Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0671

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/671 z dnia 2 maja 2018 r. poddające rejestracji przywóz rowerów elektrycznych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

C/2018/2543

OJ L 113, 3.5.2018, p. 4–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/671/oj

3.5.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 113/4


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/671

z dnia 2 maja 2018 r.

poddające rejestracji przywóz rowerów elektrycznych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej (1) („podstawowe rozporządzenie antydumpingowe”), w szczególności jego art. 14 ust. 5,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1037 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej (2) („podstawowe rozporządzenie antysubsydyjne”), w szczególności jego art. 24 ust. 5,

po poinformowaniu państw członkowskich,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 20 października 2017 r. Komisja Europejska („Komisja”) ogłosiła w zawiadomieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  (3) („zawiadomienie o wszczęciu”) wszczęcie postępowania antydumpingowego („postępowanie antydumpingowe”) dotyczącego przywozu do Unii rowerów elektrycznych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej („ChRL”) w następstwie skargi złożonej w dniu 8 września 2017 r. przez Europejskie Stowarzyszenie Producentów Rowerów („skarżący” lub „EBMA”) w imieniu producentów reprezentujących ponad 25 % łącznej unijnej produkcji rowerów elektrycznych.

(2)

W dniu 21 grudnia 2017 r. Komisja ogłosiła w zawiadomieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  (4) („zawiadomienie o wszczęciu”) wszczęcie postępowania antysubsydyjnego („postępowanie antysubsydyjne”) dotyczącego przywozu do Unii rowerów elektrycznych pochodzących z ChRL w następstwie skargi złożonej w dniu 8 listopada 2017 r. przez skarżącego w imieniu producentów reprezentujących ponad 25 % łącznej unijnej produkcji rowerów elektrycznych.

1.   PRODUKT OBJĘTY POSTĘPOWANIEM I PRODUKT PODOBNY

(3)

Produktem podlegającym rejestracji („produkt objęty postępowaniem”) w obu postępowaniach są rowery pedałowe ze wspomaganymi pedałami, wyposażone w pomocniczy silnik elektryczny, pochodzące z ChRL, obecnie objęte kodami 8711 60 10 i ex 8711 60 90 (kod TARIC 8711609010). Powyższe kody CN i TARIC podano jedynie w celach informacyjnych.

2.   WNIOSEK

(4)

Skarżący w swoim wniosku zadeklarował zamiar zwrócenia się o rejestrację towarów. W dniu 31 stycznia 2018 r. skarżący złożył wnioski o rejestrację towarów na podstawie art. 14 ust. 5 podstawowego rozporządzenia antydumpingowego i art. 24 ust. 5 podstawowego rozporządzenia antysubsydyjnego. Skarżący wnioskował o objęcie rejestracją przywozu produktu objętego postępowaniem, tak by można było następnie zastosować środki wobec tego przywozu począwszy od dnia takiej rejestracji, z zastrzeżeniem spełnienia wszelkich warunków określonych w rozporządzeniach podstawowych.

3.   PODSTAWY DO REJESTRACJI

(5)

Zgodnie z art. 14 ust. 5 podstawowego rozporządzenia antydumpingowego i z art. 24 ust. 5 podstawowego rozporządzenia antysubsydyjnego Komisja może zlecić organom celnym podjęcie właściwych kroków w celu rejestracji przywozu, tak by można było następnie zastosować środki wobec tego przywozu począwszy od dnia takiej rejestracji, z zastrzeżeniem spełnienia wszelkich warunków określonych w rozporządzeniach podstawowych. Przywóz może podlegać rejestracji w wyniku wniosku przedstawionego przez przemysł unijny, zawierającego dostateczne dowody uzasadniające takie działanie.

(6)

Według skarżącego rejestracja jest uzasadniona, jako że produkt objęty postępowaniem jest sprzedawany po cenach dumpingowych i subsydiowany. Zwiększenie skali przywozu po niskich cenach powoduje istotną, trudną do naprawienia szkodę dla przemysłu unijnego, osłabiając skutki naprawcze wszelkich ewentualnych ostatecznych ceł poprzez dopuszczenie do gromadzenia zapasów przed sezonem sprzedaży 2018.

(7)

Komisja rozpatrzyła wniosek w świetle art. 10 ust. 4 podstawowego rozporządzenia antydumpingowego oraz art. 16 ust. 4 podstawowego rozporządzenia antysubsydyjnego.

(8)

W odniesieniu do części wniosku dotyczącej dumpingu Komisja sprawdziła, czy importerzy byli świadomi lub powinni byli być świadomi dumpingu pod względem jego rozmiarów oraz pod względem domniemanej bądź stwierdzonej szkody. Zbadała również, czy nastąpił dalszy znaczny wzrost przywozu, który – mając na uwadze termin jego napływu, wielkość oraz inne okoliczności – może znacznie osłabić skutki naprawcze ostatecznego cła antydumpingowego, które ma zostać wprowadzone.

(9)

W odniesieniu do części wniosku dotyczącej subsydiowania Komisja sprawdziła, czy występują poważne okoliczności, w których w przypadku danego subsydiowanego produktu trudna do naprawienia szkoda jest spowodowana masowym przywozem w stosunkowo krótkim okresie produktu korzystającego z subsydiów stanowiących podstawę środków wyrównawczych oraz czy konieczne wydaje się dokonanie wstecznej oceny ceł wyrównawczych nałożonych na ten przywóz w celu wykluczenia ponownego wystąpienia takiej szkody.

3.1.   Świadomość importerów w kwestii istnienia dumpingu, jego rozmiaru oraz domniemanej szkody

(10)

W odniesieniu do dumpingu Komisja dysponuje na tym etapie wystarczającymi dowodami wskazującymi, że przywóz produktu objętego postępowaniem z ChRL odbywa się po cenach dumpingowych. Skarżący dostarczył w szczególności dowody dotyczące wartości normalnej, obliczonej na podstawie cen krajowych oraz w oparciu o wybór Szwajcarii zgodnie z art. 2 ust. 7 podstawowego rozporządzenia antydumpingowego.

(11)

Dowody na występowanie dumpingu są oparte na porównaniu ustalonej w ten sposób wartości normalnej z ceną eksportową (na poziomie ex-works) produktu objętego postępowaniem sprzedawanego na wywóz do Unii. W perspektywie całościowej oraz biorąc pod uwagę zakres domniemanych marginesów dumpingu, sięgający od 193 % do 430 %, dowody te potwierdzają w wystarczającym stopniu na tym etapie, że wskazani producenci eksportujący stosują dumping.

(12)

Informacje te zawarto w zawiadomieniu o wszczęciu niniejszego postępowania, opublikowanym w dniu 20 października 2017 r.

(13)

Giant, producent eksportujący powiązany z importerem, twierdził, że wszczęcie dochodzenia antydumpingowego nie było wystarczające dla ustalenia świadomości dumpingu.

(14)

Zawiadomienie o wszczęciu jest publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, toteż mają do niego dostęp wszyscy importerzy. Ponadto importerzy, jako zainteresowane strony w dochodzeniu, mieli dostęp do jawnej wersji skargi. W związku z tym Komisja uznała, że najpóźniej w terminie publikacji importerzy byli świadomi lub powinni byli być świadomi domniemanej praktyki dumpingu, jego zakresu i domniemanej szkody.

(15)

Zdaniem tej samej zainteresowanej strony nie można było również oczekiwać, że importer będzie świadom zastosowania art. 2 ust. 7 podstawowego rozporządzenia antydumpingowego, a tym bardziej, że będzie w stanie przewidzieć wartość normalną, z którą będą porównywane ceny przywozu z Chin do Unii.

(16)

Komisja zwróciła uwagę, że o zastosowaniu art. 2 ust. 7 podstawowego rozporządzenia antydumpingowego wspomniano w skardze, a sama Komisja odniosła się do niej w zawiadomieniu o wszczęciu.

(17)

Skarżący dostarczył również wystarczające dowody na istnienie domniemanej szkody, wykazując gwałtowny spadek udziału w rynku przemysłu unijnego – z 42,5 % w 2014 r. do 28,6 % w okresie rozpatrywanym na potrzeby skargi; niski i nadal spadający poziom rentowności – z 3,4 % obrotów w 2014 r. do 2,1 % w okresie rozpatrywanym na potrzeby skargi; a także zaniżanie cen, wynoszące według wyliczeń od 153 % do 206 %.

(18)

Komisja uznała zatem, że pierwsze kryterium rejestracji zostało spełnione w odniesieniu do części wniosku dotyczącej dumpingu.

3.2.   Dalszy znaczny wzrost przywozu

(19)

Dane Eurostatu nie umożliwiają pełnej analizy ewolucji przywozu rowerów elektrycznych do Unii. Podczas gdy okres objęty dochodzeniem rozpoczął się w październiku 2016 r., szacuje się, że do stycznia 2017 r. 99 % przywozu rowerów elektrycznych klasyfikowano w ramach kodu CN, który obejmował również inne produkty.

(20)

W tej sytuacji skarżący przedstawił za okres od stycznia 2014 r. do lutego 2018 r. szczegółowe dane liczbowe na podstawie danych wywozowych pochodzących od chińskich służb celnych. Na podstawie informacji przedstawionych przez zainteresowane strony oraz uzgodnienia statystyk Komisja uznała, że odstęp czasowy między wywozem z ChRL a przywozem do Unii wynosi dwa miesiące.

(21)

Komisja uznała zatem w swojej analizie, że dane wywozowe chińskich służb celnych stanowią wystarczający dowód prima facie przywozu do Unii z odstępem czasowym ze względu na wysyłkę wynoszącym dwa miesiące. Aby zatem ustalić wielkość przywozu w okresie objętym dochodzeniem (tj. od 1 października 2016 r. do 30 września 2017 r.), Komisja wykorzystała chińskie dane o wywozie za okres od sierpnia 2016 r. do lipca 2017 r.

(22)

Wielkość wywozu z ChRL do Unii w okresie od listopada 2017 r. do lutego 2018 r. była wyższa o 82 % niż w okresie od listopada 2016 r. do lutego 2017 r. Ponadto średnia miesięczna wielkość wywozu z ChRL do Unii w okresie od listopada 2017 r. do lutego 2018 r. była wyższa o 64 % niż średnia miesięczna wielkość przywozu do Unii w okresie objętym dochodzeniem. Komisja uznała, że dane te stanowią dowód znacznego wzrostu przywozu.

(23)

Niektórzy importerzy niepowiązani oraz Giant twierdzili, że surowe chińskie dane o wywozie, przytoczone przez skarżącego na poparcie wniosku o rejestrację, należy ujawnić w aktach nieobjętych klauzulą poufności, aby zapewnić wiarygodność źródła i rzetelność przedstawionych danych. Importerzy twierdzą, że nie podano kodów i mogły one obejmować inne produkty.

(24)

Skarżący udostępnił Komisji szczegółowe statystyki, które przytoczył na poparcie swojego wniosku. Ujawnienie tych danych stanowiłoby naruszenie praw autorskich. Skarżący udostępnił jednak w jawnej wersji wniosku zagregowane dane eksportowe dotyczące poszczególnych miesięcy i lat. Wskazał również, że źródłem danych są chińskie służby celne, podał zastosowane kody i wyjaśnił metodykę wykluczenia produktów innych niż produkt objęty postępowaniem. Źródło zatem było znane i dostępne publicznie za opłatą. Ponadto dane te zostały zasadniczo potwierdzone przez Eurostat w odniesieniu do dostępnego okresu. Żadna inna zainteresowana strona nie przedstawiła alternatywnych danych ani metodyki. W tych okolicznościach, biorąc pod uwagę poziom ujawnienia zagregowanych danych i metodykę przyjętą w dokumentacji nieopatrzonej klauzulą poufności, Komisja uznaje, że dane wejściowe nie są niezbędne zainteresowanej stronie do skorzystania z prawa do obrony. W związku z tym argument ten należało odrzucić.

(25)

Niektórzy importerzy niepowiązani twierdzili ponadto, że gromadzenie zapasów produktów nie było możliwe ze względu na długi okres od zaprojektowania do dostawy. W tym względzie Komisja uznała, że czas od zaprojektowania do dostawy roweru elektrycznego nie wyklucza gromadzenia zapasów roweru elektrycznego już zaprojektowanego, szczególnie w świetle zawartych w skardze informacji o wolnych mocach produkcyjnych w ChRL. Ponadto dostępne dowody statystyczne potwierdzały znaczny wzrost przywozu. Argument ten został zatem odrzucony.

(26)

Niektórzy importerzy niepowiązani i Giant twierdzili, że wzrost wywozu z Chin nie świadczy o dalszym znacznym wzroście przywozu, a jedynie odzwierciedla sezonowy charakter wielkości sprzedaży rowerów elektrycznych. Komisja uznała, że różnica widoczna w porównaniu rok do roku nie może wynikać z sezonowości, lecz świadczy o wzroście wielkości przywozu o 82 % od czasu wszczęcia postępowania. Argument ten został zatem odrzucony.

(27)

Giant twierdził, że wzrost przywozu nie był znaczny, lecz był niższy lub proporcjonalny w stosunku do ogólnego wzrostu popytu na rowery elektryczne w Unii. Giant przytoczył publikacje Konfederacji Europejskiego Przemysłu Rowerowego (CONEBI), w których wzrost ten szacowano w 2016 r. na 22,2 % w stosunku do 2015 r., oraz dane podawane przez EBMA (skarżącego), mówiące o wzroście o 23 % w roku 2017 w stosunku do 2016 r. Twierdził również, że właściwym punktem początkowym dla oceny wzrostu przywozu jest październik 2017 r. Na podstawie danych Eurostatu o przywozie Giant obliczył, że miesięczna wielkość przywozu rowerów elektrycznych wzrosła od października 2017 r. do stycznia 2018 r. o 8,7 %.

(28)

Komisja zwraca uwagę, że Giant twierdził, że odstęp czasowy między wywozem z ChRL a przywozem do Unii, wynikający z czasu wysyłki, wynosi „co najmniej jeden lub dwa miesiące”. Oznacza to, że przywóz w październiku 2017 r. odpowiada wywozowi z ChRL w sierpniu 2017 r., a więc przed wszczęciem dochodzenia. Ponadto średnia miesięczna wielkość wywozu z ChRL do Unii w okresie od sierpnia 2017 r. do lutego 2018 r. była wyższa o 36 % niż średnia miesięczna wielkość przywozu do Unii w okresie objętym dochodzeniem. Ta stopa wzrostu nie uwzględnia bardzo znaczącego wzrostu przywozu, jaki miał już miejsce w okresie objętym dochodzeniem. Wzrost ten jest jednakże znacznie większy niż wzrost popytu na rynku Unii w latach 2016 i 2017.

(29)

W związku z tym Komisja uznała, że drugie kryterium rejestracji w odniesieniu do części wniosku dotyczącej dumpingu również zostało spełnione.

3.3.   Osłabianie skutków naprawczych cła

(30)

Komisja dysponuje dostatecznymi dowodami na to, że dalszy wzrost przywozu z ChRL po nadal spadających cenach spowodowałby dodatkową szkodę dla przemysłu unijnego.

(31)

Jak ustalono w motywach 19–29, istnieją wystarczające dowody na znaczny wzrost przywozu produktu objętego postępowaniem.

(32)

Ponadto istnieją dowody na spadek cen przywozu produktu objętego postępowaniem. Średnia cena (w EUR) przywozu z ChRL do Unii w okresie od listopada 2017 r. do lutego 2018 r. była niższa o 8 % niż w okresie od listopada 2016 r. do lutego 2017 r. i niższa o 7 % niż w okresie objętym dochodzeniem.

(33)

Dodatkowe okoliczności wskazują, że dalszy znaczny wzrost przywozu może poważnie osłabić skutki naprawcze ceł ewentualnie wprowadzonych w przyszłości. Można mianowicie racjonalnie przyjąć, że przywóz produktu objętego postępowaniem może jeszcze wzrosnąć przed ewentualnym przyjęciem środków tymczasowych, ponieważ ich przyjęcie mogłoby nastąpić najpóźniej ok. 20 lipca, co zbiegłoby się w czasie z końcem sezonu sprzedaży rowerów elektrycznych w 2018 r.

(34)

Biorąc pod uwagę ramy czasowe, wielkość takiego przywozu oraz inne okoliczności (takie jak nadwyżka mocy produkcyjnych w ChRL i sposób ustalania cen przez chińskich producentów eksportujących), taki dalszy wzrost przywozu po wszczęciu postępowania mógłby z dużym prawdopodobieństwem poważnie osłabić skutki naprawcze ewentualnych ostatecznych ceł, chyba że cła takie zastosowano by z mocą wsteczną.

(35)

W związku z tym Komisja uznała, że trzecie kryterium rejestracji w odniesieniu do części wniosku dotyczącej dumpingu również zostało spełnione.

3.4.   Przywóz bardzo dużych ilości produktu subsydiowanego w stosunkowo krótkim okresie powoduje szkodę trudną do naprawienia

(36)

W odniesieniu do subsydiowania Komisja dysponuje wystarczającymi dowodami na to, że przywóz produktu objętego postępowaniem z ChRL jest subsydiowany. Takie domniemane subsydia obejmują m.in. (i) bezpośrednie przekazywanie środków pieniężnych i zobowiązań, np. w postaci dotacji, kredytów preferencyjnych i kredytów ukierunkowanych udzielanych przez banki państwowe oraz banki prywatne, kredytów eksportowych oraz gwarancji i ubezpieczeń eksportowych; (ii) utracony lub niepobrany dochód władz publicznych w postaci np. obniżek podatku dochodowego lub podatku VAT i zwolnień z tych podatków, obniżek przywozowych taryf celnych, obniżek podatków potrącanych u źródła; (iii) udostępnianie przez państwo surowców, gruntów i energii po zaniżonych cenach. Dowody takie zostały udostępnione w jawnej wersji skargi i w memorandum w sprawie wystarczających dowodów.

(37)

Zarzuca się, że wyżej wymienione środki stanowią subsydia, ponieważ obejmują wkład finansowy rządu ChRL lub innych władz regionalnych i lokalnych (w tym instytucji publicznych) i przynoszą korzyści producentom eksportującym produktu objętego postępowaniem. Zarzuca się, że są one zależne od wyników wywozu lub od faworyzowania produktów krajowych kosztem produktów pochodzących z przywozu lub że są one ograniczone do niektórych sektorów lub typów przedsiębiorstw lub lokalizacji, a więc mają charakter szczególny oraz stanowią podstawę środków wyrównawczych.

(38)

W związku z powyższym na tym etapie dostępne dowody wskazują, że wywóz produktu objętego postępowaniem objęty jest subsydiami stanowiącymi podstawę środków wyrównawczych.

(39)

Ponadto Komisja dysponuje dostatecznymi dowodami na to, że subsydiowanie producentów eksportujących powoduje istotną szkodę dla przemysłu unijnego. Dowody dotyczące wielkości przywozu zawarte w skardze i w kolejnych nadesłanych dokumentach związanych z wnioskami o rejestrację wskazują na bardzo duży wzrost przywozu między 2014 r. a okresem objętym dochodzeniem oraz w ostatnich miesiącach, zarówno w ujęciu bezwzględnym, jak i pod względem udziału w rynku. Dokładniej dowody te wskazują, że chińscy producenci eksportujący zwiększyli ponad trzykrotnie wielkość przywozu produktu objętego postępowaniem do Unii – z 219 tys. do 703 tys. sztuk (+ 484 tys. sztuk) – co doprowadziło do gwałtownego wzrostu udziału w rynku – z 19,2 % do 33 %. Ponadto, jak wspomniano powyżej w motywie 22, ta sama tendencja trwała od listopada 2017 r. do lutego 2018 r. Ogólnie dowody świadczą o tym, że bardzo duży wzrost przywozu rowerów elektrycznych z ChRL w istotnym stopniu wpływa negatywnie na sytuację przemysłu unijnego, m.in. powodując obniżenie rentowności. Dowody dotyczące czynników szkody przedstawionych w art. 3 ust. 5 podstawowego rozporządzenia antydumpingowego i w art. 8 ust. 4 podstawowego rozporządzenia antysubsydyjnego obejmują dane zawarte w skargach i w kolejnych nadesłanych dokumentach dotyczących rejestracji.

(40)

Ponadto Komisja oceniła na tym etapie, czy poniesiona szkoda jest trudna do naprawienia. Jeśli chińscy dostawcy zostaną włączeni w łańcuchy dostaw produktów dla klientów unijnych, klienci ci mogą nie być skłonni w przyszłości korzystać ponownie z dostaw producentów unijnych. Ponadto mało prawdopodobne jest, by klienci przemysłu unijnego byli skłonni zaakceptować wyższe ceny przemysłu unijnego, nawet jeżeli, hipotetycznie, Komisja nałożyłaby w przyszłości środki wyrównawcze bez mocy wstecznej. Takie zagrożenie trwałej utraty udziału w rynku lub obniżenia dochodów stanowi szkodę trudną do naprawienia.

3.5.   Przeciwdziałanie ponownemu wystąpieniu szkody

(41)

W odniesieniu do danych wspomnianych w motywie 39 oraz ze względów wyjaśnionych w motywie 40 Komisja uznała za konieczne przygotowanie ewentualnego wprowadzenia środków z mocą wsteczną przez objęcie obowiązkiem rejestracji w celu wykluczenia ponownego wystąpienia takiej szkody.

4.   PROCEDURA

(42)

W związku z powyższym Komisja stwierdza, że istnieją wystarczające dowody, by uzasadnić poddanie rejestracji przywozu produktu objętego postępowaniem, zgodnie z art. 14 ust. 5 podstawowego rozporządzenia antydumpingowego i art. 24 ust. 5 podstawowego rozporządzenia antysubsydyjnego.

(43)

Wszystkie zainteresowane strony wzywa się do przedstawienia opinii na piśmie, a także do dostarczenia dowodów potwierdzających zgłaszane fakty. Ponadto Komisja może przesłuchać zainteresowane strony, pod warunkiem że wystąpią one z pisemnym wnioskiem o przesłuchanie, wskazując szczególne powody, dla których powinny zostać wysłuchane.

5.   REJESTRACJA

(44)

Zgodnie z art. 14 ust. 5 podstawowego rozporządzenia antydumpingowego oraz art. 24 ust. 5 podstawowego rozporządzenia antysubsydyjnego przywóz produktu objętego postępowaniem powinien zostać poddany rejestracji w celu zagwarantowania – w wypadku wprowadzenia środków antydumpingowych lub ceł wyrównawczych w świetle wyników dochodzenia – możliwości pobrania z mocą wsteczną tych ceł od zarejestrowanego przywozu, zgodnie z obowiązującymi przepisami i z zastrzeżeniem spełnienia koniecznych warunków.

(45)

Wszelkie zobowiązania w przyszłości będą opierać się odpowiednio na wynikach dochodzenia antydumpingowego i antysubsydyjnego.

(46)

W zarzutach zawartych w skardze wzywającej do wszczęcia postępowania antydumpingowego szacuje się, że średni margines dumpingu w przypadku produktu objętego postępowaniem wynosi od 193 % do 430 %, a średni poziom usuwający szkodę – 189 %. Kwotę ewentualnego przyszłego zobowiązania ustala się na poziomie usuwającym szkodę, oszacowanym na podstawie skargi, tj. 189 % ad valorem wartości importowej CIF produktu objętego postępowaniem.

(47)

Na tym etapie dochodzenia nie jest jeszcze możliwe oszacowanie kwoty subsydiowania. W zarzutach zawartych w skardze wzywającej do wszczęcia postępowania antysubsydyjnego szacuje się, że poziom usuwający szkodę w przypadku produktu objętego postępowaniem wynosi 189 %. Kwotę ewentualnego przyszłego zobowiązania ustala się na poziomie usuwającym szkodę, oszacowanym na podstawie skargi antysubsydyjnej, tj. 189 % ad valorem wartości importowej CIF produktu objętego postępowaniem.

6.   PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

(48)

Wszelkie dane osobowe zgromadzone w kontekście omawianej rejestracji będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (5),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1.   Niniejszym poleca się władzom celnym, na podstawie art. 14 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2016/1036 i art. 24 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2016/1037, podjęcie odpowiednich kroków w celu rejestrowania przywozu do Unii rowerów pedałowych ze wspomaganymi pedałami, wyposażonych w pomocniczy silnik elektryczny, obecnie objętych kodami CN 8711 60 10 oraz ex 8711 60 90 (kod TARIC 8711609010), pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej.

2.   Okres obowiązkowej rejestracji wygasa po upływie dziewięciu miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

3.   Wszelkie zainteresowane strony wzywa się do przedstawienia opinii na piśmie, dostarczenia dowodów potwierdzających zgłaszane fakty lub zwrócenia się z wnioskiem o przesłuchanie w ciągu 21 dni od daty opublikowania niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 2 maja 2018 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 176 z 30.6.2016, s. 21.

(2)  Dz.U. L 176 z 30.6.2016, s. 55.

(3)  Dz.U. C 353 z 20.10.2017, s. 19.

(4)  Dz.U. C 440 z 21.12.2017, s. 22.

(5)  Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1.


Top