Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0056

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/56 z dnia 12 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 908/2014 ustanawiające zasady dotyczące stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, przepisów dotyczących kontroli, zabezpieczeń i przejrzystości

C/2018/0046

OJ L 10, 13.1.2018, p. 9–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/56/oj

13.1.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 10/9


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/56

z dnia 12 stycznia 2018 r.

zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 908/2014 ustanawiające zasady dotyczące stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, przepisów dotyczących kontroli, zabezpieczeń i przejrzystości

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej i uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 oraz (WE) nr 485/2008 (1), w szczególności jego art. 9 ust. 2, art. 36 ust. 6, art. 53 ust. 1, art. 57 ust. 2, art. 104 oraz art. 114,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 7 ust. 3 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 908/2014 (2) przy przeprowadzaniu badania bezpośredniego wydatków jednostki certyfikujące mogą stosować zintegrowaną metodę doboru próby. Z doświadczenia ze stosowania tego artykułu w ciągu pierwszych dwóch lat wynika, że trzeba wyjaśnić, co należy rozumieć przez zintegrowaną metodę doboru próby przy realizacji różnych celów audytu, o którym mowa w art. 9 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013.

(2)

Art. 41 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady (3) ustala limit dla każdej deklaracji wydatków agencji płatniczych zawierającej wnioski o płatności związane z instrumentami finansowymi na maksymalnie 25 % całkowitej kwoty wkładów z programu przeznaczonych na dany instrument finansowy. Art. 22 ust. 1 lit. a) rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 908/2014 stanowi, że w kwartalnych deklaracjach podaje się kwotę kwalifikowalnych wydatków publicznych, rzeczywiście wypłaconą przez agencję płatniczą w każdym kwartale, zgodnie z ust. 2 tego artykułu. Kwoty wypłacone przez agencję płatniczą w ramach instrumentów finansowych należy zgłaszać Komisji z uwzględnieniem limitu 25 % i pod warunkiem że osiągnięto odpowiedni ważny etap wdrażania. Pierwsza deklaracja składana Komisji w ramach limitu 25 % jest uruchamiana przez podpisanie umowy o finansowaniu i związaną z nią płatność na rzecz instrumentu finansowego. Kolejne transze należy deklarować Komisji po osiągnięciu odpowiedniego poziomu wypłat środków, zgodnie z art. 41 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013. W przypadku Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich („EFRROW”) oznacza to, że agencja płatnicza może wykazywać tylko 25 % całkowitego planowanego wkładu na kwartał. Wynika z tego, że przepisy art. 22 ust. 1 i 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 908/2014 nie przystają do sposobu, w jaki zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1303/2013 ma odbywać się zarządzanie instrumentami finansowymi między państwami członkowskimi a Komisją, i że należy je odpowiednio zmienić.

(3)

Z doświadczenia wynika, że aby zmniejszyć obciążenie administracyjne państw członkowskich związane z odzyskiwaniem kwot, należy ustalić próg nieodzyskiwania odsetek.

(4)

Art. 30 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 908/2014 stanowi, że dokumenty i informacje rachunkowe używane do celów rozliczenia rachunków należy przesyłać Komisji Europejskiej w formie papierowej, wraz z kopią elektroniczną. W celu zmniejszenia obciążenia administracyjnego państw członkowskich i Komisji, usprawnienia analizy dokumentów oraz ograniczenia ryzyka wystąpienia niespójności w danych należy zobowiązać państwa członkowskie do przedkładania wyłącznie dokumentów elektronicznych, z użyciem podpisu elektronicznego. Wymóg ten powinien zostać odzwierciedlony również w tekście deklaracji zarządczej, określonym w załączniku I do tego rozporządzenia wykonawczego. Aby uniknąć opóźnień w przekazywaniu dokumentów w przypadku trudności technicznych związanych z wdrożeniem podpisu elektronicznego, w pierwszym roku stosowania nowego wymogu należałoby dopuścić możliwość przedłożenia podpisanych dokumentów przesłanych w formie elektronicznej.

(5)

Zgodnie z art. 31 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 908/2014 forma i treść informacji rachunkowych, o których mowa w art. 30 ust. 1 lit. c) tego rozporządzenia wykonawczego, oraz sposób ich przesyłania do Komisji są tożsame z przewidzianymi zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2017/1758 (4). Doświadczenie pokazuje, że forma i treść informacji rachunkowych muszą być zmieniane co roku, co wiąże się z obciążeniem administracyjnym i ryzykiem opóźnień. W celu uproszczenia przepisów oraz umożliwienia terminowego ustalania kwestii dotyczących specyfikacji technicznych należy zatem przewidzieć, że modele i związane z nimi specyfikacje techniczne na potrzeby informacji rachunkowych będą, począwszy od roku budżetowego 2019, udostępniane i aktualizowane przez Komisję na podstawie informacji przekazanych przez Komitet ds. Funduszy Rolniczych przed rozpoczęciem każdego roku budżetowego. Należy również ustanowić ogólne wymogi w odniesieniu do tych specyfikacji technicznych.

(6)

Art. 34 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 908/2014 stanowi, że jeśli Komisja uznaje, że wydatki nie zostały dokonane zgodnie z zasadami unijnymi, powiadamia ona dane państwo członkowskie o wynikach kontroli, a także wyznacza w powiadomieniu spotkanie dwustronne w ciągu czterech miesięcy od daty upłynięcia terminu przewidzianego na udzielenie odpowiedzi przez państwo członkowskie. W trakcie tego okresu należy przeprowadzić niezbędne kroki administracyjne, takie jak: tłumaczenie pisemne odpowiedzi od państwa członkowskiego, analiza przez Komisję elementów przedstawionych przez państwo członkowskie, przygotowanie zaproszenia na spotkanie dwustronne w języku polskim i przygotowanie spotkania. Doświadczenie z ostatnich dwóch lat wskazuje, że we wspomniany okres czterech miesięcy w większości przypadków jest niewystarczający, by przygotować efektywne spotkania. Aby umożliwić lepsze przygotowanie spotkań dwustronnych, czas na zorganizowanie spotkania należy wydłużyć do pięciu miesięcy. W celu uniknięcia zakłócenia toczących się dochodzeń przedłużony termin będzie miał zastosowanie wyłącznie przy postępowaniach, w odniesieniu do których do momentu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia nie wysłano jeszcze powiadomienia na podstawie art. 34 ust. 2.

(7)

Art. 34 ust. 3 akapit trzeci rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 908/2014 wymaga, by Komisja przekazała swoje wnioski państwu członkowskiemu w ciągu sześciu miesięcy od przesłania protokołu ze spotkania dwustronnego. Termin jest określony wyłącznie w odniesieniu do protokołu ze spotkania dwustronnego, przy założeniu że spotkanie dwustronne miało miejsce. Rozporządzenie wykonawcze nie określa wyraźnie terminu przesłania tego powiadomienia w przypadku, gdy państwo członkowskie uznało, że spotkanie dwustronne nie jest konieczne. W związku z tym przepis ten należy uściślić w tym względzie oraz ustalić punkt odniesienia dla okresu sześciu miesięcy w przypadku, gdy spotkanie dwustronne nie było wymagane.

(8)

Art. 34 ust. 9 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 908/2014 stanowi, że w należycie uzasadnionych przypadkach można przedłużyć terminy, o których mowa w ust. 3, 4 i 5 tego artykułu. Art. 34 ust. 2 tego rozporządzenia wykonawczego przewiduje termin zorganizowania spotkania dwustronnego, ale może się zdarzyć, że w należycie uzasadnionych przypadkach zajdzie konieczność przedłużenia tego terminu. Należy zatem odpowiednio zmienić art. 34 ust. 9 przedmiotowego rozporządzenia wykonawczego.

(9)

Zgodnie z art. 111 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 państwa członkowskie mają publikować informacje na temat beneficjentów Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz EFRROW, w tym, między innymi, kwotę płatności otrzymanych z tytułu każdego środka finansowanego przez te fundusze w danym roku budżetowym oraz charakter i opis każdego środka. W art. 57 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 908/2014 przewidziano obowiązek publikacji dodatkowych informacji związanych z tymi środkami, odsyłając do załącznika XIII do tego rozporządzenia wykonawczego, który zawiera wykaz odnośnych środków.

(10)

Załącznik XIII do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 908/2014 należy zatem zmienić, tak by uwzględniał również wyjątkowe środki, niezbędne do zaradzenia sytuacji na rynku na podstawie art. 220 ust. 1 i art. 221 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 (5); należy zatem włączyć je do środków wymienionych w tym załączniku. Te wyjątkowe środki uważa się za środki mające na celu wspieranie rynków rolnych zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1306/2013. W związku z tym należy zmienić pkt 10 załącznika XIII do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 908/2014. Ponadto pomoc w sektorze jedwabników, o której mowa w pkt 3 wykazu w tym załączniku, nie ma już zastosowania, zważywszy że art. 111 rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 (6) został uchylony rozporządzeniem (UE) nr 1308/2013 z mocą od dnia 1 stycznia 2014 r. oraz że zaprzestano stosowania wszystkich wynikających z niego zobowiązań finansowych i płatności na rzecz beneficjentów. Odniesienie do pomocy w sektorze jedwabników należy zatem wykreślić z tego wykazu.

(11)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 908/2014.

(12)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Funduszy Rolniczych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 908/2014 wprowadza się następujące zmiany:

(1)

w art. 7 ust. 3, zdanie czwarte otrzymuje brzmienie:

„W odniesieniu do badania bezpośredniego, w tym metody doboru próby, jednostki certyfikujące mogą stosować badania służące jednocześnie różnym celom audytu.”;

(2)

w art. 22 ust. 2 dodaje się akapit trzeci w brzmieniu:

„W odniesieniu do instrumentów finansowych ustanowionych zgodnie z art. 38 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, wydatki należy zgłaszać w odniesieniu do okresów referencyjnych, o których mowa w akapicie pierwszym, dopiero po spełnieniu warunków dotyczących każdego kolejnego wniosku o płatność okresową zgodnie z art. 41 ust. 1 tego rozporządzenia.”;

(3)

w art. 27 ust. 1 dodaje się zdanie w brzmieniu:

„Państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o nieodzyskiwaniu odsetek w przypadkach, gdy ich kwota nie przekracza 5 EUR”;

(4)

art. 30 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Dokumenty i informacje rachunkowe, o których mowa w ust. 1, należy przesłać Komisji najpóźniej do dnia 15 lutego roku następującego po zakończeniu roku budżetowego, którego dotyczą. Dokumenty, o których mowa w lit. a), b) i d) tego ustępu, należy przesłać w wersji elektronicznej zgodnie z formatem i warunkami ustanowionymi przez Komisję na podstawie art. 24.

Dokumenty te opatrzone są obowiązkowym podpisem elektronicznym w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 (*1). W odniesieniu do dokumentów dotyczących roku budżetowego 2017 Komisja może zaakceptować podpisane dokumenty przekazane w formie elektronicznej.

(*1)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (Dz.U. L 257 z 28.8.2014, s. 73).”;"

(5)

art. 31 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Komisja udostępnia państwom członkowskim formę i treść informacji rachunkowych, o których mowa w art. 30 ust. 1 lit. c), w formie wzorów za pośrednictwem systemów informacyjnych.

Komisja aktualizuje i udostępnia wzory i specyfikacje techniczne na potrzeby informacji rachunkowych przed rozpoczęciem każdego roku budżetowego i po zawiadomieniu o tym Komitetu ds. Funduszy Rolniczych.

Specyfikacje techniczne obejmują:

a)

coroczne wymogi dotyczące danych dla poszczególnych informacji rachunkowych (tabela X);

b)

specyfikacje dotyczące transferu plików komputerowych dotyczących wydatków EFRG i EFRROW;

c)

opisy pól danych (aide-memoire);

d)

strukturę kodów budżetu EFRROW.”;

(6)

w art. 34 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ust. 2 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„W przypadku gdy w wyniku dochodzenia Komisja uzna, że wydatki nie zostały dokonane zgodnie z zasadami unijnymi, powiadamia ona dane państwo członkowskie o wynikach kontroli, o środkach naprawczych, które mają zostać podjęte w celu zapewnienia zgodności ze wspomnianymi zasadami, oraz o tymczasowym poziomie korekty finansowej, który na tym etapie procedury uzna za odpowiedni do jej ustaleń. W swoim powiadomieniu Komisja wyznacza również spotkanie dwustronne w ciągu pięciu miesięcy od daty upłynięcia terminu przewidzianego na udzielenie odpowiedzi przez państwo członkowskie. Takie powiadomienie zawiera odesłanie do niniejszego artykułu.”;

b)

w ust. 3 dodaje się akapit czwarty w brzmieniu:

„Jeżeli państwo członkowskie powiadomi Komisję, że spotkanie dwustronne nie jest konieczne, sześciomiesięczny okres rozpoczyna się od dnia otrzymania przez Komisję tego powiadomienia.”;

c)

ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9.   W należycie uzasadnionych przypadkach, o których należy powiadomić zainteresowane państwo członkowskie, Komisja może przedłużyć terminy przewidziane w ust. 2–5.”;

(7)

załącznik I zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia;

(8)

w załączniku XIII wprowadza się następujące zmiany:

(a)

skreśla się pkt 3;

(b)

pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10.

Środki przyznawane na podstawie art. 219 ust. 1, art. 220 ust. 1 oraz art. 221 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 jako środki mające na celu wspieranie rynków rolnych zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1306/2013.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 stycznia 2018 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 549.

(2)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 908/2014 z dnia 6 sierpnia 2014 r. ustanawiające zasady dotyczące stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, przepisów dotyczących kontroli, zabezpieczeń i przejrzystości (Dz.U. L 255 z 28.8.2014, s. 59).

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320).

(4)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1758 z dnia 27 września 2017 r. ustanawiające formę i treść informacji rachunkowych, które należy przedłożyć Komisji do celów rozliczenia rachunków EFRG i EFRROW, jak również w celu monitorowania i prognozowania (Dz.U. L 250 z 28.9.2017, s. 1).

(5)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671).

(6)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) (Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

ZAŁĄCZNIK I

DEKLARACJA ZARZĄDCZA

(art. 3)

Ja, …, Prezes …. Agencji Płatniczej, przedstawiam sprawozdanie finansowe tej Agencji Płatniczej za rok budżetowy od 16 października xx do 15 października xx+1.

Oświadczam, na podstawie mojej własnej oceny i informacji, którymi dysponuję, w tym, między innymi, wyników prac służby audytu wewnętrznego, że:

przedstawione sprawozdanie, przedłożone w formie elektronicznej, stanowi, według mojej najlepszej wiedzy, prawdziwy, wyczerpujący i dokładny stan wydatków i wpływów za wymieniony powyżej rok budżetowy. W szczególności oświadczam, że wszystkie długi, zaliczki, gwarancje i zapasy, o których mi wiadomo, znajdują się na rachunkach, a wszystkie pobrane wpływy związane z EFRG i EFRROW zostały przekazane na odpowiedni rachunek,

wprowadziłem system dający wystarczającą pewność co do legalności i prawidłowości podstawowych transakcji, a dopuszczalność wniosków i, w przypadku rozwoju obszarów wiejskich, procedura przyznawania pomocy są zarządzane, kontrolowane i dokumentowane zgodnie z zasadami unijnymi.

Wydatki ujęte w sprawozdaniu finansowym zostały wykorzystane do przewidzianych celów, jak określono w rozporządzeniu (UE) nr 1306/2013.

Ponadto potwierdzam, że wdrożono skuteczne i proporcjonalne środki zwalczania nadużyć finansowych zgodnie z art. 58 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 i uwzględniono zidentyfikowane rodzaje ryzyka.

Niniejsze zapewnienie podlega jednak następującym zastrzeżeniom:

Na koniec potwierdzam, że nie jest mi wiadomo o jakimkolwiek nieujawnionym fakcie, który mógłby szkodzić interesom finansowym Unii.

Podpis


Top