Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0121

Rozporządzenie Rady (UE) 2018/121 z dnia 23 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 560/2014 w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu (Tekst mający znaczenie dla EOG. )

OJ L 22, 26.1.2018, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/121/oj

26.1.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 22/1


ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2018/121

z dnia 23 stycznia 2018 r.

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 560/2014 w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 187 oraz art. 188 akapit pierwszy,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzeniem Rady (UE) nr 560/2014 (3) ustanowiono Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Bioprzemysłu (zwane dalej „Wspólnym Przedsięwzięciem BBI”).

(2)

Art. 12 ust. 4 statutu Wspólnego Przedsięwzięcia BBI zawartego w załączniku do rozporządzenia (UE) nr 560/2014 (zwanego dalej „statutem”) stanowi, że wkład finansowy wnoszony przez członków Wspólnego Przedsięwzięcia BBI innych niż Unia na pokrycie kosztów operacyjnych wynosi co najmniej 182 500 000 EUR w okresie ustalonym w art. 1 rozporządzenia (UE) nr 560/2014, to jest od daty ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia BBI do dnia 31 grudnia 2024 r.

(3)

Konsorcjum bioprzemysłu (zwane dalej „BIC”), które jest członkiem Wspólnego Przedsięwzięcia BBI innym niż Unia, jest nadal gotowe wspierać koszty operacyjne Wspólnego Przedsięwzięcia BBI kwotą określoną w art. 12 ust. 4 statutu. Zaproponowało ono jednak alternatywny sposób finansowania za pośrednictwem wkładów finansowych swoich jednostek składowych wnoszonych na poziomie działań pośrednich.

(4)

Cel wspólnej inicjatywy technologicznej na rzecz bioprzemysłu, a mianowicie prowadzenie działań w drodze współpracy zainteresowanych stron na wszystkich etapach łańcucha wartości w bioprzemyśle, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, ośrodków badawczych i technologicznych oraz uczelni, może zostać osiągnięty jedynie przez umożliwienie BIC i jego jednostkom składowym wnoszenia wkładu finansowego nie tylko jako płatności na rzecz Wspólnego Przedsięwzięcia BBI, ale również jako wkładu finansowego na rzecz działań pośrednich finansowanych przez Wspólne Przedsięwzięcie BBI.

(5)

Niezbędne jest zatem wprowadzenie zmian do statutu w celu umożliwienia BIC i jego jednostkom składowym wnoszenia wkładu finansowego w pełnej kwocie określonej w art. 12 ust. 4 statutu przez umożliwienie wnoszenia tych wkładów nie tylko jako płatności na rzecz Wspólnego Przedsięwzięcia BBI, ale również jako wkładu finansowego na rzecz działań pośrednich finansowanych przez Wspólne Przedsięwzięcie BBI, o którym informuje się Wspólne Przedsięwzięcie BBI,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W art. 12 statutu Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu, w wersji zamieszczonej w załączniku do rozporządzenia (UE) nr 560/2014, wprowadza się następujące zmiany:

1)

ust. 3 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b)

wkłady finansowe wnoszone przez członków innych niż Unia lub ich jednostki składowe;”;

2)

ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4.   Wkłady finansowe wnoszone przez członków innych niż Unia lub ich jednostki składowe na pokrycie kosztów operacyjnych, o których mowa w ust. 3 lit. b), wynoszą co najmniej 182 500 000 EUR w okresie określonym w art. 1 niniejszego rozporządzenia.

Powyższe wkłady finansowe wnoszone są jako płatności na rzecz Wspólnego Przedsięwzięcia BBI lub jako wkłady finansowe na rzecz działań pośrednich finansowanych przez Wspólne Przedsięwzięcie BBI.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 stycznia 2018 r.

W imieniu Rady

V. GORANOV

Przewodniczący


(1)  Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 24 października 2017 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2)  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 27 kwietnia 2017 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(3)  Rozporządzenie Rady (UE) nr 560/2014 z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu (Dz.U. L 169 z 7.6.2014, s. 130).


Top