Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0455

Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/455 z dnia 16 marca 2018 r. ustanawiające dodatkowe obowiązki i zadania laboratorium referencyjnego Unii Europejskiej ds. chorób ryb i skorupiaków i zmieniające załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (Tekst mający znaczenie dla EOG. )

C/2018/1523

OJ L 77, 20.3.2018, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/455/oj

20.3.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 77/4


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2018/455

z dnia 16 marca 2018 r.

ustanawiające dodatkowe obowiązki i zadania laboratorium referencyjnego Unii Europejskiej ds. chorób ryb i skorupiaków i zmieniające załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (1), w szczególności jego art. 32 ust. 5 i 6,

uwzględniając dyrektywę Rady 2006/88/WE z dnia 24 października 2006 r. w sprawie wymogów w zakresie zdrowia zwierząt akwakultury i produktów akwakultury oraz zapobiegania niektórym chorobom zwierząt wodnych i zwalczania tych chorób (2), w szczególności jej art. 55 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 882/2004 określa ogólne zadania i obowiązki laboratoriów referencyjnych Unii Europejskiej (UE) ds. żywności i pasz oraz ds. zdrowia zwierząt, a także dotyczące ich wymogi. Laboratoria referencyjne UE ds. zdrowia zwierząt i żywych zwierząt zostały wymienione w części II załącznika VII do rozporządzenia (WE) nr 882/2004. W części II pkt 15 w tym załączniku wymieniono Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas) w Weymouth (Zjednoczone Królestwo) jako laboratorium referencyjne UE ds. chorób skorupiaków.

(2)

Dyrektywą 2006/88/WE ustanowiono warunki dotyczące zdrowia zwierząt w zakresie wprowadzania do obrotu, przywozu do Unii i tranzytu przez jej terytorium zwierząt akwakultury i produktów akwakultury oraz niektóre minimalne środki zapobiegania niektórym chorobom tych zwierząt i zwalczania tych chorób. Art. 55 ust. 1 dyrektywy 2006/88/WE przewiduje wyznaczenie laboratoriów referencyjnych UE ds. chorób zwierząt wodnych, których dotyczy ta dyrektywa.

(3)

W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 737/2008 (3) wyznaczono Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas) w Weymouth (Zjednoczone Królestwo) na laboratorium referencyjne UE ds. chorób skorupiaków na okres od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. Art. 55 ust. 3 dyrektywy 2006/88/WE przewiduje kontrolę funkcji tego laboratorium.

(4)

W następstwie notyfikacji dokonanej przez Zjednoczone Królestwo zgodnie z art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej funkcjonowanie Cefas jako laboratorium referencyjnego UE ds. chorób skorupiaków nie może zostać przedłużone na okres po dniu 1 lipca 2018 r.

(5)

Z uwagi na synergie pod względem fachowej wiedzy technicznej, zaplecza laboratoryjnego oraz sieci kontaktów z krajowymi laboratoriami referencyjnymi laboratorium referencyjne UE ds. chorób ryb powinno przejąć zadania i funkcje laboratorium referencyjnego UE ds. chorób skorupiaków.

(6)

Laboratorium Danmarks Tekniske Universitet, Veterinærinstituttet, Afdeling for Diagnostik og Beredskab – Fiskesygdomme, 2800 Kgs. Lyngby (Dania), które zostało wyznaczone na laboratorium referencyjne UE ds. chorób ryb powinno zatem przejąć zadania i funkcje laboratorium referencyjnego UE ds. chorób skorupiaków.

(7)

Laboratorium DTU Veterinærinstituttet, Afdeling for Diagnostik og Beredskab – Fiskesygdomme, które przyjmuje obowiązki laboratorium referencyjnego UE ds. chorób ryb i skorupiaków, powinno zostać wyznaczone na laboratorium referencyjne UE ds. chorób skorupiaków na okres od dnia 1 lipca 2018 r. do dnia 30 czerwca 2023 r. Ponadto powinno ono zostać wymienione w części II załącznika VII do rozporządzenia (WE) nr 882/2004. Należy zatem odpowiednio zmienić część II załącznika VII do rozporządzenia (WE) nr 882/2004.

(8)

Aby zapewnić niezakłóconą ciągłość funkcjonowania laboratoriów referencyjnych UE ds. chorób skorupiaków, należy przewidzieć konkretną datę rozpoczęcia stosowania środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu.

(9)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Danmarks Tekniske Universitet, Veterinærinstituttet Afdeling for Diagnostik og Beredskab – Fiskesygdomme, 2800 Kgs. Lyngby (Dania) przejmuje obowiązki i zadania laboratorium referencyjnego UE ds. chorób skorupiaków od dnia 1 lipca 2018 r. do dnia 30 czerwca 2023 r.

Artykuł 2

W części II załącznika VII do rozporządzenia (WE) nr 882/2004 wprowadza się następujące zmiany:

1)

pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6.

Laboratorium referencyjne UE ds. chorób ryb i skorupiaków

Danmarks Tekniske Universitet

Veterinærinstituttet

Afdeling for Diagnostik og Beredskab – Fiskesygdomme, Kemitorvet, Bygning 202

2800 Kgs. Lyngby

Dania”;

2)

skreśla się pkt 15.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 16 marca 2018 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 165 z 30.4.2004, s. 1.

(2)  Dz.U. L 328 z 24.11.2006, s. 14.

(3)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 737/2008 z dnia 28 lipca 2008 r. wyznaczające wspólnotowe laboratoria referencyjne ds. chorób skorupiaków, wścieklizny i gruźlicy bydła, ustanawiające dodatkowe obowiązki i zadania wspólnotowych laboratoriów referencyjnych ds. wścieklizny i gruźlicy bydła oraz zmieniające załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 201 z 30.7.2008, s. 29).


Top