Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0669

Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/669 z dnia 16 kwietnia 2018 r. zmieniające, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszaninTekst mający znaczenie dla EOG.

C/2018/2154

OJ L 115, 4.5.2018, p. 1–755 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/669/oj

4.5.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 115/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2018/669

z dnia 16 kwietnia 2018 r.

zmieniające, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (1), w szczególności jego art. 53 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Tabele 3.1 i 3.2 w załączniku VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 zawierają wykazy zharmonizowanej klasyfikacji oraz oznakowania substancji stwarzających zagrożenie, które jednak we wszystkich wersjach językowych tego rozporządzenia występują tylko w języku angielskim.

(2)

W dniu 2 grudnia 2008 r. (2) Komisja zobowiązała się do zapewnienia, by nazwy chemiczne ujęte w tabelach 3.1 i 3.2 załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008, odpowiadające międzynarodowej terminologii chemicznej, opublikowane zostały w tych językach, w których opublikowano samo rozporządzenie.

(3)

Tabela 3.1 w załączniku VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 była wielokrotnie zmieniana w celu uwzględnienia postępu naukowo-technicznego poprzez dodanie, usunięcie lub zmianę substancji lub ich klasyfikacji. W celu uwzględnienia tych zmian i zapewnienia, by wszystkie nazwy chemiczne w tabeli 3.1 w załączniku VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 były w tym języku, w którym opublikowano samo rozporządzenie, tabelę 3.1 należy częściowo zastąpić.

(4)

Biorąc pod uwagę odstępstwo (3) mające zastosowanie do tłumaczenia na język irlandzki aktów, które nie są przyjmowane wspólnie przez Parlament Europejski i Radę, nazw chemicznych w tabeli 3.1 załącznika VI nie należy tłumaczyć na ten język.

(5)

Tabela 3.2 zawiera wykaz zharmonizowanej klasyfikacji oraz oznakowania substancji stwarzających zagrożenie oparty o kryteria ustanowione w załączniku VI do dyrektywy Rady 67/548/EWG (4) uchylonej ze skutkiem od dnia 1 czerwca 2015 r. W związku z tym należy skreślić tabelę 3.2 zgodnie z art. 1 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1179 (5) ze skutkiem od dnia 1 czerwca 2017 r. Tabela ta nie powinna zatem zostać zmieniona. W wyniku tego tabelę 3.1 przemianowano na tabelę 3 zgodnie z art. 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) 2017/776 (6) ze skutkiem od dnia 1 czerwca 2017 r.

(6)

Dostawcom należy zapewnić wystarczająco dużo czasu na dostosowanie oznakowania i opakowań substancji i mieszanin do nowego tłumaczenia przepisów oraz na sprzedaż istniejących zapasów.

(7)

Dostawcy powinni mieć możliwość stosowania niniejszego rozporządzenia przed datą rozpoczęcia jego stosowania, co ma na celu zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzi i ochrony środowiska, a dostawcom – wystarczającej elastyczności.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 133 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (7),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Wpisy określone w załączniku VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 odpowiadające wpisom określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia zastępuje się wpisami określonymi w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 grudnia 2019 r.

Na zasadzie odstępstwa od akapitu drugiego przed dniem 1 grudnia 2019 r. substancje i mieszaniny mogą być klasyfikowane, znakowane i pakowane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 zmienionym niniejszym rozporządzeniem.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 16 kwietnia 2018 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 353 z 31.12.2008, s. 1.

(2)  Sprostowanie do stanowiska Parlamentu Europejskiego przyjętego w pierwszym czytaniu w dniu 3 września 2008 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 – P6_TA(2008)0392 (COM(2007) 355 – C6-0197/2007-2007/0121 (COD)).

(3)  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1257/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. przedłużające obowiązywanie tymczasowych środków wprowadzonych rozporządzeniem (WE) nr 920/2005 stanowiących odstępstwo od przepisów rozporządzenia nr 1 z dnia 15 kwietnia 1958 r. w sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej oraz rozporządzenia nr 1 z dnia 15 kwietnia 1958 r. w sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz.U. L 343 z 29.12.2010, s. 5).

(4)  Dyrektywa Rady 67/548/EWG z dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawodawczych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych (Dz.U. 196 z 16.8.1967, s. 1).

(5)  Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1179 z dnia 19 lipca 2016 r. dostosowujące do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz.U. L 195 z 20.7.2016, s. 11).

(6)  Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/776 z dnia 4 maja 2017 r. zmieniające, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz.U. L 116 z 5.5.2017, s. 1).

(7)  Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

Nr indeksowy

Międzynarodowa terminologia chemiczna

Numer WE

Numer CAS

Klasyfikacja

Oznakowanie

Specyficzne stężenia graniczne i współczynniki „M”

Uwagi

Klasa zagrożenia

i kody kategorii

Kody zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia

Piktogram, kody haseł ostrzegawczych

Kody zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia

Dodatkowe kody zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

001-001-00-9

wodór

215-605-7

1333-74-0

Flam. Gas 1

Press. Gas

H220

GHS02

GHS04

Dgr

H220

 

 

U

001-002-00-4

wodorek litowo-glinowy; tetrahydroglinian litu; glinowodorek litowy

240-877-9

16853-85-3

Water-react. 1

Skin Corr. 1A

H260

H314

GHS02

GHS05

Dgr

H260

H314

 

 

 

001-003-00-X

wodorek sodu

231-587-3

7646-69-7

Water-react. 1

H260

GHS02

Dgr

H260

 

 

 

001-004-00-5

wodorek wapnia; diwodorek wapnia

232-189-2

7789-78-8

Water-react. 1

H260

GHS02

Dgr

H260

 

 

 

003-001-00-4

lit

231-102-5

7439-93-2

Water-react. 1

Skin Corr. 1B

H260

H314

GHS02

GHS05

Dgr

H260

H314

EUH014

 

 

003-002-00-X

n-heksylolit; heksylolit

404-950-0

21369-64-2

Water-react. 1

Pyr. Sol. 1

Skin Corr. 1A

H260

H250

H314

GHS02

GHS05

Dgr

H260

H250

H314

EUH014

 

 

003-003-00-5

(2-metylopropylo)lit; isobutylolit

440-620-2

920-36-5

Water-react. 1

Pyr. Liq. 1

Skin Corr. 1A

STOT SE 3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H260

H250

H314

H336

H400

H410

GHS02

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H260

H250

H314

H336

H410

EUH014

 

 

004-001-00-7

beryl

231-150-7

7440-41-7

Carc. 1B

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

STOT RE 1

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

H350i

H330

H301

H372 **

H319

H335

H315

H317

GHS06

GHS08

Dgr

H350i

H330

H301

H372 **

H319

H335

H315

H317

 

 

 

004-002-00-2

związki berylu, z wyjątkiem glinokrzemianów berylu i związków wymienionych gdzie indziej w niniejszym załączniku

Carc. 1B

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

STOT RE 1

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H350i

H330

H301

H372 **

H319

H335

H315

H317

H411

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H350i

H330

H301

H372 **

H319

H335

H315

H317

H411

 

 

A

004-003-00-8

tlenek berylu

215-133-1

1304-56-9

Carc. 1B

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

STOT RE 1

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

H350i

H330

H301

H372 **

H319

H335

H315

H317

GHS06

GHS08

Dgr

H350i

H330

H301

H372 **

H319

H335

H315

H317

 

 

 

005-001-00-X

trifluorek boru

231-569-5

7637-07-2

Press. Gas

Acute Tox. 2 *

Skin Corr. 1A

H330

H314

GHS04

GHS06

GHS05

Dgr

H330

H314

EUH014

 

U

005-002-00-5

trichlorek boru

233-658-4

10294-34-5

Press. Gas

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 2 *

Skin Corr. 1B

H330

H300

H314

GHS04

GHS06

GHS05

Dgr

H330

H300

H314

EUH014

 

U

005-003-00-0

tribromek boru

233-657-9

10294-33-4

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 2 *

Skin Corr. 1A

H330

H300

H314

GHS06

GHS05

Dgr

H330

H300

H314

EUH014

 

 

005-004-00-6

trialkiloborany, substancja stała

Pyr. Sol. 1

Skin Corr. 1B

H250

H314

GHS02

GHS05

Dgr

H250

H314

 

 

A

005-004-01-3

trialkiloborany, ciecz

Pyr. Liq. 1

Skin Corr. 1B

H250

H314

GHS02

GHS05

Dgr

H250

H314

 

 

A

005-005-00-1

ortoboran trimetylu; trimetoksyboran

204-468-9

121-43-7

Flam. Liq. 3

Acute Tox. 4 *

H226

H312

GHS02

GHS07

Wng

H226

H312

 

 

 

005-006-00-7

wodoroortoboran dibutylocyny(IV)

401-040-5

75113-37-0

Repr. 1B

Muta. 2

STOT RE 1

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360FD

H341

H372**

H312

H302

H318

H317

H400

H410

GHS05

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H360FD

H341

H372**

H312

H302

H318

H317

H410

 

 

 

005-007-00-2

kwas borowy; [1]

kwas borowy; [2]

233-139-2 [1]

234-343-4 [2]

10043-35-3 [1]

11113-50-1 [2]

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD

 

Repr.1B;

H360FD: C ≥ 5,5  %

 

005-008-00-8

tritlenek diboru; tlenek boru(III);

tlenek boru

215-125-8

1303-86-2

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD

 

Repr.1B;

H360FD:C ≥ 3,1  %

 

005-009-00-3

butylotrifenyloboran tetrabutyloamonium

418-080-4

120307-06-4

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H317

H410

 

 

 

005-010-00-9

tetrakis(pentafluorofenylo)boran N, N-dimetyloanilinium

422-050-6

118612-00-3

Carc. 2

Acute Tox. 4 *

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

H351

H302

H315

H318

GHS08

GHS05

GHS07

Dgr

H351

H302

H315

H318

 

 

 

005-011-00-4

tetraboran disodu, bezwodny; kwas borowy, sól disodowa; [1]

heptatlenek disodu tetraboru, hydrat; [2]

sól sodowa kwasu ortoborowego [3]

215-540-4 [1]

235-541-3 [2]

237-560-2 [3]

1330-43-4 [1]

12267-73-1 [2]

13840-56-7 [3]

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD

 

Repr. 1B; H360FD: C ≥4,5  %

 

005-011-01-1

dekahydrat tetraboranu disodu;

dekahydrat boraksu

215-540-4

1303-96-4

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD

 

Repr.1B; H360FD: C ≥ 8,5  %

 

005-011-02-9

pentahydrat tetraboranu disodu;

pentahydrat boraksu

215-540-4

12179-04-3

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD

 

Repr.B; H360FD: C ≥ 6,5  %

 

005-012-00-X

butylotrifenyloboran dietylo-{4-[1,5,5-tris(4-dietyloaminofenylo)-penta-2,4-dienylideno]cykloheksa-2,5-dienylideno}amonium

418-070-1

141714-54-7

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H317

H410

 

 

 

005-013-00-5

dietylometoksyboran

425-380-9

7397-46-8

Pyr. Liq. 1

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 4

H250

H332

H312

H302

H373**

H314

H317

H413

GHS02

GHS05

GHS08

GHS07

Dgr

H250

H332

H312

H302

H373**

H314

H317

H413

 

 

 

005-014-00-0

kwas 4-formylofenyloborowy

438-670-5

87199-17-5

Skin Sens. 1

H317

GHS07

Wng

H317

 

 

 

005-015-00-6

bis(tetrafluoroboran) 1-chlorometylo-4-fluoro-1,4-diazoniabicyklo[2.2.2]oktanu

414-380-4

140681-55-6

Acute Tox. 4 *

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H302

H318

H317

H412

GHS05

GHS07

Dgr

H302

H318

H317

H412

 

 

 

005-016-00-1

butylo tris(4-trans-butylofenylo)boran tetrabutyloamoniowy

431-370-5

Aquatic Chronic 4

H413

H413

 

 

 

005-017-00-7

(peroksoboran) nadboran sodu; [1]

peroksometaboran sodu; [2]

peroksoboran sodu;

[zawierający < 0,1 % (w/w) cząstek o średnicy poniżej 50 μm]

239-172-9 [1]

231-556-4 [2]

15120-21-5 [1]

7632-04-4 [2]

Ox. Sol. 2

Repr. 1B

Acute Tox. 4 *

STOT SE 3

Eye Dam. 1

H272

H360Df

H302

H335

H318

GHS03

GHS05

GHS08

GHS07

Dgr

H272

H360Df

H302

H335

H318

 

Repr.1B; H360Df: C ≥9 % Repr.1B; H360 D: 6,5  % ≤ C <9 % Eye Dam. 1; H318: C ≥ 22 % Eye Irrit. 2; H319: 14 % ≤ C < 22 %

 

005-017-01-4

(peroksoboran) nadboran sodu; [1]

peroksometaboran sodu; [2]

peroksoboran sodu;

[zawierający ≥ 0,1 % (w/w) cząstek o średnicy poniżej 50 μm]

239-172-9 [1] 231-556-4 [2]

15120-21-5 [1]

7632-04-4 [2]

Ox. Sol. 2

Repr. 1B

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

STOT SE 3

Eye Dam. 1

H272

H360Df

H331

H302

H335

H318

GHS03

GHS06

GHS05

GHS08

Dgr

H272

H360Df

H331

H302

H335

H318

 

Repr. 1B; H360Df: C ≥9 % Repr. 1B; H360D: 6,5  % ≤ C < 9 % Eye Dam. 1; H318: C ≥ 22 % Eye Irrit. 2; H319: 14 % ≤ C < 22 %

 

005-018-00-2

sól monosodowa kwasu nadborowego (H3BO2(O2)) trójwodna; [1]

czterowodna sól sodowa kwasu nadborowego; [2]

czterowodna sól sodowa kwasu nadborowego (HBO(O2)); [3]

sześciowodny peroksoboran sodu; [zawierający < 0,1 % (w/w) cząstek o średnicy poniżej 50 μm]

239-172-9 [1]

234-390-0 [2]

231-556-4 [3]

13517-20-9 [1]

37244-98-7 [2]

10486-00-7 [3]

Repr. 1B

STOT SE 3

Eye Dam. 1

H360Df

H335

H318

GHS05

GHS08

GHS07

Dgr

H360Df

H335

H318

 

Repr. 1B;

H360Df: C ≥ 14 % Repr. 1B;

H360D: 10 % ≤ C < 14 % Eye Dam. 1; H318: C ≥ 36 % Eye Irrit. 2;

H319: 22 % ≤ C < 36 %

 

005-018-01-X

sól monosodowa kwasu nadborowego (H3BO2(O2)) trójwodna; [1]

czterowodna sól sodowa kwasu nadborowego; [2]

czterowodna sól sodowa kwasu nadborowego (HBO(O2)); [3]

sześciowodny peroksoboran sodu; [zawierający ≥ 0,1 % (w/w) cząstek o średnicy poniżej 50 μm]

239-172-9 [1]

234-390-0 [2]

231-556-4 [3]

13517-20-9 [1]

37244-98-7 [2]

10486-00-7 [3]

Repr. 1B

Acute Tox. 4 *

STOT SE 3

Eye Dam. 1

H360Df

H332

H335

H318

GHS05

GHS08

GHS07

Dgr

H360Df

H332

H335

H318

 

Repr. 1B; H360

Df: C ≥ 14 % Repr. 1B; H360D: 10 % ≤ C < 14 % Eye Dam. 1; H318: C ≥ 36 % Eye Irrit. 2; H319: 22 % ≤ C < 36 %

 

005-019-00-8

sól sodowa kwasu nadborowego; [1]

jednowodna sól sodowa kwasu nadborowego; [2]

sól sodowa kwasu nadborowego (HBO(O2)) jednowodna; [3]

peroksoboran sodu;

[zawierający < 0,1 % (w/w) cząstek o średnicy poniżej 50 μm]

234-390-0 [1]

234-390-0 [2]

231-556-4 [3]

11138-47-9 [1]

12040-72-1 [2]

10332-33-9 [3]

Ox. Sol. 3

Repr. 1B

Acute Tox. 4 *

STOT SE 3

Eye Dam. 1

H272

H360Df

H302

H335

H318

GHS03

GHS05

GHS08

GHS07

Dgr

H272

H360Df

H302

H335

H318

 

Repr. 1B; H360Df: C ≥ 9 %

Repr. 1B; H360D: 6,5  % ≤ C < 9 %

Eye Dam. 1; H318: C ≥ 22 %

Eye Irrit. 2; H319: 14 % ≤ C < 22 %

 

005-019-01-5

sól sodowa kwasu nadborowego; [1]

jednowodna sól sodowa kwasu nadborowego; [2]

sól sodowa kwasu nadborowego (HBO(O2)) jednowodna; [3]

peroksoboran sodu;

[zawierający ≥ 0,1 % (w/w) cząstek o średnicy poniżej 50 μm]

234-390-0 [1]

234-390-0 [2]

231-556-4 [3]

11138-47-9 [1]

12040-72-1 [2]

10332-33-9 [3]

Ox. Sol. 3

Repr. 1B

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

STOT SE 3

Eye Dam. 1

H272

H360Df

H331

H302

H335

H318

GHS03

GHS06

GHS05

GHS08

Dgr

H272

H360Df

H331

H302

H335

H318

 

Repr. 1B; H360Df: C ≥

9 %

Repr. 1B; H360D: 6,5  %

≤ C < 9 %

Eye Dam. 1; H318: C ≥ 22 %

Eye Irrit. 2; H319: 14 % ≤ C < 22 %

 

006-001-00-2

tlenek węgla

211-128-3

630-08-0

Flam. Gas 1

Press. Gas

Repr. 1A

Acute Tox. 3 *

STOT RE 1

H220

H360D ***

H331

H372 **

GHS02

GHS04

GHS06

GHS08

Dgr

H220

H360D *** H331

H372 **

 

 

U

006-002-00-8

fosgen; chlorek karbonylu; tlenochlorek węgla

200-870-3

75-44-5

Press. Gas

Acute Tox. 2 *

Skin Corr. 1B

H330

H314

GHS04

GHS06

GHS05

Dgr

H330

H314

 

 

U

006-003-00-3

disiarczek węgla

200-843-6

75-15-0

Flam. Liq. 2

Repr. 2

STOT RE 1

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

H225

H361fd

H372 **

H319

H315

GHS02

GHS08

GHS07

Dgr

H225

H361fd

H372 **

H319

H315

 

Repr. 2; H361fd: C ≥ 1 %

STOT RE 1; H372: C ≥ 1 %

STOT RE 2; H373: 0,2  %

≤ C < 1 %

 

006-004-00-9

węglik wapnia; karbid

200-848-3

75-20-7

Water-react. 1

H260

GHS02

Dgr

H260

 

 

T

006-005-00-4

tiuram (ISO);

disulfid tetrametylotiuramu

205-286-2

137-26-8

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H302

H373 **

H319

H315

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H332

H302

H373 **

H319

H315

H317

H410

 

M = 10

 

006-006-00-X

cyjanowodór;

kwas cyjanowodorowy

200-821-6

74-90-8

Flam. Liq. 1

Acute Tox. 2 * Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H224

H330

H400

H410

GHS02

GHS06

GHS09

Dgr

H224

H330

H410

 

 

 

006-006-01-7

kwas cyjanowodorowy …%;

kwas pruski …%

200-821-6

74-90-8

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H310

H300

H410

 

 

B

006-007-00-5

sole cyjanowodoru, z wyjątkiem kompleksów cyjankowych, takich jak heksacyjanożelaziany(II) i heksacyjanożelaziany(III), oraz tlenocyjanku rtęci(II) i związków wymienionych gdzie indziej w niniejszym załączniku

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H310

H300

H410

EUH032

 

A

006-008-00-0

antu (ISO);

(1-naftylo)tiomocznik

201-706-3

86-88-4

Acute Tox. 2 *

Carc. 2

H300

H351

GHS06

GHS08

Dgr

H300

H351

 

 

 

006-009-00-6

dimetylokarbaminian 1-izopropylo-3-metylopirazol-5-ilu;

izolan

204-318-2

119-38-0

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

H310

H300

GHS06

Dgr

H310

H300

 

 

 

006-010-00-1

dimetylokarbaminian 5,5-dimetylo-3-oksocykloheks-1-en-1-ylu; dimetylokarbamian 5,5-dimetylo-3-oksocykloheks-1-en-1-ylu dimetan

204-525-8

122-15-6

Acute Tox. 3 *

H301

GHS06

Dgr

H301

 

 

 

006-011-00-7

karbaryl (ISO);

metylokarbaminian 1-naftylu

200-555-0

63-25-2

Carc. 2

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

H351

H332

H302

H400

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H332

H302

H400

 

M=100

 

006-012-00-2

ziram (ISO);

bis(dimetyloditiokarbaminian) cynku

205-288-3

137-30-4

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

STOT SE 3

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H302

H373 **

H335

H318

H317

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS05

GHS09

Dgr

H330

H302

H373 **

H335

H318

H317

H410

 

M = 100

 

006-013-00-8

metam sodowy (ISO);

metyloditiokarbaminian sodu

205-293-0

137-42-8

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H314

H317

H400

H410

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H302

H314

H317

H410

EUH031

 

 

006-014-00-3

nabam (ISO);

etylenobis(ditiokarbaminian) disodu

205-547-0

142-59-6

Acute Tox. 4 *

STOT SE 3

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H335

H317

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H335

H317

H410

 

 

 

006-015-00-9

diuron (ISO);

3-(3,4-dichlorofenylo)-1,1-dimetylo-mocznik

206-354-4

330-54-1

Carc. 2

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H302

H373**

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H302

H373** H410

 

M = 10

 

006-016-00-4

propoksur (ISO);

metylokarbaminian 2-izopropoksyfenylu

204-043-8

114-26-1

Acute Tox. 3 * Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H410

 

 

 

006-017-00-X

aldikarb (ISO);

O-(metylokarbamoilo)oksym 2-metylo-2-(metylosulfanylo)propanalu

204-123-2

116-06-3

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H300

H311

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H300

H311

H410

 

 

 

006-018-00-5

aminokarb (ISO);

metylokarbaminian 4-(dimetyloamino)-3-tolilu; metylokarbaminian 4-(dimetyloamino)-3-metylofenylu

217-990-7

2032-59-9

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H311

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H311

H301

H410

 

 

 

006-019-00-0

dialat (ISO);

N,N-diizopropylotiokarbaminian S-2,3-dichloroallilu

218-961-1

2303-16-4

Carc. 2

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H302

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H302

H410

 

 

 

006-020-00-6

barban (ISO);

(3-chlorofenylo)karbaminian 4-chlorobut-2-yn-1-ylu

202-930-4

101-27-9

Acute Tox. 4 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H317

H410

 

 

 

006-021-00-1

linuron (ISO);

3-(3,4-dichlorofenylo)-1-metoksy-1-metylomocznik

206-356-5

330-55-2

Repr. 1B Carc. 2

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360Df

H351

H302

H373 **

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H360Df

H351

H302

H373 **

H410

 

 

 

006-022-00-7

dekarbofuran (ISO);

metylokarbaminian 2-metylo-2,3-dihydrobenzofuran-7-ylu

1563-67-3

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

H331

H311

H301

GHS06

Dgr

H331

H311

H301

 

 

 

006-023-00-2

merkaptodimetur (ISO);

metiokarb (ISO);

metylokarbaminian 3,5-dimetylo-4-(metylotio)fenylu

217-991-2

2032-65-7

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H410

 

 

 

006-024-00-8

proksan sodowy (ISO);

ditiokarbonian O-izopropylu-S-sodu

205-443-5

140-93-2

Acute Tox. 4 *

Skin Irrit. 2

Aquatic Chronic 2

H302

H315

H411

GHS07

GHS09

Wng

H302

H315

H411

 

 

 

006-025-00-3

aletryna;

(1RS,3RS;1RS,3SR)-2,2-dimetylo-3-(2-metyloprop-1-en-1-ylo)cyklopropanokarboksylan (RS)-3-allilo-2-metylo-4-oksocyklo-pent-2-en-1-ylu; bioaletryna;

(1R,3R)-2,2-dimetylo-3-(2-metyloprop-1-en-1-ylo)-cyklopropanokarboksylan (RS)-3-allilo-2-metylo-4-oksocyklo-pent-2-en-1-ylu; [1]

S-bioaletryna; [3]

(1R,3R)-2,2-dimetylo-3-(2-metyloprop-1-en-1-ylo)cyklopropanokarboksylan (S)-3-allilo-2-metylo-4-oksocyklo-pent-2-en-1-ylu; [2]

esbiotryna;

(1R,3R)-2,2-dimetylo-3-(2-metyloprop-1-en-1-ylo)cyklopropanokarboksylan (RS)-3-allilo-2-metylo-4-oksocyklo-pent-2-en-1-ylu [3]

209-542-4 [1]

249-013-5 [2]-[3]

584-79-2 [1]

28434-00-6 [2]

84030-86-4 [3]

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H332

H302

H410

 

 

C

006-026-00-9

karbofuran (ISO);

metylokarbaminian 2,2-dimetylo-2,3-dihydrobenzofuran-7-ylu

216-353-0

1563-66-2

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H300

H410

 

 

 

006-028-00-X

dinobuton (ISO);

węglan 2-sec-butylo-4,6-dinitrofenylu-izopropylu

213-546-1

973-21-7

Acute Tox. 3 * Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H410

 

 

 

006-029-00-5

dioksakarb (ISO);

metylokarbaminian 2-(1,3-dioksolan-2-ylo)fenylu

230-253-4

6988-21-2

Acute Tox. 3 * Aquatic Chronic 2

H301

H411

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H411

 

 

 

006-030-00-0

EPTC (ISO);

dipropylotiokarbaminian S-etylu

212-073-8

759-94-4

Acute Tox. 4 *

H302

GHS07

Wng

H302

 

 

 

006-031-00-6

formetanat (ISO);

metylokarbaminian 3-[(dimetyloamino)-metylidenoamino]fenylu

244-879-0

22259-30-9

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 2 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H300

H317

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H300

H317

H410

 

 

 

006-032-00-1

monolinuron (ISO);

3-(4-chlorofenylo)-1-metoksy-1-metylomocznik

217-129-5

1746-81-2

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H373 **

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H302

H373 **

H410

 

 

 

006-033-00-7

metoksuron (ISO);

3-(3-chloro-4-metoksyfenylo)-1,1-dimetylomocznik

243-433-2

19937-59-8

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

 

 

006-034-00-2

pebulat (ISO);

butylo(etylo)tiokarbaminian S-propylu

214-215-4

1114-71-2

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H302

H411

GHS07

GHS09

Wng

H302

H411

 

 

 

006-036-00-3

benzotiazuron (ISO);

1-(benzotiazol-2-ilo)-3-metylomocznik

217-685-9

1929-88-0

Acute Tox. 4 *

H302

GHS07

Wng

H302

 

 

 

006-037-00-9

promekarb (ISO);

metylokarbaminian 3-izopropylo-5-metylofenylu

220-113-0

2631-37-0

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H410

 

 

 

006-038-00-4

sulfalat (ISO);

dietyloditiokarbaminian 2-chloroallilu

202-388-9

95-06-7

Carc. 1B

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350

H302

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350

H302

H410

 

 

 

006-039-00-X

trialat (ISO);

diizopropylotiokarbaminian S-2,3,3-trichloroallilu

218-962-7

2303-17-5

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H373 **

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H302

H373 **

H317

H410

 

 

 

006-040-00-5

dimetylokarbaminian 3-metylopirazol-5-ilu; monometylan

2532-43-6

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

H331

H311

H301

GHS06

Dgr

H331

H311

H301

 

 

 

006-041-00-0

chlorek dimetylokarbamoilu

201-208-6

79-44-7

Carc. 1B

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

H350

H331

H302

H319

H335

H315

GHS06

GHS08

Dgr

H350

H331

H302

H319

H335

H315

 

Carc. 1B;

H350: C ≥ 0,001  %

 

006-042-00-6

monuron (ISO);

3-(4-chlorofenylo)-1,1-dimetylomocznik

205-766-1

150-68-5

Carc. 2

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H302

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H302

H410

 

 

 

006-043-00-1

trichlorooctan 3-(4-chlorofenylo)-1,1-dimetylomocznika;

monuron-TCA

140-41-0

Carc. 2

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H319

H315

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H319

H315

H410

 

 

 

006-044-00-7

izoproturon (ISO);

3-(4-izopropylofenylo)-1,1-dimetylo-mocznik

251-835-4

34123-59-6

Carc. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H351

H410

 

M = 10

 

006-045-00-2

metomyl (ISO);

N-(metylokarbamoiloksy)acetoimidan metylu

240-815-0

16752-77-5

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H300

H410

 

M=100

 

006-047-00-3

bufenokarb (ISO);

masa poreakcyjna: N-metylokarbaminianu 3-(1-metylobutylo)fenylu i N-metylokarbaminianu 3-(1-etylopropylo)fenylu

8065-36-9

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H311

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H311

H301

H410

 

 

 

006-048-00-9

etiofenkarb (ISO);

metylokarbaminian 2-[(etylosulfanylo)-metylo]fenylu

249-981-9

29973-13-5

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

 

 

006-049-00-4

diksantogen;

ditiobis(tiomrówczan) O, O'-dietylu

207-944-4

502-55-6

Acute Tox. 4 *

H302

GHS07

Wng

H302

 

 

 

006-050-00-X

trichlorooctan 3-fenylo-1,1-dimetylo-mocznika;

fenuron-TCA

4482-55-7

Skin Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H315

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H315

H410

 

 

 

006-051-00-5

ferbam (ISO);

tris(dimetyloditiokarbaminian) żelaza(III)

238-484-2

14484-64-1

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H319

H335

H315

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H319

H335

H315

H410

 

 

 

006-052-00-0

chlorowodorek formetanatu;

chlorowodorek metylokarbaminianu 3-[(dimetyloamino)metylidenoamino]-fenylu

245-656-0

23422-53-9

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 2 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H300

H317

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H300

H317

H410

 

 

 

006-053-00-6

izoprokarb (ISO);

metylokarbaminian 2-izopropylofenylu

220-114-6

2631-40-5

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

 

 

006-054-00-1

meksakarbat (ISO);

metylokarbaminian 4-(dimetyloamino)-3,5-dimetylofenylu

206-249-3

315-18-4

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H300

H312

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H300

H312

H410

 

 

 

006-055-00-7

ksylikarb (ISO);

metylokarbaminian 3,4-dimetylofenylu;

metylokarbaminian 3,4-ksylilu;

MPMC

219-364-9

2425-10-7

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

 

 

006-056-00-2

metolkarb (ISO);

metylokarbaminian m-tolilu;

MTMC

214-446-0

1129-41-5

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H302

H411

GHS07

GHS09

Wng

H302

H411

 

 

 

006-057-00-8

nitrapiryna (ISO);

2-chloro-6-(trichlorometylo)pirydyna

217-682-2

1929-82-4

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H302

H411

GHS07

GHS09

Wng

H302

H411

 

 

 

006-058-00-3

noruron (ISO);

3-(perhydro-4,7-metanoindan-5-ylo)-1,1-dimetylomocznik

2163-79-3

Acute Tox. 4 *

H302

GHS07

Wng

H302

 

 

 

006-059-00-9

oksamyl (ISO);

O-(metylokarbamoilo)monooksym 2-(dimetyloamino)-1-(metylosulfanylo)-glioksalu;

245-445-3

23135-22-0

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H330

H300

H312

H411

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H300

H312

H411

 

 

 

006-060-00-4

oksykarboksyna (ISO);

4,4-ditlenek 2-metylo-5,6-dihydro-1,4-oksantiino-3-karboksyanilidu

226-066-2

5259-88-1

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 3

H302

H412

GHS07

Wng

H302

H412

 

 

 

006-061-00-X

chlorowodorek [3-(dimetyloamino)-propylo]tiokarbaminianu S-etylu;

chlorowodorek protiokarbu

243-193-9

19622-19-6

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H302

H411

GHS07

GHS09

Wng

H302

H411

 

 

 

006-062-00-5

(3,4-dichlorofenylo)karbaminian metylu;

SWEP

1918-18-9

Acute Tox. 4 *

H302

GHS07

Wng

H302

 

 

 

006-063-00-0

tiobenkarb (ISO);

dietylotiokarbaminian S-4-chlorobenzylu

248-924-5

28249-77-6

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

 

 

006-064-00-6

tiofanoks (ISO);

O-(metylokarbamoilo)oksym 3,3-dimetylo-1-(metylosulfanylo)-butan-2-onu

254-346-4

39196-18-4

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H300

H410

 

 

 

006-065-00-1

O-(N-metylokarbamoilo)oksym 3-chloro-6-cyjano-bicyklo[2.2.1]heptan-2-onu; triamid

15271-41-7

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Chronic 2

H300

H311

H411

GHS06

GHS09

Dgr

H300

H311

H411

 

 

 

006-066-00-7

wernolat (ISO);

dipropylotiokarbaminian S-propylu;

217-681-7

1929-77-7

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H302

H411

GHS07

GHS09

Wng

H302

H411

 

 

 

006-067-00-2

XMC;

metylokarbaminian 3,5-dimetylofenylu

2655-14-3

Acute Tox. 4 *

H302

GHS07

Wng

H302

 

 

 

006-068-00-8

diazometan

206-382-7

334-88-3

Carc. 1B

H350

GHS08

Dgr

H350

 

 

 

006-069-00-3

tiofanat metylowy (ISO);

1,2-di(3-metoksykarbonylo-2-tioksoureido)benzen

245-740-7

23564-05-8

Muta. 2

Acute Tox. 4 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H341

H332

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H341

H332

H317

H410

 

 

 

006-070-00-9

furmecykloks (ISO);

N-cykloheksylo-N-metoksy-2,5-dimetylo-3-furoamid

262-302-0

60568-05-0

Carc. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H351

H410

 

 

 

006-071-00-4

węglan cyklookt-4-en-1-ylu-metylu

401-620-8

87731-18-8

Skin Sens. 1

H317

GHS07

Wng

H317

 

 

 

006-072-00-X

prosulfokarb (ISO);

dipropylotiokarbaminian S-benzylu

401-730-6

52888-80-9

Acute Tox. 4 *

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H302

H317

H411

GHS07

GHS09

Wng

H302

H317

H411

 

 

 

006-073-00-5

[3-(dimetyloamino)propylo]mocznik

401-950-2

31506-43-1

Eye Dam. 1

H318

GHS05

Dgr

H318

 

 

 

006-074-00-0

izocyjanian 2-[3-(prop-1-en-2-ylo)fenylo]-propan-2-ylu

402-440-2

2094-99-7

Acute Tox. 2 *

Skin Corr. 1B

STOT RE 2 *

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H314

H373 **

H334

H317

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS05

GHS09

Dgr

H330

H314

H373 **

H334

H317

H410

 

 

 

006-076-00-1

mankozeb (ISO);

kompleks

cynku z manebem

zawierający 20 % manganu i 2,5 % cynku

8018-01-7

Repr. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

H361d***

H317

H400

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361d***

H317

H400

 

M=10

 

006-077-00-7

maneb (ISO);

polimeryczny

etylenobis (ditiokarbaminian)

manganu

235-654-8

12427-38-2

Repr. 2

Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d***

H332

H319

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361d***

H332

H319

H317

H410

 

M=10

 

006-078-00-2

zineb (ISO);

polimeryczny etylenobis-(ditiokarbaminian) cynku

235-180-1

12122-67-7

STOT SE 3

Skin Sens. 1

H335

H317

GHS07

Wng

H335

H317

 

 

 

006-079-00-8

disulfiram;

disulfid tetraetylotiuramu

202-607-8

97-77-8

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H373 **

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H302

H373 **

H317

H410

 

 

 

006-080-00-3

monosulfid tetrametylotiuramu

202-605-7

97-74-5

Acute Tox. 4 *

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H302

H317

H411

GHS07

GHS09

Wng

H302

H317

H411

 

 

 

006-081-00-9

bis(dibutyloditiokarbaminian) cynku

205-232-8

136-23-2

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H319

H335

H315

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H319

H335

H315

H317

H410

 

 

 

006-082-00-4

bis(dietyloditiokarbaminian) cynku; bis(dietyloditiokarbamian) cynku

238-270-9

14324-55-1

Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H319

H335

H315

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H319

H335

H315

H317

H410

 

 

 

006-083-00-X

butokarboksym (ISO);

O-[(metyloamino)karbonylo]oksym 3-(metylosulfanylo)butan-2-onu; O-metylokarbamoilooksym 3-(metylotio)butanonu

252-139-3

34681-10-2

Flam. Liq. 3

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Eye Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H226

H331

H311

H301

H319

H400

H410

GHS02

GHS06

GHS09

Dgr

H226

H331

H311

H301

H319

H410

 

 

 

006-084-00-5

karbosulfan (ISO);

(dibutyloaminotio)metylokarbaminian 2,3-dihydro-2,2-dimetylobenzofuran-7-ylu; (dibutyloaminosulfanylo)metylo-karbamian 2,2-dimetylo-2,3-dihydro-benzofuran-7-ylu

259-565-9

55285-14-8

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H301

H317

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H301

H317

H410

 

 

 

006-085-00-0

fenobukarb (ISO);

metylokarbaminian (RS)-2-sec-butylo-fenylu

223-188-8

3766-81-2

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

 

 

006-086-00-6

fenoksykarb (ISO);

2-(4-fenoksyfenoksy)etylokarbaminian etylu

276-696-7

72490-01-8

Carc. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H351

H410

 

M = 1

M = 10 000

 

006-087-00-1

furatiokarb (ISO);

2,4-dimetylo-6-oksa-5-okso-3-tia-2,4-diazadekanian 2,2-dimetylo-2,3-dihydrobenzofuran-7-ylu; N, N'-dimetylo-N, N'-tiodikarbaminian butylu-2,2-dimetylo-2,3-dihydrobenzofuran-7-ylu

265-974-3

65907-30-4

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

STOT RE 2 *

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H301

H373**

H319

H315

H317

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H330

H301

H373**

H319

H315

H317

H410

 

M = 100

 

006-088-00-7

benfurakarb (ISO);

N-[2,2-dimetylo-2,3-dihydrobenzofuran-7-yloksykarbonylo(metylo)aminotio]-N-izopropylo-β-alaninian etylu; N-[2,2-dimetylo-2,3-dihydrobenzofuran-7-yloksykarbonylo(metylo)aminosulfanylo]-N-izopropylo-β-alaninian etylu

82560-54-1

Repr. 2

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361f***

H331

H302

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H361f***

H331

H302

H410

 

 

 

006-090-00-8

fenylokarbaminian 2-(3-jodoprop-2-yn-1-yloksy)etylu; fenylokarbamian 2-(3-jodoprop-2-yn-1-yloksy)etylu

408-010-0

88558-41-2

Acute Tox. 4 *

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 3

H332

H318

H412

GHS05

GHS07

Dgr

H332

H318

H412

 

 

 

006-091-00-3

propineb (ISO);

polimeryczny propylenobis(ditiokarbaminian) cynku

9016-72-2

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

H332

H373**

H317

H400

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H332

H373**

H317

H400

 

 

 

006-092-00-9

(1S)-N-[1-((2S)-2-oksiranylo)-2-fenyloetylo]karbaminian tert-butylu

425-420-5

98737-29-2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

 

 

006-093-00-4

2,2'-ditio di(etyloamoniowy)-bis (dibenzyloditiokarbaminian)

427-180-7

Acute Tox. 4 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H317

H410

 

 

 

006-094-00-X

N-etoksykarbonylotiokarbaminian O-izobutylu

434-350-4

103122-66-3

Flam. Liq. 3

Carc. 1B

Muta. 1B

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H226

H350

H340

H302

H373**

H317

H411

GHS02

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H226

H350

H340

H302

H373**

H317

H411

 

 

 

006-095-00-5

fosetyl glinu (ISO);

tris(etylofosfonian) glinu

254-320-2

39148-24-8

Eye Dam. 1

H318

GHS05

Dgr

H318

 

 

 

006-096-00-0

chloroprofam (ISO);

3-chlorokarbanilan izopropylu

202-925-7

101-21-3

Carc. 2

STOT RE 2 *

Aquatic Chronic 2

H351

H373**

H411

GHS08

GHS09

Wng

H351

H373**

H411

 

 

 

006-097-00-6

l-fenylo-3-(p-toluenosulfonylo)-mocznik

424-620-1

13909-63-2

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Aquatic Chronic 3

H302

H373**

H412

GHS08

GHS07

Wng

H302

H373**

H412

 

 

 

006-098-00-1

(lR,5S)-3-azabicyklo[3.1.0]-heks-6-ylokarbaminian tert-butylu

429-170-8

134575-17-0

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

H302

H373**

H318

H317

GHS05

GHS08

GHS07

Dgr

H302

H373**

H318

H317

 

 

 

006-099-00-7

N-(p-toluenosulfonylo)-N'-(3-(p-toluenosulfonyloksy)fenylo)mocznik;

4-metylobenzenosulfonian 3-({[(4-metylofenylo)sulfonylo]karbamoilo}amino)fenylu

520-2

232938-43-1

Aquatic Chronic 2

H411

GHS09

H411

 

 

 

006-101-00-6

masa poreakcyjna: N, N"-(metylenodi-4,1-fenyleno)bis[N'-fenylomocznika];

N-(4-{{4-{{(fenyloamino)karbanylo]amino]fenylometylo]fenylo-N'-cykloheksylomocznika;

N, N"-(metylenodi-4,1-fenyleno)bis[N'-cykloheksylomocznika]

423-070-8

Aquatic Chronic 4

H413

H413

 

 

 

006-102-00-1

N-etoksykarbonylotiokarbaminian O-heksylu

432-750-3

Carc. 1B

Muta. 1B

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H350

H340

H302

H373**

H317

H411

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350

H340

H302

H373**

H317

H411

 

 

 

006-103-00-7

N, N"-(metylenodi-4,1-fenyleno)bis[N'-oktylo]mocznik

445-760-8

Eye Dam. 1

Resp. Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H318

H334

H400

H410

GHS05

GHS08

GHS09

Dgr

H318

H334

H410

 

M=100

 

007-001-00-5

amoniak bezwodny

231-635-3

7664-41-7

Flam. Gas 2

Press. Gas

Acute Tox. 3 *

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

H221

H331

H314

H400

GHS04

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H221

H331

H314

H400

 

 

U

007-001-01-2

amoniak, roztwór … %

215-647-6

1336-21-6

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

H314

H400

GHS05

GHS09

Dgr

H314

H400

 

STOT SE 3; H335: C ≥ 5 %

B

007-002-00-0

ditlenek azotu; [1]

tetratlenek diazotu [2]

233-272-6 [1]

234-126-4 [2]

10102-44-0 [1]

10544-72-6 [2]

Press. Gas

Ox. Gas 1

Acute Tox. 2 *

Skin Corr. 1B

H270

H330

H314

GHS04

GHS03

GHS06

GHS05

Dgr

H270

H330

H314

 

*

STOT SE 3; H335: C ≥0,5  %

5

007-003-00-6

chloromekwatu chlorek (ISO);

chlorek (2-chloroetylo)trimetyloamoniowy

213-666-4

999-81-5

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

H312

H302

GHS07

Wng

H312

H302

 

 

 

007-006-00-2

azotan(III) etylu

203-722-6

109-95-5

Flam. Gas 1

Press. Gas

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

H220

H332

H312

H302

GHS02

GHS04

GHS07

Dgr

H220

H332

H312

H302

 

 

U

007-007-00-8

azotan(V) etylu

210-903-3

625-58-1

Unst. Expl.

H200

GHS01

Dgr

H200

 

 

 

007-008-00-3

hydrazyna

206-114-9

302-01-2

Flam. Liq. 3

Carc. 1B

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H226

H350

H331

H311

H301

H314

H317

H400

H410

GHS02

GHS06

GHS08

GHS05

GHS09

Dgr

H226

H350

H331

H311

H301

H314

H317

H410

 

Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 10 % Skin Irrit. 2; H315: 3 % ≤ C < 10 %

Eye Irrit. 2; H319: 3 % ≤ C < 10 %

 

007-009-00-9

azotan(III) dicykloheksyloamoniowy; azotyn dicykloheksyloamoniowy

221-515-9

3129-91-7

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

H332

H302

GHS07

Wng

H332

H302

 

*

 

007-010-00-4

azotan(III) sodu; azotyn sodu

231-555-9

7632-00-0

Ox. Sol. 3

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

H272

H301

H400

GHS03

GHS06

GHS09

Dgr

H272

H301

H400

 

*

 

007-011-00-X

azotan(III) potasu; azotyn potasu

231-832-4

7758-09-0

Ox. Sol. 2

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

H272

H301

H400

GHS03

GHS06

GHS09

Dgr

H272

H301

H400

 

*

 

007-012-00-5

N, N-dimetylohydrazyna

200-316-0

57-14-7

Flam. Liq. 2

Carc. 1B

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Skin Corr. 1B

Aquatic Chronic 2

H225

H350

H331

H301

H314

H411

GHS02

GHS06

GHS08

GHS05

GHS09

Dgr

H225

H350

H331

H301

H314

H411

 

 

 

007-013-00-0

1,2-dimetylohydrazyna

540-73-8

Carc. 1B

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Chronic 2

H350

H331

H311

H301

H411

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H350

H331

H311

H301

H411

 

Carc. 1B; H350: C ≥ 0,01  %

 

007-014-00-6

sole hydrazyny

Carc. 1B

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350

H331

H311

H301

H317

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H350

H331

H311

H301

H317

H410

 

 

A

007-015-00-1

O-etylohydroksyloamina

402-030-3

624-86-2

Flam. Liq. 2

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

STOT RE 1

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

H225

H331

H311

H301

H372 **

H319

H317

H400

GHS02

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H225

H331

H311

H301

H372 **

H319

H317

H400

 

 

 

007-016-00-7

azotan(III) butylu; azotyn butylu

208-862-1

544-16-1

Flam. Liq. 2

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

H225

H331

H301

GHS02

GHS06

Dgr

H225

H331

H301

 

 

 

007-017-00-2

azotan(III) izobutylu; azotyn izobutylu

208-819-7

542-56-3

Flam. Liq. 2

Carc. 1B

Muta. 2

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

H225

H350

H341

H332

H302

GHS02

GHS08

GHS07

Dgr

H225

H350

H341

H332

H302

 

 

 

007-018-00-8

azotan(III) sec-butylu; azotyn sec-butylu;

213-104-8

924-43-6

Flam. Liq. 2

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

H225

H332

H302

GHS02

GHS07

Dgr

H225

H332

H302

 

 

 

007-019-00-3

azotan(III) tert-butylu; azotyn tert-butylu;

208-757-0

540-80-7

Flam. Liq. 2

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

H225

H332

H302

GHS02

GHS07

Dgr

H225

H332

H302

 

 

 

007-020-00-9

azotan(III) pentylu; azotyn pentylu; [1]

„azotyn amylu”, mieszanina izomerów [2]

207-332-7 [1]

203-770-8 [2]

463-04-7 [1]

110-46-3 [2]

Flam. Liq. 2

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

H225

H332

H302

GHS02

GHS07

Dgr

H225

H332

H302

 

 

 

007-021-00-4

hydrazobenzen;

1,2-difenylohydrazyna

204-563-5

122-66-7

Carc. 1B

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350

H302

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350

H302

H410

 

 

 

007-022-00-X

bis(3-karboksy-4-hydroksybenzenosulfonian) hydrazyn-1,2-ium; bis(3-karboksy-4-hydroksybenzenosulfonian) hydrazyny

405-030-1

Carc. 1B

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H350

H302

H314

H317

H412

GHS08

GHS05

GHS07

Dgr

H350

H302

H314

H317

H412

 

 

 

007-023-00-5

3,5-bis[3-(2,4-di-tert-pentylofenoksy)propylokarbamoilo]benzenosulfonian sodu

405-510-0

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

H315

H317

GHS07

Wng

H315

H317

 

 

 

007-024-00-0

chlorek 2-(decylosulfanylo)etyloamoniowy; chlorek 2-(decylotio)etyloamoniowy

405-640-8

36362-09-1

STOT RE 2 *

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H373 **

H315

H318

H400

H410

GHS08

GHS05

GHS09

Dgr

H373 **

H315

H318

H410

 

 

 

007-025-00-6

chlorowodorek (4-hydrazynofenylo)-N-metylometanosulfonoamidu

406-090-1

81880-96-8

Muta. 2

Acute Tox. 3 *

STOT RE 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H341

H301

H372 **

H317

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H341

H301

H372 **

H317

H410

 

 

 

007-026-00-1

okso-[(2,2,6,6-tetrametylopiperydyn-4-ylo)amino]karbonyloacetohydrazyd

413-230-5

122035-71-6

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

H318

H317

GHS05

GHS07

Dgr

H318

H317

 

 

 

007-027-00-7

1,6-bis{3,3-bis[(1-metylopentylidenoimino)propylo]ureido}heksan

420-190-2

771478-66-1

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H312

H302

H373 **

H314

H317

H400

H410

GHS08

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H312

H302

H373 **

H314

H317

H410

 

 

 

007-028-00-2

azotan hydroksyloamonu

236-691-2

13465-08-2

Expl. 1.1 ****

Carc. 2

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

H201

H351

H311

H302

H373**

H319

H315

H317

H400

GHS01

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H201

H351

H311

H302

H373**

H319

H315

H317

H400

 

 

 

007-029-00-8

wodorotlenek dietylodimetyloamoniowy

419-400-5

95500-19-9

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1A

H312

H302

H314

GHS05

GHS07

Dgr

H312

H302

H314

 

 

 

008-001-00-8

tlen

231-956-9

7782-44-7

Ox. Gas 1

Press. Gas

H270

GHS03

GHS04

Dgr

H270

 

 

U

008-003-00-9

nadtlenek wodoru, roztwór … %

231-765-0

7722-84-1

Ox. Liq. 1

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1A

H271

H332

H302

H314

GHS03

GHS05

GHS07

Dgr

H271

H332

H302

H314

 

Ox. Liq. 1; H271: C ≥70 %****

Ox. Liq. 2; H272: 50 % ≤ C < 70 % ****

*

Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 70 % Skin Corr. 1B; H314: 50 % ≤ C < 70 %

Skin Irrit. 2; H315: 35 % ≤ C < 50 %

Eye Dam. 1; H318: 8 % ≤ C < 50 %

Eye Irrit. 2; H319: 5 % ≤ C< 8 % STOT SE 3; H335; C ≥ 35 %

B

009-001-00-0

fluor

231-954-8

7782-41-4

Press. Gas

Ox. Gas 1

Acute Tox. 2 *

Skin Corr. 1A

H270

H330

H314

GHS04

GHS03

GHS06

GHS05

Dgr

H270

H330

H314

 

 

 

009-002-00-6

fluorowodór

231-634-8

7664-39-3

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Skin Corr. 1A

H330

H310

H300

H314

GHS06

GHS05

Dgr

H330

H310

H300

H314

 

 

 

009-003-00-1

kwas fluorowodorowy … %

231-634-8

7664-39-3

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Skin Corr. 1A

H330

H310

H300

H314

GHS06

GHS05

Dgr

H330

H310

H300

H314

 

Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 7 % Skin Corr. 1B; H314: 1 % ≤ C< 7 % Eye Irrit. 2; H319: 0,1  % ≤C < 1 %

B

009-004-00-7

fluorek sodu

231-667-8

7681-49-4

Acute Tox. 3 *

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

H301

H319

H315

GHS06

Dgr

H301

H319

H315

EUH032

 

 

009-005-00-2

fluorek potasu

232-151-5

7789-23-3

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

H331

H311

H301

GHS06

Dgr

H331

H311

H301

 

 

 

009-006-00-8

fluorek amonu

235-185-9

12125-01-8

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

H331

H311

H301

GHS06

Dgr

H331

H311

H301

 

 

 

009-007-00-3

fluorek sodu-fluorowodór(1/1);

wodorofluorek sodu; kwaśny fluorek sodu

215-608-3

1333-83-1

Acute Tox. 3 *

Skin Corr. 1B

H301

H314

GHS06

GHS05

Dgr

H301

H314

 

*Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 1 % Skin Irrit. 2; H315: 0,1  % ≤ C < % Eye Irrit. 2;

H319: 0,1  % ≤

C < 1 %

 

009-008-00-9

fluorek potasu-fluorowodór(1/1);

wodorofluorek potasu; kwaśny fluorek potasu

232-156-2

7789-29-9

Acute Tox. 3 *

Skin Corr. 1B

H301

H314

GHS06

GHS05

Dgr

H301

H314

 

*

Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 1 %

Skin Irrit. 2; H315: 0,1  % ≤ C < 1 %

Eye Irrit. 2; H319: 0,1  % ≤ C < 1 %

 

009-009-00-4

fluorek amonu-fluorowodór(1/1);

wodorofluorek amonu; kwaśny fluorek amonu

215-676-4

1341-49-7

Acute Tox. 3 *

Skin Corr. 1B

H301

H314

GHS06

GHS05

Dgr

H301

H314

 

*

Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 1 % Skin Irrit.2; H315: 0,1  % ≤ C < 1 %

Eye Irrit. 2; H319: 0,1  % ≤ C < 1 %

 

009-010-00-X

kwas tetrafluoroborowy … %

240-898-3

16872-11-0

Skin Corr. 1B

H314

GHS05

Dgr

H314

 

Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 25 % Skin Irrit. 2; H315: 10 % ≤ C < 25 %

Eye Irrit. 2; H319: 10 % ≤

C < 25 %

B

009-011-00-5

kwas heksafluorokrzemowy … %

241-034-8

16961-83-4

Skin Corr. 1B

H314

GHS05

Dgr

H314

 

 

B

009-012-00-0

heksafluorokrzemiany alkaliczne (sodu); [1]

heksafluorokrzemiany alkaliczne (potasu); [2]

heksafluorokrzemiany alkaliczne (amonu) [3]

240-934-8 [1]

240-896-2 [2]

240-968-3 [3]

16893-85-9 [1]

16871-90-2 [2]

16919-19-0 [3]

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

H331

H311

H301

GHS06

Dgr

H331

H311

H301

 

*

A

009-013-00-6

heksafluorokrzemiany, z wyjątkiem tych wymienionych gdzie indziej w niniejszym załączniku

Acute Tox. 4 *

H302

GHS07

Wng

H302

 

*

A

009-014-00-1

heksafluorokrzemian ołowiu(II)

247-278-1

25808-74-6

Repr. 1A

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360Df

H332

H302

H373 **

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H360Df

H332

H302

H373 **

H410

 

 

1

009-015-00-7

difluorek sulfurylu; fluorek sulfonylu; fluorek sulfurylu

220-281-5

2699-79-8

Press. Gas

Acute Tox. 3 *

STOT RE 2 *

Aquatic Acute 1

H331

H373 **

H400

GHS04

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H331

H373 **

H400

 

 

U

009-016-00-2

heksafluoroglinian trisodu [1]

heksafluorek glinu i sodu (kryolit) [2]

237-410-6 [1]

239-148-8 [2]

13775-53-6 [1]

15096-52-3 [2]

STOT RE 1

Acute Tox. 4

Aquatic Chronic 2

H372

H332

H411

GHS07

GHS08

GHS09

Dgr

H372

H332

H411

 

 

 

009-017-00-8

μ-fluoro-bis(trietyloglinian) potasu

400-040-2

12091-08-6

Flam. Sol. 1

Water-react. 1

Skin Corr. 1A

Acute Tox. 4 *

H228

H270

H314

H332

GHS02

GHS05

GHS07

Dgr

H228

H270

H314

H332

EUH014

 

T

009-018-00-3

heksafluorokrzemian magnezu

241-022-2

16949-65-8

Acute Tox. 3 *

H301

GHS06

Dgr

H301

 

*

 

011-001-00-0

sód

231-132-9

7440-23-5

Water-react. 1

Skin Corr. 1B

H260

H314

GHS02

GHS05

Dgr

H260

H314

EUH014

 

 

011-002-00-6

wodorotlenek sodu;

soda kaustyczna

215-185-5

1310-73-2

Skin Corr. 1A

H314

GHS05

Dgr

H314

 

Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 5 % Skin Corr. 1B; H314 2 % ≤ C < 5 % Skin Irrit. 2; H315: 0,5  % ≤ C < 2 % Eye Irrit.2; H319: 0,5  % ≤ C < 2 %

 

011-003-00-1

nadtlenek sodu

215-209-4

1313-60-6

Ox. Sol. 1

Skin Corr. 1A

H271

H314

GHS03

GHS05

Dgr

H271

H314

 

 

 

011-004-00-7

azydek sodu

247-852-1

26628-22-8

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H300

H400

H410

EUH032

 

 

011-005-00-2

węglan sodu; węglan disodu

207-838-8

497-19-8

Eye Irrit. 2

H319

GHS07

Wng

H319

 

 

 

011-006-00-8

cyjanian sodu

213-030-6

917-61-3

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 3

H302

H412

GHS07

Wng

H302

H412

 

 

 

011-007-00-3

propoksykarbazon sodowy

181274-15-7

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 10

 

012-001-00-3

proszek magnezowy (piroforyczny)

231-104-6

7439-95-4

Water-react. 1

Pyr. Sol. 1

H260

H250

GHS02

Dgr

H260

H250

 

 

T

012-002-00-9

magnez, proszek lub skrawki

231-104-6

Flam. Sol. 1

Water-react. 2

Self-heat. 1

H228

H261

H252

GHS02

Dgr

H228

H261

H252

 

 

T

012-003-00-4

magnezu alkilowe pochodne

Pyr. Liq. 1

Water-react. 1

Skin Corr. 1B

H250

H260

H314

GHS02

GHS05

Dgr

H250

H260

H314

EUH014

 

A

012-004-00-X

nadchloran węglan wodorotlenek glinu-magnezu hydrat

422-150-1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

 

 

013-001-00-6

proszek aluminiowy (piroforyczny)

231-072-3

7429-90-5

Water-react. 2

Pyr. Sol. 1

H261

H250

GHS02

Dgr

H261

H250

 

 

T

013-002-00-1

proszek aluminiowy stabilizowany

231-072-3

7429-90-5

Water-react. 2

Flam. Sol. 1

H261

H228

GHS02

Dgr

H261

H228

 

 

T

013-003-00-7

trichlorek glinu, bezwodny

231-208-1

7446-70-0

Skin Corr. 1B

H314

GHS05

Dgr

H314

 

 

 

013-004-00-2

glinu(III) alkilowe pochodne

Pyr. Liq. 1

Water-react. 1

Skin Corr. 1B

H250

H260

H314

GHS02

GHS05

Dgr

H250

H260

H314

EUH014

 

A

013-005-00-8

dietylo(etylodimetylosiloksy)glin(III)

401-160-8

55426-95-4

Water-react. 1

Pyr. Liq. 1

Skin Corr. 1A

H260

H250

H314

GHS02

GHS05

Dgr

H260

H250

H314

EUH014

 

 

013-006-00-3

dimer (3-oksobutaniano-O’1,O’3etylo)-(2-dimetyloaminoetanolano)(1-metoksy-2-propanolano)glinu(III)

402-370-2

Flam. Liq. 3

Eye Dam. 1

H226

H318

GHS02

GHS05

Dgr

H226

H318

 

 

 

013-007-00-9

poli[okso(2-butoksyetylo-3-oksobuteniano-O’1,O’3)glin]

403-430-0

Eye Dam. 1

H318

GHS05

Dgr

H318

 

 

 

013-008-00-4

jodek dioktyloglinu

408-190-0

7585-14-0

Pyr. Liq. 1

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H250

H314

H400

H410

GHS02

GHS05

GHS09

Dgr

H250

H314

H410

EUH014

 

 

013-009-00-X

(n-butylo)x(etylo)y-1,5-dihydroglinian sodu, x=0,5 y=1,5

418-720-2

Flam. Sol. 1

Water-react. 1

Pyr. Sol. 1

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1A

H228

H260

H250

H332

H314

GHS02

GHS05

GHS07

Dgr

H228

H260

H250

H332

H314

EUH014

 

T

013-010-00-5

bis(2,4,8,10-tetra-tert-butylo-6-hydroksy-12H-dibenzo[d, g][1.3.2] dioksafosfocyn-6-tlenek) hydroksy-glinu

430-650-4

151841-65-5

Aquatic Chronic 2

H411

GHS09

H411

 

 

 

014-001-00-9

trichlorosilan

233-042-5

10025-78-2

Flam. Liq. 1

Pyr. Liq. 1

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1A

H224

H250

H332

H302

H314

GHS02

GHS05

GHS07

Dgr

H224

H250

H332

H302

H314

EUH014

EUH029

*

STOT SE 3; H335: C ≥ 1 %

T

014-002-00-4

tetrachlorosilan; tetrachlorek krzemu

233-054-0

10026-04-7

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

H319

H335

H315

GHS07

Wng

H319

H335

H315

EUH014

 

 

014-003-00-X

dichlorodimetylosilan

200-901-0

75-78-5

Flam. Liq. 2

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

H225

H319

H335

H315

GHS02

GHS07

Dgr

H225

H319

H335

H315

 

 

 

014-004-00-5

trichloro(metylo)silan; metylotrichlorosilan

200-902-6

75-79-6

Flam. Liq. 2

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

H225

H319

H335

H315

GHS02

GHS07

Dgr

H225

H319

H335

H315

EUH014

Skin Irrit.2; H315: C ≥ 1 % Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 1 % STOT SE 3; H335: C ≥ 1 %

 

014-005-00-0

tetraetoksysilan;

ortokrzemian tetraetylu; krzemian etylu

201-083-8

78-10-4

Flam. Liq. 3

Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

H226

H332

H319

H335

GHS02

GHS07

Wng

H226

H332

H319

H335

 

 

 

014-006-00-6

chlorowodorek bis(4-fluorofenylo)metylo[(1,2,4-triazol-4-ilo)metylo]silanu

401-380-4

Eye Irrit. 2

Aquatic Chronic 2

H319

H411

GHS07

GHS09

Wng

H319

H411

 

 

 

014-007-00-1

trietoksy(izobutylo)silan

402-810-3

17980-47-1

Skin Irrit. 2

H315

GHS07

Wng

H315

 

 

 

014-008-00-7

(chlorometylo)bis(4-fluorofenylo)(metylo)silan

401-200-4

85491-26-5

Aquatic Chronic 2

H411

GHS09

H411

 

 

 

014-009-00-2

izobutylo(izopropylo)dimetoksysilan

402-580-4

111439-76-0

Flam. Liq. 3

Acute Tox. 4 *

Skin Irrit. 2

H226

H332

H315

GHS02

GHS07

Wng

H226

H332

H315

 

 

 

014-010-00-8

metakrzemian disodu

229-912-9

6834-92-0

Skin Corr. 1B

STOT SE 3

H314

H335

GHS05

GHS07

Dgr

H314

H335

 

 

 

014-011-00-3

cykloheksylo(dimetoksy)metylosilan

402-140-1

17865-32-6

Skin Irrit. 2

Aquatic Chronic 2

H315

H411

GHS07

GHS09

Wng

H315

H411

 

 

 

014-012-00-9

bis[3-(trimetoksysililo)propylo]amina

403-480-3

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 2

H318

H411

GHS05

GHS09

Dgr

H318

H411

 

 

 

014-013-00-4

α-hydroksypoli{metylo-[3-(2,2,6,6-tetrametylopiperydyn-4-yloksy)propylo]siloksan}

404-920-7

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1B

Aquatic Chronic 2

H312

H302

H314

H411

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H312

H302

H314

H411

 

 

 

014-014-00-X

etacelasil (ISO);

6-(2-chloroetylo)-6-(2-metoksyetoksy)-2,5,7,10-tetraoksa-6-silaundekan; 2-chloroetylotris(2-metoksyetoksy)silan

253-704-7

37894-46-5

Repr. 1B

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

H360D *** H302

H373 **

GHS08

GHS07

Dgr

H360D *** H302

H373 **

 

 

 

014-015-00-5

α-trimetylosilanylo-ω-trimetylosiloksy-poli[(oksy{metylo-3-[2-(2-metoksypropoksy)propoksy]propylo}silanodiylo)-co-oksy(dimetylosilan)]

406-420-4

69430-40-6

Aquatic Chronic 4

H413

H413

 

 

 

014-016-00-0

masa poreakcyjna: 1,3-di(heks-5-en-1-ylo)-1,1,3,3-tetrametylodisiloksanu;

1,3-di(heks-n-en-1-ylo)-1,1,3,3-tetrametylodisiloksanu

406-490-6

Aquatic Chronic 2

H411

GHS09

H411

 

 

 

014-017-00-6

flusilazol (ISO);

bis(4-fluorofenylo)(metylo)(1H-1,2,4-triazol-1-ilometylo)silan

85509-19-9

Carc. 2

Repr. 1B

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H351

H360D *** H302

H411

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H351

H360D *** H302

H411

 

 

 

014-018-00-1

oktametylocyklotetrasiloksan

209-136-7

556-67-2

Repr. 2

Aquatic Chronic 4

H361f *** H413

GHS08

Wng

H361f *** H413

 

 

 

014-019-00-7

masa poreakcyjna: 4-{[bis(4-fluorofenylo)metylosililo]metylo}-4H-1,2,4-triazolu;

1-{[bis(4-fluorofenylo)metylosililo]metylo}-1H-1,2,4-triazolu

403-250-2

Carc. 2

Repr. 1B

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H351

H360D *** H302

H411

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H351

H360D *** H302

H411

 

 

 

014-020-00-2

bis(1,1-dimetyloprop-2-yn-1-yloksy)dimetylosilan

414-960-7

53863-99-3

Acute Tox. 4 *

H332

GHS07

Wng

H332

 

 

 

014-021-00-8

tris(izopropenyloksy)fenylosilan

411-340-8

52301-18-5

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H400

H410

 

 

 

014-022-00-3

produkt reakcji: 2-hydroksy-4-(prop-3-en-1-yloksy)benzofenonu i trietoksysilanu z produktem hydrolizy krzemionki i metylotrimetoksysilanu

401-530-9

Flam. Sol. 1

STOT SE 1

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

H228

H370 **

H332

H312

H302

GHS02

GHS08

GHS07

Dgr

H228

H370 **

H332

H312

H302

 

 

T

014-023-00-9

α, ω-dihydroksypoli(heks-5-en-1-ylometylosiloksanu) z produktem hydrolizy krzemionki i metylotrimetoksysilanu

408-160-7

125613-45-8

Aquatic Chronic 2

H411

GHS09

H411

 

 

 

014-024-00-4

1-{[3-(3-chloro-4-fluorofenylo)propylo]dimetylosilanylo}-4-etoksybenzen

412-620-2

121626-74-2

Aquatic Chronic 2

H411

GHS09

H411

 

 

 

014-025-00-X

4-[3-(dietoksymetylosililo)propoksy]-2,2,6,6-tetrametylopiperydyna

411-400-3

102089-33-8

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 3

H302

H373 **

H315

H318

H412

GHS08

GHS05

GHS07

Dgr

H302

H373 **

H315

H318

H412

 

 

 

014-026-00-5

dichloro[3-(3-chloro-4-fluorofenylo)propylo]metylosilan

407-180-3

770722-36-6

Skin Corr. 1A

H314

GHS05

Dgr

H314

 

 

 

014-027-00-0

chloro[3-(3-chloro-4-fluorofenylo)propylo]dimetylosilan

410-270-5

770722-46-8

Skin Corr. 1A

H314

GHS05

Dgr

H314

 

 

 

014-028-00-6

α-[3-(1-oksoprop-2-enylo)-1-oksypropylo]dimetoksysililoksy-ω-[3-(1-oksoprop-2-enylo)-1-oksypropylo]dimetoksysililopoli(dimetylosiloksan)

415-290-8

193159-06-7

Skin Sens. 1

H317

GHS07

Wng

H317

 

 

 

014-029-00-1

O, O'-(etenylometylosilileno)di(oksym 4-metylopentan-2-onu)

421-870-1

156145-66-3

Repr. 2

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

H361f *** H302

H373 **

GHS08

GHS07

Wng

H361f *** H302

H373 **

 

 

 

014-030-00-7

[(dimetylosilileno)bis(1,2,3,3a,7a-η-1H-inden-1-ylideno)dimetylo]hafn

422-060-0

137390-08-0

Acute Tox. 2 *

H300

GHS06

Dgr

H300

 

 

 

014-031-00-2

bis(1-metyloetylo)dimetoksysilan

421-540-7

18230-61-0

Flam. Liq. 3

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H226

H315

H317

H412

GHS02

GHS07

Wng

H226

H315

H317

H412

 

 

 

014-032-00-8

dicyklopentylodimetoksysilan

404-370-8

126990-35-0

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H315

H318

H400

H410

GHS05

GHS09

Dgr

H315

H318

H410

 

 

 

014-033-00-3

2-propenian 2-metylo-3-(trimetoksysililo)propylu, produkt hydrolizy z ditlenkiem krzemu

419-030-4

125804-20-8

Flam. Liq. 2

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

H225

H319

H336

GHS02

GHS07

Dgr

H225

H319

H336

 

 

 

014-034-00-9

3-heksyloheptametylotrisiloksan

428-700-5

1873-90-1

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 4

H332

H413

GHS07

Wng

H332

H413

 

 

 

014-035-00-4

2-(3,4-epoksycykloheksylo)etylo-trietoksy silan

425-050-4

10217-34-2

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H317

H412

GHS07

Wng

H317

H412

 

 

 

014-036-00-X

(4-etoksyfenylo) (3-(4-fluoro-3-fenoksyfenylo)propylo)dimetylosilan

405-020-7

105024-66-6

Repr. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360F*** H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H360F*** H410

 

M=1000

 

014-037-00-5

O, O',O''-fenylosililidynotris(oksym butan-2-onu)

433-360-6

34036-80-1

STOT RE 2 *

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H373**

H317

H412

GHS08

GHS07

Wng

H373**

H317

H412

 

 

 

014-038-00-0

S-(3-(trietoksysililo)propylo)sulfanylo)oktan-1-on

436-690-9

220727-26-4

Skin Sens. 1

H317

GHS07

Wng

H317

 

 

 

014-039-00-6

(2,3-dimetylobut-2-ylo)-trimetoksysilan

439-360-2

142877-45-0

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 3

H315

H318

H412

GHS05

Dgr

H315

H318

H412

 

 

 

014-041-00-7

N, N-bis(trimetylosililo)aminopropylometylodietoksysilan

445-890-5

201290-01-9

Acute Tox. 4 *

Skin Sens. 1

H302

H317

GHS07

Wng

H302

H317

 

 

 

014-042-00-2

masa poreakcyjna: O,O',O",O"'-silanotetrailo tetrakis(oksymu 4-metylo-2-pentanonu) (3 stereoizomery)

423-010-0

Eye Dam. 1

H318

GHS05

Dgr

H318

 

 

 

014-043-00-8

produkt reakcji krzemionki amorficznej (50-85 %), butylo (l-metylopropylo)magnezu (3-15 %), ortokrzemianu tetraetylu (5-15 %) i tetrachlorku tytanu (5-20 %)

432-200-2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 3

H335

H315

H318

H412

GHS05

GHS07

Dgr

H335

H315

H318

H412

 

 

 

014-044-00-3

3-[(4'-acetoksy-3 '-metoksyfenylo)propylo]trimetoksysilan

433-050-0

Aquatic Chronic 2

H411

GHS09

H411

 

 

 

014-045-00-9

fluorek krzemian magnezu sodu

442-650-1

STOT RE 2 *

H373**

GHS08

Wng

H373**

 

 

 

015-001-00-1

fosfor biały; tetrafosfor

231-768-7

12185-10-3

Pyr. Sol. 1

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 2 *

Skin Corr. 1A

Aquatic Acute 1

H250

H330

H300

H314

H400

GHS02

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H250

H330

H300

H314

H400

 

 

 

015-002-00-7

fosfor czerwony; polifosfor

231-768-7

7723-14-0

Flam. Sol. 1

Aquatic Chronic 3

H228

H412

GHS02

Dgr

H228

H412

 

 

 

015-004-00-8

fosforek glinu(III)

244-088-0

20859-73-8

Water-react. 1

Acute Tox. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 1

Aquatic Acute 1

H260

H300

H311

H330

H400

GHS02

GHS06

GHS09

Dgr

H260

H300

H311

H330

H400

EUH029

EUH032

M = 100

 

015-005-00-3

fosforek magnezu(II);

difosforek trimagnezu

235-023-7

12057-74-8

Water-react. 1

Acute Tox. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 1

Aquatic Acute 1

H260

H300

H311

H330

H400

GHS02

GHS06

GHS09

Dgr

H260

H300

H311

H330

H400

EUH029

EUH032

M = 100

 

015-006-00-9

difosforek tricynku;

fosforek cynku(II)

215-244-5

1314-84-7

Water-react. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H260

H300

H400

H410

GHS02

GHS06

GHS09

Dgr

H260

H300

H410

EUH029

EUH032

M=100

T

015-007-00-4

trichlorek fosforu

231-749-3

7719-12-2

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 2 *

STOT RE 2 *

Skin Corr. 1A

H330

H300

H373 **

H314

GHS06

GHS08

GHS05

Dgr

H330

H300

H373 **

H314

EUH014

EUH029

 

 

015-008-00-X

pentachlorek fosforu

233-060-3

10026-13-8

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Skin Corr. 1B

H330

H302

H373 **

H314

GHS06

GHS08

GHS05

Dgr

H330

H302

H373 **

H314

EUH014

EUH029

 

 

015-009-00-5

trichlorek fosforylu; trichlorektlenek fosforu; tlenochlorek fosforu

233-046-7

10025-87-3

Acute Tox. 2 *

STOT RE 1

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1A

H330

H372 **

H302

H314

GHS06

GHS08

GHS05

Dgr

H330

H372 **

H302

H314

EUH014

EUH029

 

 

015-010-00-0

dekatlenek tetrafosforu; pentatlenek difosforu; bezwodnik kwasu fosforowego(V); bezwodnik kwasu ortofosforowego(V)

215-236-1

1314-56-3

Skin Corr. 1A

H314

GHS05

Dgr

H314

 

 

 

015-011-00-6

kwas fosforowy(V) … %, kwas ortofosorowy … %

231-633-2

7664-38-2

Skin Corr. 1B

H314

GHS05

Dgr

H314

 

Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 25 % Skin Irrit. 2; H315: 10 % ≤ C < 25 % Eye Irrit. 2; H319: 10 % ≤ C < 25 %

B

015-012-00-1

trisiarczek tetrafosforu

215-245-0

1314-85-8

Flam. Sol. 2

Water-react. 1

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

H228

H260

H302

H400

GHS02

GHS07

GHS09

Dgr

H228

H260

H302

H400

 

 

T

015-013-00-7

fosforan(V) trietylu; ortofosforan(V) trietylu

201-114-5

78-40-0

Acute Tox. 4 *

H302

GHS07

Wng

H302

 

 

 

015-014-00-2

fosforan(V) tributylu; ortofosforan(V) tributylu

204-800-2

126-73-8

Carc. 2

Acute Tox. 4 *

Skin Irrit. 2

H351

H302

H315

GHS08

GHS07

Wng

H351

H302

H315

 

 

 

015-015-00-8

fosforan trikrezylu (o-o-o-, o-o-m-, o-o-p-, o-m-m-, o-m-p-, o-p-p-); fosforan(V) tritolilu (o-o-o-, o-o-m-, o-o-p-, o-m-m-, o-m-p-, o-p-p-);

201-103-5

78-30-8

STOT SE 1

Aquatic Chronic 2

H370 **

H411

GHS08

GHS09

Dgr

H370 **

H411

 

STOT SE 1; H370: C ≥ 1 % STOT SE 2; H371: 0,2  % ≤ C < 1 %

C

015-016-00-3

fosforan trikrezylu (m-m-m-, m-m-p-, m-p-p-, p-p-p-);

fosforan(V) tritolilu (m-m-m-, m-m-p-, m-p-p-, p-p-p-);

201-105-6

78-32-0

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H312

H302

H411

GHS07

GHS09

Wng

H312

H302

H411

 

*

C

015-019-00-X

dichlorfos (ISO);

fosforan 2,2-dichlorowinylu-dimetylu

200-547-7

62-73-7

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

H330

H311

H301

H317

H400

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H311

H301

H317

H400

 

M=1000

 

015-020-00-5

mewinfos (ISO);

fosforan 2-(metoksykarbonylo)-1-metylowinylu-dimetylu

232-095-1

7786-34-7

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H300

H410

 

M = 10000

 

015-021-00-0

trichlorfon (ISO);

2,2,2-trichloro-1-hydroksyetylofosfonian dimetylu

200-149-3

52-68-6

Acute Tox. 4 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H317

H400

H410

 

M = 1000

 

015-022-00-6

fosfamidon (ISO);

fosforan 2-chloro-2-(dietylokarbamoilo)-1-metylowinylu-dimetylu

236-116-5

13171-21-6

Muta. 2

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H341

H300

H311

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H341

H300

H311

H410

 

 

 

015-023-00-1

pirazokson;

fosforan(V) dietylu-(3-metylo-1H-pirazol-5-ilu); ortofosforan(V) dietylu-(3-metylo-1H-pirazol-5-ilu)

108-34-9

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

H330

H310

H300

GHS06

Dgr

H330

H310

H300

 

 

 

015-024-00-7

triamifos (ISO);

bis(dimetyloamid) 5-amino-3-fenylo-1H-1,2,4-triazol-1-ilofosfonowy

1031-47-6

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

H310

H300

GHS06

Dgr

H310

H300

 

 

 

015-025-00-2

TEPP (ISO);

pirofosforan tetraetylu; difosforan(V) tetraetylu

203-495-3

107-49-3

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

H310

H300

H400

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H300

H400

 

 

 

015-026-00-8

szradan (ISO); oktametylopirofosforotetramid

205-801-0

152-16-9

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

H310

H300

GHS06

Dgr

H310

H300

 

 

 

015-027-00-3

sulfotep (ISO);

ditiopirofosforan O, O,O, O-tetraetylu; 1,2-ditiodifosforan(4-) O, O,O',O'-tetraetylu

222-995-2

3689-24-5

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H300

H410

 

M = 1000

 

015-028-00-9

demeton-O (ISO);

tiofosforan O-2-(etylosulfanylo)etylu-O,O-dietylu

206-053-8

298-03-3

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

H310

H300

H400

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H300

H400

 

 

 

015-029-00-4

demeton-S (ISO);

tiofosforan S-(2-etylosulfanylo)etylu-O,O-dietylu

204-801-8

126-75-0

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

H310

H300

GHS06

Dgr

H310

H300

 

 

 

015-030-00-X

demeton-O metylowy (ISO);

tiofosforan O-2-(etylosulfanylo)etylu-O,O-dimetylu

212-758-1

867-27-6

Acute Tox. 3 *

H301

GHS06

Dgr

H301

 

 

 

015-031-00-5

demeton-S metylowy (ISO);

tiofosforan S-2-(etylosulfanylo)etylu-O,O-dimetylu

213-052-6

919-86-8

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Chronic 2

H311

H301

H411

GHS06

GHS09

Dgr

H311

H301

H411

 

 

 

015-032-00-0

protoat (ISO);

ditiofosforan O,O-dietylu-S-(izopropylokarbamoilo)metylu

218-893-2

2275-18-5

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Chronic 3

H310

H300

H412

GHS06

Dgr

H310

H300

H412

 

 

 

015-033-00-6

forat (ISO);

ditiofosforan S-(etylosulfanylo)metylu-O,O-dietylu

206-052-2

298-02-2

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H300

H410

 

M = 1000

 

015-034-00-1

paration (ISO);

tiofosforan O,O-dietylu-O-4-nitrofenylu;

200-271-7

56-38-2

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H300

H311

H372 **

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H330

H300

H311

H372 **

H410

 

M = 100

 

015-035-00-7

paration metylowy (ISO);

tiofosforan O,O-dimetylu-O-4-nitrofenylu;

206-050-1

298-00-0

Flam. Liq. 3

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

STOT RE 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H226

H330

H300

H311

H373 **

H400

H410

GHS02

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H226

H330

H300

H311

H373 **

H410

 

M = 100

 

015-036-00-2

fenylotiofosfonian O-etylu-O-4-nitrofenylu;

EPN

218-276-8

2104-64-5

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H300

H410

 

 

 

015-037-00-8

fenkapton (ISO);

ditiofosforan S-(2,5-dichlorofenylosulfanylo)metylu-O, O-dietylu

218-892-7

2275-14-1

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H311

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H331

H311

H301

H410

 

 

 

015-038-00-3

kumafos (ISO);

tiofosforan O-3-chloro-4-metylo-2-okso-2H-chromen-7-ylu-O,O-dietylu

200-285-3

56-72-4

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H300

H312

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H300

H312

H410

 

 

 

015-039-00-9

azynofos metylowy (ISO);

ditiofosforan O,O-dimetylu-S-(4-okso-3,4-dihydrobenzeno[d]-1,2,3-triazyn-3-ylo)metylu

201-676-1

86-50-0

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H300

H311

H317

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H300

H311

H317

H410

 

 

 

015-040-00-4

diazynon (ISO);

tiofosforan O,O-dietylu-O-2-izopropylo-6-metylopirymidyn-4-ylu

206-373-8

333-41-5

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H400

H410

 

 

 

015-041-00-X

malation (ISO);

ditiofosforan S-1,2-bis(etoksykarbonylo)etylo-O, O-dimetylu;

[zawierający ≤ 0,03 % izomalationu]

204-497-7

121-75-5

Acute Tox. 4 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H317

H410

 

M=1000

 

015-042-00-5

chlorotion; tiofosforan O-3-chloro-4-nitrofenylu-O, O-dimetylu

207-902-5

500-28-7

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H312

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H332

H312

H302

H410

 

M = 100

 

015-043-00-0

fosnichlor (ISO);

tiofosforan O-4-chloro-3-nitrofenylu-O,O-dimetylu

5826-76-6

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

H332

H312

H302

GHS07

Wng

H332

H312

H302

 

 

 

015-044-00-6

karbofenotion (ISO);

ditiofosforan S-(4-chlorofenylosulfanylo)metylu-O, O-dietylu

212-324-1

786-19-6

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H311

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H311

H301

H410

 

 

 

015-045-00-1

mekarbam (ISO);

ditiofosforan S-(N-etoksykarbonylo-N-metylokarbamoilo)metylu-O, O-dietylu

219-993-9

2595-54-2

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H311

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H311

H301

H400

H410

 

 

 

015-046-00-7

oksydemeton metylowy (ISO);

tiofosforan S-(2-etylosulfinylo)etylu-O,O-dimetylu

206-110-7

301-12-2

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

H311

H301

H400

GHS06

GHS09

Dgr

H311

H301

H400

 

 

 

015-047-00-2

etion (ISO);

bis(ditiofosforan) O,O,O',O'-tetraetylu-S,S'-metylenu

dietion

209-242-3

563-12-2

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H312

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H312

H410

 

M = 10000

 

015-048-00-8

fention (ISO);

tiofosforan O,O-dimetylu-O-3-metylo-4-(metylosulfanylo)fenylu

200-231-9

55-38-9

Muta. 2

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H341

H331

H312

H302

H372**

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H341

H331

H312

H302

H372** H410

 

M=100

 

015-049-00-3

endotion (ISO);

tiofosforan S-(5-metoksypiran-4-on-2-ylo)metylu-O,O-dimetylu

220-472-3

2778-04-3

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

H311

H301

GHS06

Dgr

H311

H301

 

 

 

015-050-00-9

tiometon (ISO);

ditiofosforan S-2-(etylosulfanylo)etylu-O,O-dimetylu;

211-362-6

640-15-3

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

H301

H312

GHS06

Dgr

H301

H312

 

 

 

015-051-00-4

dimetoat (ISO);

ditiofosforan S-metylokarbamoilometylu-O, O-dimetylu

200-480-3

60-51-5

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

H312

H302

GHS07

Wng

H312

H302

 

 

 

015-052-00-X

fenchlorfos (ISO);

tiofosforan O,O-dimetylu-O-2,4,5-trichlorofenylu

206-082-6

299-84-3

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H312

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H312

H302

H410

 

 

 

015-053-00-5

menazon (ISO);

ditiofosforan S-(4,6-diamino-1,3,5-triazyn-2-ylo)metylu-O,O-dimetylu

201-123-4

78-57-9

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 3

H302

H412

GHS07

Wng

H302

H412

 

 

 

015-054-00-0

fenitrotion (ISO);

tiofosforan O-3-metylo-4-nitrofenylu-O, O-dimetylu

204-524-2

122-14-5

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

 

 

015-055-00-6

naled (ISO);

fosforan 1,2-dibromo-2,2-dichloroetylu-dimetylu

206-098-3

300-76-5

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

Aquatic Acute 1

H312

H302

H319

H315

H400

GHS07

GHS09

Wng

H312

H302

H319

H315

H400

 

M = 1000

 

015-056-00-1

azynofos etylowy (ISO);

ditiofosforan O,O-dietylu-S-(4-okso-3,4-dihydrobenzo[d]-1,2,3-triazyn-3-ylo)metylu

220-147-6

2642-71-9

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H300

H311

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H300

H311

H410

 

M=100

 

015-057-00-7

formotion (ISO);

ditiofosforan S-(N-formylo-N-metylokarbamoilo)metylu-O, O-dimetylu

219-818-6

2540-82-1

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

H312

H302

GHS07

Wng

H312

H302

 

 

 

015-058-00-2

morfotion (ISO);

ditiofosforan O, O-dimetylu-S-(morfolinokarbonylo)metylu

205-628-0

144-41-2

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H311

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H331

H311

H301

H410

 

 

 

015-059-00-8

wamidotion (ISO);

tiofosforan O,O-dimetylu-S-2-[1-(metylokarbamoilo)etylosulfanylo]etylu

218-894-8

2275-23-2

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

H301

H312

H400

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H312

H400

 

 

 

015-060-00-3

disulfoton (ISO);

ditiofosforan O,O-dietylu-S-2-(etylosulfanylo)etylu

206-054-3

298-04-4

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H300

H410

 

 

 

015-061-00-9

dimefoks (ISO); fluorek bis(dimetyloamido)fosforowy

204-076-8

115-26-4

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

H310

H300

GHS06

Dgr

H310

H300

 

 

 

015-062-00-4

mipafoks (ISO);

fluorek bis(izopropyloamido)fosforowy

206-742-3

371-86-8

STOT SE 1

H370 **

GHS08

Dgr

H370 **

 

 

 

015-063-00-X

dioksation (ISO);

bis(ditiofosforan) S,S'-1,4-dioksan-2,3-diylu-O,O,O',O'-tetraetylu

201-107-7

78-34-2

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H300

H311

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H300

H311

H410

 

M = 1000

 

015-064-00-5

bromofos etylowy (ISO);

tiofosforan O-4-bromo-2,5-dichlorofenylu

-O, O-dietylu

225-399-0

4824-78-6

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H312

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H312

H410

 

 

 

015-065-00-0

ditiofosforan S-2-(etylosulfinylo)etylu-O,O-dimetylu

2703-37-9

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Chronic 2

H330

H310

H300

H411

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H310

H300

H411

 

 

 

015-066-00-6

ometoat (ISO);

tiofosforan S-(metylokarbamoilo)metylu-O, O-dimetylu

214-197-8

1113-02-6

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

H301

H312

H400

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H312

H400

 

 

 

015-067-00-1

fosalon (ISO);

ditiofosforan S-(6-chloro-2-okso-2,3-dihydrobenzoksazol-3-ilo)metylu-O, O-dietylu

218-996-2

2310-17-0

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H332

H312

H317

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H332

H312

H317

H410

 

M=1000

 

015-068-00-7

dichlorfention (ISO);

tiofosforan O-2,4-dichlorofenylu-O,O-dietylu

202-564-5

97-17-6

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H400

H410

 

 

 

015-069-00-2

metydation (ISO);

ditiofosforan S-(5-metoksy-2-okso-2,3-dihydro-1,3,4-tiadiazol-3-ilo)metylu-O,O-dimetylu

213-449-4

950-37-8

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H300

H312

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H300

H312

H410

 

 

 

015-070-00-8

cyjanotoat (ISO);

tiofosforan S-[N-(1-cyjano-1-metyloetylo)karbamoilo]metylu-O,O-dietylu

223-099-4

3734-95-0

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

H300

H311

GHS06

Dgr

H300

H311

 

 

 

015-071-00-3

chlorfenwinfos (ISO);

fosforan (Z, E)-2-chloro-1-(2,4-dichlorofenylo)winylu-dietylu

207-432-0

470-90-6

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H300

H311

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H300

H311

H410

 

 

 

015-072-00-9

monokrotofos (ISO);

fosforan dimetylu-(E)-1-metylo-2-(metylokarbamoilo)winylu

230-042-7

6923-22-4

Muta. 2

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H341

H330

H300

H311

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H341

H330

H300

H311

H410

 

 

 

015-073-00-4

dikrotofos (ISO);

fosforan (E)-2-(dimetylokarbamoilo)-1-metylowinylu-dimetylu

205-494-3

141-66-2

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H300

H311

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H300

H311

H410

 

 

 

015-074-00-X

krufomat (ISO);

N-metyloamidofosforan O-2-chloro-4-tert-butylofenylu-O-metylu

206-083-1

299-86-5

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H312

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H312

H302

H410

 

 

 

015-075-00-5

tiofosforan(V) S-2-(izopropylosulfinylo)etylo-O,O-dimetylu

2635-50-9

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

H331

H311

H301

GHS06

Dgr

H331

H311

H301

 

 

 

015-076-00-0

potasan;

tiofosforan(V) O,O-dietylu-O-4-metylo-2-okso-2H-chromen-7-ylu

299-45-6

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H310

H300

H410

 

M = 1000

 

015-077-00-6

fosforan(V) 2,2-dichlorowinylu-2-(etylosulfinylo)etylu-metylu

7076-53-1

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

H331

H311

H301

GHS06

Dgr

H331

H311

H301

 

 

 

015-078-00-1

demeton-S metylosulfonowy (ISO);

tiofosforan S-2-(etylosulfonylo)etylu-O,O-dimetylu

241-109-5

17040-19-6

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H301

H312

H411

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H312

H411

 

 

 

015-079-00-7

acefat (ISO);

N-acetyloamidotiofosforan O,S-dimetylu

250-241-2

30560-19-1

Acute Tox. 4 *

H302

GHS07

Wng

H302

 

 

 

015-080-00-2

amidition (ISO);

ditiofosforan S-[(2-metoksyetylo)karbamoilo]metylu-O, O-dimetylu

919-76-6

Acute Tox. 4 *

H302

GHS07

Wng

H302

 

 

 

015-081-00-8

ditiopirofosforan O,O,O,O-tetrapropylu; 1,2-ditiodifosforan(4-) O,O,O',O'-tetrapropylu

221-817-0

3244-90-4

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H312

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H312

H302

H410

 

 

 

015-082-00-3

azotoat (ISO);

tiofosforan O-4-(4-chlorofenyloazo)fenylu-O,O-dimetylu

227-419-3

5834-96-8

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

H332

H302

GHS07

Wng

H332

H302

 

 

 

015-083-00-9

bensulid (ISO);

ditiofosforan S-2-(benzenosulfonoamido)etylu-O, O-diizopropylu

212-010-4

741-58-2

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

 

 

015-084-00-4

chloropiryfos (ISO);

tiofosforan O,O-dietylu-O-3,5,6-trichloro-2-pirydylu

220-864-4

2921-88-2

Acute Tox. 3 * Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H400

H410

 

M = 10000

 

015-085-00-X

chlorofonium chlorek (ISO);

chlorek tributylo(2,4-dichlorobenzylo)fosfonium

204-105-4

115-78-6

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

H301

H312

H319

H315

GHS06

Dgr

H301

H312

H319

H315

 

 

 

015-086-00-5

kumitoat (ISO);

tiofosforan O,O-dietylu-O-6-okso-7,8,9,10-tetrahydrobenzo[c]chromen-3-ylu

572-48-5

Acute Tox. 3 *

H301

GHS06

Dgr

H301

 

 

 

015-087-00-0

cyjanofos (ISO);

tiofosforan O-4-cyjanofenylu-O,O-dimetylu

220-130-3

2636-26-2

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H312

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H312

H302

H410

 

 

 

015-088-00-6

dialifos (ISO);

ditiofosforan S-2-chloro-1-ftalimidoetylu-O, O-dietylu

233-689-3

10311-84-9

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H300

H311

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H300

H311

H400

H410

 

 

 

015-089-00-1

etoat-metylowy (ISO); ditiofosforan S-(etylokarbamoilo)metylu-O,O-dimetylu

204-121-1

116-01-8

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

H312

H302

GHS07

Wng

H312

H302

 

 

 

015-090-00-7

fensulfotion (ISO);

tiofosforan O,O-dietylu-O-4-(metylosulfinylo)fenylu

204-114-3

115-90-2

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H300

H410

 

 

 

015-091-00-2

fonofos (ISO);

etyloditiofosfonian O-etylu-S-fenylu

213-408-0

944-22-9

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H300

H410

 

 

 

015-092-00-8

fosacetym (ISO);

N-acetimidoiloamidotiofosforan O,O-bis(4-chlorofenylu)

223-874-7

4104-14-7

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H300

H410

 

 

 

015-093-00-3

leptofos (ISO);

fenylotiofosfonian O-4-bromo-2,5-dichlorofenylu-O-metylu

244-472-8

21609-90-5

Acute Tox. 3 *

STOT SE 1

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H370 **

H312

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H301

H370 **

H312

H410

 

 

 

015-094-00-9

mefosfolan (ISO);

N-(4-metylo-1,3-ditiolan-2-ylideno)amidofosforan dietylu

213-447-3

950-10-7

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Chronic 2

H310

H300

H411

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H300

H411

 

 

 

015-095-00-4

metamidofos (ISO);

amidotiofosforan O,S-dimetylu

233-606-0

10265-92-6

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

H330

H300

H311

H400

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H300

H311

H400

 

 

 

015-096-00-X

oksydisulfoton (ISO);

ditiofosforan S-2-(etylosulfinylo)etylu-O,O-dietylu

219-679-1

2497-07-6

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H300

H311

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H300

H311

H410

 

M = 10

 

015-097-00-5

fentoat (ISO);

ditiofosforan S-etoksykarbonylo(fenylo)metylu-O, O-dimetylu

219-997-0

2597-03-7

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H312

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H312

H302

H410

 

M = 100

 

015-098-00-0

trichloronat (ISO);

etylotiofosfonian O-etylu-O-2,4,5-trichlorofenylu

206-326-1

327-98-0

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H300

H311

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H300

H311

H410

 

 

 

015-099-00-6

pirymifos etylowy (ISO);

tiofosforan O-2-dietyloamino-6-metylopirymidyn-4-ylu-O, O-dietylu

245-704-0

23505-41-1

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H312

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H312

H410

 

 

 

015-100-00-X

foksym (ISO);

tiofosforan O-cyjano(fenylo)metylidenoamino-O, O-dietylu

238-887-3

14816-18-3

Repr. 2

Acute Tox. 4 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361f*** H302

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361f*** H302

H317

H410

 

M=1000

 

015-101-00-5

fosmet (ISO);

ditiofosforan S-ftalimidometylu-O, O-dimetylu

211-987-4

732-11-6

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H312

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H312

H302

H410

 

M = 100

 

015-102-00-0

fosforan(V) tris(2-chloroetylu)

204-118-5

115-96-8

Carc. 2

Repr. 1B

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H351

H360F*** H302

H411

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H351

H360F*** H302

H411

 

 

 

015-103-00-6

tribromek fosforu

232-178-2

7789-60-8

Skin Corr. 1B

STOT SE 3

H314

H335

GHS05

GHS07

Dgr

H314

H335

EUH014

 

 

015-104-00-1

pentasiarczek difosforu;

dekasiarczek tetrafosforu

215-242-4

1314-80-3

Flam. Sol. 1

Water-react. 1

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

H228

H260

H332

H302

H400

GHS02

GHS07

GHS09

Dgr

H228

H260

H332

H302

H400

EUH029

 

T

015-105-00-7

trifenoksyfosfan; trifenoksyfosfina; fosforyn trifenylu

202-908-4

101-02-0

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H319

H315

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H319

H315

H410

 

Skin Irrit. 2; H315: C ≥ 5 % Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 5 %

 

015-106-00-2

heksametylofosforotriamid; heksametylotriamid kwasu fosforowego(V)

211-653-8

680-31-9

Carc. 1B

Muta. 1B

H350

H340

GHS08

Dgr

H350

H340

 

Carc. 1B;

H350: C ≥ 0,01  %

 

015-107-00-8

etoprofos (ISO);

ditiofosforan O-etylu-S,S-dipropylu

236-152-1

13194-48-4

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 1

Acute Tox. 3 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H310

H301

H317

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H310

H301

H317

H410

 

 

 

015-108-00-3

bromofos (ISO);

tiofosforan O-4-bromo-2,5-dichlorofenylu-O,O-dimetylu

218-277-3

2104-96-3

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

M = 100

 

015-109-00-9

krotoksyfos (ISO);

fosforan dimetylu-1-metylo-2-[(1-fenyloetoksy)karbonylo]winylu

231-720-5

7700-17-6

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H311

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H311

H301

H410

 

M = 10

 

015-110-00-4

cyjanofenfos (ISO);

fenylotiofosfonian O-4-cyjanofenylu-O-etylu

13067-93-1

Acute Tox. 3 *

STOT SE 1

Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

Aquatic Chronic 2

H301

H370 **

H312

H319

H411

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H301

H370 **

H312

H319

H411

 

 

 

015-111-00-X

fosfolan (ISO);

1,3-ditiolan-2-ylidenoamidofosforan dietylu

213-423-2

947-02-4

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

H310

H300

GHS06

Dgr

H310

H300

 

 

 

015-112-00-5

tionazyna (ISO);

tiofosforan O,O-dietylu-O-pirazyn-2-ylu

206-049-6

297-97-2

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

H310

H300

GHS06

Dgr

H310

H300

 

 

 

015-113-00-0

tolklofos-metyl (ISO);

tiofosforan O-(2,6-dichloro-p-tolilo) O, O-dimetylu

260-515-3

57018-04-9

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H317

H410

 

 

 

015-114-00-6

chloromefos (ISO);

ditiofosforan S-chlorometylu-O, O-dietylu

246-538-1

24934-91-6

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H300

H410

 

M = 10

 

015-115-00-1

chlortiofos (ISO);

[izomeryczna masa poreakcyjna, w której przeważa tiofosforan O-2,5-dichloro-4-(metylo-sulfanylo)fenylu-O, O-dietylu]

244-663-6

21923-23-9

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H300

H311

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H300

H311

H410

 

M = 1000

 

015-116-00-7

demefion-O (ISO);

tiofosforan O-2-(metylosulfanylo)etylu-O, O-dimetylu

211-666-9

682-80-4

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

H300

H311

GHS06

Dgr

H300

H311

 

 

 

015-117-00-2

demefion-S (ISO);

tiofosforan S-2-(metylosulfanylo)etylu-O, O-dimetylu

219-971-9

2587-90-8

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

H300

H311

GHS06

Dgr

H300

H311

 

 

 

015-118-00-8

demeton

8065-48-3

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

H310

H300

H400

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H300

H400

 

 

 

015-119-00-3

fosforan 4-(metylosulfanylo)fenylu-dimetylu

3254-63-5

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

H310

H300

GHS06

Dgr

H310

H300

 

 

 

015-120-00-9

ditalimfos (ISO);

ftalimidotiofosfonian O, O-dietylu

225-875-8

5131-24-8

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

H315

H317

GHS07

Wng

H315

H317

 

 

 

015-121-00-4

edifenfos (ISO);

ditiofosforan O-etylu-S, S-difenylu

241-178-1

17109-49-8

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H301

H312

H317

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H331

H301

H312

H317

H410

 

 

 

015-122-00-X

etrymfos (ISO);

tiofosforan O-6-etoksy-2-etylopirymidyn-4-ylu-O, O-dimetylu

253-855-9

38260-54-7

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

M = 10

 

015-123-00-5

fenamifos (ISO);

izopropyloamidofosforan etylu-3-metylo-4-(metylosulfanylo)fenylu

244-848-1

22224-92-6

Acute Tox. 2

Acute Tox. 2

Acute Tox. 2

Eye Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H300

H310

H330

H319

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H300

H310

H330

H319

H410

 

M = 100

M = 100

 

015-124-00-0

fostietan (ISO);

1,3-ditietan-2-ylidenoamidofosforan dietylu

244-437-7

21548-32-3

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

H310

H300

GHS06

Dgr

H310

H300

 

 

 

015-125-00-6

glifozyna (ISO);

N, N-bis(fosfonometylo)glicyna

219-468-4

2439-99-8

Eye Dam. 1

H318

GHS05

Dgr

H318

 

 

 

015-126-00-1

heptenofos (ISO);

fosforan 7-chlorobicyklo[3.2.0]hepta-2,6-dien-6-ylu-dimetylu

245-737-0

23560-59-0

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H410

 

M = 100

 

015-127-00-7

iprobenfos (ISO);

tiofosforan S-benzylu-O, O-diizopropylu

247-449-0

26087-47-8

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H302

H411

GHS07

GHS09

Wng

H302

H411

 

 

 

015-128-00-2

IPSP;

ditiofosforan S-(etylosulfinylo)metylu-O, O-diizopropylu

5827-05-4

Acute Tox. 1

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H310

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H301

H410

 

M = 100

 

015-129-00-8

izofenfos (ISO);

N-izopropyloamidotiofosforan O-etylu-O-2-(izopropoksykarbonylo)fenylu

246-814-1

25311-71-1

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H311

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H311

H301

H410

 

M = 100

 

015-130-00-3

izotioat (ISO);

ditiofosforan S-2-(izopropylosulfanylo)etylu-O, O-dimetylu

36614-38-7

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

H311

H301

GHS06

Dgr

H311

H301

 

 

 

015-131-00-9

izoksation (ISO);

tiofosforan O, O-dietylu-O-5-fenyloizoksazol-3-ilu

242-624-8

18854-01-8

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H311

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H311

H301

H410

 

 

 

015-132-00-4

ditiofosforan S-(4-chlorofenylosulfanylo)metylu-O, O-dimetylu; karbofenotion metylowy

953-17-3

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H311

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H311

H301

H410

 

M = 1000

 

015-133-00-X

piperofos (ISO);

ditiofosforan S-2-(metylopiperydynokarbonylo)metylu-O, O-dipropylu

24151-93-7

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

M = 10

 

015-134-00-5

pirymifos metylowy (ISO);

tiofosforan O-2-(dietyloamino)-6-metylopirymidyn-4-ylu-O, O-dimetylu

249-528-5

29232-93-7

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

 

 

015-135-00-0

profenofos (ISO); tiofosforan O-4-bromo-2-chlorofenylu-O-etylu-S-propylu

255-255-2

41198-08-7

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H312

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H332

H312

H302

H410

 

M = 1000

 

015-136-00-6

trans-izopropylo-3-[[(etyloamino)metoksyfosfinotioil]oksy]krotonian;

etyloamidotiofosforan O-[(E)-2-(izopropoksykarbonylo)-1-metylowinylu]-O-metylu; propetamfos (ISO)

250-517-2

31218-83-4

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H410

 

M = 100

 

015-137-00-1

pirazofos (ISO);

tiofosforan O-6-etoksykarbonylo-5-metylopirazolo[2,3-a]pirymidyn-2-ylu-O,O-dietylu

236-656-1

13457-18-6

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H332

H302

H410

 

 

 

015-138-00-7

chinalfos (ISO);

tiofosforan O-chinoksalin-2-ylu-O,O-dietylu

237-031-6

13593-03-8

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H312

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H312

H410

 

M = 1000

 

015-139-00-2

terbufos (ISO);

ditiofosforan S-(tert-butylosulfanylo)metylu-O, O-dietylu;

235-963-8

13071-79-9

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H300

H410

 

M = 1000

 

015-140-00-8

triazofos (ISO);

tiofosforan O, O-dietylu-O-1-fenylo-1H-1,2,4-triazol-3-ilu

245-986-5

24017-47-8

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H301

H312

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H331

H301

H312

H410

 

M=100

 

015-141-00-3

ditiofosforan O, O-dioktylu-S-etylenodiamoniowy, mieszanina izomerów

400-520-1

Skin Corr. 1B

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H314

H302

H400

H410

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H314

H302

H410

 

 

 

015-142-00-9

fosforan butylu-dialkoksy(dibutoksyfosforyloksy)tytanu(IV)-trialkoksytytanu(IV)

401-100-0

Flam. Liq. 2

Eye Irrit. 2

Aquatic Chronic 2

H225

H319

H411

GHS02

GHS07

GHS09

Dgr

H225

H319

H411

 

 

T

015-143-00-4

masa poreakcyjna: (2-chloroetylo)fosfonianu dialkilu oraz (2-chloropropylo)fosfonianu dialkilu, gdzie alkil: 2-chloroetyl, 2-chloropropyl lub 2-chloro-1-metyloetyl;

401-740-0

Acute Tox. 4 *

H302

GHS07

Wng

H302

 

 

 

015-144-00-X

masa poreakcyjna: metylofosfinianu pentylu oraz metylofosfinianu 2-metylobutylu

402-090-0

87025-52-3

Skin Corr. 1B

H314

GHS05

Dgr

H314

 

 

 

015-145-00-5

masa poreakcyjna: ditiofosforanu O, O-diizopropylu-S-miedzi(I), ditiofosforanu O-izopropylu-O-(4-metylopentan-2-ylu)-S-miedzi(I) oraz ditiofosforanu O, O-di(4-metylopentan-2-ylu)-S-miedzi(I)

401-520-4

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

 

 

015-146-00-0

ditiofosforan S-tricyklo[5.2.1.02,6]dek-3-en-8-ylu-O-alkilu-O-alkilu lub ditiofosforan S-tricyklo[5.2.1.02,6]dek-3-en-9-ylu-O-alkilu-O-alkilu, gdzie alkil to: izopropyl, izobutyl lub 2-etyloheksyl

401-850-9

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

 

 

015-147-00-6

masa poreakcyjna: tiofosforanu O, O-difenylu-S-tert-alkiloamoniowego oraz sulfidu lub disulfidu dinonylowego, gdzie grupa alkilowa ma od 12 do 14 atomów wegla

400-930-0

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H315

H318

H317

H411

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H315

H318

H317

H411

 

 

 

015-148-00-1

kwas 2-(difosfonometylo)bursztynowy

403-070-4

51395-42-7

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

H314

H317

GHS05

GHS07

Dgr

H314

H317

 

 

 

015-149-00-7

masa poreakcyjna: tlenku trioktylofosfanu (tlenku trioktylofosfiny); tlenku heksylodioktylofosfanu (tlenku heksylodioktylofosfiny); tlenku diheksylooktylofosfanu (tlenku diheksylooktylofosfiny)

403-470-9

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H314

H400

H410

GHS05

GHS09

Dgr

H314

H410

 

 

 

015-150-00-2

bromek [2-(1,3-dioksolan-2-ylo)etylo]trifenylofosfonium; bromek [2-(1,3-dioksolan-2-ylo)etylo]trifenylofosfoniowy

404-940-6

86608-70-0

Acute Tox. 4 *

Eye Dam. 1

STOT RE 2 *

Aquatic Chronic 3

H302

H318

H373 **

H412

GHS08

GHS05

GHS07

Dgr

H302

H318

H373 **

H412

 

 

 

015-151-00-8

fosforan tris[izopropylo (lub tert-butylo)fenylu]

405-010-2

Aquatic Chronic 2

H411

GHS09

H411

 

 

 

015-152-00-3

dioksabenzofos (ISO);

(RS)-2-metoksy-4H-benzo[1,3,2]dioksafosfinino-2-tion

223-292-3

3811-49-2

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

STOT SE 1

Aquatic Chronic 2

H311

H301

H370 **

H411

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H311

H301

H370 **

H411

 

 

 

015-153-00-9

izazofos (ISO);

tiofosforan O-(5-chloro-1-izopropylo-1H-1,2,4-triazol-3-ilu)-O, O-dietylu

255-863-8

42509-80-8

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

STOT RE 2 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H311

H301

H373 **

H317

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H330

H311

H301

H373 **

H317

H410

 

 

 

015-154-00-4

etefon (ISO);

kwas 2-chloroetylofosfonowy

240-718-3

16672-87-0

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

Skin Corr. 1C

Aquatic Chronic 2

H311

H332

H302

H314

H411

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H311

H332

H302

H314

H411

EUH071

 

 

015-155-00-X

glufosynat amonowy (ISO); 2-amino-4-(hydroksymetylofosforylo)maślan amonu; (RS)-(3-amino-3-karboksypropylo)metylofosfinian amonu; 2-amino-4-(hydroksymetylofosforylo)butanian amonu

278-636-5

77182-82-2

Repr. 1B

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

H360Fd

H332

H312

H302

H373**

GHS08

GHS07

Dgr

H360Fd

H332

H312

H302

H373**

 

 

 

015-156-00-5

tiofosforan(V) O-(2-metoksykarbonyloprop-1-enylu)-O, O-dimetylu; [1]

metakryfos (ISO);

tiofosforan(V) O-[(E)-(2-metoksykarbonyloprop-1-enylu)-O, O-dimetylu [2]

250-366-9 [1]-[2]

30864-28-9 [1]

62610-77-9 [2]

Acute Tox. 4 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H317

H410

 

 

 

015-157-00-0

kwas fosfonowy; [1]

kwas ortofosforawy; kwas fosforawy [2]

237-066-7 [1]

233-663-1 [2]

13598-36-2 [1]

10294-56-1 [2]

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1A

H302

H314

GHS05

GHS07

Dgr

H302

H314

 

 

 

015-158-00-6

heksafluorofosforan(1-) (η-cyklopentadienylo)(η-kumenylo)żelaza(1+)

402-340-9

32760-80-8

Aquatic Chronic 3

H412

H412

 

 

 

015-159-00-1

kwas hydroksyfosfonooctowy

405-710-8

23783-26-8

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

H302

H373 **

H314

H317

GHS08

GHS05

GHS07

Dgr

H302

H373 **

H314

H317

 

 

 

015-160-00-7

difosforan(V) wanadylu; pirofosforan(V) wanadylu

406-260-5

58834-75-6

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H319

H317

H412

GHS07

Wng

H319

H317

H412

 

 

 

015-161-00-2

difosforan(V) diwanadylu; pirofosforan(V) diwanadylu

407-130-0

65232-89-5

Acute Tox. 4 *

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H302

H318

H317

H411

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H302

H318

H317

H411

 

 

 

015-162-00-8

tlenek wodorofosforan(V) wanadu(IV) – 1/2 hydrat (półwodzian), z dodatkiem litu, cynku, molibdenu, żelaza i chloru

407-350-7

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 2

H332

H373 **

H318

H411

GHS08

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H332

H373 **

H318

H411

 

 

 

015-163-00-3

tlenek bis(2,6-dimetoksybenzoilo)-2,4,4-trimetylopentylofosfiny; bis(2,6-dimetoksybenzoilo)(2,4,4-trimetylopentylo)oksofosforan

412-010-6

145052-34-2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H317

H410

 

 

 

015-164-00-9

P, P'-(1-hydroksyetyleno)bis(wodorofosfonian) wapnia – dihydrat

400-480-5

36669-85-9

Aquatic Chronic 3

H412

H412

 

 

 

015-165-00-4

masa poreakcyjna: bis[heksafluorofosforanu(V)] tiobis(4,1-fenyleno)-S, S,S',S'-tetrafenylodisulfoniowego; heksafluorofosforanu(V) difenylu(4-fenylotiofenylo)sulfoniowego

404-986-7

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H318

H400

H410

GHS05

GHS09

Dgr

H318

H410

 

 

 

015-166-00-X

3,9-bis(2,6-di-tert-butylo-4-metylofenoksy)-2,4,8,10-tetraoksa-3,9-difosfaspiro[5.5]undekan

410-290-4

80693-00-1

Aquatic Chronic 4

H413

H413

 

 

 

015-167-00-5

kwas 3-(hydroksyfenylofosfinylo)propanowy; kwas 3-(hydroksyfenylofosfinylo)propionowy

411-200-6

14657-64-8

Eye Dam. 1

H318

GHS05

Dgr

H318

 

 

 

015-168-00-0

fostiazat (ISO);

2-okso-1,3-tiazolidyn-3-ylofosfonotian (RS)-S-sec-butylu-O-etylu; (RS)-3-[sec-butylosulfanylo(etoksy)fosfinoilo]-1,3-tiazolidyn-2-on

98886-44-3

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H301

H312

H317

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H331

H301

H312

H317

H410

EUH070

 

 

015-169-00-6

tetrafluoroboran tributylotetradecylofosfonium

413-520-1

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H373 **

H314

H317

H400

H410

GHS08

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H302

H373 ** H314

H317

H410

 

 

 

015-170-00-1

masa poreakcyjna: fosforanu(V) di(oktan-1-ylo-N, N,N-trimetyloamoniowego)-oktylu; fosforanu(V) oktan-1-ylo-N, N,N-trimetyloamoniowego-dioktylu; fosforanu(V) oktan-1-ylo-N, N,N-trimetyloamoniowego-oktylu

407-490-9

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1B

H312

H302

H314

GHS05

GHS07

Dgr

H312

H302

H314

 

 

 

015-171-00-7

fosforotian O, O,O-tris(2(lub 4)-C9-10-izoalkilofenylu)

406-940-1

Aquatic Chronic 2

H411

GHS09

H411

 

 

 

015-172-00-2

masa poreakcyjna: fosforanu(V) mono[di(4-metylopentan-2-yloksy)tiofosforotionyloizopropylu]-bis(izotridecyloamoniowego);

fosforanu(V) bis[di(4-metylopentan-2-yloksy)tiofosforotionyloizopropylu]-izotridecyloamoniowego

406-240-6

Flam. Liq. 3

Skin Corr. 1B

Aquatic Chronic 2

H226

H314

H411

GHS02

GHS05

GHS09

Dgr

H226

H314

H411

 

 

 

015-173-00-8

[2-(1,1-dimetyloetylo)-6-metoksypirymidyn-4-ylo]etylofosfonotian metylu

414-080-3

117291-73-3

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

 

 

015-174-00-3

1-chloro-N,N-dietylo-1,1-difenylo-1-(fenylometylo)fosforoamina

411-370-1

82857-68-9

Acute Tox. 3 *

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 2

H301

H318

H411

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H301

H318

H411

 

 

 

015-175-00-9

(trifenylofosforanylideno)octan tert-butylu

412-880-7

35000-38-5

Acute Tox. 3 *

STOT RE 2 *

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H301

H373 **

H319

H317

H411

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H301

H373 ** H319

H317

H411

 

 

 

015-176-00-4

P, P,P',P'-tetrakis(2-metoksyfenylo)propano-1,3-difosfina

413-430-2

116163-96-3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

 

 

015-177-00-X

kwas [(4-fenylobutylo)hydroksyfosforylo]octowy

412-170-7

83623-61-4

STOT RE 2 *

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

H373 **

H318

H317

GHS08

GHS05

Dgr

H373 ** H318

H317

 

 

 

015-178-00-5

(-)-(1R,2S)-(1,2-epoksypropylo)fosfonian (R)-1-fenyloetyloamoniowy, monohydrat

418-570-8

25383-07-7

Repr. 2

Aquatic Chronic 2

H361f *** H411

GHS08

GHS09

Wng

H361f *** H411

 

 

 

015-179-00-0

produkt kondensacji UVCB: chlorku tetrakishydroksymetylofosfonium, mocznika i destylowanej uwodornionej C16-18 alkiloaminy tłuszczowej

422-720-8

166242-53-1

Carc. 2

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H302

H373 **

H314

H317

H400

H410

GHS08

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H351

H302

H373 ** H314

H317

H410

 

 

 

015-180-00-6

sól kwasu [R-(R*,S*)]-{[2-metylo-1-(1-oksopropoksy)propoksy]-(4-fenylobutylo)fosfinylo}octowego i (-)-cynchonidyny (1:1)

415-820-8

137590-32-0

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H318

H317

H412

GHS05

GHS07

Dgr

H318

H317

H412

 

 

 

015-181-00-1

fosfan, fosfina

232-260-8

7803-51-2

Flam. Gas 1

Press. Gas

Acute Tox. 2 *

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

H220

H330

H314

H400

GHS02

GHS04

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H220

H330

H314

H400

 

 

U

015-182-00-7

tetraizopropylodichlorometylen-bisfosfonian; ester diizopropylowy kwasu (dichloro-(diizopropoksy-fosforylo)metylo)fosfonowego

430-630-5

10596-22-2

Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

H302

H319

H317

GHS07

Wng

H302

H319

H317

 

 

 

015-183-00-2

kwas (1-hydroksydodecylideno)difosfonowy

425-230-2

16610-63-2

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H314

H400

H410

GHS05

GHS09

Dgr

H314

H410

 

 

 

015-184-00-8

sole glifosatu, z wyjątkiem tych wymienionych gdzie indziej w niniejszym załączniku

Aquatic Chronic 2

H411

GHS09

H411

 

 

A

015-186-00-9

chloropiryfos metylowy (ISO); tiofosforan O-3,5,6-trichloro-2-pirydylu-O, O-dimetylu

227-011-5

5598-13-0

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H317

H410

 

M = 10000

 

015-187-00-4

masa poreakcyjna: N-tlenku {[(2-hydroksyetylo)imino]bis(metyleno)}bisfosfonianu tetra sodu;

N-tlenku P-tlenku [(tetrahydro-2-hydroksy-4H-1,4,2-oksazafosforyn-4-ylo)metylo]fosfonianu trisodu

417-540-1

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 2

H318

H411

GHS05

GHS09

Dgr

H318

H411

 

 

 

015-189-00-5

tlenek fenylobis(2,4,6-trimetylobenzoilo)fosfanu; tlenek fenylobis(2,4,6-trimetylobenzoilo)fosfiny

423-340-5

162881-26-7

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 4

H317

H413

GHS07

Wng

H317

H413

 

 

 

015-190-00-0

difosforan(III) bis(2,4-dikumylofenylo)neopentylu;

3,9-bis[2,4-bis(l-metylo-1-fenyloetylo)fenoksy]-2,4,8,10-tetraoksa-3,9-difosfaspiro[5.5]undekan

421-920-2

154862-43-8

Aquatic Chronic 4

H413

H413

 

 

 

015-191-00-6

fosforan(V) dodecylodifenylu

431-760-5

27460-02-2

Skin Irrit. 2

Aquatic Chronic 3

H315

H412

GHS07

Wng

H315

H412

 

 

 

015-192-00-1

bifosforan(V) tetrakis(2,6-dimetylofenylo)-m-fenylenu

432-770-2

139189-30-3

Skin Sens. 1

H317

GHS07

Wng

H317

 

 

 

015-193-00-7

1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-N-metylo-1-butanosulfonamid trifenylo(fenylometylo)fosfoniowy (1:1)

442-960-7

332350-93-3

Acute Tox. 3 *

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H318

H400

H410

GHS05

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H318

H410

 

 

 

015-194-00-2

nonafluorobutano-1-sulfonian tetrabutylofosfoniowy

444-440-5

220689-12-3

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 3

H302

H412

GHS07

Wng

H302

H412

 

 

 

015-195-00-8

masa poreakcyjna: o-toluenofosfonianu potasu;

m-toluenofosfonianu potasu; p-toluenofosfonianu potasu

433-860-4

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H319

H317

H412

GHS07

Wng

H319

H317

H412

 

 

 

015-196-00-3

masa poreakcyjna: (2-(hydroksymetylokarbamoilo)etylo)fosfonianu dimetylu;

(2-(hydroksymetylokarbamoilo)etylo)fosfonianu dietylu;

(2-(hydroksymetylokarbamoilo)etylo)fosfonianu etylometylu

435-960-3

Carc. 1B

Muta. 1B

Skin Sens. 1

H350

H340

H317

GHS08

GHS07

Dgr

H350

H340

H317

 

 

 

015-197-00-9

kwas bis(2,2,4-trimetylopentylo)ditio-fosfonowy

420-160-9

107667-02-7

Flam. Liq. 3

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1B

Aquatic Chronic 2

H226

H331

H302

H314

H411

GHS02

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H226

H331

H302

H314

H411

 

 

 

015-198-00-4

kwas (4-fenylobutylo)fosfinowy

420-450-5

86552-32-1

Carc. 2

Eye Dam. 1

H351

H318

GHS05

GHS08

Dgr

H351

H318

 

 

 

015-199-00-X

fosforan(V) tris(2-chloro-1-chlorometylu)-etylu

237-159-2

13674-87-8

Carc. 2

H351

GSH08

Wng

H351

 

 

 

015-200-00-3

fosforek indu

244-959-5

22398-80-7

Carc. 1B Repr. 2

STOT RE 1

H350

H361f

H372 (płuca)

GHS08

Dgr

H350

H361f

H372 (płuca)

 

STOT RE 1; H372: C ≥0,1  % Carc 1B;

H350: C

≥0,01  % STOT RE 2;

H373: 0,01  % ≤

C < 0,1  %

 

015-201-00-9

fosforan triksylilu

246-677-8

25155-23-1

Repr. 1B

H360F

GHS08

Dgr

H360F

 

 

 

015-202-00-4

fosforan(III) tris(nonylofenylu)

247-759-6

26523-78-4

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H317

H410

 

 

 

015-203-00-X

tlenek difenylo(2,4,6-trimetylobenzoilo)fosfanu; tlenek difenylo(2,4,6-trimetylobenzoilo)fosfiny

278-355-8

75980-60-8

Repr. 2

H361f (powoduje zanik jąder)

GHS08

Wng

H361f (powoduje zanik jąder)

 

 

 

016-001-00-4

siarkowodór

231-977-3

7783-06-4

Flam. Gas 1

Press. Gas

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

H220

H330

H400

GHS02

GHS04

GHS06

GHS09

Dgr

H220

H330

H400

 

 

U

016-002-00-X

siarczek baru

244-214-4

21109-95-5

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

H332

H302

H400

GHS07

GHS09

Wng

H332

H302

H400

EUH031

 

 

016-003-00-5

polisiarczki baru

256-814-3

50864-67-0

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Aquatic Acute 1

H319

H335

H315

H400

GHS07

GHS09

Wng

H319

H335

H315

H400

EUH031

 

 

016-004-00-0

siarczek wapnia

243-873-5

20548-54-3

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Aquatic Acute 1

H319

H335

H315

H400

GHS07

GHS09

Wng

H319

H335

H315

H400

EUH031

 

 

016-005-00-6

polisiarczki wapnia

215-709-2

1344-81-6

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Aquatic Acute 1

H319

H335

H315

H400

GHS07

GHS09

Wng

H319

H335

H315

H400

EUH031

 

 

016-006-00-1

siarczek potasu;

siarczek dipotasu

215-197-0

1312-73-8

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

H314

H400

GHS05

GHS09

Dgr

H314

H400

EUH031

 

 

016-007-00-7

polisiarczki potasu

253-390-1

37199-66-9

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

H314

H400

GHS05

GHS09

Dgr

H314

H400

EUH031

 

 

016-008-00-2

polisiarczki amonu

232-989-1

9080-17-5

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

H314

H400

GHS05

GHS09

Dgr

H314

H400

EUH031

EUH031: C ≥1 %

 

016-009-00-8

siarczek sodu;

siarczek disodu

215-211-5

1313-82-2

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

H311

H302

H314

H400

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H311

H302

H314

H400

 

 

 

016-010-00-3

polisiarczki sodu

215-686-9

1344-08-7

Acute Tox. 3 *

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

H301

H314

H400

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H301

H314

H400

EUH031

 

 

016-011-00-9

ditlenek siarki

231-195-2

7446-09-5

Press. Gas

Acute Tox. 3 *

Skin Corr. 1B

H331

H314

GHS04

GHS06

GHS05

Dgr

H331

H314

 

*

U5

016-012-00-4

dichlorek disiarki;

monochlorek siarki

233-036-2

10025-67-9

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1A

Aquatic Acute 1

H301

H332