EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0550

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/550 z dnia 6 kwietnia 2018 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 684/2009 w sprawie wykonania dyrektywy Rady 2008/118/WE w odniesieniu do skomputeryzowanych procedur przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy

C/2018/1940

OJ L 91, 9.4.2018, p. 13–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/550/oj

9.4.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 91/13


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/550

z dnia 6 kwietnia 2018 r.

zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 684/2009 w sprawie wykonania dyrektywy Rady 2008/118/WE w odniesieniu do skomputeryzowanych procedur przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylającą dyrektywę 92/12/EWG (1), w szczególności jej art. 29 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 (2) ustanowiono nomenklaturę towarów – „Nomenklaturę scaloną” – na potrzeby wspólnej taryfy celnej, statystyk handlu zagranicznego Unii oraz innych obszarów polityki Unii dotyczących przywozu i wywozu towarów.

(2)

Do wypełniania niektórych pól danych w komunikatach wymienianych dla celów art. 21–25 dyrektywy 2008/118/WE należy stosować kody podane w załączniku II do rozporządzenia Komisji (WE) nr 684/2009 (3).

(3)

Produkty podlegające przepisom dyrektywy Rady 2003/96/WE (4) są określone przy pomocy odniesień do kodów Nomenklatury scalonej zamieszczonej w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2031/2001 (5).

(4)

Niektóre produkty energetyczne są wymienione w tabeli w pkt 11 (Wyrób akcyzowy) załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 684/2009 i są określone przy pomocy odniesień do kodów Nomenklatury scalonej rozporządzenia (WE) nr 2031/2001.

(5)

Na podstawie zmian wprowadzanych do załącznika I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 – przy czym ostatnie zmiany wprowadzono rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2017/1925 (6) – kody Nomenklatury scalonej dla niektórych produktów energetycznych, o których mowa w dyrektywie 2003/96/WE, zostały zastąpione nowymi kodami.

(6)

Zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/552 (7) kody Nomenklatury scalonej dla niektórych produktów energetycznych podlegających przepisom dyrektywy 2003/96/WE zostały uaktualnione w świetle zmian Nomenklatury scalonej – przy czym ostatnie zmiany wprowadzono rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2017/1925.

(7)

Należy zapewnić, by kody Nomenklatury scalonej stosowane do opisu produktów energetycznych wymienionych w pkt 11 (Wyrób akcyzowy) w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 684/2009 były kodami Nomenklatury scalonej, do których odniesienia znajdują się w dyrektywie 2003/96/WE zaktualizowanej decyzją wykonawczą (UE) 2018/552.

(8)

Dyrektywa Rady 95/60/WE (8) nie nakłada wymogu stosowania wspólnego znacznika skarbowego do paliwa lotniczego do silników odrzutowych objętego kodem CN 2710 19 21. W związku z tym kod ten nie powinien być stosowany do opisu nafty znakowanej.

(9)

Opis kodu wyrobu akcyzowego E490 odnosi się do wielu różnych kodów CN, lecz tylko niektóre z nich powinny zostać objęte tym kodem wyrobu akcyzowego zgodnie z art. 20 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2003/96/WE. W związku z tym opis tego kodu powinien zostać doprecyzowany, aby wymienić tylko odpowiednie kody CN.

(10)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 684/2009.

(11)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Podatku Akcyzowego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W tabeli w pkt 11 (Wyrób akcyzowy) załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 684/2009 wiersze zawierające wyroby akcyzowe objęte kodami od E410 do E490 oraz kodami E910 i E920 otrzymują brzmienie:

KWA

KAT

JEDNOSTKA

Opis

A

P

G

E410

E

2

Benzyna ołowiowa objęta kodami CN 2710 12 31 , 2710 12 51 i 2710 12 59 (art. 20 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2003/96/WE)

N

N

T

E420

E

2

Benzyna bezołowiowa objęta kodami CN 2710 12 31 , 2710 12 41 , 2710 12 45 i 2710 12 49 (art. 20 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2003/96/WE)

N

N

T

E430

E

2

Olej napędowy nieznakowany objęty kodami CN 2710 19 43 , 2710 19 46 , 2710 19 47 , 2710 19 48 , 2710 20 11 , 2710 20 15 , 2710 20 17 i 2710 20 19 (art. 20 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2003/96/WE)

N

N

T

E440

E

2

Olej napędowy znakowany objęty kodami CN 2710 19 43 , 2710 19 46 , 2710 19 47 , 2710 19 48 , 2710 20 11 , 2710 20 15 , 2710 20 17 i 2710 20 19 (art. 20 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2003/96/WE)

N

N

T

E450

E

2

Nafta objęta kodem CN 2710 19 21 i nafta nieznakowana objęta kodem CN 2710 19 25 (art. 20 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2003/96/WE)

N

N

T

E460

E

2

Nafta znakowana objęta kodem 2710 19 25 (art. 20 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2003/96/WE)

N

N

T

E470

E

1

Ciężki olej opałowy objęty kodami CN 2710 19 62 , 2710 19 64 , 2710 19 68 , 2710 20 31 , 2710 20 35 i 2710 20 39 (art. 20 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2003/96/WE)

N

N

N

E480

E

2

Produkty objęte kodami CN 2710 12 21 , 2710 12 25 , 2710 19 29 i 2710 20 90 (wyłącznie w odniesieniu do produktów, których mniej niż 90 % objętości (włączając straty) destyluje w temperaturze 210 °C i których co najmniej 65 % objętości (włączając straty) destyluje w temperaturze 250 °C według metody ISO 3405 (równoważnej metodzie ASTM D 86)) przemieszczane w handlu luzem (art. 20 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2003/96/WE)

N

N

T

E490

E

2

Produkty objęte kodami CN 2710 12 11 , 2710 12 15 , 2710 12 70 , 2710 12 90 , 2710 19 11 , 2710 19 15 , 2710 19 31 , 2710 19 35 , 2710 19 51 i 2710 19 55 (art. 20 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2003/96/WE)

N

N

T

E910

E

2

Monoalkilowe estry kwasów tłuszczowych zawierające 96,5 % masy lub więcej estrów (FAMAE) objęte kodem CN 3826 00 10 (art. 20 ust. 1 lit. h) dyrektywy 2003/96/WE)

N

N

T

E920

E

2

Produkty objęte kodami 3824 99 86 , 3824 99 92 (wyłączając preparaty przeciwrdzewne zawierające aminy jako składniki aktywne i złożone rozpuszczalniki nieorganiczne i rozcieńczalniki do lakierów i produktów podobnych), 3824 99 93 , 3824 99 96 (wyłączając preparaty przeciwrdzewne zawierające aminy jako składniki aktywne i złożone rozpuszczalniki nieorganiczne i rozcieńczalniki do lakierów i produktów podobnych) i 3826 00 90 , jeżeli są przeznaczone do stosowania jako paliwo do ogrzewania lub paliwo silnikowe (art. 20 ust. 1 lit. h) dyrektywy 2003/96/WE)

N

N

T

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 15 września 2018 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 6 kwietnia 2018 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 9 z 14.1.2009, s. 12.

(2)  Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1).

(3)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 684/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy Rady 2008/118/WE w odniesieniu do skomputeryzowanych procedur przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy (Dz.U. L 197 z 29.7.2009, s. 24).

(4)  Dyrektywa Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (Dz.U. L 283 z 31.10.2003, s. 51).

(5)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2031/2001 z dnia 6 sierpnia 2001 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 279 z 23.10.2001, s. 1).

(6)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1925 z dnia 12 października 2017 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 282 z 31.10.2017, s. 1).

(7)  Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/552 z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie aktualizacji kodów Nomenklatury scalonej stosowanych do określania produktów, o których mowa w dyrektywie 2003/96/WE (zob. s. 27 niniejszego Dziennika Urzędowego).

(8)  Dyrektywa Rady 95/60/WE z dnia 27 listopada 1995 r. w sprawie banderolowania olejów napędowych i nafty (Dz.U. L 291 z 6.12.1995, s. 46).


Top