leaves and similar species, and globe artichokes” (Uzasadniona opinia dotycząca zmiany obecnych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości sulfoksafloru w liściach winorośli i podobnych gatunków oraz karczochach zwyczajnych). Dziennik EFSA 2017;15(11):5070 [23 s.].

 

„Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for trifloxystrobin in various crops” (Uzasadniona opinia dotycząca zmiany obecnych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości trifloksystrobiny w różnych uprawach). Dziennik EFSA 2018;16(1):5154 [33 s.].


ZAŁĄCZNIK

W załącznikach II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w załączniku II wprowadza się następujące zmiany:

a)

kolumny dotyczące cyjanotraniliprolu, cymoksanilu, deltametryny, fenamidonu, folpetu, mandestrobiny, mepikwatu, metazachloru, propamokarbu, pirymetanilu, sulfoksafloru i trifloksystrobiny otrzymują brzmienie:

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu

Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) (1)

Cyjanotraniliprol

Cymoksanil

Deltametryna (cis-deltametryna) (F)

Fenamidon

Folpet (suma folpetu i ftalimidu wyrażona jako folpet) (R)

Mandestrobina

Mepikwat (suma mepikwatu i jego soli wyrażona jako chlorek mepikwatu)

Metazachlor (suma metabolitów 479M04, 479M08 i 479M16 wyrażona jako metazachlor) (R)

Propamokarb (suma propamokarbu i jego soli wyrażona jako propamokarb) (R)

Pirymetanil (R)

Sulfoksaflor (suma izomerów)

Trifloksystrobina (F) (R)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

0100000

OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0110000

Owoce cytrusowe

0,9

0,01 (*1)

0,04 (+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

8

 

0,5

0110010

Grejpfruty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,15

 

0110020

Pomarańcze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8

 

0110030

Cytryny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,4

 

0110040

Limy/limonki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0110050

Mandarynki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8

 

0110990

Pozostałe (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0120000

Orzechy z drzew orzechowych

0,04

0,01 (*1)

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

0,07 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,02

0120010

Migdały

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

 

0120020

Orzechy brazylijskie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120030

Orzechy nerkowca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120040

Kasztany jadalne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120050

Orzechy kokosowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120060

Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120070

Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120080

Orzechy pekan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120090

Orzeszki piniowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120100

Orzeszki pistacjowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

 

0120110

Orzechy włoskie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120990

Pozostałe (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

0130000

Owoce ziarnkowe

0,8

0,01 (*1)

(+)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

15

 

0,7

0130010

Jabłka

 

 

0,2

 

0,3

 

 

 

 

 

0,4

 

0130020

Gruszki

 

 

0,1

 

0,3

 

 

 

 

 

0,4

 

0130030

Pigwy

 

 

0,1

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,3

 

0130040

Owoce nieszpułki zwyczajnej

 

 

0,1

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,3

 

0130050

Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego

 

 

0,1

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,3

 

0130990

Pozostałe (2)

 

 

0,1

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,3

 

0140000

Owoce pestkowe

 

0,01 (*1)

(+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

3

0140010

Morele

0,01 (*1)

 

0,15

 

 

2

 

 

 

10

0,5

 

0140020

Czereśnie

6

 

0,1

 

 

3

 

 

 

4

1,5

 

0140030

Brzoskwinie

1,5

 

0,15

 

 

2

 

 

 

10

0,5

 

0140040

Śliwki

0,7

 

0,07

 

 

0,5

 

 

 

2

0,5

 

0140990

Pozostałe (2)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0150000

Owoce jagodowe i drobne owoce

 

 

(+)

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0151000

a)

winogrona

1,5

0,3 (+)

0,2

0,6

 

 

 

 

 

5

2

3

0151010

Winogrona stołowe

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

0151020

Winogrona do produkcji wina

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

0152000

b)

truskawki

0,5

0,01 (*1)

0,2

0,04

5 (+)

 

 

 

 

5

0,5

1

0153000

c)

owoce leśne

 

0,01 (*1)

0,1

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

3

0153010

Jeżyny

0,9 (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

0153020

Jeżyny popielice

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0153030

Maliny (czerwone i żółte)

0,9 (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

0153990

Pozostałe (2)

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0154000

d)

pozostałe drobne owoce i jagody

 

0,01 (*1)

0,6

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

 

3

0154010

Borówki amerykańskie

4

 

 

 

 

 

 

 

 

8

0,01 (*1)

 

0154020

Żurawiny

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154030

Porzeczki (czarne, czerwone i białe)

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154040

Agrest (zielony, czerwony i żółty)

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154050

Róża dzika

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154060

Morwy (czarne i białe)

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154070

Głóg włoski

0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

15

0,3

 

0154080

Bez czarny

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0154990

Pozostałe (2)

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

 

0160000

Owoce różne z

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0161000

a)

jadalną skórką

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0161010

Daktyle

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161020

Figi

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161030

Oliwki stołowe

1,5

 

1 (+)

 

0,15 (*1) (+)

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,3

0161040

Kumkwat

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161050

Karambola

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161060

Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia

0,8

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

15

0,3

0,01 (*1)

0161070

Czapetka kuminowa

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161990

Pozostałe (2)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0162000

b)

niejadalną skórką, małe

0,01 (*1)

 

 

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0162010

Kiwi (zielone, czerwone, żółte)

 

 

0,15 (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0162020

Liczi chińskie/Śliwka chińska

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0162030

Marakuja/Męczennica jadalna

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

4 (+)

0162040

Owoc opuncji figowej/Figa indyjska

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0162050

Caimito

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0162060

Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0162990

Pozostałe (2)

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0163000

c)

niejadalną skórką, duże

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0163010

Awokado

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163020

Banany

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1

 

0,05

0163030

Mango

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163040

Papaja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,6

0163050

Granaty/Jabłka granatu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163060

Czerymoja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163070

Gujawa/Gruszla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163080

Ananasy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163090

Owoce chlebowca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163100

Owoce duriana właściwego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163110

Owoce flaszowca miękkociernistego/Owoce guanabany

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0163990

Pozostałe (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0200000

WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

0210000

Warzywa korzeniowe i bulwiaste

0,05

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0211000

a)

ziemniaki

 

 

0,3 (+)

0,02  (*1)

0,06 (*1) (+)

 

 

0,02 (*1)

0,3

0,05 (*1)

0,03

0,02

0212000

b)

tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,01 (*1)

0212010

Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212020

Kartofel słodki/Batat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212030

Pochrzyn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212040

Maranta trzcinowata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212990

Pozostałe (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213000

c)

pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego

 

 

0,02 (*1) (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213010

Buraki

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,02

0213020

Marchew

 

 

 

0,2

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

1

0,05

0,1

0213030

Seler zwyczajny

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,09

0,01 (*1)

0,03

0,03

0213040

Chrzan pospolity

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,15 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,08

0213050

Słonecznik bulwiasty

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,01 (*1)

0213060

Pasternak

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,04

0213070

Korzeń pietruszki zwyczajnej

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,08

0213080

Rzodkiew zwyczajna

 

 

 

0,15

0,04 (*1) (+)

 

 

0,4 (+)

3

0,01 (*1)

0,03

0,08

0213090

Kozibród porolistny/Salsefia

 

 

 

0,15

0,04 (*1) (+)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,04

0213100

Brukiew/Karpiel

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,15 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,04

0213110

Rzepa biała/Rzepa jadalna

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,15 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,04

0213990

Pozostałe (2)

 

 

 

0,15

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03

0,01 (*1)

0220000

Warzywa cebulowe

 

0,01 (*1)

(+)

 

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0220010

Czosnek

0,05

 

0,06

0,2

 

 

 

0,06 (*1)

2

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0220020

Cebula

0,05

 

0,06

0,2

 

 

 

0,02 (*1)

2

0,2

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0220030

Szalotka

0,05

 

0,06

0,2

 

 

 

0,02 (*1)

2

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0220040

Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka

8

 

0,3

3

 

 

 

0,02 (*1)

30

3

0,7

0,1

0220990

Pozostałe (2)

0,05

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0230000

Warzywa owocowe

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

 

0231000

a)

Solanaceae i Malvaceae

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0231010

Pomidory

1

0,4

0,07 (+)

1

5 (+)

 

 

 

4

1

0,3

0,7

0231020

Papryka roczna

1,5

0,01 (*1)

0,2 (+)

1 (+)

0,03 (*1)

 

 

 

3

2

0,4

0,4 (+)

0231030

Oberżyny/Bakłażany

1

0,3

0,4 (+)

1

0,03 (*1)

 

 

 

4

1

0,3

0,7

0231040

Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra

1,5

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0231990

Pozostałe (2)

1,5

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0232000

b)

dyniowate z jadalną skórką

0,4

0,08

0,2 (+)

0,2

0,03 (*1)

 

 

 

5

0,8

0,5

0,3

0232010

Ogórki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(+)

0232020

Korniszony

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(+)

0232030

Cukinie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0232990

Pozostałe (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0233000

c)

dyniowate z niejadalną skórką

0,3

0,4

(+)

0,2

 

 

 

 

5

0,01 (*1)

0,5

0,3

0233010

Melony

 

 

0,02 (*1)

 

0,4 (+)

 

 

 

 

 

 

 

0233020

Dynie olbrzymie

 

 

0,2

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

0233030

Arbuzy

 

 

0,02 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

0233990

Pozostałe (2)

 

 

0,02 (*1)

 

0,03 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

0234000

d)

kukurydza cukrowa

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0239000

e)

pozostałe warzywa owocowe

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0240000

Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)

 

0,01 (*1)

(+)

 

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

 

0241000

a)

kapustne kwitnące

2

 

0,1

 

 

 

 

0,4 (+)

 

 

 

0,5

0241010

Brokuły

 

 

 

5

 

 

 

 

3

 

3

 

0241020

Kalafiory

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

10 (+)

 

0,04

 

0241990

Pozostałe (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0242000

b)

kapustne głowiaste

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0242010

Brukselka/Kapusta brukselska

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,06 (*1)

2

 

0,01 (*1)

0,6

0242020

Kapusta głowiasta

 

 

0,1

0,9

 

 

 

0,4 (+)

0,7

 

0,4

0,5

0242990

Pozostałe (2)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0243000

c)

kapustne liściowe

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 (+)

0243010

Kapusta pekińska/Kapusta petsai

 

 

0,2

55

 

 

 

0,6

20

 

2

 

0243020

Jarmuż

 

 

0,15

0,01 (*1)

 

 

 

0,2 (+)

20

 

0,01 (*1)

 

0243990

Pozostałe (2)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,2 (+)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0244000

d)

kalarepa

2

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,3 (+)

0,3

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0250000

Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0251000

a)

sałaty i warzywa sałatowe

 

 

(+)

 

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

 

15

0251010

Roszpunka warzywna

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

20 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0251020

Sałaty

5

0,03 (+)

0,5

30

 

 

 

 

40

20

4

 

0251030

Endywia o liściach szerokich

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,1

40

 

 

 

 

20 (+)

20

0,01 (*1)

 

0251040

Rzeżucha i inne kiełki i pędy

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

20 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0251050

Gorczycznik wiosenny

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

20 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0251060

Rokietta siewna/rukola

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

30

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0251070

Gorczyca sarepska

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

20 (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0251080

Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

40

 

 

 

 

20 (+)

20

0,01 (*1)

 

0251990

Pozostałe (2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0252000

b)

szpinak i podobne liście

0,01 (*1)

 

0,01 (*1) (+)

60

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

40

0,01 (*1)

 

 

0252010

Szpinak

 

1 (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

6

0,01 (*1)

0252020

Portulaka pospolita

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

15

0252030

Boćwina

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0252990

Pozostałe (2)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0253000

c)

liście winorośli lub podobne gatunki

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2 (+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2

0,01 (*1)

0254000

d)

rukiew wodna

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2 (+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0255000

e)

cykoria warzywna/cykoria liściasta/cykoria brukselska

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

15

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0256000

f)

zioła, kwiaty jadalne

0,02 (*1)

0,02 (*1)

2 (+)

60

0,06 (*1)

 

0,05 (*1)

0,1 (*1)

30 (+)

20

 

15 (+)

0256010

Trybula

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256020

Szczypiorek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256030

Liście selera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5

 

0256040

Pietruszka – nać

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256050

Szałwia lekarska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256060

Rozmaryn lekarski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256070

Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256080

Bazylia pospolita i kwiaty jadalne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256090

Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/Laur szlachetny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256100

Estragon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0256990

Pozostałe (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

0260000

Warzywa strączkowe

 

 

0,2 (+)

 

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

 

0260010

Fasola (w strąkach)

1,5

0,05 (*1)

 

0,8

 

 

 

 

0,1

3

 

1 (+)

0260020

Fasola (bez strąków)

0,3

0,05  (*1)

 

0,15

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,09

0260030

Groch (w strąkach)

2

0,15

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

3

 

1,5

0260040

Groch (bez strąków)

0,3

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,2

 

0,09

0260050

Soczewica

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0260990

Pozostałe (2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0270000

Warzywa łodygowe

 

 

 

 

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0270010

Szparagi

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1) (+)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,05

0270020

Karczochy hiszpańskie

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

40

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0270030

Seler

15

0,01 (*1)

0,3

40

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

1,5

1

0270040

Fenkuł włoski/Koper włoski

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,3

4

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0270050

Karczochy zwyczajne

0,1

0,01 (*1)

0,2 (+)

0,01 (*1)

 

 

 

0,06 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,06

0,3

0270060

Pory

0,6 (+)

0,02

0,3 (+)

0,3

 

 

 

0,06 (*1)

20

4

0,01 (*1)

0,7

0270070

Rabarbar

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,3

4

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0270080

Pędy bambusa

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0270090

Rdzenie palmowe

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0270990

Pozostałe (2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0280000

Grzyby, mchy i porosty

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0280010

Grzyby uprawne

 

 

0,05 (+)

 

 

 

0,09 (+)

 

 

 

 

 

0280020

Grzyby dzikie

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0280990

Mchy i porosty

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

0290000

Algi i organizmy prokariotyczne

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,03 (*1)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0300000

JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH

 

0,05 (*1) (+)

(+)

0,01 (*1)

0,07 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,2

0300010

Fasola

0,3

 

0,6

 

 

 

 

 

 

0,5

0,3

 

0300020

Soczewica

0,01 (*1)

 

1

 

 

 

 

 

 

0,5

0,01 (*1)

 

0300030

Groch

0,01 (*1)

 

1

 

 

 

 

 

 

0,5

0,01 (*1)

 

0300040

Łubin biały

0,01 (*1)

 

1

 

 

 

 

 

 

0,5

0,01 (*1)

 

0300990

Pozostałe (2)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0400000

NASIONA I OWOCE OLEISTE

 

0,01 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0401000

Nasiona oleiste

 

 

 

 

0,07 (*1)

 

 

 

 

 

 

 

0401010

Siemię lniane

0,01 (*1)

 

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,06 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401020

Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,02

0401030

Nasiona maku

0,01 (*1)

 

0,2 (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401040

Ziarna sezamu

0,01 (*1)

 

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401050

Ziarna słonecznika

0,5

 

0,05 (*1) (+)

0,02  (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,06 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401060

Ziarna rzepaku

0,8

 

0,2

0,01 (*1)

 

 

4 (+)

0,06 (*1)

 

 

0,15

0,01 (*1)

0401070

Ziarna soi zwyczajnej

0,4

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,3

0,05

0401080

Nasiona gorczycy

0,01 (*1)

 

0,07 (*1) (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,06 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401090

Nasiona bawełny

1,5

 

0,02 (*1) (+)

0,02  (*1)

 

 

5 (+)

0,02 (*1)

 

 

0,4

0,01 (*1)

0401100

Nasiona dyni

0,01 (*1)

 

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401110

Nasiona krokoszu barwierskiego

0,01 (*1)

 

0,02 (*1) (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401120

Nasiona ogórecznika lekarskiego

0,01 (*1)

 

0,2 (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,06 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401130

Nasiona lnicznika siewnego

0,01 (*1)

 

0,07 (*1) (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,06 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401140

Nasiona konopi siewnych

0,01 (*1)

 

0,2 (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401150

Rącznik pospolity

0,01 (*1)

 

0,2 (+)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401990

Pozostałe (2)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0402000

Owoce oleiste

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

 

0402010

Oliwki do produkcji oliwy

1,5

 

0,6 (+)

 

0,15 (*1) (+)

 

 

 

 

 

 

0,3

0402020

Nasiona palm olejowych

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0,07 (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0402030

Owoce palm olejowych

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0,07 (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0402040

Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0,07 (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0402990

Pozostałe (2)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

 

0,07 (*1)

 

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0500000

ZBOŻA

0,01 (*1)

0,01 (*1)

(+)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

 

 

0500010

Jęczmień

 

 

2

 

1 (+)

 

4

 

 

0,05 (*1) (+)

0,6

0,5

0500020

Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome

 

 

2

 

0,07 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0500030

Kukurydza

 

 

2

 

0,07 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02

0500040

Proso zwyczajne

 

 

2

 

0,07 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0500050

Owies zwyczajny

 

 

2

 

0,07 (*1)

 

3

 

 

0,05 (*1) (+)

0,04

0,4 (+)

0500060

Ryż siewny

 

 

1

 

0,07 (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0,01 (*1)

5

0500070

Żyto zwyczajne

 

 

2

 

0,07 (*1)

 

3

 

 

0,05