EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0606

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/606 z dnia 19 kwietnia 2018 r. obejmujące nazwę „Dons” (ChNP) ochroną na podstawie art. 99 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013

C/2018/2213

Dz.U. L 101 z 20.4.2018, p. 37–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/606/oj

20.4.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 101/37


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/606

z dnia 19 kwietnia 2018 r.

obejmujące nazwę „Dons” (ChNP) ochroną na podstawie art. 99 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (1), w szczególności jego art. 99,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 97 ust. 2 i 3 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 wniosek Danii o rejestrację nazwy „Dons” jako chronionej nazwy pochodzenia (ChNP) został sprawdzony przez Komisję, a następnie opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  (2).

(2)

Zgodnie z art. 98 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 i art. 14 rozporządzenia Komisji (WE) nr 607/2009 (3) włoskie ministerstwo rolnictwa oraz stowarzyszenia „Confederazione Nazionale dei Consorzi Volontari per la Tutela delle Denominazioni dei Vini Italiani” (FEDERDOC) i „L'Alleanza delle Cooperative Italiane-Agroalimentare” zgłosiły drogą elektroniczną sprzeciw w dniach, odpowiednio, 4, 5 i 8 lutego 2016 r. Komisja uznała wszystkie trzy zgłoszenia sprzeciwu za dopuszczalne zgodnie z art. 15 rozporządzenia (WE) nr 607/2009.

(3)

Pismem z dnia 24 maja 2016 r. Komisja przekazała te zgłoszenia organom duńskim i wezwała je do przedstawienia uwag w terminie dwóch miesięcy zgodnie z art. 16 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 607/2009. Dania przysłała swoje uwagi w wymaganym terminie w dniu 4 lipca 2016 r.

(4)

Jak przewidziano w art. 16 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 607/2009, pismami z dnia 12 stycznia 2017 r. Komisja przekazała uwagi otrzymane od organów duńskich trzem podmiotom zgłaszającym sprzeciw, którym wyznaczono termin dwóch miesięcy na przekazanie ewentualnych uwag. W dniu 10 marca 2017 r. Komisja otrzymała od włoskiego ministerstwa rolnictwa kolejną wiadomość, w której podtrzymano sprzeciw.

(5)

Zgodnie z art. 16 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 607/2009 Komisja powinna podjąć decyzję na podstawie dostępnych jej dowodów.

(6)

Wszystkie trzy podmioty zgłaszające sprzeciw twierdzą, że niektóre odmiany winorośli wykorzystywane do produkcji „Dons”, a mianowicie „Cabernet Cortis”, „Orion”, „Regent”, „Rondo” i „Solaris”, które podmioty te uznają za mieszańce uzyskane z krzyżowania gatunku Vitis vinifera z innymi gatunkami rodzaju Vitis, nie powinny być używane w przypadku produktu objętego chronioną nazwą pochodzenia zgodnie z art. 93 ust. 1 lit. a) ppkt (iv) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013. Podmioty te twierdzą również, że odmiana uzyskana w drodze krzyżowania międzygatunkowego nie może być w żadnym przypadku uznana za należącą do gatunku Vitis vinifera. Według włoskiego ministerstwa rolnictwa i FEDERDOC analiza genomu w dowolnym państwie Unii Europejskiej pozwala stwierdzić, czy dana odmiana należy do gatunku Vitis vinifera, czy jest krzyżówką z innym gatunkiem rodzaju Vitis.

(7)

Włoskie ministerstwo rolnictwa twierdzi ponadto, że odniesienie do czynników ludzkich jest niewystarczające, podobnie jak niewystarczający jest związek przyczynowy między czynnikami przyrodniczymi i ludzkimi, a także informacje na temat jakości i cech produktu związanych ze środowiskiem geograficznym. Ponadto wspomniany podmiot zgłaszający sprzeciw twierdzi, że twierdzenie, zgodnie z którym kwasowość produktu jest związana z „wyborem stosunkowo odpornych odmian”, jest pozbawione podstaw technicznych i naukowych, biorąc pod uwagę fakt, że dobór odmian jest procesem długotrwałym, który nie może odnosić się do odmian mieszańców międzygatunkowych.

(8)

Ponadto włoskie ministerstwo rolnictwa uważa, że zbędne jest powtarzanie wymagań dotyczących podawania nazw odmian winorośli i rocznika na etykietach, ponieważ wymogi te są określone w art. 61 i 62 rozporządzenia (WE) nr 607/2009.

(9)

Komisja oceniła argumenty i dowody przedstawione przez zgłaszających sprzeciw oraz przez wnioskodawcę i stwierdziła, że nazwę „Dons” należy zarejestrować jako chronioną nazwę pochodzenia z powodów przedstawionych poniżej.

(10)

Jeżeli chodzi o zarzuty, iż produkt nie jest uzyskiwany z odmian winorośli gatunku Vitis vinifera, należy wziąć pod uwagę kilka elementów. Po pierwsze, na szczeblu UE nie istnieje zharmonizowana klasyfikacja odmian winorośli należących do gatunku Vitis vinifera. Ponadto żaden właściwy organ, taki jak Międzynarodowa Organizacja ds. Winorośli i Wina (OIV), nie posiada obecnie wykazu referencyjnego ani naukowego dokumentu, który pozwoliłby bezsprzecznie sklasyfikować gatunek Vitis vinifera lub krzyżówkę między gatunkiem Vitis vinifera a innym gatunkiem rodzaju Vitis, czy też dokonać między nimi rozróżnienia. W tym kontekście kwestię definicji naukowej należy przede wszystkim rozwiązać w drodze wstępnej oceny krajowej przeprowadzonej przez państwa członkowskie zgodnie z art. 96 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013. Dania przyjęła klasyfikację niemiecką, zgodnie z którą wszystkie pięć przedmiotowych odmian należy do gatunku Vitis vinifera. Po drugie, zgodnie z art. 16 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 607/2009 dotyczącym weryfikacji sprzeciwu Komisja podejmuje decyzję o odrzuceniu lub zarejestrowaniu danej nazwy pochodzenia na podstawie dowodów, którymi dysponuje. W niniejszym przypadku wnoszący sprzeciw nie przedstawili żadnych solidnych dowodów naukowych ani danych potwierdzających, że produkt nie jest uzyskiwany z odmian winorośli należących do Vitis vinifera. Wreszcie Komisja zauważa, że kilka innych państw członkowskich wykorzystuje omawiane odmiany winorośli do produkcji win o chronionej nazwie pochodzenia.

(11)

W związku z powyższym nie można stwierdzić, że produkt występujący pod nazwą „Dons” jest otrzymywany z odmian winorośli nienależących do Vitis vinifera. Sprzeciw zgłoszony na tej podstawie należy zatem odrzucić.

(12)

W odniesieniu do rzekomego braku informacji na temat związku Komisja zauważa, że przedstawiono opis odpowiednich czynników przyrodniczych występujących w środowisku geograficznym, a także ich związek z określoną jakością i szczególnymi cechami produktu, wyrażony w szczególności w wyższej zawartości kwasu mlekowego, która odróżnia ten produkt od klasycznych win musujących. Należy zatem stwierdzić, że przedstawiono niezbędne elementy przedmiotowego związku zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 607/2009. Jeżeli chodzi o czynniki ludzkie, kwasowość produktu uznaje się za związaną z wyborem stosunkowo odpornych odmian zgodnie z art. 93 ust. 1 lit. a) ppkt (i) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013.

(13)

W odniesieniu do zarzutu, że zbędne jest powtarzanie wymogów przewidzianych przez rozporządzenie, pewne aspekty tych wymogów wykraczają poza wymogi prawa Unii, a zatem ich włączenie wydaje się właściwe dla zapewnienia jasności i właściwego rozumienia wymogów przez potencjalnie uprawnionych producentów.

(14)

W związku z powyższym i zgodnie z art. 99 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 Komisja uważa, że wniosek spełnia warunki określone we wspomnianym rozporządzeniu, a nazwę „Dons” należy objąć ochroną i wpisać do rejestru, o którym mowa w art. 104 rozporządzenia.

(15)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Niniejszym obejmuje się ochroną nazwę „Dons” (ChNP).

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 19 kwietnia 2018 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.

(2)  Dz.U. C 407 z 8.12.2015, s. 4.

(3)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 607/2009 z dnia 14 lipca 2009 r. ustanawiające niektóre szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w odniesieniu do chronionych nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych, określeń tradycyjnych, etykietowania i prezentacji niektórych produktów sektora wina (Dz.U. L 193 z 24.7.2009, s. 60).


Top