EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0541

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/541 z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2017/2358 i rozporządzenie delegowane (UE) 2017/2359 w odniesieniu do ich dat rozpoczęcia stosowania (Tekst mający znaczenie dla EOG. )

C/2017/8681

OJ L 90, 6.4.2018, p. 59–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/541/oj

6.4.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 90/59


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2018/541

z dnia 20 grudnia 2017 r.

zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2017/2358 i rozporządzenie delegowane (UE) 2017/2359 w odniesieniu do ich dat rozpoczęcia stosowania

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (1), w szczególności jej art. 25 ust. 2, art. 28 ust. 4, art. 29 ust. 4 i 5 oraz art. 30 ust. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa (UE) 2016/97 harmonizuje przepisy krajowe dotyczące dystrybucji ubezpieczeń i reasekuracji oraz uprawnia Komisję do przyjęcia aktów delegowanych w celu doprecyzowania kryteriów i praktycznych szczegółów w odniesieniu do zasad prowadzenia działalności mających zastosowanie do dystrybucji ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych oraz w odniesieniu do wymogów w zakresie nadzoru nad produktem i zarządzania nim nałożonych na zakłady ubezpieczeń i dystrybutorów ubezpieczeń. W dniu 21 września 2017 r. w oparciu o te uprawnienia Komisja przyjęła rozporządzenie delegowane (UE) 2017/2358 (2) oraz rozporządzenie delegowane (UE) 2017/2359 (3).

(2)

Aby umożliwić właściwym organom i branży ubezpieczeniowej lepsze dostosowanie się do wymogów ustanowionych w dwóch rozporządzeniach delegowanych, o których mowa w motywie pierwszym, datę rozpoczęcia stosowania tych rozporządzeń delegowanych należy dostosować do daty, od której państwa członkowskie mają stosować środki niezbędne do wykonania dyrektywy (UE) 2016/97, jak określono w art. 42 ust. 1 tej dyrektywy,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zmiana w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2017/2358

W art. 13 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/2358 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia, od którego państwa członkowskie mają stosować środki, o których mowa w art. 42 ust. 1 akapit pierwszy dyrektywy (UE) 2016/97.”.

Artykuł 2

Zmiana w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2017/2359

W art. 20 rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/2359 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia, od którego państwa członkowskie mają stosować środki, o których mowa w art. 42 ust. 1 akapit pierwszy dyrektywy (UE) 2016/97.”.

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 20 grudnia 2017 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 26 z 2.2.2016, s. 19.

(2)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/2358 z dnia 21 września 2017 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 w odniesieniu do wymogów w zakresie nadzoru nad produktem i zarządzania nim dla zakładów ubezpieczeń i dystrybutorów ubezpieczeń (Dz.U. L 341 z 20.12.2017, s. 1).

(3)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/2359 z dnia 21 września 2017 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 w odniesieniu do wymogów informacyjnych i zasad prowadzenia działalności mających zastosowanie do dystrybucji ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (Dz.U. L 341 z 20.12.2017, s. 8).


Top